ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69"

Transkript

1 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page

2 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN Residential space heating appliance fired by wood pellets ORO Made in EU N DoP: 0074 Notified Body N 1733 Nominel / reduceret effekt: Puissance nominale / réduite: Nennleistung / reduzierte Leistung: Nominal / reduced output: CO emission (ved 13% O2): Emissions CO (à 13% O2): CO - Emission (bei 13% O2): CO emission (at 13% O2) Virkningsgrad: Rendement: Energieeffizenz: Efficiency: Røggastemperatur: Température des fumées: Abgastemperatur: Flue gas temperature: Støv / OGC / Nox (13% O2): Poussières / OGC / Nox (13% O2): Stäub / OGC / Nox (13% O2): Dust / OGC / Nox (13% O2): Nominel strøm (EN ): Puissance électrique nominale (EN ): Elektrische Nennleistung (EN ): Nominal electrical power (EN ): Spænding og forsyningsfrekvens: Tension et fréquence d'alimentation: Versorgungsspannung und Frequenz: Supply voltage and frequency: Afstand fra brændbart materiale (bag): Distance par rapport au matériau combustible (derrière): Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig): Distance from combustible material (back): Afstand t/ brandbaar materiaal (zijkant): Distance par rapport au matériau combustible (côté): Abstand von brennbaren Materialien (seitlich): Distance from combustible material (side): Installér i henhold til gældende lovgivning. Installer selon la règlementation en vigueur. Bei der Installation sind die geltenden Bestimmungen zu beachten. Install in accordance with the applicable regulations in force. Anvend kun anbefalede brændsler. A utiliser seulement avec un combustible recommandé. Nur empfohlenen Brennstoff benutzen. Use only recommended fuels. Følg fabrikantens brugervejledning! Lire et suivre les instructions! Bedienungsanleitung lesen und beachten! Read and follow the operating instructions! COD: Max 6,0 kw Min 2,1 kw Max 0,013% Min 0,059% Max 92,8% Min 94,0% 160 C 27 mg/nm3 7 mg/nm3 112 mg/nm3 80 W (Max 320 W) 230 V - 50 Hz. 50 mm 50 mm 2

3 INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER Sikkerhedspåbud Påbud vedrørende drift Foreskrifter vedrørende korrekt bortskaffelse af produktet i henhold til EU-direktivet 2002/96/EF Garantibetingelser TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING Træpiller Installationsanvisninger Driftsomgivelser Forbindlese til udeluftindtaget Forbindelse til røgudledningsrøret Forbindelse til trækkanal Forbindelse til et udvendigt rør med isoleret rør eller dobbeltvæg Overgangsrør til trækkanal Driftsforstyrrelse, der skyldes dårligt træk i trækkanalen INSTALLERING OG MONTERING Tegninger og tekniske specifikationer Klargøring og udpakning FUNKTION Forholdsregler før optænding Display på betjeningspanel Elektrisk tilslutning Forsyning til ovnen Kontrol før optænding Første optænding Funktionstilstand Slukningstilstand (Knap D) Ilægning af træpiller Valg af tilslutningstype af træpiller (Knap E) Valg af hastighed på røggasudsugning Flammens udseende Tilslutning til en rumtermostat Funktion med ECO-STOP Tilslutning til en programmerbar timertermostat (ekstra tilbehør) Sikkerhedsanordninger Signalering af LED 1 under driften Alarmsignaler Slukningstilstand for alarm Afslutning af alarmtilstand VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Daglig og ugentlig rengøring (udføres af brugeren) Periodisk rengøring (udføres af faguddannet tekniker) FEJL / ÅRSAGER / LØSNINGER ELDIAGRAMMER NOTER

4 INDLEDNING Kære kunde Tillykke med din nye Jydepejsen pilleovn. For at sikre optimal drift og nyde den varme og fornemmelse af velvære, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi at læse hele nærværende brugervejledning omhyggeligt igennem, før pilleovnen optændes første gang. Pilleovnen MÅ IKKE anvendes af børn, som tværtimod altid skal holdes på sikker afstand! Revidering af håndbogen Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkterne uden forudgående varsel, med det formål at forbedre dem. Hel eller delvis gengivelse af denne vejledning uden tilladelse fra Producenten er forbudt. Opbevaring og anvendelse af vejledningen Gem denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den. Hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges, eller hvis den ikke er i god forfatning, kan De downloade et nyt eksemplar på Jydepejsens hjemmeside, Yderst vigtige oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed, skrives med fed skrift. Kursiv skrift anvendes til at henlede opmærksomheden på meldinger fra pilleovnen eller yderligere forklaringer. SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN GIV AGT: Dette varselssymbol, der befinder sig forskellige steder i denne vejledning, henstiller til, at den omhandlende meddelelse læses omhyggeligt igennem, eftersom tilsidesættelse af forskrifterne kan medføre alvorlig beskadigelse af pilleovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: Med dette symbol fremhæves oplysninger, der er vigtige for at sikre, at pilleovnen fungerer ordentligt. Tilside-sættelse af forskrifterne hindrer rigtig anvendelse af pilleovnen, der som følge deraf vil fungere utilfreds-stillende. OPERATIVE TRIN: Angiver rækkefølgen på de knapper, man skal trykke på for at få adgang til menuerne eller foretage reguleringer. MANUEL Angiver, at denne vejledning og de relevante anvisninger skal læses omhyggeligt igennem. 4

5 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER 1.1. SIKKERHEDSPÅBUD Installeringen, tilslutningen til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af specialuddannede, autoriserede teknikere. Pilleovnen skal installeres i henhold til den gældende lovgivning i den pågældende by, egn eller stat. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af pilleovnen og de dermed forbundne elektroniske apparater samt for at forebygge ulykker. Pilleovnen må desuden kun betjenes, indstilles og programmeres af voksne. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller funktionsforstyrrelser. Før der foretages en hvilken som helst handling, skal brugeren eller hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med pilleovnen, læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende instruktionshåndbog. Pilleovnen må udelukkende anvendes til det formål, den er beregnet til. Enhver anden anvendelse regnes for at være uhensigsmæssig og således farlig. Pilleovnen må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Man må ikke lægge vasketøj til tørre på pilleovnen. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra pilleovnen pga. brandfare. Ethvert ansvar for forkert anvendelse af produktet påhviler kunden, og Jydepejsen kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. I tilfælde af hvilken som helst manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele til pilleovnen sættes brugerens sikkerhed på spil, og Jydepejsen kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. De fleste af pilleovnens overflader er meget varme ved brug (låge, greb, glas osv.). Man skal derfor undgå at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesklæder eller -midler, såsom termiske beskyttelseshandsker eller aktiveringsindretninger af typen kold hånd. Man skal omhyggeligt gøre ældre mennesker, handicappede og især alle børn opmærksomme på denne fare og sørge for, at de opholder sig langt fra pilleovnen, mens den er i funktion. Det er forbudt at sætte pilleovnen i gang, hvis døren er åben eller ruden i stykker. Undlad at røre ved pilleovnen med våde hænder, da det er et elapparat. Træk stikket ud af stikkontakten før ethvert indgreb. 5

6 Før der foretages enhver form for rengøring eller vedligeholdelse, skal man frakoble pilleovnen netforsyningen ved at trykke på hovedafbryderen på bagsiden eller trække elledningen ud af stikkontakten. Pilleovnen skal tilsluttes et elanlæg, der er forsynet med en jordforbindelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 73/23 EØF og 93/98 EØF. Elanlægget skal være dimensioneret således, at det passer til pilleovnens mærkeeffekt. Forkert installering eller dårlig vedligeholdelse (i strid med anvisningerne i nærværende håndbog) kan forvolde skader på personer, dyr eller materielle goder. I dette tilfælde kan Jydepejsen på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT Sluk for pilleovnen, hvis der opstår fejl eller funktionsforstyrrelser. Man må ikke lægge træpiller ind i pilleovnen med hænderne! Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i brænderen som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Pilleovnens interne dele må ikke vaskes med vand. Pilleovnen må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og forårsage elektriske stød. Man skal undlade at udsætte ens egen krop for den varme luft i længere tid ad gangen. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem og hvor pilleovnen står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og være årsag til sundheds-mæssige problemer. Undlad at udsætte planter eller dyr direkte for den varme luft. Dette vil kunne have en skadelig virkning på planter og dyr. Undlad at fylde andet end træpiller i beholderen. Pilleovnen skal installeres i rum, hvor der er mulighed for ildbekæmpelse, tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyningen) og udledning af røg. I tilfælde af brand i aftrækskanalen skal man slukke for ovnen og afbryde den fra strømforsyningen. Åbn ikke lågen, og kontakt de kompetente myndigheder. Pilleovnen og kakkelbeklædningen skal henstilles i rum uden fugt, og de må ikke udsættes direkte for vind og vejr. Det frarådes at stille pilleovnens hoveddel direkte på gulvet, og hvis sidstnævnte er lavet af brændbartmateriale, skal det isoleres på passende vis. Undlad at tænde for pilleovnen med brændbare materialer, hvis optændingssystemet ikke fungerer. 6

7 OPLYSNINGER: Hvis der opstår hvilket som helst problem, bedes De henvende Dem til forhandleren eller teknikere, der råder over de fornødne kvalifikationer samt autorisation fra Jydepejsen, og De skal kræve, at der anvendes originale reservedele til eventuelle reparationer. Man må udelukkende anvende det af Jydepejsen foreskrevne brændsel og det skal tilføres af det automatiske tilførselssystem. Man skal med jævne mellemrum undersøge og rense røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen). Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i brænderen som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Træpilleovnen må ikke anvendes til madlavning. Brændselsbeholderens låg skal altid være lukket. Opbevar denne brugervejledning med omhu, eftersom den skal følge med pilleovnen i løbet af hele dens driftstid. Sørg for, at brugervejledningen følger med pilleovnen, hvis den sælges eller overdrages til en anden bruger. Hvis De mister brugervejledningen, kan De downloade et nyt eksemplar på Jydepejsens hjemmeside, FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORT-SKAF- FELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET 2002/96/EF. Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det kan indleveres ved de kommunale genbrugsstationer eller ved forhandlerne. Særskilt bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på opnåelse af en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede skraldespand, som angiver pligten til særskilt bortskaffelse af produktet. 7

8 1.4. GARANTIBETINGELSER Jydepejsen yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra og med købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres defekte ved leveringen p.g.a. fabrikationsfejl Begrænsninger Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og ventilatorer, for hvilke garantiperioden varer 1 år fra og med købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien gælder ikke for de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode regnet fra og med den dag, hvor produktet blev købt Undtagelser Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og kakler/sten samt mindre krakeleringer i kaklerne/stenene, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, som går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller udførelse af installeringen i strid med Jydepejsens forskrifter (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugervejledning), er ikke dækket af garantien. Jydepejsen kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller materielle goder, der skyldes tilsidesættelse af hvilken som helst forskrift i brugervejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installering, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunderne rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke for skader, der opstår i forbindelse med fragt og/ eller håndtering. Hvad angår installering og anvendelse af apparatet, skal man følge anvisningerne i den medleverede brugervejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulering af apparatet, vejrmæssige forhold, naturulykker, lynnedslag, brand, funktionsforstyrrelser i elanlægget samt hvis vedligeholdelse udføres i strid med producentens anvisninger eller overhovedet ikke udføres. 8 ANMODNING OM ASSISTANCE De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren. Jydepejsen fralægger sig ethvert ansvar, hvis apparatet eller hvilket som helst tilbehør anvendes uhensigts-mæssigt eller der foretages ændringer deraf uden tilla-delse. Udskiftninger må udelukkende foretages med origi-nale Jydepejsen reservedele.

9 2. TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING 2.1. TRÆPILLER Træpillerne opnås ved trækning af savsmuld fra forarbejdningen af naturligt, tørret træ (ikke malet). Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden anvendelse af lim eller bindemidler. På markedet findes der adskillige slags træpiller, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Deres diameter varerier mellem 6 mm og 8 mm, od de har en standardlængde på mellem 5 mm og 30 mm. Kvalitetstræpiller har en tæthed på mellem 600 kg/m³ og over 750 kg/m³, mens deres vandindhold varierer mellem 5% og 8% af deres vægt. Træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da træets reststoffer udnyt-tes i videst muligt omfang, og man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, men træpillerne giver ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), udgør træ-pillernes brændværdi 5,3 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et sted uden fugt og beskyttet mod snavs. Træpillerne leveres i sække med 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingkammeret indvendigt. Brændsel træpiller Pillesæk på 15 kg Træpillerne skal udelukkede være fremstillet med træstoffer, som ikke er behandlet med kemikalier. De vigtigste kvalifikationscertificeringer for træpiller på det euro-pæiske marked er DINplus og Ö-Norm M7135. De garanterer, at følgende overholdes: Brændværdi: 4,9 Kw/kg Vandindhold: maks. 10% af vægten Askeprocentsats: maks. 0,5% af vægten Diameter: 5 6mm Længde: maks. 30mm Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (barkens procentsats maks.5%) Emballage: Sække af miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale 9

10 Jydepejsen anbefaler kraftigt at anvende godkendt brændsel til dets pilleovne (DINplus e Ö-Norm M7135). Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes pilleovnens funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og producentens ansvar bortfalder. Jydepejsens pilleovne fungerer udelukkende med træpiller med en diameter på 6-8 mm og en længde på mellem 5 mm og højst 30 mm INSTALLATIONSANVISNINGER VIGTIGT! Installeringen og monteringen af pilleovnen må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Pilleovnen skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne den normalt og foretage ordinær veligeholdelse. På installeringsstedet skal: omgivelserne opfylde driftsbetingelserne der være en elforsyning på Hz der være et passende røgudledningssystem der være udluftning fra de udendørs omgivelser der være en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder Pilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Pilleovnen skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Pilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på hustandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstoffer, og hvis de kommer i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom denne røg er svær at få øje på, er den meget hed, og man risikerer at brænde sig ved kontakt dermed. Før pilleovnen opstilles, skal man bore hullet til gennemgang af røgrøret samt det til udeluftindtaget. 10

11 2.3. DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at pilleovnen fungerer ordentligt og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal pilleovnen placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrændingen af træpillerne (der kræves cirka 40m3/h) ifølge de i det pågældende land gældende installeringsnormer. Rummets areal skal udgøre mindst 30m3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af pilleovnen), som fører ud til de udendørs omgivelser og har et tværsnit på mindst 100 cm2. Disse åbninger skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse og såfremt der ikke er brandfare såsom: garager, træ-lagre, lagerrum med brændbart materiale. Man skal nøje overholde de gældende lovbestemmelser. 100 cm² Eksempel på instalation af pilleovn Pilleovnen må ikke installeres i soveværelser eller badeværelser, eller på steder, hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden uafhængig lufttilførsel (pejs, pilleovn m.m.). Det er forbudt at opstille pilleovnen i omgivelser, hvor der er sprængfare. Gulvet i det rum, hvor pilleovnen skal opstilles, skal være stærkt nok til at kunne holde til pilleovnens vægt I tilfælde af brændbare vægge skal der være en minimum afstand fra bagbeklædning (A) på 5 cm, fra siden (B) på 10 cm og foran på 100 cm; mellem pilleovnen og særlige sarte genstande såsom møbler, gardiner og sofaer skal afstanden øges betydeligt. 50 Hvis gulvet er af træ, skal man anvende beskyttelsespladen eller under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i det pågældende land FORBINDELSE TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor pilleovnen installeres, sikres tilstrækkelig luftgenenmstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt, samt tilstrækkelig udluftning i rummet. Til dette formål kan der bores permanente huller i rummets vægge, som fører udadtil, men der kan også anvendes særskilte eller fælles ventilationsrør. Dette gøres ved at bore et gennemstrømningshul på ydervæggen i nærheden af pilleovnen med et frit tværsnit på mindst 100 cm². (hullets diameter 12 cm eller firkantet 10x10cm), beskyttet med en indvendig eller udvendig rist. Eksempel på instalation af pilleovn Derudover skal luftindtaget: være i direkte forbindelse med installeringsstedet være tildækket med rist, metalgitter eller egnet afskærmning, der ikke formindsker det minimale tværsnit. placeres således, at den ikke kan spærres. 11

12 Det er ikke obligatorisk at forbinde luftindsugningen direkte med pilleovnen (så denne kommer i direkte forbindelse med de udendørs omgivelser), men ovennævnte tværsnit skal under alle omstændigheder garantere omtrent 50 m³/h luft. Se UNI-standard FORBINDELSE AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrørets gennemgang, skal man tage højde for, om der er brændbare materialer. Hvis hullet skal laves i en væg af træ eller et andet termisk dissocierbart materiale, SKAL INSTALLA- TØREN fra begyndelsen af anvende det dertil beregnede vægovergangsstykke (diam. mindst 13cm) og isolere bræneovnens gennemgående rør på passende vis med egnede isolerende materialer (tykk. 1,3 5 cm med en varmeledningsevne på mindst 0,07 W/m K). Ovenstående gælder ligeledes, hvis pilleovnens rør skal placeres lodret eller vandret og hele tiden befinder sig i nærheden (min.20cm) af en termisk dissocierbar væg. Det anbefales som alternativ at anvende industrielle, isolerede rør, som ligeledes kan placeres udvendigt for at undgå kondensvand. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Røgrøret, hvorigennem røgen udledes, udsættes for undertryk, når det forbindes med en velfungerende trækkanal i henhold til forskrifterne. 1 En pilleovn set fra bagsiden 1) Indsugning af brandnærende luft 2) Røgaftræksrør 2 Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende. Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med mulighed for inspektion). Placér pilleovnen i overensstemmelse med alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 skal man anvende de særlige T-formede over-gangsrør med mulighed for inspektion. H > 4 mt. 2-3 mt. max 3-5 % Det er strengt forbudt at sætte et gitter på for enden af udledningsrøret, da der ellers kan opstå driftsforstyrrelser i pilleovnen. Til tilslutning i trækkanalen må der ikke anvendes mere end 2-3 m vandrette rør og mere end 3 bøjninger på 90. Det anbefales desuden at undgå, at længden overstiger 6 meget med et rør på Ø 80 mm. H > 1,5 mt. Eksempel på instalation af pilleovn 12

13 2.6. FORBINDELSE TIL TRÆKKANAL Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm; hvis målene er større eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (fx. på grund af revner, dårlig isolering eller lignende), bør der føres et rør af rustfrit stål med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Kontrollér, om der er et træk på mindst 10Pa, med egnede instrumenter. På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt FORBINDELSE TIL ET UDVENDIGT RØR MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm. og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Kontrollér, om der er et træk på 10Pa, med egnede instrumenter. Der må udelukkende anvendes isolerede rør (med dobbelt væg) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (og ikke flexrør af rustfrit stål, og de skal være fæstnede til væggen. På bunden af den lodrette trækkanal skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANAL De vandrette dele af overgangsrøret mellem pilleovnen og trækkanalen eller røgrøret skal for at kunne fungere ordentligt have en hældning på mindst 3% og ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem de T-formede overgangsrør (til retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. Kontrollér, om der er et træk på mindst 10Pa, med egnede instrumenter. På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. H > 1,5 mt. 0,5 mt. 1) Røghætte 2) Trækkanal 3) Inspektion 0,5 mt. 1) Røghætte 2) Trækkanal 3) Inspektion 0,5 mt. 2-3 mt. MAX 3-5 % 1) Røghætte 2) Trækkanal 3) Inspektion

14 2.9. DRIFTSFORSTYRRELSE, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, udsættelse ved kardinalpunkterne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes forskellen på temperaturen inde i kaminen og udvendigt, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som frembringes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og inverterer det i visse tilfælde. Eks. Vandret vind 8m/sek. Undertryk på 30 Pa Eks. Nedadgående vind på 45 8m/sek. Overtryk på 17 Pa Gunstig placering mindre gunstige steder Nedadgående vind VIND områder under tryk områder med undertryk Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også kaminens funktion indirekte, idet den både danner over- og undertryk udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, der fremmer pilleovnes og pejses træk, som dog nogen gange hæmmes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindens retning (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som kaminen frembringer; dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindens retning (4). VIGTIGT! Pilleovnens funktion afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af pilleovnen, og dette skal gøres af teknikere. Vind 1-2 = Område med overtryk 3-4 = område med undertryk 14

15 3. INSTALLERING OG MONTERING 3.1. TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER Stregtegning O O

16 Tekniske karakteristika Tekniske karakteristika Global termisk effekt, Max 6,0 kw / kcal Global termisk effekt, Min: 2,1 kw / kcal Max. Ydelse 92,8% Min. ydelse 94,0% Max. temperatur på udsendt røg 160 C Min. temperatur på udsendt røg 100 C Støv 27 mg/nm3 (13% O2) - 14 mg/mj CO på 13%O² min. og max. 0,059 0,013% CO2 på min. og max. 4,1% - 8,0% Min. og max. røgmasse 4,0-6,0 g/sec Min. træk ved max. effekt 0,10 mbar 10 Pa Min. træk ved min. effekt 0,05 mbar 5 Pa Beholderens kapacitet 20 lt Brændsel, træpiller Piller diameter 6-8 mm. Med kornstørrelse på 5/30 mm Forbrug/timen træpiller Min ~ 0,5 kg/h * Max. ~ 1,45 kg/h * Brændetid Ved min. ~ 20 h * Ved max. ~ 7 h * Opvarmet areal m3 129/40 147/35 172/30 ** Lufttilførsel til forbrænding Ø 50 mm. Røgudsugning Ø 80 mm. Max. absorberet elektrisk effekt Max 320 Watt/Med 80 Watt Spænding og forsyningsfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovægt Stål: 152 Kg. / Sten: 230 kg. * Dataene kan variere alt efter den type træpiller, der anvendes. ** Opvarmet areal alt efter varmebehov/m (hhv Kcal/h for m3) Apparatet kan bruges I en røggassamleledning. 16

17 3.2. KLARGØRING OG UDPAKNING Pilleovnen skal altid stilles lodret, mens den flyttes, og dette må kun gøres med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at døren og dens rude ikke udsættes for mekaniske stød, da de ellers kan gå i stykker. Der skal under alle omstændigheder udvises forsigtighed under flytningen af apparaterne. Emballagen skal om muligt fjernes fra pilleovnen i nærheden af det endelige installeringssted. Emballagens materialer er hverken giftige eller sundhedsfarlige og kræver således ingen særlige bortskaffelsesprocedurer. Opbevaringen, bortskaffelsen og den eventuelle genanvendelse påhviler den endelige bruger, hvorved de gældende lovbestemmelser skal overholdes. Undlad at opmagasinere pilleovnen uden emballage. Hvis pilleovnen skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind. Regulér de 4 støtteben (J), således at man kommer frem til et passende niveau, så røgudledningsrøret (S) og røret (H) er placeret koaksialt. Hvis der presses for hårdt på røgudledningsrøret eller det hæves eller anbringes uhensigtsmæssigt, sættes dets funktionsdygtighed uopretteligt på spil. H S J 1. Hvis støbejernet drejes med uret sænkes pilleovnen 2. Hvis støbejernet drejes mod uret hæves pilleovnen 17

18 4. FUNKTION 4.1. FORHOLDSREGLER FØR OPTÆNDING Undlad at røre ved pilleovnen i løbet af den første optænding, eftersom lakken hærdes under dette forløb. Hvis man rører ved lakken, risikerer man, at stålfladen kommer til syne. Foretag nødvendige udbedringer af lakken med den særlige spray i samme farve. Der bør sikres god udluftning i forbindelse med den første optænding, da pilleovnen udsender røg og lugt af lak. Man bør undlade at opholde sig tæt på pilleovnen og som sagt sørge for god udluftning. Røgen og lugten af lak forsvinder, når pilleovnen har været i drift i en times tid; de er dog ikke skadelige for helbredet. Pilleovnen har det med at udvides og sammentrækkes i løbet af optændingen og afkølingen, og det er således helt almindeligt at høre nogle svage knirkelyde. Dette er fuldstændigt normalt, eftersom konstrukturen består af stålplader, og skal derfor ikke betragtes som en defekt. Det er yderst vigtigt at sørge for, at pilleovnen ikke overophedes med det samme; man skal derimod gradvist bringe den op til driftstemperaturen. Man skal (ved Manuel drift ) stille opvarmningsstyrken lavt (fx ) Ved de efterfølgende optændinger kan man benytte sig af pilleovnens fulde styrke (fx ), selvom det dog anbefales ikke at lade den stå på maksimum i over minutter. På denne måde undgår man, at kaklerne/stenene, sammen-svejsningerne og stålstrukturen beskadiges. Der kan ikke opnås høje ydelser med det samme! Prøv at blive fortrolig med knapperne på panelet. 18

19 4.2. DISPLAY PÅ BETJENINGSPANEL Funktionslogik på betjeningspanel I det følgende giver vi enkelte informationer for en forståelse af funktionslogikken og brugen af betjeningspanelet: Knappen A indeholder 5 ventilationsniveauer. Knappen drejer på jævnt vis fra et minimum til et maksimum. Knappen B giver mulighed for at regulere omgivelsestemperaturen. Temperaturen går fra et minimum på 15 C til et maksimum på 30 C, og også i dette tilfælde drejer knappen jævnt. Knappen C indeholder 5 reguleringsniveauer for flammen (effekt); knappen drejer jævnt. Knappen D muliggør tænding (ON)/slukning (OFF) af ovnen. Knappen E gør det muligt at øge eller reducere pilletilførsel i forhold til fabriksindstillingen, som svarer til 0. Når ovnen tændes første gang er indstilligen 0 (LED i midten). Med knappen E kan man øge (LED til højre+1/+2) eller reducere (LED til venstre-1/-2) pilletilførslen. Den valgte LED lyser konstant med orange lys under ovnens funktion, den slukkes ved slukket ovn, og ved en ny tænding gemmes den seneste indstilling i hukommelsen. LED 1 ved tændt ovn lyser LED en konstant grønt, under tændings/ indstillingsfasen blinker den grønt, under slukning blinker den gult/ orange, og i tilfælde af alarm blinker den rødt. De 5 LED er over knappen E (0/-1/-2/+1/+2) går også i funktion for at angive alarmerne. I tilfælde af alarm vil LED 1 blinke rødt, et akustisk signal vil lyde, og alarmtypen defineres af en af de fem tilhørende LED er. A Led 1 Led-1 Led+1 Led-2 Led+2 Led 0 A A A A FIGURTEKST A. Knap til ventilationsregulering B. Knap til temperaturregulering C. Knap til flammeregulering D. Knap til tænding og slukning (ON/OFF) E. Knap til pilletilførsel LED 1. ænding/slukning af flerfarvet LED LED -2/-1/0/+1/+2 Påfyldningsniveau for piller eller alarmsignalering. 19

20 4.3. ELEKTRISK TILSLUTNING Forbind først elledningen på bagsiden af pilleovnen og derefter til et vægstik. Hovedafbryderen på bagsiden må kun aktiveres for at tænde for pilleovnen; ellers bør den være slukket. Når pilleovnen ikke anvendes, bør elledningen fjernes fra pilleovnen FORSYNING AF OVNEN Når forsyningskablet er tilsluttet bag på ovnen, skal man sætte afbryderen, som altid sidder bagpå, til position (I). Den lysende knap på afbryderen tændes. Afbryderen bag på ovnen yder spænding til systemet. Bag på ovnen findes en sikringsboks, som befinder sig under strømforsyningsstikket. Åbn dækslet til sikringsboksen med en skruetrækker, og skift sikringerne ud om nødvendigt (3,15 A forsinket). Tilslutning af pilleovnen til elforsyning 4.5. KONTROL FØR TÆNDINGEN Kontrollér alle tidligere angivne sikkerhedsforhold. Sørg for at have læst og fuldt ud forstået indholdet i denne instruktionsbog. Tag alle brændbare genstande ud fra forbrændingskammeret og fra ovnruden (instruktioner og diverse klistermærker). Kontrollér at fyrfadet er placeret korrekt og støtter godt på bunden. Efter længere tids inaktivitet skal man (ved hjælp af en støvsuger med lang slange) fjerne eventuelle rester af ophobede piller fra magasinet, som har ligget i længere tid og har absorberet fugt, hvilket ændrer deres oprindelige egenskaber, og gør dem uegnede til forbrænding FØRSTE TÆNDING Tænding/Slukning fra betjeningspanelet (knappen D) Tændingen og slukningen af ovnen udføres ved at trykke på knappen D på betjeningspanelet i 2 sekunder. Under tændingen blinker LED 1 grønt, mens den ved tændt ovn lyser konstant grønt. Efter en startfase med en varighed på cirka 20 minutter går ovnen ind i en stabil driftstilstand (LED 1 tændt med konstant grønt lys). Knappen D bruges også til slukning af ovnen (se afsn. 4.8). Led 1 D 20

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BRUGS- OG INSTAL- LERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTAL- LERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG INSTAL- LERINGSVEJLEDNING MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. 10 EN 14785-2006 Art. 15a B-VG / BImSchV / VKF AEAI Regensburger und Münchener BStV

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Træbriket brændeovne. Installerings og betjeningsvejledning

Træbriket brændeovne. Installerings og betjeningsvejledning Træbriket brændeovne Installerings og betjeningsvejledning Indholdfortegnelse Indledning Forord Anvendte symboler Kapitel 1 Oplysninger 1.1 Garantibetingelser 1.2 Sikkerhedspåbud 1.3 Påbud vedrørende drift

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler.

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler. Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY Hjørnekakler. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33097 Vigonovo (PN) Italy. MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33097 Vigonovo (PN) Italy. EN 14785-2006 07 EN 14785-2006 07 ANTARES

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING 8901161800 Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. 10 EN 14785-2006 Art. 15a

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL LISA 07

RENGØRINGSMANUAL LISA 07 RENGØRINGSMANUAL LISA 07 Samling og montering af kakler Løsn de 4 skruer så pille magasin låget kan løftes op. Pas på Data kablet. Skru de 4 skruer af så top hjørnerne i aluminium kan løftes af. Skru de

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere