Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:"

Transkript

1 13. juni 2009

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen: 4 Optagelsesbetingelser Side 3 5 Eksklusion Side 3 Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 6. Æresmedlem Side 3 7. Hæderstegn Side 4 8. Jubilæumstegn Side 4 Kapitel IV. Lokalafdelingerne: 9. Generalforsamling Side Vedtægtsændringer Side Ekstraordinær generalforsamling Side Repræsentantskabets tilsyn Side Oprettelse af nye afdelinger Side Lokalafdelingens bestyrelse Side Forretningsorden og møder Side Regnskab/Kassererens pligter Side Kontingent til præsidiet Side Opløsning af lokalafdeling Side 5 Kapitel V. Repræsentantskabet: 19. Repræsentantskabets sammensætning Side Repræsentantskabets møder Side Repræsentantskabets generalforsamling Side Valg og afstemningsregler Side Regnskab Side Forretningsudvalget Side Medlemsliste og medlemsblad Side Vedtægtsændringer Side 7 Kapitel VI. Andre afdelinger og udvalg: 27. Hundredemandsforening Side Fødselsdagsfond Side Jubilæumsudvalg Side Udvalg for Mindelokalerne for Prinsens Livregiment Side 8 Kapitel VII. Foreningens opløsning: 31. Foreningens opløsning Side 8 - o - O - o -

3 Side 3 Kapitel I Foreningens navn og formål Paragraf 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Prinsens Livregiments Soldaterforening (forkortes PLS) Foreningens hjemsted er Viborg Foreningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsråd. Paragraf 2 Foreningens formål Det er foreningens formål: - at styrke og bevare kammeratskabet blandt foreningens medlemmer, - at være et naturligt bindeled mellem soldater, der har gjort tjeneste ved Prinsens Livregiment. - at virke for bedre forståelse mellem borgerne og forsvaret, - at bevare og styrke kærligheden til vort flag og fædreland inden for rammen af international forståelse og tolerance. - at værne om de militære traditioner og minder, - at udgive et medlemsblad, som udsendes til foreningens medlemmer. - at afholde et årligt soldaterjubilæumsstævne. Paragraf 3 Uafhængig af partipolitik Partipolitik og religion bør ikke drøftes ved foreningens sammenkomster. Kapitel II Medlemskredsen Paragraf 4 Optagelsesbetingelser Enhver kvinde eller mand, der har forrettet tjeneste ved Prinsens Livregiment, kan optages som medlem. Endvidere kan optages enhver, der har interesse for Prinsens Livregiments Soldaterforening og på værdig vis støtter foreningen og dens værdier. Lokalforeningens bestyrelse godkender optagelsen. Paragraf 5 Eksklusion Et medlem kan ekskluderes på grund af kontingentrestance, hvis vedkommende modarbejder foreningens interesser eller hvis hendes/hans opførsel krænker foreningens ære. Et ekskluderet medlem kan ikke fremsætte krav over for foreningen. Kapitel III Særlige medlemmer og anerkendelser Paragraf 6 Æresmedlem Til æresmedlemmer udnævnes medlemmer, der har udført et betydningsfuldt arbejde for foreningens trivsel. Overrækkelse af ærestegn og diplom foretages af landsformanden ved det årlige jubilarstævne eller på lokalafdelingens ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie og fritaget for tillidsposter efter eget ønske. Ærestegn tilbageleveres ved æresmedlemmets død til den lokale repræsentant i repræsentantskabet. Indstillinger om æresmedlemsskrab med uddybende motivering stiles til landsformanden af lokalafdelingens bestyrelse. Forretningsudvalget afgør ved simpelt flertal, om tildelingen skal finde sted. Udnævnelser af æresmedlemmer omtales i medlemsbladet.

4 Side 4 Paragraf 7 Hæderstegn Hæderstegn tildeles medlemmer, der har udført en fortjenstfuld indsats i foreningens interesse. Indstilling om tildeling af hæderstegn med uddybende motivering sker til landsformanden, som afgør, om hæderstegn kan tildeles, samt bemyndiger afdelingens repræsentant i repræsentantskabet til at foretage overrækkelsen af diplom og hæderstegn ved afdelingens ordinære generalforsamling eller på mærkedage med flere tilstedeværende. De med overrækkelsen forbundne udgifter påhviler lokalafdelingen. Tildeling af hæderstegn omtales i medlemsbladet. Paragraf 8 Jubilæumstegn Jubilæumstegn tildeles medlemmer efter uafbrudt medlemskab i 25, 50,75 år Meddelelse om et sådant jubilæum fremsendes af lokalafdelingen til landsformanden til orientering. Formanden for lokalafdelingen foretager tildelingen af jubilæumstegnet på afdelingens ordinære generalforsamling. De med tildelingen forbundne udgifter påhviler lokalafdelingen. Tildeling af jubilæumstegn omtales i medlemsbladet på lokalafdelingens foranledning.. Kapitel IV Lokalafdelingerne Paragraf 9 Generalforsamling Den årlige generalforsamling i lokalafdelingerne indkaldes med mindst en måneds varsel ved bekendtgørelse i medlemsbladet. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være formanden for lokalafdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 30.april. Dagsorden skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Lokalformandens beretning (referat optages i medlemsbladet). 3. Aflæggelse af regnskab. 3 a. For Viborg afdelingen: Jubilæumsudvalgets regnskab for senest afholdte jubilæumsstævne. 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af næste års kontingent. 5. Valg. a. Lokalformand. b. Bestyrelse. c. Medlem(er) af repræsentantskabet. d. Suppleanter for bestyrelsen. e. Valg af 2 revisorer. f. Valg af 2 revisorsuppleanter. 6. Eventuelt. Paragraf 10 Vedtægtsændringer Generalforsamlingen er øverste myndighed i afdelingens egne anliggender. Ændringer eller forslag til nærværende vedtægter skal dog (jævnfør 26) forelægges repræsentantskabet. Paragraf 11 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer skriftligt anmoder herom, eller når bestyrelsen eller et flertal af bestyrelsen eller repræsentantskabet indkalder til en sådan. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en måneds varsel ved bekendtgørelse i medlemsbladet eller ved skriftlig indkaldelse. I indkaldelsen skal være anført, hvad der ønskes behandlet. Kopi af indkaldelsen tilsendes landsformanden. Side 5 Paragraf 12 Repræsentantskabets tilsyn Ledes en afdeling på en måde, der ikke er i overensstemmelse med foreningens love, kan repræsentantskabet forlange en ny bestyrelse indsat ved en ekstraordinær generalforsamling.

5 Efterkommes repræsentantskabets forlangende herom ikke, fratages afdelingen retten til at bære foreningens navn. Paragraf 13 Oprettelse af nye afdelinger Oprettelse af en ny lokalafdeling skal godkendes af repræsentantskabet. Paragraf 14 Lokalafdelingens bestyrelse En lokalafdelings bestyrelse består af mindst en formand, en kasserer og en sekretær samt, efter afdelingens bestemmelse, eventuelt et antal bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for en toårig periode og formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Formand og kasserer kan ikke fratræde samtidigt. Paragraf 15 Forretningsorden og møder Afdelingens medlemmer bestemmer selv forretningsordenen i afdelingen. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over alle møder og generalforsamlinger. Paragraf 16 Regnskab/kassererens pligter Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet afleveres til revisorerne senest en måned før generalforsamlingen og fremsendes til afdelingens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kopi af afdelingens reviderede regnskab sendes til landsformanden til orientering. Kassereren fører en kassebog samt en medlemsliste over afdelingens medlemmer. Rettelser i medlemslisten fremsendes til medlemsbladets redaktion senest den 15. i den måned, hvor der udsendes medlemsblade. Kassereren (bestyrelsen) har ansvaret for foreningens midler og dens forpligtelser. Paragraf 17 Kontingent til repræsentantskabet Lokalafdelingerne betaler kontingent til repræsentantskabet (jvf. paragraf 21, punkt 4). Kontingentet opkræves af landskassereren. Kontingentet forfalder til betaling inden udgangen af den måned hvor opkrævningen sker. Paragraf 18 Opløsning af en lokalafdeling En afdeling kan opløses, når mindst 2/3 af lokalafdelingens medlemmer stemmer herfor på den ordinære generalforsamling og 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning på den ekstraordinære generalforsamling. Ved en lokalafdelings opløsning tilfalder aktiverne, med fradrag af gæld, PLS Kapitel V Repræsentantskabet Paragraf 19 Repræsentantskabets sammensætning Foreningen ledes af repræsentantskabet. I det daglige er det forretningsudvalget (FU) (se dette), der varetager foreningens interesser. Repræsentantskabet udgøres af landsformanden, landskassereren og landssekretæren samt formændene fra hver lokalafdeling, der yderligere vælger et antal repræsentanter - en for hver påbegyndt 200 registrerede medlemmer pr. 1. januar i de enkelte lokalafdelinger, samt foreningens repræsentant i medlemsbladets redaktion, formanden for hundredemandsforeningen og formanden for fødselsdagsfonden samt udvalgsformanden for mindelokalerne for Prinsens Livregiment. Et af lokalafdelingernes repræsentanter vælges som landsnæstformand i PLS. Landsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær vælges på repræsentantskabets generalforsamling for en toårig periode, således at landsformand og landssekretær vælges i lige år og landsnæstformand og landskasserer i ulige år. Repræsentantskabet kan efter behov afvige fra den toårige valgperiode, eksempelvis ved naturlig afgang. Genvalg kan finde sted.

6 Side 6 Paragraf 20 Repræsentantskabets møder Repræsentantskabet afholder møder efter behov, dog mindst to gange om året. Det ene møde er generalforsamlingen, der afholdes dagen før jubilarstævnet i juni måned. Det andet afholdes i perioden november-januar. FU udarbejder dagsorden og indkalder skriftligt til møderne med mindst en måneds varsel. Møderne afholdes i Viborg. Landssekretæren fører protokol over de på møderne drøftede punkter og skriver referat af møderne til medlemsbladet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt tre lokalafdelinger eller et flertal af repræsentanterne ønsker det. Dagsordenen for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fremsendes til landsformanden. Mødet afholdes senest fire uger efter modtagelsen af dagsordenen. Paragraf 21 Repræsentantskabets Generalforsamling Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og aflevering af fuldmagter. 3. Landsformanden aflægger beretning. 4. Landskassereren fremlægger revideret regnskab og forslag til det kommende års budget, samt forslag til lokalafdelingernes kontingent til repræsentantskabet. 5. Fødselsdagsfonden aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab. 6. Jubilæumsudvalget aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab. 7. Landsformanden fremlægger revideret regnskab for Prinsens Livregiments Fond. 8. Indkomne forslag. 9. a. Valg af landsformand (lige år) b. Valg af landsnæstformand (ulige år) c. Valg af landskasserer (ulige år) d. Valg af landssekretær (lige år) 1o. Valg af to revisorer. 11. Valg af foreningens repræsentant i medlemsbladets redaktion. 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Fødselsdagsfonden. 13. Eventuelt. Paragraf 22 Valg og afstemningsregler. Ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat til en given post, foretages skriftlig afstemning. Kandidaten med færrest stemmer udgår af kandidatlisten efter hver afstemning, indtil en kandidat opnår stemmeflerhed. Opnår ingen kandidat absolut flertal (mere end halvdelen af stemmerne), foretages en ny afstemning, hvor man vælger den kandidat, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed foretages lodtrækning ved dirigentens foranstaltning. Øvrige afstemningsregler fremgår af vedtægternes enkelte paragraffer. Paragraf 23 Regnskab. Repræsentantskabets Regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer Driftsregnskab og status afleveres til revisor senest 1. februar. Efter at revisorerne har revideret og påtegnet regnskabet, sendes kopi heraf til landsformanden. Repræsentantskabet anvender kontingentet fra afdelingerne til dækning af udgifter i forbindelse med produktion af medlemsbladet samt til dækning af udgifter efter forretningsudvalgets bestemmelser. Det reviderede driftsregnskab og status fremsendes til landsformanden hvert år inden den 1. maj.

7 Side 7 Paragraf 24 Forretningsudvalget Til at varetage de løbende forretninger og repræsentative opgaver nedsættes et forretningsudvalg (FU). FU består af landsformanden, landsnæstformanden, landskassereren og landssekretæren. FU har mulighed for at udpege medlemmer uden for FU til varetagelse af særlige opgaver.. Paragraf 25 Medlemsliste og medlemsblad. Medlemsbladets redaktions adresseliste fungerer som hovedkartotek/hovedmedlemsliste over foreningens medlemmer. Paragraf 26 Vedtægtsændringer. Forslag til ændringer i vedtægterne kan kun ske ved repræsentantskabets beslutning, og kun såfremt 2/3 dele af repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor på den ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes så betids til lokalafdelingerne til udtalelse, at lokalafdelingerne kan behandle dem på deres årlige ordinære generalforsamlinger. Vedtægtsændringer meddeles i medlemsbladet. Kapitel VI Andre afdelinger og jubilæumsudvalg Paragraf 27 Hundredemandsforening Inden for foreningen er der oprettet en hundredemandsforening med det formål at yde støtte til sine medlemmers efterladte ved medlemmets dødsfald. Bestyrelsen vælges på hundredemandsforeningens generalforsamling, der finder sted i forbindelse med repræsentantskabets ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer og sekretær, samt suppleanter for disse. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Foreningen har egne vedtægter og udøver sin virksomhed med ansvar over for repræsentantskabet. Foreningens regnskab revideres af de i 21 valgte revisorer. Regnskabet fremsendes til landsformanden til orientering inden 1. maj hvert år. Paragraf 28 Fødselsdagsfond Inden for foreningen er der oprettet en fødselsdagsfond, hvis formål er at sende lykønskningstelegrammer til medlemmer på mærkedage (runde fødselsdage og lignende), ligesom fonden administrerer uddelingen af donationer til værdige formål en gang om året (normalt i december måned). Der kan kun tildeles donationer til medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelser efter FU s godkendelse. Indstillinger fra afdelingernes formænd med forslag til disse donationer tilsendes formanden for fødselsdagsfonden inden den 15. december, og fondens bestyrelse træffer herefter beslutning om, hvilke indstillinger, der skal imødekommes. Bestyrelsen vælges på repræsentantskabets ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer og sekretær, samt suppleanter for disse. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Foreningen udøver sin virksomhed med ansvar over for repræsentantskabet. Foreningens regnskab revideres af de på den ordinære generalforsamlingen valgte revisorer (jævnfør 21). Regnskabet fremsendes til landsformanden til orientering inden 1. maj hvert år. Paragraf 29 Jubilæumsudvalg. Foreningen har nedsat et jubilæumsudvalg bestående af et antal frivillige medlemmer af Viborg lokalafdeling Formanden for Viborg afdelingen er tillige formand for jubilæumsudvalget. Jubilæumsudvalget har til opgave at forberede og afvikle det årlige jubilarstævne. Udvalget udøver sin virksomhed med ansvar over for repræsentantskabet. Jubilæumsudvalget har selvstændig regnskabsføring. Foreningens regnskab revideres af de i 21 valgte revisorer. Regnskabet fremsendes til landsformanden til orientering inden 1. maj hvert år.

8 Side 8 Paragraf 30 Mindelokalerne for Prinsens Livregiment Efter indvielse af mindelokalerne på Viborg Kaserne den 5. maj 2006 har Forretningsudvalget nedsat et udvalg, hvis opgave det er at værne om og tilføre yderligere effekter til mindelokalerne med tilknytning til Prinsens Livregiment. Forretningsudvalget udpeger udvalgsformanden og et antal udvalgsmedlemmer. Landsformanden og formanden for Viborg Afdeling er fødte udvalgsmedlemmer. Udvalget skal tilse, at der vil være adgang til mindelokalerne på begæring fra interesserede grupper. Forretningsudvalget er ansvarligt for mindelokalernes drift, der fremgår af selvstændige konti i repræsentantskabets regnskab. Ved Prinsens Livregiments Soldaterforenings ophør eller ved repræsentantskabets beslutning, overgår mindelokalerne og alle effekter til Viborg Kommune uden vederlag af nogen art. Kapitel VII Foreningens opløsning Paragraf 31 Foreningens opløsning. Foreningen med lokalafdelinger kan kun opløses efter at hver afdeling med 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer har truffet bestemmelse herom (jvf. paragraf 18). Herefter gennemfører repræsentantskabet den endelige opløsning og træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler efter fradrag af gæld - herunder legater - for så vidt legatstifteren ikke selv har truffet bestemmelse herom. Primært skal foreningens formue tilfalde Prinsens Livregiments Fond. - o - O - o - Vedtaget på repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen i Viborg, den 12. juni 2009 Aage Pedersen/dirigent Jens Chr. Lund/landsformand

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere