Årsberetning for Sundhed & Trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Sundhed & Trivsel"

Transkript

1 Årsberetning for Sundhed & Trivsel

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vi laver gode resultater! pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver... 4 Statistik... 4 Fysioterapi... 4 Psykoterapi... 6 Massage... 9 Arrangemente og kurser Fordeling på direktørområde Afrunding og perspektivering

3 Å rsberetning for Sundhed & Trivsel Sundhedsordningen blev etableret i 2008 og har således været et tilbud til medarbejderne i 7 år. Vores ordning tilbyder fortsat en bred pallette af tilbud og den udmærker sig især ved at være intern og fleksibel. Der er store fordele ved at have en intern sundhedsordning, idet vi kan justere og videreudvikle på baggrund af de erfaring vi opsamler og samtidig har vi et stort kendskab til arbejdspladsernes forskellige behov og kulturer. Derudover har ordningen også gode snitflader til vores arbejdsmiljø-, risikostyrings- og forsikringsarbejde og vi indgår i mange tværgående samarbejder både centralt og decentralt. Fleksibiliteten i ordningen har gjort det muligt løbende at justere på vores tilbud, så vi både kan tilpasse os medarbejdernes ønsker og den udvikling som sker på sundhedsfremmeområdet. Nedenstående følger en status på brugen af og effekten af en del af tilbuddene i Sundhed & Trivsel. Rapporten her vil være tilgængelig for alle medarbejdere via Aksen, og den vil blive drøftet både på udvalget for sundhed og trivsel og i hovedudvalget. Dette sker med henblik på at dele erfaringer og for at hente inputs til fortsat udvikling af sundhedsordningen. Rapporten er udarbejdet af Sundhed & Trivsel på baggrund af udtræk fra Survey Xact, hvor de fleste sundhedstiltag og vores behandlinger registreres. Masser af sundhedsfremme og forebyggelse og mere fokus på strategiske indsatser Sundhedsordningens tilbud har altid været to-delt. Der er behandlingerne og samtalerne, som vi justerer og tilpasser, og som ellers ikke har ændret sig nævneværdigt fordi de fungerer godt. Og så er der hele palletten af varierende tilbud og projekter, som selvsagt er meget foranderlig og hele tiden tilpasses behovene i organisationen. I de seneste år er der kommet øget fokus på den strukturelle side af forebyggelse. Vi fokuserer på at understøtte arbejdspladserne i at gøre de gode og sunde valg lette og tilgængelige 1. Vi arbejder mere strategisk og søger hele tiden at målrette vores indsatser. Det betyder også, at vi højere grad end tidligere laver vores projekter for udvalgte medarbejdergrupper og at vi gør et større stykke arbejde for at engagere lederne. Vi laver gode resultater! Vores enkelte tilbud har god effekt og investeringen i medarbejderne giver afkast Der er bred enighed i de senere års videnskabelig litteratur om, at interventioner med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen forbedrer medarbejdernes sundhed 2. Ligeledes er det påvist, at sundhedsfremmearbejde betaler sig ved at reducere udgifter til lav produktivitet, mistrivsel og sygefravær. Faktisk er gevinsten ved at foretage en målrettet indsats mange gange det investerede beløb. De nyeste undersøgelser viser, at der er en ROI på 1:2, Det vil sige, at når vi investerer kr. på forebyggelse, så kan det forventes,

4 at fortjenesten er min kr. Effekten er bedst når arbejdsmiljø, sundhed og trivsel sammentænkes, som det jo gør i Assens Kommune 4. I perioden opnåede Assens Kommune en reduktion i sygefraværet fra gennemsnitligt 14,4 sygefraværsdage pr. medarbejder til 9,5 sygefraværsdage. Omregnet i årsværk drejer det sig om en besparelse på 80 årsværk eller 32 mio. kr. 80 pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver Arbejdspladsen er i stigende grad en gunstig arena for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom og nedslidning. Vi tilbringer mange timer på vores arbejdspladser og i Danmark er vi ofte organiseret således, at vi i stor udstrækning ligner vores kolleger ret meget på fx værdier og uddannelsesmæssig baggrund. Derudover er vi nemme at nå, fordi fx kommunikationskanaler og samlingssteder i forvejen er oprettede og dermed er det både oplagt og muligt at fokusere på sundhed og trivsel på arbejdspladserne. Som medarbejdere bevæger vi os imod åbenhed overfor at arbejdspladsen målretter indsatser mod vores personlige sundhed. Vi ønsker i højere grad, at arbejdspladsen både blander sig og gør indsatser mulige. I en helt specifik undersøgelse af sundhed og arbejdsmiljø i Danmark, mener mere end 80 pct. af de adspurgte, at virksomhederne bør blande sig i medarbejdernes personlige sundhed. 5 Statistik Sundhed & Trivsels aktiviteter registreres og evalueres, så det hele tiden er muligt at følge effekten af vores tilbud. Nedenstående følger en gennemgang af de overordnede tilbud i sundhedsordningen: psykoterapi, fysioterapi, massage, tværgående arrangementer og målrettede projekter. Evalueringen rundes af med en perspektivering, hvor vi introducerer vores fremadrettede fokusområder. Fysioterapi I 2014 har 102 medarbejdere været i et behandlingsforløb hos fysioterapeuten og de har i gennemsnit modtaget 3,4 behandlinger og træningsvejledninger. Vores fysioterapeut har sammenlagt varetaget 347 behandlinger sidste år. Til sammenligning var tallene i 2013: 88 medarbejdere i behandlingsforløb med et gennemsnit på 4,2 behandlinger, i alt 370 behandlinger i I 2014 var 85 % af de medarbejdere fysioterapeuten har behandlet kvinder. 11 % af dem fysioterapeuten har behandlet er ledere, og dermed er 89 % medarbejdere. Størstedelen af problemstillingerne udspringer, helt forventeligt og i lighed med tidligere år, i den øvre del af kroppen svt. ryg-, nakke- og skulderproblematikker. Ved opstart og afslutning af behandlinger hos fysioterapeuten og psykoterapeuten beder vi medarbejderne vurdere deres eget helbred. Vi gør det, fordi selvvurderet helbred er en anerkendt prædiktor for senere sygdom og dødelighed, og dermed er det et vigtigt parameter at effektmåle på, på trods af den subjektive vurdering Epinion for ALECTIA i

5 Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? (ved opstart af behandling) Hvordan du synes du dit helbred er nu, alt i alt? (ved afslutning af behandling) Vores medarbejdere selvvurderer deres helbred til at være relativt godt forud for behandlingerne. Og det er meget positivt at vi også kan påvise, at fysioterapibehandlingerne i høj grad er med til at flytte helbredsvurderingerne i endnu mere positiv retning. Her har 57 ud af 102 medarbejdere efter et behandlingsforløb vurderet deres generelle helbred som værende bedre. De 35 medarbejdere som har svaret ved ikke er medarbejdere, som ikke har udfyldt evalueringsskemaet, enten fordi de ikke er afsluttede eller fordi de kun har modtaget træningsvejledning og ingen behandlinger. En relativt stor andel har ikke besvaret evalueringsskemaet og vi må fremadrettet være bedre til at sikre os besvarelserne. Med henblik på, at kunne afdække om fysioterapibehandlinger bidrager til at fastholde vores medarbejdere i deres job trods skavanker, spørger vi ind til, om de er raske eller sygemeldte før og efter behandlingerne og ligeledes til, om de mener, behandlingen har betydning for en evt. sygemelding. Det kan være svært for medarbejderne at vurdere om de mener behandlingsforløbet fastholder dem i deres job, men trods det, kan vi vise, at næsten ¼ af de medarbejdere, som behandles hos fysioterapeuten vurderer, at det er helt eller delvist afgørende for, at de undgår en sygemelding. Af 5

6 de medarbejdere som allerede er sygemeldte inden de starter i et behandlingsforløb angiver 56 % at de helt sikkert mener, forløbet er afgørende for at forkorte den periode de er nødt til at være sygemeldte. Har forløbet været afgørende for, at du undgik at blive sygemeldt? Har forløbet, efter din vurdering, været afgørende for, at du har forkortet din sygemeldingsperiode? Psykoterapi Psykoterapien varetages primært af vores egen NLP-terapeut. Vi har dog en ekstern terapeut tilknyttet, som vi trækker på når efterspørgslen på samtaleforløb er så stor, vi ikke kan følge med. Det har der været behov for i 2014, dels fordi vores egen psykoterapeut har været på plejeorlov i nogle måneder. Vores eksterne terapeut har således varetaget 55 % af forløbene. Vores to psykoterapeuter har i 2014 tilsammen haft 78 medarbejdere i forløb med et gennemsnit på 4,9 samtaler. 83 % af medarbejderne i samtaleforløb er kvinder. I alt er det blevet til 382 samtaler. Derudover har yderligere seks ledere modtaget sparring eller coaching på deres ledelsesgerning. Til sammenligning benyttede 60 medarbejdere sig i 2013 af et forløb hos psykoterapeuten og de havde i gennemsnit 4,4 samtaler. Trods flere års massivt fokus på forebyggelse af stress ser vi fortsat rigtig mange medarbejdere, som rammes af stress og mistrivsel. Det har i 2014, i kombination med andre problemstillinger, været et tema for hele 74 af de 78 medarbejdere i forløb. Der er således stadig et stort behov for målrettede indsatser mod forebyggelse af stress og solide kompetencer ift. stresshåndtering. 6

7 Overordnet problemstilling Psykoterapien ser ud til at være et særdeles effektivt tilbud. Det ses i medarbejdernes selvvurderede helbred, at de i høj grad er påvirkede når de opsøger psykoterapeuten idet en stor andel angiver eget helbred til mindre godt eller decideret dårligt. Når forløbet afsluttes har kun 1 medarbejder angivet eget helbred til at være lidt dårligere, mens samtlige øvrige vurderer eget helbred bedre. 50 % af medarbejderne, svarende til 39 personer, vurderer det endda til at være meget bedre. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Hvordan du synes du dit helbred er nu, alt i alt? 7

8 Forud for samtalerne hos psykoterapeuten var 27 medarbejdere på vej mod en sygemelding, men kun en enkelt medarbejder vurderede at være på vej mod sygemelding efter samtaleforløbet. Det er rigtig positivt at konstatere, at kun et enkelt medarbejder føler sig truet af sygemelding ved endt forløb, i modsætning til hele 27 medarbejdere forud for samtaleforløbene. Vi ved jo at tilknytning til arbejdspladsen er vigtigt for fastholdelsen i et sygeforløb og det er derfor rigtig glædeligt at se, at mange benytter muligheden for at være delvist sygemeldte, fremfor at glide helt ud. Rask/sygemeldt ved behandlingsstart Rask/sygemeldt ved behandlingsafslutning 22 medarbejdere har angivet at forløbet helt sikkert har været afgørende for, at de har undgået en sygemelding og endnu 14 medarbejdere mener, at samtaleforløbet har forkortet deres sygemeldingsperiode. Har forløbet været afgørende for, at du undgik at blive sygemeldt? 8

9 Har forløbet, efter din vurdering, været afgørende for, at du har forkortet din sygemeldingsperiode? Massage Vores to massører arbejder tilsammen 40 timer pr. uge og de har fordelt timerne mellem sig, således de dækker alle hverdage den ene arbejder mandage og fredage mens den anden dækker tirsdag-torsdag. Massørerne har udført 802 massagebehandlinger i Behandlingerne er fordelt på vores faste kliniklokale i Arena Assens og i vores rullende klinik sundhedsbussen, som kører ud til vores arbejdspladser. Antal kontakter KVINDER - Klinik 30 min Antal kontakter KVINDER - Klinik 30 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 30 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 30 min 9

10 Antal kontakter KVINDER - Klinik 45 min Antal kontakter KVINDER - Klinik 45 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 45 min Antal kontakter - MÆND - Klinik 45 min Antal kontakter KVINDER - Bus 30 min Antal kontakter KVINDER - Bus 30 min 10

11 Antal kontakter - MÆND - Bus 30 min Antal kontakter - MÆND - Bus 30 min Antal kontakter KVINDER - Bus 45 min Antal kontakter KVINDER - Bus 45 min Antal kontakter - MÆND - Bus 45 min Antal kontakter - MÆND - Bus 45 min vi er meget glad for at få massage fordi det er forebyggende for os med alle de løft vi har. Samtidig er det velvære for os i et job som til tider kan være meget belastende - dagplejerne i Assensgruppen, Tusserne 11

12 Den ændrede massagestruktur 6 betyder, at vi udfører færre behandlinger end tidligere. Vi bruger i stedet mere tid på at køre ud med sundhedsbussen og massørerne varetager også opgaver som sundhedstjek, vejninger og vores forskellige sundhedsprojekter. Massagetilbuddene er et af de tilbud vores mandlige medarbejdere benytter sig mest flittigt af. Der er sket en stigning i mandlige klienter i forhold til tidligere år, og vi formoder, at det måske hænger sammen med, at vi har fået ansat en mandlig massør. Derudover har det også stor betydning for mændene, at sundhedsbussen kommer helt ud på arbejdspladserne, så mændene ikke behøver at være så opsøgende for at få behandling. Bussen har været på farten ud til arbejdspladserne i 102 dage i Det er tilfredsstillende, når vi sammenholder dagene med, at massørerne kun har 40 timer til rådighed. Vi tilstræber at være ude med sundhedsbussen fire dage om ugen og den resterende dag yder vi kun massage i kliniklokalet. Derudover har bussen været udlånt til arbejdspladserne 3 gange og den har været på værksted i 12 dage til vedligehold, reparationer og skift af dæk. Bussens arbejdsdage Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Bus udlånt Bus reparation Bus ude Bente Bus ude Helle Bus ude Jakob Vi har igennem det sidste 1 ½ år haft besøg af sundhedsbussen. Da vi er et stort hus, er der mange der har brugt den. Vi har kunnet mærke en forskel hvis fx der er gået for lang tid imellem jeres besøg. Vi, der har brugt den regelmæssigt, føler at vi er kommet nogle gener i forkøbet, måske derfor færre sygedage. Vi er meget glade for tilbuddet og det at de kommer på ens arbejdsplads, gør det så nemt. - Skovbrynet, Vissenbjerg Arrangementer Vi har i løbet af 2014 afholdt 42 forskellige arrangementer, herunder et par projekter, som har kørt over 10 og 12 uger. De 30 af arrangementerne har været afholdt for en specifik arbejdsplads, mens 12 af dem, er tværgående projekter og arrangementer, hvor der er deltagere fra forskellige arbejdspladser. Arbejdsplads Type 6 I 2013 opsagde vi samarbejdet med de eksterne massører og ansatte selv to massører i sundhedsordningen 12

13 Fordeling på direktørområder Medarbejderne søger de respektive tilbud i fin overensstemmelse med direktørområdernes størrelser. Vi kan se, at kommunaldirektørens område i 2014 ikke har været engageret i nogen af de arrangementer og kurser vi registrerer deltagere på. Der tegner sig også et billede af, at de stillesiddende arbejdspladser i relativt høj udstrækning benytter sig af fysioterapi. Herunder vises medarbejderfordelingen hhv. for fysioterapi, psykoterapi og arrangementer først på de fire direktørområder og derefter opdelt på afdelinger/områder. Fysioterapi Direktørområde 13

14 Kommunaldirektørens område Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Psykoterapi Direktørområde 14

15 Kommunaldirektørens område Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Arrangementer og kurser Direktørområde Kommunaldirektørens område 15

16 Innovation og Netværk Velfærd By, Land og Kultur Afrunding og perspektivering Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008, og vi kan måle god effekt og resultater som følge af sundhedsfremmearbejdet. Det kan konkluderes, at blandt sygemeldte medarbejdere har vores tilbud betydning for en hurtig tilbagevenden til arbejde og vi bidrager ligeledes til at fastholde medarbejdere truet af en sygemelding, i deres job. Sundhed & Trivsel er en god investering, og samtidig et tiltag, som vi kan være stolte af i Assens Kommune. Rigtig mange medarbejdere benytter sundhedsordningen, og den betragtes ikke blot som et sundhedsfremmende tilbud, også som et personalegode og en investering i den attraktive arbejdsplads. Medarbejderne oplever, at arbejdspladsen sætter pris på dem og ønsker at investere i deres velbefindende. Vi har en levende sundhedsordning som udvikler sig i samspil med organisationen. Vi formår at tilpasse og justere på tilbuddene, så vi er på linie med den nødvendige udvikling og vi er med til at udvikle arbejdspladserne til at være gode arenaer, som gør sunde valg lette og tilgængelige. Sundhedsordningens form og tilbud har også udviklet sig gennem årene og vi laver fx flere målrettede tilbud for enkelte arbejdspladser nu, end tidligere, hvor vi i højere grad prioriterede et bredt program. De målrettede tilbud giver større udbytte for enkelte medarbejdere og 16

17 arbejdspladser, men har også den betydning, at sundhedsordningen præsterer færre behandlinger og samtaler end tidligere, simpelthen fordi de mere individualiserede tilbud er mere tidskrævende. Når vi kigger fremad mod 2015 og 2016 er der flere strategiske og målrettede tilbud på vej. Vi lancerer i 2015 Sund Fornuft, som er et projekt omhandlende livsstilsændringer for svært overvægtige medarbejdere. Projektet vil strække sig over mindst et år og udover de kendte vinkler som kost og motion vil et særligt element være mental fitness som indgang til at mestre livstilsændringer. Vi arbejder også hen imod fysisk kompetenceudvikling, som ret forenklet kan oversættes til intelligent motion. Her tilpasses træningen til arbejdspladsen og de funktioner og skavanker vi medarbejdere har eller bør forebygge. Derudover arbejder vi med at understøtte organisationen i sundhedsledelse og være behjælpelige med sundhedsfremmevinkler på strategiske beslutninger. I 2015 lanceres også et mobilt betalingssystem, så medarbejderne kan betale med betalingskort og overføre penge via Swipp og Mobile Pay. Vores sundhedsbus vil også i de kommende år være flittigt i brug. I en geografisk stor kommune er det godt at vi kan komme ud til arbejdspladserne, så medarbejderne ikke bruger tid på at køre efter os. Vi vil også i de kommende år prioritere at sætte sundhedsbussen i spil så meget som muligt. 17

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne:

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Ledernes Hovedorganisation Juni 2008 1. Indledning For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og

Læs mere

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Nyborg marts 2015 Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Erfaringer fra Tidlig Indsats i Københavns Kommune Program Tidlig Indsats samtaler med fokus på fastholdelse Vigtige principper i fastholdelsesarbejdet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Oplæg for Forebyggelseskommission D. 21. august 2008 Seniorforsker, Ph.D. Plan for oplægget Hvorfor er arbejdspladsen interessant i et forebyggelsesperspektiv Noget

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

"HOLD FAST i dit arbejde"

HOLD FAST i dit arbejde "HOLD FAST i dit arbejde" Analyse af effekter Juni 2007 Flemming Jakobsen, Mette Koustrup og Henning Hansen Forord Udstødning fra arbejdsmarkedet har været et alvorligt problem i mange år i Danmark. FOAs

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

FIT TIL JOB AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

FIT TIL JOB AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Bente Flarup, Gitte Plougmann, Karin Borup Herping FIT TIL JOB De gode nyheder Mænd med god fysisk form har ikke forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom selv om de har hårdt fysisk arbejde Mænd med hårdt

Læs mere

- når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet...

- når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet... - når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet... APVIP - The Missing Link Vi oplever, at omfanget af evalueringer og kortlægninger i virksomheder og institutioner vokser. I samme takt øges

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Virksomhedsfysioterapi

Virksomhedsfysioterapi Fysioterapi Træningstilbud Massage Sundhedstjek Fysioterapeutisk screening Kontorrådgivning Workshops APV Klinik for Fysioterapi & Træning Storegade 52 Esbjerg Forord Det moderne samfund står over for

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet

Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet Falck Healthcare - fra hjælp til selvhjælp - til også at hjælpe andre Psykologisk krisehjælp til kunder Samarbejde med fagbevægelsen og

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden Guide Januar 2010 FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden FORORD Sæt sundhed på dagsordenen på arbejdspladsen I år 2010 har Forebyggelsesfonden en særlig satsning på sundhedsfremme

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere