Dato: Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 01.09.2015 Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert"

Transkript

1 Dato: Af: Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert

2 SPANIEN, MADRID, BARCELONA, ENERGI, MILJØ, VEDVARENDE, BÆREDYGTIGHED, ENERGIEFFEKTIVITET, ENERGIBESPARELSE, DRIVHUSGASSER, EMISSIONER, FORURENING, AFFALD, CLEANTECH, SEKTORANALYSE, RAPPORT. : I Spanien er der blevet øget fokus på energieffektivitet /energibesparelse som en direkte konsekvens af den økonomiske krise. Særligt i den nuværende situation med solid økonomisk vækst er dette stadig tilfældet, hvilket giver gode argumenter for danske virksomheder at til at forstærke tilstedeværelsen på det spanske marked. Danske virksomheder bidrager allerede med knowhow, teknologi og udstyr til det spanske marked i Spanien, og der er fortsat uudnyttede forretningsmuligheder i et af Vesteuropas største lande. Danske virksomheder med fokus på eksempelvis energieffektivisering/ energibesparelse, cleantech, biomasse/biogas og district heating bør allerede nu positionere sig. Indtil krisen ramte i 2008, oplevede markedet en hurtig udvikling og høj vækst med investeringer i milliardstørrelsen specielt inden for vedvarende energi (VE). Krisen og fejlslagne støtteordninger til VE har skabt strukturelle problemer som endnu ikke er løst (bl.a. har det bidraget til det såkaldte tarif underskud på 30 mia. EUR). Der er dog visse faktorer der gør, at sektoren stadig er vigtig for regeringen, virksomhederne og samfundet generelt: - Øget fokus på energieffektivisering som en konsekvens af stærkt stigende elpriser. - Cleantech er, afhængigt af den konkrete teknologi, en sektor, som skaber nye arbejdspladser. Dette er en uhyre vigtig faktor for Spanien med en arbejdsløshed på omkring 22%. - Forretningsudsigter for branchen både lokalt og internationalt. - Landets internationale forpligtelser om bæredygtighed (primært 20/20 mål). På mellemlangt sigt har Spanien planer om at forbedre landets energieffektivitet, især inden for bolig, bygninger, industri og transport. Spanien var i begyndelsen af årtusindet et foregangsland i kampen mod klimaændringerne, men dette har ændret sig radikalt de senere år, og specielt i forbindelse med regeringsskiftet i 2011, hvor den nye højreorienterede regering har ændret fokus. Frem til 2011 iværksatte den daværende spanske regering adskillige tiltag for at tilpasse sig de forskellige EU-direktiver og samtidig udvikle en lokal cleantech-industri. Liberalisering af el- og gasmarkedet, tilskud til VE,

3 finansiering af miljøprojekter, tilskud til R&D-projekter samt udarbejdelsen af nationalplaner for VE-udvikling og energibesparelse var vigtige skridt i processen. Regeringsskiftet betød et paradigmeskift inden for energipolitik, hvor fokus blev rettet mod at finansiere en underfinansieret statsreguleret elsektor (finansiere af det såkaldte tarifunderskud). Energipolitikken blev i høj grad rettet mod at reducere det store strukturelle underskud i det spanske elsystem, samt undgå nye finansielle ubalancer og sikre forbrugerne billigere elektricitet i fremtiden. Lovmæssige indgreb var primært rettet mod at korrigere de store ubalancer i det spanske elsystem pga. et akkumuleret tarifunderskud, der er resultatet af uoverensstemmelser mellem de anerkendte omkostninger ved elproduktionen og det, forbrugerne i sidste ende har betalt for elektriciteten (såkaldt tarif). I slutningen af 2014 havde de spanske forbrugere derfor opbygget en samlet gæld til de spanske elselskaber på over 30 mia. euro. Mange indgreb var rettet mod at reducere tilskud til VE teknologier. Dog har der også været plads til en reduktion af den regulerede pris på el på 2.2%, som træder i kraft mellem august og december De vigtigste elementer af lovdekreter og elementer i : 1. Overordnet skal omkostningerne ved at dække det årlige tarifunderskud og tilbagebetale den eksisterende gæld over en periode på godt 15 år deles mellem elselskaberne og forbrugerne. Støtte til eksisterende VE-teknologier/projekter reduceres. 2. Alle vedvarende teknologier, inkl. kraftvarme og affaldsbehandling, ligestilles ved at fastsætte en afregningspris pr. teknologi, der tillader et samlet afkast for investeringer over hele støtteperioden (normalt 25 år) på ca. 7,5 % før skat. Der er et moratorium for støtte til nye VE-anlæg, og anlæg fra før 2005 modtager ikke længere støtte. 3. Midlertidig lukning af gasværker tillades, og det årlige tilskud til investering i strømproduktion, der udbetales til elselskaberne for at have opbygget produktionskapacitet, mere end halveres fra euro/mw til euro/mw. 4. Net metering (nettomåler ordning) reguleres, og der pålægges en afgift for opkobling på nettet på op mod 0,09 euro/kwh, som skal være med til at finansiere vedligeholdelsen af nettet. Afgiftens størrelse vurderes af mange eksperter som meget høj og fungerer derfor som en barriere for udbredelse af net metering i Spanien. 5. Mht. elmarkedet har mindre forbrugere med elinstallationer på under 10 kw nu tre optioner. a. Frivillig pris for den mindre forbruger, også kaldet PVPC. Red Eléctrica de España beregner en pris for faktureringsperioden baseret på aktuelle priser i el markedet, og en estimering af kwt forbrug for hver enkelt kunde. Forbruget kan også aflæses via intelligente elmåler (kun et fåtal af husholdninger har en tilstrækkeligt avanceret intelligent elmåler installeret). I efterfølgende fakturaer

4 bliver kundens betaling justeret for reelt forbrug og de faktisk observerede priser i el markedet. b. Fast pris per kwt, også kaldet PF. Der er tale om en fast pris over en periode på 12 måneder. c. Man kan vælge at købe i det frie marked. El selskaberne tilbyder forskellige modeller som kan tilpasses den enkelte forbrugers behov og præferencer. Spanien har meget begrænsede naturlige energiressourcer, og derfor har landet en af de højeste afhængighedsgrader af importeret energi i Europa - tæt på 80 %. Samtidig er Iberia en energiø, da el- og gasforbindelserne med Frankrig stadigvæk er alt for ringe. Det betyder, at i) produktionskapaciteten er overdimensioneret for at kunne håndtere periodiske peak points for efterspørgslen efter el, og ii) en stor del af den installerede kapacitet ligger stille mange timer om året, især naturgaskraftværkerne. Regeringen satser på energieffektivisering som et fokusområde, der skal bidrage til at mindske afhængigheden af energiimport. Andel af vedvarende energi i produktionsmix/faktisk produktion: Udviklingen i vedvarende energier, som Spanien har oplevet, har tjent forskellige formål: at mindske landets energiafhængighed, formindske CO2- udslippet, skabe arbejdspladser og udvikle den lokale industri. Produktionskapacitet el (2014): Ved udgangen af 2014 udgjorde VE tæt ved halvdelen af den samlede produktionskapacitet: PRODUKTIONSKAPACITET/FAKTISK ELPRODUKTION 2014 Produktions- Kapacitet Faktisk Produktion Hydro 19.5 % 15.5 % Kul 10.7 % 16.5 % Combined cycle 24.8 % 8.5 % Solar fotovoltaisk 4.3 % 3.1 % Solar termo 2.2 % 2.0 % Kernekraft 7.7 % 22,0 % Vind 22.3 % 20.3 % VE termisk 1.0 % 1.9 % Fuel/gas 0.5 % - Resterende teknologier 7.0 % 10.2 % Total 100 % 100 % (kilde: REE 2014, The Spanish Electricity System)

5 VE-elproduktion steg i 2014 marginalt og udgjorde i % (42.2% i 2013) af den totale elproduktion, inkl. hydro. VE-elproduktion har erstattet traditionelle produktionsformer som combined cycle, idet VE-teknologier har kunnet repræsentere en stigende andel af den samlede produktion. Vindenergi spiller fortsat en vigtig rolle for Spaniens energiproduktion, og udgør efter kernekraft den anden vigtigste energiteknologi.det samlede elforbrug var i 2014 på 253 GWh, hvilket svarer til niveauet i 2005 (støt faldende siden 2008). Energi-intensitet: Energiintensitet defineres som energiforbrug per BNP-enhed. Energiintensiteten for energiforbrug i Spanien var i december 2014 på tep/1.000, et fald på 6,56% i sammenligning med primo 2014 (kilde: IDAE). Solenergi. Spanien har udviklet sig til en af verdens førende nationer på solenergiområdet (PV og koncentration) med ca MW installeret på rekordtid. Den fotovoltaiske sektor nød gyldne år i perioden med markante vækstrater, indtil regeringen i 2011 trådte ind for at normalisere væksten. Investorer har kritiseret ændringerne af rammerne for deres investeringer, og den spanske regering er indklaget for den Internationale Voldgiftsret i London for at have ændret støttevilkårene med tilbagevirkende kraft (retroaktivt). Energireformen fastsætter en afregningspris pr. teknologi, der tillader et samlet afkast på investeringer over hele støtteperioden (normalt 25 år) på ca. 7,5 % før skat. Der er et moratorium for støtte til nye VE-anlæg, og anlæg fra før 2005 modtager ikke længere støtte. EU-Kommissionen har kritiseret fremgangsmåden. Den termiske solenergi har haft en pæn vækst takket være bestemmelsen i den spanske byggetekniske lovgivning, der kræver at alle nybyggerier skal have solpaneler til opvarmning af varmt vand. Innovative solpaneler til opvarmning i nybyggerier (termisk solenergi). Inverters til solanlæg med minimalt energitab. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Vindenergi har traditionelt været den vigtigste teknologi blandt de vedvarende energier i Spanien med en samlet installeret kapacitet på knap

6 MW ved udgangen af Dette er MW under målet defineret i 2020 PER planen. I 2013 blev der blot ny-installeret 27 MW, hvilket er det laveste tal siden I de første 7 måneder af 2015 var tallet på 0 MW dvs. ingen ny-installering! Dette er en direkte konsekvens af det indførte moratorium for støtte til nye VE-anlæg. I 2014 var 20,3% af den energi (elektricitet) der blev produceret i Spanien vindenergi. Rekorden er fra 2013 hvor denne teknologi stod for 21,2% af den totale el produktion i Spanien. Vedligeholdelse og effektivisering af den spanske vindmøllepark. Effektive og konkurrencedygtige løsninger til energiopbevaring (el batterier). Off grid husstandsvindmøller til dækning af eget energibehov. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Biomasse og Biogas. Regeringen vil gerne fremskynde udviklingen i branchen, da der vurderes at være et betydeligt uudnyttet potentiale. P.t. er der særligt fokus på små kedler til husstande og installering af mellemstore anlæg til varmeproduktion til industrien, store bygninger og mindre fjernvarme installationer. Der er et etableret marked med lokal produktion af pellets, olivensten og andre biomassearter. Biomasse og biogas har potentialet, men regeringen satser ikke utvetydigt på at støtte disse teknologier. En satsning ville også betyde fremgang for fjernvarmeprojekter. District heating baseret på biomasse har oplevet en stærkt stigende interesse de seneste år. Specielt i Catalonien er der blevet udviklet projekter, men generelt er der ikke en infrastruktur som f.eks. i Danmark, hvilket begrænser udbredelsen. Produktionen af varme (district heating) i Spanien er ca. 120 TJ, mens det tilsvarende tal er ca TJ i Danmark. Teknologisk avancerede løsninger til biomasse / biogasanlæg. District Heating løsninger, også infrastruktur. Rådgivning til udvikling af nye projekter. Bølgekraft. Der er et stort potentiale på Spaniens nordlige kyst. IBERDROLA og andre spanske virksomheder er aktive i udviklingen af

7 teknologier og projekter, både i Spanien og i udlandet. Aktiviteten inden for dette område er dog blevet kraftigt indskrænket som en konsekvens af det indførte moratorium for støtte til nye VE-anlæg. Der er i øjeblikket stor fokus på energieffektivisering og besparelser i Spanien. Grunden hertil er især den høje energiintensitet kombineret med landets store afhængighed af energiimport, frygt for stigende oliepriser og de omkostningstunge støtteordninger til vedvarende energier. Energibesparelse / effektivisering i bygninger I 1979 blev der vedtaget en lov med relativt lave minimumskrav til isolering af bygninger. Først i 2006 blev kravene til isolering af nye bygninger skærpet. Det betyder, at en stor del af alle boligblokke bygget før 2006 blev bygget uden særlig hensyntagen til energimæssig effektivisering. I 2014 trådte yderligere skærpede krav til nye bygninger i kraft. Den nye lovgivning sikrer, at nye bygninger vil blive mere effektive mht. energi, men samtidig vurderes det at 90 % af den eksisterende boligmasse har brug for at blive energieffektiviseret. Den optimale løsning er bygningsrenovering med fokus på energieffektivisering. Af nødvendige tiltag skal nævnes krav til energicertificering af boliger. Det estimeres, at kun ½ mio. af ca. 2 mio. boliger, der burde have certifikatet i forbindelse med salg eller leje, rent faktisk er blevet certificeret. I f.m. implementering af EU-direktivet vedrørende energieffektivisering (2012/27/UE), er der nu blevet udarbejdet et udkast til et lovdekret vedrørende obligatorisk installation af varmemåler og (afhængigt af bygningens karakteristika) automatiserede termostater. Både den eksisterende boligmasse og nybyggeri er inkluderet. Det forventes at den endelige version af lovdekretet offentliggøres i Et nyt forretningsområde inden for energieffektivisering er skabt: Energy Services Companies (ESCO eller ESE på spansk), som vurderes at kunne få en afgørende rolle inden for energibesparelse. Konceptet er, at disse ESE finansierer energirenoveringsprojekter og kunden afbetaler denne finansiering via den opnåede energibesparelse. Den offentlige sektor er via planen 2000ESE forpligtet til at identificere offentlige bygninger, som skal energirenoveres og reducere deres energiforbrug med 20 %. Projekterne kan modtage statslig støttemidler på op til 20 % af budgettet. Der er stigende interesse for biomasse installationer til boliger (enten individuelle installationer eller lokale netværk). Ifølge data fra Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa (ONCB Det Nationale Observatorium for biomasse installationer) omkring udviklingen i antallet af denne type installationer var der ultimo 2014 registreret 331 installationer til ca boliger med samlet Kw. Den økonomiske besparelse i fht. traditionel opvarmning (f.eks. el / gas) er den vigtigste faktor bag denne

8 udvikling, hvor nye mere fleksible regler på området ang. termiske installationer og certificering har haft en positiv effekt. Intelligente energimålere, varmemålere og automatiske termostater. Energibesparelse i bygninger, eksempelvis energirigtige vinduer, isolering eller automatiserede termostater. Biomasseanlæg til boliger. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Net metering - nettomålerordning I juli 2015 præsenterede det spanske industriministerium et udkast til et nyt lovdekret om egenproduktion af el (net metering), der skulle promovere og skabe et lovgivningsmæssigt grundlag for egen-produktion af el. Udkastet er blevet kraftigt kritiseret af VE brancheorganisationer, der mener at lovdekretet vil have den stik modsatte effekt af hensigten med ordningen dvs. at denne vil afholde folk fra at investere i egen-produktion af el. Overordnet definerer dekretet at net metering skal pålægges at betale netværksomkostninger dvs. en fair del af de omkostninger der er ved vedligeholdelse og investering i elnettet i Spanien. Regeringens argument er at alle brugere af elnettet skal bidrage til vedligeholdelsen af dette også dem der bruger nettomålerordningen. Kritikere argumenterer at lovdekretet definerer alt for høje tariffer for brug af elnettet i forhold til de reelle omkostninger. Derved mener man at regeringen i realiteten ønsker at beskytte elselskabernes forretningsgrundlag, idet det høje tarifunderskud jo kun kan nedbringes (med mindre man sætte de regulerede elpriser kraftigt op) ved at forbruge traditionelt produceret el og derved nedbringe den opsamlede gæld til elselskaberne. Desuden kritiseres det nye lovdekret for at være i strid med EU's fokus på energieffektivitet og med promoveringen af PV. Off grid husstandsvindmøller og solar installationer til dækning af eget energibehov. El/hybrid biler Den spanske regering ser på den elektriske bil med interesse, da man her ved at udvikle markedet kan slå flere fluer med et smæk: i) flere bilproducenter vil forhåbentligt - vælge at lægge produktionen af den

9 elektriske bil i deres spanske fabrikker, ii) reducere udslip af drivhusgasser og iii) optimere udnyttelsen af vindenergiproduktionen. Planen MOVELE blev igangsat i 2008 som et pilotprojekt, der skulle etablere 500 opladningsstationer og sætte ca elektriske køretøjer på markedet. I 2009 blev der vedtaget en revideret plan frem til Salget har igennem hele perioden været støt stigende. I 2014 blev der indregistreret hybrid-køretøjer og el-køretøjer. Dette var en stigning på henholdsvis 18 % og 33 % i sammenligning med MOVELE 2015 er den nye ordning for tilskud til hybrid/el køretøjer som giver et tilskud på mellem EUR og EUR per køretøj afhængig af biltype. Dog gives der kun tilskud til køretøjer med en oprindelig pris på under EUR. Rådgivning omkring infrastruktur i byer til effektiv opladning. Underleverancer til den spanske elbil industri Smartgrids Flere spanske energiselskaber er ved at udvikle pilotprojekter, der omhandler smartgrid-konceptet. I Spanien vurderes det at der skal udskiftes 16 mio. elmålere i 2016/17, og smartgrid og metering har derfor en meget høj prioritet for elselskaberne. Smartgrid-løsninger kan give præcis information både til forbrugeren og energiselskabet om forbrug samt give anledning til at udvide ydelser til optimering af kundens forbrug. De fleste spanske storbyer har smart city-projekter, som netop smartgrids er en vigtig del af. Smartgrids løsninger til storbyer med integrerede infrastrukturløsninger til både energieffektivisering og kommunikation. Individuelle intelligente elmålere (eksempelvis til privatboliger)

10 For at høre mere om mulighederne i det spanske marked eller hvis din virksomhed allerede har besluttet sig for at fokusere på det iberiske marked, er du velkommen til at kontakte Eksportrådet Iberia (se nedenfor). Vi tilbyder rådgivning og hjælp til opstart som tilpasses netop din virksomheds specifikke behov. Eksportrådet IBERIA Ambassaden i Madrid Calle Serrano 26-7º Madrid Tel.: Handelskontoret i Barcelona Rambla de Catalunya, 81, 5º 4ª Barcelona Tel.: Ambassaden i Lissabon Rua Castilho 14.C Lissabon Tel.: The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: Creating Value All the Way. The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Danmarks Udenrigsministerium Eksportrådet Ambassaden i Madrid Calle Serrano 26-7º Madrid Tel.:

RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009

RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009 RAPPORT Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Dato 16-03-2009 Udarbejdet marts 2009 Pelle Bournonville, Senior Commercial Officer Tanya Jacobsen, Assistant Commercial Officer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298. 1 af 35

Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298. 1 af 35 Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298 1 af 35 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og Baggrund... 3 Metode og Fremgangsmåde... 3 Rapportens Struktur... 3 2.

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12

Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12 Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105 Our ref. Tina Schou Case No. - Side 1 af 12 1. Resumé... 3 2. Nøgleord... 3 3. Landbrug og fødevarer... 3 4. Markedsevaluering... 4 5. Landbrug... 5 6. Fiskeri...

Læs mere

1. Forord... 5 2. Resume... 6 3. Indledning... 14 3.1 Problemformulering og baggrund for strategi... 14

1. Forord... 5 2. Resume... 6 3. Indledning... 14 3.1 Problemformulering og baggrund for strategi... 14 Helios - Forklaring Solenergi (solceller til strømproduktion), energi- og CO 2- besparelser er væsentlige omdrejningspunkter for dette strategiprojekt som argumenterer for øget indførelse af vedvarende

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

FÅ MERE UD AF MINDRE

FÅ MERE UD AF MINDRE FÅ MERE UD AF MINDRE Grønbog om energieffektivitet Generaldirektoratet for Energi og Transport EUROPA- KOMMISSIONEN Fotografierne er gengivet med tilladelse fra: De Europæiske Fællesskaber, Wärtsilä FÅ

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference

FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference Date 31-01-2007 opdateret File No. 304 Our ref. Ann Bouisset Case No. Markedsinformation DET FRANSKE ENERGI MARKED Branchefremstød for virksomheder i den danske energisektor FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Detailmarkedet for elektricitet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for el til forbrugerne. Det er et marked, som har stor betydning

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 Udgivet af Danmarks grønne tænketank CONCITO i november 2014 med støtte fra VELUX FONDEN Forside: Hofdamerne ApS Redaktør: Michael Minter Må gerne citeres med kildeangivelse

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast 1.3 Energi 1.3.1 Energisektorens miljøpåvirkning I dette kapitel beskrives energisektorens miljøpåvirkning med vægt på udviklingen i 8 erne og 9 erne. Miljøproblemerne knyttet til energiforbrug og produktion

Læs mere