VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse er 2. Foreningens formål er at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og øvrige fælles anlæg i henhold til lokalplan nr. 205, der er tinglyst på medlemmernes ejendomme. Foreningen er således stiftet med hjemmel i den nævnte lokalplan. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. Område og medlemskreds 3. Grundejerforeningens geografiske område er fastlagt i førnævnte lokalplan, hvortil henvises. Der er medlemspligt for samtlige grundejere. 4. Medlemmernes forhold til foreningen 5. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. Herunder at der skal betales et specielt bidrag, når bidragspligten indtræder efter foreningens stiftelse. 1

2 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. 6. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer. Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales et bidrag for hver boligenhed. Bidragene for hver ejendom eller boenhed skal være af samme størrelse, uanset ejendommens arealmæssige størrelse. Medlemskab af grundejerforeningen er pligtmæssig, og det er uden betydning for medlemskabet, om den matrikulære ejendom er bebygget eller ej. Det påhviler bestyrelsen på hvert års ordinære generalforsamling at indstille til generalforsamlingen, om der efter bestyrelsens opfattelse er behov for etablering af en vejfond (Punkt 24). Efter etablering af en sådan fond påhviler det bestyrelsen på hvert års ordinære generalforsamling at hensætte en nærmere oplyst andel af det samlede bidrag til den pågældende fond. 7. I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod det pågældende medlem. 8. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er den pågældende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Den tidligere og den nye ejer er solidarisk forpligtede til at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed at oplyse den nye ejers navn og bopæl samt den tidligere ejers nye bopæl. Foreningens ledelse og administration 9. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Medlemmer af ejerens husstand, lejere eller andre brugere (eksempelvis andelsbolighavere) af ejendomme indenfor grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, jf. herved punkt 11. 2

3 10. Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet. 11. Såfremt et medlem har udlejet sin ejendom, eller såfremt medlemmet er en andelsboligforening eller et boligselskab bestemmer medlemmet (ejeren), om stemmeretten skal udøves af ham eller af lejeren/brugerne. Såfremt stemmeretten i overensstemmelse hermed kan udøves af lejeren/brugeren, påhviler det ejeren at informere grundejerforeningen herom under oplysning om lejerens/brugerens navn og adresse. 12. Ordinær generalforsamling skal afholdes i Viborg Kommune. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker via opslag på foreningens hjemmeside Dagsordenen offentliggøres samtidig. Medlemmerne kan dog ved henvendelse til bestyrelsen på mailadressen: anmode om at indkaldelsen tilsendes i papirform. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre indkomne forslag til medlemmerne på foreningens hjemmeside senest otte dage før generalforsamlingen med oplysning om, hvorvidt det eller de indkomne forslag optages på dagsordenen. Forhold, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 13. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af et antal medlemmer, der til sammen besidder 1/4 af stemmerne i foreningen. Medlemmer, der er i restance til foreningen, kan ikke fremsætte begæring. I begæringen, der skal være skriftligt motiveret, skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. 3

4 Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden seks uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer (stemmeberettigede), der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet på generalforsamlingen. 14. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være henholdsvis medlem af bestyrelsen, kasserer, suppleant, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. 15. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller en lejer/bruger (såfremt meddelelse efter punkt 11 er fremkommet, er skriftlig fuldmagt ikke fornøden). Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Fuldmagt til en ordinær generalforsamling skal også være gældende på den ekstraordinære generalforsamling, der måtte blive bestemt på den pågældende ordinære generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt angiver andet eller blive tilbagekaldt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskrav i enhver henseende. 16. Senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse skal referat af generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside. 17. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendig til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 18. Bestyrelsen består af syv medlemmer. Der vælges minimum ét medlem fra hvert af de fire boligområder henholdsvis Møgeltoft, Møgelparken Vest, Møgelparken Øst og Liseborgvej således alle områder er repræsenteret i bestyrelsen. Så snart Møgelparken Nord er bebygget, indgår der ligeledes herfra ét medlem på samme vilkår. Hvis et af områderne ikke kan opstille et medlem, vælges dette bestyrelsesmedlem frit fra foreningens medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Som suppleanter for bestyrelsen vælger generalforsamlingen to personer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. 4

5 For at sikre en vis kontinuitet i bestyrelsen kan både kasserer og næstformand ikke afgå/være på genvalg til samme generalforsamling som formanden. Dette er ensbetydende med, at antallet af medlemmer, der vil afgå/være på genvalg til de enkelte generalforsamlinger, vil variere mellem henholdsvis tre og fire medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart i forlængelse af den ordinære generalforsamling, dog senest 7 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang inden for en valgperiode, og efter suppleanternes indtræden i bestyrelsen, bliver mindre end fem, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelseshverv er ulønnede. 19. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant, hvilke ikke kan være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Regnskabet overdrages til revisor, således at dette med korrekt revisorpåtegning udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 20. Bestyrelsen skal varetage drift og vedligeholdelse af områdets fælles friarealer, herunder bl.a. interne veje og vej C-C samt stier, beplantning, fællesarealer og legepladser. Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Der udfærdiges beslutningsreferat i foreningens bestyrelsesprotokol. Referatet underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. Dog skal formanden for udvalget altid være et bestyrelsesmedlem. 21. Foreningen tegnes overfor tredjemand af den samlede bestyrelse eller af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan alene meddele to personer i forening checkfuldmagt eller på anden måde fuldmagt til at råde direkte over foreningens midler. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 22. Regnskabet tilstilles revisor inden den 14. februar i det følgende år og skal af revisor være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at regnskabets hovedtal med 5

6 revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling. 23. Medlemmernes indbetalinger af bidrag foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i pengeinstitut eller på girokonto i foreningens navn. Bidraget forfalder 1/1 og er gældende for det kommende år. Ved ejerskifte afregner køber/ sælger indbyrdes eventuel forholdsmæssigt refusion. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr ,00. Vejfond og legepladsfond 24. Til dækning af fremtidige udgifter til renovering af de i området udlagte veje, stier og beplantningsbælter, hvorpå vedligeholdelsespligten m.v. påhviler foreningens medlemmer, kan der hvert år hensættes en af generalforsamlingen bestemt andel af medlemsbidraget til en særlig vejfond. Løbende udgifter til vejenes og stiernes vedligeholdelse betales over foreningens drift. Udgifter til drift og vedligeholdelse af spildevands- og hovedledninger henhører under Viborg Kommune. Til dækning af fremtidige udgifter til renovering af legepladsen, kan der hvert år hensættes en af generalforsamlingen bestemt andel af medlemsbidraget til en særlig legepladsfond. Løbende udgifter til legepladsens vedligeholdelse betales over foreningens drift. Forskellige bestemmelser 25. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog forelægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særligt vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 26. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer (beregnet efter stemmeberettigede), som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer (også opgjort efter antal stemmer). Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden én måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal er for forslaget. Generalforsamlingens beslutning om ændring af medlemmernes hæftelse, jfr. punkt 7, kan kun ændres ved enstemmighed blandt samtlige medlemmer/stemmeberettigede. 27. Enhver ændring af foreningens vedtægter kræver samtykke fra Viborg Kommune. 6

7 Viborg Kommune har den 10. februar 2012 afgivet samtykke til vedtægtsændringerne. Således godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 10. april 2012 på Søndre Skole i Viborg. 7

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Side 1 af 11 Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egeskoven. 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune under Retten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtœgt

Grundejerforeningsvedtœgt Matr. nr.: del af matr-nr. 123b, 123d, 123e, 124b, 124c og 124d St. Hede, Roskilde Jorder Anmelder: Grundejerforeningen Trekroner Øst c/o Per Meyling Stormadshøjen 15 4000 Roskilde Grundejerforeningsvedtœgt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere