Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab."

Transkript

1 Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab.

2 Indhold Hvad er en mega-vindmølle?... 3 Hvor højt er 150 meter?... 4 Mega-vindmøller i det åbne landskab... 6 Hvad siger Regering og Folketing?... 7 Hvor blæser det mest?... 8 Hvad siger økonomien?... 9 Hvor meget kan vindmøller dække af det danske el-forbrug? Hvad er så løsningen på vores energiproblemer? Foreløbige konklusioner Appendix: "Grineren eller Græderen?" udgave april 2013 Rapporten er udarbejdet af Seniorforsker Mads Hovmand og opdateres løbende. Forslag og kommentarer sendes til: Alle billeder af dyr og landskaber er taget af Heine Skjerning. Billeder af vindmøller og baggrunde er taget af Peter Hovmand. Visualiseringer af vindmøller er lavet af Heine Skjerning og Mads Hovmand. Forside: Visualisering af mega-vindmølle ved Rosenborg Slot Grågæs ved Sparresholm Gods på Sydsjælland

3 Sparresholm Gods på Sydsjælland Hvad er en megavindmølle? En mega-vindmølle er en Mega-Watt vindmølle (f.eks. 3 MW), der er beregnet til opsætning på havet, men som nu planlægges opsat på indlandslokaliteter, hvor vindenergien imidlertid er ringe. Det ringe energiudbytte forsøges kompenseret ved forhøjelse af mølletårnet og forlængelse af vingerne. Den samlede møllehøjde på land bliver derved 150 meter over terræn. Alm. vindmølle Højde: 65 meter Næstved Sygehus Højde: 54 meter Løvtræer Højde: 25 meter Mega-vindmølle Højde: 149,9 meter 3

4 Visualisering af mega-vindmøller ved Sparresholm Gods på Sydsjælland afstand til godset er her 800 meter fra fotopunktet. Afstanden fra godset til mega-vindmøllerne er meter. Hvor højt er 150 meter? Det er svært umiddelbart at forestille sig hvor høj en konstruktion på 150 meter synes i det åbne danske landskab. En mega-vindmølle på 150 meter består af et mølletårn på 100 meter ("navhøjden") samt 50 meter lange vinger. Mega-vindmøllernes højde er på disse sider sat i relation til markante bygninger. Visualisering af mega-vindmølle ved Herlev Centralsygehus Danmarks højeste bygning med 120 meter 4

5 Brådebækken ved Sparresholm Gods på Sydsjælland 5

6 Landskabet ved Sparresholm Gods Mega-vindmøller i det åbne landskab Det danske landskab og den danske natur er værd at beskytte. Det er en vigtig del af den danske identitet. Hvis de tillades, vil mega-vindmøllerne fuldstændig ændre det danske landskab, hvor mark og skov danner en mosaik over bløde bakker. Op til i dag har landskabet været beskyttet af lovgivning (By- og landzoneloven, Naturbeskyttelsesloven, m.fl.). Disse love fastsætter skrappe restriktioner for nyt byggeri og anden anvendelse. Selv højspændingsmaster på kun 40 meter er i mange tilfældedag erstattet af jordkabler for landskabets skyld! Hvorfor dispenseres der for alle hidtidige love, når det drejer sig om mega-vindmøller? 6

7 Sparresholm Gods på Sydsjælland Hvad siger Regering og Folketing? LANDMØLLER Uddrag: "Udbygning af vindkraft og andre VE teknologier. Frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på MW." Det vil sige, at regering og forligspartier ønsker at opstille mindst 600 nye mega-vindmøller på indlandslokaliteter, hvor vindenergien er ringe i forhold til hav og kystnære placeringer (se illustrationen på næste side). Især i den østlige del af landet hvor befolkningstætheden er relativ høj, vil mega-vindmøller genere titusindvis af borgere, der netop har søgt bolig på landet for at nyde den ro og harmoni, der endnu findes her. HAVMØLLER Regeringsaftalen omfatter også: "Frem mod 2020 at øge udbygningen med vindkraft på havet med MW havmøller og 500 MW kystnære havmøller." Det vil sige, at der på kyster og i havet opstilles 500 stk. 3 MW-møller, der i forhold til indlandsmøller kan producere % mere el-energi per mølle, da vindenergien er større på kyst og i hav. Hvis man kan undgå placeringer, hvor der er rekreative og naturmæssige interesser, synes denne del af aftalen at være mere skånsom overfor landskabet. Kan vi overhovedet bruge al den vindenergi? 7

8 Figur 1 Vindressourcekort Hvor blæser det mest? Kortet viser vindenergien i 100 meters højde (mega-vindmøllers navhøjde). Arealer med den laveste vindenergi er markeret med hvidt/mørkeblåt og arealer med den højeste vindenergi er markeret med gult/rødt. Når vindhastigheden stiger 30 %, stiger energiindholdet 100 %. Det betyder, at man får meget mere el-energi ud af en vindrig placering. 8

9 Figur 2 El-produktion fra vindenergi på forskellige lokaliteter i Danmark ved opstilling af samme mølledimension estimeret fra vindressourcekort (ved 90 meter navhøjde). Index 100 = Sparresholm-lokaliteten, der ligger i hvidt område i Figur 1 på forrige side * Sparresholm 3 km inde fra Dybsø Fjord Svinø/ Dybsø 2 km indland fra Nordsøen Thyborøn Nissum Bredning * På de mest vindudsatte lokaliteter opstilles normalt møller med mindre totalhøjder, men energiudbyttet i forhold til mølleinvestering er sammenlignelig med de øvrige eksempler. Hvad siger økonomien? Skovrige indlandsarealer som f.eks. Sparresholmlokaliteten på Sydsjælland har den laveste vindenergi (se Figur 1). I Figur 2 er denne lokalitet sat til 100 i relativt energiudbytte. Værdierne er estimeret med en usikkerhed på +/- 5 %. Mølleplaceringer ved den jyske vestkyst giver altså % mere energi end indlandsplaceringer. Især er der reduceret vindenergi ved placering i bakkede og skovrige områder på Sjælland, Fyn og i det midtjyske bakkeland. At opstille vindmøller på indlandslokaliteter med ringe vindenergi er dårlig økonomi for samfundet og for mølleinvestorerne. 9

10 Figur 3 Produktionsprisen for elektricitet produceret af vindmøller (1) Øre per kwh 60 Havmølle års tilbagebetaling, privat investor 15 års tilbagebetaling, institutionel investor års tilbagebetaling, institutionel investor. Havmølle Middelvind i navhøjde m/s Middelvind i navhøjde 80 m og rotor diameter 93 m Figur 3 viser beregninger af produktionspriser for el ved mølleplaceringer på lokaliteter med forskellige middelvind-hastigheder (se Figur 1 og 2). Den aktuelle produktionspris i øre/kwh er afhængig af tilbagebetalingstiden for møllen. Ved ti års tilbagebetalingstid er omkostningerne ved el-produktionen på en dårligt placeret mølle (placeret i de hvide/blå områder i Figur 1) 56 øre per produceret kwh, mens omkostningerne ved gode placeringer (de gule/røde/grønne områder i Figur 1) er 33 øre per produceret kwh. Produktionsprisen for el afhænger desuden af tilbagebetalingstiden for mølleprojektet. Produktionsprisen ved 15 års tilbagebetalingstid er 44 øre/kwh og 27 øre/kwh for hhv. dårligt og godt placerede møller. En velplaceret havmølle (se yderst til højre i Figur 3) har produktionsomkostning på 52 øre/kwh, altså 8 øre/kwh mere end en dårlig placeret indlandsmølle. Dette er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at det i den offentlige debat hævdes, at havmøller er meget dyrere end landmøller: Ja! men det er jo prisen for produceret el og den aktive produktionsperiodes længde ud af årets 8760 timer, der er afgørende... Basisomkostningerne ved el-produktionen er summen af afskrivninger, forrentning på 5 % og vedligeholdelsesudgifter, forsikringer, jordleje, mm. Da bruttoindtjeningen ved salg af strøm er den samme for alle placeringer på land f.eks. 58 øre per solgt kwh, er fortjenesten kun 2 øre/kwh i eksemplet med den vindfattige placering, men 25 øre/kwh ved den vindrige placering. Bruttoindtjeningen (spotmarkedspris plus tilskud) svinger med el-prisen på spotmarkedet og med tilskudsordningen. Spotprisen er den salgspris, der opnås på det frie el-marked. I perioden har bruttoindtjeningen været omkring 55 øre/kwh. Da investeringen i møllerne på de viste lokaliteter er den samme, bliver samfundsnytten større for velplacerede møller. (1) UEDP, Februar 2010: "Vindmølle-økonomi. Projekt " (www.emd.dk) 10

11 Figur 4 Udvikling i spotpriser for en periode i (1) Øre per kwh Salgspriserne for termisk produceret el (el produceret med kul, biomasse og gas) ligger i gennemsnit 4-8 øre højere end vindproduceret el. Fremstillingsprisen for termisk el er derimod meget lavere end vind el. Afregningsprisen til mølleejeren for vindproduceret el påvirkes for landmøllernes vedkommende især af spotprisen, der de senere år har svinget mellem 21 og 45 øre/kwh som årsgennemsnit. Tilskud for nyere møller er 25 øre/kwh. Dette skal sættes i relation til en gennemsnitlig afregningspris på omkring 58 øre/kwh for landmøller. For havmølleparken ved Anholt er der garanteret en afregningspris på 105 øre/kwh. Tilskuddet bliver her omkring 80 øre/kwh. Især i vinterhalvåret er salgspriserne ved tvangssalg af overskydende el lave. Det medfører, at danske el-forbrugere skal dække en relativ stor forskel mellem afregningsprisen til mølleejerne og den pris, der opnås ved salg af overskudsstrøm på spotmarkedet. Denne forskel kan over et år kan løbe op i 1-2 milliarder kroner, men hverken Energistyrelsen eller Vindmølleforeningen har fundet anledning til at regne på de samlede årlige udgifter. (1) 11

12 Tabel 1 Produktions prisen for vindmølle-el for mellemstor ældre mølle (850 kw) og større ny mølle (2,3 MW) (1) Øre per kwh (indeksreguleret) År Mølletype Effekt MW Total højde meter Vindhastighed ved nav m/s Produktionspris øre/ kwh 2003 V , , SWT-2,3-93 2, ,08 25 Nedtagning af mindre møller, der erstattes af mega-vindmøller. Det er lykkedes mølleindustrien at overbevise politikerne om, at det er fordelagtigt at udskifte mindre og ældre møller med de nye, større og mere effektive møller. Hertil gives der tilskud til ophugning. Folketingets beslutning om at udskifte et stort antal gamle indlandsmøller med en samlet effekt på MW med nye større og højere møller er imidlertid en tvivlsom fordel for samfundet. Især i betragtning af, at de gamle møller ofte er betalt og nu producerer strøm næsten uden tilskud. Beregninger gengivet i Tabel 1 viser, at mindre møller med en effekt på 0,85 MW og en totalhøjde på 70 meter producere strøm til samme pris som mega-vindmølle på 2,3 MW med en totalhøjde på 126 meter. Det er især mølleproducenterne, der tjener ved at opstille nye møller. Samtidig bliver tilskuddet betalt af forbrugerne forhøjet til 25 øre/kwh mod tidligere 10 øre/kwh eller nul tilskud, hvis møllen er ude over sin tilskudsperiode. Der betales også skrotningspræmie alt efter møllens alder op til 17 øre/kwh. En sådan ordning kan let koste forbrugerne 500 millioner kr. ekstra om året. Møllernaboer må tilmed tåle, at en gammel mølle på måske 65 meters højde udskiftes med en på 150 meter. (1) UEDP, Februar 2010: "Vindmølle-økonomi. Projekt " (www.emd.dk) 12

13 Grågæs ved Sparresholm Gods på Sydsjælland

14 Mega-vindmøller ved Avedøreværket en velvalgt placering direkte op til en industrigrund Hvor meget kan vindmøller dække af det danske el-forbrug? Den største del (mere end 70 %) af elproduktionen i Danmark foregår på store (centrale) kraftværker og på decentrale kraftvarmeværker. Vindmøller vil aldrig fuldt ud kunne dække elproduktionen, da det kun blæser tilstrækkeligt cirka halvdelen af tiden, mere på hav og kyster, mindre inde i landet. Folketinget har bestemt, at halvdelen af elproduktionen på sigt skal komme fra vindkraft. Dette er af flere grunde formentlig fuldstændig urealistisk. Kraftværker, både de centrale og de decentrale værker (med termisk el-produktion) er en uundværlig del af energiforsyningen. Kraftvarmeværkerne leverer el i den halvdel af tiden, hvor det ikke blæser tilstrækkeligt. For at udnytte brændslet i kraftværket optimalt (op til 90 %) leverer værkerne også fjernevarme til større og mindre bysamfund. I dag er brændslerne kul, træ og naturgas (i nævnte rækkefølge). El-produktionen fra de termiske værker kan reguleres op og ned, men reguleringerne forgår langsomt hen over døgnet. Værkerne producere som minimum en stabil basisproduktion (grundlast) og er desuden forpligtiget til at levere fjernvarme hele året. 14

15 Denderupvej ved Sparresholm Gods på Sydsjælland Hvor meget dækker vindmøller af det faktiske danske el-forbrug? Energistyrelsens årsrapport Energistatestik 2011 (1) udtrykker det således: "I 2011 svarede produktionen af vindkraft til 28 % af den indenlandske elforsyning mod 22 % i " Denne formulering betyder, at en stor del el fra danske vindmøller eksporteres. En nøjere opgørelse af den eksporterede andel af vindmøllestrømmen er ikke mulig (ønskelig?), men det drejer sig formentlig om mellem % af den producerede vindmøllestrøm (2). I modsætning til Energistyrelsens formulering hævder Danmarks Vindmølleforening (3) at: "Vindmøller i 2011 dækkede 28,6 % af elforbruget i Danmark."... men det er ikke korrekt, idet vindmøller dækker en meget mindre del af el-forbruget. Udsagnet fra Danmarks Vindmølleforening er i modstrid med Energistyrelsens formulering og faktuelt forkert! Størrelsen af el-eksporten (i MWh per år) er veldokumenteret*, men der er uenighed om, hvorledes man beregner eksportens vindmølleandel. Energistyrelsen forsøger ikke at beregne vindmølleandelen i eksporten, men har beskrevet nogle eksportsituationer med eksempler (4). Af politiske grunde har man givet vindmøllestrøm fortrinsret på el-nettet, hvilket kan synes ulogisk, da det er pålagt kraftvarmeværkerne at forsyne befolkningen med varme og el i alle situationer (også når det er vindstille). (1) Energistyrelsen, 2012: "Energistatestik 2011" (www.ens.dk) (2) Hugh Sharman, CEPOS, 2009: "Wind Energy, The Case of Denmark" (www.cepos.dk) og CEESA (Lund et al.), 2010: "Danish Wind Power Export and Cost" (www.energyplanning.aau.dk) (3) Vindmølleforeningen, september 2012: "Vindmøllers el-produktion, Faktablad M3" (www.dkvind.dk) (4) Energi Styrelsen (SLP), 2011: "Danmarks eksport af vindmøllestrøm" og Energi Styrelsen (SLP), 2011: "Vindkraft og eloverløb" (www.ens.dk) 15

16 Figur 5 West Denmark 2007 Net flows of Electricity MWh/h 0 Net flow = 0.74x ,000 1,500 2,000 2,500 Import og eksport af el fra vind- og kraftværker aflæses på den lodrette akse. Produktion af vind-el aflæses på den vandrette akse. Tendenslinjen (rød) viser den gennemsnitlige sammenhæng. Tendenslinjen skærer 0-linjen ved 360 MWh/h. Når den gennemsnitlige el-produktion fra vind er større end 360 MWh/h, starter el-eksporten. Sammenhængen mellem produceret møllestrøm og el-eksport i en vintermåned er vist i Figur 5 (1) og nu bliver det lidt kompliceret: Hver plet angiver en timeværdi for import eller eksport af vindmølle- og kraftværks-strøm for det vestlige Danmark (Jylland + Fyn). Import/eksport af strøm aflæses på den lodrette akse, import opad regnet fra nulpunktet, eksport nedad. Den vandrette akse angiver, hvor meget vindmøllestrøm, der er produceret. Produktionen af vindmøllestrøm er lille eller nul i et stort antal af årets timer (de mange pletter til venstre i figuren). Tendenskurven viser, at når produktion af vind-el stiger (når man går mod højre i figuren), så stiger eksporten (eksporten regnes nedad fra 0-linjen). Når produktionen af vind-el overstiger ca. 360 MWh/h (gennemsnitsbetragtning), er der eleksport (tendenskurven går ned under nullinjen). Dette falder ofte sammen med lave spotpriser (2), da et marked, der er oversvømmet med el, nødvendigvis sænker efterspørgsel og pris. Noget tyder på, at en produktion af vind-el, der i gennemsnit er større end 360 MWh/h, ikke kan forbruges inden for Vestdanmark. Hvis man sætter flere møller op, kommer man også til at eksportere mere vindmølle-el. Jo mere det blæser, jo mere vind-el produceres og pletterne rykker til højre på figuren. Det interessante er, at når der produceres mere end ca. 360 MWh/h, så er der flere pletter under nullinjen end over (tendenskurven går under nullinjen) og Vestdanmark begynder at eksportere strøm. Vestdanmark kan altså ikke selv bruge mere vindmøllestrøm end 360 MWh/h i gennemsnit. Et lignende ræsonnement kan gennemføres for Østdanmark (1). Grunden til at så meget vindmøllestrøm eksporteres er, at Danmark er det land i verden, der har den største vindmøllekapacitet per indbygger (0,8 kw/indbygger), hvilket igen betyder, at det indenlandske marked i vindrige perioder ikke kan "opsuge" den producerede el, men må sælge overskudsstrømmen (overløbsstrøm) til nabolandene. Især i vinterhalvåret er der en betydelig eksport af overskudsstrøm i vindrige perioder. (1) Hugh Sharman, CEPOS, 2009: "Wind Energy, The Case of Denmark" (www.cepos.dk) (2) Danmarks Vindmølleforening, 2012: "Afregningsregler for vindmøller. Faktablad Ø 5" (www.dkvind.dk) 16

17 Figur 6 Western Denmark, wind output and net electricity flows january 2007 (1) MWh/h Import 0 Export El fra vindmøller Import/ eksport af den samlede elproduktion Produceret vindmøllestrøm (blå kurve). Vestdanmarks import/eksport af strøm (rød kurve). Import over 0-linjen, eksport under 0- linjen. Overskudsstrømmen består både af vindmøllestrøm og strøm fra kraftvarmeværkerne kraftvarmeværkerne kan jo ikke stoppe eller nedregulere produktionen til nul (af grunde, der er beskrevet ovenfor). Nettoresultatet er en tvungen el-eksport til priser, der ligger langt under vindmøllernes afregningspris. Tabet dækkes af de danske el-forbrugere gennem tilskudsordningerne. Som eksempel viser Figur 6 import/eksportforløbet i januar Det øverste blå kurveforløb viser den løbende produktion af vindmøllestrøm. Den nederste røde kurve viser eksporten af el (positiv eksport regnet nedad, se skalaen). Eksporten omfatter summen af vindmøllestrøm og elværksstrøm. Det interessante er, at toppene på de to kurver er modsatrettede, næsten et spejlbillede. Det betyder, at når der er høj produktion af vindmøllestrøm, er der også stor eksport. I perioder med maksimal produktion af vindmøllestrøm ligger produktionen på omkring MWh i timen. I disse perioder sælges der op til MWh i timen som tvangssalg. Omvendt i perioder med lav eller ingen vindmøllestrøm her er der import af strøm fra udlandet i størrelsesorden 500 MWh i timen. Selv om eksporten ikke udelukkende er af vindmøllestrøm, men en blanding af vind-el og termisk strøm, så er der ingen tvivl om at det er produktionen af vindmøllestrøm, der bestemmer import-/eksportmønsteret. Før i tiden importerede Danmark strøm fra nabolandende, når den var billig og solgte strøm, når markedet tilbød en høj pris. Nu bestemmer tilfældighedsprincippet handelsmønsteret for el. Det betyder også, at lige meget hvor meget mølleeffekt man etablerer i Danmark, lige meget hvor mange møller der opstilles, så vil der være perioder, hvor kun de termiske værker kan levere el. Men jo mere mølleeffekt der etableres, jo større bliver overskudsproduktionen i vindrige perioder en overskudsproduktion, der nødvendigvis må sælges ved eksport. Vindmølleejerne får ved salg, som beskrevet tidligere, markedets spotpris plus tilskuddet. Eksport af strøm er altid til den aktuelle spotpris, så tilskuddet vil i eksportsituationer altid være tabet, et tab finansieret af forbrugeren. (1) Hugh Sharman, CEPOS, 2009: "Wind Energy, The Case of Denmark" (www.cepos.dk) 17

18 Figur 7 El-vind, el-import og el-eksport, Danmark (1) PJ/år PJ/år El-vind, El-import og El-export (minus el-exp 1996) Danmark, y = 1.5x Export y = 1.5x Import y = 1.6x Vindkraft El produceret ved vindkraft stiger støt fra 1991 og frem. Import og eksport af el til det danske el-net stiger i samme periode Figur 7 viser udviklingen i produceret vindmølle-el samt eksport og import af el over årene Der er et bemærkelsesværdigt parallel-forløb for de tre tendenskurver (samme hældning, men parallel forskudt), hvilket indikerer en indbyrdes sammenhæng. Udviklingen i vind-el produktionen har et jævnt stigende forløb, import og eksport er stigende, men varierer meget fra år til år. Selv om produktionen af vindmølle-el er lavere end både import og eksport, så er der ingen tvivl om at det er vindenergien, der bestemmer forløbet for de to andre kurver og ikke omvendt, hvilket også kurveforløbene i figur 6 indikerede. Før 1991, hvor vindmølle-el ikke havde betydning for el-markedet, var eksport af el nøje koblet til situationer, hvor markedsprisen var høj og el kunne eksporteres med fortjeneste. Import af el skete i perioder, hvor elprisen på det internationale marked var lav (overskud af el fra Skandinaviske vandkraftværker) og importprisen lavere en den danske produktionspris. Med en stigende andel af vind-el bliver denne del af markedet ikke styrbar, idet elværkerne må sælge el i perioder, hvor priserne ikke dækker omkostningerne. Dette medfører store skjulte tab for den termiske el-produktion. Det er vanskeligt nøjagtigt at bestemme disse tab, men taget elværkernes tiltagende dårlige økonomi i betragtning, så er tabene givetvis betragtelige formentlig flere milliarder kroner om året. (1) Grafen er lavet på basis af tal fra Energistyrelsen, 2012: "Energistatestik 2011" (www.ens.dk) 18

19 Træ sum Affald sum Vindenergi Halm Varmepumper Biogas sum Bio-diesel+eth. Andet Figur 8 Produktionen af vedvarende energi i Danmark fordelt på de vigtigst poster 2010 PJ/år Figur 9 Udviklingen i produktion af vedvarende energi i Danmark for perioden PJ/år PJ/år Vindenergi udgjorde 15 % af den producerede vedvarende energi i Stigningen er størst for vind og træ. Vindenergiproduktionen udgør kun en mindre del af Danmarks produktion af vedvarende energi. I 2010 udgjorde vind-el 15 % af den vedvarende energi, men da en stor del eksporteres, dækker vindenergi måske kun 10 % eller mindre af forbruget af vedvarende energi. Biobrændsel i form af træ og halm udgjorde tilsammen 56 % af den vedvarende energi. De forskellige energiformer kan i nogen grad erstatte hinanden: Træ kan bruges til el-fremstilling og til varmeproduktion. Naturgas kan bruges i transportsektoren til el-fremstilling og til varmeproduktion. 19

20 Figur 10 Energiforbrug i Danmark PJ/år DK energiforbrug PJ/år Vindkraft Forbrug - vindkraft Produceret vind-el er afmærket øverst med sort. Vind-el produktionen udgør 4 % af forbruget Som det fremgår af figur 10 udgør vindenergiproduktionen 4 % af det samlede forbrug. Men som beskrevet tidligere er det måske kun 2/3-dele, der bruges i Danmark, så vindenergiforbruget udgør måske højest 3 % af det samlede forbrug. Når Klimakommissionen (nedsat af den danske regering) foreslår, at el skal udgøre % af energiforbruget og vindmøller skal dække 50 % og helst inden 2030 (1), så er forslaget omsat til tørre tal, at forbruget af vindmøllestrøm i Danmark skal stige fra ca. 20 PJ/år i 2011 til et niveau på mellem 160 og 280 PJ/år på bare 19 år... En mere end tidobling af vind-el, der kan forbruges i Danmark fra en energikilde, der kun er aktiv 2/3-dele af tiden, er så langt fra realiteternes verden, at man godt forstår politikernes forvirring og afmagt i denne sag. (... og ti gange så mange møller, som vi har i dag hvor skulle de stå?) Hvorledes skulle man kunne udnytte en så stor mængde el-energi, der kommer i klumper, når man ikke i dag (2011) fuldt ud kan udnytte en produktion af vind-el på 35 PJ/år? El-biler og varmepumper foreslår klimakommissionen. Prognoserne siger, at Europa (og Danmark) ved udgange af 2013 vil have mindre end 0,1 % elbiler i den samlede bilpark. Varmepumper har vi i Danmark haft i 30 år i 2011 leverede de mindre end 1 % af vores energiforbrug, så man må konstatere, at der er plads til udvidelser! Men er det realistisk? (1) Klimakommissionen, 2010: "Grøn energi vejen mod et dansk energisystem", punkt 13 (www.ens.dk) 20

21 Landskabet ved Sparresholm Gods på Sydsjælland

22 Foreslået mølleplacering ved Sparresholm Gods på Sydsjælland Hvad er så løsningen på vores energiproblemer? Vi kan ikke løse vores energiproblemer med ønsketænkning og "luftige, men stærkt opreklamerede nationale projekter. Eftertanke og realitetssans bør have en fremtrædende plads i fremtidens energiplaner. Vigtigst bliver energibesparelser: Økonomisk optimering af alle vedvarende energiformer. Intelligent udnyttelse af fossil energi indtil nye energiformer er udviklet. Der er ingen grund til at ødelægge det danske landskab med grotesk store industrielle installationer, der alligevel ikke kan løse den nationale energiudfordring! 22

23 Landskabet ved Sparresholm Gods på Sydsjælland Visualisering af mega-vindmøller ved Sparresholm Gods på Sydsjælland Planløs vindmøllepolitik bør stoppes nu! Mega-vindmøller på land bør kun opstilles i få, større og velplacerede vindmølleparker. Mega-vindmøller bør kun opstilles, hvor der er optimal vindenergi. Mega-vindmøller bør ikke opstilles i landområder med beboelse eller i områder med prioriterede natur- og landskabsværdier. Ved opstilling af mega-vindmøller skal naboer have fuld kompensation for værditabet på deres ejendom. Områder, der er berettiget til erstatninger, skal udvides til en radius på mindst 20 gange møllehøjden. For megavindmøller således op til en afstand af 3 km. Møllestrøm kommer i klumper. Teknologier der kan udnytte strøm i klumper, må etableres før der gennemføres yderligere udvidelse af møllekapaciteten. Det moderne samfund kan kun bruge en stabil strømforsyning. Danmarks nuværende møllekapacitet (4 GW i 2012) er i perioder med rigelig vind for stor til at kunne udnyttes indenlands. Derfor eksporteres mellem 35 og 50% af vindmølle-el til udlandet, ofte med tab betalt af danske el-forbrugere. De termiske kraftvarmeværker (der forbruger kul, træ og naturgas) lider et skjult tab i milliard-klassen, når værkerne ikke kan køre kontinuerligt, men skal være stand-by for vindmøllerne. Samtidig må elværker tvangssælge termisk strøm, når vindmøllerne snurrer. Klimakomissionens anbefalinger er urealistiske og bør revurderes. Den foreslåede udbygning af vindmølle-kapaciteten vil frem til 2030 betyde en 10-dobling af mølle-kapaciteten til en pris af 600 milliarder kr. Hertil kommer et tocifret milliardbeløb til ændringer af elinfrastrukturen. Men møllerne vil stadigvæk stå stille, når det ikke blæser. Regeringen kalder sine planer for vedvarende energi for "ambitiøse". Vi kalder dem for "kostbar ønsketænkning" 23

24 Meget spin fra vindmøllebranchen indtages af politikere og godhedsindustrien følgende citater maner til eftertanke: Hørt fra en begejstret byrådspolitiker i Næstved: Ja! det er nogle ordentlige krabater Jyllands-Posten, november 2012, overskrift,: Vindmøller forringer værdien af ejendomme. Jaae, men ikke for investor, kun for naboerne... Energistyrelsen, rapport 2009: "VINDENERGI EN AF LØSNINGERNE PÅ DE ENERGIPOLITISKE UDFORDRINGER" de glemte vist et spørgsmåltegn... Energi Styrelsen, september 2011: Danmarks har verdensrekord i vindkraft: Nogle af os vil gerne nøjes med bronze... Faxe kommune, 2012, VVM vurdering: Støjpåvirkningen ligger langt under et støjniveau på 65 db(a) der menes at påvirke menneskers sundhed tænk! Vindmøller helt uden behov for høreværn... Energi Styrelsen, notat maj 2011: VINDMØLLEINDUSTRIEN SOM HISTORISK FLAGSKIB Skøn! Bare de ville holde op med at flage i min baghave... Fra England (Posted in Science, 2012) forlyder det resolut: Save the planet blow up a wind-turbine Grøn-el reklamekampagne, 2011: Sig ja til vindmølle-el uden ekstraudgifter for dig Gud ved hvem der så betaler de 4-5 millarder kroner, møllestrøm koster ekstra om året... Skattelovgivningen af 2010 for mølleinvesteringer: De første 7000 kroners indtægt for mølleinvestor er skattefri Endelig en reel besparelse!... CONCITO RAPPORT, dec Langsigtet vindmølleplanlægning i kommunerne, afsnittet "Drivende faktorer": [...] drivende faktorer [...] italesættelse af udfordringen samt moralsk opbakning til indsatsen, evt. også i form af mere håndfaste krav om opsætning af landvind i kommunerne gennem et landsplansdirektiv eller en kvoteordning [...]. Kommuner, der opstiller mere end kvoten, vil i dette system kunne belønnes over bloktilskud..." "håndfast moral" lokkemad for kommunen eller blot tryning af borgerne? Senere i afsnittet "Drivende faktorer": [...] udkantskommunerne [...] er mere positivt indstillede for også at høste de eksisterende vindresourcer. Omvendt [...] i mere velstillede kommuner [...] hvor ressourcestærke borgere ofte gør indsigelse mod vindmølleprojekter. Ja, det er synd for de fattige og ressourcesvage... 24

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Fremtidens vindkraft skal opføres på havet

Fremtidens vindkraft skal opføres på havet Fremtidens vindkraft skal opføres på havet Vindmøller Med Omtanke www.vmmo.dk 1 Indholdsfortegnelse Den rette vej fra fossile til de vedvarende energier... 3 Vindkraftudbygningen til havs der blev borte

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN

MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Ea Energianalyse MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Udarbejdet for Københavns Kommune September 2009 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 4 1 Beskrivelse af udvalgte bynære møller... 6 2 Godkendelse

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED 11. marts 2013 J.nr. 2206/1198-0020 Ref. SLP Resumé. Notatet drøfter begrebet elforsyningssikkerhed og argumenterer for, at en probabilistisk

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Venlig hilsen Jan Williams

Venlig hilsen Jan Williams Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast 1.3 Energi 1.3.1 Energisektorens miljøpåvirkning I dette kapitel beskrives energisektorens miljøpåvirkning med vægt på udviklingen i 8 erne og 9 erne. Miljøproblemerne knyttet til energiforbrug og produktion

Læs mere