Wireless oven and Barbeque thermometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wireless oven and Barbeque thermometer"

Transkript

1 Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page

3 OBH Nordica Trådlös Stektermometer Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir smutsig torkas den av med en lätt fuktad trasa varefter den torkas torr. 4. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska/elektroniska apparater. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är 8 år eller äldre och är under uppsyn. 7. Håll apparaten utom räckhåll för barn under 8 år. 8. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av spisplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten får endast användas under uppsikt. 10. Lämna aldrig apparaten utomhus där den kan utsättas för regn. 11. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. I sådant fall bör apparaten reklameras på inköpsstället. 12. Batterierna måste tas ur apparaten innan apparaten kasseras. 3

4 13. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan ugnstermometern tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Mottagarens funktioner 1. Strömbrytare ON/OFF. 2. MODE knapp för val mellan termometer- och timerfunktion. 3. MIN knapp för inställning av minuttal. 4. START/STOP knapp för aktivering av timerfunktion. 5. HR knapp för inställning av timtal. 6. MEAT/UP för val av råvara samt temperaturinställning. 7. TASTE/DOWN för val av tillagningsgrad samt temperaturinställning. 4

5 Sändarens funktioner 1. Display som visar råvarans temperatur. 2. Stativ för placering på bord. Kan även användas för upphängning. 3. Batteriutrymme 2xAAA batterier. 4. Temperaturnål i rostfritt stål (ej illustrerad). 5. Resync knapp för nollställning samt inställning av C/ F. 6. Strömbrytare ON/OFF. Montering och byte av batteri Mottagaren drivs med 2 st. AAA 1,5V batterier. Ta bort batteriluckan på baksidan av mottagaren. Placera sedan batterierna i batteriutrymmet och se till att + och polerna placeras som angivet i batteriutrymmet. Ta därefter bort batteriluckan på sändaren genom att skruva bort de två skruvarna på baksidan av sändaren. Sätt därefter i 2 st AAA 1,5V batterier med + och - polerna enligt anvisningarna i batteriutrymmet. Använd endast nya batterier i korrekt storlek och gärna Alkaline batterier. Förbrukade batterier bör kasseras (på avsedda återvinningsstationer) då de kan läcka syra som skadar termometerns elektroniska kretslopp. Använd inte uppladdningsbara batterier i enheterna. 5

6 Signalöverföring mellan mottagare och sändare Mottagarenheten måste registrera signal från sändaren varje gång apparaten startas för att den ska fungera. Notera att nedan steg måste göras i rätt ordning för att signalöverföringen ska registreras. 1. Starta mottagaren genom att trycka på mottagarens strömbrytare i 2 sekunder tills ett pip hörs. 2. Anslut temperaturnålens kontakt till sändaren. Starta därefter sändaren genom att trycka in strömbrytaren i 2 sekunder. Detta moment måste ske inom 2 minuter från det att mottagaren startats för att kunna ta emot en signal från sändaren. Om mottagaren inte avger ett pip inom 5-10 sekunder och displayen fortfarande visar ---, tryck på sändarens resync knapp i 2 sekunder för påbörja ny överföring. 3. Om signalöverföringen lyckats visas temperaturnålens temperaturregistrering i displayen på mottagaren och ett pip ljuder. NOTERA: Temperaturnålen måste vara ansluten till sändaren för att apparaten ska fungera. Vid problem med signalöverföringen Mottagaren fungerar vanligtvis inom en radie av 40 meter (öppen yta) från sändaren. Om mottagaren är placerad för långt ifrån sändaren, eller om det är onormalt mycket störningar kan mottagaren inte ta emot signal från sändaren. Om så är fallet ljuder en pipsignal var 4:e sekunder samtidigt som --- blinkar i displayen som en indikation på att signalen måste synkroniseras. Flytta mottagaren närmare sändaren och gör enligt följande: 1. Flytta mottagaren närmare sändaren för att se om mottagaren kan återuppta signalen. Om detta inte fungerar, prova följande: 6

7 2. Håll inne mottagarens strömbrytare i 2 sekunder för att stänga av den. Starta sedan mottagaren igen och --- blinkar i displayen. Tryck och håll in resync knappen på baksidan av sändaren i 2 sekunder. Temperaturregistreringen ska då visas i displayen. Notera: resync knappen kan aktiveras manuellt var 5:e sekund Om synkroniseringen inte fungerar vid första försöket, vänta 5 sekunder innan resync knappen aktiveras igen. Inställning av temperatur Ugnstermometern är programmerad med förinställda temperaturer för alla typer av råvaror. Se tabell nedan: Tillagningsgrad Råvara WELL MEDIUM MEDIUM RARE DONE RARE (blodig) (välstekt) (medium/ blodig BEEF (oxkött, 75 C 70 C 60 C 55 C nöt, vilt) VEAL (kalv) 75 C 70 C - - LAMB (lamm) 75 C 70 C - - PORK (fläskkött) 77 C 71 C - - CHICK (kyckling) 80 C TURKY (kalkon) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgare) 75 C För att välja typ av råvara, tryck på MEAT/UP knappen tills önskad råvara visas i displayen. Tryck därefter på TASTE/DOWN knappen för att ställa in tillagningsgrad. 7

8 Stick därefter in temperaturnålen i råvarans tjockaste del, ställ in råvaran i ugnen och vänta tills alarmet ljuder. Notera att temperaturnålens sensor sitter i längst fram i spetsen. Se därför till att spetsen alltid når in i den tjockaste delen och inte trycks in för långt så att den sticker ut genom råvaran. Inställning av valfri temperatur När du ställt in råvaran enligt ovan, t ex BEEF - RARE kan du ställa in valfri temperatur genom att trycka och hålla inne MODE knappen i 2 sekunder. Tryck sedan på MEAT/UP knappen för att öka temeperaturen, eller TASTE/DOWN för att sänka temperaturen. Temperaturalarm När inställd temperatur är uppnådd ljuder alarmet med 3 pip i sekunden. Temperaturnålens uppmätta temperatur samt en varningsikon blinkar i mottagarens display. För att stänga av alarmet, tryck på valfri knapp på mottagaren. Timerfunktion Nedräkning: 1. Tryck på MODE knappen för att skifta mellan termometerläge till timerläge. En liten ikon samt 0:00 visas i displayen. 2. Tryck på HR knappen för att ställa in timtal samt MIN knappen för att ställa in minuttal. 3. Tryck på START/STOP knappen för att starta nedräkningen. Pilikonen blinkar. 4. Tryck på START/STOP knappen igen för att stoppa nedräkningen. Pilikonen slutar att blinka. 5. Tryck och håll in START/STOP knappen i 2 sekunder för att nollställa igen. Notera att mininställning för timern är 1 minut och max är 23 timmar och 59 minuter. När nedräkningen når 0:00 börjar timern räkna uppåt och piper i 30 sekunder. 8

9 I displayen blinkar 0:00 samt pilikonerna. Tryck på START/STOP knappen för att stänga av alarmet. Tidtagning: 1. Tryck på MODE knappen för att skifta mellan termometerläge till timerläge. En liten ikon samt 0:00 visas i displayen. 2. Tryck på START/STOP knappen för att starta tidtagningen. Pilikonen blinkar. 3. Tryck på START/STOP knappen igen för att stoppa tidtagningen. Pilikonen slutar att blinka. 4. Tryck och håll in START/STOP knappen i 2 sekunder för att nollställa igen. Notera att när tidtagningen når 24 timmar fortsätter den att visa 24 i displayen. Enheten piper och pilikonen blinkar i 30 sekunder. Notera att timern kan användas samtidigt som termometern. Timerfunktionen går i bakgrunden och kan tryckas fram i displayen genom att trycka på MODE knappen. Hjälpfulla tips Om mottagaren och/eller sändarens display visar LLL eller HHH istället för uppmätt temperatur, vänta tills temperaturnålen uppnått rumstemperatur innan den sticks in i råvaran igen. Om displayerna fortfarande visar fel är det antagligen något fel på temperaturnålen. Om visad temperatur verkar vara orimligt hög eller om temperaturen stiger för fort, kontrollera så att temperaturnålens ände inte sticker ut ur råvaran. Stick in temperaturnålen i den tjockaste delen på råvaran. Undvik ben och fettrika delar. 9

10 Varning! Använd alltid värmeresistenta handskar om temperaturnålen och/eller dess sladd ska hanteras under tillagning eller direkt efter tillagning. Se till att temperaturnålen och dess sladd är utom räckhåll för barn. Rengör temperaturnålen noga och torka den torr efter varje användning. Placera inte mottagaren i regn då den inte är vattentät. Sändaren är vattenresistent men inte vattentät. Sänk inte ner den i vatten. Utsätt inte sladdens kontakt för vatten eller annan vätska då detta kan leda till dålig kontakt och felaktiga mätningar. Utsätt inte mottagare och sändare för direkt värme eller varma ytor. Låt aldrig temperaturnålen eller dess sladd komma i kontakt med eld. Använd inte temperaturnålen i mikrovågsugn. Om termometern uppmäter temperaturer under 0 C (32 F) visas LLL i displayen. Är temperaturen över 300 C (572 F), visas HHH i displayen. Dessutom kan sladden ta skada vid temperaturer över 300 C. Ugnstermometern får inte användas av barn under 12 år. Rengöring och underhåll Mottagare och sändare får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Om de skulle bli våta ska de omedelbart torkas av eftersom vätskans mineraler kan orsaka rost på de elektroniska delarna. Temperaturnålen kan rengöras med milt diskmedel och vatten. Sladden kan torkas av med en lätt fuktad trasa. Sladdens kontakt får inte komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Ingen del får diskas i diskmaskin. Ugnstermometern får inte utsättas för hårdhänt behandling, damm, extrema temperaturskillnader eller luftfuktighet som kan resultera i att den inte fungerar optimalt. 10

11 Miljöhänsyn vid batteribyte Vid byte av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Använda batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall. Förbrukade batterier märkta med symbolen för avfallshantering ska slängas på auktoriserade insamlingsstationer. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Ta ur batterierna innan produkten kasseras. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfalls-hantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Box Sundbyberg Tel Tekniska Data OBH Nordica 4771 Mottagare Sändare Temperaturnål av rostfritt stål Val av råvara Val av tillagningsgrad 11

12 Individuell temperaturinställning Timerfunktion Batterityp: 4 st AAA 1,5V batterier (2 till sändare + 2 till mottagare) Med reservation för eventuell ändringar. 12

13 OBH Nordica Trådløst Stegetermometer Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, der kan få de elektroniske dele til at ruste eller ødelægge apparatets elektronik. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 7. Sørg for at apparatet er udenfor børns rækkevidde, med mindre de er 8 år og opefter. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Efterlad aldrig apparatet udendørs, hvor det kan blive udsat for regn. 11. Apparatet må ikke benyttes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. 12. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. 13. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 13

14 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før stegetermometret tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Modtagerens funktioner 1. Tænd/sluk knap ON/OFF. 2. MODE knap for valg af termometer og timerfunktion. 3. MIN knap for indstilling af minutter. 4. START/STOP knap for aktivering af timerfunktion. 5. HR knap for indstilling af timer. 6. MEAT/UP knap for valg af kødtype samt indstilling af temperatur. 7. TASTE/DOWN knap for valg af tilberedningsgrad samt indstilling af temperatur. 14

15 Senderens funktioner 1. Display, der viser kødets temperatur. 2. Stativ til placering på bord. Kan ligeledes anvendes til ophængning på væg. 3. Batterihus 2 x AAA 1,5V batterier. 4. Metalnål i rustfrit stål (ikke illustreret). 5. Resync knap for nulstilling samt indstilling af C/ F. 6. Tænd/sluk knap ON/OFF. Montering og udskiftning af batterier Modtageren bruger 2 stk. AAA 1,5V batterier. Fjern først batteridækslet på modtagerens bagside. Placér derefter batterierne i batterihuset sørg for, at batteriernes + og pol placeres som angivet i batterihuset. Herefter fjernes batteridækslet på senderen ved at skrue de to skruer på senderens bagside løs. Placér 2 stk. AAA 1,5V batterier i batterihuset sørg for, at batteriernes + og pol placeres som angivet i batterihuset. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Man kan med fordel bruge Alkaline batterier. Brugte batterier skal afleveres på særlige indsamlingssteder, da de kan lække syre, der kan beskadige termometerets elektroniske kredsløb. Brug ikke genopladelige batterier i enhederne. 15

16 Signaloverførsel mellem modtager og sender Modtageren skal opfange signal fra senderen hver gang, apparatet tændes. Bemærk: Nedenstående punkter skal udføres i den rigtige rækkefølge, for at senderen skal kunne transmittere signal til modtageren. 1. Tænd modtageren ved at trykke og holde modtagerens tænd/sluk knap nede i 2 sekunder, indtil der høres et bip. 2. Metalnålens stik tilsluttes nu senderen. Tænd derefter senderen ved at holde tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder. Det er vigtigt at gøre dette inden for 2 minutter fra modtageren tændes for at sikre god signaloverførsel mellem sender og modtager. Hvis modtageren ikke afgiver et bip indenfor 5-10 sekunder og displayet fortsat viser - - -, holdes senderens resync knap inde i 2 sekunder for at påbegynde ny signaloverførsel. 3. Når modtageren har opfanget signalet, vil metalnålens temperaturmåling blive vist i modtagerens display og der vil lyde et bip. BEMÆRK: Metalnålen skal være tilsluttet senderen, for at apparatet kan virke, som det skal. Ved problemer med signaloverførslen Stegetermometret har en transmissionsrækkevidde på op til 40 meter (målt i åbent landskab). Hvis modtageren er placeret for langt fra senderen eller der er kommet andre signaler i vejen for temperaturoverførslen, vil modtageren ikke kunne modtage signal fra senderen. Hvis dette er tilfældet, vil der lyde et bipsignal hvert 4. sekund samtidig med, at vil blinke i displayet for at indikere, at signalet skal synkroniseres. 1. Hvis signalforbindelsen mellem sender og modtager ikke er i orden, kan afstanden mellem sender og modtager evt. gøres mindre. Hjælper dette ikke, prøv da følgende: 16

17 2. Hold modtagerens tænd/sluk knap inde i 2 sekunder for at slukke modtageren. Tænd derefter modtageren igen, hvorefter vil blinke i displayet. Tryk og hold resync knappen på bagsiden af senderen inde i 2 sekunder. Temperaturmålingen skulle herefter blive vist i displayet. Bemærk: Resync knappen kan aktiveres manuelt hvert 5. sekund. Hvis synkroniseringen ikke virker første gang, vent da 5 sekunder, inden resync knappen aktiveres igen. Indstilling af temperatur Stegetermometret er programmeret med forudindstillede temperaturer for alle kødtyper. Se nedenstående tabel: Råvare BEEF (oksekød, vildt) WELL DONE (gennemstegt) Tilberedningsgrad MEDIUM RARE MEDIUM (medium rød) RARE (rød) 75 C 70 C 60 C 55 C VEAL (kalvekød) 75 C 70 C - - LAMB (lam) 75 C 70 C - - PORK (svinekød) 77 C 71 C - - CHICK (kylling) 80 C TURKY (kalkun) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgere) 75 C Kødtype vælges ved at trykke på MEAT/UP knappen, indtil den ønskede kødtype vises i displayet. Tryk derefter på TASTE/DOWN knappen for at indstille tilberedningsgrad. 17

18 Stik spidsen af nålen ind i midten af kødet, sæt kødet i ovnen og vent, indtil alarmen lyder. Bemærk at metalnålens sensor sidder helt fremme i spidsen af nålen. Sørg derfor altid for, at spidsen når ind midt i kødet dog ikke for langt, så den stikker ud gennem kødet. Indstilling af valgfri temperatur Når kødtypen er valgt i henhold til ovenstående, f.eks. BEEF RARE. Kan valgfri temperatur indstilles ved at trykke og holde MODE knappen inde i 2 sekunder. Tryk derefter på MEAT/UP knappen for at øge temperaturen eller TASTE/DOWN for at sænke temperaturen. Temperaturalarm Når den indstillede temperatur er opnået, vil alarmen afgive 3 bip pr. sekund. Metalnålens målte temperatur samt et advarselsikon vil derefter blinke i modtagerens display. Tryk på en hvilken som helst knap på modtageren for at slukke alarmen. Timerfunktion Nedtælling 1. Tryk på MODE knappen for at skifte mellem visning af temperatur og timerfunktion. Et lille ikon samt 0:00 vises nu i displayet. 2. Tryk på HR knappen for at indstille timer samt MIN knappen for at indstille minutter. 3. Tryk på START/STOP knappen for at starte nedtællingen. Pilikonet vil blinke. 4. Tryk på START/STOP knappen igen for at stoppe nedtællingen. Pil-ikonet vil stoppe med at blinke. 5. Tryk og hold START/STOP knappen inde i 2 sekunder for at nulstille igen. 18

19 Bemærk at minimums-indstilling for timerfunktionen er 1 minut og makimums-indstilling er 23 timer og 59 minutter. Når nedtællingen kommer til 0:00, vil timeren begynde at tælle opad og apparatet vil bippe i 30 sekunder. 0:00 samt pil-ikonerne vil blinke i displayet. Tryk på START/STOP knappen for at slukke alarmen. Tidtagning 1. Tryk på MODE knappen for at skifte mellem visning af temperatur og timerfunktion. Et lille ikon samt 0:00 vises nu i displayet. 2. Tryk på START/STOP knappen for at starte tidtagningen. Pilikonet vil blinke. 3. Tryk på START/STOP knappen igen for at stoppe tidtagningen. Pil-ikonet vil stoppe med at blinke. 4. Tryk og hold START/STOP knappen inde i 2 sekunder for at nulstille igen. Bemærk: Hvis tidtagningen når 24 timer, vil den fortsætte med at vise 24 i displayet. Apparatet vil bippe og pil-ikonet vil blinke i 30 sekunder. Bemærk at timerfunktionen kan anvendes samtidig med termometret. Timerfunktionen vil køre i baggrunden og kan vises i displayet ved at trykke på MODE knappen. Gode råd Hvis modtagerens og/eller senderens display viser LLL eller HHH i stedet for den målte temperatur, vent da indtil metalnålen har opnået stuetemperatur, inden den stikkes ind i kødet igen. Hvis displayene fortsat viser fejl, er der sandsynligvis noget galt med metalnålen. 19

20 Hvis den viste temperatur synes meget høj eller temperaturen stiger for hurtigt, er det vigtigt at kontrollere, om metalnålen stikker ud af kødet. Stik metalnålen ind i midten af kødet - Undgå ben og fedtrige dele. Advarsel! Anvend altid grydelapper eller lignende, når metalnålen og/ eller ledningen berøres under tilberedning eller direkte efter tilberedning. Sørg altid for at metalnålen og ledningen er uden for børns rækkevidde. Rengør metalnålen grundigt og aftør den grundigt hver gang, den har været i brug. Sørg for at modtageren ikke udsættes for regn, idet den ikke er vandtæt. Senderen er vandresistent men ikke vandtæt. Senderen må ikke nedsænkes i vand. Udsæt ikke ledningens stik for vand eller anden væske, da det kan beskadige stikket og resultere i fejlagtige målinger. Udsæt ikke modtageren og senderen for direkte varme eller varme overflader. Metalnålen og ledningen må ikke komme i kontakt med åben ild. Anvend ikke metalnålen i mikrobølgeovn. Hvis termometeret måler temperaturer under 0 C (32 F), vil displayet vise LLL. Er temperaturen over 300 C (572 F), vil displayet vise HHH. Ledningen kan blive beskadiget ved temperaturer over 300 C. Stegetermometret må ikke anvendes af børn under 12 år. Rengøring og vedligeholdelse Modtageren og senderen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle de blive våde, skal de tørres omgående, idet væsker indeholder mineraler, der kan få de elektroniske dele til at ruste. Metalnålen kan rengøres med vand tilsat lidt mildt opvaskemiddel. Ledningen aftørres med en let fugtig klud. 20

21 Ledningens stik må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker. Delene må ikke vaskes i opvaskemaskine. Stegetermometret må ikke udsættes for håndhændet behandling, støv, ekstreme temperaturudsving eller luftfugtighed, der kan resultere i, at termometeret ikke fungerer optimalt. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier bør man tænke på miljøet. Brugte batterier bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflevér i stedet de brugte batterier på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Samtidig bør man sørge for ikke at lade batterierne blive for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Husk at udtage batterierne, inden produktet bortskaffes. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.:

22 Tekniske data OBH Nordica 4771 Modtager Sender Metalnål i rustfrit stål Valg af kødtype Valg af tilberedningsgrad Individuel temperaturindstilling Timerfunktion Batteritype: 4 stk. AAA 1,5V batterier (2 til senderen og 2 til modtageren) Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 22

23 OBH Nordica Trådløs Steketermometer Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Hvis apparatet blir vått skal det tørkes av omgående ettersom væske inneholder mineraler som gjør at de elektroniske delene ruster eller ødelegger elektronikken i apparatet. 3. Hvis apparatet blir smusset skal den tørkes av med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mental helse eller som har kjennskap/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller etter instruksjon om hvordan apparatet brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er informert om mulige farer. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere faren rundt dette. Lær derfor barn et ansvarsfult forhold med elektrikse og elektroniske apparater. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn som er under 8 år og ikke er under tilsyn. 7. Hold apparatet utenfor barns rekkevidde hvis de er under 8 år. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild e.l 9. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 10. La aldri apparatet stå ute da det kan bli utsatt for regn. 11. Apparatet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser synlige tegn på skader. I slike tilfeller bør man reklamere på apparatet der det er kjøpt. 12. Batteriene må tas ut av apparatet før det avleveres. 13. Hvis det oppstår batteri lekkasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene. 23

24 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Hvis produktet brukes til annet formål enn det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren det fulle ansvar. Eventuelle skader som følger dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før ovnstermometeret tas i bruk bør bruksanviningen leses og deretter spares til senere bruk. Mottakerens funksjoner 1. Strømbryter ON/OFF. 2. MODE knapp for valg mellom termometer- og timerfunksjon. 3. MIN knapp for innstilling av minutt tall. 4. START/STOP knapp for aktivering av timerfunksjon. 5. HR knapp for innstilling av time tall. 6. MEAT/UP for valg av råvare og temperaturinnstilling. 7. TASTE/DOWN for valg av tilberedningsgrad og temperaturinnstilling. 24

25 Senderens funksjoner 1. Display som viser råvarens temperatur. 2. Stativ for plassering på bord. Kan også brukes for oppheng. 3. Batterirommet 2 x AAA batterier. 4. Temperaturnål i rustfritt stål (ikke synlig). 5. Resync knapp for nullstilling og innstilling av C/ F. 6. Strømbryter ON/OFF. Montering og bytting av batteri Mottakeren har 2 stk AAA 1,5V batterier. Ta bort batterilokket på baksiden av mottakeren. Sett så batteriene i batterirommet og pass på at + og polene settes som vist i batterirommet. Ta deretter bort batterilokket på senderen med å skru bort de to skruene på baksiden av senderen. Sett deretter i 2 stk AAA 1,5V batterier med + og polene som vist i batterirommet. Bruk kun nye batterier i riktig størrelse og gjerne Alkaline batterier. Brukte batterier bær avleveres ( på anviste gjennvinningsstasjoner) da de kan lekke syre som kan skade termometeres elektronikk. Bruk ikke oppladbare batterier i enhetene. Signaloverføring mellom mottaker og sender Mottakerenhet må registrere signal fra senderen hver gang apparatet starter for at den skal fungere. Husk at stegene må 25

26 26 gjøres i riktig rekkefølge for at signaloverføringen skal registreres. Start mottakeren med å trykke på strømbryteren på mottakeren i 2 sekunder til det høres ett pip. Tilkoble temperaturnålens kontakt til senderen. Start deretter senderen med å trykke inn strømbryteren i 2 sekunder. Dette momentet må gjøres innen 2 minutter fra mottakeren starter, for å kunne ta i mot signal fra senderen. Hvis mottakeren ikke gir fra seg ett pip innen 5-10 sekunder og displayet fortsatt viser --- blinker, trykk på senderens resync knapp i 2 sekunder for å starte overføringen. Hvis signaloverføringen lykkes vises temperaturnålens temperaturregistrering i displayet på mottakeren og det høres ett pip. HUSK: Temperaturnålen må være tilkoblet senderen for at apparatet skal fungere. Ved problemer med signaloverføringen Mottakeren fungerer vanligvis innen en rekkevidde på 40 meter (åpet landskap) fra senderen. Hvis mottakeren er satt for langt fra senderen eller hvis det er unormalt mye forstyrrelser kan mottakeren ikke ta i mot signal fra senderen. Hvis dette skjer høres en pipesignal hvert 4. Sekund samtidig som --- blinker i displayet som et tegn på at signalet må synkroniseres. Flytt mottakeren nærmere senderen og gjør følgende: 1. Flytt mottakeren nærmere senderen for å se om mottakeren kan gjennoppta signalet. Hvis ikke dette fungerer, prøv da følgende: 2. Hold mottakerens strømbryter inne i 2 sekunder for å slå den av. Start så mottakeren igjen og --- blinker i displayet. Trykk og hold inne resync knappen på baksiden av senderen i 2 sekunder. Temperaturregistreringen skal da vises i displayet.

27 Husk: resync knappen kan aktiveres manuelt hvert 5. Sekund. Hvis synkroniseringen ikke fungerer ved første forsøk, vent i 5 sekunder før resync knappen aktiveres igjen. Innstilling av temperatur Ovnstermometeret er programert med ferdig innstilte temperaturer for alle typer råvarer. Se tabellen under: Tilberedningsgrad Råvare WELL MEDIUM MEDIUM RARE DONE RARE (rå) (godt stekt) (medium/ rå BEEF (oksekjøtt 75 C 70 C 60 C 55 C og vilt) VEAL (kalv) 75 C 70 C - - LAMB (lam) 75 C 70 C - - PORK (svinekjøtt) 77 C 71 C - - CHICK (kylling) 80 C TURKY (kalkun) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgere) 75 C For å velge type råvarer trykk da på MEAT/UP knappen til ønsket råvare vises i displayet. Trykk deretter på TASTE/DOWN knappen for å stille inn tilberedningsgrad. Stikk deretter temperaturnålen i den tykkeste delen på råvaren, sett råvarne inni i ovnen og vent til alarmen høres. Husk at temperaturnålens sensor sitter helt frem i spissen. Pass derfor på at spissen alltid er inni den tykkeste delen og trykk ikke for langt inn slik at den stikker ut gjennom råvaren. 27

Bruksanvisning - svenska...sida Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning - norsk...side 24-33 Käyttöohjeet - suomi...sivu 34-44 Instruction manual - english...page 45-55 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 13 Brugsanvisning dansk... side 14 25 Bruksanvisning norsk... side 26 36 Käyttöohjeet suomi...sivu 37 47 Instruction manual english... page 48 58 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40

4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40 4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40 Bruksanvisning svenska... sida 4 10 Brugsanvisning dansk... side 11 17 Bruksanvisning norsk... side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning Maverick termometer ET-733 Medfølger: 1 stk. Modtager 1 stk. Transmitter 2 stk. Aftagelige rustfri stålprober 2 stk. Clips til prober 4 stk. AAA-batterier. Brugervejledning Modtager: LCD (Liquid Crystal

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

ALERT, ºC/ºF, START/STOP

ALERT, ºC/ºF, START/STOP Maverick termometer ET-732 Medfølger: 1 stk. Modtager 1 stk. Transmitter 1 stk. Aftagelig rustfri stålprobe 1 stk. Clips til probe 4 stk. AAA-batterier. Brugervejledning Modtager: LCD (Liquid Crystal Display)

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Wellness nova light BMI // personal scale // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type 6244 Brugsanvisning

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere