BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov"

Transkript

1 BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov

2

3 Små torumsboligers renoveringsbehov

4 Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt over typerne 24 Gennemgang af typerne A1: Traditionelt to-trappe gadehus A2: Brokvarterbebyggelse med bagtrappetårn A3: Redekamsbebyggelse med toilet i bagtrappetårn A4: Nationalromantisk karrébebyggelse med facadefremspring B1: Nyklassicistisk type med traditionel planløsning B2: Nyklassicistisk type med forskudt lejlighedsskel B3: Traditionel funktionalistisk type med traditionel planløsning B4: Traditionel funktionalistisk type med vendt entré B5: Traditionel funktionalistisk type med asymmetrisk planløsning C1: Traditionel planløsning med adskilt køkken og bad - indeliggende badeværelse C2: Traditionel planløsning adskilt køkken og bad - udeliggende badeværelse 1: Asymmetrisk planløsning med delvis adskilt køkken og bad - indeliggende badeværelse 2: Asymmetrisk planløsning med delvis adskilt køkken og bad - udeliggende badeværelse 48 Gennemgang af renoveringseksempler Ombygning af lejlighederne inden for rammerne Sammenlægning Påbygninger 96 Sammenfatning 96 Projektets partnere og deltagere 97 Oversigt over anvendte data 100 Litteraturliste 5

5 Forord Baggrund I januar 2005 er rundt regnet etageboliger stadig uden eget bad i anmark. Årligt etableres der omkring nye badeværelser i lejligheder uden bad. Heraf er halvdelen i torumsboliger, hvor det umiddelbart er svært at finde plads til et badeværelse uden at ændre på lejlighedsplanen. I de kommende år forventes yderligere etablering af til badeværelser på landsplan under byfornyelsen. esuden forventes etablering af til badeværelser af private, herunder af almene boligselskaber og andelsboligforeninger. Omring hver fjerde af torumsboligerne uden bad er på under 50 m2, og for en stor del af disse vil installationen af et badeværelse ske i forbindelse med en lejlighedssammenlægning. Omvendt vil der også i fremtiden være behov for små og tidssvarende boliger som førstegangsboligen og til beboere med lav indkomst. Ud over etablering af badeværelser i lejligheder helt uden bad, forventes også renoveringer af de ældste badeværelser. n større del af torumsboligerne er opført fra 1920 erne og frem til 1950 erne. På grund af deres alder og badeværelsernes størrelse, skal de renoveres inden for de kommende år for at kunne leve op til nutidig standard. Hvis badeværelset skal fungere tilfredsstillende, må det i de fleste tilfælde gøres større. n ændring i lejlighedsplanen bliver derfor nødvendig. et kan være svært at overskue hvilken løsning, der er den mest velegnede i den enkelte renoveringssag. Mange forhold og hensyn spiller ind, og ofte vil prisen og mængden af forandringer blive afgørende for beboernes accept af ombygningen. I stedet for sammenlægning af de helt små lejligheder vælges ofte dyre løsninger med nedlæggelse af bagtrappen og brandsikring af hovedtrappen. e fordyrende arbejder skyldes i mange tilfælde, at løsningen ikke matcher ejendommens konstruktionsforhold og arkitektur. 6 Forord

6 Forord tableringen af bad kan resultere i en forringelse af lejlighedsplanen og af boligens arkitektoniske kvaliteter som for eksempel dagslysindfaldet på tværs af lejligheden gennem begge stuer. enne rapport sigter mod at give rådgivende parter og beboere et bedre grundlag for en kvalificeret diskussion, før etablering eller fornyelse af badeværelser i små ældre etageboliger. e gode råd bygger på erfaringer fra de seneste års byfornyelsesindsats, hvor der i forbindelse med etablering eller renovering af badeværelser er afprøvet en lang række forskellige løsninger og ændringer i lejlighedsplaner. For at få plads til et badeværelse, har teknikere og arkitekter givet løsninger med forskellige typer af påbygninger og inddragelse af bagtrappen. esuden er der foretaget sammenlægning af lejligheder, og der er løsninger med etablering af badeværelset indenfor boligens eksisterende størrelse. Rådene er generelle, og der gives ikke entydige standardløsningsforslag målet er i stedet at påpege forhold ved etablering af badeværelse, som ejere og beboere må være opmærksomme på, når de vælger løsningen for netop deres ejendom. Renoveringseksemplerne viser ikke alle løsninger, men udvalgte løsninger, der kan sikre rimelig anvendelighed af lejligheden efter renoveringen. Rapportens mål er således at give overblik over forskellige typiske torumsboliger, samt angive problemstillinger ved renovering og etablering af badeværelser i typiske etageboliger opført i perioden fra 1870 erne og frem til 1950 erne. 7

7 Torumsboliger fra 1870 til 1959 i et historisk perspektiv er kan ikke angives faste årstal for, hvornår en byggestil afløses af den næste i anmark som helhed. n række ejendomme opført under samme lovgivningsbestemmelser har særlige fællestræk og karakteristika, men først sidst i perioden får anmark fælles retningslinier i Landsbyggeloven fra 1960 og det første bygningsreglement fra Før da havde de større købstæder, København og Frederiksberg forskellige regler og anvisninger for byggeri. Ved gennemgang af et stort antal udvalgte ejendomme genfindes alligevel bestemte typer bebyggelser og boligtyper i de større danske byer. Bygherrer og håndværkere tager udgang i de samme skikke og traditioner på tværs af landet, og byggegrundens størrelse og udnyttelse er afgørende for udformningen. Udviklingen i torumsboligen afspejler byernes udvikling og behovet for billige boliger. Fra lave 1 1 /2 etages sammenbyggede gadehuse og boder i bindingsværk opført fra 1600-tallet frem til midten af 1800-tallet over murede gadehuse i 1 1 /2 til 2 1 /2 etager fra 1800-tallet til etageejendomme på 4 til 6 etager i lukkede karreer, ændres torumsboligens lejlighedsplan parallelt med ønsker om udnyttelsesgrad, krav til byudviklingen og ejerforholdet. Bodernes planløsning med to stuer, køkken og entré med gennemgang til gårdsiden, anvendes fra starten af 1800-tallet også i fuldmurede gadehuse i 1 1 /2 etage. Boligtypens 3-fags facader med to vinduer og dør mod gaden genfindes i de fleste danske købstæder. Ligeledes findes typen i en 5-fags løsning til udlejning, hvor to boliger deler samme entré i midten. n større udnyttelsesgrad af grunden kan opnås ved at bygge i højden, hvor entreen bliver en opgang med 2-3 boliger i 3-fags bygningerne og med 4-6 boliger i 5-fags bygningerne. Hvor byudviklingen giver behov og mulighed for højere bebyggelsesprocent i for eksempel stationsbyerne, opføres bygningerne i flere etager. e fuldmurede gadehuse er også opført samlet som byggeforeningshuse fra sidste halvdel af 1800-tallet. Mange af de mindre gadehuse med 2-4 torumsboliger er i dag sammenlagt til familieboliger. 8 Torumsboliger fra 1870 til 1959

8 Historisk gennemgang Mellem bygherrens ønske om høj indtjening og det offentlige styres krav for at undgå ulykker ved ildebrand og krav til forbedrede sundhedsforhold bygges der tæt og højt umiddelbart op af de historiske bykerner, og senere fra 1920 erne lavere og mere åbent i en ring uden om. Specielt to perioder præges af høj byggeaktivitet, det første opsving falder fra 1890 til 1909 og det andet fra 1930 til I det første opsving opføres mange små udlejningsboliger efter private bygherrers ønske om høj udnyttelse af grundene, og i det andet opsving sikres de offentlige krav om, at boligerne får adgang til lys og luft i almene boligbebyggelser. Helt frem til slutningen af 1920 erne er den grundlæggende byggeteknik murede ydervægge og skillevægge i bindingsværk fra 1890 erne også skillevægge i brædder med rørflet og puds. jendomme fra før 1870 Lejlighedsplanen for torumsboliger er i de fleste tilfælde en stue mod gaden og et værelse samt køkken mod gården. Adgangen sker i en entré eller forstue, hvor der er trappe op til et loft. enne planløsning gjorde det muligt for ejeren at udleje en del af boligen for at få en ekstra indtægt. Som følge af den store tilflytning til byerne i sidste halvdel af 1800-tallet, bliver de nye huse opført højere, og forstuen bliver til en egentlig trappeopgang med to boliger på hver etage. Opgangen bliver videreudviklet til korridorer, hvor forstuen forlænges til at kunne give adgang til flere boliger på hver etage, hvorved en større del af etagearealet kan lejes ud, når flere boliger deler den samme trappe. enne udvikling giver dårlige flugtmuligheder ved brand, og de offentlige myndigheder bliver opmærksomme på den uheldige planudformning. Først kommer krav om to trapper til korridoren, og senere i 1889 i København kommer et særskilt krav om to uafhængige trapper til hver bolig. er er omkring torumsboliger i flerfamiliehuse opført før 1870 i hele anmark. Heraf har ca alvorlige installationsmangler, dvs. enten uden eget bad eller wc, alene i Københavns Kommune er der ca Sættes tallet i forhold til de ca torumsboliger opført før 1960 med alvorlige mangler, udgør boligerne opført før 1870 dog kun lidt over 2 procent, og sammenholdt med den store variation af planudformninger fra perioden er disse boliger ikke medtaget i kortlægningen af typiske torumsboliger. Bolig i korridorejendomme er som konsekvens af lovbestemmelser i dag typisk ombygget eller nedlagt og er derfor heller ikke medtaget som en særlig type. 9

9 jendomme fra For at afhjælpe knapheden på billige boliger i København vedtages et tillæg til byggeloven i 1875, hvor boliger op til 30 m 2 nettoareal kan skattefritages. I de lave ejendomme, hvor der kun er hovedtrappen mod gaden, kan fritagelsen opnås ved en kortere gadefacade, men hvis arealkravet skal opfyldes i de høje boligejendomme med krav til to trapper, er der ikke længere plads til to værelser, to køkkener og en indeliggende bagtrappe ved gårdfacaden. Løsningen bliver at flytte bagtrappen ud fra gårdfacaden. Herefter opføres boligerne ofte med bagtrappen i udeliggende tårne, for at få et større værelse mod gården, uden at forlænge bygningen. Planløsningen viser sig også at være en fordel i købstæder, hvor det er længden af gadefacaden, der bestemmer beskatningen. n af de betingelser, der får stor betydning for ejendommenes udformning, er det entydige krav i København fra 1889 om, at hver bolig af hensyn til brandsikkerheden skal have adgang til både hoved- og bagtrappe. Herefter ophører opførelsen af korridorejendomme, og planløsninger med to lejligheder på hver etage i hver opgang bliver almindeligt. Udbygningen af brokvartererne i København tager fortsat til i slutningen af perioden. er bliver mangel på byggegrunde, og grundprisen stiger voldsomt. Spekulationen i byggegrundene betyder, at grundejerne ikke er interesseret i at sælge større dele af deres grund på en gang, men gemmer en del af grunden til prisen stiger. Matriklerne bliver opdelt i mindre matrikler med korte gadelængder og sælges ud stykvis til bygherrerne, der ligeledes har god indtjening på udlejning af så mange boliger som muligt på hver af de små jordlodder. Bygningerne får flere etager, og der bygges baghuse i flere rækker bag forhuset. Antallet af boliger fra 1870 til 1890 er omkring , hvoraf skønnes fortsat at have alvorlige installationsmangler. Torumsboligerne fra perioden ligger lige uden for den historiske bykerne. I 1852 frigives demarkationsterrænet omkring København, terrænet skulle før holdes frit for væsentligt muret byggeri, så udsynet fra voldene kunne sikres ved nedbrænding af bygninger i forbindelse med krig. Ved frigivelsen er der ingen planlægning, og udbygningen bliver præget af spekulationsbyggeri. jendomme fra jendommene opføres fortsat som sammenbyggede gadehuse i op til 6 etager med facade mod gaden. er bygges stadig tæt og højt med tvær- og baghuse. For at modvirke det meget tætte byggeri kommer der krav om mindste afstand mellem beboelsesbygninger. a 10 Torumsboliger fra 1870 til 1959

10 Historisk gennemgang afstandskravene mellem bygningerne ikke altid gælder for bagtrappen, kan det bebyggede areal forøges ved at rykke bagtrappen længere ud fra bygningskroppen. Toilet er normalt et retirade i gården, men større boliger bliver nu fra starten opført med et lille toiletrum med wc. nkelte ejendomme især i Aalborg opføres med fælles toilet på bagtrappen, en skik der også hurtigt kommer til København. n stor del af disse boliger har fortsat wc på bagtrappen. Boligerne med retirade i gården får senere indlagt wc ved at tage et hjørne af køkkenet, dette sker typisk i 1920 erne. Bygherrerne bygger nu oftere flere gadebygninger samlet, dog stadig opdelt i enkeltbygninger med 1 til 4 opgange i hver. Gadefacaden udtrykker lejlighedsinddelingen og etagerne over butik i ens bredder på bygningsfagene. er bygges i lukkede karreer i 3 til 5 etager opført af få bygherrer i hver karré. Gennem de større samlede byggerier opnås en rationaliseringsgevinst for bygherrerne. jendommene er typisk opført i kanten af den eksisterende by efter gadeplaner og samlede bebyggelsesplaner bestemt af de offentlige myndigheder. jendomme fra er foretages stadig ændringer i lejlighedsplanerne omkring placeringen af bagtrappetårnet i forhold til køkkenet. er anvendes flere skrå vægge ved køkkenet, entreen og trapperne for at give så meget plads som muligt til stuerne. Lejlighedsstørrelsen bliver gradvis større ved forøgelse af facadelængde og husdybde. er er fra 1905 krav i København om betonstøbte gulve på jernbjælkelag i toiletrummet. Toilet opføres nu ikke i gården, men på bagtrappen. et er en stor fordel for beboerne. Kravet skærpes fra ét latrinsæde for hver femte bolig til et wc for hver anden bolig. I de lidt finere torumsboliger er der fra opførelsen et toiletrum mellem køkken og entré. Standarden i byggeriet bliver håndværksmæssigt bedre end i grundspekulationsbyggeriet fra 1880 erne og 1890 erne. I gårdene opføres ikke længere så mange baghuse. Afstandskravene mellem forhus og baghus øges, og i de offentligt bestemte gadeplaner lægges gaderne så tæt, at der ikke bliver plads til baghuse i de smalle karreer. Gården bliver et opholdsrum, og gårdfacaden får en højere arkitektonisk prioritering, så både gade- og gårdfacade har samme kvalitet og udtryk. Ofte ses specielle udformninger af bagtrappetårnet. På gadefacaden udformes større dele af karreen samlet som kæmpe palæer med karnapper og dekorative detaljer. 11

11 er sker næsten en fordobling af boligbyggeriet efter århundredeskiftet, og bolignøden er aftagende. I femårs-perioden fra 1895 til 1899 bygges der over boliger, hvoraf en tredjedel er torumsboliger, men i de første fem år af århundredet bygges omkring boliger, hvoraf er torumsboliger. e mange nye boliger på boligmarkedet betyder, at udlejerne ikke længere kan få den ønskede høje husleje. Spekulationen i boliger kan kun betale sig ved en fortsat stigning i huslejen, men stigningen udebliver nu, og i 1908 bryder økonomien i byggeriet sammen. Sammenbruddet er efterfølgende blevet kaldt et Store Byggekrak. Byggeaktiviteten falder og kommer først rigtig i gang efter 1920, hvor manglen på billige boliger i byerne igen stiger. Ved siden af spekulationsbyggeriet er der kommet byggeforeninger for arbejdere og håndværkere, der opfører gode boliger uden profit til private bygherrer. e fattigste må fortsat leje sig ind hos boligspekulanterne. e sociale problemer, der opstår på grund af tæt byggeri og relativt høje kvadratmeterpriser for boliger som konsekvens af boligspekulationen, bliver startskuddet til de almene boligbevægelser, der kommer til at dominere udviklingen af torumsboligen fra 1920 erne og frem. jendomme fra 1920 erne Kravet til sundere boliger slår rigtigt igennem i 1920 erne. Allerede i forbindelse med koleraepidemien 1853 i København sætter blandt andre lægeforeningen sig i spidsen for en anden boligbyggeform åbne bebyggelser med lys og luft, som det kendtes fra blandt andet ngland. eres bestræbelser vinder mere og mere indpas først i gode familieboliger til mellemklassen, og efter 1. Verdenskrig breder tendensen sig til de mindste boliger for ufaglærte fabriksarbejdere, særligt gennem almene boligforeninger og statslige støtteordninger. et handler først og fremmest om hurtigst muligt at opføre flest mulige sunde boliger for at afhjælpe boligmanglen og for at få huslejen ned. er opføres i stor stil boliger i forhuse, næsten ingen baghuse, og kælderboligerne forsvinder helt. Gårdene bliver større og hele karreer bliver opført efter samme tegninger. Principper for lejlighedsplaner fra tidligere byggeri genbruges, men der anvendes bedre materialer. Til at sikre en rationalisering, anvendes gentagelser af samme lejlighedsplaner i præcise moduler. er anvendes flere rationaliserede arbejdsformer og bygningskonstruktioner. etaljer og udsmykning af gadefacaden reduceres til detaljeringer ved hoveddørene. 12 Torumsboliger fra 1870 til 1959

12 Historisk gennemgang jendomme fra 1930 erne Gennem udviklingen af de rationaliserede karrébebyggelser skabes en øget interesse for boligbyggeriet hos arkitekterne, der tidligere kun har beskæftiget sig med facaden, men nu får relationen mellem facade og lejlighedsplanerne større opmærksomhed. Funktionalismens idealer med forenklet formsprog, gennemtænkte planløsninger på få kvadratmeter og et socialt ansvar, giver nye metoder til massefremstilling af billige boliger med høj brugsværdi. I boligen søges funktioner som spiseplads og skabsplads integreret, og bebyggelsesplaner tilrettelægges, så lysforhold i boligerne blive optimeret, ligesom udformning af egentlige haveanlæg i gårdene sættes i fokus. Strukturen med lukkede karreer afløses af åbne karreer i L-U-H form eller som parallelle bygningsstokke i én samlet haveplan. Lys og luft mellem bygninger og i boligen får betydning, og altaner bliver almindelige, enten placeret uden på facaden, eller som nye integrerede altantyper i en let facade med både karnap og altan. Nye jern- og jernbetonkonstruktioner gør udviklingen mulig, og bæringen flyttes fra facaden til tværskillevæggene. Værelserne tildeles særlige funktioner torumsboligen har nu ikke to stuer, men et soveværelse og en opholdsstue. Ved at lægge bygningerne friere i forhold til gaderne, kan opholdsstuen rettes efter det eftertragtede sollys fra sydvest, der rammer opholdsstuen, når beboeren kommer træt hjem fra arbejdet om eftermiddagen. Boligerne opføres nu alle med badeværelser, og i perioden bliver det moderne med badeværelser, der er store nok til også at have plads til badekar, også selvom det kun er et kort siddebadekar. jendomme fra 1940 erne e mange ideer fra 1930 erne forsøges videreudviklet, og byggeriet opføres fortsat med boligbebyggelser på 3 etager i åbne karreer. Men 2. Verdenskrig betyder mangel på byggematerialer, og byggeaktiviteten bliver halveret. Samtidig betyder befolkningstilvæksten, at der kommer endnu en periode med boligmangel. er spares på materialerne, lejlighederne bliver noget mindre, og badekaret er udeladt. Wc-rummet er dog bygget i en størrelse, så der senere er mulighed for installation af bad. et er nogle steder endnu ikke sket. Krigsindustrien fremmer forsøg og udviklingen af andre produkter, herunder præfabrikerede betonelementer og rene jernkonstruktioner. Videreudviklingen giver nye muligheder med præfabrikerede betonstøbte bygningsdele som altaner, trapper og andre bygningskomponenter, og giver arkitekten bedre muligheder for at anvende nye lejlighedsplaner med ny placering af 13

13 boligens funktioner. Altaner anvendes i stor udstrækning, og i stedet for at være hængende på facaden bliver de i større omfang et integreret bygningselement, hvor altanen opleves som en del af opholdsstuen. er gøres for alvor op med den traditionelle lejlighedsplan med køkken og værelse til gården og stue til gaden. For torumsboliger opført i 1940 erne anvendes flere forskellige lejlighedsplaner. Alt afhængig af bygningens placering i forhold til solen og opgangstrappens placering til gaden ændres planerne, så opholdsstuen nogle gange ligger på opgangssiden og andre gange ligger modsat. Køkkenets størrelse tilrettes helt efter funktionen for at spare plads til opholdsstuen. Torumsboligerne udvikles glidende fra ca erne til 1940 erne ved: Lejlighedsplanerne starter traditionelt, men udvikles efter nye idéer. Wc-rum og køkken er ikke længere placeret ved siden af hinanden. Bagtrappen udelades. Først brandaltaner som kompensation for den manglende bagtrappe senere altaner til ophold. Lejlighederne bliver større fra 45 m 2 til 65 m 2 men bliver i 1940 erne igen lidt mindre. Byggeriet og konstruktionerne rationaliseres. Boligerne ligger først indenfor parallelle brandmure siden med forskudte lejlighedsplaner. Opholdsrummene får hver sin adgang fra entreen, og døren mellem dem udelades. jendomme fra 1950 erne Variationen i planudformningen bliver mere og mere udbredt. Nye planløsninger med et opholdsrum og to kamre, der ikke er meget større end en torumsbolig, bliver mere almindelige, og andelen af egentlige torumsboliger falder. Planudformningen af torumsboliger fortsætter fra 1940 erne, og gradvist bliver kvaliteten af materialerne bedre. et normale bliver, at lejlighederne er opført med bad og centralvarme, og andelen af torumsboliger med alvorlige installationsmangler er minimal. At 1950 erne ikke er helt udeladt i denne rapport skyldes, at de torumsboliger, der er opført i 50 erne, typologisk minder så meget om torumsboliger opført i 40 erne, at principperne for renovering er sammenlignelige, og de er derfor med i optællingen af antallet af de enkelte lejlighedstyper. 14 Torumsboliger fra 1870 til 1959

14 Historisk gennemgang jendomme efter 1960 Udbygningen af forstæderne og yderdistrikterne omkring provinsbyerne tager for alvor fart i 1960 erne, og planudformningen af lejlighederne bliver meget varieret. I starten af det tyvende århundrede udgør torumsboligen op mod 3 4 af de opførte boliger, men bliver i 1960 erne afløst af lejlighedsplaner udviklet funktionelt til familier, hvor pladsen bruges til større opholdsrum og flere kamre i stedet for stuer. Afgrænsningen af rapporten til før 1960 er heraf en naturlig følge. 15

15 Metode Typologisering Byggeriets formgivning afspejler de muligheder og begrænsninger, der sættes gennem byggelovgivning, samfundsøkonomi, byggetradition og byggeteknik. et antages, at bygninger, der er opført inden for en kortere periode, vil have foretrukne planløsninger og byggestil. n kortlægning af typiske torumsboliger en typologisering er derfor mulig. et afgørende ved forskelle i lejlighedstyperne er ændringer i planløsninger og byggeteknik, der giver andre vilkår for etablering og renovering af badeværelser. n type fastlægges, når der i en periode findes et stort antal lejligheder med samme planløsning. Antallet af typen optælles herefter i alle femårsperioder fra 1870 til 1959, og det vurderes, hvor stor en andel af samtlige torumsboliger typen udgør i hver af femårsperioderne. Nogle typer af torumsboliger opføres med få variationer i lange perioder. Andre er opført inden for en periode af blot 10 til 20 år, men til gengæld i en mængde, der giver typen betydning for udviklingen af torumsboligen. Ud fra antagelsen om en mindre variation i byggeskik og -teknik inden for en kortere periode kan det forventes, at lejligheder inden for typen ikke varierer væsentligt med hensyn til konstruktion og renoveringsløsninger. er er derfor udvalgt 32 etagebygninger med torumsboliger, som er blevet gennemgået ud fra byggeteknik og arkitektonisk karakter. Gennemgangene er herefter sammenholdt med eksisterende oplysninger fra litteraturen, og de forskellige typer beskrives udfra byggetekniske og arkitektoniske oplysninger, der tilsammen angiver typernes særkende. e 32 udvalgte bygninger er blevet til 13 forskellige typer. efinitionen af typerne er foretaget ud fra følgende kriterier: Lejlighedernes renoveringsmuligheder som følge af planløsning Opførelsesperiode Antallet af lejligheder Statistisk et er umuligt at indlhente oplysninger om samtlige torumsboliger i anmark. erfor har det været nødvendigt at anvende statistisk materiale til at give et skøn over antallet af de enkelte typer på landsplan. 16 Metode

16 Typologisering er er taget udgangspunkt i opgørelser over antal af torumsboliger i etageboliger registeret i BBR Bygnings- og Boligregisteret. Ud af alle etageboliger i anmark er 37 procent torumsboliger. Hovedparten omkring 3 /4 af disse torumsboliger er opført i perioden fra 1870 til et statistiske materiale er baseret på tal udtrukket over en årrække. Første udtræk er fra 1. januar 1999 for hele anmark og særskilt for hver af magistratskommunerne: Aalborg, Århus, sbjerg, Odense, Frederiksberg og København. Andet udtræk er fra 1. januar 2000 for hele anmark og København, og det tredje udtræk er fra 1. januar 2003 for hele anmark. Ved at bruge flere opgørelsestidspunkter kan det skønnes, hvor mange boliger uden eget bad, der gennem renovering får bad i løbet af en 1-års periode. Tal fra BBR er udtrukket fra kategorien: gentlige boliger i flerfamiliehuse (anvendelseskode 140) med 2 værelser og køkken opført før 1960 fordelt efter installationsforhold og opførelsesperiode. Herved opnås, at ældreboliger i institutioner, kollegieboliger og mindre udlejninger i villaer er sorteret fra. og har det ikke været muligt at fravælge de boliger, der opfylder kategorien, men som egentlig ikke er interessant for undersøgelsen. et gælder lejligheder opført som trerumsboliger eller større, der senere er ombygget til torumsboliger og torumsboliger med eget køkken i villaer, der er registeret som flerfamiliehuse. er er indsamlet oplysninger om lejlighedsplaner for over boliger, således at minimum 5% af de opførte boliger i hver af femårsperioderne fra 1870 til 1960 er registeret. I nogle af perioderne er der registeret relativt flere boliger, især fra 1920 og frem, hvilket primært skyldes, at boligerne er fundet i større bebyggelser opført samlet efter samme tegninger. ksempler på torumsboliger er fundet bredt i litteraturen, Byfornyelse anmarks arkiver og Københavns Boligkommissions Årsberetninger. Litteraturstudierne spænder fra biografier om danske arkitekter til byggetekniske gennemgange af etageboliger. I Byfornyelse anmarks arkiv er optalt eksempler fra gennemgange af ejendomme i forbindelse med beslutninger om byfornyelse primært fra København, Århus og Aalborg. ksemplerne er suppleret med oplysninger fra almene boligforeninger i provinsen og stikprøver af ejendomsmæglerannoncer i aviser og på Internettet. Lejlighederne er registreret ud fra planløsning og opførelsesår. 17

17 Antal opførte torumsboliger fordelt efter type og opførelsesperiode 0 A1 d Figuren viser antallet af torumsboliger opført i en given periode fordelt efter type. et samlede antal af de enkelte typer er anslået ud fra simpel statistisk opskalering på baggrund af BBR pr. 1. januar 2000 og Når en type udgør f.eks. 10% af de fundne lejligheder i en periode, antages det, at typen ligeledes udgør 10% af de opførte lejligheder i perioden. For at få et samlet skønnet antal af en type, lægges resultatet for alle perioderne sammen. 18 Metode

18 Typologisering Fejlkilder Når der ses bort fra fejlindberetninger til BBR, er der yderligere forhold ved BBR s metode til opgørelse af boligstørrelser, som der her skal gøres opmærksom på. 1) Typologiseringen beskæftiger sig alene med torumsboliger i etageejendomme. er skal derfor tages højde for, at BBR ikke opgør ét rum + ét kammer særskilt som halvandenrumsbolig, men som en torumsbolig. Halvandenrumsboliger afviger fra torumsboligerne ved, at det lille værelse er under 7 m 2, og køkkenet kan være placeret åbent i stuen, hvorfor ombygningsmulighederne afviger markant fra torumsboligerne. et skønnes at 5 til 10 procent af torumsboligerne fra BBR er halvandenrumsboliger. 2) t antal lejligheder, der oprindeligt er opført som trerumsboliger og større, er blevet ombygget, således at de optræder som torumsboliger i tal fra BBR. isse boliger vil selvsagt ikke kunne indgå i en typologisering, da der er tale om en individuel ombygning, hvor ombygningsprincipperne varierer. Fra 1. januar 1999 til 1. januar 2000 har der været en stigning af torumsboliger opført før 1960 på lidt under 300 boliger. Selv om der forsvinder torumsboliger på grund af enten sammenlægning eller nedrivning, er der altså flere andre lejligheder, der efter ombygninger overgår til status af torumsbolig. Ved opgørelser på arealer viser det sig, at omkring torumsboliger er 75 m 2 eller derover ud af i alt torumsboliger i etageboligbebyggelser på 3 etager eller derover. et skønnes, at 5 til 10 procent af torumsboligerne ikke kan indgå i typologiseringen af denne årsag. 3) Flerfamiliehuse i BBR er defineret ved en vandret deling af en ejendom i 2 eller flere boligenheder. Torumsboliger i større villaer på 2 til 3 etager med flere lejligheder er derfor registeret som flerfamiliehuse og indgår i statistikken, selvom de ikke er egentlige etageboliger. Inden for denne gruppe er der en betydelig variation i planløsninger, og en typologisering er ikke mulig. et er anslået, at 5 til 10 procent af torumsboligerne ikke indgår i typologiseringen af denne årsag. Alt i alt betyder det, at 10 til 25 procent af alle torumsboliger fra BBR ikke indgår i beregningen af antallet af typerne. Ved opskaleringen er der derfor taget højde for dette idet der kun skaleres til mellem 75 og 85 procent. 19

19 Yngre Forstadskvarter (B-, C- og -typer) brokvarter (B-typer) Ældre brokvarter (A-typer) Bymidte f ksempel på placering af lejlighedstyperne i relation til byudviklingen fra København. Inden for den historiske bymidte findes få torumsboliger fra perioden 1870 til På de ældre brokvarterer findes mange A-typer, mens de yngre brokvarterer domineres af B-typerne. I forstadskvartererne findes en blanding af B-typer uden bagtrappen,samt C- og -typer. Oversigt over typerne Ved gennemgang og optælling af lejlighederne er der fastlagt 13 forskellige lejlighedsplaner, som er fundet i så store tal, at de kan fastlægges som egentlige typer. Typerne falder i to hovedgrupper svarende til de to opsving i byggeriet. e opdeles i A-typerne, der er bygget før 1. Verdenskrig i de ældre kvarterer og B-typerne, der opføres i stor stil efter 1. Verdenskrig i de yngre kvarterer. Lejlighederne, der falder ind under A-typerne, er beslægtede udfra deres bebyggelsesstruktur og planløsning. Udviklingen i A-typerne går fra en enkel traditionel planløsning mod en mere kompleks planløsning, hvor køkken og bagtrappe skydes ud fra planen. en overordnede lejlighedsplan med stue mod gaden og lille stue og køkken mod gården bibeholdes. B-typerne er ligeledes beslægtede. e tidlige B-typer gør op med kompleksiteten i de sene A-typer og tager igen udgangspunkt i en enkel og traditionel planløsning med stue mod gaden og lille stue og køkken mod gården, blot med et større bruttoareal. Udviklingen går igen imod en større kompleksitet, nu er det ønsket om større badeværelse og en friere placering af bygningen i forhold til gaden, der gør en ændring af lejlighedsplanen oplagt. Typerne C og er udskilt fra B-typerne, da mulighederne for etablering af et tidssvarende badeværelse er betinget af den indbyrdes placering af køkken og baderum. C-typerne er således en udvikling af B3 og B4, og -typerne er en videreudvikling af B5. 20 Oversigt over typerne

20 Mymlkdakøpdalkdlkadka Type A: Primært ældre brokvarterer. A1: Traditionelt to-trappe gadehus A2: Brokvarterbebyggelse med bagtrappetårn A3: Redekamsbebyggelse med toilet i bagtrappetårn A4: Nationalromantisk karrébebyggelse med facadefremspring og bagtrappetårn Type B: Primært yngre brokvarterer. B1: Nyklassicistisk type med traditionel planløsning B2: Nyklassicistisk type med forskudt lejlighedsskel, Baumann typen el. Statsboligfondstypen B3: Traditionel funktionel type med traditionel planløsning B4: Traditionel funktionel type med vendt entré B5: Traditionel funktionel type med asymmetrisk planløsning Type C: Primært forstæderne og yngre brokvarterer. r en videreudvikling af typerne B3 og B4. C1: Traditionel planløsning med adskilt køkken og bad - indeliggende badeværelse C2: Traditionel planløsning adskilt køkken og bad - udeliggende badeværelse Type : Primært forstæderne og yngre brokvarterer. r en videreudvikling af type B5. 1: Asymmetrisk planløsning med delvis adskilt køkken og bad indeliggende badeværelse 2: Asymmetrisk planløsning med delvis adskilt køkken og bad udeliggende badeværelse A0 A1 A2 A1: Traditionelt gadehus med indeliggende bagtrappe Planløsningen tager udgang i ældre danske sammenbyggede gadehuse i 1 1 /2-2 1 /2etage med gennemgang til gårdsiden fra det 18. og 19. århundrede. enne hustype kendes fra de fleste provinsbyer og har en gennemgående forstue i hele husets dybde, samt trappe til 1. sal. Til gadesiden ligger en stor stue, og til bagsiden ligger køkken samt en lille stue. Til tider er køkkenet sammenlagt med gårdsiden af forstuen, hvis huset kun har en bolig pr. etage. Her angivet som type A0. Lejlighedsplanen genfindes i ældre etageejendomme uden bagtrappe i op til 3 etager helt frem til 1890 erne. I etageboligen over 3 etager er der i stedet for forstuen med gennemgang indlagt hovedtrappe på gadesiden og bagtrappe på gårdsiden, adskilt af hovedskillevæggen og entré. Herved opstår type A1. For at udnytte pladsen optimalt, er bagtrappen så smal som muligt. Mellem bagtrappen og entreen er brændekomfur oprindeligt placeret, men er senere fjernet for af give plads til et wc ofte i 1920 erne og 1930 erne samtidig med etablering af gaskomfur. A2: Ældre brokvarterers bebyggelse med bagtrappetårn For at skabe mere plads til køkkenet er bagtrappen rykket ud fra facaden i et smalt trappetårn. Toilettet ligger oprindeligt i gården, men typen ses i Aalborg med deletoilet placeret mellem 21

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere