Wireless oven and Barbeque thermometer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wireless oven and Barbeque thermometer"

Transkript

1 Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page

3 OBH Nordica Trådlös Stektermometer Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir smutsig torkas den av med en lätt fuktad trasa varefter den torkas torr. 4. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska/elektroniska apparater. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är 8 år eller äldre och är under uppsyn. 7. Håll apparaten utom räckhåll för barn under 8 år. 8. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av spisplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten får endast användas under uppsikt. 10. Lämna aldrig apparaten utomhus där den kan utsättas för regn. 11. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. I sådant fall bör apparaten reklameras på inköpsstället. 12. Batterierna måste tas ur apparaten innan apparaten kasseras. 3

4 13. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan ugnstermometern tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Mottagarens funktioner 1. Strömbrytare ON/OFF. 2. MODE knapp för val mellan termometer- och timerfunktion. 3. MIN knapp för inställning av minuttal. 4. START/STOP knapp för aktivering av timerfunktion. 5. HR knapp för inställning av timtal. 6. MEAT/UP för val av råvara samt temperaturinställning. 7. TASTE/DOWN för val av tillagningsgrad samt temperaturinställning. 4

5 Sändarens funktioner 1. Display som visar råvarans temperatur. 2. Stativ för placering på bord. Kan även användas för upphängning. 3. Batteriutrymme 2xAAA batterier. 4. Temperaturnål i rostfritt stål (ej illustrerad). 5. Resync knapp för nollställning samt inställning av C/ F. 6. Strömbrytare ON/OFF. Montering och byte av batteri Mottagaren drivs med 2 st. AAA 1,5V batterier. Ta bort batteriluckan på baksidan av mottagaren. Placera sedan batterierna i batteriutrymmet och se till att + och polerna placeras som angivet i batteriutrymmet. Ta därefter bort batteriluckan på sändaren genom att skruva bort de två skruvarna på baksidan av sändaren. Sätt därefter i 2 st AAA 1,5V batterier med + och - polerna enligt anvisningarna i batteriutrymmet. Använd endast nya batterier i korrekt storlek och gärna Alkaline batterier. Förbrukade batterier bör kasseras (på avsedda återvinningsstationer) då de kan läcka syra som skadar termometerns elektroniska kretslopp. Använd inte uppladdningsbara batterier i enheterna. 5

6 Signalöverföring mellan mottagare och sändare Mottagarenheten måste registrera signal från sändaren varje gång apparaten startas för att den ska fungera. Notera att nedan steg måste göras i rätt ordning för att signalöverföringen ska registreras. 1. Starta mottagaren genom att trycka på mottagarens strömbrytare i 2 sekunder tills ett pip hörs. 2. Anslut temperaturnålens kontakt till sändaren. Starta därefter sändaren genom att trycka in strömbrytaren i 2 sekunder. Detta moment måste ske inom 2 minuter från det att mottagaren startats för att kunna ta emot en signal från sändaren. Om mottagaren inte avger ett pip inom 5-10 sekunder och displayen fortfarande visar ---, tryck på sändarens resync knapp i 2 sekunder för påbörja ny överföring. 3. Om signalöverföringen lyckats visas temperaturnålens temperaturregistrering i displayen på mottagaren och ett pip ljuder. NOTERA: Temperaturnålen måste vara ansluten till sändaren för att apparaten ska fungera. Vid problem med signalöverföringen Mottagaren fungerar vanligtvis inom en radie av 40 meter (öppen yta) från sändaren. Om mottagaren är placerad för långt ifrån sändaren, eller om det är onormalt mycket störningar kan mottagaren inte ta emot signal från sändaren. Om så är fallet ljuder en pipsignal var 4:e sekunder samtidigt som --- blinkar i displayen som en indikation på att signalen måste synkroniseras. Flytta mottagaren närmare sändaren och gör enligt följande: 1. Flytta mottagaren närmare sändaren för att se om mottagaren kan återuppta signalen. Om detta inte fungerar, prova följande: 6

7 2. Håll inne mottagarens strömbrytare i 2 sekunder för att stänga av den. Starta sedan mottagaren igen och --- blinkar i displayen. Tryck och håll in resync knappen på baksidan av sändaren i 2 sekunder. Temperaturregistreringen ska då visas i displayen. Notera: resync knappen kan aktiveras manuellt var 5:e sekund Om synkroniseringen inte fungerar vid första försöket, vänta 5 sekunder innan resync knappen aktiveras igen. Inställning av temperatur Ugnstermometern är programmerad med förinställda temperaturer för alla typer av råvaror. Se tabell nedan: Tillagningsgrad Råvara WELL MEDIUM MEDIUM RARE DONE RARE (blodig) (välstekt) (medium/ blodig BEEF (oxkött, 75 C 70 C 60 C 55 C nöt, vilt) VEAL (kalv) 75 C 70 C - - LAMB (lamm) 75 C 70 C - - PORK (fläskkött) 77 C 71 C - - CHICK (kyckling) 80 C TURKY (kalkon) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgare) 75 C För att välja typ av råvara, tryck på MEAT/UP knappen tills önskad råvara visas i displayen. Tryck därefter på TASTE/DOWN knappen för att ställa in tillagningsgrad. 7

8 Stick därefter in temperaturnålen i råvarans tjockaste del, ställ in råvaran i ugnen och vänta tills alarmet ljuder. Notera att temperaturnålens sensor sitter i längst fram i spetsen. Se därför till att spetsen alltid når in i den tjockaste delen och inte trycks in för långt så att den sticker ut genom råvaran. Inställning av valfri temperatur När du ställt in råvaran enligt ovan, t ex BEEF - RARE kan du ställa in valfri temperatur genom att trycka och hålla inne MODE knappen i 2 sekunder. Tryck sedan på MEAT/UP knappen för att öka temeperaturen, eller TASTE/DOWN för att sänka temperaturen. Temperaturalarm När inställd temperatur är uppnådd ljuder alarmet med 3 pip i sekunden. Temperaturnålens uppmätta temperatur samt en varningsikon blinkar i mottagarens display. För att stänga av alarmet, tryck på valfri knapp på mottagaren. Timerfunktion Nedräkning: 1. Tryck på MODE knappen för att skifta mellan termometerläge till timerläge. En liten ikon samt 0:00 visas i displayen. 2. Tryck på HR knappen för att ställa in timtal samt MIN knappen för att ställa in minuttal. 3. Tryck på START/STOP knappen för att starta nedräkningen. Pilikonen blinkar. 4. Tryck på START/STOP knappen igen för att stoppa nedräkningen. Pilikonen slutar att blinka. 5. Tryck och håll in START/STOP knappen i 2 sekunder för att nollställa igen. Notera att mininställning för timern är 1 minut och max är 23 timmar och 59 minuter. När nedräkningen når 0:00 börjar timern räkna uppåt och piper i 30 sekunder. 8

9 I displayen blinkar 0:00 samt pilikonerna. Tryck på START/STOP knappen för att stänga av alarmet. Tidtagning: 1. Tryck på MODE knappen för att skifta mellan termometerläge till timerläge. En liten ikon samt 0:00 visas i displayen. 2. Tryck på START/STOP knappen för att starta tidtagningen. Pilikonen blinkar. 3. Tryck på START/STOP knappen igen för att stoppa tidtagningen. Pilikonen slutar att blinka. 4. Tryck och håll in START/STOP knappen i 2 sekunder för att nollställa igen. Notera att när tidtagningen når 24 timmar fortsätter den att visa 24 i displayen. Enheten piper och pilikonen blinkar i 30 sekunder. Notera att timern kan användas samtidigt som termometern. Timerfunktionen går i bakgrunden och kan tryckas fram i displayen genom att trycka på MODE knappen. Hjälpfulla tips Om mottagaren och/eller sändarens display visar LLL eller HHH istället för uppmätt temperatur, vänta tills temperaturnålen uppnått rumstemperatur innan den sticks in i råvaran igen. Om displayerna fortfarande visar fel är det antagligen något fel på temperaturnålen. Om visad temperatur verkar vara orimligt hög eller om temperaturen stiger för fort, kontrollera så att temperaturnålens ände inte sticker ut ur råvaran. Stick in temperaturnålen i den tjockaste delen på råvaran. Undvik ben och fettrika delar. 9

10 Varning! Använd alltid värmeresistenta handskar om temperaturnålen och/eller dess sladd ska hanteras under tillagning eller direkt efter tillagning. Se till att temperaturnålen och dess sladd är utom räckhåll för barn. Rengör temperaturnålen noga och torka den torr efter varje användning. Placera inte mottagaren i regn då den inte är vattentät. Sändaren är vattenresistent men inte vattentät. Sänk inte ner den i vatten. Utsätt inte sladdens kontakt för vatten eller annan vätska då detta kan leda till dålig kontakt och felaktiga mätningar. Utsätt inte mottagare och sändare för direkt värme eller varma ytor. Låt aldrig temperaturnålen eller dess sladd komma i kontakt med eld. Använd inte temperaturnålen i mikrovågsugn. Om termometern uppmäter temperaturer under 0 C (32 F) visas LLL i displayen. Är temperaturen över 300 C (572 F), visas HHH i displayen. Dessutom kan sladden ta skada vid temperaturer över 300 C. Ugnstermometern får inte användas av barn under 12 år. Rengöring och underhåll Mottagare och sändare får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Om de skulle bli våta ska de omedelbart torkas av eftersom vätskans mineraler kan orsaka rost på de elektroniska delarna. Temperaturnålen kan rengöras med milt diskmedel och vatten. Sladden kan torkas av med en lätt fuktad trasa. Sladdens kontakt får inte komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Ingen del får diskas i diskmaskin. Ugnstermometern får inte utsättas för hårdhänt behandling, damm, extrema temperaturskillnader eller luftfuktighet som kan resultera i att den inte fungerar optimalt. 10

11 Miljöhänsyn vid batteribyte Vid byte av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Använda batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall. Förbrukade batterier märkta med symbolen för avfallshantering ska slängas på auktoriserade insamlingsstationer. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Ta ur batterierna innan produkten kasseras. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfalls-hantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Box Sundbyberg Tel Tekniska Data OBH Nordica 4771 Mottagare Sändare Temperaturnål av rostfritt stål Val av råvara Val av tillagningsgrad 11

12 Individuell temperaturinställning Timerfunktion Batterityp: 4 st AAA 1,5V batterier (2 till sändare + 2 till mottagare) Med reservation för eventuell ändringar. 12

13 OBH Nordica Trådløst Stegetermometer Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, der kan få de elektroniske dele til at ruste eller ødelægge apparatets elektronik. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 6. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 7. Sørg for at apparatet er udenfor børns rækkevidde, med mindre de er 8 år og opefter. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Efterlad aldrig apparatet udendørs, hvor det kan blive udsat for regn. 11. Apparatet må ikke benyttes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. 12. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. 13. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 13

14 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før stegetermometret tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Modtagerens funktioner 1. Tænd/sluk knap ON/OFF. 2. MODE knap for valg af termometer og timerfunktion. 3. MIN knap for indstilling af minutter. 4. START/STOP knap for aktivering af timerfunktion. 5. HR knap for indstilling af timer. 6. MEAT/UP knap for valg af kødtype samt indstilling af temperatur. 7. TASTE/DOWN knap for valg af tilberedningsgrad samt indstilling af temperatur. 14

15 Senderens funktioner 1. Display, der viser kødets temperatur. 2. Stativ til placering på bord. Kan ligeledes anvendes til ophængning på væg. 3. Batterihus 2 x AAA 1,5V batterier. 4. Metalnål i rustfrit stål (ikke illustreret). 5. Resync knap for nulstilling samt indstilling af C/ F. 6. Tænd/sluk knap ON/OFF. Montering og udskiftning af batterier Modtageren bruger 2 stk. AAA 1,5V batterier. Fjern først batteridækslet på modtagerens bagside. Placér derefter batterierne i batterihuset sørg for, at batteriernes + og pol placeres som angivet i batterihuset. Herefter fjernes batteridækslet på senderen ved at skrue de to skruer på senderens bagside løs. Placér 2 stk. AAA 1,5V batterier i batterihuset sørg for, at batteriernes + og pol placeres som angivet i batterihuset. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Man kan med fordel bruge Alkaline batterier. Brugte batterier skal afleveres på særlige indsamlingssteder, da de kan lække syre, der kan beskadige termometerets elektroniske kredsløb. Brug ikke genopladelige batterier i enhederne. 15

16 Signaloverførsel mellem modtager og sender Modtageren skal opfange signal fra senderen hver gang, apparatet tændes. Bemærk: Nedenstående punkter skal udføres i den rigtige rækkefølge, for at senderen skal kunne transmittere signal til modtageren. 1. Tænd modtageren ved at trykke og holde modtagerens tænd/sluk knap nede i 2 sekunder, indtil der høres et bip. 2. Metalnålens stik tilsluttes nu senderen. Tænd derefter senderen ved at holde tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder. Det er vigtigt at gøre dette inden for 2 minutter fra modtageren tændes for at sikre god signaloverførsel mellem sender og modtager. Hvis modtageren ikke afgiver et bip indenfor 5-10 sekunder og displayet fortsat viser - - -, holdes senderens resync knap inde i 2 sekunder for at påbegynde ny signaloverførsel. 3. Når modtageren har opfanget signalet, vil metalnålens temperaturmåling blive vist i modtagerens display og der vil lyde et bip. BEMÆRK: Metalnålen skal være tilsluttet senderen, for at apparatet kan virke, som det skal. Ved problemer med signaloverførslen Stegetermometret har en transmissionsrækkevidde på op til 40 meter (målt i åbent landskab). Hvis modtageren er placeret for langt fra senderen eller der er kommet andre signaler i vejen for temperaturoverførslen, vil modtageren ikke kunne modtage signal fra senderen. Hvis dette er tilfældet, vil der lyde et bipsignal hvert 4. sekund samtidig med, at vil blinke i displayet for at indikere, at signalet skal synkroniseres. 1. Hvis signalforbindelsen mellem sender og modtager ikke er i orden, kan afstanden mellem sender og modtager evt. gøres mindre. Hjælper dette ikke, prøv da følgende: 16

17 2. Hold modtagerens tænd/sluk knap inde i 2 sekunder for at slukke modtageren. Tænd derefter modtageren igen, hvorefter vil blinke i displayet. Tryk og hold resync knappen på bagsiden af senderen inde i 2 sekunder. Temperaturmålingen skulle herefter blive vist i displayet. Bemærk: Resync knappen kan aktiveres manuelt hvert 5. sekund. Hvis synkroniseringen ikke virker første gang, vent da 5 sekunder, inden resync knappen aktiveres igen. Indstilling af temperatur Stegetermometret er programmeret med forudindstillede temperaturer for alle kødtyper. Se nedenstående tabel: Råvare BEEF (oksekød, vildt) WELL DONE (gennemstegt) Tilberedningsgrad MEDIUM RARE MEDIUM (medium rød) RARE (rød) 75 C 70 C 60 C 55 C VEAL (kalvekød) 75 C 70 C - - LAMB (lam) 75 C 70 C - - PORK (svinekød) 77 C 71 C - - CHICK (kylling) 80 C TURKY (kalkun) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgere) 75 C Kødtype vælges ved at trykke på MEAT/UP knappen, indtil den ønskede kødtype vises i displayet. Tryk derefter på TASTE/DOWN knappen for at indstille tilberedningsgrad. 17

18 Stik spidsen af nålen ind i midten af kødet, sæt kødet i ovnen og vent, indtil alarmen lyder. Bemærk at metalnålens sensor sidder helt fremme i spidsen af nålen. Sørg derfor altid for, at spidsen når ind midt i kødet dog ikke for langt, så den stikker ud gennem kødet. Indstilling af valgfri temperatur Når kødtypen er valgt i henhold til ovenstående, f.eks. BEEF RARE. Kan valgfri temperatur indstilles ved at trykke og holde MODE knappen inde i 2 sekunder. Tryk derefter på MEAT/UP knappen for at øge temperaturen eller TASTE/DOWN for at sænke temperaturen. Temperaturalarm Når den indstillede temperatur er opnået, vil alarmen afgive 3 bip pr. sekund. Metalnålens målte temperatur samt et advarselsikon vil derefter blinke i modtagerens display. Tryk på en hvilken som helst knap på modtageren for at slukke alarmen. Timerfunktion Nedtælling 1. Tryk på MODE knappen for at skifte mellem visning af temperatur og timerfunktion. Et lille ikon samt 0:00 vises nu i displayet. 2. Tryk på HR knappen for at indstille timer samt MIN knappen for at indstille minutter. 3. Tryk på START/STOP knappen for at starte nedtællingen. Pilikonet vil blinke. 4. Tryk på START/STOP knappen igen for at stoppe nedtællingen. Pil-ikonet vil stoppe med at blinke. 5. Tryk og hold START/STOP knappen inde i 2 sekunder for at nulstille igen. 18

19 Bemærk at minimums-indstilling for timerfunktionen er 1 minut og makimums-indstilling er 23 timer og 59 minutter. Når nedtællingen kommer til 0:00, vil timeren begynde at tælle opad og apparatet vil bippe i 30 sekunder. 0:00 samt pil-ikonerne vil blinke i displayet. Tryk på START/STOP knappen for at slukke alarmen. Tidtagning 1. Tryk på MODE knappen for at skifte mellem visning af temperatur og timerfunktion. Et lille ikon samt 0:00 vises nu i displayet. 2. Tryk på START/STOP knappen for at starte tidtagningen. Pilikonet vil blinke. 3. Tryk på START/STOP knappen igen for at stoppe tidtagningen. Pil-ikonet vil stoppe med at blinke. 4. Tryk og hold START/STOP knappen inde i 2 sekunder for at nulstille igen. Bemærk: Hvis tidtagningen når 24 timer, vil den fortsætte med at vise 24 i displayet. Apparatet vil bippe og pil-ikonet vil blinke i 30 sekunder. Bemærk at timerfunktionen kan anvendes samtidig med termometret. Timerfunktionen vil køre i baggrunden og kan vises i displayet ved at trykke på MODE knappen. Gode råd Hvis modtagerens og/eller senderens display viser LLL eller HHH i stedet for den målte temperatur, vent da indtil metalnålen har opnået stuetemperatur, inden den stikkes ind i kødet igen. Hvis displayene fortsat viser fejl, er der sandsynligvis noget galt med metalnålen. 19

20 Hvis den viste temperatur synes meget høj eller temperaturen stiger for hurtigt, er det vigtigt at kontrollere, om metalnålen stikker ud af kødet. Stik metalnålen ind i midten af kødet - Undgå ben og fedtrige dele. Advarsel! Anvend altid grydelapper eller lignende, når metalnålen og/ eller ledningen berøres under tilberedning eller direkte efter tilberedning. Sørg altid for at metalnålen og ledningen er uden for børns rækkevidde. Rengør metalnålen grundigt og aftør den grundigt hver gang, den har været i brug. Sørg for at modtageren ikke udsættes for regn, idet den ikke er vandtæt. Senderen er vandresistent men ikke vandtæt. Senderen må ikke nedsænkes i vand. Udsæt ikke ledningens stik for vand eller anden væske, da det kan beskadige stikket og resultere i fejlagtige målinger. Udsæt ikke modtageren og senderen for direkte varme eller varme overflader. Metalnålen og ledningen må ikke komme i kontakt med åben ild. Anvend ikke metalnålen i mikrobølgeovn. Hvis termometeret måler temperaturer under 0 C (32 F), vil displayet vise LLL. Er temperaturen over 300 C (572 F), vil displayet vise HHH. Ledningen kan blive beskadiget ved temperaturer over 300 C. Stegetermometret må ikke anvendes af børn under 12 år. Rengøring og vedligeholdelse Modtageren og senderen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle de blive våde, skal de tørres omgående, idet væsker indeholder mineraler, der kan få de elektroniske dele til at ruste. Metalnålen kan rengøres med vand tilsat lidt mildt opvaskemiddel. Ledningen aftørres med en let fugtig klud. 20

21 Ledningens stik må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker. Delene må ikke vaskes i opvaskemaskine. Stegetermometret må ikke udsættes for håndhændet behandling, støv, ekstreme temperaturudsving eller luftfugtighed, der kan resultere i, at termometeret ikke fungerer optimalt. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier bør man tænke på miljøet. Brugte batterier bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflevér i stedet de brugte batterier på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Samtidig bør man sørge for ikke at lade batterierne blive for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Husk at udtage batterierne, inden produktet bortskaffes. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.:

22 Tekniske data OBH Nordica 4771 Modtager Sender Metalnål i rustfrit stål Valg af kødtype Valg af tilberedningsgrad Individuel temperaturindstilling Timerfunktion Batteritype: 4 stk. AAA 1,5V batterier (2 til senderen og 2 til modtageren) Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 22

23 OBH Nordica Trådløs Steketermometer Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Hvis apparatet blir vått skal det tørkes av omgående ettersom væske inneholder mineraler som gjør at de elektroniske delene ruster eller ødelegger elektronikken i apparatet. 3. Hvis apparatet blir smusset skal den tørkes av med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mental helse eller som har kjennskap/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller etter instruksjon om hvordan apparatet brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er informert om mulige farer. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere faren rundt dette. Lær derfor barn et ansvarsfult forhold med elektrikse og elektroniske apparater. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn som er under 8 år og ikke er under tilsyn. 7. Hold apparatet utenfor barns rekkevidde hvis de er under 8 år. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild e.l 9. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 10. La aldri apparatet stå ute da det kan bli utsatt for regn. 11. Apparatet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser synlige tegn på skader. I slike tilfeller bør man reklamere på apparatet der det er kjøpt. 12. Batteriene må tas ut av apparatet før det avleveres. 13. Hvis det oppstår batteri lekkasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene. 23

24 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Hvis produktet brukes til annet formål enn det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren det fulle ansvar. Eventuelle skader som følger dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før ovnstermometeret tas i bruk bør bruksanviningen leses og deretter spares til senere bruk. Mottakerens funksjoner 1. Strømbryter ON/OFF. 2. MODE knapp for valg mellom termometer- og timerfunksjon. 3. MIN knapp for innstilling av minutt tall. 4. START/STOP knapp for aktivering av timerfunksjon. 5. HR knapp for innstilling av time tall. 6. MEAT/UP for valg av råvare og temperaturinnstilling. 7. TASTE/DOWN for valg av tilberedningsgrad og temperaturinnstilling. 24

25 Senderens funksjoner 1. Display som viser råvarens temperatur. 2. Stativ for plassering på bord. Kan også brukes for oppheng. 3. Batterirommet 2 x AAA batterier. 4. Temperaturnål i rustfritt stål (ikke synlig). 5. Resync knapp for nullstilling og innstilling av C/ F. 6. Strømbryter ON/OFF. Montering og bytting av batteri Mottakeren har 2 stk AAA 1,5V batterier. Ta bort batterilokket på baksiden av mottakeren. Sett så batteriene i batterirommet og pass på at + og polene settes som vist i batterirommet. Ta deretter bort batterilokket på senderen med å skru bort de to skruene på baksiden av senderen. Sett deretter i 2 stk AAA 1,5V batterier med + og polene som vist i batterirommet. Bruk kun nye batterier i riktig størrelse og gjerne Alkaline batterier. Brukte batterier bær avleveres ( på anviste gjennvinningsstasjoner) da de kan lekke syre som kan skade termometeres elektronikk. Bruk ikke oppladbare batterier i enhetene. Signaloverføring mellom mottaker og sender Mottakerenhet må registrere signal fra senderen hver gang apparatet starter for at den skal fungere. Husk at stegene må 25

26 26 gjøres i riktig rekkefølge for at signaloverføringen skal registreres. Start mottakeren med å trykke på strømbryteren på mottakeren i 2 sekunder til det høres ett pip. Tilkoble temperaturnålens kontakt til senderen. Start deretter senderen med å trykke inn strømbryteren i 2 sekunder. Dette momentet må gjøres innen 2 minutter fra mottakeren starter, for å kunne ta i mot signal fra senderen. Hvis mottakeren ikke gir fra seg ett pip innen 5-10 sekunder og displayet fortsatt viser --- blinker, trykk på senderens resync knapp i 2 sekunder for å starte overføringen. Hvis signaloverføringen lykkes vises temperaturnålens temperaturregistrering i displayet på mottakeren og det høres ett pip. HUSK: Temperaturnålen må være tilkoblet senderen for at apparatet skal fungere. Ved problemer med signaloverføringen Mottakeren fungerer vanligvis innen en rekkevidde på 40 meter (åpet landskap) fra senderen. Hvis mottakeren er satt for langt fra senderen eller hvis det er unormalt mye forstyrrelser kan mottakeren ikke ta i mot signal fra senderen. Hvis dette skjer høres en pipesignal hvert 4. Sekund samtidig som --- blinker i displayet som et tegn på at signalet må synkroniseres. Flytt mottakeren nærmere senderen og gjør følgende: 1. Flytt mottakeren nærmere senderen for å se om mottakeren kan gjennoppta signalet. Hvis ikke dette fungerer, prøv da følgende: 2. Hold mottakerens strømbryter inne i 2 sekunder for å slå den av. Start så mottakeren igjen og --- blinker i displayet. Trykk og hold inne resync knappen på baksiden av senderen i 2 sekunder. Temperaturregistreringen skal da vises i displayet.

27 Husk: resync knappen kan aktiveres manuelt hvert 5. Sekund. Hvis synkroniseringen ikke fungerer ved første forsøk, vent i 5 sekunder før resync knappen aktiveres igjen. Innstilling av temperatur Ovnstermometeret er programert med ferdig innstilte temperaturer for alle typer råvarer. Se tabellen under: Tilberedningsgrad Råvare WELL MEDIUM MEDIUM RARE DONE RARE (rå) (godt stekt) (medium/ rå BEEF (oksekjøtt 75 C 70 C 60 C 55 C og vilt) VEAL (kalv) 75 C 70 C - - LAMB (lam) 75 C 70 C - - PORK (svinekjøtt) 77 C 71 C - - CHICK (kylling) 80 C TURKY (kalkun) 80 C FISH (fisk) 60 C HAMBG (hamburgere) 75 C For å velge type råvarer trykk da på MEAT/UP knappen til ønsket råvare vises i displayet. Trykk deretter på TASTE/DOWN knappen for å stille inn tilberedningsgrad. Stikk deretter temperaturnålen i den tykkeste delen på råvaren, sett råvarne inni i ovnen og vent til alarmen høres. Husk at temperaturnålens sensor sitter helt frem i spissen. Pass derfor på at spissen alltid er inni den tykkeste delen og trykk ikke for langt inn slik at den stikker ut gjennom råvaren. 27

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl // Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

wellness Type 4707 4707_0707.indd 1 17-07-2007 13:49:07

wellness Type 4707 4707_0707.indd 1 17-07-2007 13:49:07 wellness Type 4707 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english...page 19-22

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere