Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)"

Transkript

1 BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1377 af 15/12/2009 1, stk. 3, BEK nr 57 af 13/01/2016 Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) I medfør af 7, stk. 7 og 8, og 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved lov nr af 20. december 2006, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som udøver eller agter at udøve erhverv i Danmark 1) som teknisk ansvarlige personer i vvs-installatørvirksomheder, vand- og sanitetsmestervirksomheder, kloakmestervirksomheder eller i godkendte kompetente virksomheder inden for gasområdet eller vand- og sanitetsområdet, eller 2) med indregulering og service af gasfyrede anlæg, jf. lovens 2, stk. 1, nr. 1-2, og bestemmelserne i gasreglementets afsnit A og B-4. Stk finder tilsvarende anvendelse for personer, der er statsborgere i et tredjeland, og som ansøger om godkendelse som teknisk ansvarlige personer i virksomheder som anført i stk. 1, nr. 1. Stk. 3. For udøvelse af erhverv som teknisk ansvarlig person, jf. stk. 1, nr. 1, gælder i øvrigt bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester. Stk. 4. Udøvelse af erhverv som vvs-installatørvirksomhed, vand- og sanitetsmestervirksomhed, kloakmestervirksomhed, eller som godkendt kompetent virksomhed på gasområdet eller vand- og sanitetsområdet er betinget af virksomhedsautorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed, jf. lovens 4-5 og 7, stk. 1 og 4. Kapitel 2 Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhverv som teknisk ansvarlig person 2. Den, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhverv i Danmark som teknisk ansvarlig person i en vvs-installatørvirksomhed, vand- og sanitetsmestervirksomhed, kloakmestervirksomhed eller en godkendt kompetent virksomhed på gasområdet eller vand- og sanitetsområdet, jf. 1, stk. 4, skal, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, indgive skriftlig anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen. Stk. 2. Med anmeldelsen efter stk. 1 skal følgende dokumentation vedlægges: 1) oplysning om en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar, 2) dokumentation for anmelderens statsborgerskab i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, 1

2 3) en attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande for dér at udøve erhverv som teknisk ansvarlig person i en virksomhed, som anført i 1, stk. 4, eller tilsvarende erhverv, og at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt, 4) bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, 5) hvis erhvervet ikke er lovreguleret i etableringslandet, bevis for at anmelderen har udøvet det pågældende erhverv i mindst 2 år i løbet af de sidste 10 år forud for anmeldelsen efter stk. 1, og 6) bevis for at anmelderen ikke inden for de sidste 3 år er ikendt sanktioner for forhold, der kan sidestilles med de i straffelovens 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Stk. 3. Anmeldelse og dokumentation, jf. stk. 1-2, kan fremsendes elektronisk. 3. En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter 2, stk. 2, registreres i Sikkerhedsstyrelsens register over godkendte teknisk ansvarlige personer med henblik på tilknytning til en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, vand- og sanitetsmestervirksomhed, kloakmestervirksomhed, eller en godkendt kompetent virksomhed inden for gasområdet eller vand- og sanitetsområdet, jf. dog 4, stk. 1-2, og 5. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter anmelderen om registrering, jf. stk. 1, og bekræfter, at anmelderen midlertidigt og lejlighedsvist kan udøve erhverv i Danmark som teknisk ansvarlig person i en autoriseret eller godkendt virksomhed som nævnt i stk. 1, i indtil 1 år fra indgivelse af anmeldelsen, jf. 2, jf. dog 4, stk. 1-2, og 5. Stk. 3. Hvis titlen som teknisk ansvarlig eller tilsvarende erhverv er lovreguleret i det land, som nævnt i 1, stk. 1, hvor anmelderen er etableret, skal midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhvervet i Danmark foregå under den titel, der anvendes i etableringslandet, jf. dog 5, stk. 2. Stk. 4. Hvis titlen som teknisk ansvarlig eller tilsvarende erhverv ikke er lovreguleret i etableringslandet, skal det i forbindelse med udøvelse af erhvervet som teknisk ansvarlig person i Danmark anføres, hvilket uddannelsesbevis anmelderen har, jf. dog 5, stk. 2. Stk. 5. Titlen, jf. stk. 3, eller angivelsen af uddannelsesbeviset, jf. stk. 4, skal anføres på etableringslandets officielle sprog eller et af etableringslandets officielle sprog. 4. Med henblik på at undgå alvorlig skade for sundhed eller sikkerhed kan Sikkerhedsstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvist udøver erhverv som teknisk ansvarlig person i Danmark. Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder, skal den pågældende, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhverv som teknisk ansvarlig person i Danmark, over for Sikkerhedsstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Egnethedsprøve kræves ikke, hvis anmelderen har udøvet virksomhed som angivet i 13. Stk. 4. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen. Stk. 5. Anmelderen kan pålægges betaling, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøve, jf. stk. 2, eller for deltagelse i supplerende uddannelse. 5. En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter 2, stk. 2, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer kan bekræftes af Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af gennemført kontrol eller egnethedsprøve efter 4, stk. 1 eller 2, meddeles godkendelse som teknisk ansvarlig person, jf. lovens 7, stk. 2 eller 4, jf. stk. 6. Stk. 2. En anmelder, der er meddelt godkendelse som teknisk ansvarlig person, jf. stk. 1, udøver erhvervet i Danmark under titlen»teknisk ansvarlig«og registreres i Sikkerhedsstyrelsens register over god- 2

3 kendte teknisk ansvarlige personer med henblik på tilknytning til en autoriseret eller godkendt virksomhed, jf. 1, stk Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af anmeldelse og dokumentation, jf. 2, inden 1 måned fra modtagelsen og underretter inden for samme frist anmelderen om, hvorvidt styrelsen agter at kontrollere vedkommendes erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. 4, stk. 1, eller om resultatet af kontrollen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, meddeler Sikkerhedsstyrelsen inden 1 måned efter modtagelse af anmeldelse og dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af kontrol inden 2 måneder efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Medfører resultatet af kontrollen krav om egnethedsprøve, jf. 4, stk. 2, træffes afgørelse på baggrund af egnethedsprøven inden 1 måned efter, at krav om egnethedsprøve er meddelt anmelderen. Stk. 5. Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-4 fastsatte frister, kan anmelderen udøve det pågældende erhverv i Danmark midlertidigt og lejlighedsvist. 7. Sikkerhedsstyrelsen kan hos de kompetente myndigheder i det land, hvor anmelderen er etableret, for hver gang, den pågældende udfører tjenesteydelser som teknisk ansvarlig person i Danmark, indhente nødvendige oplysninger om de i 2, stk. 2, nr. 3 og 6, nævnte forhold samt om, hvorvidt anmelderen i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i de i 1, stk. 1, nævnte lande til brug for behandling af klager over anmelderens udøvelse af erhvervet. 8. En anmelder, hvis anmeldelse er bekræftet af Sikkerhedsstyrelsen efter 3, stk. 2, skal forny anmeldelsen, jf. 2, stk. 1, en gang om året, senest 1 år efter indgivelsen eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat agter at udøve erhverv som teknisk ansvarlig person i en autoriseret eller godkendt virksomhed i Danmark, jf. 1, stk. 4, midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år. Stk. 2. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 1, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. 2, stk. 2, i det omfang, der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen bekræfter fornyelse af anmeldelsen efter stk. 1, hvis betingelserne som anført i 3, stk. 1, fortsat er opfyldt. 9. Hvis anmelderen ikke har kunnet dokumentere de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvelse af erhvervet som teknisk ansvarlig person i en autoriseret eller godkendt virksomhed i Danmark, jf. 1, stk. 4, efter at have fået lejlighed hertil, jf. 4, stk. 1 eller 2, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde anmelderen at udøve erhvervet, indtil anmelderen har bevist, at den pågældende har erhvervet de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 2. Hvis det på baggrund af nye oplysninger om de i 7, stk. 1, eller 8, stk. 2, omhandlede forhold konstateres, at betingelserne, jf. 3, stk. 1, for udøvelse af erhvervet som teknisk ansvarlig i en autoriseret eller godkendt virksomhed, jf. 1, stk. 4, ikke længere er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde anmelderen at udøve erhvervet i Danmark, indtil betingelserne igen er opfyldt. Kapitel 3 Etablering som teknisk ansvarlig person 10. Den, der ønsker at etablere sig i Danmark som teknisk ansvarlig person, skal vedlægge følgende dokumentation ved indgivelse af ansøgning til Undervisningsministeriet, CIRIUS om godkendelse som teknisk ansvarlig person i en vvs-installatørvirksomhed, vand- og sanitetsmestervirksomhed, kloakmester- 3

4 virksomhed eller en godkendt kompetent virksomhed på gasområdet eller vand- og sanitetsområdet, jf. 1, stk. 4, i henhold til lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark: 1) bevis for ansøgerens nationalitet, 2) kopi af eventuelle kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve det pågældende eller tilsvarende erhverv, eller andre relevante kursus- eller uddannelsesbeviser, 3) attestation for ansøgerens eventuelle erhvervserfaring inden for det pågældende eller tilsvarende erhverv, herunder hvis ansøgeren har udøvet et sådant erhverv i mindst 2 år i løbet af de forudgående 10 år i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, hvor det pågældende erhverv ikke er lovreguleret, bevis for erhvervsudøvelsen, 4) attestation for, at det ikke forbydes ansøgeren at udøve det pågældende eller tilsvarende erhverv i hjemlandet eller i det land, hvorfra ansøgeren kommer, heller ikke midlertidigt, 5) bevis for, at ansøgeren ikke inden for de sidste 3 år er ikendt sanktioner for forhold, der kan sidestilles med de i straffelovens 78, stk. 2, nævnte omstændigheder, 6) attestation for, at ansøgeren ikke i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde, og 7) attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål og har rådighed over sit bo. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 4-7, omhandlede dokumenter må ved fremlæggelsen ikke være mere end 3 måneder gamle. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 650 i forbindelse med ansøgning om godkendelse som teknisk ansvarlig person, jf. stk Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af ansøgning om godkendelse som teknisk ansvarlig person, jf. 10, inden for 1 måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelt manglende dokumentation. Stk. 2. Fremsendelse af dokumentation, jf. stk. 1, kan ske elektronisk. 12. Sikkerhedsstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt. Stk. 2. Hvis et uddannelsesbevis, som er udstedt af en kompetent myndighed i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i et andet land, kan Sikkerhedsstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere: 1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution er formelt attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet, 2) om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og 3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet. 13. Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som teknisk ansvarlig person, jf. lovens 7, stk. 2 eller 4, jf. stk. 6, til en ansøger, der ønsker at etablere sig i Danmark som teknisk ansvarlig i en autoriseret eller godkendt virksomhed, jf. 1, stk. 4, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter 10, som herunder dokumenterer, at den pågældende har udøvet virksomhed med vvs-installatørvirksomhed, vand- og sanitetsmestervirksomhed, kloakmestervirksomhed, eller med godkendt kompetent virksomhed, jf. 1, stk. 1, nr. 1, eller tilsvarende erhverv i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande 1) i 6 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder inden for det pågældende erhverv, jf. dog stk. 2, 2) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående uddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 3 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende, 4

5 3) i 4 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående erhvervsuddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 2 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende, 4) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig og i mindst 5 år som arbejdstager inden for det pågældende erhverv, jf. dog stk. 2, eller 5) i 5 på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst 3 år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis den pågældende har gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst 3 år inden for det pågældende erhverv, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende. Stk. 2. Udøvelse af virksomheden, som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 4, må ikke være ophørt mere end 10 år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet, jf Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som teknisk ansvarlig person, jf. lovens 7, stk. 2 eller 4, jf. stk. 6, til en ansøger, der uden at opfylde betingelserne i 13 ønsker at etablere sig i Danmark som teknisk ansvarlig i en autoriseret eller godkendt virksomhed, jf. 1, stk. 4, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter 10, som herunder dokumenterer, at den pågældende har: 1) et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som i et land, som anført i 1, stk. 1, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til udøvelse af det pågældende erhverv, og hvis kursus- eller uddannelsesbeviserne opfylder betingelserne i 15, stk. 1-5, 2) udøvet det pågældende erhverv på fuldtidsbasis i 2 år i løbet af de forudgående 10 år i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, hvor dette erhverv ikke er lovreguleret, og hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser inden for erhvervet, som opfylder betingelserne i 15, stk. 1-6, eller 3) et eller flere uddannelsesbeviser udstedt som bevis for lovreguleret uddannelse rettet mod udøvelse af det pågældende erhverv, som opfylder betingelserne i 15, stk. 1-6, jf. dog Kursus- og uddannelsesbeviser, jf. 14, skal være udstedt af en kompetent myndighed udpeget i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande i overensstemmelse med landets love eller administrative bestemmelser, jf. dog stk. 7. Stk. 2. Ved etablering som teknisk ansvarlig person i en vvs-installatørvirksomhed skal kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. 14, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning, som omfatter følgende fag eller discipliner i et omfang svarende til mindst 45 ECTS (European Credit Transfer System): 1) gasteknik, 2) indregulering, fejlfinding og service af mindre gasinstallationer og -udstyr, 3) varmeteknik, 4) vandteknik, 5) afløbsteknik, 6) kvalitetsstyring, og 7) gasreglementets krav til mindre gasinstallationer samt bygningsreglementets krav til vandinstallationer og afløbsinstallationer i bygninger. Stk. 3. Ved etablering som teknisk ansvarlig person i en vand- og sanitetsmestervirksomhed skal kursus eller uddannelsesbeviser, jf. 14, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning, som omfatter følgende fag eller discipliner i et omfang svarende til mindst 29 ECTS (European Credit Transfer System): 1) vandteknik, 2) afløbsteknik 3) kvalitetsstyring, og 4) bygningsreglementets krav til vandinstallationer og afløbsinstallationer i bygninger. 5

6 Stk. 4. Ved etablering som teknisk ansvarlig person i en kloakmestervirksomhed skal kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. 14, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning som omfatter følgende fag eller discipliner i et omfang svarende til mindst 22,5 ECTS (European Credit Transfer System): 1) afløbssystemteknik, 2) kloakeringsteknik, 3) kvalitetsstyring, og 4) myndighedsbestemmelser for afløbssystemer i jord og kloakering. Stk. 5. Ved etablering som teknisk ansvarlig person i en godkendt kompetent virksomhed på gasområdet eller på vand- og sanitetsområdet skal kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. 14, attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning i de specifikke fag og discipliner inden for det pågældende område, der er nødvendige i forhold til virksomhedens forretningsgrundlag som godkendt kompetent virksomhed, jf. lovens 7, stk. 4, samt i kvalitetsstyring og myndighedsbestemmelser for området. Stk. 6. Kursus og uddannelsesbeviser, jf. 14, nr. 2 og 3, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve det pågældende erhverv som teknisk ansvarlig person i en autoriseret eller godkendt virksomhed, jf. 1, stk. 4. Stk. 7. Kursus- og uddannelsesbeviser, som er udstedt i et tredjeland, sidestilles med uddannelsesbeviser, som nævnt i stk. 1, hvis ansøgeren har erhvervserfaring af 3 års varighed med udøvelse af det pågældende eller tilsvarende erhverv i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, som har anerkendt det pågældende bevis som forudsætning for udøvelse af dette erhverv. 16. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at en ansøger, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer som teknisk ansvarlig person i en autoriseret eller godkendt virksomhed, jf. 1, stk. 4, ønskes anerkendt på baggrund af de i 14 nævnte forhold, som betingelse for godkendelse som teknisk ansvarlig person i Danmark enten gennemgår en prøvetid på op til 3 år eller består en egnethedsprøve, som anført i 4, stk. 2-5, efter eget valg, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Der kan kun kræves prøvetid eller egnethedsprøve hvis: 1) varigheden af den uddannelse, som ansøgeren dokumenterer at have gennemgået, jf. 14, nr. 1-3, er mindst 1 år kortere end den uddannelsestid, der kræves i Danmark, 2) den uddannelse, ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som kræves i Danmark, eller 3) erhvervet som teknisk ansvarlig person i en autoriseret eller godkendt virksomhed i Danmark, jf. 1, stk. 4, omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, som ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og dermed ikke kan anses for sammenlignelig virksomhed, og hvis forskellen er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis. Stk. 3. Der kræves ikke prøvetid eller egnethedsprøve, jf. stk. 1, hvis de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring i et andet land, helt eller delvist udligner den i stk. 2, nr. 2 eller 3, omhandlede forskel. 17. Sikkerhedsstyrelsen træffer begrundet afgørelse, jf. 13 eller 14, senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgning om godkendelse som teknisk ansvarlig person og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, kan fristen i stk. 1 forlænges med 1 måned. Stk. 3. Den, der er meddelt godkendelse som teknisk ansvarlig person, jf. stk. 1, udøver erhvervet under titlen»teknisk ansvarlig«og registreres i Sikkerhedsstyrelsens register over godkendte teknisk ansvarlige personer med henblik på tilknytning til en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, vand- og sanitetsmester- 6

7 virksomhed, kloakmestervirksomhed eller en godkendt kompetent virksomhed på gasområdet eller vandog sanitetsområdet, jf. 1, stk Sikkerhedsstyrelsen kan indhente de nødvendige oplysninger hos de kompetente myndigheder i hjemlandet eller det land, ansøgeren kommer fra, vedrørende de i 10, stk. 1, nr. 4-7, nævnte forhold om den, der er meddelt godkendelse som teknisk ansvarlig person i Danmark i medfør af 13 eller 14, eller som har ansøgt om en sådan godkendelse. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet om samme forhold, som nævnt i stk. 1. Kapitel 4 Særligt om personlige certifikatordninger inden for gasområdet 19. Med undtagelse af 3, 5, 13-15, og 17, stk. 3, finder kapitel 2 og 3 tilsvarende anvendelse som for en teknisk ansvarlig person for den, der ønsker at udøve erhverv med udførelse af følgende arbejder i Danmark: 1) indregulering og service af mindre gasfyrede anlæg, jf. bestemmelserne i gasreglementets afsnit A, eller 2) indregulering og service af større gasfyrede anlæg, jf. bestemmelserne i gasreglementets afsnit B For en anmelder, som agter at udøve erhverv i Danmark med de i 19, nr. 1 eller 2, nævnte arbejder, og for hvem, der foreligger fuldstændig dokumentation som anført i 2, stk. 2, bekræfter Sikkerhedsstyrelsen, at vedkommende kan udøve erhverv i Danmark med de pågældende arbejder, med mindre styrelsen agter at udføre kontrol eller kræve egnethedsprøve, jf. 4, stk Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse til udførelse af arbejder som nævnt i 19, nr. 1 eller 2, i form af et overensstemmelsesbevis som dokumentation for de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer, jf stk. 2 eller 3, og jf. de personlige certifikatordninger i gasreglementets afsnit A og B-4. Stk. 2. Godkendelse, jf. stk. 1, meddeles til en anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation som anført i 2, stk. 2, herunder for den pågældendes erhvervsmæssige kvalifikationer for udførelse af arbejder, jf. 19, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer kan bekræftes af Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af gennemført kontrol eller egnethedsprøve, jf. 4. Stk. 3. Godkendelse, jf. stk. 1, meddeles til en ansøger, der ønsker at etablere sig i Danmark, og for hvem, der foreligger fuldstændig dokumentation som angivet i 10, stk. 1, nr. 1-7, og stk. 2, som herunder dokumenterer, 1) at vedkommende har udøvet virksomhed som anført i 13, stk. 1, nr. 1-5, og stk. 2, med udførelse af de pågældende arbejder, jf. 19, i et af de i 1, stk. 1, nævnte lande, eller 2) at vedkommende har de faglige kvalifikationer, som angivet i 14, nr. 1-3, 15, stk. 1 og 6-7, og 21, for udførelse af de pågældende arbejder, jf. 19, med mindre Sikkerhedsstyrelsen kræver, at ansøgeren som betingelse for godkendelse enten gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, jf Ved etablering med henblik på udøvelse af erhverv med de i 19 omhandlede arbejder, jf. 21, stk. 3, skal kursus- eller uddannelsesbeviser attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning, som omfatter de fag eller discipliner, der kræves for udførelse af de pågældende arbejder, jf. bestemmelserne i gasreglementet om personlige certifikatordninger. Kapitel 5 Klage 23. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2. 7

8 Stk. 2. Afslag på godkendelse som teknisk ansvarlig person begrundet i, at ansøgeren i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den autoriserede eller godkendte virksomhed, som den pågældende er tilknyttet, ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, kan dog indbringes for erhvervsankenævnet, jf. lovens 24a. Kapitel 6 Straf 24. Med bøde straffes den, der: 1) udøver erhverv som teknisk ansvarlig person eller udfører arbejder omfattet af 19, midlertidigt eller lejlighedsvist uden forudgående anmeldelse efter 2, stk. 1-2, 2) udøver erhverv som teknisk ansvarlig person eller udfører arbejder omfattet af 19, midlertidigt eller lejlighedsvist, uden at Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet anmeldelsen, jf. 3, stk. 2, eller 20, eller har meddelt godkendelse, jf. 5, stk. 1, eller 21, stk. 2, og inden udløbet af de i 6 fastsatte frister, 3) i forbindelse med udøvelse af erhverv som teknisk ansvarlig person anvender titler eller betegnelser i strid med 3, stk. 3, 4 eller 5, 6 eller 17, stk. 3, 4) i strid med 8, stk. 1, undlader at forny sin anmeldelse, 5) i strid med 8, stk. 2, undlader at indgive fornyet dokumentation i tilfælde af væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation, eller 6) overtræder forbud meddelt efter 9. Kapitel 7 Ikrafttræden 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober Sikkerhedsstyrelsen, den 17. oktober 2007 SØREN KRØIGAARD / Gro Funder Sommerlund 8

9 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, (EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22). 9

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3 og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010,

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) (Uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3, 67, 80, stk. 1 og 2, og 92, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) UDKAST Bekendtgørelse 1) I medfør af 4, stk. 2, 35 og 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7,

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 1153 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-15-209-00019 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 9. juni 2009. Nr. 557. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv.

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. I medfør af 11, stk. 3, 15, nr. 2, og 18, stk. 2, i lov om autorisation af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1)

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) BEK nr 1507 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-600-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10.

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. 2013/1 LSV 35 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2014 Forslag til Lov om autorisation af virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2014 Forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. maj til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. maj til 2008/1 LSV 123 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/01430 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer L 255/22 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1)

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) I medfør af 4 a, 10 a, 22, stk. 2, 22 a, 23, 27, stk. 2, 30, stk. 1, 35, 38 b, 45, 59, stk. 4 og 5, og 60 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005L0036 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1 I medfør af 4 a, 10 a, 22, stk. 2, 22 a, 23, 27, stk. 2, 30, stk. 1, 38 b, 45, 59, stk. 4 og 5, og 60 i lov om kemikalier,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere