Model: SE10-45, SE20-45, SE30-45, SE40-45

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model: SE10-45, SE20-45, SE30-45, SE40-45"

Transkript

1 Model: SE10-45, SE20-45, SE30-45, SE40-45 Brugsvejledning DK 5 Users manual UK

2 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostat 4 Afrimning 5 Lås 5 Vedligeholdelse 6 Service 6 Bortskaffelse 6 Parameter liste 11 UK Contents Important safety instructions 7 Unpacking and installation 7 Electrical connection 7 Start-up of the cabinet 7 Thermostat 8 Defrosting 9 Lock 9 Maintenance and cleaning 10 Service 10 Disposal 10 Parameter list 11 2

3 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af fryseren, bør De læse denne brugsvejledning igennem. 2. Det er brugers ansvar at anvende fryseren i henhold til instruktionerne. 3. Kontakt omgående forhandleren, såfremt der opstår fejl ved fryseren. 4. Fryseren bør anbringes i et tørt og tilstrækkeligt ventileret rum. 5. Fryseren bør ikke placeres i nærheden af varmekilder eller direkte sollys. 6. Bemærk at alle elektriske apparater kan medføre farer. 7. Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas, benzin, æter og lignende. 8. Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen. 9. Olien i kompressoren indeholder ikke PCB. Udpakning og opstilling Fryseren leveres emballeret, undersøg denne for skader inden udpakning. El-tilslutning Fryseren er beregnet for tilslutning til V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der bør være let tilgængelig. Denne fryser skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selvom der er tale om udskiftning af en eksisterende fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet. I bygninger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt fryseren skal tilsluttes. I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ). Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor lederen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet fryseren. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en PFI- eller HPFI afbryder. Opstart Inden fryseren tages i brug, anbefales det at rengøre dette, se afsnit om vedligeholdelse. Vigtigt! Hvis fryseren har ligget ned under transport, vent 2 timer før opstart. 3

4 Termostat Vis indstillet temperatur: Tryk en gang på denne tast og display viser den indstillede temperatur, efter 5 sec. vender display tilbage til normal visning. Indstil ny temperatur: Tryk en denne tast i 3 sec. og display viser den indstillede temperatur. Tryk på denne tast for at hæve den indstillede temperatur. Tryk på denne tast for at sænke den indstillede temperatur. Tryk på denne tast for at gemme den nye indstilling, display blinker med den nye værdi og vender derefter tilbage til normal visning. Ændring af parametre: + Hold disse taster inde i 3 sek. for at få adgang til parameter-liste, display vil vise parameter-nummer. Gentag dette for at få adgang til alle parameterne. Tryk på denne tast for at bladre op i parameterlisten. Tryk på denne tast for at bladre ned i parameterlisten. Tryk på denne tast for at vælge den parameter der skal ændres, display viser den aktuelle værdi. Brug pil-taster til at ændre og afslut med Set. 4

5 Efter 15 sec. vil termostaten vende tilbage til normal visning. Se parameter-oversigt fra side 11 Alarm koder: P1 Blinkende i display, betyder at rum-føleren er defekt. HA Blinkende i display, betyder at temperaturen er for høj. LA Blinkende i display, betyder at temperaturen er for lav. Afrimning Det anbefales at fryseren afrimes hver 3 måned eller hvis rimlaget overskrider 5 mm. Brug ALDRIG metal eller andre skarpe genstande til at skrabe de indvendige side da det kan skade fryseren. 1. Sluk fryseren. 2. Tøm fryseren. 3. Lad låget stå åbent. 4. Brug plastik-skraberen til at fjerne is fra inderbeholderen. 5. Fjern bundproppen og åben for afløb på fryserens bagside og placer en bakke under afløbet. 6. Rengør fryseren i mildt sæbevand og aftør grundigt. 7. Fryseren tilsluttes og er klar til brug. Lås Fryseren er forsynet med en lås i håndtaget. 5

6 Vedligeholdelse Afbryd kølemøblet på stikkontakten. Med passende mellemrum skal kølemøblet rengøres. Udvendig og indvendige rengøring foretages med svag sæbeopløsning og aftørres grundigt. Rustfrie overflader kan vedligeholdes med stålolie. Rengøringsmidler må IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggresive midler, da de kan forårsage tæringer på overflader og på det indvendige kølesystem. Ventilationsristen holdes bedst rent ved hjælp af en støvsuger og en stiv børste. Der må ikke spules med vand ind i kompressorrummet, da der kan opstå kortslutninger og skader på de elektriske dele. Service Kølesystemet er et hermetisk lukket system og kræver ikke tilsyn, kun renholdelse. Ved svigt i kølevirkningen, undersøg om årsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe. Kan grunden til svigt ikke findes, må De henvende Dem til Deres leverandør. Ved al henvendelse bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes på typenummerskiltet placeret indvendigt i højre side. Bortskaffelse Når det udtjente kølemøbel skal bortskaffes, skal det ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Vær opmærksom på reglerne for bortskaffelse. Der kan være særlige krav og betingelser, der skal overholdes. 6

7 UK Important safety instructions 1. To obtain full use of the cabinet, we recommend reading this instruction manual. 2. It is the user s responsibility to operate the appliance in accordance with the instructions given. 3. Contact your dealer immediately in case of any malfunctions. 4. Place the cabinet in a dry and ventilated place. 5. Keep the cabinet away from strongly heat-emitting sources and do not expose it to direct sunlight. 6. Always keep in mind that all electrical devices are sources of potential danger. 7. Do not store inflammable material such as thinner, gasoline etc. in the cabinet. 8. We declare that no asbestos nor any CFC are used in the construction. 9. The oil in the compressor does not contain PCB. Unpacking and installation Remove the wooden pallet and the packing. Stainless steel surfaces are supplied with a protection foil, which must be removed before installation Electrical connecting The cabinet operates on 230 V/50 Hz. The wall socket should be easily accessible. All earthing requirements stipulated by the local electricity authorities must be observed. The cabinet plug and wall socket should then give correct earthing. If in doubt, contact your local supplier or authorized electrician. The flexible cord fitted to this appliance has three cores for use with a 3-pin 13-Amp or 3-pin 15- Amp plug. If a B.S (13-Amp) fused plug is used, it should be fitted with a 13-Amp fuse. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code: Green/Yellow: Earth, Blue: Neutral, Brown: Live. The main electrical connections must be done by skilled electricians. Start-up of the cabinet Before use, we recommend that the cabinet is cleaned, see the section on maintenance and cleaning. Important! If the cabinet has been vertically placed during transport, please wait 2 hours before starting up the cabinet. 7

8 Thermostat Display set temperature: Press this key and the display will show the set temperature. Press the key again to return to normal reading. Set new temperature: Press this key for 3 sec. and the display shows the set temperature. Press this key to increase the set temperature. Press this key to lower the set temperature. Press this key to save the new settings. The display will flash with the new value and will then return to normal reading. Changing of parameters: + Press these keys continuously for 5 seconds to access the list of parameters. The display will show the number of the parameter and after 2 seconds the value. Press this key to increase the value. Press this key to lower the value. Press this key to save the new settings. The display will flash with the new value and will then return to normal reading. 8

9 See table of parameters from page 11. Alarm codes: P1 Flashing in the display: indicates that the cabinet sensor is defective. The cabinet will strive to keep the set temperature until it has been repaired. HA Flashing in the display: indicates that the temperature is too high. LA Flashing in the display: indicates that the temperature is too low. Defrosting We recommend defrosting the freezer every three month or if the layer of ice exceeds 5 mm. Do never use metal or other sharp objects to scrape the internal sides as it can damage the freezer 1. Disconnect the freezer 2. Empty the freezer 3. Leave the freezer with the lid open 4. Use the plastic scraper to remove the ice from the inner liner 5. Remove the drain plug and open the drain on the back side of the freezer and place a tray under the drain 6. Clean the freezer with mild detergent and wipe thoroughly 7. Connect the freezer and it is ready for use. Lock The freezer is supplied with a lock in the handle 9

10 Maintenance and cleaning Switch the freezer off at the socket. The cabinet must be periodically cleaned. Clean the external and internal surfaces of the cabinet with a light soap solution and subsequently wipe dry. Stainless steel surfaces can be maintained using steel oil. Do NOT use cleansers containing chlorine or other harsh cleansers, as these can damage the surfaces and the internal cooling system. Clean the condenser and the compressor compartment using a vacuum cleaner and a stiff brush. Do NOT hose the compressor compartment with water as this can cause short circuits and damage on the electrical parts. Service The cooling system is a hermetically sealed system and does not require supervision, only cleaning. If the cabinet fails to cool, check if the reason is a power cut. If you cannot locate the reason to the failure of the cabinet, please contact your supplier. Please inform model and serial number of the cabinet. You can find this information on the rating label which is placed inside the cabinet in the top right hand side. Disposal Disposal of the cabinet must take place in an environmentally correct way. Please note existing regulation on disposal. There may be special requirements and conditions which must be observed. 10

11 XR20C (SE-45 Series) PAR. DESCRIPTION RANGE DEFAULT U.M. Set Set point LS-US -45 C/ F Hy differential. Relay compressor tripping differential. The compressor stops on ,0 C/ F reaching the Setpoint value, and restarts at temperature equal to the Setpoint plus the value of the differential. LS Lower SEt. Minimum possible setpoint value HSE -45 C/ F US Higher SEt. Maximum possible setpoint value. LSE ,0 C/ F Ot CAlibration 1.Calibration 1. Positive or negative temperature value added to the C/ F value read by probe 1, based on ot parameter settings. P2P Second probe presence: n=not present, y=present n/y N flag oe CAlibration 2.Calibration 2. Positive or negative temperature value added to the C/ F value read by probe 2, based on P2 parameter settings. ods delay (at) On compressor. Delay time in activating the compressor relay after min switch-on of instrument. AC Anti short cycle delay Min CON On time (compressor). Compressor activation time in the event of faulty probe min COF OFF time (compressor). Compressor in disabled state time in the event of a faulty min probe. CF Measurement units: C=Celsius, F=Fahrenheit C/ F C C/ F res Resolution (only for C): de=decimal between -9.9 and 9,9; in=integer de-in de flag Lod Default display: P1=thermostat probe, P2=evaporator probe, SP=Set point P1,P2,SP P1 flag td defrost type. Type of defrosting. EL/in In flag El = electric defrost. in = reverse cycle defrost (hot gas) dte Defrost termination temp C/ F idf defrost interval time. Interval between the start of two successive defrosting hours operations. MdF Max length for defrost min dfd Display during defrost: rt=real temp. it=start defrost temp., St=Set point, df=llabel Rt/it/SP/dF St flag Df dad Max display delay after defrost Min daf Defrost delay after fast freezing hours ALc Temperature alarm configuration: re=relative to SET, Ab=absolute re/ab re Flag ALU Higher ALarm. Maximum temperature alarm. Temperature value. A L C/ F which if exceeded in an upward direction triggers the activation of the alarm signal. ALL Lower ALarm. Minimum temperature alarm. Temperature value AU -1 C/ F which if exceeded in a downward direction, triggers the activation of the alarm signal. ALd Temperature alarm delay min dao Exclusion of temperature alarm at startup hour PbC Kind of probe Ptc/ntc Ntc flag 11

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

SKS 150 SKS 200 SKS 260

SKS 150 SKS 200 SKS 260 SKS 150 SKS 200 SKS 260 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 8 Deutch...Page

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

KF 2020 Instruktion / Instruction

KF 2020 Instruktion / Instruction 99.42.02-B DK GB Controls A/S KF 2020 Instruktion / Instruction Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 E-mail: mail@cloriuscontrols.com Web:

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere