Service for ældre og handicappede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service for ældre og handicappede"

Transkript

1 - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed og Omsorg og derfor budgetlægges som udgangspunkt således, at budget svarer til ramme. Disse stramme styringsprincipper nødvendiggør i særlig grad overvejelser om, hvorledes udfordringerne med flere ældre og tidligere udskrivning fra sygehusene skal imødekommes. I forlængelse heraf arbejdes der ud fra Sundhed og Omsorgs ledetråde målrettet med at gøre borgerne mere selvhjulpne og effektivisere ressourceforbruget. Det sker via rehabilitering, træning og forebyggelse samt flere hjælpemidler, så borgerne kan klare sig selv. Det indebærer bl.a., at arbejdskraftbesparende teknologier, der gør borgerne mere selvhjulpne og optimerer personaleressourcerne er et fokusområde i afdelingens indsats. Helt konkret vil Sundhed og Omsorg i 2013 og frem i endnu højere grad tilrettelægge opgavevaretagelsen, således at den støtter op om den rehabiliterende tankegang. Fremadrettet skal der ligeledes arbejdes på at flytte vægten mellem de rehabiliterende indsatser og kompenserende ydelser i Sundhed og Omsorgs samlede serviceniveau. Derfor igangsættes der frem mod 2014 en større innovationsproces, hvor borgere, pårørende, medarbejdere, politikere og andre skal være med til at udvikle et nyt og mere sammenhængende serviceniveau i Sundhed og Omsorg. Økonomisk set skal der være et incitament for lokalcentrene til i endnu højere grad at yde rehabiliterende frem for kompenserende hjælp. Sundhed og Omsorg har det grundlæggende synspunkt, at borgerne ønsker at klare sig selv. Det ønsker vi at hjælpe borgeren med. Udgangspunktet for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indsats er, at hjælpen tilrettelægges i dialog med borgeren - med særlig fokus på borgerens egne ressourcer, motivation og handlemuligheder. Resten af civilsamfundet inddrages i tilrettelæggelsen af Sundhed og Omsorgs tilbud. Inddragelsen af frivillige samt øget hjælp fra pårørende er således et andet fokusområde for afdelingens indsats med at imødekomme udfordringerne. I 2009 vedtog byrådet en Omsorgspolitik for Aarhus Kommune. Omsorgspolitikken opstiller en række visioner for, hvad vi skal arbejde efter på sundheds- og omsorgsområdet i de kommende år. For at understøtte arbejdet med at forfølge disse visioner og for at imødekomme de udfordringer, der er nævnt i ovenstående, har Sundhed og Omsorg udarbejdet en langsigtet strategi for sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune. Det er hensigten, at strategien skal fungere som en overordnet ramme for arbejdet i Sundhed og Omsorg i årene Strategien består af fem ledetråde, hvoraf de tre er rettet direkte mod den indsats, Sundhed og Omsorg yder for borgerne:

2 - 2 - Vi holder borgerne væk Borgerne vil gerne klare sig selv. Derfor hjælper vi borgerne med at klare sig selv bedst muligt Al magt til borgerne Det er borgerne, vi er her for Vi er sammen med borgerne Det er i mødet med borgeren, at den gode pleje og omsorg skabes Disse ledetråde fungerer samtidig som de overordnede mål for effekt, der opstilles i nærværende budget. Det sker for at sikre, at der er sammenhæng mellem den langsigtede strategi, og de delmål, der arbejdes efter i et givent budgetår, ligesom det helt konkret vil illustrere, om Sundhed og Omsorg lever op til de principper, der er opstillet i den langsigtede strategi. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har det tværgående ansvar for kommunens sundhedsopgaver. På sundhedsområdet er retningen for afdelingen og kommunens arbejde sat i Aarhus Kommunes nye Sundhedspolitik Mere af det der virker!, der blev vedtaget i Byrådet den 15. august Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede effektmål/ydelsesmål Vi holder borgerne væk Al magt til borgerne Vi er sammen med borgerne 2.2 Delmål og målopfyldelse Vi holder borgerne væk (effektmål) Borgerne vil gerne klare sig selv. Derfor hjælper vi borgerne med at klare sig selv bedst muligt. Det gør vi ved, at rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i alle de sammenhænge, hvor vi møder borgerne. Gennem udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger understøtter vi borgernes ønske om at kunne klare hverdagen selv. Vi udvikler de nære sundhedstilbud og styrker samarbejdet med hospital og almen praksis. Det betyder også, at vi opsøger borgere, som har behov for hjælp, samt vejleder borgere i at træffe sunde valg. I den nære relation med borgeren, skal vi øve os endnu mere i at holde hænderne på ryggen, så borgeren får plads til selvhjulpethed og egne løsninger. Fra kompenserende til rehabilliterende. Delmål 1: Frem til år 2016 skal middellevetiden i Aarhus Kommune stige med 0,5 år pr. år (Effektmål) Middellevetiden anvendes ofte som mål for den generelle sundhedstilstand i befolkningen og er velegnet til at belyse tendenser i udviklingen over en længere tidsperiode. Middellevetiden er baseret på observeret dødelighed i nulevende aldersgrupper. Forbedringer i middellevetiden afspejler derfor summen af fortidige såvel som nutidige sundhedsforbedrende tiltag og generelle forandringer. Middellevetiden er derfor mindre velegnet til at vurdere kortsigtede effekter.

3 - 3 - I Aarhus er middellevetiden i perioden 2004 til 2009 steget med 1,0 år fra 77,6 år til 78,6 år. I samme periode er middellevetiden på landsplan steget 0,8 år. Målet om en stigning i middellevetiden på 0,5 år pr. år ligger på den baggrund over den tidligere regerings ambitiøse mål om en stigning i middellevetiden på 3 år på 10 år. Den nuværende regering har ligeledes annonceret, at den vil opstille nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden. Det forventes, at Regeringen i løbet af 2012 vil opstille nationale mål for udviklingen i middellevetiden. Middellevetid Middellevetid (MP118) R 2009 B2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B ,6 79,0* 79, , ,5 82 *Regnskabstallet for middellevetid vil af datamæssige årsager altid være forsinket med ca. 2 år. Regnskabstallet for 2010 følger efterår Delmål 2: I 2016 skal 9 ud af 10 borgere over 65 år ikke modtage praktisk hjælp (effektmål) Der skal sættes særligt fokus på at udnytte mulighederne for rehabilitering, træning, sundhedsfremme og forebyggelse. Det første vi tilbyder borger, er hjælp til at kunne klare sig selv. Vi vil styrke træningsområdet, blandt andet ved at træne med borgerne frem for at give praktisk hjælp. Via en rehabiliteringsindsats for borgere med kroniske lidelser, herunder rehabilitering i hjemmet, styrker vi borgernes egne ressourcer og kompetencer. Derudover vil vi gøre en indsats for at forebygge komplikationer og forværring af sygdomme, der fører til (gen)indlæggelser. Som en særlig indsats er vi ved at etablere omsorgshoteller, der skal medvirke til, at borgerne kan generhverve tabte færdigheder. Andel af borgere over 65, der ikke modtager praktisk hjælp R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Andel af borgere over 65, der ikke får praktisk hjælp (%) 85,2 86,4 87,4 88,3 89,2 90,0 (MP087) Antal borgere over 65, der ikke får praktisk hjælp (MP135) Kilde: Borgmesterens Afdelings prognose over borgere over 65 år Sundhed og Omsorg har ansvaret for træning efter servicelovens 86. Visitator skal under sit visitationsbesøg sørge for at afdække borgerens ressourcer og have øje for at fremme den enkelte borges mulighed for at klare sig selv med henblik på at øge borgerens livskvalitet. Vi starter med at træne borgerne, inden behovet for pleje og praktisk hjælp fastlægges. Dette vil kunne aflæses i et mindre behov for pleje og praktisk hjælp.

4 - 4 - Antal gennemførte rehabiliteringsforløb i Grib hverdagen R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Antal gennemførte rehabiliteringsforløb (MP119) Effekter af rehabiliteringsforløb ift. selvhjulpenhed (nyt målepunkt) Andel, der afsluttes som helt selvhjulpne (MP120) R2010 R2011 B2012 B2013 * 35% 38% 40% * Projektet blev startet op september 2010 tallene derfor ikke sammenlignelige med tidligere år Ændringer i forhold til budget : Såvel delmål 1 som 2 er blevet fremskrevet, så de dækker hele strategiperioden frem til De indikatorer, der vedrører Grib hverdagen er blevet korrigeret, da erfaringerne med projektet har medført et bedre grundlag at sætte mål ud fra. Ligeledes ved vi nu, at vi kun kan få valide data, hvis vi udelukkende fokuserer på den andel, der afsluttes som helt selvhjulpne. Tidligere omfattede målet også dem der blev delvist selvhjulpne. Al magt til borgerne (effektmål/ydelsesmål) Det er borgerne, vi er her for. Det gælder i særlig grad, når de har brug for vores hjælp. Derfor skal vi sikre, at borgerne bestemmer over egen hverdag, og den hjælp de får. Det skaber trivsel og livsglæde. Borgerne er eksperter i eget liv, og vi er borgernes medspillere og støtter det enkelte menneskes individuelle behov med vores faglighed. Vi vil sætte fuld kraft på implementeringen af nye teknologiske løsninger for at give borgeren magten og komme helt hjem i deres stue, når de har brug for os. Det gør vi med respekt for den enkeltes privatliv. Vi vil som afdeling understøtte dialog og inddragelse af borgeren og borgerens netværk i målsætninger, afgørelse og planlægning mv. Det er borgeren, der bestemmer - altid og i alle situationer. Delmål 3: Andelen af borgere, der benytter henholdsvis læse- og skrive adgang i journalen skal stige med 5% årligt frem mod 2016 (effektmål/ydelsesmål) Et væsentligt element i, at give al magt til borgerne er, at borgene til hver en tid har adgang til egen sag (journal), ligesom de skal have adgang til at bidrage med oplysninger. Dette vil vi muliggøre via digitale løsninger. Vi vil ikke alene have fokus på, at stille digitale løsninger til rådighed, men i lige så høj grad følge op på, om løsningerne er tilstrækkelig brugervenlige til, at målgruppen kan tage dem i aktiv anvendelse.

5 - 5 - Andel af borgere, der anvender hhv. læse- og skrive adgang i journalen B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Andel af borgere med journal, som anvender læseadgang (MP139) Andel af borgere med journal, der benytter muligheden for at bidrage til egen funktionsbeskrivelse (MP140) * Løsningen findes ikke endnu * 20% 25% 30% 35% * 10% 15% 20% 25% Delmål 4 Vi giver hjælp af høj kvalitet, med respekt for borgerens ønsker og behov (effektmål) Trivsel for det enkelte menneske er et grundlæggende princip for de omsorgsydelser, der leveres af Aarhus Kommune. Trivsel betyder blandt andet, at man har mulighed for at tilrettelægge tilværelsen efter egne behov, forventninger og mål. Vi bestræber os derfor på at yde en hjælp, der har en høj kvalitet, og hvor borgeren har størst mulige indflydelse. I brugerundersøgelsen på fritvalgsområdet spørges der til, om borgeren oplever at have indflydelse på den måde hjælpen udføres på. Grad af indflydelse på hjælpens udførelse Hvor tilfreds er du med hjælperens imødekommenhed over for individuelle ønsker og behov? (MP002) R2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 4,2* ** 4,25 ** 4,3 ** 4,35 *Målet angiver et gennemsnitstal, hvor Meget Tilfreds tillægges værdien 5, Tilfreds 4, Hverken eller 3, Utilfreds 2 og Meget Utilfreds 1. **Undersøgelsen gennemføres ikke i ulige år. Borgerens tilfredshed med hjælpen er et vigtigt mål for kvaliteten. Det er jo i sidste ende borgernes oplevelse af hjælpen, der, sammen med fagligheden, viser, om vi som afdeling gør det godt. I disse år omlægges store dele af den kommunale service bl.a. gennem en mere rehabiliterende tilgang og ved at indføre velfærdsteknologi. Samtidig revisiteres en række borgere til et lavere serviceniveau som følge af ændrede kvalitetsstandarder. Ambitionen er at fastholde et uændret højt tilfredshedsniveau hos borgerne. Der gennemføres tilfredshedsmålinger for alle borgere i fritvalgsområdet i lige år.

6 - 6 - Tilfredshed med pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet R2010 B2011 B2012 B2013 B2014 Hvor tilfreds er du alt i alt med hjælpen?* (MP001) I hvilken grad får du den hjælp du er bevilget?** (MP004) 4,1 *** 4,2 *** 4,2 4,4 *** 4,4 *** 4,4 I hvilken grad får du hjælpen på det tidspunkt, der passer ind i din døgnrytme** (Nyt målepunkt) (MP141) **** *** 4,0 *** 4,1 *Målet angiver et gennemsnitstal, hvor Meget tilfreds tillægges værdien 5, Tilfreds 4, Hverken eller 3, Utilfreds 2 og Meget Utilfreds 1. **Målet angiver et gennemsnitstal, hvor I høj grad tillægges værdien 5, I nogen grad tillægges værdien 4, Hverken eller tillægges værdien 3, I mindre grad tillægges værdien 2 og Slet ikke tillægges værdien 1. ***Undersøgelsen gennemføres ikke i ulige år. **** undersøgelsen gennemføres første gang i 2012 Ændringer i forhold til budget : Der er ændret lidt i den indledende tekst som følge af en ny version af Sundhed og Omsorgs strategi: Ledetråde til et bedre liv. Derudover er der tilføjet et mål vedr. anvendelse af læseog skriveadgang i journalen, dette mål skal støtte op om Sundhed og Omsorgs meget store fokus på brug og forståelse af bl.a. plejeplaner i den nye version af stategien. Målepunktet, I hvilken grad får du hjælpen på det tidspunkt, der passer ind i din døgnrytme, er nyt. Det angivne mål er udtryk for et estimat, da målepunktet så vidt vides ikke har fortilfælde hverken i Aarhus Kommune eller i andre kommuner. Vi er sammen med borgerne (ydelsesmål) Det er i mødet med borgeren, at den gode pleje og omsorg skabes. Derfor luger vi ud i alt, som ikke bidrager til borgerens trivsel og livsglæde. Vi vil fremme borgernes mulighed for at fortsætte deres sociale liv med familie og venner og understøtte, at borgerne har god kontakt til civilsamfundet. Familie og venner skal inddrages aktivt, og de skal mødes af støtte, men også forventninger og krav. Vi bruger faglighed, innovation og teknologi til at få mere tid sammen med borgerne. Og den tid vi har sammen vil vi tilstræbe, at borgeren er meget tilfreds med. Vi skal gøre det enkelt for os selv og for borgeren. Den gode omsorg skabes, når vi er sammen med borgeren. Det er det, der giver mening. Delmål 5: I 2016 bruges ressourcerne i større omfang på borgerne frem for administrationen (ydelsesmål) Vi vil helst bruge så meget tid sammen med borgerne som muligt. Derfor vil vi vedvarende udfordre brugen af tid på administration. Dette skal bl.a. afspejle sig i måden vi tilrettelægger arbejdet på og i vores tilgang til opgaveløsning.

7 - 7 - Ikke-administrativ andel af personalet (Nyt opgørelsesmetode) Ikke-administrativ andel af personalet * (MP121) R2010 R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B ,0% 91,9% 92,4% 92,6% 92,6% 92,6% 92,7% * Administration defineres som akademikere, administrative chefer og HK-personale. Opgørelsen vedrører kun ordinært ansat personale, dvs. fx. fratrukket flexjobbere og elever (jf. KL s definition). Delmål 6: I 2016 er den direkte brugertid i fritvalgsområdet steget til 56% (Ydelsesmål) For borgerne er det tiden sammen med personalet, der tæller. Det er her, de har den personlige kontakt med personalet, og her de får hjælp til det, de ikke selv kan. Den direkte brugertid måles ved at sammenholde antal leverede timer hos borgeren med den forbrugte normering inklusive udgifter til vikar. Ud over direkte brugertid består arbejdstiden også af ferie, møder, kurser, transporttid og sygefravær. Ambitionen er, at brugertidsprocenten skal stige løbende, i størrelsesorden ca. 2 procentpoint fra 2010 til Det svarer til en årlige effektivitetsstigning i på godt ½ pct. Vi arbejder for at nå målet ved bl.a. at bruge velfærdsteknologi til at forbedre borgernes livskvalitet og selvhjulpenhed og til at understøtte, at vi er mest mulig sammen med borgerne. Arbejdet med forenkling og fjernelse af unødige regler og dokumentation fortsætter. Samtidig øger vi fokus på kommunikation, gode arbejdsgange og hensigtsmæssig fordeling af opgaver i løbet af en arbejdsdag. Det skal øge den tid, vi bruger med borgerne og sikre god dialog med borgere og pårørende. Direkte brugertid på fritvalgsområdet Direkte brugertidsprocent (BTP) (MP029) R2009 R2010 R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B ,3% 53,8% 49,3% 54,6% 55,1% 55,3% 55,6% 56% Se øvrige produktivitetstal i afsnit 7.2 Nogle af de faktorer, der kan påvirke den direkte brugertid i positiv retning er nedbringelse af sygefraværet og reduktion af arbejdsulykker. Sygefravær og arbejdsmiljø har været fokusområder i Sundhed og Omsorg i en årrække og initiativer i den forbindelse foregår på flere niveauer. Bl.a. arbejdes der systematisk med såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø og afdelingen for Sundhed og Omsorg blev som en af de første arbejdsmiljøcertificeret i 2007.

8 - 8 - Indikator: sygefravær og antal arbejdsulykker R2010 R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Gennemsnitlig antal sygedage pr. medarbejder* (MP052) 17,9 16, ,5 12 Arbejdsulykker - Antal arbejdsulykker** (MP122) lig indeks 100 fald i det absolutte antal arbejdsulykker (MP137) 773*** 673 (indeksår) - 14,86% ,14% ,34% ,54% ,61% ,68% *I Sundhed og Omsorg opgøres det gennemsnitlige antal sygedage som faktisk fravær pr. helårsansat, dvs, at opgørelsen trækkes ud af vagtplansystemet og ikke som den øvrige fraværsstatistik i Aarhus Kommune følger en 7-dages kalenderuge. **Omfatter både arbejdsulykker med og uden fravær ***Antallet er et absolut tal. Samme medarbejder kan figurere flere gange. Indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger er en anden faktor, der skal bidrage til at imødekomme de store udfordringer Sundhed og Omsorg stå overfor, bl.a. ved at frigive tid samt forbedre arbejdsbetingelser for de ansatte. Velfærdsteknologi indføres desuden, hvor det giver mening, og hvor vi kan forbedre borgernes livskvalitet og selvhjulpenhed. Målet er, at der er implementeret 10 velfærdsteknologiske løsninger ved udgangen af Disse initiativer forventes i 2014 at resultere i frigjorte ressourcer svarende til 25 mio. Delmål 7: I Sundhed og Omsorgsområdet vil vi konstant forbedre rammer og samarbejde ift. at tiltrække og fastholde frivillige (ydelsesmål) En styrkelse af det frivillige arbejde er en del af Omsorgspolitikken, der blev vedtaget af byrådet i Det konkrete mål er at styrke fokus på, hvordan frivillige og borgere i øget omfang kan indgå i samarbejde med lokalcentrene omkring skabelse af aktiviteter og tilbud for borgere i lokalområdet. Et gensidigt samarbejde mellem frivillighed og faglighed etableres ud fra en helhedsorienteret indsats i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse for de ældre borgere i Aarhus Kommune. Pårørende spiller en væsentlig rolle for borgernes trivsel. Gennem øget fokus på støtte og samarbejde med pårørende øges inddragelse af pårørende som en væsentlig ressource og afgørende samarbejdspartner i forhold til borgerens hverdagsliv. Konkret iværksættes tiltag, der skal gøre det lettere at være pårørende til ældre borgere i Aarhus Kommune, herunder vil vi arbejde for at øge informationsniveauet samt støtte pårørende i forskellige livssituationer.

9 - 9 - Mål for rammer og samarbejde med frivillige og pårørende (2 nye målepunkter) Antal frivillige, som faciliterer- og samarbejder med lokalcentre og plejehjem om aktiviteter for borgere (MP124) Frivilligtilfredshed** (MP142) Pårørendestøtte*** (MP143) R2010 R2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B (+13,9%) 2137 (+5%) 2244 (+5%) 2356 (+5%) 2474 (+5%) 2597 (+5%) ** ** 80% 80% 80% 80% 80% ** ** 80% 80% 80% 80% 80% *Frivilligtilfredshed er et samlet udtryk for flere parametre, herunder om følgende lever op til de frivilliges forventninger: introduktion, samarbejde med personale, tilbud om kompetenceudvikling, oplevelse af at gøre en forskel samt om den frivilliges behov for fællesskab med andre frivillige bliver opfyldt. **Målingen er ikke blevet foretaget før ***Pårørendestøtte er et samlet udtryk for flere parametre, herunder hvilket omfang pårørende oplever at blive introduceret til tilbud til støtte af pårørende gennem MSO, i hvilket omfang pårørende føler sig inddraget i hverdagslivet hos nærtstående pårørende, i hvilket omfang pårørende finder information om støttemuligheder tilgængelige og let forståelige. Ændringer i forhold til budget Der er ændret lidt i den indledende tekst som følge af en ny version af Sundhed og Omsorgs strategi: Ledetråde til et bedre liv. Med ændringen sættes der øget fokus på inddragelse af borgerens netværk, pårørende og civilsamfund. Dette afspejler sig bl.a. i tilføjelse af mål på frivilligområdet. Opgørelsesmetoden for borgerrettet personaleandel er ændret, så den nu er i overensstemmelse med KL s anbefalede metode. Målet er samtidig omformuleret til at omfatte den ikkeadministrativ personaleandel. Der er blevet sat nye mål for fald i antal arbejdsulykker, da målet for 2014 allerede blev indfriet i Det samme gør sig gældende for målet for antal frivillige. Andel af antal helårsansatte udsat for arbejdsulykker er taget ud, da målet ikke var retvisende. 3. Særlige indsatsområder I strategien for perioden , er der formuleret en række mål for arbejdet i Sundhed og Omsorg, hvoraf de ovennævnte tre overordnede mål (ledetråde) samt delmål, udgør en del af strategien. I Sundhed og Omsorg holder vi fokus på ledetrådene i hele strategiperioden. Omdrejningspunktet i strategien er, som det fremgår af de udvalgte budgetmål vores rehabiliterende indsats, velfærdsteknologi frivillighedsområdet og effektiviseringer. 3.1 Hensigtserklæringer Teknologi i plejeboliger Del af Fremsyn for Ældre (videreføres fra 2011) Erfaringerne indhentet fra anvendelsen af teknologi i plejeboligerne er blevet evalueret i 2012 med henblik på en stillingtagen til, om teknologien understøtter borgerens trivsel og livskvalitet samt letter rekrutteringsudfordringerne. Erfaringerne inddrages i det videre arbejde med Boligplanen og fremtidssikring på plejeboligområdet. Opfølgningen strækker sig ind i Bedre servicearealer Del af Fremsyn for Ældre (videreføres fra 2011) Erfaringerne med større servicearealer i henhold til Fremsyn for Ældre og betydningen for beboernes og personalets trivsel skal evalueres. Erfaringerne inddrages endvidere i det videre

10 arbejde med Boligplanen og fremtidssikring på plejeboligområdet. Der vil blive evalueret på bedre servicearealer ultimo Snitflade mellem socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet (videreføres fra 2012) Opgavefordelingen mellem Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er på en række områder meget tæt forbundet. Det blev med budgetaftalen for 2011 aftalt, at den samlede opgavesnitflade mellem de to afdelinger skulle analyseres med henblik på eventuel ændring af opgavefordeling og finansieringsansvar. Forligspartierne har med budgetaftalen for 2012 besluttet, at redefinere formålet med analysen således, at det igangværende analysearbejde skal pege på løsninger i forhold til de fremadrettede ambitioner om en mere intelligent og effektiv opgaveløsning. Analysearbejdet skal være koordineret og i sammenhæng med det arbejde som i øvrigt måtte blive igangsat med henblik på forberedelse af kommunens organisering fra 2014 og frem. Forligspartierne vægter endvidere, at de to afdelinger fortsat har fokus på arbejdet med at revisitere og udvikle nye og billigere tilbud med henblik på at dæmpe udgiftsvæksten mest muligt i perioden frem mod 2014 samt sikre størst mulig grad af koordineret og gensidig udnyttelse af ressourcerne. Udskiftning af alle hjemmehjælpsbiler til el-biler Forligspartierne ønsker, at kommunen i størst mulig grad anvender el-biler. I første omgang er forligspartierne enige om, at Sundhed og Omsorg starter udskiftning af alle hjemmehjælpsbiler til el-biler. Erfaringerne herfra skal bruges til at udbrede el-biler til de relevante områder i kommunen. For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf lægger forligspartierne endvidere vægt på, at der etableres tilstrækkeligt med opladestationer rundt omkring i byen. Teknik og Miljø anmodes derfor om at følge udviklingen på området, og sikre fokus på opladefaciliteter i forhold til planlægning, byudvikling og infrastruktur. Tværkommunale projekter inden for sundhedsområdet (i samarbejde med MSB) Forligspartierne er enige om at iværksætte en række tværkommunale projekter inden for sundhedsområdet. Målet er at afprøve nye og alternative tværkommunale metoder. Projekterne er udvalgt, fordi de styrker sundheden på en måde, som forventes at reducere udgifterne til f.eks. medfinansiering, sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp m.v. samt bidrage til reduceret sygefravær. Der er tale om projekter, hvor der er en vis usikkerhed om den forventede effekt. Frem til årsskiftet 2012/2013 skal projekterne beskrives nærmere, herunder risikoen ved disse, samt hvordan de kan finansieres. Det er forligspartierne, som godkender projekternes endelige business case, hvori bl.a. evalueringsmodel skal fremgå. Ressouceflytning ved overdragelse af opgaver fra regionen/hospitalerne Forligspartierne er enige om, at en væsentlig forudsætning for, at tankerne bag det nære sundhedsvæsen kan lykkes er, at man får understøttet, at indsatsen fokuserer på kvalitet og effekt af sundhedsindsatsen frem for på kvantitet og aktivitet. Det indebærer også, at opgaverne skal løses på det lavest effektive omkostningsniveau (LEON). En sådan omlægning forudsætter en omprioritering af ressourcerne i det samlede sundhedsvæsen, således at, når der

11 flyttes opgaver til et andet niveau, sker der en samtidig flytning af ressourcer til denne opgave. Derfor er forligspartierne enige om, at Aarhus Kommune i samarbejdet med Region Midt skal sikre, at regionen/hospitalerne i forbindelse med opgaveoverdragelse også flytter ressourcer, så kommunen kan løse opgaven uden at det går udover kommunens nuværende opgaver. 4. Beskrivelse af ydelser Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg yder hjælp til pleje og praktiske opgaver ud fra en samlet vurdering af den enkelte borgers behov og ressourcer. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er ansvarlig for sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune. Opgaver: Drift af lokalcentre og plejeboliger Pleje og praktisk hjælp til alle borgere uanset alder Hjælpemidler til alle borgere uanset alder Aktivitets- og sundhedsfremmetilbud Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning i hele Aarhus Kommune Rehabilitering Madproduktion og drift af caféer på lokalcentre Inddragelse af frivillige og civilsamfund Administration af pension, boligstøtte og personlige tillæg 5. Organisation Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er organiseret med det formål at tilgodese borgeren bedst muligt. Lokalcentrene er kernen i organisationen det er herfra, at pleje, sygepleje, praktisk hjælp, ernæringspleje, aktiviteter og træning leveres. Afdelingen for Omsorg og Udvikling har det overordnede ansvar for driften af lokalcentrene. Ligeledes varetages samarbejdet med frivillige, pårørende, brugerråd, beboer- pårørenderåd samt personaleuddannelse m.v. her. Sundhed og Velfærdsafdelingen har primært sigte på de tværgående opgaver i form af, at rådgive og koordinere specialer indenfor 3 hovedområder: 1) Sundhedsfagligt område 2) Specialiseret område og 3) Teknisk område. Økonomi og Personale har bl.a. ansvaret for udbetaling af pension og boligstøtte (frem til overgangen til Udbetaling Danmark 1. Marts 2013), den overordnede økonomistyring, ITunderstøttelse af forretningen, borgerjournalen samt personalemæssige forhold. Strategi, Sekretariat og kommunikation har ansvar for betjening af rådmand og direktør samt HMU, Ældrerådet, Sundheds- og omsorgsudvalget og Det Sociale Forbrugerråd og har bl.a. ansvar for undervisning inden for MED og arbejdsmiljø i hele Aarhus Kommune.

12 Supplerende nøgletal Nettodriftsudgifter til ældre- og handicapområdet budget 2011 (6-by nøgletal) Kr. pr indbygger Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Ældreområdet, 65 årige og derover Handicappede, årige Sindslidende, årige Sikringsydelser m.m. 65 årige og derover I alt ) Indeholder væsentligste udgifter vedr. tilbud til ældre over 65 år 2) Indeholder væsentligste udgifter vedr. specialiserede tilbud til yngre handicappede 3) Indeholder udgifter til personlige boligydelser m.m. Sundhedsområdet: Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet budget 2011 (6-by nøgletal) Kr. pr indbygger Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Stationær somatisk behandling Ambulant somatisk behandling Stationær psykiatrisk behandling Ambulant psykiatrisk behandling Sygesikring Genoptræning under indlæggelse Samlede udgifter på medfinansieringsområdet

13 Udgifter til ambulant træning/genoptræning og vederlagsfri fysioterapå pr. indbygger budget 2011 (6-by nøgletal) Kr. pr indbygger Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Ambulant genoptræning efter sygehusudskrivning efter SUL Specialiseret ambulant genoptræning efter sygehusudskrivning efter 140 Genoptræning og træning efter SEL * Genoptræning/træning i alt Vederlagsfri fys. SUL Træning i praksissektor i alt Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse (6-by nøgletal) Kr. pr indbygger Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Sundhedsfremme og forebyggelse Udgifter til færdigbehanlede patienter (6 by nøgletal) Kr. pr indbygger Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Færdigbehandlede somatiske patienter Færdigbehandlede psykiatriske patienter Ressourcer 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2008 til 2011 og budget for 2012: R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B kr. i 2012-priser - - antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter Nettoanlægsudgifter Gennemsnitl. personaleforbrug Kommende år Sektorens budget for 2012 til 2016: B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO kr. i 2012-priser - - antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter Nettoanlægsudgifter Gennemsnitl. personaleforbrug Som følge af magistratens behandling af afdelingernes budget er driftsbudgettet reduceret med gennemsnitligt 369 mio. kr. i budgetperioden. Det skyldes overførslen af boligstøtte og personlige tillæg til andre magistratsafdelingerne i forbindelse med gennemførslen af Objektiv Sagsbehandling.

14 Sektor 3.31 overskud/underskud og status for 2012 til 2016: B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO kr. i 2012-priser - Forventet ramme 1) Nettobudget Forventet overskud/underskud 2) Status, ultimo 3) ) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. I henhold til de vedtagne styringsprincipper budgetlægges der som udgangspunkt med tilpasning af budget til rammen. Som i 2012 ønsker Sundhed og Omsorg i 2013 at få mulighed for at budgetlægge med forbrug udover rammen svarende til 37 mio.kr. Dette ønske skal ses i lyset af de udfordringer afdelingen står overfor med flere ældre, tidligere udskrivninger fra sygehusene mv. og deraf følgende behov for investeringer i en omlægning af indsatsen med fokus på den rehabiliterende tankegang og brug af velfærdsteknologiske løsninger. Sektor 3.32 overskud/underskud og status for 2012 til 2016: B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO kr. i 2012-priser - Forventet ramme 1) Nettobudget Forventet overskud/underskud 2) Status, ultimo 3) ) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektor 3.37 overskud/underskud og status for 2012 til 2016: B 2012 B 2013 BO 2014 BO 2015 BO kr. i 2012-priser - Forventet ramme 1) Nettobudget Forventet overskud/underskud 2) Status, ultimo 3) ) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2011 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. I henhold til de vedtagne styringsprincipper budgetlægges der som udgangspunkt med tilpasning af budget til rammen. I 2013 ønsker Sundhed og Omsorg i lighed med 3.31 at forbruge 6 mio. kr. udover rammen.

15 Produktivitetstal for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg R2009 R2010 R2011 B2012 B Direkte brugertid fritvalg 1 54,3% 53,8% 54,6% 55,1% 2. Ansatte pr. plejebolig 2 0,92 0,91 0,89 0,92 0,92 3. Antal modtagere pr. sygeplejerske 33,0 33,6 34,0 35,0 36,0% 3 4. Pris pr. gennemførte rehabiliteringsforløb Brugertidsprocenten (BTP) for pleje og praktisk hjælp i fritvalg i dagtimerne 2 Antal fuldtidsstillinger i plejeboliger (excl. sygeplejersker og træningspersonale) og vikarbureauforbrug i plejeboliger omregnet til stillinger i forhold til det gennemsnitlige antal plejeboliger 3 Sygeplejersker i fuldtidsstillinger i forhold til antal modtagere af pleje og praktisk hjælp 4 At fastholde samme pris pr. gennemførte rehabiliteringsforløb fra 2011 og frem er i sig selv et udtryk for produktivitetsstigning, da alle de mindre komplekse borgere blev taget i 2010, da indsatsen blev iværksat. Produktivitetstallene 1 og 2 vedrører pleje og praktisk hjælp, som er den væsentligste ydelse i Sundhed og Omsorg med et omfang på 1,3 mia. pr. år. Antallet af plejeboliger faldt med netto 171 (som følge af ombygninger) i 2010, hvilket resulterede i en lidt lavere produktivitet på dette område. Det forventes, at produktiviteten fremadrettet ligger på tidligere års niveau. Produktivitetstallene 3 vedrører sygepleje som er de væsentligste ydelser efter pleje og praktisk hjælp. Med hensyn til antal modtagere pr. sygeplejerske forventes det at stige de kommende år. Det skal også ses i lyset af effektiviseringerne som følge af budgetforligene for 2011 og Produktivitetstallet for 4 vedrører Grib hverdagen, der indfører en rehabiliterende tilgang. Ændringer fra budget : Under afsnit 4, supplerende nøgletal er produktivitetsmålet antal modtagere pr. træningspersonale taget ud af tabellen. Det skyldes, at der er sket en omstrukturering fra aktivitetsafdelinger til sundhedsklinikker og tallet derfor ikke kan opgøres som tidligere. Tallene er derfor ikke sammenlignelige.

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 59 Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har vedtaget nye styringsprincipper, som indebærer, at der budgetlægges efter overholdelse af det gennemsnitlige

Læs mere

3.30 Service for ældre og handicappede - 1 - Magistratsafdeling

3.30 Service for ældre og handicappede - 1 - Magistratsafdeling - 1 - Magistratsafdeling 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) er ansvarlig for sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune. I MSO vil vi give borgerne

Læs mere

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - 1 - Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Nedenstående budgetbemærkninger er et udkast og er endnu ikke godkendt. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi 2. Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 172 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg yder hjælp til pleje og praktiske opgaver ud fra en samlet

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 97 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Udgangspunktet for Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorgs indsats er, at hjælpen tilrettelægges i dialog med borgeren,

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013 Regnskab 2013 Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 2.331,8 2.344,4-12,6 3.37 Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter

Læs mere

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. oktober 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sundhed og Omsorg Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje 1. Resume

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget

Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget Til Byrådet Den 24. september 2012 Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget 2013-2016 Magistratens budgetforslag indebærer, at der skal ske rammereduktioner på 151 mio.kr.

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Serviceområde: Omsorg og pleje

Serviceområde: Omsorg og pleje Serviceområde: Omsorg og pleje Fokusområde: Kroniske sygdomme Fysisk træning til borgere med kroniske sygdomme. Borgere med kroniske sygdomme får fra maj 2010 tilbud om fysisk træning. Tilbuddet er evalueret

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Sektor 3.30 Service for ældre og handicappede

Sektor 3.30 Service for ældre og handicappede Sektor 3.30 Service for ældre og handicappede 3.30 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - 151 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Magistratsafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 27. november 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Nye udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1: Styring og samarbejde på sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere