Parkering og motorkørsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkering og motorkørsel"

Transkript

1 Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering og motorkørsel Postkasser Skadedyr Skiltning Trappearealer og trappevask Udluftning og tøjtørring Vandhaner og cisterner Vaske- og opvaskemaskine Vinduer og døre Ødelæggelse, hærværk Overholdelse af husorden Klage Ændringer i husorden

2 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. I en almen boligafdeling bor vi rigtig mange mennesker sammen på et ikke særligt stort areal. Det er vel nærmest som et lille samfund, hvor alle er forskellige, har forskellige forventninger og krav til at bo. Vi skal kunne fungere sammen, og det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinier, som kan være med til at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed iblandt afdelingens beboere. Det er i vores fælles interesse, at vore ejendomme og friarealer holdes i en pæn stand dels fordi vi alle gerne vil have noget pænt at se på og dels for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede. For at kunne fungere godt sammen med de beboere, der bor omkring os, er det vigtigt, at alle bestræber sig på at tage hensyn til hinanden og forsøger at undgå konflikter. Det er derfor, vi har vores husorden i Boligforeningen AAB.

3 2. Antenner 2.1. Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, ellers er der risiko for, at du kommer til at ødelægge hele ejendommens antenneanlæg. Hvis du er i tvivl, så kontakt afdelingsbestyrelsen Da reglerne kan variere fra bygning til bygning, må udvendige antenner, loftsantenner og paraboler kun sættes op efter skriftlig aftale med afdelingsbestyrelsen. 3. Affald 3.1. Affald skal afleveres i de dertil indrettede containere efter afdelingens nærmere fastsatte regler. Bolig, have, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald Af hygiejniske grunde skal alt affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det ud enten i affaldsskakt eller affaldscontainer. Husk altid at lukke låget til både affaldsskakt og affaldscontainer af hensyn til lugt og skadedyr Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser Flasker, glas, papir, aviser, pap og dåser skal sorteres i de opstillede containere Storskrald og miljøaffald skal du aflevere efter afdelingsbestyrelsens anvisninger. Hvis du er i tvivl så kontakt ejendomsfunktionæren Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, vil du få en skriftlig henvendelse fra afdelingsbestyrelsen, og du skal inden for en frist bringe forholdene i orden. Ved gentagelse vil affaldet uden yderligere varsel blive fjernet for din regning Afbrænding af haveaffald må kun ske efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen og aldrig i egen have. 4

4 4. Altaner og altankasser 4.1. Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstoppede afløb forårsager vandskade hos andre beboere Det kan være tilladt at have altankasser og markiser på altanen, når blot du følger de regler, der måtte være vedtaget i afdelingen omkring dette. Husk derfor at undersøge hvilke regler, der gælder i din afdeling, inden du går i gang. 5. Bad og toilet 5.1. Når du bader, skal du tage rimelige hensyn til naboer og miljø For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal du være varsom med, hvad du skyller ud i håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden ikke i toilettet Er vvs-installationerne i stykker og/eller utætte, skal du så hurtigt som muligt melde det til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren. 6. Cykler, barnevogne 6.1. Cykler, knallerter og barnevogne skal parkeres i de stativer og rum, afdelingen har indrettet til formålet. Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid sikre dig, at cykel- og barnevognsrum er aflåst For at undgå ulykker har ingen lov til at køre på cykel eller knallert på gangstier eller i gårdarealer. 7. Fællesarealer 7.1. Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op på legepladser, trapper og gange, når du er færdig med at bruge dem. Undgå også at efterlade affald som f.eks. papir og flasker, det er til skade for miljøet og grimt at se på. 5

5 7.2. Undlader du at rydde op efter dig, vil oprydningen ske af ejendomsfunktionæren, og du får en regning for arbejdet, som du skal betale På fælles arealer som f.eks. kælderrum, loftsrum, gangarealer m.v. må du ikke opbevare eller bruge ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger, ting og de andre beboere i ejendommen Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure. Voksne skal venligt hjælpe børn med at overholde dette Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, hverken i kælderrum, på loftsrum, fællesvaskerier eller trappearealer. 8. Have 8.1. Bor du i et lejemål med have, skal du selv vedligeholde flise- og jordarealer, der hører til lejemålet efter nærmere anvisning fra afdelingens bestyrelse. 9. Husdyr 9.1. I Boligforeningen AAB er det som udgangspunkt ikke tilladt at holde husdyr. Visse dyr er det dog altid tilladt at holde, f.eks. akvariefisk og stuefugl, hvis det sker i begrænset omfang, og ikke er til gene for de øvrige beboere Det er beboerne i afdelingen, der på medlemsmødet kan beslutte, at det er tilladt at holde visse husdyr, herunder hund og kat. Beboerne kan også træffe beslutning om, at der skal betales en månedlig afgift for husdyrhold. Inden du anskaffer dig et husdyr, er du derfor nødt til at undersøge hvilke regler, der er vedtaget i din afdeling Det er altid tilladt at holde servicehund. Medlemsmødet kan aldrig beslutte, at det skal være tilladt at holde hund af racer som efter dansk lovning er forbudt Hvis husdyrhold er godkendt på medlemsmødet, må du højest have én hund eller kat. 6

6 9.5. Hvis husdyrhold er godkendt af medlemsmødet, skal du skriftligt søge om tilladelse. Dyret må ikke flytte ind i lejemålet, før du har fået tilladelse til husdyrhold fra afdelingsbestyrelsen. 10. Hårde hvidevarer 10.1 For at få det fulde udbytte af de hårde hvidevarer, der måtte følge med boligen, bør du sætte dig grundigt ind i brugsanvisningen. Spørg afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl Skader, som skyldes, at du har betjent eller misbrugt udstyret, skal du selv betale for bliver repareret af en autoriseret håndværker Alle uregelmæssigheder ved hårde hvidevarer, der følger med boligen, skal du melde til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, så snart du opdager dem. 11. Leg og boldspil 11.1 Boldspil og leg skal altid foregå på de fællesarealer, der er indrettet til det. 12. Lofts- og kælderrum 12.1 Du må opbevare indbo eller effekter i lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen, men der må ikke efterlades genstande og affald uden for disse Tildelte lofts- og kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af lejemålet Disse rum er ofte indrettet i de sikringsrum, som er påkrævet i lovgivningen. Det betyder, at afdelingen med kort varsel kan kræve rummene ryddet. Rummene skal altid, også selvom de er tomme, være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele og lukket Lofts- og kælderrum må aldrig benyttes som opholds- og soverum. 7

7 13. Maskiner og brug af grill 13.1 Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige lejere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, må kun benyttes i dagtimerne og skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må du kun bruge efter de retningslinier, afdelingsbestyrelsen har givet. Se afdelingens bore-/bankeregler Brug af grill må finde sted efter regler fastsat af afdelingens bestyrelse, og den lokale brandvedtægt skal altid være overholdt. 14. Musik m.v Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter, sangøvelser og maskiner m.v. skal ske under hensyntagen til naboerne, da vi bor tæt Specielt om aftenen og natten skal der vises særligt hensyn, så de andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret. 15. Parkering og motorkørsel 15.1 Parkering af personbiler, varebiler, og motorcykler må kun ske på optegnede parkeringspladser, og ingen andre steder. Lastvogne (biler over 3,5 t) og uindregistrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område Campingvogne, anhængere og lignende må kun holde på afdelingens område, hvis afdelingsbestyrelsen har anvist specielle pladser. 16. Postkasser Postloven fastslår, at postkasser skal være opsat i opgang eller uden for ejendommen. Du har pligt til at tømme postkassen og fjerne papiraffald. 10

8 17. Skadedyr 17.1 Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker og lignende skal du straks meddele det til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren At mindske risikoen for rotter må du ikke kaste affald, herunder køkkenaffald, uden for skraldebeholdere og rum. Af samme årsag er det ikke tilladt at fordre fugle, katte og andre smådyr. 18. Skiltning 18.1 Du må kun benytte skilte og reklamer, hvis du har indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen For at skåne døren, må navneskilte sættes op i den udførsel, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen. 19. Trappearealer og trappevask 19.1 Når rengøring af trapper og trappeopgange er beboernes ansvar, skal afdelingsbestyrelsen fortælle, hvordan arbejdet er fordelt mellem beboerne, hvornår det er din tur til at tage del i arbejdet, samt hvad det omfatter Da trapperne er flugtveje må du ikke stille noget på trappearealerne, som f.eks. flasker, fodtøj og lignende. 20. Udluftning og tøjtørring 20.1 I mange byggerier er der risiko for fugtdannelse og svampeangreb, når 11

9 der ikke bliver luftet ud. Det er skadeligt for dit helbred og ødelægger bygning, træværk, tapet og maling. Derfor skal du lufte effektivt ud flere gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen Du må gerne lufte tøj på altanen, men ikke højere end brystningens højde. Derimod må du ikke lufte sengetøj fra vinduer og ud over altanen. 21. Vandhaner og cisterner 21.1 Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort merforbrug af vand, der både er dyrt og belaster miljøet. Derudover kan vandhaner, der er i stykker, være en lydmæssig gene for andre beboere Hvis vandhane og toilet ikke fungerer optimalt, skal du straks kontakte afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren. De tager herefter stilling til om det, der er defekt, skal repareres eller skiftes ud. 22. Vaske- og opvaskemaskine 22.1 Du må gerne installere vaske- og opvaskemaskine, hvis arbejdet bliver udført fagligt forsvarligt af en autoriseret håndværker Inden du påbegynder arbejdet, skal du søge om godkendelse hos afdelingsbestyrelsen I øvrigt skal retningslinier for installationer, som er vedtaget på afdelingens medlemsmøde, følges I tilfælde af fejlinstallation eller misbrug vil du blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale for at få udbedret skaderne. 23. Vinduer og døre 23.1 Vinduer i lejligheder, kældre- og loftsrum skal være forsynede med hele ruder. I fyringssæsonen skal lofts- og kældervinduer og døre være lukkede. 12

10 24. Ødelæggelse, hærværk og lignende 24.1 Hærværk og ødelæggelser af ejendom og anlæg, som du eller dine gæster er ansvarlig for, skal du erstatte. Du vil derfor fra afdelingen modtage et erstatningskrav. 25. Overholdelse af husorden 25.1 Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne, og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere Idet afdelingsbestyrelsen har ansvar for at husordenen bliver overholdt har de pligt til, og ejendomsfunktionærerne ret til, at påtale gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet Når du modtager vejledning og henstillinger fra afdelingsbestyrelsen under henvisning til boligoverenskomst (lejekontrakt), vedtægter eller husorden har du pligt til at efterkomme dem uden ophold og inden for den frist, som afdelingen sætter for at bringe forholdet i orden. 26. Klage 26.1 Inden du vælger at klage over en anden beboer er det en god idé at tale med vedkommende om, hvad du oplever, og hvordan du føler dig generet Det er afdelingsbestyrelsen, der behandler klager over andre beboere, der ikke overholder husordenen. Fortsætter du med at være generet af en anden beboer, kan du derfor klage til afdelingsbestyrelsen som skal påse, at husordenen bliver overholdt, jf. punkt Det letteste er at benytte en blanket ved klager. Så er du sikker på, at afdelingsbestyrelsen får alle de relevante oplysninger. 13

11 26.3. Afdelingsbestyrelsen kan påtale forholdet overfor den beboer, der ikke overholder husordenen og pålægge denne at indrette sig efter den gældende husorden Retter beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påbuddet fra afdelingsbestyrelsen kan denne sende sagen videre til behandling i boligforeningens administration, der vurderer om sagen skal indbringes for beboerklagenævnet. Afdelingen kan med fordel benytte en blanket til formålet, for at sikre sig, at administrationen får alle de nødvendige oplysninger. 27. Ændringer i husordenen Ændringer i Boligforeningens standardhusorden skal godkendes af Repræsentantskabet Beboerne i en afdeling kan ved stemmeflerhed på et medlemsmøde vedtage ændringer til Boligforeningens standardhusorden Denne standardhusorden træder i kraft pr. 1. januar Dog således, at de afdelinger, hvis medlemsmøde har godkendt en lokal husorden har frist til at tilpasse denne inden 1. juli Såfremt afdelingen ikke inden denne frist har tilpasset den lokale husorden til den nye standardhusorden bortfalder den lokale husorden til fordel for denne standardhusorden. Denne husorden er vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 25. november

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 12, der omfatter Vangen, Vikingevej, Strubjerg og Arkildsdal. Vi

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere