Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde d Acadrenr. 13/10116

2 INDHOLD INDLEDNING 3 STANDARD SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADS 4 STANDARD FAMILIEBEHANDLING I DAGREGI 6 STANDARD SÆRLIGT DAGBEHANDLINGSTILBUD 7 STANDARD FAMILIEBEHANDLING I DØGNREGI 8 STANDARD AFLASTNING 10 STANDARD KONTAKTPERSON 12 STANDARD EFTERSKOLE 13 KLAGEVEJLEDNING 14 2

3 Indledning Denne kvalitetsstandard omhandler følgende forebyggende foranstaltninger for børn, unge og deres familier: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling i dagregi Familiebehandling i døgnregi Aflastning Kontaktperson Efterskole Der er tale om de typer af foranstaltninger, som er de mest anvendte. Myndighedsafdelingen har derudover en række andre muligheder i arbejdet med forebyggelse af sociale problemer, herunder bl.a. tværfaglig gruppe, åben og anonym rådgivning, tilknytning til ungdomsklub eller uddannelsessted, formidling af praktiktilbud med godtgørelse samt en række muligheder for økonomisk støtte, hvis dette kan bevirke, at der ikke skal iværksættes mere indgribende foranstaltninger. Alle sager skal behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering og i overensstemmelse med den sammenhængende børnepolitik. Ved sagsbehandlingen inddrages både faglige og økonomiske hensyn. Der henvises til kvalitetsstandarderne for Familiehuset, UngNorddjurs samt Norddjurs Børnecenter 1, som beskriver de enkelte tilbud. Retningsgivende for udarbejdelsen af en kvalitetsstandard for de udvalgte forebyggende foranstaltninger er: Serviceloven Dagtilbudsloven Folkeskoleloven Retssikkerhedsloven Anbringelsesreformen Barnets Reform Norddjurs Kommunes sammenhængende Børnepolitik Forebyggelse handler først og fremmest om, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en social indsats. Det har i den forbindelse afgørende betydning at understøtte inklusionen i normalsystemets mange forskellige tilbud og arbejde for at give børn og unge de sociale kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår. Når forebyggelsen / normalsystemets institutioner ikke fører til tilstrækkelig socialisering, eller når et barn eller en ung er mere udsat, end normalsystemets tilbud kan håndtere, bevæger barnet / den unge sig over i det sociale system. 1 Se Norddjurs Kommunes hjemmeside eller de respektive institutioners hjemmesider. 3

4 Der kan være flere indgange til det sociale system: via opsøgende arbejde ved f.eks. ungdomskonsulenter ved direkte henvendelse fra forældre eller barnet / den unge selv eller fra normalsystemets tilbud via de tværfaglige samarbejdsgrupper på skolerne jfr. Servicelovens 49 a 2 via underretninger fra borgere og interne samarbejdsparter. Forebyggelse beskriver den del af indsatsen, der søger at forhindre, at børn og unge får behov for en foranstaltning jfr. Servicelovens Det drejer sig om at forebygge, at problemer udvikler sig, så en indgriben fra myndighedens side bliver nødvendig. Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads er en forebyggende foranstaltning til børn med særlig behov for støtte. Der kan ydes socialpædagogisk friplads til deltagelse i dagpleje / børnehave, friplads til deltagelse i fritidshjem / SFO samt friplads til deltagelse i klubtilbud. Til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der ydes støtte i form af friplads til deltagelse i dagpleje / børnehave samt fritidshjem og SFO af behandlingsmæssige årsager. Standard for bevilling af socialpædagogisk friplads Formål Formålet med indsatsen er at styrke børnenes udvikling, trivsel og sociale kompetencer i forhold til deres individuelle forudsætninger. Indsatsen retter sig mod børn, hvor et dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Hvem udfører opgaven Socialpædagogisk friplads til deltagelse i dagpleje/ børnehave bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Dagtilbudsloven 43, stk. 3 og 4. Friplads til deltagelse i fritidshjem/ SFO bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Folkeskolelovens 50, stk. 2. Friplads til deltagelse i klubtilbud bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Dagtilbudsloven 76, stk. 2. Forud for bevilling af socialpædagogisk friplads indhentes udtalelse med beskrivelse af barnets behov for særlig støtte hos de fagpersoner, som har kendskab til barnet. 2 I Norddjurs Kommune kaldes disse møder KUK møder = Konsultation - Udvikling- Koordinering 4

5 Efter bevilling af fripladsen er det pasningsstedet, der udfører opgaven. Omfang Ansøgning om socialpædagogisk friplads forudsætter, at forældrene har søgt om økonomisk friplads først. Vurderes det, at barnet har et særligt behov, laves en økonomisk vurdering 3 i forhold til forældrenes indkomst. Ud fra denne beregning fastsættes en evt. nedsættelse af forældrebetalingen. Vurderes det, at forældrenes indkomst er af sådan et omfang, at fuld egenbetaling ikke skønnes at vanskeliggøre barnets optagelse eller forbliven i dagtilbud, gives afslag på ansøgningen om socialpædagogisk friplads med baggrund i forældrenes evne til selv at betale med mindre, at der er tale om behandlingsmæssige årsager, hvor der ikke på samme måde er krav om økonomisk vurdering. Bevilling af socialpædagogisk friplads revurderes som udgangspunkt én gang om året. Revurdering foretages af familierådgiver i børne- og familieteamet. Ved ansøgning om forlængelse af socialpædagogisk friplads indhentes ny udtalelse med beskrivelse af barnets udvikling samt behov for forsat særlig støtte. Indhold Resultat Støtten ydes tidligt og i naturlig del af barnets dagligdag i de institutioner, der kan tilrettelægge en individuel pædagogisk indsats målrettet det enkelte barns behov for støtte og stimulation. Den enkelte institution tilrettelægger indsatsen i samarbejde med forældrene. Hvis der stilles særlige krav til institutionens indsats / opmærksomhed, formidles dette skriftligt til institutionen. Ved opfølgning på om socialpædagogisk friplads er vellykket, lægges der vægt på, at barnets vanskeligheder er mindsket, samt om barnets daglige trivsel er forbedret, således at det kan dokumenteres, at indsatsen har medført, at barnets trivsel er bedret. Er det ikke tilfældet, foretages der en vurdering af, om der er brug for yderligere støtte foranstaltninger. 3 Der tages udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens satser ved trangsberegning 5

6 Familiebehandling i dagregi Familiehuset er en af Norddjurs Kommunes interne leverandør af ydelser vedrørende forebyggende foranstaltninger. Familiehuset består af 3 afdelinger: Markedsplads 6, Allingåbro / Gymnasievej 5, Grenaa / Trekanten 34, Grenaa. Familiehuset varetager en bred vifte af opgaver indenfor Servicelovens rammer for familier med børn og unge i alderen 0 18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssig, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter. Familiehuset arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familiens egne problemløsningsevner, ressourcer og kompetencer. Tilgangen er ressourcefokuseret og anerkendende. Standard for bevilling af familiebehandling i dagregi Formål Formålet med indsatsen er, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets / den unges trivsel og udvikling. Der arbejdes på at belyse og bearbejde familiens vanskeligheder ved en målrettet indsats i forhold til relationerne og samspillet i familien. Dette med det formål, at: familien får mere hensigtsmæssige samspilsformer og positive indbyrdes relationer fremme barnets udviklingsbetingelser i samarbejde med forældrene og barnet styrke forældrenes kompetencer, så de symptomer, barnet / den unge udviser, forsvinder holde fokus på børneperspektivet samt øge forældrenes viden om og forståelse for børns udvikling og behov forebygge at barnets / den unges problemer eskalerer. Hvem udfører opgaven Familiebehandling i dagregi bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52.3.nr. 2 og 3 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter af personale i Familiehuset. Omfang I den første samtale deltager ofte kun forældrene. I familier med unge, deltager den unge dog som oftest fra starten. Efterfølgende deltager barnet i samtaler eller familieaktiviteter efter behov. Offentlige og private netværk inddrages efter behov. Antal aftaler med familien kan variere. Behandlingsforløbet foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt. I mange tilfælde vil en 6

7 kombination være løsningen. Opfølgning sker første gang senest efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter er der opfølgning mindst hver 6. måned, med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Familiehuset fremsender statusrapport i passende tid forud for opfølgning. Forløbet ophører, når formålet er nået, eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Indhold Resultat Familiehuset har i sit arbejde en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang. Personalet er tværfagligt sammensat og løbende opdateret med ny viden og nye metoder. 4 De vellykkede familiebehandlingsforløb resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets/ den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. Særligt dagbehandlingstilbud som alternativ til døgntilbud Gravid, spæd-og småbørnsfamiliehuset Som alternativ til anbringelse på familiedøgninstitution, er der etableret et særligt intensivt dagbehandlingstilbud i Familiehuset, Trekanten 34, 8500 Grenaa. Tilbuddet er et samlet, integreret tilbud om tværfaglig rådgivning, vejledning, støtte, behandling og evt. udredning og er baseret på en fusion af Familiehusets og Sundhedsplejens tilbud / ydelser til denne udsatte målgruppe. Støtte i eget hjem af praktisk og pædagogisk karakter er en del af tilbuddet. Standard for bevilling af særligt dagbehandlingstilbud Formål Foranstaltningen retter sig mod unge, sårbare gravide og spædog småbørnsfamilier med børn i alderen 0 1½ år, hvor der af psykiske og sociale årsager er bekymring for den tidlige tilknytning, barnets sundhed og udvikling, og hvor der kan være alvorlig bekymring for forældrekompetence. Det særligt intensive dagbehandlingstilbud udgør et alternativ til anbringelse på familiedøgninstitution og skal forebygge / nedbringe behovet for at anbringe barnet udenfor hjemmet. Hvem udfører opgaven Særligt intensivt dagbehandlingstilbud bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52. stk 3 nr. 3 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter af Familiehuset. Omfang Aftales individuelt, typisk 3 6 måneder 4 Se Familiehusets kvalitetsstandard på Norddjurs Kommunes hjemmeside 7

8 Indhold Det særligt intensive dagbehandlingstilbud består af følgende indsatstyper: Råd og vejledning Familiebehandling / psykologsamtaler Støtte i eget hjem Gruppeforløb Fælles aktiviteter Udredning i form af samspilsanalyser Forældrekompetenceundersøgelser Tilbuddet er modulopdelt og indbefatter daglig kontakt enten i familiens eget hjem eller i Familiehuset. Der er tilknyttet sundhedsplejersker til tilbuddet. Indsatsen er rettet mod graviditetsperioden, de første 3 4 måneder efter fødslen og perioden fra 3 4 måneder til ca. 1½ år. Der arbejdes med forskellige relevante temaer i de forskellige perioder. Derudover gives der individuel støtte og behandling til den voksne og barnet fra det team af tværfaglige behandlere, der er tilknyttet den enkelte familie. Indsatsen vil være mest intensiv i begyndelsen af forløbet, og udfases gradvist, mens der arbejdes hen imod, at omsorgen for barnet kan sikres ved familiens egne ressourcer og almene tilbud. Resultat De vellykkede forløb resulterer i, at børn kan blive i eget hjem at Myndighedsafdelingen får et kvalificeret grundlag for yderligere handling Familiebehandling i døgnregi Ved behov for familiebehandling i døgnregi vurderes det i den konkrete situation, hvilket tilbud, der er relevant. Familiehuset, Trekanten 34, Grenaa har erfaring med at etablere og drive døgntilbud. De fysiske rammer giver aktuelt mulighed for at indskrive 2 familier, og disse pladser anvendes primært. Standard for bevilling af familiebehandling i døgnregi Formål Familiebehandling i døgnregi retter sig mod sårbare gravide eller spædbarn / småbørnsforældre, hvor børnene er i en åbenbar risiko for alvorlig skade på sundhed og udvikling, og hvor der er et omfattende behov for støtte og vejledning i forhold til forældreopgaven, og hvor der kan være alvorlig bekymring i forhold til forældrekompetence. Det kan være forældre, der er unge og umodne med kognitive funktionsnedsættelser med psykiske lidelser der har haft et misbrug af piller, alkohol og stoffer med psykosocialt belastet baggrund i form af misbrug, vold, incest, omsorgssvigt m.v. med børn, der har særlige vanskeligheder 8

9 der har været adskilte og har brug for støtte til at være sammen igen Forældre kan indskrives under graviditeten. Formålet med døgnophold er: Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse, hvor det på grund af alvorlig bekymring er nødvendigt, at familien opholder sig på institution At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer og bevare den samlet, hvis det er muligt. Hvem udfører opgaven Familiebehandling i døgnregi bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52. stk 3 nr. 4 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter primært af Familiehuset, forudsat at der er plads, og opgaven vurderes at være indenfor deres kompetenceområde. Omfang Indhold Som hovedregel aftales forløb på 4 uger 3 måneder Familiebehandlingen: Under forløbet arbejdes med udvikling af forældrekompetence gennem et målrettet udrednings- og behandlingsarbejde, sådan at forældre og børn får den optimale støtte, der fremmer tilknytningsrelationen mellem forældre og børn, og hvor børnenes udvikling sættes i fokus. Behandlings- og udredningsarbejdet tilrettelægges indenfor en fast tilrettelagt ugestruktur, som blandt andet indeholder forældretræning / støtte og hjælp til at lære at få struktureret en hverdag, samtaler, deltagelse i møder, madlavning, rengøring, tøjvask, fysiske aktiviteter, forældre-spædbarnsgruppe eller forældre og småbørnsgruppe, hvor børnene udviser adfærdsvanskeligheder, som forældrene har brug for hjælp og støtte til at kunne håndtere, mødregruppe, fælles forældre / barn aktiviteter samt individuelle familieaktiviteter. 3 måneders pædagogisk undersøgelses- og afklaringsforløb: Når Myndighedsafdelingen visiterer til et undersøgelses- og afklaringsforløb, forudsættes det, at der tages udgangspunkt i Socialstyrelsens Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser 5 Familiens omsorgsforhold, samarbejdskapacitet, og sociale vilkår afdækkes og børnenes trivsel og udvikling beskrives. Forløbet afsluttes med en rapport om familiens ressourcer, vanskeligheder, udvikling samt vurdering af familiens videre udviklings- og støttebehov. Psykologiske undersøgelser: Som supplement til den pædagogiske undersøgelse tilbydes psykologisk udredning. Der udarbejdes rapport om undersøgelsen. 5 Se vejledningen på Socialstyrelsens hjemmeside 9

10 Udviklingsforløb: Familier der ikke har været i et undersøgelsesforløb tilbydes udviklingsforløb, når det vurderes som relevant. Der afholdes løbende statusmøder og forløbet afsluttes med en rapport med en beskrivelse af forløb og udvikling. Resultat De vellykkede familiebehandlingsforløb resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets/ den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. De vellykkede afklaringsforløb resulterer i, at Myndighedsafdelingen får et kvalificeret grundlag for yderligere handling. Aflastning Norddjurs Kommune bevilger løbende ophold i aflastning i henhold til Servicelovens som en forebyggende foranstaltning. Norddjurs Kommune har en bred vifte af godkendte plejefamilier, som benyttes til formålet. Derudover benyttes aflastning på Norddjurs Børnecenter, ligesom der kan være tale om specialiserede institutioner indenfor handicapområdet. Det vægtes, at aflastning finder sted lokalt og dermed tæt på barnets vante omgivelser. Standard for bevilling af aflastning Formål Der bevilges aflastning til 2 hovedgrupper. 1. Børn og unge med et svagt familienetværk, der ofte på grund af akut opståede vanskeligheder i familien, vurderes at have behov for at have jævnlig kontakt med / være en del af et stimulerende miljø. 2. Forældre med handicappede børn, der vurderes at have behov for aflastning ofte med henblik på at give plads til mindre søskende 6 Aflastning bevilges ud fra en helhedsvurdering af barnets vanskeligheder og / eller belastningen hos biologiske forældre. Aflastning bevilges ikke: som pasningsmulighed som behandlingstilbud. 6 Se kvalitetsstandarden Børn og Unge med handicap på Norddjurs Kommunes hjemmeside 10

11 Hvem udfører opgaven Aflastning i henhold til Servicelovens bevilges og visiteres med baggrund i familierådgivers 50 undersøgelse og handleplan ved indstilling til visitationsudvalget. 7 Det afklares altid, om opgaven kan varetages af en plejefamilie som 1. prioritet jfr. kvalitetsstandard for anbringelse af børn og unge. 8 Hvis der peges på aflastning i plejefamilie, er det Myndighedsafdelingens tilsynsenhed, der anviser den plejefamilie, som vurderes at kunne matche barnets / familiens behov. Familierådgiver afklarer, om der kan indgås aftale med familien, og opgaven udføres herefter af den godkendte plejefamilie. Hvis der peges på aflastning på Norddjurs Børnecenter eller øvrige institutioner / opholdssteder, afklarer familierådgiveren, om der kan indgås aftale. Opgaven udføres herefter primært af Norddjurs Børnecenter - og i særlige situationer af specialiserede institutioner inden for handicapområdet. Omfang Indhold Aflastning bevilges typisk 1 2 weekender om måneden samt aftalte ferieperioder, som typisk svarer til 1 uges sommerferie. Der kan også i nogle sammenhænge være tale om aflastning i hverdage. Typisk ophører aflastningen ved det fyldte 16. år. Når ophold i aflastning er påbegyndt, skal familierådgiveren fra børne- og familieteamet løbende sikre kvaliteten i aflastningen i et samarbejde med barnet / den unge, forældrene og plejefamilien / institutionen / opholdsstedet. Der udarbejdes en handleplan jfr. Servicelovens 140, som beskriver formålet med opholdet i aflastning og hvad man især skal være opmærksom på. Handleplanen revideres løbende, og skal være så konkret og handlingsrettet som muligt. Aflastning i forhold til gruppe 1: Aflastning er døgnophold i en godkendt plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. Aflastningen skal: give barnet et indblik i, hvordan en almindelig familie lever og hvad et almindeligt hverdagsliv er (der hvor der er tale om en plejefamilie) lære barnet sociale spilleregler og omgangstone være et trygt og godt opholdssted for barnet støtte op om de aktiviteter, barnet er en del af eller understøtte, at barnet bliver en del af gode aktiviteter stimulere barnets udvikling bidrage til barnets opdragelse. Aflastning i forhold til gruppe 2: Aflastning er døgnophold i en godkendt plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. Aflastningen skal: give den biologiske familie nye kræfter give forældrene mulighed for at være sammen med familiens øvrige børn stimulere barnets udvikling 7 Udvalget er tværfagligt sammensat af leder af Myndighedsafdelingens børne- og familieteam, socialkonsulent, visitator fra ungeteamet samt repræsentanter fra egne tilbud. 8 Se kvalitetsstandard for anbringelse af børn og unge på Norddjurs Kommunes hjemmeside 11

12 bidrage til barnets opdragelse være et trygt og godt opholdssted for barnet. Resultat De vellykkede aflastningsforløb resulterer i, at børn kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets problemer, der kan ende med en anbringelse eller det lykkes at aflaste forældrene i et omfang, så de har overskud til at tage vare på deres barn. Kontaktperson Norddjurs Kommune har et korps af støtte-/kontaktpersoner, der er organiseret under UngNorddjurs. Standard for bevilling af kontaktperson Formål Støtte- og kontaktkorpset retter sig mod børn og unge op til 18 år. Målgruppen er børn og unge, der har problemer i forhold til eget liv og deres familie. Formålet med indsatsen er at forhindre, at en negativ udvikling eskalerer / få brudt negative mønstre og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge. Målgruppen er ofte kendetegnet ved børn / unge, der: har et behov for fast voksenkontakt, som barnets /den unges forældre ikke kan opfylde mangler forældrestøtte og / eller et støttende netværk er utilpassede i forhold til eksempelvis begyndende kriminel adfærd, misbrug og / eller social isolation i forhold til kammerater er impulsprægede har problemer med at indgå i positive sociale relationer har problemer med ensomhed og isolation. Hvem udfører opgaven Støtte/ kontaktperson bevilges i henhold til Servicelovens som en forebyggende foranstaltning. Bevilling foretages af Myndighedsafdelingen ved indstilling til visitationsudvalget. Forud for afklaringen af behovet for støtte har familierådgiveren undersøgt forholdene ved udarbejdelse af en undersøgelse i henhold til Servicelovens 50 samt handleplan. Familierådgiveren beskriver behovet og omfanget og udarbejder i samarbejde med barnet / den unge og familien nogle konkrete arbejdspunkter, der formidleres til UngNorddjurs. Opgaven 12

13 varetages herefter af en af de ansatte støtte- og kontaktpersoner med baggrund i den kontrakt om samarbejde, man indgår. Omfang Indhold Resultat Omfanget af foranstaltningen aftales ved start og evalueres som udgangspunkt hver 3. måned i forbindelse med justering af handleplanens arbejdspunkter. Typisk vil der være tale om 3 5 timer ugentligt. Der er mulighed for både individuel støtte og deltagelse i gruppe. Gennem støtte- og kontaktpersonordningen arbejdes der med: personlig støtte til barnet / den unge at være en rollemodel at sætte struktur på barnets / den unges hverdag ledsage barnet / den unge til fritidsaktiviteter for at få opbygget muligheden for inklusion styrke barnets / den unges sociale relationer til jævnaldrende. De vellykkede støtte- og kontaktpersonsordninger resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets / den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. En negativ ond cirkel brydes og barnet / den unge får opbygget sociale relationer, der understøtter den gode udvikling. Efterskole Ophold på efterskole kan betragtes som en forebyggende foranstaltning. Efterskole er en skoleform, hvor unge mellem 14 år og 18 år kan tage et eller flere af de sidste år af grundskolen. Skolerne har forskellige værdigrundlag og fagtilbud. Standard for bevilling af ophold på efterskole Formål Målgruppen er unge op til 18 år, der har problemer i forhold til eget liv og deres familie. Formålet med indsatsen er at forhindre, at en negativ udvikling eskalerer / få brudt negative mønstre og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge. Målgruppen er ofte kendetegnet ved unge, der: har en skrøbelig familiebaggrund, der måske er præget af forældrenes indbyrdes konflikter eller sygdom har et skrøbeligt socialt netværk med manglende kammeratskabsrelationer har problemer med ensomhed og isolation 13

14 Hvem udfører opgaven Økonomisk støtte til ophold på efterskole bevilges i.h.t. Servicelovens 11 stk. 3 / Servicelovens 52a af Myndighedsafdelingen, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte og når forældrene vurderes at være i økonomisk trang. Der kan træffes afgørelse om foranstaltningen uden en forudgående børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens 50 og udarbejdelse af handleplan efter lovens 140. Omfang Indhold Resultat Efterskoleophold bevilges for et skoleår af gangen. Der vil typisk være tale om bevilling af selve opholdsbetalingen, mens forældrene fortsat afholder udgiften til lomme / tøjpenge samt øvrige forsørgelsesudgifter. Der fortages opfølgning med henblik på at sikre et positivt forløb. Ved et efterskoleophold får den unge mulighed for at være sammen med andre i et forpligtende fællesskab, hvor man både går i skole sammen og bor sammen. Det giver nogle helt særlige muligheder for at skabe pædagogisk og faglig udvikling. Den unge får mulighed for et miljø skift til en sammenhæng, hvor nøgleordene vil være udvikling af modenhed, selvstændighed og faglig dygtighed. Rammerne omkring et efterskoleophold vil derudover gøre den unges adgang til at danne sociale relationer nemmere. Et vellykket efterskoleophold bringer den unges udvikling på god kurs og giver en fornyet lyst til at indgå i sociale sammenhænge / dygtiggøre sig yderligere. En negativ ond cirkel kan brydes og den unge får opbygget sociale relationer, der understøtter den gode udvikling. Den unge får større indsigt i egen situation og handlemuligheder. Klagevejledning Afgørelser om forebyggende foranstaltninger kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen skal fremsendes senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, kan indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen. I det omfang afgørelsen angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan denne på samme måde indbringes for Ankestyrelsen. Afgørelser om efterværn, der træffes inden den unge fylder 18 år, kan af den unge indbringes for Ankestyrelsen. Klagen sendes til Norddjurs Kommune, som revurderer sagen, inden den videresendes til Ankestyrelsen. Hvis revurderingen ikke giver klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen. 14

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere