Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Værløse Gymnastik Mandag den 30. september 2013 kl. 19:00 I Værløse hallen Tennislokalet. Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen Afbud fra bestyrelsen: Gitte Stensgaard Malene G. Jensen, Medlemmer til stede: 6 personer. Dagsorden jf. 5 i vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens orientering om årets gang 4. Diskussion af det kommende års arbejde 5. Godkendelse af foreningens regnskab 6. Fastsættelse af medlemskontingent herunder forelæggelse af budget for det kommende år. 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg af bestyrelse og suppleanter Formand: Hanne Svendsen på valg modtager genvalg Bestyrelsesmedlem: Gitte Stensgaard på valg modtager genvalg Bestyrelsesmedlem: Kirsten Antonsen på valg modtager ikke genvalg, men stiller gerne op som suppleant Kasserer: Peder Sundgaard ikke på valg Bestyrelsesmedlem: Kate Nielsen ikke på valg Suppleant: Gitte Dahl på valg modtager genvalg Suppleant: Malene G. Jensen på valg modtager 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Ellen Risum på valg modtager genvalg Kirsten Boysen på valg modtager genvalg Asta Ziegler på valg modtager ikke genvalg 10. Eventuelt Forslag til behandling på foreningens generalforsamling skal fremsendes med navn og underskrift til et bestyrelsesmedlem senest 5 dage før generalforsamlingen. 1: Formanden bød velkommen til de fremmødte, og foreslog Lars Køster Svendsen (medlem af FIR s bestyrelse)som aftenens dirigent og Lars blev valgt. Dirigenten startede med at fastslå at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. 5 i vedtægterne. Dette er sket ved en meddelelse på foreningens hjemmeside. 2: Bestyrelsen foreslog Kirsten Antonsen som referent og Kirsten blev valgt.

2 3: Formanden havde en skriftlig beretning som blev omdelt, og uddybede ligeledes mundtlig nogle af punkterne i beretningen. Bl.a. vandskaderne i gymnastiksalen på Syvstjerneskolen, nyt design på hjemmesiden, Parkour i det offentlige rum, antallet af medlemmer i foreningen som pt. er 960, foreningens aktiviteter, så som aktiv dag, familiedagen piraterne kommer. Kroppens dag måtte vi desværre aflyse pga. for få tilmeldinger. Beretningen blev vedtaget. 4: Der har været delt spørgeskemaer ud på de relevante hold ang. Kroppen dag, og der var kommet mange tilbagemeldinger, men bestyrelsen har endnu ikke fået opgjort resultatet. Den nye hal, som nu er vedtaget, vil blive placeret ved Søndersøskolen/Hallen. Der forestår nu noget arbejde med hvorledes hallen skal udføres og indrettes. Lars Køster Svendsen oplyste at man ville søge anlægsfonden om nogle midler og råd, og at man forventede at hallen er klar til brug ultimo 2014/primo : Kassereren fremlage sidste års regnskab, som desværre udviste et underskud. Ifølge revisionsprotokollet fra foreningens revisor Time Vision er der ingen særlige bemærkninger og foreningen opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser. Regnskabet blev vedtaget. Budgettet for det kommende år er blevet hævet på flere punkter, og vi håber nu at det er et mere retvisende budget. Klubben er også gået over til Klubmoduls regnskabsdel, hvor det er lettere hele tiden at følge med i vores forbrug og vores indtægter, og som følge deraf hurtigere kan reagere på f.eks. underskudsgivende hold. Bestyrelsen bad lige som sidste år om lov til, evt. at hæve kontingentet, hvis bestyrelsen fandt det nødvendigt. Dette blev vedtaget. 7: Der var ingen indkomne forslag. 8: Valg til bestyrelsen: Formanden Hanne Svendsen Bestyrelsesmedlem Gitte Stensgaard Kasserer Peder Sundgaard Bestyrelsesmedlem Kate Nielsen Bestyrelsesmedlem Kirsten Antonsen Bestyrelsesmedlem Gitte Dahl ikke på valg ikke på valg ønsker ikke valg. nyvalg. Bestyrelsesmedlem Gitte Stensgaard kunne desværre ikke være til stede, men havde afgivet en fuldmagt. Suppleant Kirsten Antonsen Suppleant Malene G., Jensen nyvalg. Suppleant Malene G. Jensen havde afgivet en fuldmagt. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant.

3 Ellen Risum Kirsten Boysen Suppleant Asta Ziegler ønsker ikke valg Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde en ny suppleant. 10: Et af de fremmødte medlemmer roste bestyrelsen for deres arbejde. Gitte Dahl havde løst set de indkomne svar på spørgeskemaerne ang. Kroppens dag, og mente at kunne se at der var tilslutning til at afholde denne dag, men vil snarest analysere alle svarene. Hanne overrakte Asta Ziegler en buket blomster og takkede hende for det arbejde hun havde gjort i foreningen gennem mange år. Formanden afsluttede Generalforsamlingen med at takke dirigenten for veludført arbejde, og overrakte en flaske vin. Værløse d Kirsten Antonsen Referent. Hanne Svendsen Formand Lars Køster Svendsen Dirigent.

4 september 2013 Formandens beretning for foreningsåret Endnu en fin sæson er gået og nu er vi nået til Værløse gymnastiks 89. generalforsamling. Gymnastiksæsonen startede med store udfordringer, da der igen var vandskade på Syvstjerne skolen, hvilket betød vi måtte finde alternative træningssteder. Det lykkedes ved at vi kunne slå enkelte hold sammen og derudover finde andre trænings steder. Tak til vores medlemmer for deres tålmodighed. Værløse Gymnastik havde pr. den 30. juni medlemmer. Specielt har der i den forgangne sæson været stor tilslutning til Zumba holdene. Og på nogle af børneholdene på Syvstjerne skolen samt på springholdene på Søndersø skolen har der været ventelister. Det store problem er her at få haltider, så vi ser frem til den nye hal der nu ser ud til at stå færdig i Hjemmesiden: Bestyrelsen havde i sæsonen som mål at forbedre hjemmesiden. Et af de nye tiltag var, at vi fik en professionel fotograf til at tage billeder af holdene som kunne komme på hjemmesiden. Vi har i bestyrelsen været meget tilfredse med det billedmateriale vi har fået (et udvalg kan ses bag mig). Når det er sagt er der stadig forbedringspunkter til hjemmesiden og arbejdet fortsætter. Der er udkommet 2 nyhedsbreve pr. . Brevene er også blevet opslået på opslagstavlen i Værløse hallen så vores seniorer der ikke har tilgang til computer, kan følge hvad der sker i klubben. Aktiviteter: Programmet for sæsonen blev publiceret på hjemmesiden www-v-gym.dk i juli mdr. og medlemmerne kunne tilmelde sig fra 1. august. Derudover blev programmet trykt i et mindre oplag og ophængt i haller og på skoler. De medlemmer der ikke havde tilgang til mail fik tilsendt program og nyhedsbrev med post. 4. november havde vi familiedag med team piraterne kommer. Der var stort fremmøde store som små havde en dejlig dag og Rope Skipping solgte kage og lillebror lodder for at samle penge ind til deres ture og stævner, der blev udsolgt af kage. En stort tak til alle de forældre der er med til at få alle disse tiltag lykkes. 12. januar afholdt vi aktivdag med Jan Svensson, Fysisk træning med Ida Frost og SH`Bam med Naja Klærke. Igen et fint arrangement med mange deltagere. 9. marts skulle vi have afholdt kroppens dag vi blev desværre nød til at aflyse pga. for få tilmeldinger. Programmet var Erik og Lene Elsted med dans, Line dance ved Marianne Valentine, samt en lille tur jorden rundt med Finn Svendsen. De øvede springere og Rope Skipping har været til Amts-opvisning i Farum arena. De øvede springere har været til stævne i Gilleleje og skipperne har deltaget i forskellige stævner samt deltaget ved SM og DM hvor de fik fine resultater. Rope skipperne har været ansvarlige for forskellige workshops på skolerne i Værløse, for at synliggøre deres sport og tiltrække flere deltagere.

5 På mange af holdene har der været afholdt sociale arrangementer, lige fra sildespisning, gåtur i København, hygge på stavgang, julefrokoster, tøndeslagning og meget mere. Stor tak til vores aktive instruktører. Forårsopvisningen blev afholdt den 21. april i Søndersø hallen. Det er altid en stor fornøjelse at se hvor glade og stolte vores mange dygtige børnehold er denne dag. Det er også dejligt at så mange støtter op om klubben og møder op denne afslutningsdag. Sommerhold: Seniorhold, spring, Rope Skipping, yoga og hip hop fortsatte træningen indtil sommerferien. Sommer Zumba: I samarbejde med Furesø kommune, Svingtime, Jens Werners danseskole og Farum gymnastik har vi tilbudt gratis Zumba tirsdage over sommeren ved Farum arena. Igen i år været et stort fremmøde og vi håber at kunne tilbyde arrangementet igen. Furesø kommune deltog i et tværkommunalt ministerielt projekt Det aktive byrum den 25. maj og 8. juni. Målgruppen var unge mellem år og særligt piger og arrangementet var henlagt til Kumbelhaven i Farum. Vi og Farum gymnastik stod for arrangementet der førte til starten at processen af Parkour i det offentlige rum Lasse Svendsen instruktør i Værløse Gymnastik var sammen med Albert Willerslev fra Farum Gymnastik tovholdere for dagene. Det var nogle fine dage skønt der ikke var mange piger. Det er muligt at se en lille film om projektet på YouTube. Vi har i sæsonen fået anvist børn på spring hold, sjippe hold, hip hop og børnehold fra Furesø Fritidsvejledning. Vejledningen hjælper børn mellem 6-18 år der ikke går til noget i deres fritid, med at få og fastholde en fritidsaktivitet i en frivillig forening. Kurser: Vores instruktører bliver tilbudt kurser og de tager på kursus hvor de dygtiggør sig for at kunne undervise vores medlemmer bedst muligt, vi vægter i Værløse gymnastik at have dygtigt og motiverede instruktører. Alle instruktører og hjælpeinstruktører blev tilbudt et kursus i kvalitet i børnegymnastikken. Kurset blev afholdt i af Værløse gymnastik i samarbejde med DGF i Søndersø hallen. Bestyrelsen: Vi har afholdt 12 bestyrelsesmøder, og derudover været til møder i DGI, DGF, FIR og IF Værløse. Udover det almindelige administrative arbejde bruger bestyrelsen mange ressourcer på at sammensætte et godt program og skaffe tider til flere springhold samt ansætte dygtige instruktører. Vi har måttet tage afsked med Nadja der er rejst til Randers og Eddy der er taget tilbage til Belgien. Nye instruktører er svære at finde. Vi annoncerer via DGI, DGF samt på Facebook og har i øvrigt antennerne ude. Klubbens store aktiv er vore 42 instruktører og hjælpere. Vi fokuserer på at de har en god arbejdsplads så rammerne for engageret undervisning er på plads.

6 Vi har haft møde med kommunen omkring de mange aflysninger på skoler og haller som vi har været ramt af i denne sæson. Fremtiden: Bestyrelsen har en stor opgave fremadrettet med at se på indretning af den nye ny hal, samt arbejdet med at beskrive hvilke hold der kan have størst gavn af tider i den nye hal. Det nye parkour anlæg, er også med på bestyrelsens fremtids opgaver, og vi vil selvfølgelig fortsat arbejde for at gøre Værløse Gymnastik endnu bedre for vores medlemmer. Jeg vil sige tak til: Furesø kommune, medarbejdere i Værløse hallen, medarbejdere på skolerne, Furesø fritidsvejledning, FIR, Folkeoplysningsudvalget. DGI Nord og DGI Storkøbenhavn, DGF, Instruktører og hjælpe instruktører, og stort tak til bestyrelsen for det store arbejde I er med til at udfører. Samt alle foreningens medlemmer - Uden jer ingen forening.

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5.

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5. Ganløse Svømmeklub Dato:11.SEP 2010 Emne: Generalforsamling - Mødeprotokol Kl. 1000-1230 Sted: Ganløsehallen klub lokale Side: 1 (3) Deltagere: Fra bestyrelsen: Udarbejdet af/dato: JR/11. SEP 2010, Fremmødte

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere