INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET Revideret i august 2014/Sp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15. Revideret i august 2014/Sp"

Transkript

1 1 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET Revideret i august 2014/Sp

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1.10 Vedtægter Årskalender-udvalg Årskalender 1.40 Kursus uger 1.50 Hjemmeside, indmeldelse, optagelse Skolens elevgruppe Skolens hovedsigte Skolens pædagogiske platform 1.70 Værdier, holdninger og mål Skoledemokrati Demokratiundervisning Elevmøder Regler, husorden Døgnrytme 2.00 Skoleskema 2.01 Skema-udvalg Elevernes timetal Undervisningsmetoder 2.20 Lektielæsning/lektietime 2.30 Fællesmøde 2.40 Spisesituation 2.50 Rengøring 2.60 Køkken Listeudvalg Tilsynsarbejde Sikkerhedsudvalg Sygdom Sorg- og omsorgsplan 3.00 Fritagelser/tilladelser 3.10 Besøg på skolen 3.20 Fritid Fritidsudvalg Logbogssamtalen (udviklingssamtalen med kontaktlærer) Konkret eksempel på logbog Logbogskalender Logbogsudvalg 3.40 Huslærerfunktionen 3.50 Kontaktlærerfunktionen Årsskrift 3.61 Årsskrift udvalget 3.80 AV + biblioteksudvalget Kompetenceplan Inspirationsdag Pædagogisk udvalg (ad hoc udvalg som nedsættes af MIO) 4.00 Åbningsdag 4.10 Introuge 4.20 Arrangementer 4.21 Arrangementsudvalget 4.35 Fællesrejsen (efterårsturen)

3 Efterskolernes dag/aften Efterskolernes motionsdag 4.50 Alternativ uge 4.51 Alternativ uge udvalget 4.60 Outrouge Outroturen Outrougeudvalg Blå bog udvalg SE-fest udvalg Afslutningsdag Weekender Skals som grøn skole 5.00 Skolevejledning Udveksling Obligatorisk selvvalgt opgave 10. Klasse Projektopgaven i 9. Kl. Brobygning i 10. Klasse Prøver Udveksling, køreplan Rejsen til Cambridge, formål og indhold Rejsen til Nepal, formål og indhold Internationalt pædagogisk udvalg DaneCult udvalg Praktikanter Kunstudvalg Juleudvalg Den lille hjælper udvalg Skoletrøjeudvalg IT udvalget Skoleplan administrator Webmaster Facebook redaktør Nyheder Teammøder Fagudvalg Skoleaftenudvalg Dansk Dansk som 2. sprog Matematik 6.30 Fremmedsprog Naturfag Skals Internationale Projektklasse (SIP) Toningsfag på den aldersintegrerede studieretning Linjefag Sang Sammenspil 7.80 Svømning 8.35 Drama Folkedans-dans (faget er en del af obligatorisk gymnastik) Jagt/naturpleje

4 Politik Hard Ball Tegning Ultimate Boldspil

5 5 Indholdsplan Vedtægter 1.10 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ SKALS

6 6 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2 Institutionen er oprettet den 17. januar 1989 og har hjemsted i Møldrup Kommune. Stk. 3 Skolen ejer ejendommen matr. nr. 23o, 23p og 23q af Skals by, Skals, beliggende på adressen Kærvej 11 a-c, 8832 Skals Stk. 4 Formål. Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk. 5 Værdigrundlag På Skals Efterskole har vi som grundlæggende værdi: En tro på det enkelte menneskes evner og vilje til selv og i fællesskab med andre at udvikle sig fagligt og personligt. En tro på at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af mennesket. Det ser vi som forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed. En tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler med pligter og rettigheder. En tro på at omsorg, oplevelser og udfordringer er væsentlige for menneskets udvikling. Stk. 6 Målsætning. Det er Skals Efterskoles målsætning at: * det skal være udviklende, trygt og sjovt at være elev og medarbejder på Skals Efterskole. * udvikle elevernes evne til at vælge og ville det valgte. * fremme elevernes muligheder i fremtidens erhvervsliv og samfundsliv. * fremme elevernes medansvarlighed, * at bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv og samtidig at rette deres blik mod fremtidens internationale samfund. 2. SKOLEKREDS Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Private myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens drift. Stk. 2. Privatpersoner, dvs. andet end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

7 7 Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Stk. 4. Af medlemmerne opkræves kontingent mindst én gang årligt. Kontingentet opkræves i januar/februar måned og dækker kalenderåret. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Dog skal man være medlem af skolekredsen to måneder før stemme kan afgives. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 6. Skolens regnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskuds-beregning, der sendes til offentlige myndigheder. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3 SKOLENS DRIFT. Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen. Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisnings-materiale, byggeforanstaltninger og lignende. Kapital, som ikke er nødvendig til skolens drift, skal anbringes efter regler anført i 20 stk.4 i Efterskoleloven. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 4 GENERALFORSAMLINGEN. Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. 13.

8 8 Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned på Skals Efterskole. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens medlemmer med mindst 21 dages varsel, og med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forstanderens beretning. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Eventuelt valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer og mindst 20% af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemme-flerhed. Generalforsamlingen er beslutnings-dygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog 12 og 13. Stk medlem kan kræve skriftlig afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING. Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf seks vælges af generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Det syvende medlem kan udpeges af Skals Efterskoles Elevforenings bestyrelse blandt elevforeningens medlemmer på mindst 21 år. Der vælges desuden to suppleanter. Suppleanterne vælges kun for et år ad gangen. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen og afgår med skiftevis fire og tre årligt. Genvalg kan finde sted.

9 9 Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand. Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen, men skal udtræde øjeblikkelig. Nyvalg/nyudpegning skal foretages hurtigst muligt. 6. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og teknisk, administrativt og praktisk personale i faste stillinger. Ansættelsen sker efter indstilling fra et udvalg, som skal bestå af mindst forstander og/eller viceforstander, mindst en medarbejderrepræsentant og mindst et bestyrelsesmedlem. stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Ved ansættelsessamtalerne skal medarbejderne mindst være repræsenteret af tillidsrepræsentanten og formanden for medarbejderrådet. Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 6. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus. Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. 10,stk.1. Stk. 8.

10 10 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for, at betingelserne og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Stk. 9. Bestyrelsen underretter Undervisnings-ministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. BESTYRELSENS ARBEJDE m.v. Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde under-skrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflerhed. Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltnings-lovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 7. Skolens forstanderpar/forstander og viceforstander samt repræsentanter for medarbejderne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan beslutte at holde møde alene for medlemmerne.

11 11 Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE. Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3. Forstanderen ansætter og afskediger timelønnet personale og personale i tidsbegrænsede stillinger. Stk. 4. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. 9. MEDARBEJDERRÅD. Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2 om inhabilitet. Stk. 3. Bestyrelsen indhenter medarbejderrådets erklæring i pædagogiske og kursusmæssige spørgsmål. 10. REGNSKAB OG REVISION. Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

12 12 Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede regnskab, hvorpå det forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. 5. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 11. TEGNINGSRET. Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens under-skrift. 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER. Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Stk. 3. Vedtægtsændringer, som Undervisningsministeriet forlanger at skolen foretager, behøver kun at vedtages på èn generalforsamling. 13. NEDLÆGGELSE. Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Stk. 2. Ophører institutionens med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

13 13 Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet. Ovenstående vedtægter er vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger d. 28. maj 2002 og d. 30.september 2002

14 14 Indholdsplan Årskalender udvalg 1.30 Medlemmer: Udvalget består af to medlemmer. Opgaver: Den ene er ansvarlig for alt det praktiske. Dette indbefatter fx at indsamle oplysninger om datoer, at indskrive beslutningerne i en kalender og revidere årsplanen gennem hele skoleåret. Desuden laver denne oversigter over fordelingen af rullende lektioner på skemaet. Der samarbejdes ligeledes med logbogsudvalget. Endelig er vedkommende ansvarlig for også at indskrive aktiviteterne i kalenderen i Fronter. Den anden er med til mindst eet møde, hvor selve placeringen af forskellige aktiviteter aftales, f.eks. alternative uger, ekstra møder m.m..

15 15 Indholdsplan Årskalender 1.31 Juli 2014 August 2014 September (27) 1 F = flekstime H = husmøde/se = elevmøde 1 (36) D F: uuvejl. + H skoleaften Elever: foredrag rus/sex; Lærere: 8.30 Berlin Ops.møde (32) 5 5 Førstehjælpskursus Periodefag: kinesisk 6 6 Møde Periodefag: kinesisk 7 7 Møde (28) Spisning med bestyrelsen Møde (inkl. Skoleplan en af dagene) 8 (37) E Eleverne kommer (Lærere 10 møder 13.00) Introuge 11 (33) Ring til forældre senest skoleaften F: fag + H Forbesøg 2015/16 kl Pige/drengeweekend (frivillig) (29) (38) F: om Berlinturen + SE T Høstfest (9.a) Cambridgekursus (34) F: fag/10. årg. uuvejl. + H Skoleaften Ring til kontaktforældre senest (30) Forlænget weekend/møde 9-15 (39) Berlintur (35) F: uuvejl. + SE 26

16 Foredrag m Anders Kofoed 27 Bliveweekend Pedersen Efterskolernes dag (31) (40) Begge moduler: uuvejl. + H D 31 Ferien slutter 31 Oktober 2014 November 2014 December Elever: Mat. prøve; Lærere: 8.30 OSO Ops.møde 1 1 (49) Rasmus Krath Brasilien 2 Forældredag : OSO-fremlæggelser T 3 SE-fest 3 (SIP i brobygning uge 43-45) 3 (45) 4 Gl. elevdag + jubilarfest 4 F: OSO (i klasserne) + SE 4 E : Info om brobygning 5 SE-fest 6 6 Udveksling på skolen? 6 (41) 7 F: fag + H 7 Almindelig undervisning for c- 7 E klasserne og SIP (50) 9 International 9 Undervisning kl F: fag + H Uddannelsescafé 10 Fjorden rundt 10 Udveksling 10 (46) F: fag for nogle klasser Periodefag: kinesisk ferieuge Periodefag: kinesisk (42) Forlænget weekend (51) Terminsprøver og planlægningsmøder D (Næsten ingen alm. undervisning) Forbesøg 2015/16 kl Husk møde om alternativ uge (47) Brobygning for 10. årgang OSO Særskilt plan for 9. årgang 18 Rengøring Julefest (9c1) (Husk udenlandske elever) 19 Juleafslutning, forældre (Julefrokost) 20 (SIP i brobygning uge 43-45) OSO 20 (43) Besøg fra Hanoi i 2 uger 21 F: fag + SE 21 Periodefag: kinesisk 21 T 22 (Husk deadline i f m 22 Periodefag: kinesisk 22

17 17 forældremøde) (52) 23 Temafest (10.a) skoleaften 24 (48) F: OSO + H + OSO om 25 eftermiddagen (SIP i brobygning uge 43-45) OSO 27 (44) Besøg fra Hanoi i 2 uger 28 F: OSO (i klasserne) + H D Juleweekend (frivillig) 29 (1) Opgang 2, URO Januar 2015 Februar 2015 Marts Kyndelmisse (6) Skolens 25 års fødselsdag 2 (10) 3 3 F: uuvejl. + H 3 T 9.00 deadline karakterer 4 Eleverne tilbage senest Forlænget weekend/mødedag Gymnastikdag 5 5 Karneval (9c2) 5 (2) 6 F: fag + H 6 6 Nye elevers aften skoleaften 7 Danmarksindsamling 7 Nyborg Strand Gymnastikbliveweekend 8 Evt. aftenmøde om alternativ uge 8 8 SGF 9 Periodefag: kinesisk 9 (7) 9 (11) 10 Periodefag: kinesisk F: fag + H E Bedsteforældreaften Logbogsmodul i denne uge: udd (3) planer (kontaktlærere) 13 F: om alternativ uge + H D modul: Danmarksindsaml. 14 Efterskolernes aften kl Opvisning i Bjerringbro SE-fest Husk deadline i f m 15 forældremøde skoleaften skoleaften (8) (12) D F: fag + H 17 T F: fag + H

18 Planlægningsmøde Alternativ uge (4) Periodefag: kinesisk 20 Periodefag: kinesisk Periodefag: kinesisk 21 Periodefag: kinesisk Forbesøg 2016/ Forældremøde ca (Natmad!) 23 Forestilling??? 23 (9) 23 (13) F: fag + SE 24 F: fag + SE D International skoleaften 26 Forlænget weekend/kursusdag (5) F: fag + SE 27 Jubilæumsfest og/eller 27 Periodefag: kinesisk E skoleaften Jubilæumsfest 28 Periodefag: kinesisk Gymnastikdag (14) 31 Gymnastikbliveweekend 31 Gigantium April 2015 Maj 2015 Juni Temafagsformiddag/evt. koncert/sangtime 1 St. Bededag 1 (23) 2 Skærtorsdag 2 2 F: om mdt. prøver + H Galla (10c1) 3 Langfredag 3 Se plan for uge 19 og 20-3 Udtalelser læst 9.00 skriftlige prøver/møder 4 4 FSA 9.00 retstavning (19) læsning 5 5 F: fag + H? 5 FSA 9.00 færdighedsregning 6 2. påskedag 6 FSA 9.00 skriftlig dansk 6 (15) FS skriftlig dansk 7 F: fag + H 7 FSA 9.00 matematik 7 E FS matematik 8 8 FS engelsk (evt. FSA udtræk, engelsk) 8 (24) Mundtlige prøver/sips afsluttende projekt begynder 9 German/Cambridgeeksamen 9 International bliveweekend 9 SIP afsted? Rettede og korrekturlæste udtalelser (9.00 FSA udtræk, tysk) 11 SIP-fremlæggelse for forældre (20) FS tysk 12 Afgang Cambridge? 12 F: fag + SE 12 Skriftlig fransk 13 Rejseuger (undervisning) 13 Fri efter 4. modul 13

19 19 (16) (evt. biologi/geografi) Kristi Himmelfart OBS kan være Cambridgeeksamen? Forlænget weekend; OBS kan være Cambridgeeksamen? 16 Udveksling Irland Opsamlingsmøde (21) F: fag + H Bliveweekend (17) MGP (SIP) SE-fest 22 (26) 23 Hjem fra Irland Mundtlige prøver slutter Outrouge fra Forlænget weekend pinsedag 25 (22) F: fag + SE 26 Afslutningsaften (10c2) 27 (18) Deadline karakterer Udtalelser i mappe Eleverne hjem (Sommerferiefest) 28 F: om de skriftlige prøver + H 28 Planlægningsmøde T (27) 30 Sangtime efter 3. modul 30 Søskendeweekend (frivillig) (25)

20 20 Indholdsplan Kursusuger 1.40 Et skoleår indeholder 42 kursusuger. I øvrigt følger skolen ferieloven, som gælder for folkeskolen.

21 21 Indholdsplan Hjemmeside, indmeldelse og optagelse 1.50 Er et ungt menneske interesseret i Skals Efterskole, orienterer vedkommende sig på skolens hjemmeside. På hjemmesiden ligger et elektronisk ansøgningsskema om optagelse, som udfyldes og sendes til skolen. Ved modtagelsen af denne ansøgning bliver vedkommende registreret, og ansøgningen besvares med en "foreløbig pladsreservation" eller en plads på venteliste. Vi optager elever i den rækkefølge, vi modtager disse ansøgninger. Når der er mindre end to år til starten på det skoleår, som eleven har tilmeldt sig, indbydes denne med forældre til et orienterende formøde på skolen. Der vil på forhånd ligge en liste med mødedatoer, som man så kan vælge imellem. Møderne vil ligge både på hverdagsaftener og på weekenddage. Program for disse formøder er: 1. Velkomst med præsentation af dagens program ved forstander og pæd. afdelingsleder. 2. Forældre og elever informeres samlet om det at være elev på Skals Efterskole. 3. Familierne overdrages til hver sin nuværende elev, der sørger for... a. en rundvisning på skolen. b. at gæsterne får kaffe/te og kage Er man blevet anbefalet, har man en plads, når indskrivningsgebyr er betalt. Dette sker i oktober - året før skolestart.

22 22 Indholdssplan Skolens elevgruppe 1.60 Skals Efterskole har plads til 144 elever mellem 14 og 18 år. Elever optages til 9. eller 10. skoleår. Efter ansøgning og kun i forbindelse med en særlig pædagogisk begrundelse kan en elev være elev i to år. Det tilstræbes, at skolen får op til 4 elever med anden etnisk baggrund samt udenlandske elever.

23 23 Indholdssplan Skolens hovedsigte 1.65 Skolens hovedsigte På Skals Efterskole ser vi indholdsplanen som en beskrivelse af hvad vi gør, når vi holder efterskole, hvorfor vi driver skole og hvordan vi gør det. Som fri kostskole er vi forpligtet på at skoleformens hovedsigte livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - afspejler sig i undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte samvær. Udgangspunktet for dette er skolens eget værdigrundlag, som afspejler den daglige praksis. I det følgende beskrives skolens forståelse af de tre kernebegreber i skoleformens hovedsigte livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - samt hvordan undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær bidrager til at opfylde hovedsigtet (skolens forståelse af begreberne afspejler bemærkningerne til den nye lov fra 2006): Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradition for de frie skoler og vedrører de store spørgsmål i tilværelsen. Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles sider af samme sag og hinandens forudsætning. Demokratisk dannelse understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører frem mod demokrati. Dette understreger, at det er Skals Efterskoles opgave at danne sine elever til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund. Begrebet vedrører både undervisningens indhold og elevernes mulighed for medbestemmelse i såvel undervisning som samvær og dermed i efterskolekursets tilrettelæggelse. Læring sker ikke kun formelt gennem undervisning, men kan også ske uformelt gennem arbejde, traditioner, ritualer, gennem pædagogisk tilrettelagt samvær, gennem hverdagsaktiviteter etc. Som det fremgår af Indholdsplanen benytter skolen sig af såvel formel som uformel læring i hovedsagelig 3 forskellige læringsrum. Undervisning Pædagogisk tilrettelagt samvær Øvrigt samvær Undervisning På Skals Efterskole er undervisning betegnelsen for en pædagogisk praksisform eller et læringsrum, som foregår med udgangspunkt i en fastsat og skemalagt ramme, hvor læreren som den hovedansvarlige i samarbejde med eleverne gennemfører undervisningen forstået som en planlagt, målrettet og fremadskridende fælles aktivitet, der har til hensigt at bibringe eleverne holdninger, færdigheder og viden om den verden, vi lever i. Undervisning planlægges sædvanligvis som sådan i lektioner eller i timer, hvor vi har et fag, men kan også finde sted på andre måder. Undervisning er altså ikke identisk med én bestemt form (f.eks. tavle-undervisning og envejs-kommunikation). Undervisning findes i mange former:

24 24 fortælletimer/foredrag, tavle-undervisning, tværfagligt, projektarbejde, værkstedsundervisning, ekskursioner, udenlandsrejser, internationale temadage og -weekends. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær Skals Efterskole anvender også en praksisform, som kaldes for Pædagogisk Tilrettelagt Samvær. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær er planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter, der gennem elevernes deltagelse i et socialt samvær sigter på læring hos de deltagende elever. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær består ofte af aktiviteter, der er knyttet til selve kostskoleformen (f.eks. at optræde/opvise til en forældredag, tilrettelægge en politisk demonstration, deltage i/stå for et arrangement på skolen, deltage i aftenmøde etc.). Selv om Pædagogisk Tilrettelagt Samvær er centreret omkring aktivitetens eget formål og sker på aktivitetens egne præmisser, så er det vigtigt at påpege, at det forventes, at der sker læring gennem disse aktiviteter. Rene rutineaktiviteter kan derfor ikke betegnes som Pædagogisk Tilrettelagt Samvær, da det pædagogiske sigte her er fraværende (aktivitetens mål er f.eks. blot at værelset bliver rent, eller at eleven spiser sig mæt). Pædagogisk Tilrettelagt Samvær kan have karakter af arbejdsprocesser, som omfatter et læringselement (f.eks. hjælp ved tilberedelse af måltid, rengøring). Det kan også bestå i afholdelse af skolens fælles-, stor- og husmøder, tilrettelæggelse og gennemførelse af sociale arrangementer på skolen eller have karakter af deltagelse i forskellige højtidsarrangementer. Øvrigt Samvær De to netop beskrevne praksisformer er beskrevet i indholdsplanen. Det gælder ikke for det, vi her kalder Øvrigt Samvær. Denne praksisform spiller dog en vigtig rolle på skolen. Allerede Kold lagde megen vægt på, at eleverne skulle omgås de voksne så at sige døgnet rundt på hans skole. Det var dengang meget usædvanligt, da der var meget større afstand mellem unge/børn og voksne, end vi oplever i dag. Kold lagde uhyre vægt på denne uformelle omgang mellem elever og lærere i sin oplivelsespædagogik. Denne uformelle læring gennem forbillede/rollemodel spiller stadig en afgørende rolle i de frie kostskolers pædagogik. Denne form for læring er identisk med det, vi kan kalde for læring gennem hverdagsaktiviteter eller socialisering. Det kan handle om at lære at komme op om morgenen, spise på en civiliseret måde og i det hele taget lære at opføre sig ordentligt og lære at omgås hinanden på en skikkelig måde.

25 25 Indholdsplan Skolens pædagogiske platform 1.67 Skolens pædagogisk platform har det formål at styrke den boglige og gymnasieforberedende profil. Pædagogikken bygger på en personligt udformet undervisning, som er begrundet i at alle mennesker er forskellige og lærer på forskellig måde og i forskellige tempi. Her er det elevens personlighed, mål og ambitioner, som ligger til grund for undervisningen. I alle fagene og på alle niveauer er kvalitetspræget undervisning i højsædet og den enkelte elev i centrum. Undervisningen er organiseret, så alle kan følge med i det tempo, som er nødvendigt for den enkeltes faglige og personlige udvikling, samtidig med at alle elever udfordres. Undervisningen baserer sig på lige dele undervisningsdifferentiering og niveaudeling. Eleverne inddeles i aldersintegrerede hold (klasser), som har to læringsrum; et hjemme- og et uderum, hvor der niveaudeles ud fra f.eks. fagligt standpunkt, personlige læringsstile, køn, emner, behov mv. Der gives valgmulighed mellem aldersintegrerede hold, en engelsksproget projektklasse (SIP) samt en IGCSE-klasse (en international afgangseksamen med afsæt i både 9. og 10. årgang). Målet er, at eleven udfordres og udvikles og opnår højeste studieparathed. Baggrund: Det er velkendt, at elever lærer forskelligt og i forskellig tempi. Denne grundlæggende indsigt har på SKALs gennem årene medført flere tiltag på det pædagogiske område. Bl.a. en anerkendende tilgang til eleverne, viden om værdien af undervisnings- og læringsstile samt en introduktion af et logbogssystem: På SKALs har alle elever en lærer som personlig vejleder. Vejlederen coacher sin elev så denne finder sin læringsstrategi som passer og udvikler eleven. I begyndelsen af hvert semester har lærer og elev en udviklingssamtale, hvor man sammen går igennem de langsigtede kundskabsmål. Dette følges op hver uge. Udviklingssamtalerne dokumenteres i elevens logbog. I logbogen opregnes mål og strategier for elevens læring. HOVEDBEGRUNDELSEN bag skolens organisering er at give eleverne mulighed for at blive undervist på kryds og tværs for på denne måde at blive udfordret maksimalt. Niveaudelt undervisning gennem en undervisningsdifferentieret tilgang - er i virkeligheden en alt for snæver betegnelse. Det dækker alene over niveauet, men der er i virkeligheden behov for at se på hele skolens organisering, grupperinger, evner og læringsstil - med udgangspunkt i hvert enkelt elevs læreproces. På SKALs tror vi på, at undervisningen bedst lykkes for både lærere og elever, hvis alle er placeret på lige præcist det niveau, der passer til den enkelte. Dette forudsætter en fleksibel organisering og gruppestørrelser, der afspejler elevernes mangfoldige læreprocesser. Endvidere forudsætter en sådan tænkning nye læringsrum, vi vælger at benævne ude og hjemme (af mangel på bedre ord): Ude er en mulighed for at fokusere på årgangsundervisning, mens hjemme er holddeling på tværs af klasser og årgange. En organisering, som bygger på en differentieret tilgang med hjemme og ude, kvalificerer elevernes mangfoldige læreprocesser, da det motiverer og udfordrer den enkelte elev, der hvor hun/han er.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2008 og den 13. maj 2008 Side 1 af 9 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED EFTERSKOLE. 1. HJEMSTED OG FORMÅL.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard"

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution  Idrætsefterskolen Klintsøgaard Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard" 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. "Idrætsefterskolen Klintsøgaard" er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Vedtægter Vedtægter for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag stk. 1 Ågård Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. stk. 2 Ågård Efterskole er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Ollerup Efterskole Sang & Musik er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Efterskolen for Scenekunst

Efterskolen for Scenekunst Vedtægter for Efterskolen for Scenekunst 1. Navn, Hjemsted, formål og værdigrundlag Efterskolen for Scenekunst er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. August

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Waldemarsbo Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.. Institutionen er oprettet den 19.januar 1978 og er hjemmehørende i Fakse Ladeplads i

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Silkeborg Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater 16.05.02 Vedtægter for den selvejende institution: VOSTRUP EFTERSKOLE SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vostrup Efterskole

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION EFTERSKOLEN SOLBAKKEN. 1. Hjemsted og formål. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål. Stk 1. Efterskolen Solbakken er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk 2. Institutionen havde

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 Vedtægter for Svendborg Medie- og Sportsefterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Svendborg Medie- og Sportsefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Stk.2 Klejtrup Musikefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Fjordvang Efterskole Februar 2016 1. Hjemsted formål og værdigrundlag. Stk. 1. Fjordvang Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE 1. HJEMSTED, VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL. 1) Haslev Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution, oprettet i 1891, beliggende Bregentvedvej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Vedtægter. Gribskov efterskole

Vedtægter. Gribskov efterskole Vedtægter Gribskov efterskole april 2007 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Gribskov efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Gribskov efterskole er oprettet i august 1983,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole er en privat uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Galtrup Musik- og

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Roskilde Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1. Brejning Efterskole er en privat, uafhængig selvejende institution. 2. Brejning Efterskole er oprettet den 20. april 1996 og har hjemsted i Børkop Kommune. Brejning

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nysted Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole VEDTÆGTER For den selvejende undervisningsinstitution Phønix Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Phønix Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Efterskolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole.

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Den danske Husflidsefterskole i Skjern

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1. Næsgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Med

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Gellerup Højskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gellerup Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Onsild Idrætsefterskole skole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Djurslands Folkehøjskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Institutionen er oprettet den 8. maj 2000 og har

Læs mere

St. Andst Efterskole

St. Andst Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende institution St. Andst Efterskole Vedtaget på St. Andst Efterskoles stiftende generalforsamling den 15. januar 1983. Ændret ved generalforsamlingen den 28. marts 1988 den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I 1. Hjemsted og formål Stk. 1. New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Institutionen er oprettet den 21. Marts 1995 og har hjemsted i Viborg Kom- Stk.2 mune. Klejtrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård.

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. 1. Hjemsted og formål stk. 1. Efterskolen Østergård er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål. Stk.1. Gunslevholm Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution. Stk.2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE Lagt på hjemmesiden d. 2/4-2013 1. HJEMSTED OG FORMÅL Stk. l. Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk 1. Kongeådalens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Midtjysk Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Midtjysk Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Midtjysk Efterskole Vedtægter for den selvejende institution MIDTJYSK EFTERSKOLE, Ejstrupholm 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Midtjysk Efterskole er

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole.

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Nordjyllands Idrætshøjskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet den 24. april 2003 og

Læs mere

Vedtægter for Løgumkloster efterskole

Vedtægter for Løgumkloster efterskole 1 Vedtægter for Løgumkloster efterskole Luthersk Missionsforenings Efterskole 6240 Løgumkloster 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Løgumkloster Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Indholdsfortegnelse 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 2 Skolekreds 3 Repræsentantskab 4 Skolens drift 5 Årsmødet 6 Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

VEDTÆGTER. TronsøSkolen

VEDTÆGTER. TronsøSkolen VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION TronsøSkolen Hjemsted og formål 1 Stk. 1. TronsøSkolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro

Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro Vedtaget på repræsentantskabsmøde 23. april 2015 1 Navn og hjemsted Nørgaards Højskole er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Bjerringbro.

Læs mere

INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16. Revideret i august 2015/Sp

INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16. Revideret i august 2015/Sp 1 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 Revideret i august 2015/Sp 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.00 Forside 1.10 Vedtægter 1.30 1.31 Årskalender-udvalg Årskalender 1.40 Kursus uger 1.50 Hjemmeside, indmeldelse, optagelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE 1 VEDTÆGTER for den selvejende institution HADSTEN HØJSKOLE 2009 1. HJEMSTED, FORMÅL og VÆRDIGRUNDLAG Stk. 1. Hadsten Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole & Sansestormerne Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægter for den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig, selvejende

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole Skolens vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole. Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn

Læs mere

VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE

VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE 22. august 2012 - Bjergsnæs Efterskoles vedtægt 1-8 1. Skolens navn, hjemsted, værdigrundlag og formål. Stk. 1. Skolens navn er Bjergsnæs Efterskole. Skolen er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Bieringhus Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere