Dato: Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 01.09.2015 Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert"

Transkript

1 Dato: Af: Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert

2 SPANIEN, MADRID, BARCELONA, ENERGI, MILJØ, VEDVARENDE, BÆREDYGTIGHED, ENERGIEFFEKTIVITET, ENERGIBESPARELSE, DRIVHUSGASSER, EMISSIONER, FORURENING, AFFALD, CLEANTECH, SEKTORANALYSE, RAPPORT. : I Spanien er der blevet øget fokus på energieffektivitet /energibesparelse som en direkte konsekvens af den økonomiske krise. Særligt i den nuværende situation med solid økonomisk vækst er dette stadig tilfældet, hvilket giver gode argumenter for danske virksomheder at til at forstærke tilstedeværelsen på det spanske marked. Danske virksomheder bidrager allerede med knowhow, teknologi og udstyr til det spanske marked i Spanien, og der er fortsat uudnyttede forretningsmuligheder i et af Vesteuropas største lande. Danske virksomheder med fokus på eksempelvis energieffektivisering/ energibesparelse, cleantech, biomasse/biogas og district heating bør allerede nu positionere sig. Indtil krisen ramte i 2008, oplevede markedet en hurtig udvikling og høj vækst med investeringer i milliardstørrelsen specielt inden for vedvarende energi (VE). Krisen og fejlslagne støtteordninger til VE har skabt strukturelle problemer som endnu ikke er løst (bl.a. har det bidraget til det såkaldte tarif underskud på 30 mia. EUR). Der er dog visse faktorer der gør, at sektoren stadig er vigtig for regeringen, virksomhederne og samfundet generelt: - Øget fokus på energieffektivisering som en konsekvens af stærkt stigende elpriser. - Cleantech er, afhængigt af den konkrete teknologi, en sektor, som skaber nye arbejdspladser. Dette er en uhyre vigtig faktor for Spanien med en arbejdsløshed på omkring 22%. - Forretningsudsigter for branchen både lokalt og internationalt. - Landets internationale forpligtelser om bæredygtighed (primært 20/20 mål). På mellemlangt sigt har Spanien planer om at forbedre landets energieffektivitet, især inden for bolig, bygninger, industri og transport. Spanien var i begyndelsen af årtusindet et foregangsland i kampen mod klimaændringerne, men dette har ændret sig radikalt de senere år, og specielt i forbindelse med regeringsskiftet i 2011, hvor den nye højreorienterede regering har ændret fokus. Frem til 2011 iværksatte den daværende spanske regering adskillige tiltag for at tilpasse sig de forskellige EU-direktiver og samtidig udvikle en lokal cleantech-industri. Liberalisering af el- og gasmarkedet, tilskud til VE,

3 finansiering af miljøprojekter, tilskud til R&D-projekter samt udarbejdelsen af nationalplaner for VE-udvikling og energibesparelse var vigtige skridt i processen. Regeringsskiftet betød et paradigmeskift inden for energipolitik, hvor fokus blev rettet mod at finansiere en underfinansieret statsreguleret elsektor (finansiere af det såkaldte tarifunderskud). Energipolitikken blev i høj grad rettet mod at reducere det store strukturelle underskud i det spanske elsystem, samt undgå nye finansielle ubalancer og sikre forbrugerne billigere elektricitet i fremtiden. Lovmæssige indgreb var primært rettet mod at korrigere de store ubalancer i det spanske elsystem pga. et akkumuleret tarifunderskud, der er resultatet af uoverensstemmelser mellem de anerkendte omkostninger ved elproduktionen og det, forbrugerne i sidste ende har betalt for elektriciteten (såkaldt tarif). I slutningen af 2014 havde de spanske forbrugere derfor opbygget en samlet gæld til de spanske elselskaber på over 30 mia. euro. Mange indgreb var rettet mod at reducere tilskud til VE teknologier. Dog har der også været plads til en reduktion af den regulerede pris på el på 2.2%, som træder i kraft mellem august og december De vigtigste elementer af lovdekreter og elementer i : 1. Overordnet skal omkostningerne ved at dække det årlige tarifunderskud og tilbagebetale den eksisterende gæld over en periode på godt 15 år deles mellem elselskaberne og forbrugerne. Støtte til eksisterende VE-teknologier/projekter reduceres. 2. Alle vedvarende teknologier, inkl. kraftvarme og affaldsbehandling, ligestilles ved at fastsætte en afregningspris pr. teknologi, der tillader et samlet afkast for investeringer over hele støtteperioden (normalt 25 år) på ca. 7,5 % før skat. Der er et moratorium for støtte til nye VE-anlæg, og anlæg fra før 2005 modtager ikke længere støtte. 3. Midlertidig lukning af gasværker tillades, og det årlige tilskud til investering i strømproduktion, der udbetales til elselskaberne for at have opbygget produktionskapacitet, mere end halveres fra euro/mw til euro/mw. 4. Net metering (nettomåler ordning) reguleres, og der pålægges en afgift for opkobling på nettet på op mod 0,09 euro/kwh, som skal være med til at finansiere vedligeholdelsen af nettet. Afgiftens størrelse vurderes af mange eksperter som meget høj og fungerer derfor som en barriere for udbredelse af net metering i Spanien. 5. Mht. elmarkedet har mindre forbrugere med elinstallationer på under 10 kw nu tre optioner. a. Frivillig pris for den mindre forbruger, også kaldet PVPC. Red Eléctrica de España beregner en pris for faktureringsperioden baseret på aktuelle priser i el markedet, og en estimering af kwt forbrug for hver enkelt kunde. Forbruget kan også aflæses via intelligente elmåler (kun et fåtal af husholdninger har en tilstrækkeligt avanceret intelligent elmåler installeret). I efterfølgende fakturaer

4 bliver kundens betaling justeret for reelt forbrug og de faktisk observerede priser i el markedet. b. Fast pris per kwt, også kaldet PF. Der er tale om en fast pris over en periode på 12 måneder. c. Man kan vælge at købe i det frie marked. El selskaberne tilbyder forskellige modeller som kan tilpasses den enkelte forbrugers behov og præferencer. Spanien har meget begrænsede naturlige energiressourcer, og derfor har landet en af de højeste afhængighedsgrader af importeret energi i Europa - tæt på 80 %. Samtidig er Iberia en energiø, da el- og gasforbindelserne med Frankrig stadigvæk er alt for ringe. Det betyder, at i) produktionskapaciteten er overdimensioneret for at kunne håndtere periodiske peak points for efterspørgslen efter el, og ii) en stor del af den installerede kapacitet ligger stille mange timer om året, især naturgaskraftværkerne. Regeringen satser på energieffektivisering som et fokusområde, der skal bidrage til at mindske afhængigheden af energiimport. Andel af vedvarende energi i produktionsmix/faktisk produktion: Udviklingen i vedvarende energier, som Spanien har oplevet, har tjent forskellige formål: at mindske landets energiafhængighed, formindske CO2- udslippet, skabe arbejdspladser og udvikle den lokale industri. Produktionskapacitet el (2014): Ved udgangen af 2014 udgjorde VE tæt ved halvdelen af den samlede produktionskapacitet: PRODUKTIONSKAPACITET/FAKTISK ELPRODUKTION 2014 Produktions- Kapacitet Faktisk Produktion Hydro 19.5 % 15.5 % Kul 10.7 % 16.5 % Combined cycle 24.8 % 8.5 % Solar fotovoltaisk 4.3 % 3.1 % Solar termo 2.2 % 2.0 % Kernekraft 7.7 % 22,0 % Vind 22.3 % 20.3 % VE termisk 1.0 % 1.9 % Fuel/gas 0.5 % - Resterende teknologier 7.0 % 10.2 % Total 100 % 100 % (kilde: REE 2014, The Spanish Electricity System)

5 VE-elproduktion steg i 2014 marginalt og udgjorde i % (42.2% i 2013) af den totale elproduktion, inkl. hydro. VE-elproduktion har erstattet traditionelle produktionsformer som combined cycle, idet VE-teknologier har kunnet repræsentere en stigende andel af den samlede produktion. Vindenergi spiller fortsat en vigtig rolle for Spaniens energiproduktion, og udgør efter kernekraft den anden vigtigste energiteknologi.det samlede elforbrug var i 2014 på 253 GWh, hvilket svarer til niveauet i 2005 (støt faldende siden 2008). Energi-intensitet: Energiintensitet defineres som energiforbrug per BNP-enhed. Energiintensiteten for energiforbrug i Spanien var i december 2014 på tep/1.000, et fald på 6,56% i sammenligning med primo 2014 (kilde: IDAE). Solenergi. Spanien har udviklet sig til en af verdens førende nationer på solenergiområdet (PV og koncentration) med ca MW installeret på rekordtid. Den fotovoltaiske sektor nød gyldne år i perioden med markante vækstrater, indtil regeringen i 2011 trådte ind for at normalisere væksten. Investorer har kritiseret ændringerne af rammerne for deres investeringer, og den spanske regering er indklaget for den Internationale Voldgiftsret i London for at have ændret støttevilkårene med tilbagevirkende kraft (retroaktivt). Energireformen fastsætter en afregningspris pr. teknologi, der tillader et samlet afkast på investeringer over hele støtteperioden (normalt 25 år) på ca. 7,5 % før skat. Der er et moratorium for støtte til nye VE-anlæg, og anlæg fra før 2005 modtager ikke længere støtte. EU-Kommissionen har kritiseret fremgangsmåden. Den termiske solenergi har haft en pæn vækst takket være bestemmelsen i den spanske byggetekniske lovgivning, der kræver at alle nybyggerier skal have solpaneler til opvarmning af varmt vand. Innovative solpaneler til opvarmning i nybyggerier (termisk solenergi). Inverters til solanlæg med minimalt energitab. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Vindenergi har traditionelt været den vigtigste teknologi blandt de vedvarende energier i Spanien med en samlet installeret kapacitet på knap

6 MW ved udgangen af Dette er MW under målet defineret i 2020 PER planen. I 2013 blev der blot ny-installeret 27 MW, hvilket er det laveste tal siden I de første 7 måneder af 2015 var tallet på 0 MW dvs. ingen ny-installering! Dette er en direkte konsekvens af det indførte moratorium for støtte til nye VE-anlæg. I 2014 var 20,3% af den energi (elektricitet) der blev produceret i Spanien vindenergi. Rekorden er fra 2013 hvor denne teknologi stod for 21,2% af den totale el produktion i Spanien. Vedligeholdelse og effektivisering af den spanske vindmøllepark. Effektive og konkurrencedygtige løsninger til energiopbevaring (el batterier). Off grid husstandsvindmøller til dækning af eget energibehov. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Biomasse og Biogas. Regeringen vil gerne fremskynde udviklingen i branchen, da der vurderes at være et betydeligt uudnyttet potentiale. P.t. er der særligt fokus på små kedler til husstande og installering af mellemstore anlæg til varmeproduktion til industrien, store bygninger og mindre fjernvarme installationer. Der er et etableret marked med lokal produktion af pellets, olivensten og andre biomassearter. Biomasse og biogas har potentialet, men regeringen satser ikke utvetydigt på at støtte disse teknologier. En satsning ville også betyde fremgang for fjernvarmeprojekter. District heating baseret på biomasse har oplevet en stærkt stigende interesse de seneste år. Specielt i Catalonien er der blevet udviklet projekter, men generelt er der ikke en infrastruktur som f.eks. i Danmark, hvilket begrænser udbredelsen. Produktionen af varme (district heating) i Spanien er ca. 120 TJ, mens det tilsvarende tal er ca TJ i Danmark. Teknologisk avancerede løsninger til biomasse / biogasanlæg. District Heating løsninger, også infrastruktur. Rådgivning til udvikling af nye projekter. Bølgekraft. Der er et stort potentiale på Spaniens nordlige kyst. IBERDROLA og andre spanske virksomheder er aktive i udviklingen af

7 teknologier og projekter, både i Spanien og i udlandet. Aktiviteten inden for dette område er dog blevet kraftigt indskrænket som en konsekvens af det indførte moratorium for støtte til nye VE-anlæg. Der er i øjeblikket stor fokus på energieffektivisering og besparelser i Spanien. Grunden hertil er især den høje energiintensitet kombineret med landets store afhængighed af energiimport, frygt for stigende oliepriser og de omkostningstunge støtteordninger til vedvarende energier. Energibesparelse / effektivisering i bygninger I 1979 blev der vedtaget en lov med relativt lave minimumskrav til isolering af bygninger. Først i 2006 blev kravene til isolering af nye bygninger skærpet. Det betyder, at en stor del af alle boligblokke bygget før 2006 blev bygget uden særlig hensyntagen til energimæssig effektivisering. I 2014 trådte yderligere skærpede krav til nye bygninger i kraft. Den nye lovgivning sikrer, at nye bygninger vil blive mere effektive mht. energi, men samtidig vurderes det at 90 % af den eksisterende boligmasse har brug for at blive energieffektiviseret. Den optimale løsning er bygningsrenovering med fokus på energieffektivisering. Af nødvendige tiltag skal nævnes krav til energicertificering af boliger. Det estimeres, at kun ½ mio. af ca. 2 mio. boliger, der burde have certifikatet i forbindelse med salg eller leje, rent faktisk er blevet certificeret. I f.m. implementering af EU-direktivet vedrørende energieffektivisering (2012/27/UE), er der nu blevet udarbejdet et udkast til et lovdekret vedrørende obligatorisk installation af varmemåler og (afhængigt af bygningens karakteristika) automatiserede termostater. Både den eksisterende boligmasse og nybyggeri er inkluderet. Det forventes at den endelige version af lovdekretet offentliggøres i Et nyt forretningsområde inden for energieffektivisering er skabt: Energy Services Companies (ESCO eller ESE på spansk), som vurderes at kunne få en afgørende rolle inden for energibesparelse. Konceptet er, at disse ESE finansierer energirenoveringsprojekter og kunden afbetaler denne finansiering via den opnåede energibesparelse. Den offentlige sektor er via planen 2000ESE forpligtet til at identificere offentlige bygninger, som skal energirenoveres og reducere deres energiforbrug med 20 %. Projekterne kan modtage statslig støttemidler på op til 20 % af budgettet. Der er stigende interesse for biomasse installationer til boliger (enten individuelle installationer eller lokale netværk). Ifølge data fra Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa (ONCB Det Nationale Observatorium for biomasse installationer) omkring udviklingen i antallet af denne type installationer var der ultimo 2014 registreret 331 installationer til ca boliger med samlet Kw. Den økonomiske besparelse i fht. traditionel opvarmning (f.eks. el / gas) er den vigtigste faktor bag denne

8 udvikling, hvor nye mere fleksible regler på området ang. termiske installationer og certificering har haft en positiv effekt. Intelligente energimålere, varmemålere og automatiske termostater. Energibesparelse i bygninger, eksempelvis energirigtige vinduer, isolering eller automatiserede termostater. Biomasseanlæg til boliger. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Net metering - nettomålerordning I juli 2015 præsenterede det spanske industriministerium et udkast til et nyt lovdekret om egenproduktion af el (net metering), der skulle promovere og skabe et lovgivningsmæssigt grundlag for egen-produktion af el. Udkastet er blevet kraftigt kritiseret af VE brancheorganisationer, der mener at lovdekretet vil have den stik modsatte effekt af hensigten med ordningen dvs. at denne vil afholde folk fra at investere i egen-produktion af el. Overordnet definerer dekretet at net metering skal pålægges at betale netværksomkostninger dvs. en fair del af de omkostninger der er ved vedligeholdelse og investering i elnettet i Spanien. Regeringens argument er at alle brugere af elnettet skal bidrage til vedligeholdelsen af dette også dem der bruger nettomålerordningen. Kritikere argumenterer at lovdekretet definerer alt for høje tariffer for brug af elnettet i forhold til de reelle omkostninger. Derved mener man at regeringen i realiteten ønsker at beskytte elselskabernes forretningsgrundlag, idet det høje tarifunderskud jo kun kan nedbringes (med mindre man sætte de regulerede elpriser kraftigt op) ved at forbruge traditionelt produceret el og derved nedbringe den opsamlede gæld til elselskaberne. Desuden kritiseres det nye lovdekret for at være i strid med EU's fokus på energieffektivitet og med promoveringen af PV. Off grid husstandsvindmøller og solar installationer til dækning af eget energibehov. El/hybrid biler Den spanske regering ser på den elektriske bil med interesse, da man her ved at udvikle markedet kan slå flere fluer med et smæk: i) flere bilproducenter vil forhåbentligt - vælge at lægge produktionen af den

9 elektriske bil i deres spanske fabrikker, ii) reducere udslip af drivhusgasser og iii) optimere udnyttelsen af vindenergiproduktionen. Planen MOVELE blev igangsat i 2008 som et pilotprojekt, der skulle etablere 500 opladningsstationer og sætte ca elektriske køretøjer på markedet. I 2009 blev der vedtaget en revideret plan frem til Salget har igennem hele perioden været støt stigende. I 2014 blev der indregistreret hybrid-køretøjer og el-køretøjer. Dette var en stigning på henholdsvis 18 % og 33 % i sammenligning med MOVELE 2015 er den nye ordning for tilskud til hybrid/el køretøjer som giver et tilskud på mellem EUR og EUR per køretøj afhængig af biltype. Dog gives der kun tilskud til køretøjer med en oprindelig pris på under EUR. Rådgivning omkring infrastruktur i byer til effektiv opladning. Underleverancer til den spanske elbil industri Smartgrids Flere spanske energiselskaber er ved at udvikle pilotprojekter, der omhandler smartgrid-konceptet. I Spanien vurderes det at der skal udskiftes 16 mio. elmålere i 2016/17, og smartgrid og metering har derfor en meget høj prioritet for elselskaberne. Smartgrid-løsninger kan give præcis information både til forbrugeren og energiselskabet om forbrug samt give anledning til at udvide ydelser til optimering af kundens forbrug. De fleste spanske storbyer har smart city-projekter, som netop smartgrids er en vigtig del af. Smartgrids løsninger til storbyer med integrerede infrastrukturløsninger til både energieffektivisering og kommunikation. Individuelle intelligente elmålere (eksempelvis til privatboliger)

10 For at høre mere om mulighederne i det spanske marked eller hvis din virksomhed allerede har besluttet sig for at fokusere på det iberiske marked, er du velkommen til at kontakte Eksportrådet Iberia (se nedenfor). Vi tilbyder rådgivning og hjælp til opstart som tilpasses netop din virksomheds specifikke behov. Eksportrådet IBERIA Ambassaden i Madrid Calle Serrano 26-7º Madrid Tel.: Handelskontoret i Barcelona Rambla de Catalunya, 81, 5º 4ª Barcelona Tel.: Ambassaden i Lissabon Rua Castilho 14.C Lissabon Tel.: The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: Creating Value All the Way. The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Danmarks Udenrigsministerium Eksportrådet Ambassaden i Madrid Calle Serrano 26-7º Madrid Tel.:

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Velkommen til Energi Nord

Velkommen til Energi Nord Velkommen til Energi Nord Velkommen )l Energi Nord Om Energi Nord Energi Nord som forhandler af solcelleanlæg Ne7oafregningsordningen ENCOURAGE Energi Nords deltagelse i et EU- projekt Fakta om Energi

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere