INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET Revideret i august 2014/Sp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15. Revideret i august 2014/Sp"

Transkript

1 1 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET Revideret i august 2014/Sp

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1.10 Vedtægter Årskalender-udvalg Årskalender 1.40 Kursus uger 1.50 Hjemmeside, indmeldelse, optagelse Skolens elevgruppe Skolens hovedsigte Skolens pædagogiske platform 1.70 Værdier, holdninger og mål Skoledemokrati Demokratiundervisning Elevmøder Regler, husorden Døgnrytme 2.00 Skoleskema 2.01 Skema-udvalg Elevernes timetal Undervisningsmetoder 2.20 Lektielæsning/lektietime 2.30 Fællesmøde 2.40 Spisesituation 2.50 Rengøring 2.60 Køkken Listeudvalg Tilsynsarbejde Sikkerhedsudvalg Sygdom Sorg- og omsorgsplan 3.00 Fritagelser/tilladelser 3.10 Besøg på skolen 3.20 Fritid Fritidsudvalg Logbogssamtalen (udviklingssamtalen med kontaktlærer) Konkret eksempel på logbog Logbogskalender Logbogsudvalg 3.40 Huslærerfunktionen 3.50 Kontaktlærerfunktionen Årsskrift 3.61 Årsskrift udvalget 3.80 AV + biblioteksudvalget Kompetenceplan Inspirationsdag Pædagogisk udvalg (ad hoc udvalg som nedsættes af MIO) 4.00 Åbningsdag 4.10 Introuge 4.20 Arrangementer 4.21 Arrangementsudvalget 4.35 Fællesrejsen (efterårsturen)

3 Efterskolernes dag/aften Efterskolernes motionsdag 4.50 Alternativ uge 4.51 Alternativ uge udvalget 4.60 Outrouge Outroturen Outrougeudvalg Blå bog udvalg SE-fest udvalg Afslutningsdag Weekender Skals som grøn skole 5.00 Skolevejledning Udveksling Obligatorisk selvvalgt opgave 10. Klasse Projektopgaven i 9. Kl. Brobygning i 10. Klasse Prøver Udveksling, køreplan Rejsen til Cambridge, formål og indhold Rejsen til Nepal, formål og indhold Internationalt pædagogisk udvalg DaneCult udvalg Praktikanter Kunstudvalg Juleudvalg Den lille hjælper udvalg Skoletrøjeudvalg IT udvalget Skoleplan administrator Webmaster Facebook redaktør Nyheder Teammøder Fagudvalg Skoleaftenudvalg Dansk Dansk som 2. sprog Matematik 6.30 Fremmedsprog Naturfag Skals Internationale Projektklasse (SIP) Toningsfag på den aldersintegrerede studieretning Linjefag Sang Sammenspil 7.80 Svømning 8.35 Drama Folkedans-dans (faget er en del af obligatorisk gymnastik) Jagt/naturpleje

4 Politik Hard Ball Tegning Ultimate Boldspil

5 5 Indholdsplan Vedtægter 1.10 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ SKALS

6 6 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2 Institutionen er oprettet den 17. januar 1989 og har hjemsted i Møldrup Kommune. Stk. 3 Skolen ejer ejendommen matr. nr. 23o, 23p og 23q af Skals by, Skals, beliggende på adressen Kærvej 11 a-c, 8832 Skals Stk. 4 Formål. Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk. 5 Værdigrundlag På Skals Efterskole har vi som grundlæggende værdi: En tro på det enkelte menneskes evner og vilje til selv og i fællesskab med andre at udvikle sig fagligt og personligt. En tro på at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af mennesket. Det ser vi som forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed. En tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler med pligter og rettigheder. En tro på at omsorg, oplevelser og udfordringer er væsentlige for menneskets udvikling. Stk. 6 Målsætning. Det er Skals Efterskoles målsætning at: * det skal være udviklende, trygt og sjovt at være elev og medarbejder på Skals Efterskole. * udvikle elevernes evne til at vælge og ville det valgte. * fremme elevernes muligheder i fremtidens erhvervsliv og samfundsliv. * fremme elevernes medansvarlighed, * at bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv og samtidig at rette deres blik mod fremtidens internationale samfund. 2. SKOLEKREDS Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Private myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens drift. Stk. 2. Privatpersoner, dvs. andet end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

7 7 Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Stk. 4. Af medlemmerne opkræves kontingent mindst én gang årligt. Kontingentet opkræves i januar/februar måned og dækker kalenderåret. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Dog skal man være medlem af skolekredsen to måneder før stemme kan afgives. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 6. Skolens regnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskuds-beregning, der sendes til offentlige myndigheder. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3 SKOLENS DRIFT. Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen. Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisnings-materiale, byggeforanstaltninger og lignende. Kapital, som ikke er nødvendig til skolens drift, skal anbringes efter regler anført i 20 stk.4 i Efterskoleloven. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 4 GENERALFORSAMLINGEN. Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. 13.

8 8 Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned på Skals Efterskole. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens medlemmer med mindst 21 dages varsel, og med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forstanderens beretning. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Eventuelt valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer og mindst 20% af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemme-flerhed. Generalforsamlingen er beslutnings-dygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog 12 og 13. Stk medlem kan kræve skriftlig afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING. Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf seks vælges af generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Det syvende medlem kan udpeges af Skals Efterskoles Elevforenings bestyrelse blandt elevforeningens medlemmer på mindst 21 år. Der vælges desuden to suppleanter. Suppleanterne vælges kun for et år ad gangen. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen og afgår med skiftevis fire og tre årligt. Genvalg kan finde sted.

9 9 Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand. Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen, men skal udtræde øjeblikkelig. Nyvalg/nyudpegning skal foretages hurtigst muligt. 6. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og teknisk, administrativt og praktisk personale i faste stillinger. Ansættelsen sker efter indstilling fra et udvalg, som skal bestå af mindst forstander og/eller viceforstander, mindst en medarbejderrepræsentant og mindst et bestyrelsesmedlem. stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Ved ansættelsessamtalerne skal medarbejderne mindst være repræsenteret af tillidsrepræsentanten og formanden for medarbejderrådet. Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 6. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus. Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. 10,stk.1. Stk. 8.

10 10 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for, at betingelserne og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Stk. 9. Bestyrelsen underretter Undervisnings-ministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. BESTYRELSENS ARBEJDE m.v. Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde under-skrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflerhed. Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltnings-lovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 7. Skolens forstanderpar/forstander og viceforstander samt repræsentanter for medarbejderne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan beslutte at holde møde alene for medlemmerne.

11 11 Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE. Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3. Forstanderen ansætter og afskediger timelønnet personale og personale i tidsbegrænsede stillinger. Stk. 4. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. 9. MEDARBEJDERRÅD. Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2 om inhabilitet. Stk. 3. Bestyrelsen indhenter medarbejderrådets erklæring i pædagogiske og kursusmæssige spørgsmål. 10. REGNSKAB OG REVISION. Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

12 12 Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede regnskab, hvorpå det forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. 5. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 11. TEGNINGSRET. Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens under-skrift. 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER. Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Stk. 3. Vedtægtsændringer, som Undervisningsministeriet forlanger at skolen foretager, behøver kun at vedtages på èn generalforsamling. 13. NEDLÆGGELSE. Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Stk. 2. Ophører institutionens med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

13 13 Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet. Ovenstående vedtægter er vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger d. 28. maj 2002 og d. 30.september 2002

14 14 Indholdsplan Årskalender udvalg 1.30 Medlemmer: Udvalget består af to medlemmer. Opgaver: Den ene er ansvarlig for alt det praktiske. Dette indbefatter fx at indsamle oplysninger om datoer, at indskrive beslutningerne i en kalender og revidere årsplanen gennem hele skoleåret. Desuden laver denne oversigter over fordelingen af rullende lektioner på skemaet. Der samarbejdes ligeledes med logbogsudvalget. Endelig er vedkommende ansvarlig for også at indskrive aktiviteterne i kalenderen i Fronter. Den anden er med til mindst eet møde, hvor selve placeringen af forskellige aktiviteter aftales, f.eks. alternative uger, ekstra møder m.m..

15 15 Indholdsplan Årskalender 1.31 Juli 2014 August 2014 September (27) 1 F = flekstime H = husmøde/se = elevmøde 1 (36) D F: uuvejl. + H skoleaften Elever: foredrag rus/sex; Lærere: 8.30 Berlin Ops.møde (32) 5 5 Førstehjælpskursus Periodefag: kinesisk 6 6 Møde Periodefag: kinesisk 7 7 Møde (28) Spisning med bestyrelsen Møde (inkl. Skoleplan en af dagene) 8 (37) E Eleverne kommer (Lærere 10 møder 13.00) Introuge 11 (33) Ring til forældre senest skoleaften F: fag + H Forbesøg 2015/16 kl Pige/drengeweekend (frivillig) (29) (38) F: om Berlinturen + SE T Høstfest (9.a) Cambridgekursus (34) F: fag/10. årg. uuvejl. + H Skoleaften Ring til kontaktforældre senest (30) Forlænget weekend/møde 9-15 (39) Berlintur (35) F: uuvejl. + SE 26

16 Foredrag m Anders Kofoed 27 Bliveweekend Pedersen Efterskolernes dag (31) (40) Begge moduler: uuvejl. + H D 31 Ferien slutter 31 Oktober 2014 November 2014 December Elever: Mat. prøve; Lærere: 8.30 OSO Ops.møde 1 1 (49) Rasmus Krath Brasilien 2 Forældredag : OSO-fremlæggelser T 3 SE-fest 3 (SIP i brobygning uge 43-45) 3 (45) 4 Gl. elevdag + jubilarfest 4 F: OSO (i klasserne) + SE 4 E : Info om brobygning 5 SE-fest 6 6 Udveksling på skolen? 6 (41) 7 F: fag + H 7 Almindelig undervisning for c- 7 E klasserne og SIP (50) 9 International 9 Undervisning kl F: fag + H Uddannelsescafé 10 Fjorden rundt 10 Udveksling 10 (46) F: fag for nogle klasser Periodefag: kinesisk ferieuge Periodefag: kinesisk (42) Forlænget weekend (51) Terminsprøver og planlægningsmøder D (Næsten ingen alm. undervisning) Forbesøg 2015/16 kl Husk møde om alternativ uge (47) Brobygning for 10. årgang OSO Særskilt plan for 9. årgang 18 Rengøring Julefest (9c1) (Husk udenlandske elever) 19 Juleafslutning, forældre (Julefrokost) 20 (SIP i brobygning uge 43-45) OSO 20 (43) Besøg fra Hanoi i 2 uger 21 F: fag + SE 21 Periodefag: kinesisk 21 T 22 (Husk deadline i f m 22 Periodefag: kinesisk 22

17 17 forældremøde) (52) 23 Temafest (10.a) skoleaften 24 (48) F: OSO + H + OSO om 25 eftermiddagen (SIP i brobygning uge 43-45) OSO 27 (44) Besøg fra Hanoi i 2 uger 28 F: OSO (i klasserne) + H D Juleweekend (frivillig) 29 (1) Opgang 2, URO Januar 2015 Februar 2015 Marts Kyndelmisse (6) Skolens 25 års fødselsdag 2 (10) 3 3 F: uuvejl. + H 3 T 9.00 deadline karakterer 4 Eleverne tilbage senest Forlænget weekend/mødedag Gymnastikdag 5 5 Karneval (9c2) 5 (2) 6 F: fag + H 6 6 Nye elevers aften skoleaften 7 Danmarksindsamling 7 Nyborg Strand Gymnastikbliveweekend 8 Evt. aftenmøde om alternativ uge 8 8 SGF 9 Periodefag: kinesisk 9 (7) 9 (11) 10 Periodefag: kinesisk F: fag + H E Bedsteforældreaften Logbogsmodul i denne uge: udd (3) planer (kontaktlærere) 13 F: om alternativ uge + H D modul: Danmarksindsaml. 14 Efterskolernes aften kl Opvisning i Bjerringbro SE-fest Husk deadline i f m 15 forældremøde skoleaften skoleaften (8) (12) D F: fag + H 17 T F: fag + H

18 Planlægningsmøde Alternativ uge (4) Periodefag: kinesisk 20 Periodefag: kinesisk Periodefag: kinesisk 21 Periodefag: kinesisk Forbesøg 2016/ Forældremøde ca (Natmad!) 23 Forestilling??? 23 (9) 23 (13) F: fag + SE 24 F: fag + SE D International skoleaften 26 Forlænget weekend/kursusdag (5) F: fag + SE 27 Jubilæumsfest og/eller 27 Periodefag: kinesisk E skoleaften Jubilæumsfest 28 Periodefag: kinesisk Gymnastikdag (14) 31 Gymnastikbliveweekend 31 Gigantium April 2015 Maj 2015 Juni Temafagsformiddag/evt. koncert/sangtime 1 St. Bededag 1 (23) 2 Skærtorsdag 2 2 F: om mdt. prøver + H Galla (10c1) 3 Langfredag 3 Se plan for uge 19 og 20-3 Udtalelser læst 9.00 skriftlige prøver/møder 4 4 FSA 9.00 retstavning (19) læsning 5 5 F: fag + H? 5 FSA 9.00 færdighedsregning 6 2. påskedag 6 FSA 9.00 skriftlig dansk 6 (15) FS skriftlig dansk 7 F: fag + H 7 FSA 9.00 matematik 7 E FS matematik 8 8 FS engelsk (evt. FSA udtræk, engelsk) 8 (24) Mundtlige prøver/sips afsluttende projekt begynder 9 German/Cambridgeeksamen 9 International bliveweekend 9 SIP afsted? Rettede og korrekturlæste udtalelser (9.00 FSA udtræk, tysk) 11 SIP-fremlæggelse for forældre (20) FS tysk 12 Afgang Cambridge? 12 F: fag + SE 12 Skriftlig fransk 13 Rejseuger (undervisning) 13 Fri efter 4. modul 13

19 19 (16) (evt. biologi/geografi) Kristi Himmelfart OBS kan være Cambridgeeksamen? Forlænget weekend; OBS kan være Cambridgeeksamen? 16 Udveksling Irland Opsamlingsmøde (21) F: fag + H Bliveweekend (17) MGP (SIP) SE-fest 22 (26) 23 Hjem fra Irland Mundtlige prøver slutter Outrouge fra Forlænget weekend pinsedag 25 (22) F: fag + SE 26 Afslutningsaften (10c2) 27 (18) Deadline karakterer Udtalelser i mappe Eleverne hjem (Sommerferiefest) 28 F: om de skriftlige prøver + H 28 Planlægningsmøde T (27) 30 Sangtime efter 3. modul 30 Søskendeweekend (frivillig) (25)

20 20 Indholdsplan Kursusuger 1.40 Et skoleår indeholder 42 kursusuger. I øvrigt følger skolen ferieloven, som gælder for folkeskolen.

21 21 Indholdsplan Hjemmeside, indmeldelse og optagelse 1.50 Er et ungt menneske interesseret i Skals Efterskole, orienterer vedkommende sig på skolens hjemmeside. På hjemmesiden ligger et elektronisk ansøgningsskema om optagelse, som udfyldes og sendes til skolen. Ved modtagelsen af denne ansøgning bliver vedkommende registreret, og ansøgningen besvares med en "foreløbig pladsreservation" eller en plads på venteliste. Vi optager elever i den rækkefølge, vi modtager disse ansøgninger. Når der er mindre end to år til starten på det skoleår, som eleven har tilmeldt sig, indbydes denne med forældre til et orienterende formøde på skolen. Der vil på forhånd ligge en liste med mødedatoer, som man så kan vælge imellem. Møderne vil ligge både på hverdagsaftener og på weekenddage. Program for disse formøder er: 1. Velkomst med præsentation af dagens program ved forstander og pæd. afdelingsleder. 2. Forældre og elever informeres samlet om det at være elev på Skals Efterskole. 3. Familierne overdrages til hver sin nuværende elev, der sørger for... a. en rundvisning på skolen. b. at gæsterne får kaffe/te og kage Er man blevet anbefalet, har man en plads, når indskrivningsgebyr er betalt. Dette sker i oktober - året før skolestart.

22 22 Indholdssplan Skolens elevgruppe 1.60 Skals Efterskole har plads til 144 elever mellem 14 og 18 år. Elever optages til 9. eller 10. skoleår. Efter ansøgning og kun i forbindelse med en særlig pædagogisk begrundelse kan en elev være elev i to år. Det tilstræbes, at skolen får op til 4 elever med anden etnisk baggrund samt udenlandske elever.

23 23 Indholdssplan Skolens hovedsigte 1.65 Skolens hovedsigte På Skals Efterskole ser vi indholdsplanen som en beskrivelse af hvad vi gør, når vi holder efterskole, hvorfor vi driver skole og hvordan vi gør det. Som fri kostskole er vi forpligtet på at skoleformens hovedsigte livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - afspejler sig i undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte samvær. Udgangspunktet for dette er skolens eget værdigrundlag, som afspejler den daglige praksis. I det følgende beskrives skolens forståelse af de tre kernebegreber i skoleformens hovedsigte livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - samt hvordan undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær bidrager til at opfylde hovedsigtet (skolens forståelse af begreberne afspejler bemærkningerne til den nye lov fra 2006): Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradition for de frie skoler og vedrører de store spørgsmål i tilværelsen. Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles sider af samme sag og hinandens forudsætning. Demokratisk dannelse understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører frem mod demokrati. Dette understreger, at det er Skals Efterskoles opgave at danne sine elever til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund. Begrebet vedrører både undervisningens indhold og elevernes mulighed for medbestemmelse i såvel undervisning som samvær og dermed i efterskolekursets tilrettelæggelse. Læring sker ikke kun formelt gennem undervisning, men kan også ske uformelt gennem arbejde, traditioner, ritualer, gennem pædagogisk tilrettelagt samvær, gennem hverdagsaktiviteter etc. Som det fremgår af Indholdsplanen benytter skolen sig af såvel formel som uformel læring i hovedsagelig 3 forskellige læringsrum. Undervisning Pædagogisk tilrettelagt samvær Øvrigt samvær Undervisning På Skals Efterskole er undervisning betegnelsen for en pædagogisk praksisform eller et læringsrum, som foregår med udgangspunkt i en fastsat og skemalagt ramme, hvor læreren som den hovedansvarlige i samarbejde med eleverne gennemfører undervisningen forstået som en planlagt, målrettet og fremadskridende fælles aktivitet, der har til hensigt at bibringe eleverne holdninger, færdigheder og viden om den verden, vi lever i. Undervisning planlægges sædvanligvis som sådan i lektioner eller i timer, hvor vi har et fag, men kan også finde sted på andre måder. Undervisning er altså ikke identisk med én bestemt form (f.eks. tavle-undervisning og envejs-kommunikation). Undervisning findes i mange former:

24 24 fortælletimer/foredrag, tavle-undervisning, tværfagligt, projektarbejde, værkstedsundervisning, ekskursioner, udenlandsrejser, internationale temadage og -weekends. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær Skals Efterskole anvender også en praksisform, som kaldes for Pædagogisk Tilrettelagt Samvær. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær er planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter, der gennem elevernes deltagelse i et socialt samvær sigter på læring hos de deltagende elever. Pædagogisk Tilrettelagt Samvær består ofte af aktiviteter, der er knyttet til selve kostskoleformen (f.eks. at optræde/opvise til en forældredag, tilrettelægge en politisk demonstration, deltage i/stå for et arrangement på skolen, deltage i aftenmøde etc.). Selv om Pædagogisk Tilrettelagt Samvær er centreret omkring aktivitetens eget formål og sker på aktivitetens egne præmisser, så er det vigtigt at påpege, at det forventes, at der sker læring gennem disse aktiviteter. Rene rutineaktiviteter kan derfor ikke betegnes som Pædagogisk Tilrettelagt Samvær, da det pædagogiske sigte her er fraværende (aktivitetens mål er f.eks. blot at værelset bliver rent, eller at eleven spiser sig mæt). Pædagogisk Tilrettelagt Samvær kan have karakter af arbejdsprocesser, som omfatter et læringselement (f.eks. hjælp ved tilberedelse af måltid, rengøring). Det kan også bestå i afholdelse af skolens fælles-, stor- og husmøder, tilrettelæggelse og gennemførelse af sociale arrangementer på skolen eller have karakter af deltagelse i forskellige højtidsarrangementer. Øvrigt Samvær De to netop beskrevne praksisformer er beskrevet i indholdsplanen. Det gælder ikke for det, vi her kalder Øvrigt Samvær. Denne praksisform spiller dog en vigtig rolle på skolen. Allerede Kold lagde megen vægt på, at eleverne skulle omgås de voksne så at sige døgnet rundt på hans skole. Det var dengang meget usædvanligt, da der var meget større afstand mellem unge/børn og voksne, end vi oplever i dag. Kold lagde uhyre vægt på denne uformelle omgang mellem elever og lærere i sin oplivelsespædagogik. Denne uformelle læring gennem forbillede/rollemodel spiller stadig en afgørende rolle i de frie kostskolers pædagogik. Denne form for læring er identisk med det, vi kan kalde for læring gennem hverdagsaktiviteter eller socialisering. Det kan handle om at lære at komme op om morgenen, spise på en civiliseret måde og i det hele taget lære at opføre sig ordentligt og lære at omgås hinanden på en skikkelig måde.

25 25 Indholdsplan Skolens pædagogiske platform 1.67 Skolens pædagogisk platform har det formål at styrke den boglige og gymnasieforberedende profil. Pædagogikken bygger på en personligt udformet undervisning, som er begrundet i at alle mennesker er forskellige og lærer på forskellig måde og i forskellige tempi. Her er det elevens personlighed, mål og ambitioner, som ligger til grund for undervisningen. I alle fagene og på alle niveauer er kvalitetspræget undervisning i højsædet og den enkelte elev i centrum. Undervisningen er organiseret, så alle kan følge med i det tempo, som er nødvendigt for den enkeltes faglige og personlige udvikling, samtidig med at alle elever udfordres. Undervisningen baserer sig på lige dele undervisningsdifferentiering og niveaudeling. Eleverne inddeles i aldersintegrerede hold (klasser), som har to læringsrum; et hjemme- og et uderum, hvor der niveaudeles ud fra f.eks. fagligt standpunkt, personlige læringsstile, køn, emner, behov mv. Der gives valgmulighed mellem aldersintegrerede hold, en engelsksproget projektklasse (SIP) samt en IGCSE-klasse (en international afgangseksamen med afsæt i både 9. og 10. årgang). Målet er, at eleven udfordres og udvikles og opnår højeste studieparathed. Baggrund: Det er velkendt, at elever lærer forskelligt og i forskellig tempi. Denne grundlæggende indsigt har på SKALs gennem årene medført flere tiltag på det pædagogiske område. Bl.a. en anerkendende tilgang til eleverne, viden om værdien af undervisnings- og læringsstile samt en introduktion af et logbogssystem: På SKALs har alle elever en lærer som personlig vejleder. Vejlederen coacher sin elev så denne finder sin læringsstrategi som passer og udvikler eleven. I begyndelsen af hvert semester har lærer og elev en udviklingssamtale, hvor man sammen går igennem de langsigtede kundskabsmål. Dette følges op hver uge. Udviklingssamtalerne dokumenteres i elevens logbog. I logbogen opregnes mål og strategier for elevens læring. HOVEDBEGRUNDELSEN bag skolens organisering er at give eleverne mulighed for at blive undervist på kryds og tværs for på denne måde at blive udfordret maksimalt. Niveaudelt undervisning gennem en undervisningsdifferentieret tilgang - er i virkeligheden en alt for snæver betegnelse. Det dækker alene over niveauet, men der er i virkeligheden behov for at se på hele skolens organisering, grupperinger, evner og læringsstil - med udgangspunkt i hvert enkelt elevs læreproces. På SKALs tror vi på, at undervisningen bedst lykkes for både lærere og elever, hvis alle er placeret på lige præcist det niveau, der passer til den enkelte. Dette forudsætter en fleksibel organisering og gruppestørrelser, der afspejler elevernes mangfoldige læreprocesser. Endvidere forudsætter en sådan tænkning nye læringsrum, vi vælger at benævne ude og hjemme (af mangel på bedre ord): Ude er en mulighed for at fokusere på årgangsundervisning, mens hjemme er holddeling på tværs af klasser og årgange. En organisering, som bygger på en differentieret tilgang med hjemme og ude, kvalificerer elevernes mangfoldige læreprocesser, da det motiverer og udfordrer den enkelte elev, der hvor hun/han er.

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård.

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. 1. Hjemsted og formål stk. 1. Efterskolen Østergård er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk 1. Kongeådalens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16. Revideret i august 2015/Sp

INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16. Revideret i august 2015/Sp 1 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 Revideret i august 2015/Sp 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.00 Forside 1.10 Vedtægter 1.30 1.31 Årskalender-udvalg Årskalender 1.40 Kursus uger 1.50 Hjemmeside, indmeldelse, optagelse

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE 1 VEDTÆGTER for den selvejende institution HADSTEN HØJSKOLE 2009 1. HJEMSTED, FORMÅL og VÆRDIGRUNDLAG Stk. 1. Hadsten Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Frøslevlejrens Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøslevlejrens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. OrkesterEfterskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

1 Vedtægter for den selvejende institution Hestlund Efterskole

1 Vedtægter for den selvejende institution Hestlund Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende institution Hestlund Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Hestlund Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtaget med ændringer den 22.9.2015 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole College er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter. for GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP

Vedtægter. for GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP Vedtægter for GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP 2 0 1 5 1. Navn: Gymnastikhøjskolen i Ollerup Dagligt betegnet: OLLERUP 2. Hjemsted: Gymnastikhøjskolen i Ollerup er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Stk. 2. I henhold til lovgivningen om frie kostskoler og om frie grundskoler drives efterskole og fri grundskole.

Stk. 2. I henhold til lovgivningen om frie kostskoler og om frie grundskoler drives efterskole og fri grundskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. Tølløse Privat- og Efterskole,

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DIA PRIVATSKOLE Hjemsted og formål 1 DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans Gade 25, 2200 København N. CVR-nummer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Næstved F ri Skole

Vedtægter for Næstved F ri Skole Side 1 af 9 1 Vedtægter for Næstved F ri Skole Havrebjergvej 3, Rislev, 4700 Næstved www.naestved-fri-skole.dk Vedtaget 29. marts 2008 Og den 14. april 2008. Indhold 1 H jemsted s. 2 2 Formål s. 2 3 Bestyrelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere