Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler"

Transkript

1 Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Vejledning - OK efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har med virkning fra 1. april 2011 indgået en ny organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Organisationsaftalen af 11. juli 2011 er udsendt med cirkulære af 9. august 2011 (Perst. nr ). Cirkulæret findes på Personalestyrelsens hjemmeside på web-adressen 9. august 2011 Sags nr.: J.271 Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har med virkning fra 1. april 2011 endvidere fornyet protokollater om arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Protokollaterne af henholdsvis 11. juli 2011 (ledere) og 30. juni 2008 (lærere) er udsendt med cirkulære af 9. august 2011 (Perst. nr ). Cirkulæret findes på Personalestyrelsens hjemmeside på web-adressen Der er kun sket ændring af protokollaterne på et punkt (ledere har ikke længere pligt, men alene ret til at undervise), jf. vejledningens side 13. Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten). Fællesoverenskomsten, der har virkning fra 1. april 2011, udsendes, når den foreligger. I organisationsaftalens 4-16, 34 samt i bilagene 1-2 findes de lønbestemmelser, som skolerne skal følge. For så vidt angår timelønnede og

2 2 ansatte ved kombinerede skoler henvises til de særlige bestemmelser henholdsvis i organisationsaftalens og Alle lønninger og tillæg i aftalen med bilag er anført i grundbeløb pr. 1. oktober 1997, medmindre andet er anført. Lønnen opregnes til aktuelt lønniveau ved hjælp af reguleringsprocenten. Denne fremgår af Finansministeriets lønoversigter og i øvrigt af de løntabeller, som udsendes af skoleforeninger og lærerforeninger. Finansministeriets lønoversigter og den aktuelle reguleringsprocent findes på Personalestyrelsens hjemmeside på web-adressen /Procentregulering/Reguleringsprocenten.aspx Reguleringsprocenten pr. 1. april 2011 udgør 31,0660 %, dvs. at den aktuelle løn er 31,0660 % højere i forhold til det aftalte grundbeløb. Næste regulering finder sted pr. 1. april 2012, hvor der fastsættes nye grundbeløb. Samtidigt nulstilles reguleringsprocenten. På Personalestyrelsens hjemmeside findes en grundbeløbsberegner, som kan anvendes til at omregne et beløb til eller fra 1997-niveau, jf. webadressen Aftalen har som nævnt virkning fra 1. april Opmærksomheden henledes på, at 4 a fortsat er midlertidig, og at OK 2008 tillæggene og garantiløntrinnet bortfalder pr. 31. marts OK 2008 tillæg og garantiløn OK 2008 tillæg Der ydes et midlertidigt ikke-pensionsgivende tillæg (1. oktober niveau) på kr. for lærere og børnehaveklasseledere på trin I, mens tillægget for lærere og børnehaveklasseledere på trin II og lærere og børnehaveklasseledere på trin III med mindre end 12 års anciennitet, udgør kr. Tillægget kaldes OK 2008 tillægget. Garantiløntrin Der blev pr. 1. april 2009 indført en garantiløn som et teknisk trin 4, der udgør kr. for lærere og kr. for børnehaveklasseledere. Lærere og børnehaveklasseledere, som opnår 12 års anciennitet efter 1. april 2009 Lærere og børnehaveklasseledere, som opnår 12 års anciennitet efter 1. april 2009, omfattes af garantilønnen således: Ved beregning af garantilønnen medregnes: varige kvalifikationstillæg

3 3 evt. udligningstillæg varige funktionstillæg, som ydes til bestemte løntrin eller generelt for lærerne / børnehaveklasselederne ved skolen Ved beregning af garantilønnen medregnes ikke: funktionstillæg, der ydes for varetagelse af særlige funktioner tidsbegrænsede kvalifikations- og funktionstillæg undervisningstillæg kostskoletillæg områdetillæg ulempetillæg OK 2008 tillægget bortfalder ved overgangen, men såfremt lønnen efter ovenstående beregning er lavere end garantilønnen, ydes et pensionsgivende OK 2008 tillæg til udligning af forskellen. Der henvises i øvrigt til de eksempler til 4 a i organisationsaftalen, der er vedlagt som bilag til denne vejledning. Det bemærkes, at garantilønsordningen fortsat er midlertidig, og at OK 2008 tillæggene og garantilønnen således bortfalder pr. 31. marts Lønanciennitet Reglerne for optjening af lønanciennitet er uændrede og findes i organisationsaftalens 6. Funktions- og kvalifikationstillæg samt engangsvederlag Centralt aftalte tillæg Til basislønnen er knyttet bestemmelser om funktions- og kvalifikationstillæg. Ved de centrale forhandlinger er der på forhånd aftalt følgende funktionstillæg, jf. organisationsaftalens bilag 1, som skal udbetales til lærere efter de aftalte kriterier: Undervisningstillæg for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere Tillæg for særlig godkendt undervisning, jf. pkt. 5 i organisationsaftalens bilag 1. Souscheftillæg

4 4 Undervisningstillæg i forbindelse med til- eller fratræden For lærere ansat i mindst 3 måneder i en del af et skoleår skal der foretages en opgørelse af undervisningstillæggets størrelse i forhold til undervisningsaktiviteten i et helt skoleår, jf. pkt. 4, 2. afsnit, i organisationsaftalens bilag 1. Lokalt aftalte tillæg Skolerne aftaler lokale funktions- og kvalifikationstillæg med tillidsrepræsentanten. Disse tillæg kan aftales som midlertidige eller varige tillæg (jf. organisationsaftalens bilag 2). For ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning gælder, at disse tillæg altid er pensionsgivende. Midlertidige tillæg, der er aftalt før 1. april 2002, er dog kun pensionsgivende, når dette fremgår af den indgåede lønaftale. Herudover kan der ydes engangsvederlag for at honorere en særlig indsats. Engangsvederlag kan aftales pensionsgivende. For ansatte med tjenestemandslignende pensionsordning henvises til organisationsaftalens bilag 3. Den lokale løndannelse har som forudsætning, at der skal være sammenhæng mellem lønfastsættelse og en samlet vurdering af den ansattes relevante funktioner og kvalifikationer. Overordnet skal kvalifikationer vurderes i sammenhæng med den kompetenceudvikling, der måtte være en følge af skolens personalepolitik. Lønudløsende funktioner forudsættes at ligge ud over, hvad man kan forvente varetaget inden for basislønnen. I organisationsaftalens bilag 2 findes en indgående beskrivelse af forudsætningerne for funktions- og kvalifikationstillæg. Pligt til at anvende det nye lønsystem og udmønte lokal løn Som et led i resultatet af overenskomstforhandlingerne 2011 videreføres der en pligt for skolerne til at anvende det nye lønsystem, herunder til som minimum at udmønte en vis del af lønsummen for lærere og børnehaveklasseledere som lokal løn. Formålet er at fortsætte udviklingen af det nye lønsystem på skoler, der kun i ringe omfang er kommet i gang med at anvende det nye lønsystem. På denne baggrund har Undervisningsministeriet i brev af 9. august 2011 pålagt skolerne mindst at have udmøntet 3,6 % af lønsummen for lærere som lokal løn senest ved lønforhandlingen, der senest skal finde sted i oktober måned Skoler, der har fungeret i mere end 1 år og mindre end 3 år, har dog kun pligt til mindst at udmønte 2 % af lønsummen. Nye skoler er i det første år ikke omfattet af pligten til en minimumsudmøntning, men disse skoler skal naturligvis også anvende ny løn.

5 5 De 3,6 %/2 % er en absolut minimumsudmøntning i hele overenskomstperioden, således at udmøntningen på ethvert tidspunkt i perioden udgør 3,6 %/2 %. For så vidt angår opgørelse af den lønsum, der ligger til grund for beregningen af de 3,6 %/2 %, henholdsvis hvilke lokale løndele, der indgår i opgørelsen af de 3,6 %/2 %, henvises til den vejledning, der er udarbejdet af overenskomstens parter, og som var vedlagt brevet af >. august Skolen skal udlevere opgørelsen af lønsummen og forbruget af lokal løndannelse til tillidsrepræsentanten (ved skoler uden tillidsrepræsentant til Frie Skolers Lærerforening / Danmarks Lærerforening). Undervisningsministeriet forudsætter, at skolerne anvender lønsystemet aktivt og mindst på et niveau, svarende til pligtudmøntningen. Skoler, der har fungeret i mindre end 3 år, skal i den forbindelse selv være opmærksomme på, hvornår de bliver omfattet af pligtudmøntningen, henholdsvis pligten til mindst at udmønte 3,6 % af lønsummen som lokal løn. Skolerne har selv ansvaret for, at der udmøntes mindst den procent af lønsummen, som er pålagt af Undervisningsministeriet. Det bemærkes, at parterne er enige om at følge op på, at den aftalte udmøntning sker, samt at tage de nødvendige skridt i forhold til de skoler, der ikke har opfyldt målet. Personalestyrelsen og LC har udarbejdet Orientering om økonomisk råderum i forhold til nye lønsystemer. Indholdet er rettet særskilt til frie skoler. Orienteringen er vedlagt brevet af 9. august Resultatløn De lokale parter kan aftale supplerende, resultatbaserede lønordninger, jf. fællesoverenskomstens 5 samt organisationsaftalens bilag 2. Dette forudsætter, at der på forhånd defineres kvantitative og kvalitative mål, som i aftalt omfang og i en aftalt måleperiode kan udløse løntillæg i form af resultatløn, der som noget nyt kan aftales pensionsgivende. Der henvises i den forbindelse til ministeriets særskilte bemyndigelsesskrivelse af 13. juni 2001 vedrørende resultatlønsaftaler. For så vidt angår ledere henvises endvidere til ministeriets særskilte bemyndigelsesskrivelse af 4. juli 2003 vedrørende engangsvederlag til ledere.

6 6 Lokale lønforhandlinger Nye lønsystemer Nye lønsystemer er et fælles ansvar. Erfaringerne har vist, at de frie skoler ikke i samme takt som andre sektorer i uddannelsessystemet har anvendt de nye lønsystemer, hvorfor overenskomstparterne har aftalt, at der på hver skole skal være formuleret en skriftlig, lokal lønpolitik. Der henvises i øvrigt til den af parterne udarbejdede inspirationspjece om lokal lønpolitik, jf. dette link: %20En%20vej%20til%20skolens%20maal/Loenpolitik%20pjecepdf.ashx Lokale lønaftaler Lokale lønaftaler indgås mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, skal skolens ledelse indgå aftale med Frie Skolers Lærerforening, på de private gymnasiers grundskoleafdelinger dog med Danmarks Lærerforenings lokale kreds. I det omfang der på skolen er indgået forhåndsaftaler med senere automatisk udmøntning af tillæg, skal disse også være forhåndsaftalt med den relevante lærerforening, hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant. Der henvises til organisationsaftalens 20 og cirkulærebemærkningerne hertil. Uenighed ved lokale lønforhandlinger Forhandling efter 20, stk. 3, sker med deltagelse af repræsentanter for Undervisningsministeriet og den faglige organisation. Forhandlingen kan med den pågældende skoles accept i stedet gennemføres med deltagelse af repræsentanter for de respektive skoleforeninger, henholdsvis de respektive lærerforeninger, jf. 20, stk. 3 a. Det forudsættes, at skoleforeningen og lærerforeningen er enige om at bistå de lokale parter og har indgået en skriftlig aftale om et sådant samarbejde. Det bemærkes, at dette er en forsøgsordning, der kan bringes til ophør i aftaleperioden af hver af aftaleparterne. Krav til en lokal lønaftale Det skal fremgå, om der er tale om kvalifikationstillæg eller funktionstillæg

7 7 Lønaftalens karakter. Er der tale om engangsvederlag, et midlertidigt tillæg (i så fald med tidsangivelse) eller et varigt tillæg? Eventuel aftale om pension af engangsvederlag og resultatløn Eventuel pensionsbestemmelse for midlertidige tillæg (aftalt før 1. april 2002) Eventuel aftale om pension af tillæg for medarbejdere med ret til tjenestemandslignende pension Eventuel aftale om supplerende pensionsoptjening Begrundelse for det aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg eller engangsvederlag (fx: For varetagelsen af funktionen som skolebibliotekar er aftalt...) Ved personlige lønaftaler skal den pågældende være identificeret Ved lønaftaler for grupper af medarbejdere eller særlige stillingskategorier skal medarbejdergruppen / kategorien være defineret og afgrænset Forhåndsaftalte lønkriterier skal være nøje beskrevet, så den automatiske udmøntning ikke giver anledning til misforståelser Eventuelt grundlag for ophør af en lønudløsende funktion Opsigelsesbestemmelser (fx: Denne aftale om varige kvalifikationstillæg kan af begge parter opsiges skriftligt med 3 måneders varsel). For så vidt angår opsigelse af tillægsaftaler/ophør af tillæg henvises i øvrigt til organisationsaftalens 20, stk. 7, og cirkulærebemærkningen hertil. Opmærksomheden henledes særligt på, at ved opsigelse af en lokal aftale om kvalifikationstillæg bevarer den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales. Det anbefales, at der på skolen oprettes en lønprotokol, som dels indeholder rammebeskrivelse, dels indeholder alle indgåede lønaftaler med de relevante underskrifter (tillidsrepræsentant/lærerforening, forstander, bestyrelse). Lokalaftaler om varige tillæg bør optages som bilag til ansættelsesbrevene, og Undervisningsministeriet har fået oplyst, at de ansættelsesbreve, som er godkendt af overenskomstparterne, er revideret med henblik på dette. Ydelse af tillæg skal i øvrigt fastlægges i en skriftlig aftale, og aftalen skal udleveres til den ansatte. Skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening har i fællesskab udarbejdet skemamateriale til indgåelse af lokale lønaftaler. Lokale lønaftaler indberettes til Fordelingssekretariatet. Det bemærkes, at lokale lønaftaler, herunder aftaler om intervalløn for ledere, ikke har nogen indflydelse på tilskuddets størrelse.

8 8 Pension (Organisationsaftalens 17 og 18) Skolerne skal indbetale pensionsbidrag til Lærernes Pension, idet ansatte med en personlig tjenestemandslignende pensionsordning dog bevarer retten til denne (Efterlønskassen og Pensionskassen af 1925). Pensionsordning i Lærernes Pension Ved indbetaling til Lærernes Pension indbetaler skolen 17,3 % af de pensionsgivende løndele. 1/3 af indbetalingen anses for den ansattes egetbidrag. De pensionsgivende løndele fremgår af organisationsaftalens 17, stk. 2. Pensionsordning i Efterlønskassen / Pensionskassen af 1925 Lærere, som optjener løn efter basislønskalaen, kan som personlig ordning have bevaret retten til optjening af tjenestemandslignende pension. Skolerne indbetaler bidrag til statskassen (Efterlønskassen og Pensionskassen af 1925) efter det skalatrin, hvor læreren beregningsmæssigt er indplaceret i pensionsmæssig henseende. For disse ansatte udgør pensionsbidraget fortsat 15 %. Der henvises i øvrigt til Finansministeriets cirkulære af 17. juni 2004 (Perst. nr ), jf. dette link: Supplerende pensionsordning Lærere, der har en tjenestemandslignende pensionsordning, optjener ikke automatisk pension af funktions- og kvalifikationstillæg. Der kan imidlertid aftales en supplerende pensionsordning, hvor der til Lærernes Pension indbetales 17,3 % af de varige og eventuelt midlertidige løntillæg. For ledere på intervalløn gælder tilsvarende, at en eventuel forskel mellem den pensionsgivende løn og den aftalte intervalløn helt eller delvis kan gøres pensionsgivende med en supplerende pensionsordning i Lærernes Pension, jf. nedenfor. Der henvises til 2 og 3 i organisationsaftalens bilag 3 samt cirkulærebemærkningerne hertil. Ferie Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned har fastsat andet, anses ferien for placeret med 5 hverdage fra og med den 1. august ved skoleårets start samt de 20 hverdage, der ligger umiddelbart forud for den 1. august ved skoleårets slutning. Ved fratræden fx ved skoleårets slutning pr. 31. juli afregnes tilgodehavende feriedage.

9 9 Det forudsættes, at normperioden følger skoleåret og starter den 1. august. Det betyder, at skoleåret/normperioden starter med 5 feriedage og slutter med 20 feriedage. Bestemmelserne om feriens placering ændrer således ikke på ferieaftalens bestemmelser om feriens længde mv. Særlige feriedage Reglerne om særlige feriedage er nærmere beskrevet i kapitel 5 i ferieaftalen af 9. november 2005, jf. Finansministeriets cirkulære af 11. november 2005 (Perst. nr ), jf. dette link: Reglerne gælder med de fravigelser for lærere, der er anført i organisationsaftalens 24, jf. også cirkulærebemærkningerne til bestemmelsen. For så vidt angår optjening og afvikling af særlige feriedage henvises til cirkulærebemærkningerne til organisationsaftalens 24 og den heri anførte oversigt med tilhørende bemærkninger. Deltidsbeskæftigede optjener også 0,42 særlig feriedag pr. måned. Deltidsbeskæftigede afvikler de særlige feriedage i forhold til deres beskæftigelsesgrad. De særlige feriedage indregnes i arbejdstiden som skoletid med 5,4 timer pr. dag for lærere, jf. bemærkningerne til 2, stk. 1, i protokollaterne om arbejdstid mv. Endvidere gælder følgende: 1) Skolen og den ansatte kan i stedet for afvikling af de særlige feriedage indgå aftale om, at de særlige feriedage godtgøres kontant ved skoleårets udløb. Af hensyn til planlægningen af det kommende skoleår skal aftale om eventuel udbetaling indgås inden den 1. maj. I særlige tilfælde kan skolen og den ansatte indgå aftale om udbetaling af særlige feriedage i løbet af skoleåret. 2) Såfremt det aftales at de særlige feriedage udbetales, følges reglerne i ferieaftalen, hvilket medfører, at de særlige feriedage først kan udbetales ved afslutningen af det ferieår, der følger efter optjeningsåret. Timelønnede vikarer m.fl. (Organisationsaftalens 33-35) Timelønnede vikarer kan ansættes til midlertidig beskæftigelse af under 3 måneders varighed. Aflønningen afhænger af opgavens karakter, idet undervisning kan aflønnes med en højere sats end andre arbejdsopgaver.

10 10 Der er aftalt lønintervaller for henholdsvis uddannede og uuddannede, og herunder for undervisningsopgaver og andre arbejdsopgaver. Pauser i forbindelse med undervisning medregnes i arbejdstiden for vikarer som undervisningstid. Timetaksten indeholder betaling for tid til forberedelse mv. Der skal fortsat ske betaling for minimum 3 timer, med mindre vikaren tilkendegiver, at vedkommende ikke ønsker at stå til rådighed i 3 timer efter mødetidspunktet. Der kan endvidere ansættes timelønnede lærere til beskæftigelse af mere end 3 måneders varighed, hvis det årlige arbejdstimetal ikke overstiger 320 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansættelsesperioden er kortere end 1 år. Det er en forudsætning, at disse timer ikke kan dækkes af de faste lærere. Lønnen til lærere, der er omfattet af denne bestemmelse, er pensionsgivende. Kombinerede skoler Der henvises til organisationsaftalens og cirkulærebemærkningerne hertil. Opmærksomheden henledes på, at 39, stk. 2 og 3, er ophævet fra 1. april Dette er en følge af, at ledere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler ikke længere har pligt, men alene ret til at undervise. Barsel, adoption og omsorgsdage Reglerne om barsel, adoption og omsorgsdage er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære af 9. juni 2008 om barsel, adoption og omsorgsdage (Perst. nr ), jf. dette link: Der henvises endvidere til Finansministeriets og centralorganisationernes fælles barselsvejledning, som ligger på Personalestyrelsens hjemmeside, jf. dette link: 9/Barselsvejledning_2009_ver1.ashx Administration af omsorgsdage Der henvises til Undervisningsministeriets brev af 28. april 2003 med bilag om administration af omsorgsdage, der tidligere er udsendt til skolerne.

11 11 Senior- og fratrædelsesordninger Reglerne om senior- og fratrædelsesordninger er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære af 12. december 2008 om senior- og fratrædelsesordninger (Perst. nr ), jf. dette link: Seniorbonus Ordningen afskaffes pr. 31. december Ordningen er gældende i perioden 1. januar december 2011, dog således, at seniorbonus, som er optjent i 2010 og 2011, og som ønskes anvendt som seniordage, kan afvikles i 2012 og Når en ansat er fyldt 62 år, optjener vedkommende en ret til seniorbonus, som kan afvikles, når den ansatte er fyldt 63 år. Bonussen udgør 2,9 % af årslønnen. I stedet for at få bonussen udbetalt, kan retten til bonus veksles til enten pension eller frihed (seniordage). Veksles bonussen til pension, skal denne indbetales til Lærernes Pension, hvis vedkommende er medlem. Er den ansatte medlem af Efterlønskassen eller Pensionskassen af 1925, kan pensionen indbetales på en privattegnet pensionsordning. Ønskes bonussen vekslet til seniordage, skal der foretages en omregning, således at hver dag (= 7,4 timer) koster 1/260 af årslønnen. Som 62-årig optjenes ret til at veksle til 1-4 seniordage pr. år, mens der som 63-årig eller ældre optjenes ret til at veksle til 1-6 seniordage pr. år. Afskedigelsesprocedure Der henvises til organisationsaftalens 27 ff. og cirkulærebemærkningerne hertil. Opmærksomheden henledes på cirkulærebemærkningen til bestemmelsen, hvorefter det henstilles, at den enkelte skole, inden afskedigelse iværksættes, giver den ansatte meddelelse om den påtænkte afskedigelse med begrundelse og giver den ansatte mulighed for at udtale sig. Bod for manglende meddelelse til faglig organisation om uansøgt afskedigelse I henhold til organisationsaftalens 26, stk. 5, 2. pkt., skal der samtidig med enhver uansøgt afskedigelse gives skriftlig meddelelse herom til den

12 12 faglige organisation. Undladelse heraf medfører sædvanligvis en bod på kr. i Arbejdsretten. Da der hidtil har været et uacceptabelt højt antal af sager, hvor en skole ikke har underrettet den faglige organisation skriftligt om en uansøgt afskedigelse samtidig med denne - dvs. samme dag eller senest førstkommende arbejdsdag efter afskedigelsen - skal Undervisningsministeriet på det kraftigste indskærpe overfor skolerne, at denne bestemmelse skal overholdes. Det bemærkes, at bodsansvaret er tilnærmelsesvis objektivt, dvs. der ifaldes bod, uanset hvad grunden til den manglende meddelelse til organisationen er, og at der skal sendes meddelelse til organisationen, selv om skolen har været i kontakt med organisationen i forbindelse med den uansøgte afskedigelse. Det tilrådes i den forbindelse, at skolerne fx via postkvittering sikrer sig bevis for, at der er sendt rettidig meddelelse til organisationen. Det skal i denne forbindelse understreges, at den ovenfor nævnte høring af den ansatte, inden afskedigelse iværksættes, ikke kan erstatte underretningen af den faglige organisation om den foretagne afskedigelse, uanset om den faglige organisation eventuelt har reageret overfor skolen i anledning af høringen om den påtænkte afskedigelse. Kravet om ansættelsens længde for så vidt angår retten til at få prøvet sagen ved voldgift er 5 måneder, når der er tale om afskedigelse, jf. 28, stk. 2. Regler for deltidsansatte Opmærksomheden henledes på cirkulærebemærkningen til arbejdstidsprotokollaternes 3, stk. 2, hvorefter det under hensyntagen til skolens drift skal tilstræbes, at deltidsansattes opgavesammensætning ikke adskiller sig fra sammenlignelige fuldtidsansattes med det resultat, at den deltidsansatte tildeles et uforholdsmæssigt stort undervisningsomfang og/eller afskæres fra at deltage i skolens øvrige aktiviteter. Deltidsansatte har fortrinsret til ledige timer ved skolen, hvis ansættelsen ønskes ændret til en højere arbejdstid eller fuld tid, jf. organisationsaftalens 3, stk. 2. Det er en betingelse, at den deltidsansatte, der ønsker højere arbejdstid eller fuld tid, efter skolens vurdering er kvalificeret til at varetage de ledige timer. Uansøgt ændring af beskæftigelsesgraden Hvis en skole ønsker at ændre en lærers beskæftigelsesgrad, skal dette ske med et varsel, svarende til den ansattes normale opsigelsesvarsel.

13 13 Opgørelse af puljetimer Opmærksomheden henledes på cirkulærebemærkningen til arbejdstidsprotokollaternes 3, stk. 3 og 4, hvorefter det forudsættes, at skolen over for tillidsrepræsentanten kan redegøre for, hvordan puljetimerne er anvendt. Overførsel af undertimer Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i arbejdstidsprotokollaternes 13 og cirkulærebemærkningerne hertil, hvorefter undertid på indtil 80 timer kan overføres som tilspadsering udover arbejdstidsnormen i det følgende skoleår i forholdet 1:0,75. Dvs. der kan maksimalt overføres 60 timer fra et skoleår til det følgende. Plustid Skolen og den ansatte kan aftale en arbejdstid, der er højere end fuldtidsbeskæftigelse (plustid), dog ikke mere end gennemsnitligt 42 timer om ugen. Ved aftale om plustid forhøjes arbejdstiden og lønnen forholdsmæssigt. Vilkårene for plustidsansættelse fremgår i øvrigt af arbejdstidsprotokollaternes 13 og cirkulærebemærkningerne hertil. Det er en betingelse for at kunne anvende bestemmelserne om plustid, at der er indgået en lokal aftale mellem skolen og tillidsrepræsentanten om, at ordningen iværksættes ved skolen. Ved skoler uden tillidsrepræsentant indgås aftalen mellem skolen og Frie Skolers Lærerforening / Danmarks Lærerforening. Lokalaftalen skal indeholde en opsigelsesbestemmelse. Personalestyrelsen har udsendt en informationspjece om plustid, som kort gennemgår de nye regler, besvarer nogle af de oftest stillede spørgsmål samt indeholder eksempler på en iværksættelsesaftale og en individuel plustidsaftale, jf. dette link: %20En%20ny%20mulighed.ashx Undervisningsforpligtelse for ledere Med virkning fra 1. april 2011 har ledere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler ikke længere pligt, men alene ret til at undervise, jf. 2, stk. 2, i arbejdstidsprotokollatet for ledere.

14 14 Vejledning om intervalløn for ledere mfl. ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har ved overenskomstforhandlingerne i 2011 indgået aftale om en videreførelse af det decentrale lønsystem for forstandere, viceforstandere og afdelingsledere mfl. ved frie kostskoler, der blev indført med virkning fra den 1. oktober Undervisningsministeriet har bemyndiget skolerne til at indgå aftaler efter intervallønssystemet. Intervallerne er angivet i 10, stk. 2-5, i organisationsaftalen af 11. juli 2011, jf. Finansministeriets cirkulære af 9.. august Det er skolens ansvar at sikre, at der for alle ledere er indgået aftale om løn efter intervallønssystemet. De enkelte intervaller fastsætter rammerne for, hvilken løn der kan aftales for en leder. Et intervals maksimum kan række ind over næste intervals minimum. Intervallernes minimum og maksimum er fastsat i årlige grundbeløb i oktober 1997-niveau. Opmærksomheden henledes på, at det er muligt at yde engangsvederlag til ledere ud over intervallerne. Der henvises til ministeriets særskilte bemyndigelsesskrivelse af 4. juli Denne bemyndigelse gælder også for afdelingslederstillinger ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Skema til aftaleindgåelse Som bilag til denne vejledning vedlægges skema til indgåelse af aftale om intervalløn. Aftalen vedrørende intervalløn er et vigtigt dokument mellem aftaleparterne. Der må derfor ikke være overstregninger i aftaleteksten. Udkast til aftale skal fremsendes pr. post til Frie Skolers Ledere / Danmarks Lærerforening. Udkastet må ikke udelukkende fremsendes pr. fax, eller lignende. Vedlagte skema er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, som ministeriet, skoleorganisationerne, Frie Skolers Ledere og Danmarks Lærerforening har gjort i forbindelse med aftaleindgåelse i den forløbne overenskomstperiode. Skemaet skal anvendes ved nyansættelse af ledere og ved indgåelse af ny intervallønsaftale for allerede ansatte ledere. Denne vejledning følger i øvrigt skemaets rubrikker.

15 15 Grundlag for aftaleindgåelse Antallet af årselever ved skolen afgør, hvilket løninterval der finder anvendelse ved lønfastsættelsen. Ved skoler, der af Undervisningsministeriet er godkendt til at udbyde et samlet særligt undervisningstilbud til elever med særlige behov, indgår hver af disse elever med en vægt på 1,5 ved indplacering lønintervallerne, jf. organisationsaftalens 10, stk. 2. Indplacering i løninterval Lønintervallerne fremgår af organisationsaftalens 10, stk Aftaleparterne har i organisationsaftalens bilag 2 givet eksempler på kriterier, som kan anvendes ved lønfastsættelsen i det givne interval. Skift fra et lavere til et højere interval forudsætter, at skolen i 2 skoleår i træk har haft et elevtal, der mindst svarer til minimumsårselevtallet i det højere interval, jf. organisationsaftalens 12, stk. 1. Dette gælder både for allerede ansatte ledere og ved nyansættelse. Dette medfører, at oprykning til et højere interval tidligst kan ske pr. 1. august i det 3. skoleår efter 2 år med et elevtal, der berettiger til aflønning efter et højere interval. Ved fald i årselevtallet, som medfører nedrykning af skolen til et lavere interval, indplaceres lederen for fremtiden i dette interval. Imidlertid bevarer en allerede ansat leder sin hidtidige aflønning i det højere løninterval som en personlig ordning, såfremt aflønningen er højere end maksimum i det lavere interval, - men eventuelle fremtidige lønforhandlinger foregår inden for rammerne af det lavere interval. Såfremt den aktuelle løn ikke overstiger maksimum i det lavere interval, rykkes lederen automatisk ned i dette interval, og maksimumgrænsen i dette (lavere) interval udgør nu overgrænsen for, hvad lederen kan tillægges i løn. Hvis skolen i et enkelt år har et lavere årselevtal, der resulterer i nedrykning af skolen til et lavere interval, og det følgende år på ny opnår et årselevtal svarende til det højere interval, oprykkes lederen fra dette skoleårs begyndelse atter i det højere løninterval, dvs. i disse tilfælde ses der bort fra 2-års reglen. Ovennævnte principper gælder tilsvarende for indplacering af skoleledere ved skoler med kostafdelinger ved stigninger/fald i antallet af kostelever.

16 16 Gældende intervallønsaftale For allerede ansatte ledere er der siden 1. oktober 1997 indgået aftaler om aflønning i intervallønssystemet. Indgåelse af lønaftale Forslag til aflønning drøftes mellem skolens bestyrelse og lederen. Forslaget indsendes til vedkommende forhandlingsberettigede lærerorganisation (Frie Skolers Ledere for så vidt angår efterskoler og Danmarks Lærerforening for så vidt angår husholdnings- og håndarbejdsskoler) med udkast til aftale. Efter de almindelige gældende forhandlingsregler kan forslag til aflønning også fremsættes af organisationen. Hvis organisationen ikke inden for en frist af 3 uger (juli måned fraregnet) begærer forhandling, er aftalen endelig. Hvis lederen ikke selv ønsker at forhandle aflønning med skolens bestyrelse, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftale herom direkte mellem bestyrelsen og organisationen. Hvis bestyrelsen og lederen/organisationen ikke opnår enighed om lønindplaceringen, skal der udbetales løn svarende til intervallets bund. Den aftalte løn for en leder kan ændres ved indgåelse af ny aftale. Begge parter kan kræve forhandling af ny aftale. Det er derfor ikke nødvendigt at definere opsigelsesvilkår i aftalen. Opnås der ikke enighed om en ny aftale, er den hidtidige aftale fortsat gældende. Hvis der forhandles aflønning i et nyt skoleår, må der ved aftalens indgåelse tages forbehold for ændringer som følge af skolens årselevtal, således som dette vil blive opgjort i det nye skoleår. Hvis der på forhandlingstidspunktet er usikkerhed om skolens løninterval, således at det er usikkert, om stillingen på ansættelsestidspunktet skal henføres til et højere eller lavere interval, må der altså tages højde herfor i lønaftalen. Lønnen fastsættes til et årligt grundbeløb i niveau pr. 1. oktober 1997, afrundet til det nærmeste antal hele hundrede kroner. Grundbeløbet reguleres som aftalt ved aftaleforhandlingerne med en procentregulering pr. 1. april hvert år, enkelte år også pr. 1. oktober. Den aktuelle løn reguleres, når der udmeldes ny procentregulering, næste gang pr. 1. april 2012, hvor der fastsættes nye grundbeløb, og procentreguleringen nulstilles, jf. foranstående om procentreguleringens størrelse.

17 17 Lønaftale ved nybesættelse af lederstillinger I stillingsopslaget skal minimumslønnen og maksimumslønnen ud fra skolens aktuelle interval oplyses. Bestyrelsen bør endvidere overveje, om der tillige er grundlag for at anføre et højere løntilbud end minimumslønnen. Kan lønnen undtagelsesvis ikke færdigforhandles før tiltræden, kan der i op til 3 måneder udbetales løn efter skolens tilbud. Foreligger der ikke en lønaftale, når de 3 måneder er gået, udgør lønnen intervallets minimum. Engangsvederlag Der henvises til ministeriets særskilte bemyndigelsesbrev af 4. juli Denne bemyndigelse gælder også for afdelingslederstillinger ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Det bemærkes, at hvis der lokalt er enighed herom, har hverken ministeriet eller organisationerne noget at indvende imod, at et engangsvederlag udbetales i rater. Pension Ledere med forsikringsmæssig pensionsordning i Lærernes Pension skal have beregnet pension af de pensionsgivende løndele af den aftalte løn, jf. organisationsaftalens 17, stk. 2. Pensionsbidraget udgør 17,3 %. Skolen afholder den samlede udgift til pensionsbidrag, hvoraf 1/3 anses for lederens egetbidrag. Ledere, der har en tjenestemandslignende pensionsordning i Efterlønskassen eller Pensionskassen af 1925 har pr. 1. august 2004 fået fastlagt pensionsmæssig indplacering i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. juni 2004 (Perst. nr ), jf. dette link: Pensionsbidraget for disse ledere udgør 15 %. Det kan for ledere med ret til tjenestemandspension aftales, at en eventuel forskel mellem den pensionsgivende løn, jf. ovenstående, og den aftalte intervalløn helt eller delvis gøres pensionsgivende. Af denne del skal der i givet fald indbetales et supplerende pensionsbidrag på 17,3 % til Lærernes Pension. Hvis den pensionsgivende løn/det pensionsgivende tillæg overstiger den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet i henhold til cirkulæret af 17. juni 2004 (jf. ovenstående), skal der indbetales et supplerende pensionsbidrag på 18 % af det overskydende beløb. Der henvises i øvrigt til organisationsaftalens bilag 3.

18 18 For ledere med ret til tjenestemandspension skal skolen fremsende kopi af den godkendte aftale til Efterlønskassen / Pensionskassen af 1925 til orientering. Pensionskasserne fremsender ikke kvittering for modtagelsen, men noterer den fremsendte aftale i den pågældende leders pensionsoptjening. Underskrifter Den leder, som aftalen vedrører, skal underskrive aftalen. Aftalen skal endvidere underskrives af formanden for skolens bestyrelse eller den person, som skolens bestyrelse har givet bemyndigelse til at indgå aftalen. Efter at Frie Skolers Ledere / Danmarks Lærerforening har underskrevet aftalen, er den gældende. Funktion i højere stilling Ved funktion i en højere stilling, som er omfattet af bestemmelserne om intervalløn, indgås der aftale om funktionsvederlagets størrelse, jf. organisationsaftalens 14. Funktionsvederlaget er ikke pensionsgivende. En ansat kan dog i indtil 3 måneder pålægges at fungere i en højere stilling, som er omfattet af bestemmelserne om intervalløn, med et funktionsvederlag, der beregnes som forskellen mellem den pågældendes egen løn og lønnen svarende til intervallets bund ud fra skolens aktuelle interval, jf. organisationsaftalens 14, stk. 3. I dette tilfælde skal der ikke indgås aftale herom. Revisor For god ordens skyld bemærkes, at skolens revisor ifølge revisionsbekendtgørelsen har pligt til at føre kontrol med, at de ansattes lønindplacering og pensionsforhold følger gældende regler. Andre forhold Stillingsopslag Opmærksomheden henledes på, at der i henhold til fællesoverenskomstens 2 ved annoncering af ledige stillinger skal henvises til fællesoverenskomsten og organisationsaftalen i stillingsopslaget. Undladelse heraf kan medføre en bod i Arbejdsretten.

19 19 Henvisning i ansættelsesbrev til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale På baggrund af en konkret voldgiftssag anbefaler Undervisningsministeriet og Finansministeriet, at det i såvel konkrete som i standardansættelsesbreve for lærere mv. ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler præciseres, at ansættelsesgrundlaget udgør den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation samt den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler med tilhørende protokollater. Skoleforeningerne har oplyst, at de af foreningerne udarbejdede standardansættelsesbreve er revideret i overensstemmelse hermed. Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a I henhold til funktionærlovens 2 a, jf. fællesoverenskomstens 16, stk. 1, skal en skole, der uansøgt afskediger (eller uberettiget bortviser) en leder eller lærer, der har været uafbrudt beskæftiget ved skolen i 12, 15 eller 18 år, ved den pågældendes fratræden betale en fratrædelsesgodtgørelse, svarende til 1, 2 eller 3 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen ydes også i tilfælde, hvor den ansatte ved sin fratræden overgår til en arbejdsgiverfinansieret alderspension, jf. fællesoverenskomstens 16, stk. 2, og organisationsaftalens 26, stk. 2. Der ydes derimod ikke fratrædelsesgodtgørelse ved overgang til folkepension, jf. funktionærlovens 2 a, stk. 2. Ansættelse af personer, der er fyldt 70 år Aftalen omfatter også ansatte, der er fyldt 70 år. Disse kan derfor fortsætte på uændrede vilkår med den undtagelse, at pensionsbidrag herefter udbetales som løn til den ansatte, der dog også kan vælge at indsætte beløbet på en pensionsordning eller at anvende dette til køb af frihed, jf. fællesoverenskomstens 7, stk. 6, med tilhørende cirkulærebemærkninger. Ansættelse og aflønning af pensionerede Opmærksomheden henledes på, at sager om ansættelse og aflønning af pensionerede i hvert enkelt tilfælde skal forelægges for ministeriet til godkendelse. Der henvises til Finansministeriets cirkulære af 17. april 1998 om aflønning af pensionerede. Dette gælder dog ikke ved kortvarige ansættelser, der er omfattet af reglerne om ansættelse af timelønnede, jf. organisationsaftalens 33.

20 20 Generelle cirkulærer fra Personalestyrelsen vedrørende løn- og ansættelsesforhold Som vi tidligere har meddelt skolerne, udsender Undervisningsministeriet ikke længere automatisk meddelelse til skolerne om alle nye, relevante cirkulærer fra Personalestyrelsen vedrørende løn- og ansættelsesforhold mv., men kun de cirkulærer og aftaler, der specielt vedrører efterskolerne og husholdnings- og håndarbejdsskolerne. Cirkulærer af generel karakter er skolerne forpligtet til selv at holde sig orienteret om, fx via skoleforeningernes nyhedsbreve eller via Personalestyrelsens hjemmeside under Regler, aftaler og cirkulærer. Som eksempler på cirkulærer af sidstnævnte karakter, der er relevante for de frie skoler, kan fx nævnes cirkulæret om barsel, adoption og omsorgsdage, cirkulæret om tillidsrepræsentanter og cirkulæret om ferie. Med venlig hilsen Jens Kroman Fuldmægtig Direkte tlf

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten Til alle frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning - OK 2011 - frie

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 033-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 2016 Cirkulære af 9. marts 2016 Modst. nr. 008-16 PKAT nr. 0223, 0230,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

A n s æ t t e l s e s v i l k å r

A n s æ t t e l s e s v i l k å r Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK 08-11 Frie Grundskoler Side 2 Ansættelsesvilkår OK 08-11 Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 6. maj 2014 Modst.nr. 021-14 PKAT

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere