Årsberetning for Sundhed & Trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Sundhed & Trivsel"

Transkript

1 Årsberetning for Sundhed & Trivsel

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vi laver gode resultater! pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver... 4 Statistik... 4 Fysioterapi... 4 Psykoterapi... 6 Massage... 9 Arrangemente og kurser Fordeling på direktørområde Afrunding og perspektivering

3 Å rsberetning for Sundhed & Trivsel Sundhedsordningen blev etableret i 2008 og har således været et tilbud til medarbejderne i 7 år. Vores ordning tilbyder fortsat en bred pallette af tilbud og den udmærker sig især ved at være intern og fleksibel. Der er store fordele ved at have en intern sundhedsordning, idet vi kan justere og videreudvikle på baggrund af de erfaring vi opsamler og samtidig har vi et stort kendskab til arbejdspladsernes forskellige behov og kulturer. Derudover har ordningen også gode snitflader til vores arbejdsmiljø-, risikostyrings- og forsikringsarbejde og vi indgår i mange tværgående samarbejder både centralt og decentralt. Fleksibiliteten i ordningen har gjort det muligt løbende at justere på vores tilbud, så vi både kan tilpasse os medarbejdernes ønsker og den udvikling som sker på sundhedsfremmeområdet. Nedenstående følger en status på brugen af og effekten af en del af tilbuddene i Sundhed & Trivsel. Rapporten her vil være tilgængelig for alle medarbejdere via Aksen, og den vil blive drøftet både på udvalget for sundhed og trivsel og i hovedudvalget. Dette sker med henblik på at dele erfaringer og for at hente inputs til fortsat udvikling af sundhedsordningen. Rapporten er udarbejdet af Sundhed & Trivsel på baggrund af udtræk fra Survey Xact, hvor de fleste sundhedstiltag og vores behandlinger registreres. Masser af sundhedsfremme og forebyggelse og mere fokus på strategiske indsatser Sundhedsordningens tilbud har altid været to-delt. Der er behandlingerne og samtalerne, som vi justerer og tilpasser, og som ellers ikke har ændret sig nævneværdigt fordi de fungerer godt. Og så er der hele palletten af varierende tilbud og projekter, som selvsagt er meget foranderlig og hele tiden tilpasses behovene i organisationen. I de seneste år er der kommet øget fokus på den strukturelle side af forebyggelse. Vi fokuserer på at understøtte arbejdspladserne i at gøre de gode og sunde valg lette og tilgængelige 1. Vi arbejder mere strategisk og søger hele tiden at målrette vores indsatser. Det betyder også, at vi højere grad end tidligere laver vores projekter for udvalgte medarbejdergrupper og at vi gør et større stykke arbejde for at engagere lederne. Vi laver gode resultater! Vores enkelte tilbud har god effekt og investeringen i medarbejderne giver afkast Der er bred enighed i de senere års videnskabelig litteratur om, at interventioner med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen forbedrer medarbejdernes sundhed 2. Ligeledes er det påvist, at sundhedsfremmearbejde betaler sig ved at reducere udgifter til lav produktivitet, mistrivsel og sygefravær. Faktisk er gevinsten ved at foretage en målrettet indsats mange gange det investerede beløb. De nyeste undersøgelser viser, at der er en ROI på 1:2, Det vil sige, at når vi investerer kr. på forebyggelse, så kan det forventes,

4 at fortjenesten er min kr. Effekten er bedst når arbejdsmiljø, sundhed og trivsel sammentænkes, som det jo gør i Assens Kommune 4. I perioden opnåede Assens Kommune en reduktion i sygefraværet fra gennemsnitligt 14,4 sygefraværsdage pr. medarbejder til 9,5 sygefraværsdage. Omregnet i årsværk drejer det sig om en besparelse på 80 årsværk eller 32 mio. kr. 80 pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver Arbejdspladsen er i stigende grad en gunstig arena for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom og nedslidning. Vi tilbringer mange timer på vores arbejdspladser og i Danmark er vi ofte organiseret således, at vi i stor udstrækning ligner vores kolleger ret meget på fx værdier og uddannelsesmæssig baggrund. Derudover er vi nemme at nå, fordi fx kommunikationskanaler og samlingssteder i forvejen er oprettede og dermed er det både oplagt og muligt at fokusere på sundhed og trivsel på arbejdspladserne. Som medarbejdere bevæger vi os imod åbenhed overfor at arbejdspladsen målretter indsatser mod vores personlige sundhed. Vi ønsker i højere grad, at arbejdspladsen både blander sig og gør indsatser mulige. I en helt specifik undersøgelse af sundhed og arbejdsmiljø i Danmark, mener mere end 80 pct. af de adspurgte, at virksomhederne bør blande sig i medarbejdernes personlige sundhed. 5 Statistik Sundhed & Trivsels aktiviteter registreres og evalueres, så det hele tiden er muligt at følge effekten af vores tilbud. Nedenstående følger en gennemgang af de overordnede tilbud i sundhedsordningen: psykoterapi, fysioterapi, massage, tværgående arrangementer og målrettede projekter. Evalueringen rundes af med en perspektivering, hvor vi introducerer vores fremadrettede fokusområder. Fysioterapi I 2014 har 102 medarbejdere været i et behandlingsforløb hos fysioterapeuten og de har i gennemsnit modtaget 3,4 behandlinger og træningsvejledninger. Vores fysioterapeut har sammenlagt varetaget 347 behandlinger sidste år. Til sammenligning var tallene i 2013: 88 medarbejdere i behandlingsforløb med et gennemsnit på 4,2 behandlinger, i alt 370 behandlinger i I 2014 var 85 % af de medarbejdere fysioterapeuten har behandlet kvinder. 11 % af dem fysioterapeuten har behandlet er ledere, og dermed er 89 % medarbejdere. Størstedelen af problemstillingerne udspringer, helt forventeligt og i lighed med tidligere år, i den øvre del af kroppen svt. ryg-, nakke- og skulderproblematikker. Ved opstart og afslutning af behandlinger hos fysioterapeuten og psykoterapeuten beder vi medarbejderne vurdere deres eget helbred. Vi gør det, fordi selvvurderet helbred er en anerkendt prædiktor for senere sygdom og dødelighed, og dermed er det et vigtigt parameter at effektmåle på, på trods af den subjektive vurdering Epinion for ALECTIA i

5 Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? (ved opstart af behandling) Hvordan du synes du dit helbred er nu, alt i alt? (ved afslutning af behandling) Vores medarbejdere selvvurderer deres helbred til at være relativt godt forud for behandlingerne. Og det er meget positivt at vi også kan påvise, at fysioterapibehandlingerne i høj grad er med til at flytte helbredsvurderingerne i endnu mere positiv retning. Her har 57 ud af 102 medarbejdere efter et behandlingsforløb vurderet deres generelle helbred som værende bedre. De 35 medarbejdere som har svaret ved ikke er medarbejdere, som ikke har udfyldt evalueringsskemaet, enten fordi de ikke er afsluttede eller fordi de kun har modtaget træningsvejledning og ingen behandlinger. En relativt stor andel har ikke besvaret evalueringsskemaet og vi må fremadrettet være bedre til at sikre os besvarelserne. Med henblik på, at kunne afdække om fysioterapibehandlinger bidrager til at fastholde vores medarbejdere i deres job trods skavanker, spørger vi ind til, om de er raske eller sygemeldte før og efter behandlingerne og ligeledes til, om de mener, behandlingen har betydning for en evt. sygemelding. Det kan være svært for medarbejderne at vurdere om de mener behandlingsforløbet fastholder dem i deres job, men trods det, kan vi vise, at næsten ¼ af de medarbejdere, som behandles hos fysioterapeuten vurderer, at det er helt eller delvist afgørende for, at de undgår en sygemelding. Af 5

6 de medarbejdere som allerede er sygemeldte inden de starter i et behandlingsforløb angiver 56 % at de helt sikkert mener, forløbet er afgørende for at forkorte den periode de er nødt til at være sygemeldte. Har forløbet været afgørende for, at du undgik at blive sygemeldt? Har forløbet, efter din vurdering, været afgørende for, at du har forkortet din sygemeldingsperiode? Psykoterapi Psykoterapien varetages primært af vores egen NLP-terapeut. Vi har dog en ekstern terapeut tilknyttet, som vi trækker på når efterspørgslen på samtaleforløb er så stor, vi ikke kan følge med. Det har der været behov for i 2014, dels fordi vores egen psykoterapeut har været på plejeorlov i nogle måneder. Vores eksterne terapeut har således varetaget 55 % af forløbene. Vores to psykoterapeuter har i 2014 tilsammen haft 78 medarbejdere i forløb med et gennemsnit på 4,9 samtaler. 83 % af medarbejderne i samtaleforløb er kvinder. I alt er det blevet til 382 samtaler. Derudover har yderligere seks ledere modtaget sparring eller coaching på deres ledelsesgerning. Til sammenligning benyttede 60 medarbejdere sig i 2013 af et forløb hos psykoterapeuten og de havde i gennemsnit 4,4 samtaler. Trods flere års massivt fokus på forebyggelse af stress ser vi fortsat rigtig mange medarbejdere, som rammes af stress og mistrivsel. Det har i 2014, i kombination med andre problemstillinger, været et tema for hele 74 af de 78 medarbejdere i forløb. Der er således stadig et stort behov for målrettede indsatser mod forebyggelse af stress og solide kompetencer ift. stresshåndtering. 6

7 Overordnet problemstilling Psykoterapien ser ud til at være et særdeles effektivt tilbud. Det ses i medarbejdernes selvvurderede helbred, at de i høj grad er påvirkede når de opsøger psykoterapeuten idet en stor andel angiver eget helbred til mindre godt eller decideret dårligt. Når forløbet afsluttes har kun 1 medarbejder angivet eget helbred til at være lidt dårligere, mens samtlige øvrige vurderer eget helbred bedre. 50 % af medarbejderne, svarende til 39 personer, vurderer det endda til at være meget bedre. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Hvordan du synes du dit helbred er nu, alt i alt? 7

8 Forud for samtalerne hos psykoterapeuten var 27 medarbejdere på vej mod en sygemelding, men kun en enkelt medarbejder vurderede at være på vej mod sygemelding efter samtaleforløbet. Det er rigtig positivt at konstatere, at kun et enkelt medarbejder føler sig truet af sygemelding ved endt forløb, i modsætning til hele 27 medarbejdere forud for samtaleforløbene. Vi ved jo at tilknytning til arbejdspladsen er vigtigt for fastholdelsen i et sygeforløb og det er derfor rigtig glædeligt at se, at mange benytter muligheden for at være delvist sygemeldte, fremfor at glide helt ud. Rask/sygemeldt ved behandlingsstart Rask/sygemeldt ved behandlingsafslutning 22 medarbejdere har angivet at forløbet helt sikkert har været afgørende for, at de har undgået en sygemelding og endnu 14 medarbejdere mener, at samtaleforløbet har forkortet deres sygemeldingsperiode. Har forløbet været afgørende for, at du undgik at blive sygemeldt? 8

9 Har forløbet, efter din vurdering, været afgørende for, at du har forkortet din sygemeldingsperiode? Massage Vores to massører arbejder tilsammen 40 timer pr. uge og de har fordelt timerne mellem sig, således de dækker alle hverdage den ene arbejder mandage og fredage mens den anden dækker tirsdag-torsdag. Massørerne har udført 802 massagebehandlinger i Behandlingerne er fordelt på vores faste kliniklokale i Arena Assens og i vores rullende klinik sundhedsbussen, som kører ud til vores arbejdspladser. Antal kontakter KVINDER - Klinik 30 min Antal kontakter KVINDER - Klinik 30 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 30 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 30 min 9

10 Antal kontakter KVINDER - Klinik 45 min Antal kontakter KVINDER - Klinik 45 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 45 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 45 min Antal kontakter KVINDER - Bus 30 min Antal kontakter KVINDER - Bus 30 min 10

11 Antal kontakter - MÆND - Bus 30 min Antal kontakter - MÆND - Bus 30 min Antal kontakter KVINDER - Bus 45 min Antal kontakter KVINDER - Bus 45 min Antal kontakter - MÆND - Bus 45 min Antal kontakter - MÆND - Bus 45 min vi er meget glad for at få massage fordi det er forebyggende for os med alle de løft vi har. Samtidig er det velvære for os i et job som til tider kan være meget belastende - dagplejerne i Assensgruppen, Tusserne 11

12 Den ændrede massagestruktur 6 betyder, at vi udfører færre behandlinger end tidligere. Vi bruger i stedet mere tid på at køre ud med sundhedsbussen og massørerne varetager også opgaver som sundhedstjek, vejninger og vores forskellige sundhedsprojekter. Massagetilbuddene er et af de tilbud vores mandlige medarbejdere benytter sig mest flittigt af. Der er sket en stigning i mandlige klienter i forhold til tidligere år, og vi formoder, at det måske hænger sammen med, at vi har fået ansat en mandlig massør. Derudover har det også stor betydning for mændene, at sundhedsbussen kommer helt ud på arbejdspladserne, så mændene ikke behøver at være så opsøgende for at få behandling. Bussen har været på farten ud til arbejdspladserne i 102 dage i Det er tilfredsstillende, når vi sammenholder dagene med, at massørerne kun har 40 timer til rådighed. Vi tilstræber at være ude med sundhedsbussen fire dage om ugen og den resterende dag yder vi kun massage i kliniklokalet. Derudover har bussen været udlånt til arbejdspladserne 3 gange og den har været på værksted i 12 dage til vedligehold, reparationer og skift af dæk. Bussens arbejdsdage Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Bus udlånt Bus reparation Bus ude Bente Bus ude Helle Bus ude Jakob Vi har igennem det sidste 1 ½ år haft besøg af sundhedsbussen. Da vi er et stort hus, er der mange der har brugt den. Vi har kunnet mærke en forskel hvis fx der er gået for lang tid imellem jeres besøg. Vi, der har brugt den regelmæssigt, føler at vi er kommet nogle gener i forkøbet, måske derfor færre sygedage. Vi er meget glade for tilbuddet og det at de kommer på ens arbejdsplads, gør det så nemt. - Skovbrynet, Vissenbjerg Arrangementer Vi har i løbet af 2014 afholdt 42 forskellige arrangementer, herunder et par projekter, som har kørt over 10 og 12 uger. De 30 af arrangementerne har været afholdt for en specifik arbejdsplads, mens 12 af dem, er tværgående projekter og arrangementer, hvor der er deltagere fra forskellige arbejdspladser. Arbejdsplads Type 6 I 2013 opsagde vi samarbejdet med de eksterne massører og ansatte selv to massører i sundhedsordningen 12

13 Fordeling på direktørområder Medarbejderne søger de respektive tilbud i fin overensstemmelse med direktørområdernes størrelser. Vi kan se, at kommunaldirektørens område i 2014 ikke har været engageret i nogen af de arrangementer og kurser vi registrerer deltagere på. Der tegner sig også et billede af, at de stillesiddende arbejdspladser i relativt høj udstrækning benytter sig af fysioterapi. Herunder vises medarbejderfordelingen hhv. for fysioterapi, psykoterapi og arrangementer først på de fire direktørområder og derefter opdelt på afdelinger/områder. Fysioterapi Direktørområde 13

14 Kommunaldirektørens område Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Psykoterapi Direktørområde 14

15 Kommunaldirektørens område Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Arrangementer og kurser Direktørområde Kommunaldirektørens område 15

16 Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Afrunding og perspektivering Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008, og vi kan måle god effekt og resultater som følge af sundhedsfremmearbejdet. Det kan konkluderes, at blandt sygemeldte medarbejdere har vores tilbud betydning for en hurtig tilbagevenden til arbejde og vi bidrager ligeledes til at fastholde medarbejdere truet af en sygemelding, i deres job. Sundhed & Trivsel er en god investering, og samtidig et tiltag, som vi kan være stolte af i Assens Kommune. Rigtig mange medarbejdere benytter sundhedsordningen, og den betragtes ikke blot som et sundhedsfremmende tilbud, også som et personalegode og en investering i den attraktive arbejdsplads. Medarbejderne oplever, at arbejdspladsen sætter pris på dem og ønsker at investere i deres velbefindende. Vi har en levende sundhedsordning som udvikler sig i samspil med organisationen. Vi formår at tilpasse og justere på tilbuddene, så vi er på linie med den nødvendige udvikling og vi er med til at udvikle arbejdspladserne til at være gode arenaer, som gør sunde valg lette og tilgængelige. Sundhedsordningens form og tilbud har også udviklet sig gennem årene og vi laver fx flere målrettede tilbud for enkelte arbejdspladser nu, end tidligere, hvor vi i højere grad prioriterede et bredt program. De målrettede tilbud giver større udbytte for enkelte medarbejdere og 16

17 arbejdspladser, men har også den betydning, at sundhedsordningen præsterer færre behandlinger og samtaler end tidligere, simpelthen fordi de mere individualiserede tilbud er mere tidskrævende. Når vi kigger fremad mod 2015 og 2016 er der flere strategiske og målrettede tilbud på vej. Vi lancerer i 2015 Sund Fornuft, som er et projekt omhandlende livsstilsændringer for svært overvægtige medarbejdere. Projektet vil strække sig over mindst et år og udover de kendte vinkler som kost og motion vil et særligt element være mental fitness som indgang til at mestre livstilsændringer. Vi arbejder også hen imod fysisk kompetenceudvikling, som ret forenklet kan oversættes til intelligent motion. Her tilpasses træningen til arbejdspladsen og de funktioner og skavanker vi medarbejdere har eller bør forebygge. Derudover arbejder vi med at understøtte organisationen i sundhedsledelse og være behjælpelige med sundhedsfremmevinkler på strategiske beslutninger. I 2015 lanceres også et mobilt betalingssystem, så medarbejderne kan betale med betalingskort og overføre penge via Swipp og Mobile Pay. Vores sundhedsbus vil også i de kommende år være flittigt i brug. I en geografisk stor kommune er det godt at vi kan komme ud til arbejdspladserne, så medarbejderne ikke bruger tid på at køre efter os. Vi vil også i de kommende år prioritere at sætte sundhedsbussen i spil så meget som muligt. 17

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. Vejen til nye gode vaner. Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre

FOREBYGGELSE OG. Vejen til nye gode vaner. Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Vejen til nye gode vaner Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune, 2012 Yderligere

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere