Årsberetning for Sundhed & Trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Sundhed & Trivsel"

Transkript

1 Årsberetning for Sundhed & Trivsel

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vi laver gode resultater! pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver... 4 Statistik... 4 Fysioterapi... 4 Psykoterapi... 6 Massage... 9 Arrangemente og kurser Fordeling på direktørområde Afrunding og perspektivering

3 Å rsberetning for Sundhed & Trivsel Sundhedsordningen blev etableret i 2008 og har således været et tilbud til medarbejderne i 7 år. Vores ordning tilbyder fortsat en bred pallette af tilbud og den udmærker sig især ved at være intern og fleksibel. Der er store fordele ved at have en intern sundhedsordning, idet vi kan justere og videreudvikle på baggrund af de erfaring vi opsamler og samtidig har vi et stort kendskab til arbejdspladsernes forskellige behov og kulturer. Derudover har ordningen også gode snitflader til vores arbejdsmiljø-, risikostyrings- og forsikringsarbejde og vi indgår i mange tværgående samarbejder både centralt og decentralt. Fleksibiliteten i ordningen har gjort det muligt løbende at justere på vores tilbud, så vi både kan tilpasse os medarbejdernes ønsker og den udvikling som sker på sundhedsfremmeområdet. Nedenstående følger en status på brugen af og effekten af en del af tilbuddene i Sundhed & Trivsel. Rapporten her vil være tilgængelig for alle medarbejdere via Aksen, og den vil blive drøftet både på udvalget for sundhed og trivsel og i hovedudvalget. Dette sker med henblik på at dele erfaringer og for at hente inputs til fortsat udvikling af sundhedsordningen. Rapporten er udarbejdet af Sundhed & Trivsel på baggrund af udtræk fra Survey Xact, hvor de fleste sundhedstiltag og vores behandlinger registreres. Masser af sundhedsfremme og forebyggelse og mere fokus på strategiske indsatser Sundhedsordningens tilbud har altid været to-delt. Der er behandlingerne og samtalerne, som vi justerer og tilpasser, og som ellers ikke har ændret sig nævneværdigt fordi de fungerer godt. Og så er der hele palletten af varierende tilbud og projekter, som selvsagt er meget foranderlig og hele tiden tilpasses behovene i organisationen. I de seneste år er der kommet øget fokus på den strukturelle side af forebyggelse. Vi fokuserer på at understøtte arbejdspladserne i at gøre de gode og sunde valg lette og tilgængelige 1. Vi arbejder mere strategisk og søger hele tiden at målrette vores indsatser. Det betyder også, at vi højere grad end tidligere laver vores projekter for udvalgte medarbejdergrupper og at vi gør et større stykke arbejde for at engagere lederne. Vi laver gode resultater! Vores enkelte tilbud har god effekt og investeringen i medarbejderne giver afkast Der er bred enighed i de senere års videnskabelig litteratur om, at interventioner med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen forbedrer medarbejdernes sundhed 2. Ligeledes er det påvist, at sundhedsfremmearbejde betaler sig ved at reducere udgifter til lav produktivitet, mistrivsel og sygefravær. Faktisk er gevinsten ved at foretage en målrettet indsats mange gange det investerede beløb. De nyeste undersøgelser viser, at der er en ROI på 1:2, Det vil sige, at når vi investerer kr. på forebyggelse, så kan det forventes,

4 at fortjenesten er min kr. Effekten er bedst når arbejdsmiljø, sundhed og trivsel sammentænkes, som det jo gør i Assens Kommune 4. I perioden opnåede Assens Kommune en reduktion i sygefraværet fra gennemsnitligt 14,4 sygefraværsdage pr. medarbejder til 9,5 sygefraværsdage. Omregnet i årsværk drejer det sig om en besparelse på 80 årsværk eller 32 mio. kr. 80 pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver Arbejdspladsen er i stigende grad en gunstig arena for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom og nedslidning. Vi tilbringer mange timer på vores arbejdspladser og i Danmark er vi ofte organiseret således, at vi i stor udstrækning ligner vores kolleger ret meget på fx værdier og uddannelsesmæssig baggrund. Derudover er vi nemme at nå, fordi fx kommunikationskanaler og samlingssteder i forvejen er oprettede og dermed er det både oplagt og muligt at fokusere på sundhed og trivsel på arbejdspladserne. Som medarbejdere bevæger vi os imod åbenhed overfor at arbejdspladsen målretter indsatser mod vores personlige sundhed. Vi ønsker i højere grad, at arbejdspladsen både blander sig og gør indsatser mulige. I en helt specifik undersøgelse af sundhed og arbejdsmiljø i Danmark, mener mere end 80 pct. af de adspurgte, at virksomhederne bør blande sig i medarbejdernes personlige sundhed. 5 Statistik Sundhed & Trivsels aktiviteter registreres og evalueres, så det hele tiden er muligt at følge effekten af vores tilbud. Nedenstående følger en gennemgang af de overordnede tilbud i sundhedsordningen: psykoterapi, fysioterapi, massage, tværgående arrangementer og målrettede projekter. Evalueringen rundes af med en perspektivering, hvor vi introducerer vores fremadrettede fokusområder. Fysioterapi I 2014 har 102 medarbejdere været i et behandlingsforløb hos fysioterapeuten og de har i gennemsnit modtaget 3,4 behandlinger og træningsvejledninger. Vores fysioterapeut har sammenlagt varetaget 347 behandlinger sidste år. Til sammenligning var tallene i 2013: 88 medarbejdere i behandlingsforløb med et gennemsnit på 4,2 behandlinger, i alt 370 behandlinger i I 2014 var 85 % af de medarbejdere fysioterapeuten har behandlet kvinder. 11 % af dem fysioterapeuten har behandlet er ledere, og dermed er 89 % medarbejdere. Størstedelen af problemstillingerne udspringer, helt forventeligt og i lighed med tidligere år, i den øvre del af kroppen svt. ryg-, nakke- og skulderproblematikker. Ved opstart og afslutning af behandlinger hos fysioterapeuten og psykoterapeuten beder vi medarbejderne vurdere deres eget helbred. Vi gør det, fordi selvvurderet helbred er en anerkendt prædiktor for senere sygdom og dødelighed, og dermed er det et vigtigt parameter at effektmåle på, på trods af den subjektive vurdering Epinion for ALECTIA i

5 Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? (ved opstart af behandling) Hvordan du synes du dit helbred er nu, alt i alt? (ved afslutning af behandling) Vores medarbejdere selvvurderer deres helbred til at være relativt godt forud for behandlingerne. Og det er meget positivt at vi også kan påvise, at fysioterapibehandlingerne i høj grad er med til at flytte helbredsvurderingerne i endnu mere positiv retning. Her har 57 ud af 102 medarbejdere efter et behandlingsforløb vurderet deres generelle helbred som værende bedre. De 35 medarbejdere som har svaret ved ikke er medarbejdere, som ikke har udfyldt evalueringsskemaet, enten fordi de ikke er afsluttede eller fordi de kun har modtaget træningsvejledning og ingen behandlinger. En relativt stor andel har ikke besvaret evalueringsskemaet og vi må fremadrettet være bedre til at sikre os besvarelserne. Med henblik på, at kunne afdække om fysioterapibehandlinger bidrager til at fastholde vores medarbejdere i deres job trods skavanker, spørger vi ind til, om de er raske eller sygemeldte før og efter behandlingerne og ligeledes til, om de mener, behandlingen har betydning for en evt. sygemelding. Det kan være svært for medarbejderne at vurdere om de mener behandlingsforløbet fastholder dem i deres job, men trods det, kan vi vise, at næsten ¼ af de medarbejdere, som behandles hos fysioterapeuten vurderer, at det er helt eller delvist afgørende for, at de undgår en sygemelding. Af 5

6 de medarbejdere som allerede er sygemeldte inden de starter i et behandlingsforløb angiver 56 % at de helt sikkert mener, forløbet er afgørende for at forkorte den periode de er nødt til at være sygemeldte. Har forløbet været afgørende for, at du undgik at blive sygemeldt? Har forløbet, efter din vurdering, været afgørende for, at du har forkortet din sygemeldingsperiode? Psykoterapi Psykoterapien varetages primært af vores egen NLP-terapeut. Vi har dog en ekstern terapeut tilknyttet, som vi trækker på når efterspørgslen på samtaleforløb er så stor, vi ikke kan følge med. Det har der været behov for i 2014, dels fordi vores egen psykoterapeut har været på plejeorlov i nogle måneder. Vores eksterne terapeut har således varetaget 55 % af forløbene. Vores to psykoterapeuter har i 2014 tilsammen haft 78 medarbejdere i forløb med et gennemsnit på 4,9 samtaler. 83 % af medarbejderne i samtaleforløb er kvinder. I alt er det blevet til 382 samtaler. Derudover har yderligere seks ledere modtaget sparring eller coaching på deres ledelsesgerning. Til sammenligning benyttede 60 medarbejdere sig i 2013 af et forløb hos psykoterapeuten og de havde i gennemsnit 4,4 samtaler. Trods flere års massivt fokus på forebyggelse af stress ser vi fortsat rigtig mange medarbejdere, som rammes af stress og mistrivsel. Det har i 2014, i kombination med andre problemstillinger, været et tema for hele 74 af de 78 medarbejdere i forløb. Der er således stadig et stort behov for målrettede indsatser mod forebyggelse af stress og solide kompetencer ift. stresshåndtering. 6

7 Overordnet problemstilling Psykoterapien ser ud til at være et særdeles effektivt tilbud. Det ses i medarbejdernes selvvurderede helbred, at de i høj grad er påvirkede når de opsøger psykoterapeuten idet en stor andel angiver eget helbred til mindre godt eller decideret dårligt. Når forløbet afsluttes har kun 1 medarbejder angivet eget helbred til at være lidt dårligere, mens samtlige øvrige vurderer eget helbred bedre. 50 % af medarbejderne, svarende til 39 personer, vurderer det endda til at være meget bedre. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Hvordan du synes du dit helbred er nu, alt i alt? 7

8 Forud for samtalerne hos psykoterapeuten var 27 medarbejdere på vej mod en sygemelding, men kun en enkelt medarbejder vurderede at være på vej mod sygemelding efter samtaleforløbet. Det er rigtig positivt at konstatere, at kun et enkelt medarbejder føler sig truet af sygemelding ved endt forløb, i modsætning til hele 27 medarbejdere forud for samtaleforløbene. Vi ved jo at tilknytning til arbejdspladsen er vigtigt for fastholdelsen i et sygeforløb og det er derfor rigtig glædeligt at se, at mange benytter muligheden for at være delvist sygemeldte, fremfor at glide helt ud. Rask/sygemeldt ved behandlingsstart Rask/sygemeldt ved behandlingsafslutning 22 medarbejdere har angivet at forløbet helt sikkert har været afgørende for, at de har undgået en sygemelding og endnu 14 medarbejdere mener, at samtaleforløbet har forkortet deres sygemeldingsperiode. Har forløbet været afgørende for, at du undgik at blive sygemeldt? 8

9 Har forløbet, efter din vurdering, været afgørende for, at du har forkortet din sygemeldingsperiode? Massage Vores to massører arbejder tilsammen 40 timer pr. uge og de har fordelt timerne mellem sig, således de dækker alle hverdage den ene arbejder mandage og fredage mens den anden dækker tirsdag-torsdag. Massørerne har udført 802 massagebehandlinger i Behandlingerne er fordelt på vores faste kliniklokale i Arena Assens og i vores rullende klinik sundhedsbussen, som kører ud til vores arbejdspladser. Antal kontakter KVINDER - Klinik 30 min Antal kontakter KVINDER - Klinik 30 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 30 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 30 min 9

10 Antal kontakter KVINDER - Klinik 45 min Antal kontakter KVINDER - Klinik 45 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 45 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 45 min Antal kontakter KVINDER - Bus 30 min Antal kontakter KVINDER - Bus 30 min 10

11 Antal kontakter - MÆND - Bus 30 min Antal kontakter - MÆND - Bus 30 min Antal kontakter KVINDER - Bus 45 min Antal kontakter KVINDER - Bus 45 min Antal kontakter - MÆND - Bus 45 min Antal kontakter - MÆND - Bus 45 min vi er meget glad for at få massage fordi det er forebyggende for os med alle de løft vi har. Samtidig er det velvære for os i et job som til tider kan være meget belastende - dagplejerne i Assensgruppen, Tusserne 11

12 Den ændrede massagestruktur 6 betyder, at vi udfører færre behandlinger end tidligere. Vi bruger i stedet mere tid på at køre ud med sundhedsbussen og massørerne varetager også opgaver som sundhedstjek, vejninger og vores forskellige sundhedsprojekter. Massagetilbuddene er et af de tilbud vores mandlige medarbejdere benytter sig mest flittigt af. Der er sket en stigning i mandlige klienter i forhold til tidligere år, og vi formoder, at det måske hænger sammen med, at vi har fået ansat en mandlig massør. Derudover har det også stor betydning for mændene, at sundhedsbussen kommer helt ud på arbejdspladserne, så mændene ikke behøver at være så opsøgende for at få behandling. Bussen har været på farten ud til arbejdspladserne i 102 dage i Det er tilfredsstillende, når vi sammenholder dagene med, at massørerne kun har 40 timer til rådighed. Vi tilstræber at være ude med sundhedsbussen fire dage om ugen og den resterende dag yder vi kun massage i kliniklokalet. Derudover har bussen været udlånt til arbejdspladserne 3 gange og den har været på værksted i 12 dage til vedligehold, reparationer og skift af dæk. Bussens arbejdsdage Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Bus udlånt Bus reparation Bus ude Bente Bus ude Helle Bus ude Jakob Vi har igennem det sidste 1 ½ år haft besøg af sundhedsbussen. Da vi er et stort hus, er der mange der har brugt den. Vi har kunnet mærke en forskel hvis fx der er gået for lang tid imellem jeres besøg. Vi, der har brugt den regelmæssigt, føler at vi er kommet nogle gener i forkøbet, måske derfor færre sygedage. Vi er meget glade for tilbuddet og det at de kommer på ens arbejdsplads, gør det så nemt. - Skovbrynet, Vissenbjerg Arrangementer Vi har i løbet af 2014 afholdt 42 forskellige arrangementer, herunder et par projekter, som har kørt over 10 og 12 uger. De 30 af arrangementerne har været afholdt for en specifik arbejdsplads, mens 12 af dem, er tværgående projekter og arrangementer, hvor der er deltagere fra forskellige arbejdspladser. Arbejdsplads Type 6 I 2013 opsagde vi samarbejdet med de eksterne massører og ansatte selv to massører i sundhedsordningen 12

13 Fordeling på direktørområder Medarbejderne søger de respektive tilbud i fin overensstemmelse med direktørområdernes størrelser. Vi kan se, at kommunaldirektørens område i 2014 ikke har været engageret i nogen af de arrangementer og kurser vi registrerer deltagere på. Der tegner sig også et billede af, at de stillesiddende arbejdspladser i relativt høj udstrækning benytter sig af fysioterapi. Herunder vises medarbejderfordelingen hhv. for fysioterapi, psykoterapi og arrangementer først på de fire direktørområder og derefter opdelt på afdelinger/områder. Fysioterapi Direktørområde 13

14 Kommunaldirektørens område Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Psykoterapi Direktørområde 14

15 Kommunaldirektørens område Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Arrangementer og kurser Direktørområde Kommunaldirektørens område 15

16 Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Afrunding og perspektivering Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008, og vi kan måle god effekt og resultater som følge af sundhedsfremmearbejdet. Det kan konkluderes, at blandt sygemeldte medarbejdere har vores tilbud betydning for en hurtig tilbagevenden til arbejde og vi bidrager ligeledes til at fastholde medarbejdere truet af en sygemelding, i deres job. Sundhed & Trivsel er en god investering, og samtidig et tiltag, som vi kan være stolte af i Assens Kommune. Rigtig mange medarbejdere benytter sundhedsordningen, og den betragtes ikke blot som et sundhedsfremmende tilbud, også som et personalegode og en investering i den attraktive arbejdsplads. Medarbejderne oplever, at arbejdspladsen sætter pris på dem og ønsker at investere i deres velbefindende. Vi har en levende sundhedsordning som udvikler sig i samspil med organisationen. Vi formår at tilpasse og justere på tilbuddene, så vi er på linie med den nødvendige udvikling og vi er med til at udvikle arbejdspladserne til at være gode arenaer, som gør sunde valg lette og tilgængelige. Sundhedsordningens form og tilbud har også udviklet sig gennem årene og vi laver fx flere målrettede tilbud for enkelte arbejdspladser nu, end tidligere, hvor vi i højere grad prioriterede et bredt program. De målrettede tilbud giver større udbytte for enkelte medarbejdere og 16

17 arbejdspladser, men har også den betydning, at sundhedsordningen præsterer færre behandlinger og samtaler end tidligere, simpelthen fordi de mere individualiserede tilbud er mere tidskrævende. Når vi kigger fremad mod 2015 og 2016 er der flere strategiske og målrettede tilbud på vej. Vi lancerer i 2015 Sund Fornuft, som er et projekt omhandlende livsstilsændringer for svært overvægtige medarbejdere. Projektet vil strække sig over mindst et år og udover de kendte vinkler som kost og motion vil et særligt element være mental fitness som indgang til at mestre livstilsændringer. Vi arbejder også hen imod fysisk kompetenceudvikling, som ret forenklet kan oversættes til intelligent motion. Her tilpasses træningen til arbejdspladsen og de funktioner og skavanker vi medarbejdere har eller bør forebygge. Derudover arbejder vi med at understøtte organisationen i sundhedsledelse og være behjælpelige med sundhedsfremmevinkler på strategiske beslutninger. I 2015 lanceres også et mobilt betalingssystem, så medarbejderne kan betale med betalingskort og overføre penge via Swipp og Mobile Pay. Vores sundhedsbus vil også i de kommende år være flittigt i brug. I en geografisk stor kommune er det godt at vi kan komme ud til arbejdspladserne, så medarbejderne ikke bruger tid på at køre efter os. Vi vil også i de kommende år prioritere at sætte sundhedsbussen i spil så meget som muligt. 17

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Massageordning som personalegode

Massageordning som personalegode Zheng Qi klinik tilbyder firmamassage til virksomheder, der ønsker at integrere sundhed, som en del at deres arbejdsmiljø. Massageordning som personalegode I kan give en massageordning som et personalegode

Læs mere

Samtidig er der på såvel kommune- som på Fælles MED- og arbejdspladsniveau fastlagt mål for sygefraværet i årene 2009, 2010 og 2011.

Samtidig er der på såvel kommune- som på Fælles MED- og arbejdspladsniveau fastlagt mål for sygefraværet i årene 2009, 2010 og 2011. Notat Opfølgning på mål for sygefraværet i Assens Kommune pr. 31. december 2011 (År 3) 1. Baggrund Der er siden 2008 gjort en aktiv og målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet i Assens Kommune.

Læs mere

Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer

Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer Sundhedsambassadør Michael Povlsen Sundhedsambassadør Annita Møller Sundhedsambassadør John Balling Næstved Park & Vej Chefkonsulent Pernille Thau Alectia Tlf.

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser

Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser NJR/Januar 2009 Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser Baggrunden for at drøfte sundhedsfremme i MED udvalget Sundhedsfremme har gennem flere år være et tema i MED-drøftelser.

Læs mere

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning Notatark Sagsnr. 88.00.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 27.11.2014 Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning 1. Kan der gives en nærmere beskrivelse af hvad der ligger i ydelsen psykomotorisk terapi,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Sundhedsordning. Sundhed og trivsel for alle medarbejdere

Sundhedsordning. Sundhed og trivsel for alle medarbejdere Sundhedsordning Sundhed og trivsel for alle medarbejdere 2 Sundhed og trivsel for alle medarbejdere Din sundhedsordning Sønderborg Kommune arbejder for sundhed og trivsel i hele kommunen. Som et led i

Læs mere

Indsatsen består af en række tiltag, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i Odense Kommunes.

Indsatsen består af en række tiltag, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i Odense Kommunes. Sygefravær Indsatsen består af en række tiltag, som skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i Odense Kommunes. Nøgletal og indikatorer Økonomisk effektmål År 2012 2013 2014 2015 Kr. 2012-pl 37.028.000

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

SUNDHEDSTJEK. fokus på medarbejdertrivsel

SUNDHEDSTJEK. fokus på medarbejdertrivsel SUNDHEDSTJEK fokus på medarbejdertrivsel et SUNDHEDSTEGN... når virksomheden tager medansvar for de ansattes sundhed og trivsel Tag del i medarbejdersundheden det betaler sig! Det moderne samfund med overflod

Læs mere

Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø,

Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø, Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø, sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Side 1 af 7 Indledning Dette notat handler om, hvordan vi i Sundhed og Omsorg ser på og arbejder med arbejdsmiljø,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kan en app virkelig knække stresskurven?

Kan en app virkelig knække stresskurven? Kan en app virkelig knække stresskurven? Arbejdsmiljøkonferencen 2016 Regitze Siggaard Forebyggelseschef Regitze.siggaard@falck.dk 1 De store udfordringer Fra videnskab Fra psykologi 1.000 medarbejdere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

DET FÆLLES ANSVAR. Forebyggelse og håndtering af sygefravær. i Horsens kommune. Maila Tandrup, HR chef & Jonas Borgsmidt, FTR, BUPL

DET FÆLLES ANSVAR. Forebyggelse og håndtering af sygefravær. i Horsens kommune. Maila Tandrup, HR chef & Jonas Borgsmidt, FTR, BUPL DET FÆLLES ANSVAR Forebyggelse og håndtering af sygefravær i Horsens kommune Maila Tandrup, HR chef & Jonas Borgsmidt, FTR, BUPL Agenda Om 1.5.14 - Sygefraværshåndtering Det fælles ansvar - Udbygning af

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Bolette Christensen. Sundhed på arbejdspladsen. 06. okt. 10. Hvem tager ansvaret?

Bolette Christensen. Sundhed på arbejdspladsen. 06. okt. 10. Hvem tager ansvaret? Hvem har ansvaret? Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Sundhedsfremme - Virksomhedens eller den enkeltes ansvar? 2 Kan vi motivere uden at stigmatisere? 3 Er sundhedsfremme en investering eller en

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Sammentænkning af ledelse, sundhed og arbejdsmiljø giver resultater på bundlinjen

Sammentænkning af ledelse, sundhed og arbejdsmiljø giver resultater på bundlinjen »Workshop nr. 305 Sammentænkning af ledelse, sundhed og arbejdsmiljø giver resultater på bundlinjen Mandag d. 11. november 2013 kl. 16:00-17:15 Rie Holm Randrup, sundhedsfaglig projektleder, Næstved Park

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Vedr. annoncering Spørgsmål - svar

Vedr. annoncering Spørgsmål - svar Vedr. annoncering Spørgsmål - svar Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune Der er

Læs mere

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer NFA gå-hjem-møde 16. november 2016 Morten Kallehauge, cand.psych.aut Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer Understøttelse af psykisk sundhed hos medarbejdere i Københavns Kommune Dette oplæg 1. Hvad

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage!

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Projektet er landsdækkende og løber fra 1. januar 2009 til 31. august 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter:

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG ABONNEMENTER - DER BETALER SIG KOMPETENCE APV NATHOLDSTJEK KOMPETENCE Rust dine ledere og medarbejdere til fremtidens udfordringer, med Kompetence- Pakken fra SundTrivsel. Oplagt valg til suppleringsuddannelser

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 4-2008

Kampagnemagasin nr. 4-2008 Kampagnemagasin nr. 4-2008 Er din virksomhed cykelvenlig? - Nyt projekt i Dansk Cyklist Forbund Mette Jacobsen siger Ja tak til motionspolitik på arbejdspladsen - Store gevinster at hente for erhvervslivet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Handel, Transport & Industri Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Handel, Transport & Industri Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Handel, Transport & Industri Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Henrik Brandt, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Andreas Jürgensen, : Resultater fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter 1. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder et mål om, at antallet med overbelastning af muskel- og skelet f.eks. ondt i ryggen

Læs mere

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Nyborg marts 2015 Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Erfaringer fra Tidlig Indsats i Københavns Kommune Program Tidlig Indsats samtaler med fokus på fastholdelse Vigtige principper i fastholdelsesarbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere