Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark"

Transkript

1 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere 2010 Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark A. Anerkendelse af statikere Gyldighed Anerkendelse Anerkendelsesorgan Opnåelse af anerkendelse Anerkendte statikere fra andre lande Fornyelse af anerkendelse Fratagelse af anerkendelse Anke Betaling... 4 B. Anerkendte statikere ved byggesagsbehandling Statikererklæring... 5 Udarb.: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Henrik Mørup Bent Feddersen Torben Steen Nielsen Kjeld Thomsen John Dalsgaard Sørensen Joszef Fodor Godk. Bjarne Chr. Jensen Dato: 22.okt.2009

2 A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges til at anerkende statikere indenfor følgende rammer: Side 2 af 5 1 Gyldighed Stk.1 Dækning Anerkendelse som statiker sker til personer, der udøver erhverv i Danmark, og som opfylder de i 4 anførte krav. Stk.2 Definitioner Der anvendes følgende betegnelser 'anerkendt statiker' om den person, der er fagligt bedømt og anerkendt i henhold til disse retningslinier 'andet land' om et andet EU-land, et EØS-land eller et land som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker 'kompetent myndighed' om den myndighed, der administrerer erhvervet som anerkendt statiker i et 'andet land'. 2 Anerkendelse Stk.1. Formål Formålet med anerkendelse af statikere er, at sikre kvalitet ved projektering og udførelse af bærende konstruktioner i byggeriet. lette bygningsmyndighedernes arbejde, uden at byggeprojekters statiske dokumentation forringes. Stk.2. Titlen 'Anerkendt statiker'. Personer kan tildeles titlen 'Anerkendt statiker' for en afgrænset gyldighedsperiode ved beslutning af det i 3 stk. 1 nævnte anerkendelsesorgan. Anerkendelsen er personlig, og følger den anerkendte statiker uanset ansættelsesforhold. Stk.3. Rammer for anerkendte statikere. Det påhviler den anerkendte statiker alene at virke indenfor de af anerkendelsesorganet fastsatte rammer jf 3 stk 3, og ikke at anvende anerkendelsen udenfor disse rammer. 3 Anerkendelsesorgan Stk.1. Anerkendelsesorgan Anerkendelsesorgan er Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse, som etablerer en anerkendelsesordning, og tilser at denne er i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer. Stk.2. Anerkendelsesudvalg Til at varetage anerkendelsesordningens opgaver nedsætter anerkendelsesorganet efter indstilling et udvalg på 9 medlemmer således:

3 3 medlemmer indstilles af Erhvervs- og Byggestyrelsen fortrinsvis blandt ansatte ved relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 2 medlemmer indstilles af Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 2 medlemmer indstilles af Kommunernes Landsforening. 1 medlem indstilles af Foreningen af Anerkendte Statikere. 1 medlem indstilles af Dansk Byggeri. Side 3 af 5 Medlemmer udpeges for 4 år, og skal have en passende kompetence indenfor bærende konstruktioner. Medlemmer kan genudpeges. Stk.3. Forretningsorden Anerkendelsesorganet fastsætter nærmere regler for ordningens praksis, som beskrives i en forretningsorden, der skal være i overenstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008 Kvalitetssystemer og DS/EN ISO/IEC jf. stk.1 være offentlig tilgængelig vejlede ansøgere og anmeldere om procedurer, rettigheder og pligter give retningslinier for anerkendte statikeres virke vejlede anerkendte statikere om deres pligter ved byggesagsbehandling 4 Opnåelse af anerkendelse Stk.1. Ansøgning Tildeling af anerkendelse sker på basis af ansøgning efter beslutning i anerkendelsesudvalget. Det påhviler anerkendelsesorganet at gennemgå og bedømme de i stk.2 og 3 nævnte oplysninger og på grundlag heraf at træffe beslutning om tildeling af anerkendelse. Anerkendelsesorganet kan søge oplysninger til støtte for tildeling hos danske og udenlandske myndigheder, og ansøgere må være indforstået hermed. Stk.2. Uddannelseskrav for tildeling Anerkendelse kan tildeles personer uddannet som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør ved en dansk eller en af CIRIUS, Videnskabsministeriet, anerkendt skole eller universitet i et andet land; jf 1 stk 2. Anerkendelsesorganet skal give ansøgere, der ikke har en ingeniøruddannelse jf. ovenstående, mulighed for at underkaste sig en prøve, hvor der kan konstatere tilsvarende faglige kompetencer hos ansøgeren. Stk.3. Erhvervskrav for tildeling Som erhvervskrav for tildeling af anerkendelse tjener oplysninger om ansøgerens virke i en periode op til ansøgning. Stk.4. Afslag Såfremt anerkendelsesorganet giver en ansøger afslag på anerkendelse, skal den pågældende have en begrundet skriftlig meddelelse herom.

4 5 Anerkendte statikere fra andre lande Side 4 af 5 Stk.1 Midlertidig og lejlighedsvis virke som anerkendt statiker. En anerkendt statiker i et andet land jf. 1 stk. 2 har ret til midlertidigt og lejlighedsvist at virke som anerkendt statiker i Danmark efter anerkendelsesorganets accept, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv. Meddelelse gives til anerkendelsesorganet. Stk.2 Fast etablering som anerkendt statiker Personer, som er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, som i et andet land jvf. 1 stk.2 giver adgang til dér at udøve erhvervet som anerkendt statiker, kan gives tilladelse til at virke fast som anerkendt statiker i Danmark, såfremt kursus- eller uddannelsesbeviset er udstedt af en kompetent myndighed i det andet land. Ansøgning om tilladelse gives til anerkendelsesorganet. Stk.3 Kompetencer Personer omfattet af stk.1 og stk.2 skal være i besiddelse af erhvervsmæssige kvalifikationer svarende det niveau, som kræves for at kunne forny en anerkendelse i Danmark jf. 6 og Anerkendelsesorganets til enhver tid gældende regler. tilstrækkelige danske sprogkundskaber for at kunne virke som anerkendt statiker i Danmark i h.t. Bygningsreglementet. Anerkendelsesorganet kan kontrollere disse kvalifikationer og kundskaber. Stk.4 Udveksling af oplysninger Anerkendelsesorganet kan udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i andre lande om personer fra andre lande jf. 1 stk 2, der ønsker at virke midlertidigt, lejlighedsvist eller fast som anerkendt statiker i Danmark jf. stk. 2 og 3. anerkendte statikere i Danmark, som ønsker midlertidigt, lejlighedsvist eller fast i et andet land at virke som anerkendt statiker. 6 Fornyelse af anerkendelse En anerkendelse kan fornys ved udløbet af gyldighedsperioden på basis af ansøgning fra den anerkendte statiker. Som grundlag for fornyelse af anerkendelse tjener oplysninger om ansøgerens virke i en periode op til ansøgningen. 7 Fratagelse af anerkendelse Anerkendelsesorganet kan fratage en person betegnelsen 'Anerkendt statiker' i h.t. 2 stk 3 efter nærmere fastsatte kriterier. 8 Anke Beslutning om afslag eller fratagelse af en anerkendelse kan af den berørte indankes skriftligt for anerkendelsesorganet, og vedkommende er berettiget til personligt at forelægge sin sag for anerkendelsesorganet. 9 Betaling Anerkendelsesorganet kan fastsætte betalinger i forbindelse med anerkendelsesordningens drift således, at ordningen økonomisk kan hvile i sig selv, og således at betalingerne samlet set over tid ikke overstiger de faktiske omkostninger.

5 B. Anerkendte statikere ved byggesagsbehandling Side 5 af 5 10 Statikererklæring Stk.1 Udformning af statikererklæring Ved ansøgning om byggetilladelse hos danske bygningsmyndigheder, hvor den anerkendte statiker efter bygningsreglementet kræves at medvirke, udformer og underskriver den anerkendte statiker personligt en statikererklæring. Hvis statikererklæringen foreligger i digital form kan den anerkendte statiker forsyne denne med en digital signatur med en sikkerhed, der mindst er på niveau med OCES-signaturen. Stk.2 Statikererklæringens formål Med statikererklæringen attesterer den anerkendte statiker at have virket indenfor de af anerkendelsesorganet fastsatte rammer, udarbejdet eller kontrolleret, at den statiske dokumentation med tilhørende bilag er i overensstemmelse med Bygningsreglementets bilag 4, fulgt anerkendelsesorganets krav og retningslinjer for anerkendte statikeres virke og ydet en for opgaven tilstrækkelig indsats som statiker, Stk.3 Statikererklæringens indhold Statikererklæringen skal beskrive hvad den anerkendte statiker har udarbejdet eller kontrolleret i h.t.t SBi-anvisning 223, være i overensstemmelse med de af anerkendelsesorganet udformede krav og eksempler attestere at den anerkendte statiker har fulgt ovenstående bestemmelser i 10 stk.2.

6 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Håndbog for anerkendelsesordningen for statikere Procedurer for organisering, drift og styring af ordningen samt for anerkendte statikeres virke. Udarb.: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Henrik Mørup Bent Feddersen Torben Steen Nielsen Kjeld Thomsen John Dalsgaard Sørensen Joszef Fodor Jens Andersen Godk. Bjarne Chr. Jensen Dato: 15.okt. 2009

7 Side 2 af 60 Systembeskrivelse A. Gyldighed Systembeskrivelsen gælder for Anerkendelsesordningen for statikere, som denne drives af Ingeniørforeningen i Danmark B. Formål Formålet med systembeskrivelsen er at vise hvordan anerkendelsesordningen er i overensstemmelse med gældende standarder for personcertificering og kvalitetsstyring C. Ansvar Ledelsen af anerkendelsesordningen har ansvaret for systembeskrivelsens udarbejdelse og opdatering. D. Fremgangsmåde Håndbog Denne håndbog beskriver praksis for Anerkendelsesordningen for statikere i medfør af Bygningsreglementets bilag 3 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). Beskrivelsen omfatter procedurer for anerkendelsesordningens organisering, drift og styring samt for anerkendte statikeres virke med tilhørende vejledninger, retningslinier, skemaer og paradigmer samlet i bilag. Håndbogen håndteres som beskrevet i Procedure 1.6. Ved uoverensstemmelser går anerkendelsesordningens grundlag i Bygningsreglementet (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) forud for håndbogens procedurer. Enhver med påvist interesse i anerkendelsesordningens praksis kan klage over konkrete brud på håndbogens procedurer til Ingeniørforeningens i Danmarks hovedbestyrelse, som afhængig af klagesagens forhold beslutter sin behandling. Håndbogen omfatter procedurer som angivet i efterfølgende liste. Vejledninger, skemaer og paradigmer er angivet i næstfølgende liste over bilag. Håndbogen er udarbejdet i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008 Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav (Dansk Standard, 2008), og alle elementer af systemet er følgelig procesorienteret Ansvaret for anerkendelsesordningens ledelse er udmøntet gennem denne håndbog, jf. Procedure 1.1 og Procedure 1.6. Styring af ressourcer håndteres gennem Procedurerne i afsnit 6. Anerkendelser tildeles og håndteres som beskrevet i Procedurerne i afsnit 2, 3 og 4. Løbende forbedringer håndteres som beskrevet i Procedure 1.6 og Procedure 1.7.

8 Anerkendelser Anerkendelsesordningen er i overensstemmelse med DS/EN 17024:2003: Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer. (IAF, 2009), og udmønter kravene således Anerkendelsesorgan Organisation er beskrevet i Procedure Procedure 1.3 Kvalitetsstyring, registreringer, fortrolighed og sikkerhed er beskrevet i Procedure Procedure 1.6 Bedømmere: Krav til bedømmere er beskrevet i Procedure 1.3 og Procedure 2.3 Anerkendelsesproces: Bedømmelse og tildeling af anerkendelser gennemføres på en transparent og dokumenteret måde; jf. Procedure i afsnit 2, 3 og 4.. Overvågning og revision: Anerkendte statikeres virke overvåges ved ansøgning om fornyelse jf. Procedure 4.2 eller anmeldelse af problemer Procedure 4.7. Anerkendelsesordningen revideres løbende jf. Procedure 1.6 Anerkendelsesordningen overvåges og udvikles ved evaluering jf Procedure 1.7. Side 3 af 60

9 Side 4 af 60 Procedurer 1 Anerkendelsesudvalgets almindelige arbejde... 6 Procedure 1.1 Organisation... 6 Procedure 1.2 Udpegning og konstituering af udvalget... 7 Procedure 1.3 Tilknytning af eksterne sagsbehandlere... 9 Procedure 1.4 Ordinære forretningsgange Procedure 1.5 Fortegnelser Procedure 1.6 Håndbogens udarbejdelse og opdatering Procedure 1.7 Evaluering af anerkendelsesordningen Tildeling af anerkendelse (DK) Procedure 2.1 Ansøgning om tildeling Procedure 2.2 Godkendelse af ansøger og projekt Procedure 2.3 Bedømmelse af ansøgning Procedure 2.4 Beslutning om tildeling Procedure 2.5 Tildeling af anerkendelse Procedure 2.6 Behandling af klage over afslag på tildeling Procedure 2.7 Meddelelse til myndigheder om projektforhold Anerkendelser fra andre lande Procedure 3.1 Anmeldelse af midlertidigt virke som anerkendt statiker Procedure 3.2 Accept af midlertidigt virke som anerkendt statiker Procedure 3.3 Ansøgning om permanent virke som anerkendt statiker Procedure 3.4 Beslutning om permanent virke som anerkendt statiker Behandling af tildelte anerkendelser Procedure 4.1 Ansøgning om fornyelse Procedure 4.2 Beslutning om fornyelse Procedure 4.3 Meddelelse om berostillelse af anerkendelse Procedure 4.4 Ansøgning om genoptagelse af anerkendelse Procedure 4.5 Beslutning om genoptagelse af anerkendelse Procedure 4.6 Behandling af klage over afslag på fornyelse eller genoptagelse Procedure 4.7 Behandling af anmeldelse af problemer med brug af anerkendelse Procedure 4.8 Fratagelse af anerkendelse Procedure 4.9 Behandling af klage over fratagelse Anerkendte statikeres virke Procedure 5.1 Arbejdet som anerkendt statiker Procedure 5.2 Erklæring fra anerkendt statiker Økonomisk styring af anerkendelsesordningen Procedure 6.1 Betaling for sagsbehandling Procedure 6.2 Afregning af tjenesteydelser Procedure 6.3 Budgetlægning Procedure 6.4 Regnskabsaflæggelse Referencer... 60

10 Side 5 af 60 Bilag: 1. Anerkendelsesudvalgets almindelige arbejde 1A. Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget 1B. Erklæring for eksterne sagsbehandlere 2. Tildeling af anerkendelse (DK) 2A Vejledning til ansøgere om statikeranerkendelse 2B Ansøgningsskema om tildeling af anerkendelse 2C Vejledning til eksterne sagsbehandlere 2D. Paradigme for ekstern projektgranskningsrapport 2E. Vurderingsskema for ansøgningsprojekter 2F Vejledning for gennemførelse af mundtlig evaluering 2G. Paradigme for indstilling om tildeling af anerkendelse 2H. Certifikat for anerkendt statiker 2J Aftale om anvendelse af anerkendelse 3. Anerkendelser fra andre lande 3A Vejledning til meddelelse om midlertidigt virke som anerkendt statiker 3B Paradigme for accept af midlertidigt virke som anerkendt statiker 3C. Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker 3D. Ansøgningsskema om permanent virke som anerkendt statiker 3E. Paradigme for godkendelse af permanent virke som anerkendt statiker 4. Behandling af tildelte anerkendelser 4A Vejledning til anerkendte statikere om fornyelse af anerkendelse 4B Ansøgningsskema om fornyelse af anerkendelse 4C Projektskema ved ansøgning om fornyelse af anerkendelse 4D. Vejledning til anerkendte statikere om berostillelse og genoptagelse 5. Anerkendte statikeres virke 5A Retningslinier for anerkendte statikeres virke som projekterende 5B. Retningslinier for anerkendte statikeres virke som kontrollanter 5C. Eksempel på statikererklæring ved anerkendte statikeres virke som projekterende 5D. Eksempel på statikererklæring ved anerkendte statikeres virke som kontrollanter

11 Side 6 af 60 1 Anerkendelsesudvalgets almindelige arbejde Procedure 1.1 Organisation Gyldighed Systembeskrivelsen gælder for Anerkendelsesordningen for statikere, som denne drives af Ingeniørforeningen i Danmark Formål Organisationens formål er at placere ansvar og beføjelser Ansvar Ledelsen af anerkendelsesordningen har ansvaret for organisationens struktur, udnævnelse og opfølgning Fremgangsmåde Organisationen for anerkendelsesordningen i Danmark har følgende struktur og elementer: Hovedbestyrelsen i Ingeniørforeningen I Danmark (IDA) Ekstern evaluator Udvalgssekretær Faglig sekretær Eksterne projektgranskere Anerkendelsesudvalg Bedømmelsesudvalg ad hoc Anerkendelsesordningen ledes af Hovedbestyrelsen i Ingeniørforeningen i Danmark, som udpeger Udvalgsmedlemmer jf. Bygningsreglementets bilag 3 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) Udvalgssekretær Ekstern evaluator (evt) jf. Procedure 1.7 Anerkendelsesudvalget leder det daglige arbejde i ordningen; herunder gennemførelse og håndtering af anerkendelser, og udpeger Faglig sekretær jf. Procedure 1.3 Eksterne projektgranskere jf. Procedure 1.3 Bedømmelsesudvalg ad hoc jf. Procedure 2.3

12 Side 7 af 60 Procedure 1.2 Udpegning og konstituering af udvalget Gyldighed Udpegning sker ved udløb af medlemmers valgperiode eller udtrædelse af udvalget Konstituering sker ved formandsafgang Formål Hensigten med udpegning er at sikre fyldestgørende udvalg. Hensigten med konstituering er at sikre et funktionsdueligt og beslutningsdygtigt anerkendelsesudvalg Ansvar Det påhviler Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse at udpege medlemmer af anerkendelsesudvalget. Formanden leder den øvrige konstituering Fremgangsmåde Udpegninger Hovedbestyrelsen for Ingeniørforeningen i Danmark udpeger medlemmer af anerkendelsesudvalget efter indstilling jf. Bygningsreglementets bilag 3 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). Ved førstkommende møde efter formandsafgang vælger anerkendelsesudvalget en udvalgsformand blandt sine medlemmer med minimum 2/3 af udvalgets stemmer for en 2-årig periode. Udvalgsmedlemmer afgår ved udløb af valgperiode. Medlemmer kan herefter genudpeges. Formanden kan genvælges. Ledelse af udvalget Formanden leder anerkendelsesudvalgets arbejde. Ved førstkommende udvalgsmøde efter formandsudpegning vælger anerkendelsesudvalget næstformand og kasserer. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes eventuelle forfald eller fravær. Kassereren leder den økonomiske styring af anerkendelsesudvalgets aktiviteter. Formanden er tegningsberettiget på anerkendelsesudvalgets vegne. Udvalgsmedlemmers kompetence

13 Side 8 af 60 Ved indtrædelse i anerkendelsesudvalget vurderer dette, hvorvidt det nye medlem har den nødvendige kompetence til at indgå i bedømmelse af ansøgere jf. Procedure 2.3. Et medlem anses for kompetent til at indgå i bedømmelse af ansøgere, såfremt medlemmet har en baggrund og kompetence, der ville være tilstrækkelig til at kunne udpeges som ekstern projektgransker jf. Procedure 1.3. Ansvar Udvalgsmedlemmer skal behandle alle oplysninger fremkommet i forbindelse med ordningens aktiviteter fortroligt; dog kan anerkendelsesudvalget beslutte at meddele myndigheder om særlige projektforhold; jf. Procedure 2.7 har pligt til at meddele inhabilitet i en given sagsbehandling; fx som følge af sammenfaldende økonomiske eller ansvarsmæssige interesser mellem person eller projekt under behandling og udvalgsmedlemmet. har pligt til at melde fra, såfremt der ikke længere er ressourcer eller kompetencer til at deltage i udvalgsarbejdet på en betryggende måde skal håndtere alle informationer og dokumenter knyttet til sagsbehandlingen på en sikker måde, og slette disse i egne arkiver efter endt sagsbehandling Nyvalgte medlemmer orienteres om ansvarsforhold forbundet med medlemskab af udvalget, og der udformes og underskrives en erklæring om fortrolighed, habilitet, kompetence, sikkerhed og ansvarsfraskrivelse; jf. Bilag 1A. Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget.

14 Side 9 af 60 Procedure 1.3 Tilknytning af eksterne sagsbehandlere Gyldighed Tilknytning af eksterne sagsbehandlere foretages efter behov. Eksterne sagsbehandlere udskiftes efter udvalgets vurdering Formål Tilknytning af eksterne sagsbehandlere til anerkendelsesordningen skal sikre faglige ekspertressourcer for sagsbehandling samt lette arbejdet for medlemmer af anerkendelsesudvalget. Den eksterne sagsbehandling har til formål at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen ved godkendelse af indsendte ansøgninger til behandling granskning af godkendte projekter Ansvar Anerkendelsesudvalget udpeger eksterne sagsbehandlere for en 4-årig periode. Udvalgsformanden indgår aftale med udpegede eksterne sagsbehandlere Fremgangsmåde Eksterne sagsbehandlere omfatter Faglig sekretær Projektgranskere Den faglige sekretær skal bistå anerkendelsesudvalget med godkendelse af ansøgning for behandling jf. Procedure 2.2. Projektgranskerne skal bistå anerkendelsesudvalget med granskning af godkendte ansøgninger jf Procedure 2.3; d.v.s. de statiske forhold og dokumentationen heraf i det indsendte projekt jf. Procedure 2.1. En ekstern sagsbehandler udpeges for en længere periode og skal være uddannet som bygningsingeniør fagligt kompetent til opgaverne erfaren med projektering af konstruktioner bekendt med anerkendelsesordningens virke Aftalerne indgås på kommercielle vilkår. Ansvar Eksterne sagsbehandlere skal behandle alle oplysninger fremkommet i forbindelse med ordningens aktiviteter fortroligt har pligt til at meddele inhabilitet i en given sagsbehandling; fx som følge af sammenfaldende økonomiske eller ansvarsmæssige interesser mellem person eller projekt under behandling og sagsbehandleren.

15 Side 10 af 60 har pligt til at melde fra, såfremt der ikke længere er ressourcer eller kompetencer til at gennemføre sagsbehandlingen på en betryggende måde skal håndtere alle informationer og dokumenter knyttet til sagsbehandlingen på en sikker måde, og slette disse i egne arkiver efter endt sagsbehandling Nyudpegede eksterne sagsbehandlere orienteres om ansvarsforhold forbundet med sagsbehandlingen, og der udformes og underskrives en erklæring om fortrolighed, habilitet, kompetence, sikkerhed og ansvarsfraskrivelse; jf. Bilag 1B. Erklæring for eksterne sagsbehandlere.

16 Side 11 af 60 Procedure 1.4 Ordinære forretningsgange Gyldighed Anerkendelsesordningens ordinære arbejdsgange gælder for den normale drift af ordningen medmindre andet oplyses fra anerkendelsesudvalget Formål Det er formålet med de ordinære arbejdsgange at opnå en støt og forudsigelig håndtering af anerkendelser. Anerkendelsesudvalgets møder har til formål at konstituere udvalget, beslutte i sager, behandle henvendelser samt godkende budgetter og regnskaber. Anerkendelsesudvalgets sagshåndtering og arkiv har til formål at sikre entydighed dokumentere sagsbehandling, støtte genfinding samt lette arbejdsgange i anerkendelsesudvalget. Anerkendelsesudvalget kommunikation har til formål at sikre transparens, stille oplysninger til rådighed for interessenter samt Ansvar Ansvaret for de ordinære arbejdsgange påhviler anerkendelsesudvalgets formand støttet af næstformand, kasserer og sekretær Fremgangsmåde Møder Anerkendelsesudvalget afholder 4 ordinære årlige møder. Mødeplan offentliggøres på ordningens hjemmeside; jf. nedenfor. Dagsorden og materiale til dagsordenspunkter tilstilles udvalgsmedlemmer i god tid inden møde. Der føres referat af anerkendelsesudvalgets møder. Mødereferater offentliggøres på ordningens hjemmeside, jf. nedenfor, efter godkendelse på næstkommende udvalgsmøde. Personfølsomme oplysninger anonymiseres. Anerkendelsesudvalget er beslutningsdygtig i sager, der kræver beslutning om tildeling, fornyelse og fratagelse af anerkendelse, såfremt minimum 2/3- dele af udvalgets habile medlemmer er til stede. Sagshåndtering Ansøgninger om tildeling af anerkendelse behandles som særskilte sager. Hver sag gives et unikt nummer af formen: årstal:løbenummer; fx 2010:001. Årstal refererer til tidspunkt for indgivelse af ansøgning. Løbenummer er 3- cifret. Ansøgninger indgivet før 1. jan gives nummer 2005:løbenummer. Sagsnummer skal fremgå af alle sagsdokumenter; enten i dokumentets indhold eller i filnavn.

17 Side 12 af 60 Anerkendelsesorganets sekretær forestår den almindelige sagshåndtering. Arkiv Anerkendelsesudvalget fører et digitalt arkiv over materiale for mødeaktivitet: dagsorden, mødereferat samt materiale til dagsordenspunkter sagsbehandling: ansøgninger med bilag (excl. projektmateriale), bedømmelsesmateriale, indstillinger og kommunikationsdokumenter eksterne sagsbehandlere: bedømmelsesmateriale mv. Projektmateriale kan indgå i arkivet. Papirbaseret projektmateriale returneres til ansøger efter udløb af klagefrist jf. Procedure 2.6 eller Procedure 4.6 eller endt sagsbehandling i h.t. Procedure 2.7. Ved klage returneres projektmateriale efter endt klagebehandling. Arkivet skal gøre det muligt at genfinde dokumenter, og dokumentere beslutninger og beslutningsgrundlag; herunder grundlag for beslutninger om tildeling, afslag på ansøgning, fornyelser, genoptagelser og fratagelser af anerkendelser. Arkivet føres i pdf-format. Kommunikation Hjemmeside Anerkendelsesudvalget etablerer og vedligeholder en hjemmeside, som skal indeholde lov- og bekendtgørelsesmæssigt grundlag for ordningen håndbog inkl. bilag med vejledninger, gebyrer og honorarer anerkendelsesudvalgets mødeplan og mødereferater fortegnelse over anerkendte statikere jf. Procedure 1.5 anmeldte og godkendte udenlandske anerkendte statikere jf. Procedure 3.2 og Procedure 3.4 anerkendelsesudvalgets medlemmer og tilknyttede eksterne sagsbehandlere Korrespondance Anerkendelsesudvalgets korrespondance foregår som udgangspunkt elektronisk. Korrespondance med ansøgere og anerkendte statikere sker i pdf-format. Paradigmer for dokumenter kan downloades fra hjemmeside i pdf-format eller Word-format. Korrespondance med eksterne sagsbehandlere samt internt i anerkendelsesudvalget sker i gængse filformater for kontorarbejde; fx MS Word. Certifikat for anerkendte statikere sendes ved tildeling og fornyelse i trykt udgave til den anerkendte statiker.

18 Side 13 af 60 Procedure 1.5 Fortegnelser Gyldighed Der føres løbende fortegnelser over anerkendte statikere, medlemmer af anerkendelsesudvalget og eksterne sagsbehandlere Formål Fortegnelse over anerkendte statikere skal oplyse interesserede hvem der har eller har haft anerkendelse. Fortegnelse over udenlandske anerkendte statikere, der har anmeldt midlertidig og lejlighedsvis virke som anerkendt statiker skal oplyse om hvem der har et sådant virke. Fortegnelse over medlemmer af anerkendelsesudvalget skal oplyse om udvalgets sammensætning. Fortegnelse over eksterne sagsbehandlere skal oplyse om hvem der er engageret i udvalgets aktiviteter Ansvar Anerkendelsesudvalget fører fortegnelserne Fremgangsmåde Alle fortegnelser over gyldige anerkendelser er offentligt tilgængelige. Anerkendte statikere Fortegnelsen skal for den enkelte anerkendte statiker omfatte 1. navn 2. virksomhed hvor den anerkendte statiker var ansat ved tildeling eller seneste fornyelse af anerkendelse 3. adresse, hvorfra den anerkendte statiker virkede ved tildeling eller seneste fornyelse af anerkendelse 4. uddannelse 5. uddannelsesår 6. dato for anerkendelsens tildeling/fornyelse; alternativt ikrafttræden efter anmeldelse om midlertidigt virke fra udenlandsk anerkendt statiker 7. anerkendelsens/anmeldelsens gyldighedsperiode 8. anerkendelsens oprindelsesland 9. anerkendelsens/anmeldelsens status: aktiv berostillet Oplysningerne skal fremgå både på dansk og engelsk. Fortegnelsen baseres på de af ansøgere fremsendte oplysninger, og opdateres med maksimalt 2 måneds forsinkelse i forhold til datoer for tildeling, berostillelse eller ophør af anerkendelser.

19 Side 14 af 60 Fortegnelsen offentliggøres på anerkendelsesordningens hjemmeside jf. Procedure 1.4. Anerkendelsesudvalget fører endvidere en fortegnelse til eget brug over udløbne og fratagne anerkendelser, hvori tidligere anerkendte statikere indgår i 10 år regnet fra ophørsdato. Fortegnelsen indeholder samme oplysninger som fortegnelsen over aktive anerkendte statikere. Anerkendelsesudvalget Fortegnelsen skal for det enkelte udvalgsmedlem omfatte 1. navn og adresse 2. virksomhed eller organisation, hvor udvalgsmedlemmet er ansat 3. uddannelse og titel 4. uddannelsesår 5. dato for indtrædelse i udvalget 6. dato for udløb af medlemsperiode eller genvalg 7. tillidspost i udvalget (evt) Eksterne sagsbehandlere Fortegnelsen skal for den enkelte eksterne sagsbehandler omfatte 1. navn og adresse 2. virksomhed eller organisation, hvor den eksterne sagsbehandler er ansat 3. uddannelse og titel 4. uddannelsesår 5. dato for start som ekstern sagsbehandler 6. erfaring med analyse og projektering af bærende konstruktioner

20 Side 15 af 60 Procedure 1.6 Håndbogens udarbejdelse og opdatering Gyldighed Håndbogen gælder for Anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark som etableret i 1958 af Dansk Ingeniørforening, Ingeniør-Sammenslutningen og Boligministeriet. Ordningens grundlag fremgår af Bygningsreglements bilag 3 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) Formål Håndbogens formål er at beskrive praksis for anerkendelsesordningen for statikere for derved at sikre konsistens, effektivitet og åbenhed om ordningens daglige virke Ansvar Udarbejdelse og opdatering af håndbogen påhviler anerkendelsesudvalget. Ændringer kræver godkendelse fra minimum 2/3-del af udvalgets medlemmer Fremgangsmåde Udarbejdelse Håndbogens procedurer udarbejdes efter følgende struktur: Gyldighed Formål Ansvar Fremgangsmåde, Fremgangsmåde beskrives så vidt muligt i rækkefølgen: Plan, Aktion, Tjek, Revidér Opdatering Håndbogen skal til enhver tid afspejle ordningens praksis, og justeres derfor i takt hermed. Ved ønske om ændring af praksis udarbejder udvalget forud for ændringens ikrafttrædelse en revision af håndbogen, som behandles på et udvalgsmøde. Håndbogen skal være opdateret senest 1 kalendermåned efter ikrafttrædelse af ændring af praksis. Formidling Håndbogen udgives digitalt på Ingeniørforeningen i Danmarks hjemmeside, hvorfra også alle håndbogens procedurer og bilag skal kunne downloades i pdf-format. Udvalgsmedlemmer tildeles efter ønske et trykt eksemplar af håndbogen. Væsentlige ændringer af praksis og revisioner af håndbogen meddeles umiddelbart til Erhvervs- og Byggestyrelsen

21 Side 16 af 60 Foreningen af Rådgivende Ingeniører Dansk Byggeri Kommunernes Landsforening Foreningen af anerkendte statikere Dokumenthåndtering Hver procedure og hvert bilag håndteres som særskilte dokumenter, hvoraf følgende oplysninger skal fremgå Dokumenttitel Procedurenummer, bilagsnummer eller dokument-id Udgiver: Anerkendelsesordningen for statikere Dato for udgivelse Dato for seneste revision Udarbejder, kontrollant og godkender Sidetal

22 Side 17 af 60 Procedure 1.7 Evaluering af anerkendelsesordningen Gyldighed Evaluering af anerkendelsesordningen gennemføres systematisk Formål Evaluering af anerkendelsesordningen har til formål at udvikle og vedligeholde ordningen, så ordningen er ajour med love, bekendtgørelser og standarder, anerkendelsesudvalgets sammensætning reflekterer byggebranchens interesser, viden og synspunkter interessenter kan have tillid til ordningens kompetence, uvildighed og integritet Ansvar Det er hovedbestyrelsen i IDA's ansvar, efter indstilling fra anerkendelsesudvalget, at iværksætte, gennemføre og rapportere evalueringen. Det er endvidere hovedbestyrelsen i IDA's ansvar i samråd med relevante myndigheder at tage skridt til forbedringer på basis af evalueringen Fremgangsmåde Anerkendelsesudvalget tager initiativ til evalueringen ca. hvert 5 år ved en indstilling til IDA's hovedbestyrelse om evalueringens metode og gennemførelse. Hver anden evaluering gennemføres af anerkendelsesudvalget, og hver anden evaluering gennemføres af ekstern aktør; fx en konsulent, et certificeringsbureau eller lignende. Evalueringen skal omfatte vurdering af ordningens ordinære forretningsgange metoder og procedurer, der anvendes ved vurdering af tildeling, fornyelse, fratagelse, anmeldelse mv. et udvalgt antal tildelinger, fornyelser og afslag. ordningens overensstemmelse med love, bekendtgørelser og standarder ordningens kvalitetsstyring, jf. denne håndbog Efter afsluttet evaluering tages skridt til eventuel justering af ordningens grundlag, procedurer og vejledninger.

23 Side 18 af 60 2 Tildeling af anerkendelse (DK) Procedure 2.1 Ansøgning om tildeling Gyldighed Ansøgning om anerkendelse som statiker og tildeling af betegnelsen 'Anerkendt statiker' gennemføres når en ikke-anerkendt statiker ønsker anerkendelse Formål Formålet med ansøgning om tildeling er at give anerkendelsesudvalget det nødvendige og tilstrækkelige grundlag for bedømmelse af ansøger og projekt jf. Procedure 2.3 og efterfølgende beslutning om tildeling jf. Procedure 2.4. Ansøgningen skal samlet dokumentere ansøgers kompetencer om bærende konstruktioners statik og dokumentation. Oplysning til ansøger ved ansøgning om tildeling af anerkendelse har til formål at oplyse ansøger om den videre procedure og forventede sagsbehandlingstid Ansvar Ansøger udformer af egen drift ansøgning om tildeling. Udvalget oplyser ansøgere om krav til ansøgning jf Bilag 2A. Vejledning til ansøgere om statikeranerkendelse Fremgangsmåde Ansøgning Ansøger fremsender udfyldt og underskrevet ansøgningsskema; Bilag 2B. Ansøgningsskema om tildeling af anerkendelse, bilagt projekt for bærende konstruktioner udarbejdet indenfor de seneste 5 år, og som ønskes lagt til grund for bedømmelse jf. Procedure 2.3 beskrivelse af ansøgerens egne arbejder knyttet til projektet erklæring fra ansøgeren om, hvilke byggesager han har haft til behandling hos myndighederne i en periode på mindst 3 år. ansøgers CV inkl. beskrivelse af erhvervserfaring dokumentation for, at ansøgeren i mindst 5 år har beskæftiget sig med statiske beregninger. De 5 år må højst være fordelt over en periode på 10 år forud for ansøgningen. relevante eksamensbeviser en underskrevet erklæring om, at ansøgeren underkaster sig de i nærværende forretningsorden indeholdte bestemmelser samt ordningens grundlag jf Bygningsreglementet (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). Med 'Projekt' forstås det materiale, der beskriver og dokumenterer de bærende konstruktioners statiske virkemåde og ydeevne i h.t. Bygningsreglementets bilag 4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) samt SBi-anvisning 223, (Aagaard og Feddersen, 2009). Materialet skal omfatte såvel del A. Konstruktionsdokumentation som del B. Projektdokumentation jf ovenstående.

24 Side 19 af 60 Projektet skal være udarbejdet af ansøger selv jf Procedure 2.2 og være egnet til at give indtryk af ansøgerens ingeniørmæssige kvalifikationer. Ansøgeren kan efterfølgende blive bedt om at præsentere projektet ved en mundtlig fremlæggelse, og kunne besvare spørgsmål vedrørende statiske forhold i projektet. Ansøger skal følge Bilag 2A. Vejledning til ansøgere om statikeranerkendelse. Oplysninger til ansøger Umiddelbart efter modtagelse af ansøgning om tildeling af anerkendelse sendes til ansøger oplysninger, der kvitterer for modtagelse af ansøgning beskriver procedure for godkendelse af ansøgning beskriver procedure for bedømmelse og tildeling af ansøgning og projekt; herunder mundtlig præsentation angiver tidsfrist på 6 måneder for den samlede bedømmelse regnet fra dato for indsendelse af fyldestgørende materiale, der kan lægges til grund for godkendelse af ansøger og projekt jf. Procedure 2.2

25 Side 20 af 60 Procedure 2.2 Godkendelse af ansøger og projekt Gyldighed Godkendelse af ansøger og projekt gennemføres efter modtagelse af ansøgning om tildeling af anerkendelse Formål Godkendelsen har til formål at sikre, at den efterfølgende bedømmelse af ansøger og projekt kan gennemføres på tilstrækkeligt grundlag Ansvar Godkendelse af ansøger og projekt foretages af udvalgets tilknyttede faglige sekretær jf. Procedure 1.3 på basis af fyldestgørende ansøgningsmateriale. Ansøgeren har ansvar for at ansøgningsmateriale er fyldestgørende og komplet. jf. Procedure Fremgangsmåde Krav for godkendelse Den faglige sekretær gennemgår ansøgningsmaterialet i henhold til følgende krav: For projektet skal følgende være opfyldt: Projektets konstruktioner skal have en sådan form og kompleksitet, at projektet egner sig til at give et indtryk af ansøgerens alsidige statiske kvalifikationer. Projekter indsendt til bygningsmyndigheder før 1.aug.2008 skal opfylde betingelser i Bygningsreglementets bilag 6 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 1995) om redegørelse for den statiske dokumentation. efter 1.aug.2008 skal opfylde betingelser i Bygningsreglementets bilag 4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) og kan med fordel være opbygget som angivet i SBi-anvisning 223; appendiks C (Aagaard og Feddersen, 2009). Projektet skal omfatte den fulde statiske dokumentation, dvs. såvel konstruktionsdokumentation som projektdokumentation og alle hertil knyttede bilag. i perioden feb-aug.2008 skal opfylde en af ovenstående 2 betingelser Projektet skal have en status svarende til det niveau der fordres for indsendelse til bygningsmyndighederne for opnåelse af byggetilladelse; herunder beregninger udført af andre projekterende. Projektet skal vedrøre et bolig-, institutions-, sports-, erhvervs- eller industribyggeri som ved ansøgningstidspunktet ikke er ældre end 5 år regnet fra dato for bygningsmyndighedens udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Projektet skal vedrøre en selvstændig konstruktion med egen stabilitet. Konstruktionerne skal være henført til middel eller høj konsekvensklasse, jf Eurocode 0 eller tilsvarende for tidspunktet for projektets udarbejdelse. Konstruktionen skal indeholde forskellige konstruktionsdele som f.eks. søjler, bjælker, skiver, plader og fundamenter, ligesom konstruktionsdelene skal omfatte mere end ét konstruktionsmateriale.

26 Side 21 af 60 For ansøgeren skal følgende krav være opfyldt: Ansøgeren skal have en relevant kompetencegivende statsgodkendt ingeniøruddannelse mindst svarende til BSc.-niveau Ansøgeren skal have virket som bygværksprojekterende i h.t. Bygningsreglementets bilag 4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008), og som minimum selv have udarbejdet Projektgrundlag-bygværk forestået lastnedføringer og stabilitetsberegninger. udarbejdet statiske beregninger for en væsentlig del af de indgående konstruktionsdele, herunder forskellige konstruktionstyper og materialetyper. For beregninger udført af andre end ansøgeren, herunder konstruktionsafsnitsprojekterende, skal ansøgeren være bekendt med indholdet af beregningerne, herunder de grænseflader der er mellem de forskellige projekterende. Den faglige sekretær kan rekvirere supplerende materiale fra ansøgeren. Den faglige sekretær meddeler udvalgssekretæren hvorvidt ansøgeren og projektet opfylder betingelserne for udvalgets behandling af ansøgningen. Meddelelse til ansøger Udvalgssekretæren meddeler ansøgeren, hvorvidt denne opfylder betingelserne for udvalgets behandling af ansøgningen. Hvis afgørelsen er positiv meddeles en tidsfrist for behandling af ansøgningen. Ansøgningsmaterialet sendes derefter til bedømmelsesudvalg jf. Procedure 2.3. Hvis afgørelsen er positiv for så vidt angår projektet men negativ for så vidt angår ansøgeren, og dette beror på ansøgerens uddannelse, tilbydes ansøgeren en prøve, som anordnes af anerkendelsesudvalget. Prøvens formål er at konstatere, såvel at ansøgeren personligt er i stand til at praktisere inden for området, som at ansøgeren har et teoretisk grundlag for beregning af bærende konstruktioner, som svarer til de krav, der stilles til ansøgeres uddannelse jf. Bygningsreglementets bilag 3 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). Hvis afgørelsen er positiv for så vidt angår projektet men negativ for så vidt angår ansøgeren, og dette beror på ansøgerens virke som statiker, meddeles dette ansøgeren med oplysning om baggrund for afslag på godkendelse, og med oplysning om betingelser for genansøgning. Hvis afgørelsen er negativ for så vidt angår projektet, meddeles dette ansøgeren med oplysning om baggrund for afslag på godkendelse.

27 Side 22 af 60 Procedure 2.3 Bedømmelse af ansøgning Gyldighed En godkendt ansøgning bedømmes af et bedømmelsesudvalg nedsat med den foreliggende ansøgning for øje Formål Bedømmelsens formål er at afgøre hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for tildeling af anerkendelse Ansvar Anerkendelsesudvalget nedsætter bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget gennemfører bedømmelsen Fremgangsmåde Bedømmelsesudvalg Anerkendelsesudvalget nedsætter et bedømmelsesudvalg med minimum 2 medlemmer fra anerkendelsesudvalget samt 1 eller flere eksterne sagsbehandlere jf.procedure 1.3. Et af anerkendelsesudvalgets medlemmer udpeges som formand for bedømmelsesudvalget. Alle medlemmer af bedømmelsesudvalget skal være faglig kompetente jf. Procedure 1.2. Det indsendte projekt bedømmes efter følgende fremgangsmåde: 1. Ekstern projektgranskning 2. Intern projektvurdering 3. Mundtlig evaluering (evt.) 4. Indstilling Ekstern projektgranskning Projektet granskes af den tilknyttede eksterne sagsbehandler i bedømmelsesudvalget jf. Procedure 1.3. Anerkendelsesudvalget tilsender den eksterne sagsbehandler det godkendte projektmateriale jf. Procedure 2.2 Bilag 2C. Vejledning til eksterne sagsbehandlere Bilag 2D. Paradigme for ekstern projektgranskningsrapport Bilag 2E. Vurderingsskema for ansøgningsprojekter Den eksterne sagsbehandler gennemfører granskningen udarbejder en projektgranskningsrapport udfylder et vurderingsskema Vejledning for udarbejdelse af projektgranskningsrapport: Projektgranskningsrapporten bør følge Bilag 2D. Paradigme for ekstern projektgranskningsrapport, og omfatte de heri nævnte punkter; også selvom den statiske dokumentation måtte følge en anden struktur

28 Side 23 af 60 Hvor der ingen kommentarer er, skrives 'ingen kommentarer' Af alt materiale fra den eksterne sagsbehandler skal fremgå navn, dato og sagsnummer. Den eksterne sagsbehandler sender ovennævnte materiale til anerkendelsesudvalgets sekretær. Intern projektvurdering Projektet gennemgås af bedømmelsesudvalgets interne medlemmer efter tur på basis af projektgranskningsrapporten. De interne medlemmer må afhængig af projektets karakter i hver enkelt sag fastlægge gennemgangens elementer, der som minimum vil omfatte kvalificerede stikprøver helhedsvurdering af projektets bærende konstruktioner helhedsvurdering af dokumentation af de bærende konstruktioner. De interne medlemmer af bedømmelsesudvalget kontrollerer den eksterne projektgranskers granskningsrapport, og dokumenterer kontrollen. Som resultat af gennemgangen udfylder hvert medlem af bedømmelsesudvalget "Bilag 2E. Vurderingsskema for ansøgningsprojekter", og kan evt. udforme et kort notat til begrundelse af vurderingerne. Bedømmelsesudvalgets formand søger enighed for en samlet skriftlig vurdering. Vurderingen af det skriftlige projekt konkluderes således Samlet vægtet karaktersnit Konklusion Aktion Karaktersnit 8 og derover Tilfredsstillende Projekt godkendt Der gennemføres mundtlig evaluering Karaktersnit 5-8 Karaktersnit 5 og derunder Middel Betinget godkendelse af projekt Utilfredsstillende: Projekt ikke godkendt Der gennemføres mundtlig evaluering Indstilling færdiggøres m.h.p. afslag Mundtlig evaluering Såfremt der ved den skriftlige vurdering er opnået en samlet vurdering på 5 point eller derover bliver ansøgeren tilbudt en mundtlig evaluering, hvor bedømmelsesudvalget og ansøgeren er til stede. Formålet med den mundtlige evaluering er at afklare tvivlsspørgsmål opstået ved vurdering af det skriftlige projekt samt sikre, at denne vurdering er knyttet til ansøgeren personligt.

29 Side 24 af 60 Evalueringen gennemføres efter følgende fremgangsmåde under ledelse af bedømmelsesudvalgets formand: A. Indledning B. Fremlæggelse C. Spørgsmål Til støtte for gennemførelsen anvendes "Bilag 2F. Vejledning for gennemførelse af mundtlig evaluering". Fremlæggelsen og den efterfølgende spørgerunde knytter sig alene til projektet, og kan ikke omfatte tidligere eller andre forhold ved ansøgerens erhvervsudøvelse. Indstilling Bedømmelsesudvalget udarbejder en skriftlig indstilling, der stiles til anerkendelsesudvalget baseret på Bilag 2G Paradigme for indstilling om tildeling af anerkendelse. Til grund for bedømmelsen lægges en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer og konstruktive forståelse baseret på såvel projekt som præsentation, hvis denne er afholdt. Indstilling om tildeling af anerkendelse kræver at et kvalificeret flertal af udvalgets medlemmer bedømmer såvel projekt som præsentation 'Tilfredsstillende'.

30 Side 25 af 60 Procedure 2.4 Beslutning om tildeling Gyldighed Beslutning om tildeling træffes når der foreligger bedømmelse af ansøgning om tildeling Formål Beslutning om tildeling har til formål at afgøre og afslutte en ansøgningsproces. Beslutningen kan være tildeling af anerkendelse eller afslag på ansøgning om tildeling Ansvar Beslutning om tildeling træffes af minimum ¾-dele af anerkendelsesudvalgets habile tilstedeværende medlemmer. Alle udvalgsmedlemmer har for en given ansøger, ansvar for at meddele formanden inhabilitet i form af personligt eller kollegialt forhold til ansøger. Inhabile udvalgsmedlemmer deltager ikke i den konkrete sagsbehandling. Anerkendelsesudvalget meddeler beslutning om tildeling eller afslag til ansøger Fremgangsmåde Beslutning om tildeling træffes efter indstilling fra bedømmelsesudvalget jf. Procedure 2.3. Bedømmelsesudvalgets formand fremlægger projektet og bedømmelsesudvalgets indstilling for anerkendelsesudvalget. Statikeranerkendelsesudvalget tager endelig stilling til hvorvidt ansøgeren kan tildeles betegnelsen 'Anerkendt statiker' baseret på en helhedsvurdering af godkendelse, bedømmelse, indstilling og fremlæggelse. Senest indenfor 4 uger oplyses ansøgeren skriftligt om beslutningen. Ved beslutning om tildeling af anerkendelse meddeles dette til ansøgeren jf. Procedure 2.5. Anerkendelse gives for 5 år, hvorefter anerkendelsen automatisk udløber. Beslutning om afslag begrundes og ansøgeren anvises klagemulighed. Begrundelse kan henvise til en helhedsbetragtning med angivelse af eksempler på utilfredsstillende forhold.

31 Side 26 af 60 Procedure 2.5 Tildeling af anerkendelse Gyldighed Tildeling gennemføres når der er taget beslutning herom i anerkendelsesudvalget jf. Procedure Formål Tildeling har til formål at dokumentere betingelserne og styre rettighederne for den anerkendte statikers virke Ansvar Anerkendelsesudvalgets formand og sekretær tildeler anerkendelse til ansøger. Den nye anerkendte statiker underskriver aftale Fremgangsmåde Dokumentation for anerkendelse Sammen med meddelelse om tildeling jf. Procedure 2.4 gives den nye anerkendte statiker et certifikat udfærdiget på både dansk og engelsk; Bilag 2H. Certifikat for anerkendt statiker, hvoraf fremgår den anerkendte statikers navn entydigt anerkendelsesnummer betegnelse for anerkendelsen: dansk: Anerkendt statiker engelsk: Certified structural engineer anerkendelsens gyldighedsperiode anerkendelsens gyldighedsområde: bygningskonstruktioner anerkendelsens grundlag: udgave af nærværende håndbog for den dato, hvor bedømmelsen fandt sted anerkendelesorganets navn: Ingeniørforeningen i Danmark underskrift fra udvalgets formand. Aftale om anvendelse af anerkendelse Sammen med meddelelse om tildeling jf. Procedure 2.4 sendes den nye anerkendte statiker en aftale til underskrift om anvendelse af anerkendelsen udfærdiget på både dansk og engelsk; Bilag 2J. Aftale om anvendelse af anerkendelse. I meddelelse om tildeling gøres den anerkendte statiker opmærksom på procedurer og retningslinier for virket som anerkendt statiker, jf. Procedure 5.1 og Procedure 5.2 Den anerkendte statiker returnerer den underskrevne aftale til anerkendelsesorganet senest 1 måned efter anerkendelsesperiodens start og før første anvendelse af anerkendelsen.

32 Side 27 af 60 Procedure 2.6 Behandling af klage over afslag på tildeling Gyldighed Behandling af klage over afslag på tildeling gennemføres efter modtagelse af klage fra ansøger Formål Behandling har til formål at afgøre klage Ansvar Hovedbestyrelsen i Ingeniørforeningen i Danmark modtager og behandler klagen samt meddeler ansøger sin afgørelse. Anerkendelsesudvalget behandler klagen og udformer et responsum til brug for hovedbestyrelsen Fremgangsmåde Når Hovedbestyrelsen modtager en klage over afslag på ansøgning behandler denne klagen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Klage skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 2 mdr. efter meddelelse om det påklagede. Hovedbestyrelsen kvitterer klageren for modtagelse af klage og oplyser denne om procedure for behandling af klagen anmoder anerkendelsesudvalget om et responsum i sagen. Anerkendelsesudvalget vurderer om en ny bedømmelse jf. Procedure 2.3 er relevant; fx på grund af nye oplysninger i sagen eller påviste mangler i den tidligere bedømmelse, fx. inhabilitet, inkompetence eller væsentlige afvigelser fra Procedure 2.3. Såfremt anerkendelsesudvalget finder det relevant, nedsættes et nyt bedømmelsesudvalg, som gennemfører en fornyet bedømmelse efter Procedure 2.3; dog eksklusiv mundtlig evaluering. Forinden den fornyede bedømmelse betaler ansøgeren et gebyr jf. Procedure 6.1 Anerkendelsesudvalget udarbejder på basis heraf et responsum, som tilsendes Hovedbestyrelsen. Såfremt der ved den fornyede bedømmelse tildeles anerkendelse meddeles dette ansøgeren jf. Procedure 2.3. Såfremt der ved den fornyede bedømmelse fortsat gives afslag på tildeling af anerkendelse kan Hovedbestyrelsen meddele endeligt afslag til ansøgeren, eller foretage sig det fornødne til en alternativ sagsbehandling eller supplerende undersøgelse. Afgørelser af klage kan ikke påklages indenfor anerkendelsesordningen.

33 Side 28 af 60 Procedure 2.7 Meddelelse til myndigheder om projektforhold Gyldighed Meddelelse til myndigheder om projektforhold gennemføres, når anerkendelsesudvalget under behandling af et projekt indsendt af ansøger, bliver opmærksom på projektforhold, som efter anerkendelsesudvalgets vurdering kan give anledning til handling eller kontrol fra myndigheder Formål Meddelelsen har til formål at give myndigheder informationer om projektforhold, så myndigheder kan løfte sit ansvar i h.t. Byggeloven og Bygningsreglementet (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) Ansvar Anerkendelsesudvalget giver meddelelse til myndigheder Fremgangsmåde Såfremt bedømmelsesudvalget ved behandling af oplysninger og projekt indsendt af person, der ansøger om anerkendelse jf. Procedure 2.1 anerkendt statiker, der søger om fornyelse eller genoptagelse jf. Procedure 4.1 udenlandsk anerkendt statiker, der søger om tilladelse til fast etablering i Danmark som anerkendt statiker jf. Procedure 3.3 anmelder af af problemer med brug af anerkendelse; jf. Procedure 4.7 vurderer, at der kan rejses alvorlig tvivl om sikkerheden ved projektets bærende konstruktioner eller dokumentationen heraf, giver anerkendelsesudvalget af egen drift meddelelse herom til den aktuelle myndighed. Til grund for vurderingen kan lægges specifikke oplysninger i projektmaterialet, væsentlige mangler ved dokumentationen af de bærende konstruktioner eller væsentlige afvigelser i ansøgers virke fra rammerne for anerkendte statikere jf. Procedure 5.1. Meddelelse gives kun i tilfælde, hvor bygværket har en sådan karakter, at anerkendelsesudvalget finder at der kan være fare for personsikkerhed eller tab af store værdier, eller dokumentationen af væsentlige dele af de bærende konstruktioner ikke er fyldestgørende og dækkende, og myndigheden bør være bekendt med de aktuelle forhold, og manglende meddelelse er uforenelig med almindeligt professionelt ansvar. Meddelelse sendes i kopi til ansøgeren, en eventuel anmelder samt til en eventuel tredjepartskontrollant. I meddelelsen gøres det klart, at anerkendelsesudvalget ikke deltager i den efterfølgende sagsbehandling.

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere

Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del I: Systembeskrivelse samt procedurer for organisering, drift og styring af ordningen. Dokument: 100.101 Udgave: B.1

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Fredag den 22. marts 2013, kl. 09:30-15:00 17. juni 2013

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød.

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød. Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl i Ingeniørhuset i København. 4. oktober 2010/JA.

REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl i Ingeniørhuset i København. 4. oktober 2010/JA. REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl. 14-17.15 i Ingeniørhuset i København 4. oktober 2010/JA Til stede: Fraværende: Bjarne Chr. Jensen (BCJ) (formand), Bent Feddersen

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag 9. september 2014, kl. 12.00-17.00. 6. oktober 2014 Til

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Torsdag den 13. juni 2013, kl. 12.00-17.00 9. oktober 2013 Til

Læs mere

Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København

Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard,

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 27. november 2012, kl. 14.00 16.30 3. december

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Erklæring for Medlemmets kompetence og virke

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Nina Seierup von Ahnen (udvalgssekretær)

Nina Seierup von Ahnen (udvalgssekretær) Godkendt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 2. december 2015, kl. 13.30-17.00 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Mandag den 16. december 2013, kl. 14:00-17:00 20. marts 2014

Læs mere

Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København.

Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København. Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand),

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 12.00-17.20 19. december 2013

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er: Statskundskabsstuderende i Odense (i det følgende benævnt SIO). 1.2 Foreningens adresse er: SIO,

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Mandag 6. oktober 2014, kl. 12.00-17.00. 3. december 2014 Til

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK TAGSTENSKONTROL

VEDTÆGTER FOR DANSK TAGSTENSKONTROL VEDTÆGTER FOR DANSK TAGSTENSKONTROL DANSK TAGSTENSKONTROL TILKNYTTET TEKNOLOGISK INSTITUT 3. revideret 1. udgave, marts 2004 Vedtægter for Dansk Tagstenskontrol Side: 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere