Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde d Acadrenr. 13/10116

2 INDHOLD INDLEDNING 3 STANDARD SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADS 4 STANDARD FAMILIEBEHANDLING I DAGREGI 6 STANDARD SÆRLIGT DAGBEHANDLINGSTILBUD 7 STANDARD FAMILIEBEHANDLING I DØGNREGI 8 STANDARD AFLASTNING 10 STANDARD KONTAKTPERSON 12 STANDARD EFTERSKOLE 13 KLAGEVEJLEDNING 14 2

3 Indledning Denne kvalitetsstandard omhandler følgende forebyggende foranstaltninger for børn, unge og deres familier: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling i dagregi Familiebehandling i døgnregi Aflastning Kontaktperson Efterskole Der er tale om de typer af foranstaltninger, som er de mest anvendte. Myndighedsafdelingen har derudover en række andre muligheder i arbejdet med forebyggelse af sociale problemer, herunder bl.a. tværfaglig gruppe, åben og anonym rådgivning, tilknytning til ungdomsklub eller uddannelsessted, formidling af praktiktilbud med godtgørelse samt en række muligheder for økonomisk støtte, hvis dette kan bevirke, at der ikke skal iværksættes mere indgribende foranstaltninger. Alle sager skal behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering og i overensstemmelse med den sammenhængende børnepolitik. Ved sagsbehandlingen inddrages både faglige og økonomiske hensyn. Der henvises til kvalitetsstandarderne for Familiehuset, UngNorddjurs samt Norddjurs Børnecenter 1, som beskriver de enkelte tilbud. Retningsgivende for udarbejdelsen af en kvalitetsstandard for de udvalgte forebyggende foranstaltninger er: Serviceloven Dagtilbudsloven Folkeskoleloven Retssikkerhedsloven Anbringelsesreformen Barnets Reform Norddjurs Kommunes sammenhængende Børnepolitik Forebyggelse handler først og fremmest om, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en social indsats. Det har i den forbindelse afgørende betydning at understøtte inklusionen i normalsystemets mange forskellige tilbud og arbejde for at give børn og unge de sociale kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår. Når forebyggelsen / normalsystemets institutioner ikke fører til tilstrækkelig socialisering, eller når et barn eller en ung er mere udsat, end normalsystemets tilbud kan håndtere, bevæger barnet / den unge sig over i det sociale system. 1 Se Norddjurs Kommunes hjemmeside eller de respektive institutioners hjemmesider. 3

4 Der kan være flere indgange til det sociale system: via opsøgende arbejde ved f.eks. ungdomskonsulenter ved direkte henvendelse fra forældre eller barnet / den unge selv eller fra normalsystemets tilbud via de tværfaglige samarbejdsgrupper på skolerne jfr. Servicelovens 49 a 2 via underretninger fra borgere og interne samarbejdsparter. Forebyggelse beskriver den del af indsatsen, der søger at forhindre, at børn og unge får behov for en foranstaltning jfr. Servicelovens Det drejer sig om at forebygge, at problemer udvikler sig, så en indgriben fra myndighedens side bliver nødvendig. Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads er en forebyggende foranstaltning til børn med særlig behov for støtte. Der kan ydes socialpædagogisk friplads til deltagelse i dagpleje / børnehave, friplads til deltagelse i fritidshjem / SFO samt friplads til deltagelse i klubtilbud. Til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der ydes støtte i form af friplads til deltagelse i dagpleje / børnehave samt fritidshjem og SFO af behandlingsmæssige årsager. Standard for bevilling af socialpædagogisk friplads Formål Formålet med indsatsen er at styrke børnenes udvikling, trivsel og sociale kompetencer i forhold til deres individuelle forudsætninger. Indsatsen retter sig mod børn, hvor et dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Hvem udfører opgaven Socialpædagogisk friplads til deltagelse i dagpleje/ børnehave bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Dagtilbudsloven 43, stk. 3 og 4. Friplads til deltagelse i fritidshjem/ SFO bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Folkeskolelovens 50, stk. 2. Friplads til deltagelse i klubtilbud bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Dagtilbudsloven 76, stk. 2. Forud for bevilling af socialpædagogisk friplads indhentes udtalelse med beskrivelse af barnets behov for særlig støtte hos de fagpersoner, som har kendskab til barnet. 2 I Norddjurs Kommune kaldes disse møder KUK møder = Konsultation - Udvikling- Koordinering 4

5 Efter bevilling af fripladsen er det pasningsstedet, der udfører opgaven. Omfang Ansøgning om socialpædagogisk friplads forudsætter, at forældrene har søgt om økonomisk friplads først. Vurderes det, at barnet har et særligt behov, laves en økonomisk vurdering 3 i forhold til forældrenes indkomst. Ud fra denne beregning fastsættes en evt. nedsættelse af forældrebetalingen. Vurderes det, at forældrenes indkomst er af sådan et omfang, at fuld egenbetaling ikke skønnes at vanskeliggøre barnets optagelse eller forbliven i dagtilbud, gives afslag på ansøgningen om socialpædagogisk friplads med baggrund i forældrenes evne til selv at betale med mindre, at der er tale om behandlingsmæssige årsager, hvor der ikke på samme måde er krav om økonomisk vurdering. Bevilling af socialpædagogisk friplads revurderes som udgangspunkt én gang om året. Revurdering foretages af familierådgiver i børne- og familieteamet. Ved ansøgning om forlængelse af socialpædagogisk friplads indhentes ny udtalelse med beskrivelse af barnets udvikling samt behov for forsat særlig støtte. Indhold Resultat Støtten ydes tidligt og i naturlig del af barnets dagligdag i de institutioner, der kan tilrettelægge en individuel pædagogisk indsats målrettet det enkelte barns behov for støtte og stimulation. Den enkelte institution tilrettelægger indsatsen i samarbejde med forældrene. Hvis der stilles særlige krav til institutionens indsats / opmærksomhed, formidles dette skriftligt til institutionen. Ved opfølgning på om socialpædagogisk friplads er vellykket, lægges der vægt på, at barnets vanskeligheder er mindsket, samt om barnets daglige trivsel er forbedret, således at det kan dokumenteres, at indsatsen har medført, at barnets trivsel er bedret. Er det ikke tilfældet, foretages der en vurdering af, om der er brug for yderligere støtte foranstaltninger. 3 Der tages udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens satser ved trangsberegning 5

6 Familiebehandling i dagregi Familiehuset er en af Norddjurs Kommunes interne leverandør af ydelser vedrørende forebyggende foranstaltninger. Familiehuset består af 3 afdelinger: Markedsplads 6, Allingåbro / Gymnasievej 5, Grenaa / Trekanten 34, Grenaa. Familiehuset varetager en bred vifte af opgaver indenfor Servicelovens rammer for familier med børn og unge i alderen 0 18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssig, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter. Familiehuset arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familiens egne problemløsningsevner, ressourcer og kompetencer. Tilgangen er ressourcefokuseret og anerkendende. Standard for bevilling af familiebehandling i dagregi Formål Formålet med indsatsen er, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets / den unges trivsel og udvikling. Der arbejdes på at belyse og bearbejde familiens vanskeligheder ved en målrettet indsats i forhold til relationerne og samspillet i familien. Dette med det formål, at: familien får mere hensigtsmæssige samspilsformer og positive indbyrdes relationer fremme barnets udviklingsbetingelser i samarbejde med forældrene og barnet styrke forældrenes kompetencer, så de symptomer, barnet / den unge udviser, forsvinder holde fokus på børneperspektivet samt øge forældrenes viden om og forståelse for børns udvikling og behov forebygge at barnets / den unges problemer eskalerer. Hvem udfører opgaven Familiebehandling i dagregi bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52.3.nr. 2 og 3 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter af personale i Familiehuset. Omfang I den første samtale deltager ofte kun forældrene. I familier med unge, deltager den unge dog som oftest fra starten. Efterfølgende deltager barnet i samtaler eller familieaktiviteter efter behov. Offentlige og private netværk inddrages efter behov. Antal aftaler med familien kan variere. Behandlingsforløbet foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt. I mange tilfælde vil en 6

7 kombination være løsningen. Opfølgning sker første gang senest efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter er der opfølgning mindst hver 6. måned, med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Familiehuset fremsender statusrapport i passende tid forud for opfølgning. Forløbet ophører, når formålet er nået, eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Indhold Resultat Familiehuset har i sit arbejde en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang. Personalet er tværfagligt sammensat og løbende opdateret med ny viden og nye metoder. 4 De vellykkede familiebehandlingsforløb resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets/ den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. Særligt dagbehandlingstilbud som alternativ til døgntilbud Gravid, spæd-og småbørnsfamiliehuset Som alternativ til anbringelse på familiedøgninstitution, er der etableret et særligt intensivt dagbehandlingstilbud i Familiehuset, Trekanten 34, 8500 Grenaa. Tilbuddet er et samlet, integreret tilbud om tværfaglig rådgivning, vejledning, støtte, behandling og evt. udredning og er baseret på en fusion af Familiehusets og Sundhedsplejens tilbud / ydelser til denne udsatte målgruppe. Støtte i eget hjem af praktisk og pædagogisk karakter er en del af tilbuddet. Standard for bevilling af særligt dagbehandlingstilbud Formål Foranstaltningen retter sig mod unge, sårbare gravide og spædog småbørnsfamilier med børn i alderen 0 1½ år, hvor der af psykiske og sociale årsager er bekymring for den tidlige tilknytning, barnets sundhed og udvikling, og hvor der kan være alvorlig bekymring for forældrekompetence. Det særligt intensive dagbehandlingstilbud udgør et alternativ til anbringelse på familiedøgninstitution og skal forebygge / nedbringe behovet for at anbringe barnet udenfor hjemmet. Hvem udfører opgaven Særligt intensivt dagbehandlingstilbud bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52. stk 3 nr. 3 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter af Familiehuset. Omfang Aftales individuelt, typisk 3 6 måneder 4 Se Familiehusets kvalitetsstandard på Norddjurs Kommunes hjemmeside 7

8 Indhold Det særligt intensive dagbehandlingstilbud består af følgende indsatstyper: Råd og vejledning Familiebehandling / psykologsamtaler Støtte i eget hjem Gruppeforløb Fælles aktiviteter Udredning i form af samspilsanalyser Forældrekompetenceundersøgelser Tilbuddet er modulopdelt og indbefatter daglig kontakt enten i familiens eget hjem eller i Familiehuset. Der er tilknyttet sundhedsplejersker til tilbuddet. Indsatsen er rettet mod graviditetsperioden, de første 3 4 måneder efter fødslen og perioden fra 3 4 måneder til ca. 1½ år. Der arbejdes med forskellige relevante temaer i de forskellige perioder. Derudover gives der individuel støtte og behandling til den voksne og barnet fra det team af tværfaglige behandlere, der er tilknyttet den enkelte familie. Indsatsen vil være mest intensiv i begyndelsen af forløbet, og udfases gradvist, mens der arbejdes hen imod, at omsorgen for barnet kan sikres ved familiens egne ressourcer og almene tilbud. Resultat De vellykkede forløb resulterer i, at børn kan blive i eget hjem at Myndighedsafdelingen får et kvalificeret grundlag for yderligere handling Familiebehandling i døgnregi Ved behov for familiebehandling i døgnregi vurderes det i den konkrete situation, hvilket tilbud, der er relevant. Familiehuset, Trekanten 34, Grenaa har erfaring med at etablere og drive døgntilbud. De fysiske rammer giver aktuelt mulighed for at indskrive 2 familier, og disse pladser anvendes primært. Standard for bevilling af familiebehandling i døgnregi Formål Familiebehandling i døgnregi retter sig mod sårbare gravide eller spædbarn / småbørnsforældre, hvor børnene er i en åbenbar risiko for alvorlig skade på sundhed og udvikling, og hvor der er et omfattende behov for støtte og vejledning i forhold til forældreopgaven, og hvor der kan være alvorlig bekymring i forhold til forældrekompetence. Det kan være forældre, der er unge og umodne med kognitive funktionsnedsættelser med psykiske lidelser der har haft et misbrug af piller, alkohol og stoffer med psykosocialt belastet baggrund i form af misbrug, vold, incest, omsorgssvigt m.v. med børn, der har særlige vanskeligheder 8

9 der har været adskilte og har brug for støtte til at være sammen igen Forældre kan indskrives under graviditeten. Formålet med døgnophold er: Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse, hvor det på grund af alvorlig bekymring er nødvendigt, at familien opholder sig på institution At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer og bevare den samlet, hvis det er muligt. Hvem udfører opgaven Familiebehandling i døgnregi bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52. stk 3 nr. 4 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter primært af Familiehuset, forudsat at der er plads, og opgaven vurderes at være indenfor deres kompetenceområde. Omfang Indhold Som hovedregel aftales forløb på 4 uger 3 måneder Familiebehandlingen: Under forløbet arbejdes med udvikling af forældrekompetence gennem et målrettet udrednings- og behandlingsarbejde, sådan at forældre og børn får den optimale støtte, der fremmer tilknytningsrelationen mellem forældre og børn, og hvor børnenes udvikling sættes i fokus. Behandlings- og udredningsarbejdet tilrettelægges indenfor en fast tilrettelagt ugestruktur, som blandt andet indeholder forældretræning / støtte og hjælp til at lære at få struktureret en hverdag, samtaler, deltagelse i møder, madlavning, rengøring, tøjvask, fysiske aktiviteter, forældre-spædbarnsgruppe eller forældre og småbørnsgruppe, hvor børnene udviser adfærdsvanskeligheder, som forældrene har brug for hjælp og støtte til at kunne håndtere, mødregruppe, fælles forældre / barn aktiviteter samt individuelle familieaktiviteter. 3 måneders pædagogisk undersøgelses- og afklaringsforløb: Når Myndighedsafdelingen visiterer til et undersøgelses- og afklaringsforløb, forudsættes det, at der tages udgangspunkt i Socialstyrelsens Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser 5 Familiens omsorgsforhold, samarbejdskapacitet, og sociale vilkår afdækkes og børnenes trivsel og udvikling beskrives. Forløbet afsluttes med en rapport om familiens ressourcer, vanskeligheder, udvikling samt vurdering af familiens videre udviklings- og støttebehov. Psykologiske undersøgelser: Som supplement til den pædagogiske undersøgelse tilbydes psykologisk udredning. Der udarbejdes rapport om undersøgelsen. 5 Se vejledningen på Socialstyrelsens hjemmeside 9

10 Udviklingsforløb: Familier der ikke har været i et undersøgelsesforløb tilbydes udviklingsforløb, når det vurderes som relevant. Der afholdes løbende statusmøder og forløbet afsluttes med en rapport med en beskrivelse af forløb og udvikling. Resultat De vellykkede familiebehandlingsforløb resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets/ den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. De vellykkede afklaringsforløb resulterer i, at Myndighedsafdelingen får et kvalificeret grundlag for yderligere handling. Aflastning Norddjurs Kommune bevilger løbende ophold i aflastning i henhold til Servicelovens som en forebyggende foranstaltning. Norddjurs Kommune har en bred vifte af godkendte plejefamilier, som benyttes til formålet. Derudover benyttes aflastning på Norddjurs Børnecenter, ligesom der kan være tale om specialiserede institutioner indenfor handicapområdet. Det vægtes, at aflastning finder sted lokalt og dermed tæt på barnets vante omgivelser. Standard for bevilling af aflastning Formål Der bevilges aflastning til 2 hovedgrupper. 1. Børn og unge med et svagt familienetværk, der ofte på grund af akut opståede vanskeligheder i familien, vurderes at have behov for at have jævnlig kontakt med / være en del af et stimulerende miljø. 2. Forældre med handicappede børn, der vurderes at have behov for aflastning ofte med henblik på at give plads til mindre søskende 6 Aflastning bevilges ud fra en helhedsvurdering af barnets vanskeligheder og / eller belastningen hos biologiske forældre. Aflastning bevilges ikke: som pasningsmulighed som behandlingstilbud. 6 Se kvalitetsstandarden Børn og Unge med handicap på Norddjurs Kommunes hjemmeside 10

11 Hvem udfører opgaven Aflastning i henhold til Servicelovens bevilges og visiteres med baggrund i familierådgivers 50 undersøgelse og handleplan ved indstilling til visitationsudvalget. 7 Det afklares altid, om opgaven kan varetages af en plejefamilie som 1. prioritet jfr. kvalitetsstandard for anbringelse af børn og unge. 8 Hvis der peges på aflastning i plejefamilie, er det Myndighedsafdelingens tilsynsenhed, der anviser den plejefamilie, som vurderes at kunne matche barnets / familiens behov. Familierådgiver afklarer, om der kan indgås aftale med familien, og opgaven udføres herefter af den godkendte plejefamilie. Hvis der peges på aflastning på Norddjurs Børnecenter eller øvrige institutioner / opholdssteder, afklarer familierådgiveren, om der kan indgås aftale. Opgaven udføres herefter primært af Norddjurs Børnecenter - og i særlige situationer af specialiserede institutioner inden for handicapområdet. Omfang Indhold Aflastning bevilges typisk 1 2 weekender om måneden samt aftalte ferieperioder, som typisk svarer til 1 uges sommerferie. Der kan også i nogle sammenhænge være tale om aflastning i hverdage. Typisk ophører aflastningen ved det fyldte 16. år. Når ophold i aflastning er påbegyndt, skal familierådgiveren fra børne- og familieteamet løbende sikre kvaliteten i aflastningen i et samarbejde med barnet / den unge, forældrene og plejefamilien / institutionen / opholdsstedet. Der udarbejdes en handleplan jfr. Servicelovens 140, som beskriver formålet med opholdet i aflastning og hvad man især skal være opmærksom på. Handleplanen revideres løbende, og skal være så konkret og handlingsrettet som muligt. Aflastning i forhold til gruppe 1: Aflastning er døgnophold i en godkendt plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. Aflastningen skal: give barnet et indblik i, hvordan en almindelig familie lever og hvad et almindeligt hverdagsliv er (der hvor der er tale om en plejefamilie) lære barnet sociale spilleregler og omgangstone være et trygt og godt opholdssted for barnet støtte op om de aktiviteter, barnet er en del af eller understøtte, at barnet bliver en del af gode aktiviteter stimulere barnets udvikling bidrage til barnets opdragelse. Aflastning i forhold til gruppe 2: Aflastning er døgnophold i en godkendt plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. Aflastningen skal: give den biologiske familie nye kræfter give forældrene mulighed for at være sammen med familiens øvrige børn stimulere barnets udvikling 7 Udvalget er tværfagligt sammensat af leder af Myndighedsafdelingens børne- og familieteam, socialkonsulent, visitator fra ungeteamet samt repræsentanter fra egne tilbud. 8 Se kvalitetsstandard for anbringelse af børn og unge på Norddjurs Kommunes hjemmeside 11

12 bidrage til barnets opdragelse være et trygt og godt opholdssted for barnet. Resultat De vellykkede aflastningsforløb resulterer i, at børn kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets problemer, der kan ende med en anbringelse eller det lykkes at aflaste forældrene i et omfang, så de har overskud til at tage vare på deres barn. Kontaktperson Norddjurs Kommune har et korps af støtte-/kontaktpersoner, der er organiseret under UngNorddjurs. Standard for bevilling af kontaktperson Formål Støtte- og kontaktkorpset retter sig mod børn og unge op til 18 år. Målgruppen er børn og unge, der har problemer i forhold til eget liv og deres familie. Formålet med indsatsen er at forhindre, at en negativ udvikling eskalerer / få brudt negative mønstre og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge. Målgruppen er ofte kendetegnet ved børn / unge, der: har et behov for fast voksenkontakt, som barnets /den unges forældre ikke kan opfylde mangler forældrestøtte og / eller et støttende netværk er utilpassede i forhold til eksempelvis begyndende kriminel adfærd, misbrug og / eller social isolation i forhold til kammerater er impulsprægede har problemer med at indgå i positive sociale relationer har problemer med ensomhed og isolation. Hvem udfører opgaven Støtte/ kontaktperson bevilges i henhold til Servicelovens som en forebyggende foranstaltning. Bevilling foretages af Myndighedsafdelingen ved indstilling til visitationsudvalget. Forud for afklaringen af behovet for støtte har familierådgiveren undersøgt forholdene ved udarbejdelse af en undersøgelse i henhold til Servicelovens 50 samt handleplan. Familierådgiveren beskriver behovet og omfanget og udarbejder i samarbejde med barnet / den unge og familien nogle konkrete arbejdspunkter, der formidleres til UngNorddjurs. Opgaven 12

13 varetages herefter af en af de ansatte støtte- og kontaktpersoner med baggrund i den kontrakt om samarbejde, man indgår. Omfang Indhold Resultat Omfanget af foranstaltningen aftales ved start og evalueres som udgangspunkt hver 3. måned i forbindelse med justering af handleplanens arbejdspunkter. Typisk vil der være tale om 3 5 timer ugentligt. Der er mulighed for både individuel støtte og deltagelse i gruppe. Gennem støtte- og kontaktpersonordningen arbejdes der med: personlig støtte til barnet / den unge at være en rollemodel at sætte struktur på barnets / den unges hverdag ledsage barnet / den unge til fritidsaktiviteter for at få opbygget muligheden for inklusion styrke barnets / den unges sociale relationer til jævnaldrende. De vellykkede støtte- og kontaktpersonsordninger resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets / den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. En negativ ond cirkel brydes og barnet / den unge får opbygget sociale relationer, der understøtter den gode udvikling. Efterskole Ophold på efterskole kan betragtes som en forebyggende foranstaltning. Efterskole er en skoleform, hvor unge mellem 14 år og 18 år kan tage et eller flere af de sidste år af grundskolen. Skolerne har forskellige værdigrundlag og fagtilbud. Standard for bevilling af ophold på efterskole Formål Målgruppen er unge op til 18 år, der har problemer i forhold til eget liv og deres familie. Formålet med indsatsen er at forhindre, at en negativ udvikling eskalerer / få brudt negative mønstre og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge. Målgruppen er ofte kendetegnet ved unge, der: har en skrøbelig familiebaggrund, der måske er præget af forældrenes indbyrdes konflikter eller sygdom har et skrøbeligt socialt netværk med manglende kammeratskabsrelationer har problemer med ensomhed og isolation 13

14 Hvem udfører opgaven Økonomisk støtte til ophold på efterskole bevilges i.h.t. Servicelovens 11 stk. 3 / Servicelovens 52a af Myndighedsafdelingen, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte og når forældrene vurderes at være i økonomisk trang. Der kan træffes afgørelse om foranstaltningen uden en forudgående børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens 50 og udarbejdelse af handleplan efter lovens 140. Omfang Indhold Resultat Efterskoleophold bevilges for et skoleår af gangen. Der vil typisk være tale om bevilling af selve opholdsbetalingen, mens forældrene fortsat afholder udgiften til lomme / tøjpenge samt øvrige forsørgelsesudgifter. Der fortages opfølgning med henblik på at sikre et positivt forløb. Ved et efterskoleophold får den unge mulighed for at være sammen med andre i et forpligtende fællesskab, hvor man både går i skole sammen og bor sammen. Det giver nogle helt særlige muligheder for at skabe pædagogisk og faglig udvikling. Den unge får mulighed for et miljø skift til en sammenhæng, hvor nøgleordene vil være udvikling af modenhed, selvstændighed og faglig dygtighed. Rammerne omkring et efterskoleophold vil derudover gøre den unges adgang til at danne sociale relationer nemmere. Et vellykket efterskoleophold bringer den unges udvikling på god kurs og giver en fornyet lyst til at indgå i sociale sammenhænge / dygtiggøre sig yderligere. En negativ ond cirkel kan brydes og den unge får opbygget sociale relationer, der understøtter den gode udvikling. Den unge får større indsigt i egen situation og handlemuligheder. Klagevejledning Afgørelser om forebyggende foranstaltninger kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen skal fremsendes senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, kan indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen. I det omfang afgørelsen angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan denne på samme måde indbringes for Ankestyrelsen. Afgørelser om efterværn, der træffes inden den unge fylder 18 år, kan af den unge indbringes for Ankestyrelsen. Klagen sendes til Norddjurs Kommune, som revurderer sagen, inden den videresendes til Ankestyrelsen. Hvis revurderingen ikke giver klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen. 14

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere