ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69"

Transkript

1 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page

2 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN Residential space heating appliance fired by wood pellets ORO Made in EU N DoP: 0074 Notified Body N 1733 Nominel / reduceret effekt: Puissance nominale / réduite: Nennleistung / reduzierte Leistung: Nominal / reduced output: CO emission (ved 13% O2): Emissions CO (à 13% O2): CO - Emission (bei 13% O2): CO emission (at 13% O2) Virkningsgrad: Rendement: Energieeffizenz: Efficiency: Røggastemperatur: Température des fumées: Abgastemperatur: Flue gas temperature: Støv / OGC / Nox (13% O2): Poussières / OGC / Nox (13% O2): Stäub / OGC / Nox (13% O2): Dust / OGC / Nox (13% O2): Nominel strøm (EN ): Puissance électrique nominale (EN ): Elektrische Nennleistung (EN ): Nominal electrical power (EN ): Spænding og forsyningsfrekvens: Tension et fréquence d'alimentation: Versorgungsspannung und Frequenz: Supply voltage and frequency: Afstand fra brændbart materiale (bag): Distance par rapport au matériau combustible (derrière): Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig): Distance from combustible material (back): Afstand t/ brandbaar materiaal (zijkant): Distance par rapport au matériau combustible (côté): Abstand von brennbaren Materialien (seitlich): Distance from combustible material (side): Installér i henhold til gældende lovgivning. Installer selon la règlementation en vigueur. Bei der Installation sind die geltenden Bestimmungen zu beachten. Install in accordance with the applicable regulations in force. Anvend kun anbefalede brændsler. A utiliser seulement avec un combustible recommandé. Nur empfohlenen Brennstoff benutzen. Use only recommended fuels. Følg fabrikantens brugervejledning! Lire et suivre les instructions! Bedienungsanleitung lesen und beachten! Read and follow the operating instructions! COD: Max 6,0 kw Min 2,1 kw Max 0,013% Min 0,059% Max 92,8% Min 94,0% 160 C 27 mg/nm3 7 mg/nm3 112 mg/nm3 80 W (Max 320 W) 230 V - 50 Hz. 50 mm 50 mm 2

3 INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER Sikkerhedspåbud Påbud vedrørende drift Foreskrifter vedrørende korrekt bortskaffelse af produktet i henhold til EU-direktivet 2002/96/EF Garantibetingelser TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING Træpiller Installationsanvisninger Driftsomgivelser Forbindlese til udeluftindtaget Forbindelse til røgudledningsrøret Forbindelse til trækkanal Forbindelse til et udvendigt rør med isoleret rør eller dobbeltvæg Overgangsrør til trækkanal Driftsforstyrrelse, der skyldes dårligt træk i trækkanalen INSTALLERING OG MONTERING Tegninger og tekniske specifikationer Klargøring og udpakning FUNKTION Forholdsregler før optænding Display på betjeningspanel Elektrisk tilslutning Forsyning til ovnen Kontrol før optænding Første optænding Funktionstilstand Slukningstilstand (Knap D) Ilægning af træpiller Valg af tilslutningstype af træpiller (Knap E) Valg af hastighed på røggasudsugning Flammens udseende Tilslutning til en rumtermostat Funktion med ECO-STOP Tilslutning til en programmerbar timertermostat (ekstra tilbehør) Sikkerhedsanordninger Signalering af LED 1 under driften Alarmsignaler Slukningstilstand for alarm Afslutning af alarmtilstand VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Daglig og ugentlig rengøring (udføres af brugeren) Periodisk rengøring (udføres af faguddannet tekniker) FEJL / ÅRSAGER / LØSNINGER ELDIAGRAMMER NOTER

4 INDLEDNING Kære kunde Tillykke med din nye Jydepejsen pilleovn. For at sikre optimal drift og nyde den varme og fornemmelse af velvære, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi at læse hele nærværende brugervejledning omhyggeligt igennem, før pilleovnen optændes første gang. Pilleovnen MÅ IKKE anvendes af børn, som tværtimod altid skal holdes på sikker afstand! Revidering af håndbogen Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produkterne uden forudgående varsel, med det formål at forbedre dem. Hel eller delvis gengivelse af denne vejledning uden tilladelse fra Producenten er forbudt. Opbevaring og anvendelse af vejledningen Gem denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den. Hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges, eller hvis den ikke er i god forfatning, kan De downloade et nyt eksemplar på Jydepejsens hjemmeside, Yderst vigtige oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed, skrives med fed skrift. Kursiv skrift anvendes til at henlede opmærksomheden på meldinger fra pilleovnen eller yderligere forklaringer. SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN GIV AGT: Dette varselssymbol, der befinder sig forskellige steder i denne vejledning, henstiller til, at den omhandlende meddelelse læses omhyggeligt igennem, eftersom tilsidesættelse af forskrifterne kan medføre alvorlig beskadigelse af pilleovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: Med dette symbol fremhæves oplysninger, der er vigtige for at sikre, at pilleovnen fungerer ordentligt. Tilside-sættelse af forskrifterne hindrer rigtig anvendelse af pilleovnen, der som følge deraf vil fungere utilfreds-stillende. OPERATIVE TRIN: Angiver rækkefølgen på de knapper, man skal trykke på for at få adgang til menuerne eller foretage reguleringer. MANUEL Angiver, at denne vejledning og de relevante anvisninger skal læses omhyggeligt igennem. 4

5 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER 1.1. SIKKERHEDSPÅBUD Installeringen, tilslutningen til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af specialuddannede, autoriserede teknikere. Pilleovnen skal installeres i henhold til den gældende lovgivning i den pågældende by, egn eller stat. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af pilleovnen og de dermed forbundne elektroniske apparater samt for at forebygge ulykker. Pilleovnen må desuden kun betjenes, indstilles og programmeres af voksne. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller funktionsforstyrrelser. Før der foretages en hvilken som helst handling, skal brugeren eller hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med pilleovnen, læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende instruktionshåndbog. Pilleovnen må udelukkende anvendes til det formål, den er beregnet til. Enhver anden anvendelse regnes for at være uhensigsmæssig og således farlig. Pilleovnen må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Man må ikke lægge vasketøj til tørre på pilleovnen. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra pilleovnen pga. brandfare. Ethvert ansvar for forkert anvendelse af produktet påhviler kunden, og Jydepejsen kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. I tilfælde af hvilken som helst manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele til pilleovnen sættes brugerens sikkerhed på spil, og Jydepejsen kan på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten. De fleste af pilleovnens overflader er meget varme ved brug (låge, greb, glas osv.). Man skal derfor undgå at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesklæder eller -midler, såsom termiske beskyttelseshandsker eller aktiveringsindretninger af typen kold hånd. Man skal omhyggeligt gøre ældre mennesker, handicappede og især alle børn opmærksomme på denne fare og sørge for, at de opholder sig langt fra pilleovnen, mens den er i funktion. Det er forbudt at sætte pilleovnen i gang, hvis døren er åben eller ruden i stykker. Undlad at røre ved pilleovnen med våde hænder, da det er et elapparat. Træk stikket ud af stikkontakten før ethvert indgreb. 5

6 Før der foretages enhver form for rengøring eller vedligeholdelse, skal man frakoble pilleovnen netforsyningen ved at trykke på hovedafbryderen på bagsiden eller trække elledningen ud af stikkontakten. Pilleovnen skal tilsluttes et elanlæg, der er forsynet med en jordforbindelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 73/23 EØF og 93/98 EØF. Elanlægget skal være dimensioneret således, at det passer til pilleovnens mærkeeffekt. Forkert installering eller dårlig vedligeholdelse (i strid med anvisningerne i nærværende håndbog) kan forvolde skader på personer, dyr eller materielle goder. I dette tilfælde kan Jydepejsen på ingen vis drages til ansvar, hverken ifølge civil- eller strafferetten PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT Sluk for pilleovnen, hvis der opstår fejl eller funktionsforstyrrelser. Man må ikke lægge træpiller ind i pilleovnen med hænderne! Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i brænderen som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Pilleovnens interne dele må ikke vaskes med vand. Pilleovnen må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og forårsage elektriske stød. Man skal undlade at udsætte ens egen krop for den varme luft i længere tid ad gangen. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem og hvor pilleovnen står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og være årsag til sundheds-mæssige problemer. Undlad at udsætte planter eller dyr direkte for den varme luft. Dette vil kunne have en skadelig virkning på planter og dyr. Undlad at fylde andet end træpiller i beholderen. Pilleovnen skal installeres i rum, hvor der er mulighed for ildbekæmpelse, tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyningen) og udledning af røg. I tilfælde af brand i aftrækskanalen skal man slukke for ovnen og afbryde den fra strømforsyningen. Åbn ikke lågen, og kontakt de kompetente myndigheder. Pilleovnen og kakkelbeklædningen skal henstilles i rum uden fugt, og de må ikke udsættes direkte for vind og vejr. Det frarådes at stille pilleovnens hoveddel direkte på gulvet, og hvis sidstnævnte er lavet af brændbartmateriale, skal det isoleres på passende vis. Undlad at tænde for pilleovnen med brændbare materialer, hvis optændingssystemet ikke fungerer. 6

7 OPLYSNINGER: Hvis der opstår hvilket som helst problem, bedes De henvende Dem til forhandleren eller teknikere, der råder over de fornødne kvalifikationer samt autorisation fra Jydepejsen, og De skal kræve, at der anvendes originale reservedele til eventuelle reparationer. Man må udelukkende anvende det af Jydepejsen foreskrevne brændsel og det skal tilføres af det automatiske tilførselssystem. Man skal med jævne mellemrum undersøge og rense røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen). Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i brænderen som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Træpilleovnen må ikke anvendes til madlavning. Brændselsbeholderens låg skal altid være lukket. Opbevar denne brugervejledning med omhu, eftersom den skal følge med pilleovnen i løbet af hele dens driftstid. Sørg for, at brugervejledningen følger med pilleovnen, hvis den sælges eller overdrages til en anden bruger. Hvis De mister brugervejledningen, kan De downloade et nyt eksemplar på Jydepejsens hjemmeside, FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORT-SKAF- FELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET 2002/96/EF. Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det kan indleveres ved de kommunale genbrugsstationer eller ved forhandlerne. Særskilt bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på opnåelse af en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede skraldespand, som angiver pligten til særskilt bortskaffelse af produktet. 7

8 1.4. GARANTIBETINGELSER Jydepejsen yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra og med købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres defekte ved leveringen p.g.a. fabrikationsfejl Begrænsninger Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og ventilatorer, for hvilke garantiperioden varer 1 år fra og med købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien gælder ikke for de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode regnet fra og med den dag, hvor produktet blev købt Undtagelser Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og kakler/sten samt mindre krakeleringer i kaklerne/stenene, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, som går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller udførelse af installeringen i strid med Jydepejsens forskrifter (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugervejledning), er ikke dækket af garantien. Jydepejsen kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller materielle goder, der skyldes tilsidesættelse af hvilken som helst forskrift i brugervejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installering, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunderne rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke for skader, der opstår i forbindelse med fragt og/ eller håndtering. Hvad angår installering og anvendelse af apparatet, skal man følge anvisningerne i den medleverede brugervejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulering af apparatet, vejrmæssige forhold, naturulykker, lynnedslag, brand, funktionsforstyrrelser i elanlægget samt hvis vedligeholdelse udføres i strid med producentens anvisninger eller overhovedet ikke udføres. 8 ANMODNING OM ASSISTANCE De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren. Jydepejsen fralægger sig ethvert ansvar, hvis apparatet eller hvilket som helst tilbehør anvendes uhensigts-mæssigt eller der foretages ændringer deraf uden tilla-delse. Udskiftninger må udelukkende foretages med origi-nale Jydepejsen reservedele.

9 2. TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLERING 2.1. TRÆPILLER Træpillerne opnås ved trækning af savsmuld fra forarbejdningen af naturligt, tørret træ (ikke malet). Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden anvendelse af lim eller bindemidler. På markedet findes der adskillige slags træpiller, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Deres diameter varerier mellem 6 mm og 8 mm, od de har en standardlængde på mellem 5 mm og 30 mm. Kvalitetstræpiller har en tæthed på mellem 600 kg/m³ og over 750 kg/m³, mens deres vandindhold varierer mellem 5% og 8% af deres vægt. Træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da træets reststoffer udnyt-tes i videst muligt omfang, og man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, men træpillerne giver ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), udgør træ-pillernes brændværdi 5,3 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et sted uden fugt og beskyttet mod snavs. Træpillerne leveres i sække med 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingkammeret indvendigt. Brændsel træpiller Pillesæk på 15 kg Træpillerne skal udelukkede være fremstillet med træstoffer, som ikke er behandlet med kemikalier. De vigtigste kvalifikationscertificeringer for træpiller på det euro-pæiske marked er DINplus og Ö-Norm M7135. De garanterer, at følgende overholdes: Brændværdi: 4,9 Kw/kg Vandindhold: maks. 10% af vægten Askeprocentsats: maks. 0,5% af vægten Diameter: 5 6mm Længde: maks. 30mm Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (barkens procentsats maks.5%) Emballage: Sække af miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale 9

10 Jydepejsen anbefaler kraftigt at anvende godkendt brændsel til dets pilleovne (DINplus e Ö-Norm M7135). Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes pilleovnens funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og producentens ansvar bortfalder. Jydepejsens pilleovne fungerer udelukkende med træpiller med en diameter på 6-8 mm og en længde på mellem 5 mm og højst 30 mm INSTALLATIONSANVISNINGER VIGTIGT! Installeringen og monteringen af pilleovnen må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Pilleovnen skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne den normalt og foretage ordinær veligeholdelse. På installeringsstedet skal: omgivelserne opfylde driftsbetingelserne der være en elforsyning på Hz der være et passende røgudledningssystem der være udluftning fra de udendørs omgivelser der være en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder Pilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Pilleovnen skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Pilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på hustandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstoffer, og hvis de kommer i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom denne røg er svær at få øje på, er den meget hed, og man risikerer at brænde sig ved kontakt dermed. Før pilleovnen opstilles, skal man bore hullet til gennemgang af røgrøret samt det til udeluftindtaget. 10

11 2.3. DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at pilleovnen fungerer ordentligt og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal pilleovnen placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrændingen af træpillerne (der kræves cirka 40m3/h) ifølge de i det pågældende land gældende installeringsnormer. Rummets areal skal udgøre mindst 30m3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af pilleovnen), som fører ud til de udendørs omgivelser og har et tværsnit på mindst 100 cm2. Disse åbninger skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse og såfremt der ikke er brandfare såsom: garager, træ-lagre, lagerrum med brændbart materiale. Man skal nøje overholde de gældende lovbestemmelser. 100 cm² Eksempel på instalation af pilleovn Pilleovnen må ikke installeres i soveværelser eller badeværelser, eller på steder, hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden uafhængig lufttilførsel (pejs, pilleovn m.m.). Det er forbudt at opstille pilleovnen i omgivelser, hvor der er sprængfare. Gulvet i det rum, hvor pilleovnen skal opstilles, skal være stærkt nok til at kunne holde til pilleovnens vægt I tilfælde af brændbare vægge skal der være en minimum afstand fra bagbeklædning (A) på 5 cm, fra siden (B) på 10 cm og foran på 100 cm; mellem pilleovnen og særlige sarte genstande såsom møbler, gardiner og sofaer skal afstanden øges betydeligt. 50 Hvis gulvet er af træ, skal man anvende beskyttelsespladen eller under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i det pågældende land FORBINDELSE TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor pilleovnen installeres, sikres tilstrækkelig luftgenenmstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt, samt tilstrækkelig udluftning i rummet. Til dette formål kan der bores permanente huller i rummets vægge, som fører udadtil, men der kan også anvendes særskilte eller fælles ventilationsrør. Dette gøres ved at bore et gennemstrømningshul på ydervæggen i nærheden af pilleovnen med et frit tværsnit på mindst 100 cm². (hullets diameter 12 cm eller firkantet 10x10cm), beskyttet med en indvendig eller udvendig rist. Eksempel på instalation af pilleovn Derudover skal luftindtaget: være i direkte forbindelse med installeringsstedet være tildækket med rist, metalgitter eller egnet afskærmning, der ikke formindsker det minimale tværsnit. placeres således, at den ikke kan spærres. 11

12 Det er ikke obligatorisk at forbinde luftindsugningen direkte med pilleovnen (så denne kommer i direkte forbindelse med de udendørs omgivelser), men ovennævnte tværsnit skal under alle omstændigheder garantere omtrent 50 m³/h luft. Se UNI-standard FORBINDELSE AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrørets gennemgang, skal man tage højde for, om der er brændbare materialer. Hvis hullet skal laves i en væg af træ eller et andet termisk dissocierbart materiale, SKAL INSTALLA- TØREN fra begyndelsen af anvende det dertil beregnede vægovergangsstykke (diam. mindst 13cm) og isolere bræneovnens gennemgående rør på passende vis med egnede isolerende materialer (tykk. 1,3 5 cm med en varmeledningsevne på mindst 0,07 W/m K). Ovenstående gælder ligeledes, hvis pilleovnens rør skal placeres lodret eller vandret og hele tiden befinder sig i nærheden (min.20cm) af en termisk dissocierbar væg. Det anbefales som alternativ at anvende industrielle, isolerede rør, som ligeledes kan placeres udvendigt for at undgå kondensvand. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Røgrøret, hvorigennem røgen udledes, udsættes for undertryk, når det forbindes med en velfungerende trækkanal i henhold til forskrifterne. 1 En pilleovn set fra bagsiden 1) Indsugning af brandnærende luft 2) Røgaftræksrør 2 Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende. Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med mulighed for inspektion). Placér pilleovnen i overensstemmelse med alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 skal man anvende de særlige T-formede over-gangsrør med mulighed for inspektion. H > 4 mt. 2-3 mt. max 3-5 % Det er strengt forbudt at sætte et gitter på for enden af udledningsrøret, da der ellers kan opstå driftsforstyrrelser i pilleovnen. Til tilslutning i trækkanalen må der ikke anvendes mere end 2-3 m vandrette rør og mere end 3 bøjninger på 90. Det anbefales desuden at undgå, at længden overstiger 6 meget med et rør på Ø 80 mm. H > 1,5 mt. Eksempel på instalation af pilleovn 12

13 2.6. FORBINDELSE TIL TRÆKKANAL Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm; hvis målene er større eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (fx. på grund af revner, dårlig isolering eller lignende), bør der føres et rør af rustfrit stål med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Kontrollér, om der er et træk på mindst 10Pa, med egnede instrumenter. På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt FORBINDELSE TIL ET UDVENDIGT RØR MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm. og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Kontrollér, om der er et træk på 10Pa, med egnede instrumenter. Der må udelukkende anvendes isolerede rør (med dobbelt væg) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (og ikke flexrør af rustfrit stål, og de skal være fæstnede til væggen. På bunden af den lodrette trækkanal skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANAL De vandrette dele af overgangsrøret mellem pilleovnen og trækkanalen eller røgrøret skal for at kunne fungere ordentligt have en hældning på mindst 3% og ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem de T-formede overgangsrør (til retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. Kontrollér, om der er et træk på mindst 10Pa, med egnede instrumenter. På bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages hvert år. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af producenten anbefalede type. Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags forbindelse sikrer røgudledningen, endda i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. H > 1,5 mt. 0,5 mt. 1) Røghætte 2) Trækkanal 3) Inspektion 0,5 mt. 1) Røghætte 2) Trækkanal 3) Inspektion 0,5 mt. 2-3 mt. MAX 3-5 % 1) Røghætte 2) Trækkanal 3) Inspektion

14 2.9. DRIFTSFORSTYRRELSE, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, udsættelse ved kardinalpunkterne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes forskellen på temperaturen inde i kaminen og udvendigt, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som frembringes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og inverterer det i visse tilfælde. Eks. Vandret vind 8m/sek. Undertryk på 30 Pa Eks. Nedadgående vind på 45 8m/sek. Overtryk på 17 Pa Gunstig placering mindre gunstige steder Nedadgående vind VIND områder under tryk områder med undertryk Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også kaminens funktion indirekte, idet den både danner over- og undertryk udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, der fremmer pilleovnes og pejses træk, som dog nogen gange hæmmes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindens retning (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som kaminen frembringer; dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindens retning (4). VIGTIGT! Pilleovnens funktion afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af pilleovnen, og dette skal gøres af teknikere. Vind 1-2 = Område med overtryk 3-4 = område med undertryk 14

15 3. INSTALLERING OG MONTERING 3.1. TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER Stregtegning O O

16 Tekniske karakteristika Tekniske karakteristika Global termisk effekt, Max 6,0 kw / kcal Global termisk effekt, Min: 2,1 kw / kcal Max. Ydelse 92,8% Min. ydelse 94,0% Max. temperatur på udsendt røg 160 C Min. temperatur på udsendt røg 100 C Støv 27 mg/nm3 (13% O2) - 14 mg/mj CO på 13%O² min. og max. 0,059 0,013% CO2 på min. og max. 4,1% - 8,0% Min. og max. røgmasse 4,0-6,0 g/sec Min. træk ved max. effekt 0,10 mbar 10 Pa Min. træk ved min. effekt 0,05 mbar 5 Pa Beholderens kapacitet 20 lt Brændsel, træpiller Piller diameter 6-8 mm. Med kornstørrelse på 5/30 mm Forbrug/timen træpiller Min ~ 0,5 kg/h * Max. ~ 1,45 kg/h * Brændetid Ved min. ~ 20 h * Ved max. ~ 7 h * Opvarmet areal m3 129/40 147/35 172/30 ** Lufttilførsel til forbrænding Ø 50 mm. Røgudsugning Ø 80 mm. Max. absorberet elektrisk effekt Max 320 Watt/Med 80 Watt Spænding og forsyningsfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovægt Stål: 152 Kg. / Sten: 230 kg. * Dataene kan variere alt efter den type træpiller, der anvendes. ** Opvarmet areal alt efter varmebehov/m (hhv Kcal/h for m3) Apparatet kan bruges I en røggassamleledning. 16

17 3.2. KLARGØRING OG UDPAKNING Pilleovnen skal altid stilles lodret, mens den flyttes, og dette må kun gøres med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at døren og dens rude ikke udsættes for mekaniske stød, da de ellers kan gå i stykker. Der skal under alle omstændigheder udvises forsigtighed under flytningen af apparaterne. Emballagen skal om muligt fjernes fra pilleovnen i nærheden af det endelige installeringssted. Emballagens materialer er hverken giftige eller sundhedsfarlige og kræver således ingen særlige bortskaffelsesprocedurer. Opbevaringen, bortskaffelsen og den eventuelle genanvendelse påhviler den endelige bruger, hvorved de gældende lovbestemmelser skal overholdes. Undlad at opmagasinere pilleovnen uden emballage. Hvis pilleovnen skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind. Regulér de 4 støtteben (J), således at man kommer frem til et passende niveau, så røgudledningsrøret (S) og røret (H) er placeret koaksialt. Hvis der presses for hårdt på røgudledningsrøret eller det hæves eller anbringes uhensigtsmæssigt, sættes dets funktionsdygtighed uopretteligt på spil. H S J 1. Hvis støbejernet drejes med uret sænkes pilleovnen 2. Hvis støbejernet drejes mod uret hæves pilleovnen 17

18 4. FUNKTION 4.1. FORHOLDSREGLER FØR OPTÆNDING Undlad at røre ved pilleovnen i løbet af den første optænding, eftersom lakken hærdes under dette forløb. Hvis man rører ved lakken, risikerer man, at stålfladen kommer til syne. Foretag nødvendige udbedringer af lakken med den særlige spray i samme farve. Der bør sikres god udluftning i forbindelse med den første optænding, da pilleovnen udsender røg og lugt af lak. Man bør undlade at opholde sig tæt på pilleovnen og som sagt sørge for god udluftning. Røgen og lugten af lak forsvinder, når pilleovnen har været i drift i en times tid; de er dog ikke skadelige for helbredet. Pilleovnen har det med at udvides og sammentrækkes i løbet af optændingen og afkølingen, og det er således helt almindeligt at høre nogle svage knirkelyde. Dette er fuldstændigt normalt, eftersom konstrukturen består af stålplader, og skal derfor ikke betragtes som en defekt. Det er yderst vigtigt at sørge for, at pilleovnen ikke overophedes med det samme; man skal derimod gradvist bringe den op til driftstemperaturen. Man skal (ved Manuel drift ) stille opvarmningsstyrken lavt (fx ) Ved de efterfølgende optændinger kan man benytte sig af pilleovnens fulde styrke (fx ), selvom det dog anbefales ikke at lade den stå på maksimum i over minutter. På denne måde undgår man, at kaklerne/stenene, sammen-svejsningerne og stålstrukturen beskadiges. Der kan ikke opnås høje ydelser med det samme! Prøv at blive fortrolig med knapperne på panelet. 18

19 4.2. DISPLAY PÅ BETJENINGSPANEL Funktionslogik på betjeningspanel I det følgende giver vi enkelte informationer for en forståelse af funktionslogikken og brugen af betjeningspanelet: Knappen A indeholder 5 ventilationsniveauer. Knappen drejer på jævnt vis fra et minimum til et maksimum. Knappen B giver mulighed for at regulere omgivelsestemperaturen. Temperaturen går fra et minimum på 15 C til et maksimum på 30 C, og også i dette tilfælde drejer knappen jævnt. Knappen C indeholder 5 reguleringsniveauer for flammen (effekt); knappen drejer jævnt. Knappen D muliggør tænding (ON)/slukning (OFF) af ovnen. Knappen E gør det muligt at øge eller reducere pilletilførsel i forhold til fabriksindstillingen, som svarer til 0. Når ovnen tændes første gang er indstilligen 0 (LED i midten). Med knappen E kan man øge (LED til højre+1/+2) eller reducere (LED til venstre-1/-2) pilletilførslen. Den valgte LED lyser konstant med orange lys under ovnens funktion, den slukkes ved slukket ovn, og ved en ny tænding gemmes den seneste indstilling i hukommelsen. LED 1 ved tændt ovn lyser LED en konstant grønt, under tændings/ indstillingsfasen blinker den grønt, under slukning blinker den gult/ orange, og i tilfælde af alarm blinker den rødt. De 5 LED er over knappen E (0/-1/-2/+1/+2) går også i funktion for at angive alarmerne. I tilfælde af alarm vil LED 1 blinke rødt, et akustisk signal vil lyde, og alarmtypen defineres af en af de fem tilhørende LED er. A Led 1 Led-1 Led+1 Led-2 Led+2 Led 0 A A A A FIGURTEKST A. Knap til ventilationsregulering B. Knap til temperaturregulering C. Knap til flammeregulering D. Knap til tænding og slukning (ON/OFF) E. Knap til pilletilførsel LED 1. ænding/slukning af flerfarvet LED LED -2/-1/0/+1/+2 Påfyldningsniveau for piller eller alarmsignalering. 19

20 4.3. ELEKTRISK TILSLUTNING Forbind først elledningen på bagsiden af pilleovnen og derefter til et vægstik. Hovedafbryderen på bagsiden må kun aktiveres for at tænde for pilleovnen; ellers bør den være slukket. Når pilleovnen ikke anvendes, bør elledningen fjernes fra pilleovnen FORSYNING AF OVNEN Når forsyningskablet er tilsluttet bag på ovnen, skal man sætte afbryderen, som altid sidder bagpå, til position (I). Den lysende knap på afbryderen tændes. Afbryderen bag på ovnen yder spænding til systemet. Bag på ovnen findes en sikringsboks, som befinder sig under strømforsyningsstikket. Åbn dækslet til sikringsboksen med en skruetrækker, og skift sikringerne ud om nødvendigt (3,15 A forsinket). Tilslutning af pilleovnen til elforsyning 4.5. KONTROL FØR TÆNDINGEN Kontrollér alle tidligere angivne sikkerhedsforhold. Sørg for at have læst og fuldt ud forstået indholdet i denne instruktionsbog. Tag alle brændbare genstande ud fra forbrændingskammeret og fra ovnruden (instruktioner og diverse klistermærker). Kontrollér at fyrfadet er placeret korrekt og støtter godt på bunden. Efter længere tids inaktivitet skal man (ved hjælp af en støvsuger med lang slange) fjerne eventuelle rester af ophobede piller fra magasinet, som har ligget i længere tid og har absorberet fugt, hvilket ændrer deres oprindelige egenskaber, og gør dem uegnede til forbrænding FØRSTE TÆNDING Tænding/Slukning fra betjeningspanelet (knappen D) Tændingen og slukningen af ovnen udføres ved at trykke på knappen D på betjeningspanelet i 2 sekunder. Under tændingen blinker LED 1 grønt, mens den ved tændt ovn lyser konstant grønt. Efter en startfase med en varighed på cirka 20 minutter går ovnen ind i en stabil driftstilstand (LED 1 tændt med konstant grønt lys). Knappen D bruges også til slukning af ovnen (se afsn. 4.8). Led 1 D 20

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING 8901161800 Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. 10 EN 14785-2006 Art. 15a

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brochure til model HR100-HRV120

Brochure til model HR100-HRV120 Brochure til model HR100-HRV120 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal der tages følgende forholdsregler: Sørg for, at liniens hovedafbryder er afbrudt.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere