Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor"

Transkript

1 Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig samvær. Foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune. Foreningen blev stiftet den 18.november 1865 under navnet Viborg Håndværkerforenings Sangforening. Sangøvelser afholdes en gang om ugen fra september til maj. Foreningen kan desuden forestå sangkvartetter og lignende. 2 Medlemmer Alle mænd med tilknytning til Viborg kan optages som medlemmer. Det sker efter gensidig prøvetid på ½ år og er betinget af pågældendes sangstemme, fremmøde og omgængelighed. Optagelsen besluttes af bestyrelsen, der også har bemyndigelse til at udelukke et medlem, der ikke opfylder betingelserne. Disse beslutninger kan dog af 5 medlemmer indbringes for generalforsamlingen til endelig afgørelse. 3 Passive medlemmer Til foreningen kan der tilknyttes passive støttemedlemmer, som kan være tidligere medlemmer eller andre med tilknytning til og interesse for foreningen. De kan deltage i foreningens fællesmøder med stemmeret og 2 arrangementer pr. år efter aftale med bestyrelsen. Disse medlemmer har ingen medlemsrettigheder i øvrigt. De betaler ½ kontingent med mindre generalforsamlingen beslutter andet. De har ikke andre forpligtelser. 4 Æresmedlemmer Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer efter langt og trofast medlemskab. Sådanne medlemmer betaler ikke kontingent, men nyder i øvrigt alle medlemsrettigheder. 5 Regnskab Regnskabet følger kalenderåret. Det udarbejdes af kassereren og revideres af 1 medlem. Kontingentet opkræves halvårsvis forud, med mindre generalforsamlingen beslutter andet. Hver sangaften opkræves desuden gebyr til propkassen. Bestyrelsen kan også arrangere spil og lignende indtægtsgivende aktiviteter.

2 6 Generalforsamlingen Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som mødes ordinært den anden uge i januar med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det kommende halvårs program. 4. Aflæggelse af revideret regnskab. 5. Godkendelse af budget og kontingent. 6. Eventuelt indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 8. Valg af revisor og suppleant. 9. Eventuelt og optagelse af nye sangere. 10. Uddeling af årsnåle. 11. Kåring af årets sanger. 7 Årsmøde Efterårssæsonen indledes sidste uge i august med et årsmøde, som har følgende dagsorden: 1. Modtagelse af årets sanger. 2. Valg af ordstyrer. 3. Bestyrelsens, udvalgenes og dirigentens bemærkninger om forårssæsonen og ideer for efterårssæsonen til almindelig debat. 4. Eventuelt indkomne forslag. 5. Valg af sangudvalg: 4 stemmeførere med suppleanter. 6. Valg af arrangementsudvalg: 4 medlemmer og suppleant. 7. Eventuelt optagelse af nye sangere. 8 Fællesmøderne

3 Tidspunktet og dagsorden for disse fællesmøder kan ændres af bestyrelsen ved meddelelse til medlemmerne med mindst 6 dages varsel. Møderne er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelserne træffes med simpel stemmeflerhed. Personvalg skal være skriftlige, hvis 5 medlemmer eller ordstyreren ønsker det. Andre procedurespørgsmål og dispensationsmuligheder afgøres af ordstyreren. Bestyrelsen eller 5 medlemmer kan i øvrigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved meddelelse til medlemmerne med mindst 6 dages varsel og angivelse af dagsorden. Eventuelle forslag til fællesmøderne skal tilsendes formanden senest 14 dage før de ordinære mødetider. 9 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. De vælges af generalforsamlingen for 2 år, 3 medlemmer og en suppleant hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer, arkivar, lokaleinspektør og ceremonimester. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i hans fravær sekretærens stemme udslagsgivende. Alle medlemmer af foreningen er valgbar til bestyrelsen og kan genvælges, men et medlem har ikke pligt til at modtage genvalg umiddelbart ved en periodes udløb. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse. 10 Bestyrelsesmedlemmerne Formanden leder forhandlingerne under møderne og varaetager foreningens udadvendte opgaver og interesser. Sekretæren fører protokollen på møderne og bistår med korrespondancen. Sekretæren er tillige næstformand. Kassereren opkræver kontingent og forestår propkassen. Han sørger for regnskabets førelse og bistår diverse udvalg, samt udbetaler de af formanden anviste regninger. Arkivaren holder orden i noder, sanghæfter og sangbøger og forestår produktion af nye i samråd med dirigenten og en stemmefører for hver stemme. Han er medlem af sangudvalget, der bistår dirigenten med repertoirevalg og andre musiske opgaver.

4 Lokaleinspektøren påser orden, vedligeholdelse, rengøring og indkøb til sanglokalet og dets benyttelse, herunder udlejning til andre og bestyrelsens beslutninger herom. Ceremonimesteren varetager medlemmernes ceremonielle, kulinariske og selskabelige behov, herunder optagelsesceremonien for nye medlemmer. Han er medlem af arrangementsudvalget, som desuden består af 4 medlemmer og en suppleant. Arrangementsudvalget udnævner årets sanger til kåring på generalforsamlingen og afhentning til årsmødet. 11 Dirigenten Bestyrelsen antager en dirigent, som er ansvarlig for sangenes indstudering og fremførelse. Dirigenten fører sammen med arkivaren og sangudvalget en fortsat repertoirefortegnelse og prøver optagelsessøgende medlemmer med indstilling til bestyrelsen herom. Dirigenten kan ikke vælges til bestyrelse eller andre udvalg. Dirigenten er kontingentfri og kan lønnes af foreningen eller andre, fx et oplysningsforbund eller musikskole, som respekterer disse vedtægter. Eventuel uoverensstemmelse mellem dirigenten og et medlem afgøres af bestyrelsen. Uoverensstemmelser mellem dirigenten og bestyrelsen afgøres af generalforsamlingen. Dirigenten kan bortset fra tilfælde af grov misligholdelse opsiges med et gensidigt varsel på mindst 4 måneder. Dirigenten skal have mulighed for og opfordring til deltagelse i kurser og møder med andre kordirigenter på foreningens regning og i øvrigt formidle kontakten til musiske initiativer til gavn og glæde for medlemmerne. 12 Koncerter og øvetider mv. Koret skal mindst hvert halvår give en koncert for et plejehjem, en institution, skole, boligforening, kirke, almennyttig forening eller som en offentlig koncert. Foreningen må modtage gaver eller tilskud, men skal i øvrigt basere sin økonomi på medlemskontingentet. Foreningen må ikke reklamere for andre end brede og almennyttige ideer. Medlemmerne skal lejlighedsvis have adgang til nodelære og uddannelsesmæssige sangstævner, som delvis betales af pågældende selv. Foreningen skal være seriøs, men samtidig festlig, folkelig og fornøjelig. 13 Vedtægtsændringer Vedtægter kan ændres ved beslutning på en generalforsamling med 2/3 flertal af de mødte stemmer. Sådanne forslag skal bestyrelsen fremsende til medlemmerne mindst 6 dage før

5 generalforsamlingen. Tilsvarende gælder for vedtægtsdispensation. Uvarslet dispensation kan vedtages med enstemmighed. 14 Opløsning Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved opløsning af foreningen skal formue/værdier overdrages almennyttige formål. Det er planen at fremlægge forslaget til nye vedtægter på den kommende generalforsamling i januar 2014.

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere