INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET Revideret i august 2014/Sp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15. Revideret i august 2014/Sp"

Transkript

1 1 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET Revideret i august 2014/Sp

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1.10 Vedtægter Årskalender-udvalg Årskalender 1.40 Kursus uger 1.50 Hjemmeside, indmeldelse, optagelse Skolens elevgruppe Skolens hovedsigte Skolens pædagogiske platform 1.70 Værdier, holdninger og mål Skoledemokrati Demokratiundervisning Elevmøder Regler, husorden Døgnrytme 2.00 Skoleskema 2.01 Skema-udvalg Elevernes timetal Undervisningsmetoder 2.20 Lektielæsning/lektietime 2.30 Fællesmøde 2.40 Spisesituation 2.50 Rengøring 2.60 Køkken Listeudvalg Tilsynsarbejde Sikkerhedsudvalg Sygdom Sorg- og omsorgsplan 3.00 Fritagelser/tilladelser 3.10 Besøg på skolen 3.20 Fritid Fritidsudvalg Logbogssamtalen (udviklingssamtalen med kontaktlærer) Konkret eksempel på logbog Logbogskalender Logbogsudvalg 3.40 Huslærerfunktionen 3.50 Kontaktlærerfunktionen Årsskrift 3.61 Årsskrift udvalget 3.80 AV + biblioteksudvalget Kompetenceplan Inspirationsdag Pædagogisk udvalg (ad hoc udvalg som nedsættes af MIO) 4.00 Åbningsdag 4.10 Introuge 4.20 Arrangementer 4.21 Arrangementsudvalget 4.35 Fællesrejsen (efterårsturen)

3 Efterskolernes dag/aften Efterskolernes motionsdag 4.50 Alternativ uge 4.51 Alternativ uge udvalget 4.60 Outrouge Outroturen Outrougeudvalg Blå bog udvalg SE-fest udvalg Afslutningsdag Weekender Skals som grøn skole 5.00 Skolevejledning Udveksling Obligatorisk selvvalgt opgave 10. Klasse Projektopgaven i 9. Kl. Brobygning i 10. Klasse Prøver Udveksling, køreplan Rejsen til Cambridge, formål og indhold Rejsen til Nepal, formål og indhold Internationalt pædagogisk udvalg DaneCult udvalg Praktikanter Kunstudvalg Juleudvalg Den lille hjælper udvalg Skoletrøjeudvalg IT udvalget Skoleplan administrator Webmaster Facebook redaktør Nyheder Teammøder Fagudvalg Skoleaftenudvalg Dansk Dansk som 2. sprog Matematik 6.30 Fremmedsprog Naturfag Skals Internationale Projektklasse (SIP) Toningsfag på den aldersintegrerede studieretning Linjefag Sang Sammenspil 7.80 Svømning 8.35 Drama Folkedans-dans (faget er en del af obligatorisk gymnastik) Jagt/naturpleje

4 Politik Hard Ball Tegning Ultimate Boldspil

5 5 Indholdsplan Vedtægter 1.10 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ SKALS

6 6 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2 Institutionen er oprettet den 17. januar 1989 og har hjemsted i Møldrup Kommune. Stk. 3 Skolen ejer ejendommen matr. nr. 23o, 23p og 23q af Skals by, Skals, beliggende på adressen Kærvej 11 a-c, 8832 Skals Stk. 4 Formål. Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk. 5 Værdigrundlag På Skals Efterskole har vi som grundlæggende værdi: En tro på det enkelte menneskes evner og vilje til selv og i fællesskab med andre at udvikle sig fagligt og personligt. En tro på at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af mennesket. Det ser vi som forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed. En tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler med pligter og rettigheder. En tro på at omsorg, oplevelser og udfordringer er væsentlige for menneskets udvikling. Stk. 6 Målsætning. Det er Skals Efterskoles målsætning at: * det skal være udviklende, trygt og sjovt at være elev og medarbejder på Skals Efterskole. * udvikle elevernes evne til at vælge og ville det valgte. * fremme elevernes muligheder i fremtidens erhvervsliv og samfundsliv. * fremme elevernes medansvarlighed, * at bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv og samtidig at rette deres blik mod fremtidens internationale samfund. 2. SKOLEKREDS Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Private myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens drift. Stk. 2. Privatpersoner, dvs. andet end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

7 7 Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Stk. 4. Af medlemmerne opkræves kontingent mindst én gang årligt. Kontingentet opkræves i januar/februar måned og dækker kalenderåret. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Dog skal man være medlem af skolekredsen to måneder før stemme kan afgives. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 6. Skolens regnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskuds-beregning, der sendes til offentlige myndigheder. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3 SKOLENS DRIFT. Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen. Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisnings-materiale, byggeforanstaltninger og lignende. Kapital, som ikke er nødvendig til skolens drift, skal anbringes efter regler anført i 20 stk.4 i Efterskoleloven. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 4 GENERALFORSAMLINGEN. Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. 13.

8 8 Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned på Skals Efterskole. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens medlemmer med mindst 21 dages varsel, og med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forstanderens beretning. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Eventuelt valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer og mindst 20% af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemme-flerhed. Generalforsamlingen er beslutnings-dygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog 12 og 13. Stk medlem kan kræve skriftlig afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING. Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf seks vælges af generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Det syvende medlem kan udpeges af Skals Efterskoles Elevforenings bestyrelse blandt elevforeningens medlemmer på mindst 21 år. Der vælges desuden to suppleanter. Suppleanterne vælges kun for et år ad gangen. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen og afgår med skiftevis fire og tre årligt. Genvalg kan finde sted.

9 9 Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand. Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen, men skal udtræde øjeblikkelig. Nyvalg/nyudpegning skal foretages hurtigst muligt. 6. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og teknisk, administrativt og praktisk personale i faste stillinger. Ansættelsen sker efter indstilling fra et udvalg, som skal bestå af mindst forstander og/eller viceforstander, mindst en medarbejderrepræsentant og mindst et bestyrelsesmedlem. stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Ved ansættelsessamtalerne skal medarbejderne mindst være repræsenteret af tillidsrepræsentanten og formanden for medarbejderrådet. Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 6. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus. Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. 10,stk.1. Stk. 8.

10 10 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for, at betingelserne og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Stk. 9. Bestyrelsen underretter Undervisnings-ministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. BESTYRELSENS ARBEJDE m.v. Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde under-skrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflerhed. Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltnings-lovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 7. Skolens forstanderpar/forstander og viceforstander samt repræsentanter for medarbejderne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan beslutte at holde møde alene for medlemmerne.

11 11 Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE. Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3. Forstanderen ansætter og afskediger timelønnet personale og personale i tidsbegrænsede stillinger. Stk. 4. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. 9. MEDARBEJDERRÅD. Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2 om inhabilitet. Stk. 3. Bestyrelsen indhenter medarbejderrådets erklæring i pædagogiske og kursusmæssige spørgsmål. 10. REGNSKAB OG REVISION. Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

12 12 Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede regnskab, hvorpå det forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. 5. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 11. TEGNINGSRET. Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens under-skrift. 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER. Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Stk. 3. Vedtægtsændringer, som Undervisningsministeriet forlanger at skolen foretager, behøver kun at vedtages på èn generalforsamling. 13. NEDLÆGGELSE. Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Stk. 2. Ophører institutionens med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

13 13 Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet. Ovenstående vedtægter er vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger d. 28. maj 2002 og d. 30.september 2002

14 14 Indholdsplan Årskalender udvalg 1.30 Medlemmer: Udvalget består af to medlemmer. Opgaver: Den ene er ansvarlig for alt det praktiske. Dette indbefatter fx at indsamle oplysninger om datoer, at indskrive beslutningerne i en kalender og revidere årsplanen gennem hele skoleåret. Desuden laver denne oversigter over fordelingen af rullende lektioner på skemaet. Der samarbejdes ligeledes med logbogsudvalget. Endelig er vedkommende ansvarlig for også at indskrive aktiviteterne i kalenderen i Fronter. Den anden er med til mindst eet møde, hvor selve placeringen af forskellige aktiviteter aftales, f.eks. alternative uger, ekstra møder m.m..

15 15 Indholdsplan Årskalender 1.31 Juli 2014 August 2014 September (27) 1 F = flekstime H = husmøde/se = elevmøde 1 (36) D F: uuvejl. + H skoleaften Elever: foredrag rus/sex; Lærere: 8.30 Berlin Ops.møde (32) 5 5 Førstehjælpskursus Periodefag: kinesisk 6 6 Møde Periodefag: kinesisk 7 7 Møde (28) Spisning med bestyrelsen Møde (inkl. Skoleplan en af dagene) 8 (37) E Eleverne kommer (Lærere 10 møder 13.00) Introuge 11 (33) Ring til forældre senest skoleaften F: fag + H Forbesøg 2015/16 kl Pige/drengeweekend (frivillig) (29) (38) F: om Berlinturen + SE T Høstfest (9.a) Cambridgekursus (34) F: fag/10. årg. uuvejl. + H Skoleaften Ring til kontaktforældre senest (30) Forlænget weekend/møde 9-15 (39) Berlintur (35) F: uuvejl. + SE 26

16 Foredrag m Anders Kofoed 27 Bliveweekend Pedersen Efterskolernes dag (31) (40) Begge moduler: uuvejl. + H D 31 Ferien slutter 31 Oktober 2014 November 2014 December Elever: Mat. prøve; Lærere: 8.30 OSO Ops.møde 1 1 (49) Rasmus Krath Brasilien 2 Forældredag : OSO-fremlæggelser T 3 SE-fest 3 (SIP i brobygning uge 43-45) 3 (45) 4 Gl. elevdag + jubilarfest 4 F: OSO (i klasserne) + SE 4 E : Info om brobygning 5 SE-fest 6 6 Udveksling på skolen? 6 (41) 7 F: fag + H 7 Almindelig undervisning for c- 7 E klasserne og SIP (50) 9 International 9 Undervisning kl F: fag + H Uddannelsescafé 10 Fjorden rundt 10 Udveksling 10 (46) F: fag for nogle klasser Periodefag: kinesisk ferieuge Periodefag: kinesisk (42) Forlænget weekend (51) Terminsprøver og planlægningsmøder D (Næsten ingen alm. undervisning) Forbesøg 2015/16 kl Husk møde om alternativ uge (47) Brobygning for 10. årgang OSO Særskilt plan for 9. årgang 18 Rengøring Julefest (9c1) (Husk udenlandske elever) 19 Juleafslutning, forældre (Julefrokost) 20 (SIP i brobygning uge 43-45) OSO 20 (43) Besøg fra Hanoi i 2 uger 21 F: fag + SE 21 Periodefag: kinesisk 21 T 22 (Husk deadline i f m 22 Periodefag: kinesisk 22

17 17 forældremøde) (52) 23 Temafest (10.a) skoleaften 24 (48) F: OSO + H + OSO om 25 eftermiddagen (SIP i brobygning uge 43-45) OSO 27 (44) Besøg fra Hanoi i 2 uger 28 F: OSO (i klasserne) + H D Juleweekend (frivillig) 29 (1) Opgang 2, URO Januar 2015 Februar 2015 Marts Kyndelmisse (6) Skolens 25 års fødselsdag 2 (10) 3 3 F: uuvejl. + H 3 T 9.00 deadline karakterer 4 Eleverne tilbage senest Forlænget weekend/mødedag Gymnastikdag 5 5 Karneval (9c2) 5 (2) 6 F: fag + H 6 6 Nye elevers aften skoleaften 7 Danmarksindsamling 7 Nyborg Strand Gymnastikbliveweekend 8 Evt. aftenmøde om alternativ uge 8 8 SGF 9 Periodefag: kinesisk 9 (7) 9 (11) 10 Periodefag: kinesisk F: fag + H E Bedsteforældreaften Logbogsmodul i denne uge: udd (3) planer (kontaktlærere) 13 F: om alternativ uge + H D modul: Danmarksindsaml. 14 Efterskolernes aften kl Opvisning i Bjerringbro SE-fest Husk deadline i f m 15 forældremøde skoleaften skoleaften (8) (12) D F: fag + H 17 T F: fag + H

18 Planlægningsmøde Alternativ uge (4) Periodefag: kinesisk 20 Periodefag: kinesisk Periodefag: kinesisk 21 Periodefag: kinesisk Forbesøg 2016/ Forældremøde ca (Natmad!) 23 Forestilling??? 23 (9) 23 (13) F: fag + SE 24 F: fag + SE D International skoleaften 26 Forlænget weekend/kursusdag (5) F: fag + SE 27 Jubilæumsfest og/eller 27 Periodefag: kinesisk E skoleaften Jubilæumsfest 28 Periodefag: kinesisk Gymnastikdag (14) 31 Gymnastikbliveweekend 31 Gigantium April 2015 Maj 2015 Juni Temafagsformiddag/evt. koncert/sangtime 1 St. Bededag 1 (23) 2 Skærtorsdag 2 2 F: om mdt. prøver + H Galla (10c1) 3 Langfredag 3 Se plan for uge 19 og 20-3 Udtalelser læst 9.00 skriftlige prøver/møder 4 4 FSA 9.00 retstavning (19) læsning 5 5 F: fag + H? 5 FSA 9.00 færdighedsregning 6 2. påskedag 6 FSA 9.00 skriftlig dansk 6 (15) FS skriftlig dansk 7 F: fag + H 7 FSA 9.00 matematik 7 E FS matematik 8 8 FS engelsk (evt. FSA udtræk, engelsk) 8 (24) Mundtlige prøver/sips afsluttende projekt begynder 9 German/Cambridgeeksamen 9 International bliveweekend 9 SIP afsted? Rettede og korrekturlæste udtalelser (9.00 FSA udtræk, tysk) 11 SIP-fremlæggelse for forældre (20) FS tysk 12 Afgang Cambridge? 12 F: fag + SE 12 Skriftlig fransk 13 Rejseuger (undervisning) 13 Fri efter 4. modul 13

19 19 (16) (evt. biologi/geografi) Kristi Himmelfart OBS kan være Cambridgeeksamen? Forlænget weekend; OBS kan være Cambridgeeksamen? 16 Udveksling Irland Opsamlingsmøde (21) F: fag + H Bliveweekend (17) MGP (SIP) SE-fest 22 (26) 23 Hjem fra Irland Mundtlige prøver slutter Outrouge fra Forlænget weekend pinsedag 25 (22) F: fag + SE 26 Afslutningsaften (10c2) 27 (18) Deadline karakterer Udtalelser i mappe Eleverne hjem (Sommerferiefest) 28 F: om de skriftlige prøver + H 28 Planlægningsmøde T (27) 30 Sangtime efter 3. modul 30 Søskendeweekend (frivillig) (25)

20 20 Indholdsplan Kursusuger 1.40 Et skoleår indeholder 42 kursusuger. I øvrigt følger skolen ferieloven, som gælder for folkeskolen.

21 21 Indholdsplan Hjemmeside, indmeldelse og optagelse 1.50 Er et ungt menneske interesseret i Skals Efterskole, orienterer vedkommende sig på skolens hjemmeside. På hjemmesiden ligger et elektronisk ansøgningsskema om optagelse, som udfyldes og sendes til skolen. Ved modtagelsen af denne ansøgning bliver vedkommende registreret, og ansøgningen besvares med en "foreløbig pladsreservation" eller en plads på venteliste. Vi optager elever i den rækkefølge, vi modtager disse ansøgninger. Når der er mindre end to år til starten på det skoleår, som eleven har tilmeldt sig, indbydes denne med forældre til et orienterende formøde på skolen. Der vil på forhånd ligge en liste med mødedatoer, som man så kan vælge imellem. Møderne vil ligge både på hverdagsaftener og på weekenddage. Program for disse formøder er: 1. Velkomst med præsentation af dagens program ved forstander og pæd. afdelingsleder. 2. Forældre og elever informeres samlet om det at være elev på Skals Efterskole. 3. Familierne overdrages til hver sin nuværende elev, der sørger for... a. en rundvisning på skolen. b. at gæsterne får kaffe/te og kage Er man blevet anbefalet, har man en plads, når indskrivningsgebyr er betalt. Dette sker i oktober - året før skolestart.

22 22 Indholdssplan Skolens elevgruppe 1.60 Skals Efterskole har plads til 144 elever mellem 14 og 18 år. Elever optages til 9. eller 10. skoleår. Efter ansøgning og kun i forbindelse med en særlig pædagogisk begrundelse kan en elev være elev i to år. Det tilstræbes, at skolen får op til 4 elever med anden etnisk baggrund samt udenlandske elever.

23 23 Indholdssplan Skolens hovedsigte 1.65 Skolens hovedsigte På Skals Efterskole ser vi indholdsplanen som en beskrivelse af hvad vi gør, når vi holder efterskole, hvorfor vi driver skole og hvordan vi gør det. Som fri kostskole er vi forpligtet på at skoleformens hovedsigte livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - afspejler sig i undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte samvær. Udgangspunktet for dette er skolens eget værdigrundlag, som afspejler den daglige praksis. I det følgende beskrives skolens forståelse af de tre kernebegreber i skoleformens hovedsigte livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - samt hvordan undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær bidrager til at opfylde hovedsigtet (skolens forståelse af begreberne afspejler bemærkningerne til den nye lov fra 2006): Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradition for de frie skoler og vedrører de store spørgsmål i tilværelsen. Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles sider af samme sag og hinandens forudsætning. Demokratisk dannelse understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører frem mod demokrati. Dette understreger, at det er Skals Efterskoles opgave at danne sine elever til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund. Begrebet vedrører både undervisningens indhold og elevernes mulighed for medbestemmelse i såvel undervisning som samvær og dermed i efterskolekursets tilrettelæggelse. Læring sker ikke kun formelt gennem undervisning, men kan også ske uformelt gennem arbejde, traditioner, ritualer, gennem pædagogisk tilrettelagt samvær, gennem hverdagsaktiviteter etc. Som det fremgår af Indholdsplanen benytter skolen sig af såvel formel som uformel læring i hovedsagelig 3 forskellige læringsrum. Undervisning Pædagogisk tilrettelagt samvær Øvrigt samvær Undervisning På Skals Efterskole er undervisning betegnelsen for en pædagogisk praksisform eller et læringsrum, som foregår med udgangspunkt i en fastsat og skemalagt ramme, hvor læreren som den hovedansvarlige i samarbejde med eleverne gennemfører undervisningen forstået som en planlagt, målrettet og fremadskridende fælles aktivitet, der har til hensigt at bibringe eleverne holdninger, færdigheder og viden om den verden, vi lever i. Undervisning planlægges sædvanligvis som sådan i lektioner eller i timer, hvor vi har et fag, men kan også finde sted på andre måder. Undervisning er altså ikke identisk med én bestemt form (f.eks. tavle-undervisning og envejs-kommunikation). Undervisning findes i mange former:

24 24 fortælletimer/foredrag, tavle-undervisning, tværfagligt, projektarbejde, værkstedsundervisning, ekskursioner, udenlandsrejser, internationale temadage og -weekends. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær Skals Efterskole anvender også en praksisform, som kaldes for Pædagogisk Tilrettelagt Samvær. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær er planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter, der gennem elevernes deltagelse i et socialt samvær sigter på læring hos de deltagende elever. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær består ofte af aktiviteter, der er knyttet til selve kostskoleformen (f.eks. at optræde/opvise til en forældredag, tilrettelægge en politisk demonstration, deltage i/stå for et arrangement på skolen, deltage i aftenmøde etc.). Selv om Pædagogisk Tilrettelagt Samvær er centreret omkring aktivitetens eget formål og sker på aktivitetens egne præmisser, så er det vigtigt at påpege, at det forventes, at der sker læring gennem disse aktiviteter. Rene rutineaktiviteter kan derfor ikke betegnes som Pædagogisk Tilrettelagt Samvær, da det pædagogiske sigte her er fraværende (aktivitetens mål er f.eks. blot at værelset bliver rent, eller at eleven spiser sig mæt). Pædagogisk Tilrettelagt Samvær kan have karakter af arbejdsprocesser, som omfatter et læringselement (f.eks. hjælp ved tilberedelse af måltid, rengøring). Det kan også bestå i afholdelse af skolens fælles-, stor- og husmøder, tilrettelæggelse og gennemførelse af sociale arrangementer på skolen eller have karakter af deltagelse i forskellige højtidsarrangementer. Øvrigt Samvær De to netop beskrevne praksisformer er beskrevet i indholdsplanen. Det gælder ikke for det, vi her kalder Øvrigt Samvær. Denne praksisform spiller dog en vigtig rolle på skolen. Allerede Kold lagde megen vægt på, at eleverne skulle omgås de voksne så at sige døgnet rundt på hans skole. Det var dengang meget usædvanligt, da der var meget større afstand mellem unge/børn og voksne, end vi oplever i dag. Kold lagde uhyre vægt på denne uformelle omgang mellem elever og lærere i sin oplivelsespædagogik. Denne uformelle læring gennem forbillede/rollemodel spiller stadig en afgørende rolle i de frie kostskolers pædagogik. Denne form for læring er identisk med det, vi kan kalde for læring gennem hverdagsaktiviteter eller socialisering. Det kan handle om at lære at komme op om morgenen, spise på en civiliseret måde og i det hele taget lære at opføre sig ordentligt og lære at omgås hinanden på en skikkelig måde.

25 25 Indholdsplan Skolens pædagogiske platform 1.67 Skolens pædagogisk platform har det formål at styrke den boglige og gymnasieforberedende profil. Pædagogikken bygger på en personligt udformet undervisning, som er begrundet i at alle mennesker er forskellige og lærer på forskellig måde og i forskellige tempi. Her er det elevens personlighed, mål og ambitioner, som ligger til grund for undervisningen. I alle fagene og på alle niveauer er kvalitetspræget undervisning i højsædet og den enkelte elev i centrum. Undervisningen er organiseret, så alle kan følge med i det tempo, som er nødvendigt for den enkeltes faglige og personlige udvikling, samtidig med at alle elever udfordres. Undervisningen baserer sig på lige dele undervisningsdifferentiering og niveaudeling. Eleverne inddeles i aldersintegrerede hold (klasser), som har to læringsrum; et hjemme- og et uderum, hvor der niveaudeles ud fra f.eks. fagligt standpunkt, personlige læringsstile, køn, emner, behov mv. Der gives valgmulighed mellem aldersintegrerede hold, en engelsksproget projektklasse (SIP) samt en IGCSE-klasse (en international afgangseksamen med afsæt i både 9. og 10. årgang). Målet er, at eleven udfordres og udvikles og opnår højeste studieparathed. Baggrund: Det er velkendt, at elever lærer forskelligt og i forskellig tempi. Denne grundlæggende indsigt har på SKALs gennem årene medført flere tiltag på det pædagogiske område. Bl.a. en anerkendende tilgang til eleverne, viden om værdien af undervisnings- og læringsstile samt en introduktion af et logbogssystem: På SKALs har alle elever en lærer som personlig vejleder. Vejlederen coacher sin elev så denne finder sin læringsstrategi som passer og udvikler eleven. I begyndelsen af hvert semester har lærer og elev en udviklingssamtale, hvor man sammen går igennem de langsigtede kundskabsmål. Dette følges op hver uge. Udviklingssamtalerne dokumenteres i elevens logbog. I logbogen opregnes mål og strategier for elevens læring. HOVEDBEGRUNDELSEN bag skolens organisering er at give eleverne mulighed for at blive undervist på kryds og tværs for på denne måde at blive udfordret maksimalt. Niveaudelt undervisning gennem en undervisningsdifferentieret tilgang - er i virkeligheden en alt for snæver betegnelse. Det dækker alene over niveauet, men der er i virkeligheden behov for at se på hele skolens organisering, grupperinger, evner og læringsstil - med udgangspunkt i hvert enkelt elevs læreproces. På SKALs tror vi på, at undervisningen bedst lykkes for både lærere og elever, hvis alle er placeret på lige præcist det niveau, der passer til den enkelte. Dette forudsætter en fleksibel organisering og gruppestørrelser, der afspejler elevernes mangfoldige læreprocesser. Endvidere forudsætter en sådan tænkning nye læringsrum, vi vælger at benævne ude og hjemme (af mangel på bedre ord): Ude er en mulighed for at fokusere på årgangsundervisning, mens hjemme er holddeling på tværs af klasser og årgange. En organisering, som bygger på en differentieret tilgang med hjemme og ude, kvalificerer elevernes mangfoldige læreprocesser, da det motiverer og udfordrer den enkelte elev, der hvor hun/han er.

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD.

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD. Indholdsplan Idrætsefterskolen Klintsøgaard 2014/15 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægter Side 3 2 Samværsregler Side 10 3 Obligatoriske fag: Side 13 Dansk Matematik Engelsk Gymnastik Samling Idrætsteori Lektielæsning

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Forskellige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015 splan for Hestlund Efterskole 2014 2015 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 9 Årskalender... 9 Flyttedage...

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 8 Årskalender... 8 Flyttedage...

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016

Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016 Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016 1.Om indholdsplanen...5 2.Skolens værdigrundlag...5 2.1 Værdigrundlagets ordlyd...5 3.Skoleformens hovedsigte...5 3.1 Skoleformens hovedsigte jf. lovgivningen...5

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere