Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual. Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual. Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels"

Transkript

1 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels December 2012

2 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels December 2012

3 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed en manual Rapport 5, 2012 December 2012 Af Inger Marie Bernhoft, Allan Lyckegaard, Tove Hels Copyright: Forsidefoto: Udgivet af: Rekvireres: ISSN: ISBN: ISSN: ISBN: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse Colourbox DTU Transport, Bygningstorvet 116 B, 2800 Kgs. Lyngby eller (elektronisk udgave) (elektronisk udgave) (trykt udgave) (trykt udgave)

4 Forord Over de senere årtier er trafiksikkerheden løbende forbedret, og antallet af dræbte og tilskadekomne er trods støt stigende trafikmængder faldet markant, så det årlige antal dræbte i trafikken nu er nede på et niveau svarende til bilismens barndom i 1930 erne. En væsentlig del af denne positive udvikling skyldes, at bilerne er blevet mere sikre, og med en fortsat indsats kan tallene komme endnu længere ned. Denne rapport er udarbejdet for Trafikstyrelsen som led i styrelsens ønske om at udvikle målemetoder for, hvordan forbedringer i køretøjsteknik og færre tekniske fejl bidrager til øget trafiksikkerhed. Rapporten har karakter af en manual for effektvurdering, hvor datagrundlag samt metoder og øvrige principper i forbindelse med effektvurdering af aktiv såvel som passiv sikkerhed gennemgås, ligesom der opstilles krav til data i færdselsuheldsregistreringen, der i fremtiden vil muliggøre en vurdering af sammenhængen mellem bilers konkrete tekniske vedligeholdelsesstandard og deres uheldsinvolvering. Som eksempel på en effektvurdering af aktiv sikkerhed indgår der i rapporten en vurdering af elektronisk stabilitetskontrols effekt på trafiksikkerheden. Rapporten skal ses som led i DTU Transports forskning i og udvikling af metoder til evaluering af trafiksikkerhedstiltag generelt, herunder forbedring af bilernes aktive og passive sikkerhed. Databearbejdningen og den statistiske analyse for effektvurderingen af elektronisk stabilitetskontrol er gennemført som en del af projektet IMPROSA (IMProving ROad SAfety), der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Et eksempel på effektvurdering af passiv sikkerhed findes i DTU Transports Rapport 3, 2012: Udviklingen i bilers passive sikkerhed skadesgrad for førere af person- og varebiler fra samme projekt. Arbejdet er udført af Allan Lyckegaard, Tove Hels og Inger Marie Bernhoft, der også har forestået projektledelsen. Der har til projektet været tilknyttet en følgegruppe bestående af Ib Rasmussen og Victor Hollnagel fra Trafikstyrelsen. Kgs. Lyngby, december 2012 Niels Buus Kristensen Institutdirektør

5

6 Indhold Sammenfatning... 1 Summary Indledning Baggrund Indhold Anvendelse af effektvurderingsmanualen Effektvurderingsmetoderne Effektvurdering af aktiv sikkerhed Effektvurdering af passiv sikkerhed Data til brug for effektvurderingerne Datagrundlag Tilgængelige data Uheldsdatabase Yderligere nødvendige data Køretøjsdatabase Databaser med information om køretøjstekniske forbedringer Yderligere ønskværdige data Databaser med information om førerne i uheldene Effektvurderingsmetoder Metode til vurdering af effekten på aktiv sikkerhed Enkel ukorrigeret beregning af effekt Korrigeret effekt Fordele og ulemper ved de to metoder Metoder til vurdering af effekten på passiv sikkerhed Anvendelse af logistisk regression til effektvurdering af passiv sikkerhed Anvendelse af ordnet logitregression til effektvurdering af passiv sikkerhed Fordele og ulemper ved de forskellige vurderingsmetoder Krav til data i en effektvurdering Brug af variable i effektvurderingerne Kontinuerte variable Kategoriske variable Proxyvariable Usikkerhed på resultatet Usikkerhed på effektmålet ved vurdering af aktiv sikkerhed Passiv sikkerhed Vurdering af aktiv sikkerhed ved flere tiltag på samme tid Tilvejebringelse af data...40

7 6. Fortolkning af resultaterne Aktiv sikkerhed Passiv sikkerhed Effekt af tekniske fejl i færdselsuheld Indledning Oplysninger i dødsulykkesstatistikken Tekniske fejl ved køretøjer i dødsulykkesstatistikken Uheldsfaktorer og skadesfaktorer i dødsulykkesstatistikken Effektevaluering af tekniske fejl i 2010 og Krav til fremtidig uheldsregistrering Referencer Bilag A: Variabelbeskrivelse Bilag B: Effekt af ESC på aktiv sikkerhed Bilag C: Litteratur vedrørende tekniske mangler samt effekt af periodisk syn... 75

8 Sammenfatning I nærværende rapport er der udviklet metoder til beregning af effekten på trafiksikkerheden af forbedret køretøjsteknik og færre tekniske fejl på biler. Rapporten er en effektvurderingsmanual, der er tænkt til fremadrettet brug. Manualen tager udgangspunkt i beregning af effekten på personskadeuheld med personbiler, men på baggrund heraf kan der generaliseres til andre former for køretøjer. Der skelnes i manualen mellem to typer af køretøjstekniske forbedringer, herunder også personligt sikkerhedsudstyr: Forbedringer, der indvirker på den aktive sikkerhed, dvs. forbedringer, der har til formål at reducere antallet af uheld (bl.a. elektronisk stabilitetskontrol (ESC), vognbaneskift-alarm, blokeringsfri bremser (ABS), kørelys på biler, forbedring af lygter, højtsiddende stoplygter og intelligent cruise control) Forbedringer, der indvirker på den passive sikkerhed, dvs. forbedringer, der har til formål at reducere alvorligheden af uheldene, dvs. reducere sandsynligheden for, at der i et uheld bliver personskader, eller sikre at disse bliver mindre alvorlige (bl.a. selebrug, sikkerhedsselehusker, airbag, selestrammere, antidyksæder, sikring af børn i biler). For både den aktive og den passive sikkerhed kan der skelnes mellem effekten på person- eller køretøjsniveau og den samfundsmæssige effekt på færdselsuheld, dvs. effekten på det samlede antal uheld og det samlede antal personskader. Effektvurderingerne i denne manual omhandler den samfundsmæssige effekt på færdselsuheld. I den første del af rapporten gøres der rede for data til brug for effektvurderingerne, både tilgængelige data, yderligere nødvendige data samt yderligere ønskværdige data, der er brug for i forbindelse med effektvurdering af aktiv sikkerhed af visse køretøjstekniske forbedringer og passiv sikkerhed af andre køretøjstekniske forbedringer. Det er i de tilgængelige databaser meget sparsomt med oplysninger om køretøjers sikkerhedsmæssige udstyr. Men pr. 6. juni 2012 har SKAT indført et nyt motorregistreringssystem, Digital Motor Registrering (DMR), som fremover vil indeholde samtlige data om køretøjer, der er indregistreret fra og med denne dato, herunder også oplysninger om de tekniske specifikationer, som har betydning for afgiftsberegningen (ABS, ECS, km/l, integrerede sæder, airbags, selealarmer, partikelfilter for dieselbiler og oplysning om 5 stjerner i NCAP-testen). Vejdirektoratets færdselsuheldsdatabase indeholder centrale nødvendige variable vedrørende uheldet, herunder uheldssituationen, køretøjerne i uheldet samt personerne i uheldet, se tabel

9 Tabel 0.1 Variable i Vejdirektoratets uheldsdatabase Uheldet Elementer i uheldet Personer i uheldet Årstal for uheldet Hoveduheldssituation Uheldssituation Sigtbarhed Vejr Føre Lys Vejbelysning Gade- og vejtype Vejudformning Dato Time Ugedag Kommune Bykode Byzone Randbebyggelse Hastighedsbegrænsning Elementnummer Elementart Model Mærke Kollisionspunkt Manøvre Totalvægt af køretøj Første registreringsdato for køretøj Alder Køn År for første kørekort Personart Alkoholpromille Sygdomstegn Selebrug Personskade Yderligere nødvendige data om køretøjerne, deres motor samt enkelte sikkerhedsforanstaltninger er indeholdt i køretøjsdatabasen fra Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF), se tabel 0.2. Tabel 0.2 Variable i køretøjsdatabase (DAF) Køretøjets karakteristika Køretøjets motor Sikkerhedsinformationer Model Mærke Variant Modelårgang Karrosseri Egenvægt Totalvægt Motorstørrelse (slagvolumen) Hestekræfter (hk) ABS-bremser Airbags Detaljerede variabelbeskrivelser over de tilgængelige variable er samlet i Bilag A. Effektvurdering af aktiv sikkerhed Der er i rapporten opstillet to metoder til vurdering af effekten af køretøjsteknik på aktiv sikkerhed. Begge metoder kræver adgang til Vejdirektoratets uheldsdatabase samt oplysning om, for hvilke bilmærker og modeller samt for hvilke årgange den køretøjstekniske forbedring, hvis effekt ønskes vurderet, er installeret. Den ene metode til at vurdere effekten af køretøjsteknik på aktiv sikkerhed er at sammenligne antallet af uheld, som et givet tiltag har indflydelse på med antallet af uheld, som det ikke har indflydelse på, både med biler, hvor tiltaget er installeret og med biler, hvor det ikke er installeret. Resultatet kaldes i denne rapport det enkle ukorrigerede effektmål. Hvis sikkerhedstiltaget har en effekt, vil antallet af uheld, som tiltaget har indflydelse på, være mindre for biler, hvor til- 2

10 taget er installeret, end for biler, hvor tiltaget ikke er installeret. Ved forholdstalsberegning kan man beregne effekten af tiltaget på antallet af relevante uheld. Den anden metode er at anvende logistisk regression til effektvurderingen. Logistisk regression relaterer et antal uafhængige variable til sandsynligheden for at et uheld finder sted. Forholdet mellem sandsynligheden for, at der sker et uheld, som tiltaget skulle forhindre, med en bil, der har tiltaget installeret, i forhold til sandsynligheden for, at der sker et uheld, som tiltaget skulle forhindre, med en bil, der ikke har tiltaget installeret kaldes i denne rapport for det korrigerede effektmål. Den vigtigste uafhængige variabel i denne sammenhæng er tilstedeværelsen/fraværet af et givet sikkerhedstiltag. Metoden udregner altså sandsynligheden for, at et uheld finder sted som funktion af tilstedeværelsen af et givet sikkerhedstiltag samt en række andre variable. Fordelen ved at udregne det korrigerede effektmål er, at der i resultatet kan tages højde for indflydelsen på resultatet af andre variable, end hvorvidt bilen er udstyret med en køretøjsforbedring eller ej. I Bilag B anvendes metoden til at vurdere forbedringen af den aktive sikkerhed på en konkret køretøjforbedring, nemlig elektronisk stabilitetskontrol (ESC) i Danmark. En nødvendig forudsætning for at kunne gøre dette har været at få oplysning om, hvilke bilmærker og modeller, der er indregistreret i Danmark, samt for hvilke årgange ESC findes som standard. Til brug for dette projekt blev der af JATO Dynamics (www.jato.com) produceret en database med disse historiske oplysninger for hele den danske bilpark. Databasen er baseret på oplysninger fra De Danske Bilimportører. Det enkle ukorrigerede effektmål blev beregnet til 0,40 (dvs. at ESC reducerer risikoen for uheld med 60 %), mens det korrigerede effektmål blev beregnet til 0,66 (dvs. at ESC reducerer risikoen med 34 %). Signifikante forklarende variable i den logistiske regression omfattede førers alder, køn, gyldigt kørekort samt køreerfaring og bilens alder og totalvægt. Desuden sigtbarhed og lysforhold på uheldstidspunktet samt hastighedsbegrænsning, føre, vejudformning og oplysning om by- eller landzone. At reduktionen i risiko er mindre, når der korrigeres for forklarende variable, er i overensstemmelse med andre resultater fundet i litteraturen. Dette tyder på, at føreregenskaber samt egenskaber ved bilen og omgivelserne påvirker sikkerheden og dermed effekten af ESC. Effektvurdering af passiv sikkerhed Også for passiv sikkerhed blev der opstillet to metoder til effektvurdering, der igen begge kræver adgang til Vejdirektoratets uheldsdatabase og en database med supplerende køretøjsdata om installation af den forbedring, der ønskes undersøgt, for hele bilparken. Vurdering af tiltags effekt på passiv sikkerhed udnytter det forhold, at der netop er tale om en effekt på passiv sikkerhed: at mindske uheldets alvorlighedsgrad, givet at uheldet er sket. Analysen centrerer sig altså om at kvantificere sammenhængen mellem uheldets alvorlighedsgrad og en række uafhængige variable relateret til bilen, føreren og uheldet. Dette kan gøres med mindre eller større krav til datagrundlaget: En mindre datakrævende metode (enkel metode), der benytter køretøjets årgang som et indirekte udtryk for den passive sikkerhed 3

11 En mere datakrævende metode (omfattende metode), der beregner den præcise effekt af et specifikt tiltag og frasorterer andre effekter. Begge metoder kan gennemføres med analyser, der i større eller mindre grad udnytter den information, der er i data. Der kan enten anvendes logistisk regression, hvor der foretages en vurdering af uheld med personskade over for uheld uden personskade eller der kan anvendes ordnet logitregression, hvor hver personskadekategori vurderes for sig. Dette er en udvidelse af den logistiske regression, hvor man modellerer, hvilke uafhængige variable der på signifikant vis forklarer overgangen fra én skadesgrad til en anden. Ved brug af den enkle metode udnyttes det forhold, at den passive sikkerhed i nye køretøjer øges år for år. Den statistiske analyse estimerer sandsynligheden for, at uheldet har resulteret i en givet grad af personskade, givet at uheldet er sket, som funktion af køretøjets årgang alene. Det er derfor udelukkende nødvendigt at kende til køretøjets årgang og uheldsinvolvering. Resultatet er en samlet vurdering af køretøjets årgangs betydning for uheldets alvorlighedsgrad. Køretøjets årgang benyttes altså som et indirekte udtryk for dets sikkerhedstilstand og dækker forhold som installeret sikkerhedsudstyr, kollisionszoner, vægt m.m. Man kan i analysen ikke skelne disse enkelte tiltag fra hinanden, men får en effekt af dem alle sammen på én gang. Ved brug af den mere datakrævende metode er det nødvendigt at vide, hvilke af bilerne i uheldene, der har tiltaget installeret, og hvilke, der ikke har. Det skal altså klarlægges på bilmærke og modelniveau, hvilke biler der er udstyret med den aktuelle forbedring, og fra hvilket år dette skete. For at få et præcist og isoleret mål for virkningen af tiltaget er det nødvendigt at korrigere for en række andre variable, der kan tænkes at have indflydelse på alvorlighedsgraden af uheldet. Der korrigeres således eksempelvis for det forhold, at visse typer førere er mere tilbøjelige til at købe biler med meget sikkerhedsudstyr end andre førere, og at førstnævnte ofte kører mere defensivt og sikkerhedsbevidst end sidstnævnte. Ved at korrigere for faktorer som førerens køn, alder og bilens mærke og model, isoleres effekten af sikkerhedstiltaget i ret høj grad. Et eksempel på effektvurdering af passiv sikkerhed ved hjælp af ordnet logitregression og brug af den mere datakrævende metode findes i Hels m.fl. (2012). Hypotesen i dette tilfælde var, at jo nyere biler er, jo sikrere er de. Resultatet viste, at for køretøjer af årgang 2010 sammenlignet med køretøjer af årgang 2000 reduceres førerens risiko for at blive dræbt i uheldet med 37 %. Tilsvarende falder sandsynligheden for alvorlig personskade med 23 % og for let personskade med 13 %, mens antallet af materielskadeuheld til gengæld stiger. Tekniske fejl ved personbiler i dødsuheld Vejdirektoratet har for årene 2010 og 2011 offentliggjort en udvidet dødsulykkesstatistik (Vejdirektoratet 2011 og 2012). Med den udvidede dødsulykkesstatistik bliver dødsuheldene belyst på en mere fyldestgørende måde, end det er tilfældet i den almindelige færdselsuheldsstatistik. Herunder vurderes forhold, der har været medvirkende til uheldets opståen og omfang. Dataindsamlingen og ulykkesrapporten bygger på data indsamlet af politiet, bilinspektørerklæringer og et særligt bilinspektørregistreringsskema, vejdata fra besigtigelse samt hastighedsberegning. På baggrund af især registreringerne i dødsulykkesstatistikken af uheldsforløbet, personrelaterede forhold, vejforhold, vejr, beregning af formodet hastighed samt oplysningerne om køretø- 4

12 jerne, er der, for hvert impliceret element i dødsuheldene, registreret op til tre uheldsfaktorer og op til tre skadesfaktorer. Dette er en del af dødsulykkesstatistikken. På baggrund af oplysningerne i dødsulykkesstatistikken er der for både 2010 og 2011 foretaget en kvalitativ analyse af sammenhængen mellem personbilers vedligeholdelse og deres uheldsinvolvering. I 2010 var der i 8 af 184 dødsuheld (4,3 %) køretøjstekniske fejl eller mangler ved en personbil i uheldet, der medvirkede til, at dødsuheldet fandt sted samt i 2 af 184 dødsuheld (1,1 %) køretøjstekniske fejl eller mangler ved en personbil i uheldet, der medvirkede til dødsuheldets alvorlighed. I 2011 var der i 12 af 164 dødsuheld (7,3 %) køretøjstekniske fejl eller mangler ved en personbil i uheldet, der medvirkede til, at dødsuheldet fandt sted samt i 2 ud af 164 dødsuheld (1,2 %) køretøjstekniske fejl eller mangler ved en personbil i uheldet, der medvirkede til dødsuheldets alvorlighed. Erfaringen med gennemgangen af dødsulykkesstatistikken for 2010 og 2011 viser, at der i mange tilfælde anvendes værdien uoplyst, når det gælder oplysningerne om køretøjernes tilstand og de supplerende køretøjsoplysninger. For at dødsulykkesstatistikken skal kunne give et retvisende billede af betydningen af tekniske mangler for uheldene, bør bilinspektørregistreringerne i fremtiden være mere fyldestgørende for de enkelte uheld og angives i en langt større del af dødsuheldene. Hvis der tilsvarende kunne åbnes mulighed for, at de samme data kunne blive registreret ved i det mindste alle alvorlige personskadeuheld, der bliver indberettet af politiet, ville viden om sammenhængen mellem køretøjernes tekniske stand og deres uheldsinvolvering blive øget betydeligt. Litteratur vedrørende tekniske mangler samt effekt af periodisk syn Bilag C omfatter en litteraturundersøgelse, der gennemgår viden om effekten på færdselsuheld af køretøjsfejl, der skyldes manglende vedligeholdelse, samt viden om effekten af periodisk syn på færdselsuheld. Den hyppigst forekommende tekniske fejl var fejl ved dækkene, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne fra den danske dødsulykkesstatistik. Vedrørende effekten af periodisk syn på uheld viste litteraturgennemgangen ikke et entydigt resultat. Et flertal af referencerne viser enten et lavere antal dræbte eller tilskadekomne pr. indbygger i stater med periodisk syn i forhold til stater uden periodisk syn eller en nedgang i uheld fra før til efter indførelse af periodisk syn, mens et mindretal af referencer angiver, at der ikke kunne påvises en effekt af periodisk syn. Men de fleste undersøgelser, der sammenligner situationen før og efter indførelse af periodisk syn eller, for USA's vedkommende, stater med og uden krav om periodisk syn år ligger tilbage til årene i midten af det 20. århundrede. Hovedkonklusionen er, at der er en vis usikkerhed om effekten af periodisk syn. 5

13 6

14 Summary In the present report, methods for calculation of the effect on road safety of improved vehicle technology and less technical defects in cars have been developed. The report is an effect assessment manual intended for future use. The manual is based on the calculation of the effect on personal injury accidents involving passenger cars. However, a generalisation to other types of vehicles is feasible. The manual distinguishes between two types of technical improvements in cars, including personal safety equipment: Improvements that influence the active safety, i.e. improvements aiming at reducing the number of accidents (among others electronic stability control (ESC), lane change alarm, anti-lock braking systems (ABS), daytime running light, improvements of car lights, highmounted stop lamps and intelligent cruise control) Improvements that influence the passive safety, i.e. improvements aiming at reducing the severity of the accidents, i.e. reduce the probability that an accident involves personal injuries or ensure that such injuries are less serious (including use of seat belt, seat belt reminder, airbags, seat belt tensioners, anti-submarine seats, car safety measures for children). For both the active and the passive safety, a distinction can be made between the effect at the person or vehicle levels and the social effect on road accidents, i.e. the effect on the total number of accidents and the total number of personal injuries. The effect assessments in this manual deal with the social effect on road accidents. The first part of the report describes the data used for the effect assessments: Available data, additional necessary data and additional desirable data for the effect assessment of the active safety of certain technical improvements in cars and the passive safety of other technical improvements. The available databases only contain very limited information about the safety equipment of the vehicles. However, on 6 June 2012, SKAT (the Danish tax authority) introduced a new Digital Motor Registration system (DMR) which in future will contain all data on vehicles registered as of this date, including information on the technical specifications of importance for the calculation of taxes (ABS, ECS, km/l, integrated seats, airbags, seat belt alarms, particle filter for diesel cars and information about 5 stars in the NCAP test). The Danish Road Directorate s road accident database contains the necessary key variables regarding the accident, including the accident situation and the vehicles and persons involved in the accident, cf. table

15 Table 0.1. Variables in the accident database of the Danish Road Directorate The accident Elements involved in the accident Persons involved in the accident Year of the accident Main accident situation Accident situation Visibility Weather Road conditions Light Road lightening Street and road type Road alignment Date Time Day of the week Municipality City code Urban zone Surrounding buildings Speed limit Element number Type of element Model Car make Point of collision Manoeuvre Maximum weight of the vehicle First date of registration of the vehicle Age Gender Year of first driving licence Type of person Blood alcohol concentration Signs of disease Use of seat belt Personal injuries Additional necessary data on the vehicles, their engine as well as their individual safety measures are included in the vehicle database of Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF, the association for new car dealers in Denmark), cf. table 0.2. Table 0.2. Variables in the vehicle database (DAF) Characteristics of the vehicle The vehicle s engine Safety information Model Car make Variant Model year Vehicle body Unloaden weight Maximum weight Engine capacity Horsepower (hp) Anti-lock brakes Airbags Detailed descriptions of the available variables can be found in Annex A. Effect assessment of the active safety Two methods for the assessment of the effect of vehicle technology on the active safety have been developed. They both require access to the Danish Road Directorate's accident database and to information on car make, model, and car generation, as well as whether the car is equipped with the technical improvement, whose effect is to be assessed. One of the methods to assess the effect of the vehicle technology on the active safety is to compare the number of accidents influenced by a given measure with the number of accidents which the measure does not influence, both with cars in which the measure has been installed and with cars in which it has not been installed. In this report, this result is referred to as the simple efficiency. If the safety measure has an effect, the number of accidents influenced by the measure will be smaller for cars in which the measure is installed than in cars in which the measure is not installed. By means of proportional calculation, the efficiency of the measure on the number of relevant accidents can be calculated. 8

16 The other method uses logistic regression to assess the effect. Logistic regression relates a number of independent variables to the probability that an accident will take place. The relationship between the probability that an accident which the measure was supposed to prevent takes place involving a car in which the measure has been installed, compared to the probability that an accident which the measure was supposed to prevent takes place involving a car in which the measure has not been installed, is in this report referred to as the corrected efficiency. In this respect, the most important independent variable is the presence/absence of a given safety measure. Thus, the method calculates the probability that an accident takes place as a function of the presence of a given safety measure as well as a number of other variables. The advantage of calculating the corrected efficiency is that the result can take into consideration how other variables than whether the car is equipped with a technical improvement or not may influence the result. In Annex B the method is used to assess the improvement of the active safety of a concrete vehicle improvement in Denmark, i.e. electronic stability control (ESC). In order to evaluate this device, information on which car makes and models that are registered in Denmark and for which car generations ESC is standard equipment was needed. For this project, JATO Dynamics (www.jato.com) has developed a database containing this historic information for the entire Danish car fleet. The database is based on information from the Danish Car Importers Association (De Danske Bilimportører). The simple efficiency was estimated at 0.40 (i.e. that ESC reduces the risk of an accident by 60%) whereas the corrected efficiency was estimated at 0.66 (i.e. that ESC reduces the risk by 34%). Significant explanatory variables in the logistic regression included the driver's age, gender, valid driving licence as well as driving experience and the age and maximum weight of the car. To this should be added visibility and light conditions at the time of the accident, speed limit, road conditions, road alignment and information on urban or rural zone. That the reduction of the risk is smaller when corrections are made for explanatory variables is in accordance with other results found in the literature. This indicates that the driver s qualifications and the characteristics of the car and the surroundings influence the safety and thereby the effect of ESC. Effect assessment of the passive safety Two methods to assess the efficiency of the passive safety were also developed. They also require access to the Danish Road Directorate s accident database and to a database with complementary vehicle information for the entire car fleet about the installation of the device to be studied. The assessment of the efficiency of the measure on the passive safety estimates the reduction of the degree of severity of the accident, given an accident takes place. The analysis therefore focuses on quantifying the relationship between the degree of severity of the accident and a number of independent variables related to the car, the driver and the accident. This can be done with smaller or bigger demands to the data material. A less data-intensive method (simple method) that uses the car generation as an indirect expression of the technology in the car 9

17 A more data-intensive method (comprehensive method) that calculates the exact effect of a specific measure and eliminates all other effects. Both methods can be carried out by means of analyses that to a greater or lesser extent use the information contained in the data. You can either use logistic regression that performs an assessment of the accidents with personal injuries as compared to accidents without personal injuries, or you can use ordered logit regression where each personal injury category is assessed separately. This is an expansion of the logistic regression that is used to model which independent variables that significantly explain the transition from one injury degree to another. When using the simple method, the fact that the passive safety of new vehicles is increased each year is utilised. The statistical analysis estimates the probability that the accident has resulted in a given degree of personal injury provided that the accident has happened exclusively as a function of the car generation. Therefore it is only necessary to know the generation and accident involvement of the vehicle. The result is an overall assessment of the car generation's importance for the degree of severity of the accident. The car generation is thus used as an indirect expression of its safety condition and covers issues such as safety equipment installed, collision zones, weight etc. In the analysis it is not possible to distinguish between these measures, and the result therefore shows the total effect of the measures. When using the more data-intensive method it is necessary to know in which of the accident involved cars the measure has been installed and in which it has not. It must therefore be examined at the car make and model level which cars are equipped with the improvement in question and as from which year. To obtain a precise and isolated measure of the effect of the measure it is necessary to correct for a number of other variables that may influence the degree of severity of the accident. Correction is for instance made for the fact that certain drivers are more prone to buy cars with many safety measures than other drivers, and that the former often drive in a more defensive and safety-conscious way than the latter. When correcting for factors such as the driver s gender and age and for car make and model, the effect of the safety measure is to a high degree isolated. An example of the effect assessment of the passive safety by means of ordered logit regression and use of the more data-intensive method can be found in Hels et.al. (2012). In this case, the assumption was that the newer the cars, the safer they are. The result shows that for cars from 2010 compared to cars from 2000, the driver s risk of being killed in the accident is reduced by 37%. Correspondingly, the probability of serious personal injury drops by 23% and for slight personal injury by 13%. On the other hand, the number of material damage accidents increases. Technical defects on passenger cars involved in fatal accidents The Danish Road Directorate has published an extended statistics of fatal accidents for the years 2010 and 2011 (the Danish Road Directorate 2011 and 2012). With the extended statistics on fatal accidents, the fatal accidents are illustrated more completely than is the case in the ordinary road accident statistics, including the conditions that contributed to the occurrence and extent of the accident. The data collection and the accident report are based on data collected by the police, declarations from vehicle inspectors and a special vehicle inspector form, road data from on-site inspections and speed calculations. 10

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Udviklingen i bilers passive sikkerhed - skadesgrad for førere af person- og varebiler

Udviklingen i bilers passive sikkerhed - skadesgrad for førere af person- og varebiler Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere