Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære afdelingsbestyrelsesmedlem"

Transkript

1 Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis endnu ikke så meget om, hvad dit kommende bestyrelsesarbejde kommer til at bestå i. Vi har bl.a. skrevet denne pjece for at give dig et grundlag for at varetage dit hverv. Selv hvis du har været medlem af en afdelingsbestyrelse i længere tid og har fået en hel del anvendelig praktisk erfaring, kan det være vanskeligt at vide, hvilken indflydelse du som afdelingsbestyrelsesmedlem reelt har på dit kollegium, dets traditioner, faciliteter og arrangementer osv. Dette kræver et indblik i dine rettigheder, pligter og ansvarsområder. Det er dette indblik, pjecen kan give dig. Pjecen kan læses fra ende til anden, men den er også tænkt som et opslagsværk, som du kan gøre brug af i takt med, at du får brug for viden om de forskellige emner heri. Du er altid velkommen til at kontakte Kollegiekontoret for råd og vejledning i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Vi håber, du får glæde af dit bestyrelsesarbejde! Med venlig hilsen Kollegiekontoret i Aarhus

2 Pjecens indhold: Velkommen fra et nuværende afdelingsbestyrelsesmedlem Hvad er en afdelingsbestyrelse? Valg til afdelingsbestyrelsen Tavshedspligt Henvendelser til Kollegiekontoret og øvrige Afdelingsbestyrels ens opgaver Foreslå arbejder og aktiviteter på kollegiet Godkende kollegiets driftsbudget og årsregnskab Disponere over de afsatte beløb til trivselsformål og afdelingsmøder Sikre god ro og orden på kollegiet Indkalde til og afholde ordinært afdelingsmøde Holde afdelingsbestyrelsesmøder Ekstraordinært afdelingsmøde Urafstemninger Webzonen Kollegiets hjemmeside Kollegiekontorets opgaver Administrationens opgaver Boliginspektørernes opgaver Ejendomsfunktionærens opgaver Kollegiekontorets organisation Afdelinger i Kollegiekontoret Kollegiekontoret en garantiorganisation Diverse informationer Indbrud, tyveri og hærværk Beboerklagenævnet Oversigter, vedtægter m.v Standard forretningsorden for afdelingsbestyrelsen Årsplan Budgetter og årsregnskaber Love, bekendtgørelser og cirkulærer Alfabetisk stikordsregister... 21

3 Velkommen fra et nuværende afdelingsbestyrelsesmedlem Først og fremmest vil jeg sige tillykke med valget! Du er nu indtrådt i afdelingsbestyrelsen på dit kollegium og foran dig ligger muligheden for at få afgørende indflydelse på de rammer, du færdes under hver dag. Mens du uddanner dig er dine omgivelser af stor betydning hvad enten du bruger dem til fest, læsning, hyggeligt samvær eller som helle fra en travl hverdag på studiet. Med andre ord så danner dit liv på kollegiet, uanset dine behov, rammerne for en stor del af dit liv, mens du er under uddannelse. Derfor er det også vigtigt, at rammerne er udformet på den bedst tænkelige måde og til at varetage denne funktion findes ingen bedre kandidat end dig! Men hvordan gør du så det? Ja, som nyt afdelingsbestyrelsesmedlem er det helt naturligt, at du på nuværende tidspunkt har masser af spørgsmål til, hvad det egentlig er, du har sagt ja til, og hvilke muligheder og pligter du har. Det vigtigste spørgsmål er selvfølgelig, om din formelle indflydelse også kommer til udtryk i praksis om du kan være med til at gøre en forskel.hertil kan der gives et klart svar: JA! Som medlem af afdelingsbestyrelsen har dine beslutninger afgørende betydning for samtlige beboere på kollegiet. Du er nemlig med, hvor de vigtige beslutninger på kollegiet træffes! Som du kan læse i denne pjece, så er der både muligheder og pligter forbundet med rollen som afdelingsbestyrelsesmedlem. Du er beboernes repræsentant, og det er derfor din pligt at varetage deres interesser foruden din egen. Det kan til tider være en svær balancegang, men lige præcis derfor er bestyrelsesarbejdet et spændende og udfordrende hverv, som bidrager med værdifulde erfaringer, du kan nyde godt af i andre aspekter af dit uddannelses- og fremtidige arbejdsliv. De konkrete projekter og tiltag, som afdelingsbestyrelsen opstarter, kan både opstå på baggrund af jeres egne ønsker, men i lige så høj grad på baggrund af jeres medkollegianeres. Der er som udgangspunkt ikke grænser for, hvilke projekter eller aktiviteter I som afdelingsbestyrelse kan komme med ideer til. Den eneste reelle begrænsning er huslejeniveauet og selvfølgelig den gældende lovgivning. Derudover er det op til jer i afdelingsbestyrelsen at overbevise beboerne om, at et projekt er en mulig huslejestigning værd, for så kan forholdsvis store/dyre projekter også lade sig gøre. Af konkret projekter som afdelingsbestyrelsen har taget initiativ til kan nævnes: Bedre udendørsarealer, et mere omkostningsbevidst affaldssystem, et nyt fælleshus og sociale arrangementer for beboerne. Det er helt op til jer, hvad I vil bruge indflydelsen til! Med indtrædelsen i bestyrelsen har du nu fået muligheden for at være medbestemmende for, hvordan rammerne skal se ud, både nu og i fremtiden så grib chancen og gør en forskel for kollegiet, dine nuværende og de fremtidige kollegianere og ikke mindst dig selv. Det gælder i afdelingsbestyrelsen som i så mange andre af livets aspekter: Man får det ud af arbejdet, som man selv investerer i det. Jo mere engageret du er, desto større er din reelle indflydelse. Så derfor er der kun at sige: God arbejdslyst og god fornøjelse Søren Mulvad Sølvkjær Næstformand på Kollegiekontoret og bestyrelsesmedlem på Dania Kollegiet Maj

4 1. Hvad er en afdelingsbestyrelse? Grunden til, at det hedder afdelingsbestyrelse, skyldes, at det kollegium, du bor på, er en af de 27 afdelinger i den almene boligorganisation, Kollegiekontoret i Aarhus. Kollegiekontoret i Aarhus (fremover Kollegiekontoret) har bl.a. til formål at skabe attraktive boliger for unge under uddannelse. Kollegiekontorets besluttende organer består, ud over afdelingsbestyrelserne, af et repræsentantskab, en organisationsbestyrelse og et forretningsudvalg. Beboerne er repræsenteret med flertallet på alle niveauer i disse organer: Hver afdeling har en repræsentant i Kollegiekontorets øverste myndighed, repræsentantskabet, og både i organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget er beboerne repræsenteret. Du kan få mere at vide om Kollegiekontorets organisation senere i web-pjecen. Det vigtigste i denne forbindelse er, at du som afdelingsbestyrelsesmedlem er valgt ind i et beboerdemokratisk organ, hvor afdelingsbestyrelsen spiller en vigtig rolle. Det er nemlig afdelingsbestyrelsen, som skal repræsentere de øvrige beboere i afdelingen (fremover kollegium) og varetage kollegiets interesse bedst muligt. Ideer til ændringer og forbedringer på kollegiet kommer som regel fra afdelingsbestyrelsen. For at ideer, lovgivning og økonomi skal hænge sammen får afdelingsbestyrelsen hjælp og rådgivning af Kollegiekontorets administration. Det er Kollegiekontoret, som varetager de administrative opgaver for afdelingsbestyrelse - f.eks. udarbejdelse af regnskaber og budgetter, indhentning af tilbud, vedligeholdelsesplaner og ajourføring med lovgivningen. I kapitel 2 bliver afdelingsbestyrelsens opgave gennemgået én for én. 1.1 Valg til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal (mindst 3) medlemmer + evt. suppleanter. Den er blevet valgt på et afdelingsmøde, som er et møde for alle kollegiets beboere. Hvert lejemål/lejekontrakt har to stemmer uanset lejemålets størrelse. Personer, der bor til fremleje kan ikke vælges og har ingen stemmeret på afdelingsmødet. På afdelingsmødet besluttes det, om formanden skal vælges på mødet, eller om afdelingsbestyrelsen selv vælger en formand. Er formanden valgt direkte på beboermødet konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og kasserer på det førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Er der ikke valgt formand på beboermødet, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer på det førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. På afdelingsmødet besluttes det også om repræsentantskabsmedlemmet vælges på mødet eller om afdelingsbestyrelsen selv vælger et medlem til Kollegiekontorets repræsentantskab. Valgperioden er 1 år. 2

5 Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem flytter fra kollegiet eller får ophævet sit lejemål, træder han/hun samtidig ud af afdelingsbestyrelsen og sine evt. øvrige tillidsposter i Kollegiekontoret. Det samme gælder for suppleanter. En evt. suppleant træder ind for et fraflyttet afdelingsbestyrelsesmedlem. NB Da du i løbet af din tid som afdelingsbestyrelsesmedlem får udleveret fortroligt og vigtigt materiale, som kan være relevant for din efterfølger, så husk at videregive alt materialet til enten din efterfølger, Kollegiekontoret eller din ejendomsfunktionær (ofte kaldt for varmemesteren), når du træder ud af afdelingsbestyrelsen. 1.2 Tavshedspligt Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger angående kollegiets og beboeres forhold, herunder beboeres personlige og private anliggender og kollegiets økonomiske og interne forhold. Kun trufne beslutninger må refereres til beboerne. Tavshedspligten gælder naturligvis kun videregivelse af oplysninger til uvedkommende. Også suppleanterne og øvrige, der deltager i møder, hvor emner af nævnte art behandles, har tavshedspligt. For at gøre brug af din indflydelse, skal du kende til afdelingsbestyrelsens opgaver og ansvarsområder. 1.3 Henvendelser til Kollegiekontoret og øvrige Hvis der ikke er lavet en anden aftale, så skal alle henvendelser mellem afdelingsbestyrelsen og Kollegiekontoret foregå gennem formanden for afdelingsbestyrelsen. Alle henvendelser vedrørende kollegiets anliggender til offentlige eller private myndigheder skal foregå gennem Kollegiekontoret. Hvis afdelingsbestyrelsen ønsker at henvende sig skriftligt til disse myndigheder, skal de først sende henvendelsen til Kollegiekontoret, som så videresender den senest 8 dage efter modtagelsen. Hvis Kollegiekontoret foretager en ændring i henvendelsen, skal afdelingsbestyrelsen først godkende denne. 3

6 2. Afdelingsbestyrelsens opgaver Nedenfor bliver seks af afdelingsbestyrelsens væsentlige opgaver beskrevet én efter én. Afdelingsbestyrelsen skal: 2.1 Foreslå arbejder og aktiviteter på kollegiet Hvis afdelingsbestyrelsen har ideer til aktiviteter, som de ønsker indarbejdet i det kommende års budget, skal Kollegiekontoret have besked herom inden nytår. Du er som afdelingsbestyrelsesmedlem ikke valgt til at administrere, men til at planlægge og træffe beslutninger. Det er Kollegiekontorets opgave, at økonomi og lovgivning hænger sammen med afdelingsbestyrelsens ideer og visioner. Det er derfor også Kollegiekontorets opgave at udarbejde et budget for det kommende år, hvor afdelingsbestyrelsens ideer medtænkes inden for rammerne af det juridisk og økonomisk forsvarlige. Hvis afdelingsbestyrelsen ikke kommer med forslag til arbejder og aktiviteter, udarbejder Kollegiekontoret et budget ud fra boliginspektørens vurdering. Du har som medlem af en afdelingsbestyrelse derfor stor indflydelse på, hvad der skal ske af arbejder og aktiviteter på dit kollegium. Men hvis afdelingsbestyrelsens forslag medfører en huslejestigning på mere end 15 %, skal det godkendes ved urafstemning, hvis mindst 25 % af de fremmødte stemmeberettigede beboere på et afdelingsmøde ønsker det. 2.2 Godkende kollegiets driftsbudget og årsregnskab Afdelingsbestyrelsen holder i marts eller april møde med repræsentanter fra Kollegiekontoret, hvor det kommende års budget gennemgås og godkendes. I oktober eller november holdes der møde, hvor det foregående års regnskab gennemgås og godkendes. Et regnskabsår løber fra d. 1.8 til d Kollegiekontoret indkalder i god tid forinden til begge møder. I indkaldelsen ligger også budgettet eller regnskabet, så du har mulighed for at sætte dig ind i det inden mødet. Hvis du bliver forhindret i at komme, skal du melde afbud til Kollegiekontoret ved at ringe eller skrive til os. I tilfælde af afbud vil vi desuden opfordre dig til at udfylde en erklæring, hvor du skriver, om du kan godkende budgettet eller regnskabet. Hvis du allerede ved, at afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig på trods af dit fravær, behøver du ikke udfylde en erklæring. (Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede). Det er afdelingsmødet, som skal godkende budgettet endeligt, så afdelingsbestyrelsen har til opgave at fremlægge budgettet på afdelingsmødet. På kollegier med to årlige ordinære afdelingsmøder forelægger afdelingsbestyrelsen også regnskabet for beboerne til godkendelse. Driftsbudgettet og årsregnskabet godkendes udover afdelingsbestyrelsen også af organisationsbestyrelsen. Hvis der er uenighed om et budget blandt de parter, som skal godkende det, bliver det sendt til Aarhus Kommune, som træffer endelig afgørelse om det. 4

7 På baggrund af driftsbudgettet varsler Kollegiekontoret eventuelle huslejestigninger til beboerne mindst tre måneder før. Eventuelle huslejenedsættelser varsles mindst én måned før. På budget- og regnskabsmøderne drøftes endvidere kollegiets drift. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til kollegiets nuværende eller fremtidige drift eller til ejendomsfunktionærens arbejde, er det et oplagt tidspunkt at tage dem op på. Hvis du har et emne, du gerne vil have drøftet, vil vi opfordre dig til at give besked god tid i forvejen, så boliginspektøren har tid til at undersøge sagen og give dig den rette information. Afdelingsbestyrelsen holder budget- og regnskabsmøder med Kollegiekontorets administration. 2.3 Disponere over de afsatte beløb til trivselsformål og afdelingsmøder Inden budgetmødet beslutter I, hvor stort et beløb, der skal afsættes til trivselsformål, afdelingsmøder og beboerfaciliteter. Dette beløb, som bliver sat ind på kollegiets egen bankkonto, skal I selv disponere over. Det kan f.eks. blive brugt som tilskud til en fest, en fodboldturnering, køkkenhaver el. lign. Når der bliver valgt ny kasserer, sendes referatet af det afdelingsmøde, hvor den nye bestyrelse er blevet valgt samt referatet af det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er blevet konstitueret med bl.a. kasserer. Kollegiekontoret skal endvidere bruge kassererens: CPR-nummer Billeddokumentation + sygesikringsbevis (hvis han/hun ikke i forvejen er kunde i Danske Bank) Den enkelte kasserer får herefter udstedt et personligt Mastercard. Det er vigtigt, at Kollegiekontoret, fremover får meddelelse om udskiftning på kassererposten, så vi kan hjælpe jer med at oprette rettigheder for den nye kasserer. 5

8 Afdelingsbestyrelsen udarbejder regnskabet for beløbet til beboerfaciliteter pr. 31/7. Det sendes til Kollegiekontoret senest 1/9 på Ubrugte midler indsættes på reg.nr.: kontonr.: Når regnskabet er modtaget af Kollegiekontoret, sættes beløbet for det nye regnskabsår ind på kollegiets bankkonto. Ubrugte midler kan som hovedregel ikke overføres til næste regnskabsår. Se eksempel på beboerfacilitetsregnskab på kollegiekontoret.dk De afsatte beløb til trivselsformål og afdelingsmøder kan f.eks. bruges på tilskud til en fest eller andre arrangementer og aktiviteter på kollegiet. 2.4 Sikre god ro og orden på kollegiet Konflikter løses heldigvis oftest ved hjælp af dialog kollegiets beboere imellem, men der kan opstå situationer, hvor konflikten er gået i hårdknude. I sådanne tilfælde har beboerne mulighed for at klage til afdelingsbestyrelsen, når det drejer sig om en overtrædelse af husordenen. Klager skal være skriftlige, og det skal i klagen fremgå hvem der klager hvem der klages over hvad der klages over hvornår det skete (gerne så konkret som muligt med angivelse af dato og klokkeslet) Kun undtagelsesvist kan der klages over sager, der er mere end 2 uger gamle. Den/de, der klages over, skal have mulighed for at udlægge sit/deres syn på sagen for afdelingsbestyrelsen, hvilket skal foregå bag lukkede døre og med absolut diskretion. Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem klager eller er klaget over, er vedkommende inhabil og må ikke deltage i sagens behandling. Hvis afdelingsbestyrelsen beslutter, at der skal tildeles en skriftlig advarsel, skal den give besked til Kollegiekontoret, som derefter skriver og sende advarslen til den pågældende. Den enkelte sags alvor er afgørende for, om der skal gives en skriftlig advarsel: Efter gentagne advarsler (ca. to) pga. den samme foreteelse, kan afdelingsbestyrelsen beslutte, at Kollegiekontoret skal opsige den pågældendes lejemål. I særligt alvorlige tilfælde kan afdelingsbestyrelsen indstille til, at en beboers lejemål opsiges eller ophæves med kortest mulige varsel uden forudgående advarsler. 6

9 Når afdelingsbestyrelsen har færdigbehandlet en klagesag, kan klageren eller indklagede anke sagen skriftligt til Kollegiekontoret, som vil viderebehandle klagen. Ved behandling af klagesager er afdelingsbestyrelsen altid velkommen til at kontakte Kollegiekontoret for hjælp og vejledning. 2.5 Indkalde til og afholde ordinært afdelingsmøde Nogle kollegier har ét ordinært afdelingsmøde om året, andre to. Alle kollegier har ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvor driftsbudgettet fremlægges af afdelingsbestyrelsen og godkendes på afdelingsmødet. Dette møde skal holdes senest 3 måneder før næst e regnskabsårs begyndelse, dvs. før d. 1. maj. (Det nye regnskabsår begynder d. 1. august). Senest en uge før mødet skal ejendomsfunktionæren dele budgettet med huslejevarsel ud til samtlige beboere. Det bliver også offentliggjort på kollegiets hjemmeside. På de kollegier, som kun har ét ordinært afdelingsmøde, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at det sidst godkendte årsregnskab, som offentliggøres på jeres hjemmeside, fremlægges til orientering på det årlige ordinære afdelingsmøde. NB Hvis afdelingsbestyrelsen holder afdelingsmøde, før der holdes budgetmøde på Kollegiekontoret, så husk at kontakte Kollegiekontoret for at få udleveret budgettet, så det kan omdeles til beboerne. De kollegier, som har to årlige ordinære afdelingsmøder, godkender foruden driftsbudgettet også årsregnskabet. Mødet, hvor årsregnskabet er på dagsorden, skal holdes inden 5 mdr. efter regnskabsårets slutning, dvs. senest d. 31. december. (Regnskabsåret slutter d. 31. juli). Årsregnskabet lægges på kollegiets hjemmeside. Hvad enten der afholdes et eller to ordinære afdelingsmøder, skal afdelingsbestyrelsen indkalde til afdelingsmøder med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen for afdelingsmødet har følgende obligatoriske punkter: Valg af dirigent. Dirigenten leder forhandlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåden, stemmeafgivningen og dens resultater. Han/hun skal sørge for, at forhandlingen afvikles på en god måde. Han/hun er i princippet helt neutral og må kun tage ordet, hvis en anden overtager dirigenthvervet. Dirigenten afgør, om eventuelle afstemninger skal ske ved håndsoprækning eller ved skriftlig og hemmelig afstemning. Hvis blot en enkelt af de stemmeberettigede ønsker det, skal dirigenten lade afstemninger foregå skriftligt. Ved afstemninger gælder det altid, at hvert lejemål har to stemmer, uafhængig af antallet af beboere i boligen. Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretning for perioden siden sidste møde. Afdelingsbestyrelsen fremlægger driftsbudgettet, til godkendelse på afdelingsmødet. (Punktet er kun med hvis driftsbudgettet er på dagsordenen, dvs. hver gang på de kollegier, som har ét ordinært afdelingsmøde). Budgettet vedtages med simpelt flertal. 7

10 Afdelingsbestyrelsen fremlægger årsregnskabet, og det godkendes på afdelingsmødet. (På de kollegier som har to årlige ordinære afdelingsmøde). Behandling af indkomne forslag. Hvis beboerne har forslag til emner, som de ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal de senest 2 uger før mødet aflevere dem skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Forslagene skal offentliggøres for afdelingens lejere senest en uge før mødet. Enhver, der har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et skriftligt meddelt forslag behandlet på mødet og til at tage ordet. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter (Én gang årligt). Hvis antallet af de opstillede kandidater netop svarer til de ledige pladser, kan valget ske uden afstemning. Valg af repræsentantskabsmedlem (Én gang årligt om foråret på de kollegier, som har valgt at afdelingsmødet - og ikke afdelingsbestyrelsen - skal vælge repræsentantskabsmedlem). Evt. Der kan under dette punkt fremsættes synspunkter, gives oplysninger og fremsættes forslag om emner, der kan behandles på et senere møde, men der kan ikke vedtages noget med virkning for mødedeltagerne eller for beboerkredsen som helhed. Emner, som er blevet drøftet tidligere på mødet, eller som hører hjemme under debatten om afdelingsbestyrelsens beretning, kan heller ikke tages op her. I kan overveje at inddrage følgende ikke-obligatoriske punkter på dagsordenen: Uddelegering af kompetencer til beboergrupper (netværksgruppe, filmgruppe, festudvalg, velkomstkomité til nye lejere eller lign.). Valg af kandidat(er) til organisationsbestyrelsen. Selvom det ikke er obligatorisk, er det oplagt, når beboerne alligevel er samlet, én gang årligt at drøfte hvem/hvilke af beboerne, der skal være kandidater til organisationsbestyrelsen. Til repræsentantskabsmødet i december vælges medlemmerne af organisationsbestyrelsen på baggrund af de opstillede kandidater. Husordensændringer (skal altid godkendes på et afdelingsmøde). Afstemninger på afdelingsmødet Afdelingsmødernes beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Man kan altså ikke stemme via fuldmagt. Hvert lejemål (dvs. den/de personer, der står på lejekontrakten) har to stemmer uanset lejemålets størrelse. Personer, der bor til fremleje, har ingen stemmeret. Afdelingsbestyrelsens sekretær skriver et kort referat af afdelingsmødet til kollegiets forhandlingsprotokol (bog med referater). Referatet skal desuden offentliggøres på kollegiets hjemmeside. I kan enten selv lægge det på hjemmesiden, eller I kan bede Kollegiekontoret om at gøre det for jer. NB Det er vigtigt, at Kollegiekontoret får tilsendt referatet fra afdelingsmødet, for at de trufne beslutninger kan udføres. Kollegiekontorets sekretariat har også brug for at kende navnene på de valgte til bestyrelsen og repræsentantskabet, så de ved, hvem de skal sende mødeindkaldelser osv. til. Hvis formanden og/eller repræsentantskabsmedlemmet først vælges på et efterfølgende bestyrelsesmøde, så giv kort herefter besked til Kollegiekontoret om, hvem de nyvalgte er. 2.6 Holde afdelingsbestyrelsesmøder Der indkaldes til afdelingsbestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel. Afdelingsbestyrelsens møder skal være lukkede, når fortrolige emner behandles (jf. tavshedspligten). 8

11 Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Det er formanden, som leder møderne, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er det formandens stemme, som er udslagsgivende. I tilfælde af at formanden ikke er til stede og stemmerne står lige, skal afgørelsen udsættes til et senere møde. Der skal tages referat af mødet, og afdelingsbestyrelsen skal underskrive referatet på det næste møde. Det er desuden en god idé at sende en kopi af referatet til Kollegiekontoret (sekretariatet eller kollegiets boliginspektør). Når vi ved, hvad der sker i afdelingsbestyrelsen, er det lettere for os at hjælpe med og følge op på jeres beslutninger. Afdelingsbestyrelsesmøder skal også offentliggøres husk at fjerne personfølsomme emner, inden det lægges på hjemmesiden. 3. Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde holdes når.: afdelingsbestyrelsen finder anledning hertil mindst 25 % af de fremmødte stemmeberettigede deltagere på kollegiet ønsker et bestemt emne behandlet der tidligere er truffet en beslutning om det Kollegiekontorets bestyrelse beder afdelingsbestyrelsen om det Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst to ugers varsel På det ekstraordinære afdelingsmøde vil kun de punkter, der har forårsaget mødet, kunne blive behandlet. 4. Urafstemninger Indimellem er der behov for, at en sags afgørelse lægges ud til urafstemning, der er en skriftlig (hemmelig) afstemning blandt alle stemmeberettigede i afdelingen. Urafstemning finder sted, når: 25 % af de fremmødte stemmeberettigede på afdelingsmødet beslutter, at et forslag der behandles på et afdelingsmøde vedr. budgettet, skal afgøres endeligt ved en urafstemning. 25 % af de fremmødte stemmeberettigede på afdelingsmødet beslutter, at et forslag, der vedrører vedligeholdelsesarbejder eller andre planlagte aktiviteter, som medfører en huslejestigning på mindst 15 % skal afgøres endeligt ved en urafstemning. afdelingsbestyrelsen beslutter, at et forslag, som egentlig hører under afdelingsbestyrelsens eget beslutningsområde, skal afgøres endeligt ved urafstemning. Flertallet af fremmødte på afdelingsmødet ønsker et emne behandlet, som ikke vedrører budgettet eller aktiviteter i afdelingen. (F.eks. husordensændringer) Hvis et forslag har været til urafstemning, kan en ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter det efterfølgende afdelingsmøde, hvor budgettet er på dagsordenen. For urafstemninger gælder følgende: Afstemningen skal være hemmelig. Det, der stemmes om, skal være krystalklart. 9

12 Afstemningsmaterialet skal være formuleret sådan, at beboerne skal sige JA eller NEJ til et bestemt spørgsmål og kende konsekvensen af dette JA eller NEJ. Beboerne skal vide nøjagtigt hvor, de skal aflevere deres stemmeseddel, i hvilken form og hvornår der er sidste frist for rettidig indlevering. Stemmesedlen skal afleveres på et neutralt sted, f.eks. i en aflåst boks på ejendomsfunktionærens kontor eller lignende. Hver bolig/lejekontrakt har to stemmer, uafhængig af antallet af beboere i boligen. Hvis et forslag skal til urafstemning, anbefaler vi, at I henvender jer til Kollegiekontoret for hjælp til at gennemføre urafstemningen. Det kan være vanskeligt at bære sig rigtigt ad i forbindelse med en urafstemning og hvis man laver fejl, kan det betyde, at afstemningen i værste fald er ugyldig. 5. WebZonen Ved indtrædelsen i afdelingsbestyrelsen har du fået en mail fra Kollegiekontoret, som indeholder de koder, du skal bruge til at logge på WebZonen på kollegiekontoret.dk. WebZonen er en informationskilde i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde. Her finder du bl.a. referater fra budget- og regnskabsmøderne, huslejevarsler og navnene på medlemmer af de øvrige bestyrelser. Du finder også en oversigt over alle lejere på dit kollegium (denne kan f.eks. være relevant, hvis I beslutter jer for at lave en velkomstkomité til nye lejere). Det er også muligt at få ind- og fraflytterlister sendt automatisk til et afdelingsbestyrelsesmedlems adresse. Henvend jer til Kollegiekontoret, hvis I ønsker det. 6. Kollegiets hjemmeside Alle Kollegiekontorets kollegier har deres egen hjemmeside. Der er linket til hjemmesiderne på Kollegikontoret.dk For afdelingsbestyrelsen er hjemmesiden et nyttigt kommunikationsmiddel; både fordi referaterne fra møderne offentliggøres her, men også fordi hjemmesiden kan bruges til at informere om kommende arrangementer, afdelingsbestyrelsens arbejder, ideer og kontaktoplysninger. Webmasteren for hjemmesiden kan være både være et medlem af afdelingsbestyrelsen eller en anden beboer på kollegiet, som afdelingsbestyrelsen kan samarbejde med. Hjemmesiden er lavet i CMS-systemet typo3. Hvis der ikke er nogen webmaster på kollegiet, vil vi anbefale jer at tage til kontakt til Kollegiekontoret, som kan forsyne jer med diverse manualer og/eller tilbyde et kursus i hjemmesiden. 10

13 7. Kollegiekontorets opgaver I dette afsnit får du information om, hvilke arbejdsopgaver Kollegiekontorets medarbejdere har. Der beskrives fortrinsvis de opgaver, som er relevante for afdelingsbestyrelsen. Afsnittet er delt op i tre: Administrationens arbejdsopgaver, boliginspektørens arbejdsopgaver og til sidst en beskrivelse af ejendomsfunktionærens opgaver. 7.1 Administrationens opgaver På Kollegiekontoret består administrationen af et sekretariat, en udlejningsafdeling og en økonomiafdeling. I forhold til afdelingsbestyrelsen er administrationens væsentligste opgaver, at: udarbejde budget og årsregnskab afholde afdelingsbestyrelsesmøder i forbindelse med fremlægning af budget og regnskab udarbejde afvigelsesrapporter. (Rapport over afvigelser på poster i regnskabet sammenholdt med budgettet) forvalte kollegiernes kapital (henlagte midler til planlagt vedligeholdelse) holde sig á jour med ændringer i lovgivningsgrundlaget varsle huslejeændringer udføre uddannelseskontrol samarbejde med afdelingsbestyrelsen omkring løsning af konflikter/husordensovertrædelser administrere kollegiets ansættelser af personale (ejendomsfunktionær og f.eks. it- eller rengøringspersonale) 7.2 Boliginspektørernes opgaver I Kollegiekontorets tekniske afdeling er der ansat en driftschef samt nogle boliginspektører, som har ansvaret for og tilsynet med driften og vedligeholdelsen på de enkelte kollegier. I forhold til afdelingsbestyrelsen er boliginspektørens væsentligste opgaver at: udarbejde fornyelses- og PPV-planer (planlagt periodisk vedligeholdelse) på grundlag af en årlig bygningsgennemgang og registrering* føre tilsyn med kollegiernes bygninger såvel ude som inde føre tilsyn med kollegiernes tekniske installationer indhente tilbud på større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder 11

14 sikre, at beslutninger vedr. kollegiernes drift, som er truffet af afdelingsbestyrelsen eller på afdelingsmøderne føres ud i livet sikre at ejendomsfunktionærerne passer kollegiets drift og vedligeholdelse holde driftsmøder med afdelingsbestyrelsen (afholdes i forbindelse med budget og regnskabsmøderne) * Det er et lovkrav, at der som minimum udarbejdes 10-årsplaner for såvel bygningsvedligeholdelse som fornyelse af inventar mv. 7.3 Ejendomsfunktionærens opgaver Ejendomsfunktionæren (ofte kaldt varmemesteren) er afdelingsbestyrelsens samarbejdspartner, hvad angår daglige praktiske ting; og det er først og fremmest ham, I skal tale med, når det drejer sig om nedenstående opgaver. Ejendomsfunktionærens væsentligste opgaver er, at: udbedre fejl og mangler på kollegiet, som han får besked om fra beboerne fremme god ro og orden på kollegiet renholde alle kollegiets tilhørende udearealer håndtere affaldet slå græs, beskære træer, buske, klippe hække og lign. efter behov syne boligen ved indflytning og fraflytning udføre mindre vedligeholdelsesarbejder i samråd med boliginspektør omdele beboermeddelelser fra Kollegiekontoret rekvirere leverancer og tjenesteydelser og kontrollere de efterfølgende fakturaer aflæse energimålere Han skal desuden holde opsyn med: de fællesarealer, som beboerne eller et rengøringsfirma står for rengøringen af vinduespudsning ved rengøringsfirma vaskeri, ventilationsanlæg, pumper, elevatorer mv. brønde, gårdafløb, tagrender mv. NB Selv om kollegiet har en varmemester ansat, har beboerne selv ansvar for at rydde op efter sig på de tilhørende fælles- og udearealer. 8. Kollegiekontorets organisation Som det fremgår i diagrammet på næste side over Kollegiekontorets opbygning er den øverste myndighed repræsentantskabet. Det består af én beboer fra hvert kollegium (typisk et medlem af afdelingsbestyrelsen, men det er ikke et krav) + hele organisationsbestyrelsen, og der holdes møde ved slutningen af hvert kalenderår. Det er enten afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, der vælger medlemmer til repræsentantskabet. På repræsentantskabsmødet træffes helt overordnede beslutninger om Kollegiekontorets virke. Bl.a. godkender man Kollegiekontorets årsregnskab og salg af afdelinger. Desuden vælges flertallet til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet. Organisationsbestyrelsen (Kollegiekontorets bestyrelse) består af 17 medlemmer. Bestyrelsen er bl.a. ansvarlig for, at Kollegiekontorets drift, herunder udlejningen, budgetterne, regnskaberne, lejefastsættelsen og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. 12

15 Den tager desuden beslutninger om grundkøb samt iværksættelse af nyt byggeri. Bestyrelsen holder normalt møde 2-3 gange årligt. Medlemmerne fordeler sig således: 9 medlemmer vælges af repræsentantskabet, og de skal være beboere i Kollegiekontorets afdelinger. Der må højst være to beboere fra samme afdeling i repræsentantskabet.* 2 medlemmer er valgt blandt Kollegiekontorets medarbejdere. 4 medlemmer er repræsentanter fra de selvejende kollegieinstitutioner. (Ravnsbjerg Kollegiet, Vilh. Kiers Kollegium, Skjoldhøjkollegiet og Tandlægekollegiet) og/eller fra de øvrige garanter (se senere). 2 medlemmer er sagkyndige inden for byggevirksomhed og administration af fast ejendom. Vælges af garantforsamlingen (se afsnittet Kollegiekontoret en garantiorganisation ) * Når man er blevet valgt ind i organisationsbestyrelsen, er man medlem af repræsentantskabet som organisationsbestyrelsesmedlem og altså ikke som repræsentant for sin afdeling. Hvis en beboer, der er valgt til repræsentantskabet vælges til organisationsbestyrelsen, skal afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet vælge et nyt medlem til repræsentantskabet. Der kan derfor godt sidde op til tre fra samme afdeling i repræsentantskabet, hvis der er to beboere fra denne afdeling i organisationsbestyrelsen. For at lette beslutningsgangen har organisationsbestyrelsen uddelegeret kompetencer til forretningsudvalget. Forretningsudvalget består af 5 medlemmer, som er valgt fra og af organisationsbestyrelsen. I praksis er det forretningsudvalget, som tager sig af organisationsbestyrelsens arbejde og træffer beslutning i alle forhold, der ikke ved udtrykkelig vedtægtsbestemmelse er underlagt organisationsbestyrelsens kompetence. Forretningsudvalget holder møde ca. 5-6 gange om året. 13

16 8.1 Afdelinger i Kollegiekontoret Repræsentantskabet Organisationsbestyrelsen Afdelingsbestyrelse Skjoldhøj Børneinstitutioner afd. 1 Grundtvigs Hus Kollegiet afd. 2 Grønnegade Kollegiet afd. 3 Fredensgade Kollegiet afd. 4 Mejlgade Kollegiet afd. 5 Rosensgade Kollegiet afd. 6 Grenåvej Kollegiet afd. 7 Vestergade Kollegiet afd. 8 Munkegade Kollegiet afd. 9 Kløvergården afd. 10 Stenaldervej Kollegiet afd. 11 Kirsebærhaven afd. 12 Nørreport Kollegiet afd. 13 Vejlby Kollegiet afd. 14 Skejbygård Kollegiet afd. 15 Christiansbjerg Kollegiet afd. 16 Mindegade Kollegiet afd. 17 Nørre Allé Kollegiet afd. 18 Dania Kollegiet afd. 19 Steen Billes Torv Kollegiet afd. 20 Skelager Kollegiet afd. 21 Damager Kollegiet afd. 22 Ladegårdskollegiet afd. 23 Skejbyparken afd. 24 Christianshøj Kollegiet afd. 25 Åpark Kollegiet afd. 26 Svane Kollegiet afd

17 8.2 Kollegiekontoret en garantiorganisation Kollegiekontoret er organiseret som en garantiorganisation. Det vil sige, at en række studenterråd, afdelingerne og fire selvejende kollegier har indskudt kapital. Alt i alt har garanterne indskudt en kapital på kr. Garanterne Ravnsbjerg Kollegiet Vilh. Kiers Kollegium Skjoldhøjkollegiet Tandlægekollegiet Afdelingerne De studerendes Råd v/arkitektskolen Studenterrådet v/århus Seminarium Studenterrådet v/ Ingeniørhøjskolen Studenterrådet v. Aarhus Universitet Studenterlauget v/handelshøjskolen Garantikapital kr kr kr kr kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. Garantforsamlingen mødes 1 gang årligt. Afdelingerne er her repræsenteret ved Kollegiekontorets formand (formand for organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget). På mødet vælges garanternes medlemmer af organisationsbestyrelsen, og der orienteres om Kollegiekontorets forgangne år. 9. Diverse informationer 9.1 Indbrud, tyveri og hærværk Hvis kollegiet udsættes for indbrud, tyveri og hærværk, er det beboernes egne forsikringer, der skal dække deres personlige ejendele. Hvis kollegiets fælles ejendele udsættes for tyveri eller hærværk, er det kollegiets forsikring, som skal dække. I disse tilfælde har Kollegiekontoret sammen med Aarhus Politi fastsat en procedure for anmeldelse: 1. Ring straks til politiet på tlf Giv oplysning om at forurettede er Kollegiets navn. Fortæl at Kollegiet administreres af Kollegiekontoret. 3. Giv hurtigst muligt besked til ejendomsfunktionæren, som herefter vil sørge for udbedring af evt. skader. Kollegiekontoret får tilsendt politianmeldelsen og sørger for anmeldelse til forsikringsselskab. Der træffes herefter nærmere aftale mellem ejendomsfunktionæren/boliginspektøren og afdelingsbestyrelsen om genanskaffelse af de stjålne effekter. Kollegiets forsikring dækker for skader på kollegiets ejendom og tyveri af effekter, der tilhører kollegiet. 15

18 9.2 Beboerklagenævnet Hvis konflikter mellem afdelingsbestyrelsen og en beboer eller mellem en beboer og Kollegiekontoret er gået i hårdknude, er det muligt at henvende sig til kommunens beboerklagenævn. Indbringelse af en sag til beboerklagenævnet skal ske skriftligt. Relevant materiale (lejekontrakt, korrespondance, vedligeholdelsesreglement el. lign.) skal vedlægges. Det koster 139 kr. (2013 niveau) at få en sag behandlet i beboerklagenævnet. Beløbet vedlægges sammen med indbringelsen. Sager, som beboerklagenævnet kan tage sig af: Boligens stand ved indflytning og i boperioden Husorden, chikane m.v. Råderet (den enkeltes ret til at forbedre sin bolig) Lovligheden af beslutninger i beboerdemokratiet Varsling af huslejeforhøjelse Vand- og varmeregnskab Betaling til fællesantenne Afslag på ledig bolig Fremleje og bytte af bolig Syn og istandsættelse ved fraflytning Tilbagebetaling af depositum/indskud Beboerklagenævnets afgørelser er ikke nødvendigvis endelige (på nær advarsler). Beboere og boligorganisationer, som er utilfredse med en afgørelse i beboerklagenævnet, kan gå videre med sagen til boligretten. Du kan få kontakt til sekretariatet for Beboerklagenævnet i Aarhus på: Tlf. nr.: (kl ) Oversigter, vedtægter m.v. I dette afsnit finder du formelle vedtægter, bl.a. afdelingsbestyrelsens forretningsorden og henvisninger til love, bekendtgørelser og cirkulærer. Du finder også en oversigt over, hvem budgettet og årsplanen skal godkendes af og forelægges for samt en årsplan (s. 16). Især årsplanen er god at lave et udskrift af, så du kan danne dig et overblik over, hvornår relevante begivenheder i forbindelse med hvervet som afdelingsbestyrelse finder sted Standard forretningsorden for afdelingsbestyrelsen På et af de første afdelingsmøder på dit kollegium er der blevet vedtaget en forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde. Dit kollegium kan have vedtaget en anden forretningsorden, men de fleste bruger nedenstående standard. Meget af det, som bliver beskrevet i denne forretningsorden, er gentagelse af noget, som allerede er beskrevet og uddybet her i web-pjecen. Det er ikke desto mindre vigtigt, at forretningsordenen kommer med i dens fulde ordlyd, da det er den juridisk gyldige ramme, der skal sikre, at formalia bliver overholdt i afdelingsbestyrelsens arbejde. 16

19 AFDELINGSBESTYRELSEN 1.1. Er formanden blevet valgt direkte på afdelingsmødet, konstituerer afdelingsbestyrelsen sig med næstformand, sekretær og kasserer Er der ikke særskilt valgt formand på afdelingsmødet, konstituerer afdelingsbestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted. AFDELINGSBESTYRELSENS MØDER, BESLUTNINGSDYGTIGHED M.V Afdelingsbestyrelsesmøde med administrationen afholdes mindst 2 gange om året, samt når mindst 2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen anmoder herom Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede Formanden leder møderne. Beslutning træffes af de tilstedeværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget Der tages referat af bestyrelsesmøderne, der på næstfølgende møde underskrives af afdelingsbestyrelsen. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget Afdelingsbestyrelsens arbejde er ulønnet I afdelingsbestyrelsens møder deltager normalt afdelingernes boliginspektør og 2 repræsentanter fra administrationen, dog uden stemmeret. AFDELINGSBESTYRELENS OPGAVER OG ANSVAR 3.1. Afdelingsbestyrelsen har det kontrollerede tilsyn med afdelingernes drift og vedligeholdelse og har påtaleret i alle afdelingernes anliggender. Dersom afdelingsbestyrelsen under sit tilsyn finder forhold, som giver anledning til påtale, må dette ske til boligorganisationens ledelse eller Kollegiekontoret Evt. påtale eller egentlige klager fra afdelingsbestyrelsen over ejendomsfunktionærens arbejde, må rettes til administrationen, som i tilfælde af uoverensstemmelse med afdelingsbestyrelsen herom kan forelægge sagen for boligorganisationens ledelse Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. TAVSHEDSPLIGT 4.1. Afdelingsbestyrelsens møder er lukkede. Afdelingsbestyrelsen pålægges tavshedspligt angående oplysninger af fortrolig karakter vedrørende afdelingens eller beboeres forhold, herunder med hensyn til de fra beboerne modtagne henvendelser og klager. Det samme gælder for suppleanter og ansatte, der deltager i møderne, hvor sager af denne art behandles. Kun trufne beslutninger må refereres overfor beboerne Hvert afdelingsbestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale han/hun modtager, ikke kommer udenforstående i hænde. Afdelingsbestyrelsens medlemmer skal videregive relevant materiale til sine efterfølgere. 17

20 HABILITET M.V. Materiale, der ikke videregives skal afleveres til Kollegiekontoret (kan afleveres til varmemesteren i forbindelse med fraflytning) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af forhold, hvor vedkommende har en særlig personlig interesse i sagens udfald, eller his der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Bestyrelsens kan beslutte, at den pågældendes suppleant indtræder ved behandlingen af forholdet Hvis der kan foreligge forhold, som er nævnt i pkt. 5.1., påhviler det afdelingsbestyrelsesmedlemmet selv at meddele dette til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen afgør herefter, om vedkommende er inhabil Får et afdelingsbestyrelsesmedlem sit lejemål ophævet pga. manglende huslejebetaling, er Kollegiekontoret forpligtet til at orientere den øvrige bestyrelse herom, og den pågældende betragtes som udtrådt af afdelingsbestyrelsen, og suppleanten indtræder Får et afdelingsbestyrelsesmedlem sit lejemål ophævet pga. overtrædelse af husorden eller anden årsag, og sagen indbringes for retten, skal den pågældende lade sig suspendere i den tid, sagen verserer, og suppleanten skal indtræde Findes ingen suppleant, er det op til bestyrelsen selv at afgøre, om den vil fortsætte med de resterende afdelingsbestyrelsesmedlemmer indtil ordinært, obligatorisk afdelingsbestyrelsesmøde finder sted, eller om der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde for nyvalg til afdelingsbestyrelsen En på kollegiet ansat lønnet beboer kan ikke være medlem af afdelingsbestyrelsen. KLAGER 6.1. Klagesager behandles af afdelingsbestyrelsen og fremsendes med kommentarer til Kollegiekontoret sammen med indstilling om evt. tiltag overfor den/de indklagede Nærværende forretningsorden træder i kraft ved underskrivelsen Beslutninger om ændringer i forretningsordenen kræver vedtagelse af mindst 2/3 af den samlede afdelingsbestyrelse. Vedtaget den 18

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt.

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt. Vedtægter for beboerrådet på Ravnsbjerg Kollegiet 23. november 2011 1 Formål Beboerrådet ved Ravnsbjerg Kollegiet har til opgave at varetage beboernes interesser og medindflydelse på kollegiets drift efter

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN VEDTÆGTER for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN 1 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Brøndby

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fjerritslev Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Jammerbugt kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Fjordblink Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012

Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012 Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012 Kapitel 1: Navn, formål og hjemsted 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen Vanggården. Stk. 2. Dens hjemsted er Aalborg kommune. 2 Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING Maj 2014 Rigtigheden bekræftes herved Aabenraa, den / 2014 Ove Stahl Schmidt Kaj Matthiesen Jimmy Povlsen bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem direktør/forretningsfører

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab 19. februar 2013 Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab I henhold til selskabets vedtægter 7 stk. 1 og 8 stk. 1 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab. Tirsdag den

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fællesorganisationens Boligforening. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård

Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligorganisationen Lundebjerggård. Boligorganisationen har hjemsted i Ballerup kommune.

Læs mere

Vedtægter for BoliGrøn. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for BoliGrøn. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er BoliGrøn. Vedtægter for BoliGrøn Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Køge kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN

VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN CVR nr.: 35 43 20 27 Registrering: Aarhus Kommune Postadresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Telefax: 86 54 52 24 Web: www.domibolig.dk E-mail: mail@domibolig.dk

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital BEK nr 719 af 13/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-374 Senere

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B. Navn, hjemsted og formål Kapitel Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B.

Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B. Navn, hjemsted og formål Kapitel Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. Stk. 3.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen på Birkerød Kollegiet, som fastsat i DUAB s vedtægter 17 stk. 12.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune.

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune. V E D T Æ G T E R for Den selvejende almene ældreboliginstitution Birthe Marie Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Den selvejende almene boliginstitutions navn er Birthe Marie. Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. for. Gråsten Andelsboligforening

Vedtægter. for. Gråsten Andelsboligforening Vedtægter for Gråsten Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gråsten Andelsboligforening.. Dens hjemsted er Sønderborg kommune. Stk. 3 Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 16. juni Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

Lovtidende A Udgivet den 16. juni Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger Lovtidende A 2016 Udgivet den 16. juni 2016 13. juni 2016. Nr. 718. Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 21. november 2016 Forslag til Vedtægter for BoVendia Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere