Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde d Acadrenr. 13/10116

2 INDHOLD INDLEDNING 3 STANDARD SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADS 4 STANDARD FAMILIEBEHANDLING I DAGREGI 6 STANDARD SÆRLIGT DAGBEHANDLINGSTILBUD 7 STANDARD FAMILIEBEHANDLING I DØGNREGI 8 STANDARD AFLASTNING 10 STANDARD KONTAKTPERSON 12 STANDARD EFTERSKOLE 13 KLAGEVEJLEDNING 14 2

3 Indledning Denne kvalitetsstandard omhandler følgende forebyggende foranstaltninger for børn, unge og deres familier: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling i dagregi Familiebehandling i døgnregi Aflastning Kontaktperson Efterskole Der er tale om de typer af foranstaltninger, som er de mest anvendte. Myndighedsafdelingen har derudover en række andre muligheder i arbejdet med forebyggelse af sociale problemer, herunder bl.a. tværfaglig gruppe, åben og anonym rådgivning, tilknytning til ungdomsklub eller uddannelsessted, formidling af praktiktilbud med godtgørelse samt en række muligheder for økonomisk støtte, hvis dette kan bevirke, at der ikke skal iværksættes mere indgribende foranstaltninger. Alle sager skal behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering og i overensstemmelse med den sammenhængende børnepolitik. Ved sagsbehandlingen inddrages både faglige og økonomiske hensyn. Der henvises til kvalitetsstandarderne for Familiehuset, UngNorddjurs samt Norddjurs Børnecenter 1, som beskriver de enkelte tilbud. Retningsgivende for udarbejdelsen af en kvalitetsstandard for de udvalgte forebyggende foranstaltninger er: Serviceloven Dagtilbudsloven Folkeskoleloven Retssikkerhedsloven Anbringelsesreformen Barnets Reform Norddjurs Kommunes sammenhængende Børnepolitik Forebyggelse handler først og fremmest om, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en social indsats. Det har i den forbindelse afgørende betydning at understøtte inklusionen i normalsystemets mange forskellige tilbud og arbejde for at give børn og unge de sociale kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår. Når forebyggelsen / normalsystemets institutioner ikke fører til tilstrækkelig socialisering, eller når et barn eller en ung er mere udsat, end normalsystemets tilbud kan håndtere, bevæger barnet / den unge sig over i det sociale system. 1 Se Norddjurs Kommunes hjemmeside eller de respektive institutioners hjemmesider. 3

4 Der kan være flere indgange til det sociale system: via opsøgende arbejde ved f.eks. ungdomskonsulenter ved direkte henvendelse fra forældre eller barnet / den unge selv eller fra normalsystemets tilbud via de tværfaglige samarbejdsgrupper på skolerne jfr. Servicelovens 49 a 2 via underretninger fra borgere og interne samarbejdsparter. Forebyggelse beskriver den del af indsatsen, der søger at forhindre, at børn og unge får behov for en foranstaltning jfr. Servicelovens Det drejer sig om at forebygge, at problemer udvikler sig, så en indgriben fra myndighedens side bliver nødvendig. Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads er en forebyggende foranstaltning til børn med særlig behov for støtte. Der kan ydes socialpædagogisk friplads til deltagelse i dagpleje / børnehave, friplads til deltagelse i fritidshjem / SFO samt friplads til deltagelse i klubtilbud. Til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der ydes støtte i form af friplads til deltagelse i dagpleje / børnehave samt fritidshjem og SFO af behandlingsmæssige årsager. Standard for bevilling af socialpædagogisk friplads Formål Formålet med indsatsen er at styrke børnenes udvikling, trivsel og sociale kompetencer i forhold til deres individuelle forudsætninger. Indsatsen retter sig mod børn, hvor et dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Hvem udfører opgaven Socialpædagogisk friplads til deltagelse i dagpleje/ børnehave bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Dagtilbudsloven 43, stk. 3 og 4. Friplads til deltagelse i fritidshjem/ SFO bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Folkeskolelovens 50, stk. 2. Friplads til deltagelse i klubtilbud bevilges af Myndighedsafdelingen i henhold til Dagtilbudsloven 76, stk. 2. Forud for bevilling af socialpædagogisk friplads indhentes udtalelse med beskrivelse af barnets behov for særlig støtte hos de fagpersoner, som har kendskab til barnet. 2 I Norddjurs Kommune kaldes disse møder KUK møder = Konsultation - Udvikling- Koordinering 4

5 Efter bevilling af fripladsen er det pasningsstedet, der udfører opgaven. Omfang Ansøgning om socialpædagogisk friplads forudsætter, at forældrene har søgt om økonomisk friplads først. Vurderes det, at barnet har et særligt behov, laves en økonomisk vurdering 3 i forhold til forældrenes indkomst. Ud fra denne beregning fastsættes en evt. nedsættelse af forældrebetalingen. Vurderes det, at forældrenes indkomst er af sådan et omfang, at fuld egenbetaling ikke skønnes at vanskeliggøre barnets optagelse eller forbliven i dagtilbud, gives afslag på ansøgningen om socialpædagogisk friplads med baggrund i forældrenes evne til selv at betale med mindre, at der er tale om behandlingsmæssige årsager, hvor der ikke på samme måde er krav om økonomisk vurdering. Bevilling af socialpædagogisk friplads revurderes som udgangspunkt én gang om året. Revurdering foretages af familierådgiver i børne- og familieteamet. Ved ansøgning om forlængelse af socialpædagogisk friplads indhentes ny udtalelse med beskrivelse af barnets udvikling samt behov for forsat særlig støtte. Indhold Resultat Støtten ydes tidligt og i naturlig del af barnets dagligdag i de institutioner, der kan tilrettelægge en individuel pædagogisk indsats målrettet det enkelte barns behov for støtte og stimulation. Den enkelte institution tilrettelægger indsatsen i samarbejde med forældrene. Hvis der stilles særlige krav til institutionens indsats / opmærksomhed, formidles dette skriftligt til institutionen. Ved opfølgning på om socialpædagogisk friplads er vellykket, lægges der vægt på, at barnets vanskeligheder er mindsket, samt om barnets daglige trivsel er forbedret, således at det kan dokumenteres, at indsatsen har medført, at barnets trivsel er bedret. Er det ikke tilfældet, foretages der en vurdering af, om der er brug for yderligere støtte foranstaltninger. 3 Der tages udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens satser ved trangsberegning 5

6 Familiebehandling i dagregi Familiehuset er en af Norddjurs Kommunes interne leverandør af ydelser vedrørende forebyggende foranstaltninger. Familiehuset består af 3 afdelinger: Markedsplads 6, Allingåbro / Gymnasievej 5, Grenaa / Trekanten 34, Grenaa. Familiehuset varetager en bred vifte af opgaver indenfor Servicelovens rammer for familier med børn og unge i alderen 0 18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssig, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter. Familiehuset arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familiens egne problemløsningsevner, ressourcer og kompetencer. Tilgangen er ressourcefokuseret og anerkendende. Standard for bevilling af familiebehandling i dagregi Formål Formålet med indsatsen er, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets / den unges trivsel og udvikling. Der arbejdes på at belyse og bearbejde familiens vanskeligheder ved en målrettet indsats i forhold til relationerne og samspillet i familien. Dette med det formål, at: familien får mere hensigtsmæssige samspilsformer og positive indbyrdes relationer fremme barnets udviklingsbetingelser i samarbejde med forældrene og barnet styrke forældrenes kompetencer, så de symptomer, barnet / den unge udviser, forsvinder holde fokus på børneperspektivet samt øge forældrenes viden om og forståelse for børns udvikling og behov forebygge at barnets / den unges problemer eskalerer. Hvem udfører opgaven Familiebehandling i dagregi bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52.3.nr. 2 og 3 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter af personale i Familiehuset. Omfang I den første samtale deltager ofte kun forældrene. I familier med unge, deltager den unge dog som oftest fra starten. Efterfølgende deltager barnet i samtaler eller familieaktiviteter efter behov. Offentlige og private netværk inddrages efter behov. Antal aftaler med familien kan variere. Behandlingsforløbet foregår i Familiehusets lokaler eller i familiens hjem alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt. I mange tilfælde vil en 6

7 kombination være løsningen. Opfølgning sker første gang senest efter 3 måneder, hvor forløbet vurderes i forhold til mål og udbytte. Herefter er der opfølgning mindst hver 6. måned, med mindre andet er aftalt med familierådgiver. Familiehuset fremsender statusrapport i passende tid forud for opfølgning. Forløbet ophører, når formålet er nået, eller indsatsen ikke længere er formålstjenlig. Indhold Resultat Familiehuset har i sit arbejde en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang. Personalet er tværfagligt sammensat og løbende opdateret med ny viden og nye metoder. 4 De vellykkede familiebehandlingsforløb resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets/ den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. Særligt dagbehandlingstilbud som alternativ til døgntilbud Gravid, spæd-og småbørnsfamiliehuset Som alternativ til anbringelse på familiedøgninstitution, er der etableret et særligt intensivt dagbehandlingstilbud i Familiehuset, Trekanten 34, 8500 Grenaa. Tilbuddet er et samlet, integreret tilbud om tværfaglig rådgivning, vejledning, støtte, behandling og evt. udredning og er baseret på en fusion af Familiehusets og Sundhedsplejens tilbud / ydelser til denne udsatte målgruppe. Støtte i eget hjem af praktisk og pædagogisk karakter er en del af tilbuddet. Standard for bevilling af særligt dagbehandlingstilbud Formål Foranstaltningen retter sig mod unge, sårbare gravide og spædog småbørnsfamilier med børn i alderen 0 1½ år, hvor der af psykiske og sociale årsager er bekymring for den tidlige tilknytning, barnets sundhed og udvikling, og hvor der kan være alvorlig bekymring for forældrekompetence. Det særligt intensive dagbehandlingstilbud udgør et alternativ til anbringelse på familiedøgninstitution og skal forebygge / nedbringe behovet for at anbringe barnet udenfor hjemmet. Hvem udfører opgaven Særligt intensivt dagbehandlingstilbud bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52. stk 3 nr. 3 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter af Familiehuset. Omfang Aftales individuelt, typisk 3 6 måneder 4 Se Familiehusets kvalitetsstandard på Norddjurs Kommunes hjemmeside 7

8 Indhold Det særligt intensive dagbehandlingstilbud består af følgende indsatstyper: Råd og vejledning Familiebehandling / psykologsamtaler Støtte i eget hjem Gruppeforløb Fælles aktiviteter Udredning i form af samspilsanalyser Forældrekompetenceundersøgelser Tilbuddet er modulopdelt og indbefatter daglig kontakt enten i familiens eget hjem eller i Familiehuset. Der er tilknyttet sundhedsplejersker til tilbuddet. Indsatsen er rettet mod graviditetsperioden, de første 3 4 måneder efter fødslen og perioden fra 3 4 måneder til ca. 1½ år. Der arbejdes med forskellige relevante temaer i de forskellige perioder. Derudover gives der individuel støtte og behandling til den voksne og barnet fra det team af tværfaglige behandlere, der er tilknyttet den enkelte familie. Indsatsen vil være mest intensiv i begyndelsen af forløbet, og udfases gradvist, mens der arbejdes hen imod, at omsorgen for barnet kan sikres ved familiens egne ressourcer og almene tilbud. Resultat De vellykkede forløb resulterer i, at børn kan blive i eget hjem at Myndighedsafdelingen får et kvalificeret grundlag for yderligere handling Familiebehandling i døgnregi Ved behov for familiebehandling i døgnregi vurderes det i den konkrete situation, hvilket tilbud, der er relevant. Familiehuset, Trekanten 34, Grenaa har erfaring med at etablere og drive døgntilbud. De fysiske rammer giver aktuelt mulighed for at indskrive 2 familier, og disse pladser anvendes primært. Standard for bevilling af familiebehandling i døgnregi Formål Familiebehandling i døgnregi retter sig mod sårbare gravide eller spædbarn / småbørnsforældre, hvor børnene er i en åbenbar risiko for alvorlig skade på sundhed og udvikling, og hvor der er et omfattende behov for støtte og vejledning i forhold til forældreopgaven, og hvor der kan være alvorlig bekymring i forhold til forældrekompetence. Det kan være forældre, der er unge og umodne med kognitive funktionsnedsættelser med psykiske lidelser der har haft et misbrug af piller, alkohol og stoffer med psykosocialt belastet baggrund i form af misbrug, vold, incest, omsorgssvigt m.v. med børn, der har særlige vanskeligheder 8

9 der har været adskilte og har brug for støtte til at være sammen igen Forældre kan indskrives under graviditeten. Formålet med døgnophold er: Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse, hvor det på grund af alvorlig bekymring er nødvendigt, at familien opholder sig på institution At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer og bevare den samlet, hvis det er muligt. Hvem udfører opgaven Familiebehandling i døgnregi bevilges og visiteres i henhold til Servicelovens 52. stk 3 nr. 4 af Myndighedsafdelingen på baggrund af en 50 undersøgelse og handleplan. Opgaven udføres herefter primært af Familiehuset, forudsat at der er plads, og opgaven vurderes at være indenfor deres kompetenceområde. Omfang Indhold Som hovedregel aftales forløb på 4 uger 3 måneder Familiebehandlingen: Under forløbet arbejdes med udvikling af forældrekompetence gennem et målrettet udrednings- og behandlingsarbejde, sådan at forældre og børn får den optimale støtte, der fremmer tilknytningsrelationen mellem forældre og børn, og hvor børnenes udvikling sættes i fokus. Behandlings- og udredningsarbejdet tilrettelægges indenfor en fast tilrettelagt ugestruktur, som blandt andet indeholder forældretræning / støtte og hjælp til at lære at få struktureret en hverdag, samtaler, deltagelse i møder, madlavning, rengøring, tøjvask, fysiske aktiviteter, forældre-spædbarnsgruppe eller forældre og småbørnsgruppe, hvor børnene udviser adfærdsvanskeligheder, som forældrene har brug for hjælp og støtte til at kunne håndtere, mødregruppe, fælles forældre / barn aktiviteter samt individuelle familieaktiviteter. 3 måneders pædagogisk undersøgelses- og afklaringsforløb: Når Myndighedsafdelingen visiterer til et undersøgelses- og afklaringsforløb, forudsættes det, at der tages udgangspunkt i Socialstyrelsens Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser 5 Familiens omsorgsforhold, samarbejdskapacitet, og sociale vilkår afdækkes og børnenes trivsel og udvikling beskrives. Forløbet afsluttes med en rapport om familiens ressourcer, vanskeligheder, udvikling samt vurdering af familiens videre udviklings- og støttebehov. Psykologiske undersøgelser: Som supplement til den pædagogiske undersøgelse tilbydes psykologisk udredning. Der udarbejdes rapport om undersøgelsen. 5 Se vejledningen på Socialstyrelsens hjemmeside 9

10 Udviklingsforløb: Familier der ikke har været i et undersøgelsesforløb tilbydes udviklingsforløb, når det vurderes som relevant. Der afholdes løbende statusmøder og forløbet afsluttes med en rapport med en beskrivelse af forløb og udvikling. Resultat De vellykkede familiebehandlingsforløb resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets/ den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. De vellykkede afklaringsforløb resulterer i, at Myndighedsafdelingen får et kvalificeret grundlag for yderligere handling. Aflastning Norddjurs Kommune bevilger løbende ophold i aflastning i henhold til Servicelovens som en forebyggende foranstaltning. Norddjurs Kommune har en bred vifte af godkendte plejefamilier, som benyttes til formålet. Derudover benyttes aflastning på Norddjurs Børnecenter, ligesom der kan være tale om specialiserede institutioner indenfor handicapområdet. Det vægtes, at aflastning finder sted lokalt og dermed tæt på barnets vante omgivelser. Standard for bevilling af aflastning Formål Der bevilges aflastning til 2 hovedgrupper. 1. Børn og unge med et svagt familienetværk, der ofte på grund af akut opståede vanskeligheder i familien, vurderes at have behov for at have jævnlig kontakt med / være en del af et stimulerende miljø. 2. Forældre med handicappede børn, der vurderes at have behov for aflastning ofte med henblik på at give plads til mindre søskende 6 Aflastning bevilges ud fra en helhedsvurdering af barnets vanskeligheder og / eller belastningen hos biologiske forældre. Aflastning bevilges ikke: som pasningsmulighed som behandlingstilbud. 6 Se kvalitetsstandarden Børn og Unge med handicap på Norddjurs Kommunes hjemmeside 10

11 Hvem udfører opgaven Aflastning i henhold til Servicelovens bevilges og visiteres med baggrund i familierådgivers 50 undersøgelse og handleplan ved indstilling til visitationsudvalget. 7 Det afklares altid, om opgaven kan varetages af en plejefamilie som 1. prioritet jfr. kvalitetsstandard for anbringelse af børn og unge. 8 Hvis der peges på aflastning i plejefamilie, er det Myndighedsafdelingens tilsynsenhed, der anviser den plejefamilie, som vurderes at kunne matche barnets / familiens behov. Familierådgiver afklarer, om der kan indgås aftale med familien, og opgaven udføres herefter af den godkendte plejefamilie. Hvis der peges på aflastning på Norddjurs Børnecenter eller øvrige institutioner / opholdssteder, afklarer familierådgiveren, om der kan indgås aftale. Opgaven udføres herefter primært af Norddjurs Børnecenter - og i særlige situationer af specialiserede institutioner inden for handicapområdet. Omfang Indhold Aflastning bevilges typisk 1 2 weekender om måneden samt aftalte ferieperioder, som typisk svarer til 1 uges sommerferie. Der kan også i nogle sammenhænge være tale om aflastning i hverdage. Typisk ophører aflastningen ved det fyldte 16. år. Når ophold i aflastning er påbegyndt, skal familierådgiveren fra børne- og familieteamet løbende sikre kvaliteten i aflastningen i et samarbejde med barnet / den unge, forældrene og plejefamilien / institutionen / opholdsstedet. Der udarbejdes en handleplan jfr. Servicelovens 140, som beskriver formålet med opholdet i aflastning og hvad man især skal være opmærksom på. Handleplanen revideres løbende, og skal være så konkret og handlingsrettet som muligt. Aflastning i forhold til gruppe 1: Aflastning er døgnophold i en godkendt plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. Aflastningen skal: give barnet et indblik i, hvordan en almindelig familie lever og hvad et almindeligt hverdagsliv er (der hvor der er tale om en plejefamilie) lære barnet sociale spilleregler og omgangstone være et trygt og godt opholdssted for barnet støtte op om de aktiviteter, barnet er en del af eller understøtte, at barnet bliver en del af gode aktiviteter stimulere barnets udvikling bidrage til barnets opdragelse. Aflastning i forhold til gruppe 2: Aflastning er døgnophold i en godkendt plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. Aflastningen skal: give den biologiske familie nye kræfter give forældrene mulighed for at være sammen med familiens øvrige børn stimulere barnets udvikling 7 Udvalget er tværfagligt sammensat af leder af Myndighedsafdelingens børne- og familieteam, socialkonsulent, visitator fra ungeteamet samt repræsentanter fra egne tilbud. 8 Se kvalitetsstandard for anbringelse af børn og unge på Norddjurs Kommunes hjemmeside 11

12 bidrage til barnets opdragelse være et trygt og godt opholdssted for barnet. Resultat De vellykkede aflastningsforløb resulterer i, at børn kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets problemer, der kan ende med en anbringelse eller det lykkes at aflaste forældrene i et omfang, så de har overskud til at tage vare på deres barn. Kontaktperson Norddjurs Kommune har et korps af støtte-/kontaktpersoner, der er organiseret under UngNorddjurs. Standard for bevilling af kontaktperson Formål Støtte- og kontaktkorpset retter sig mod børn og unge op til 18 år. Målgruppen er børn og unge, der har problemer i forhold til eget liv og deres familie. Formålet med indsatsen er at forhindre, at en negativ udvikling eskalerer / få brudt negative mønstre og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge. Målgruppen er ofte kendetegnet ved børn / unge, der: har et behov for fast voksenkontakt, som barnets /den unges forældre ikke kan opfylde mangler forældrestøtte og / eller et støttende netværk er utilpassede i forhold til eksempelvis begyndende kriminel adfærd, misbrug og / eller social isolation i forhold til kammerater er impulsprægede har problemer med at indgå i positive sociale relationer har problemer med ensomhed og isolation. Hvem udfører opgaven Støtte/ kontaktperson bevilges i henhold til Servicelovens som en forebyggende foranstaltning. Bevilling foretages af Myndighedsafdelingen ved indstilling til visitationsudvalget. Forud for afklaringen af behovet for støtte har familierådgiveren undersøgt forholdene ved udarbejdelse af en undersøgelse i henhold til Servicelovens 50 samt handleplan. Familierådgiveren beskriver behovet og omfanget og udarbejder i samarbejde med barnet / den unge og familien nogle konkrete arbejdspunkter, der formidleres til UngNorddjurs. Opgaven 12

13 varetages herefter af en af de ansatte støtte- og kontaktpersoner med baggrund i den kontrakt om samarbejde, man indgår. Omfang Indhold Resultat Omfanget af foranstaltningen aftales ved start og evalueres som udgangspunkt hver 3. måned i forbindelse med justering af handleplanens arbejdspunkter. Typisk vil der være tale om 3 5 timer ugentligt. Der er mulighed for både individuel støtte og deltagelse i gruppe. Gennem støtte- og kontaktpersonordningen arbejdes der med: personlig støtte til barnet / den unge at være en rollemodel at sætte struktur på barnets / den unges hverdag ledsage barnet / den unge til fritidsaktiviteter for at få opbygget muligheden for inklusion styrke barnets / den unges sociale relationer til jævnaldrende. De vellykkede støtte- og kontaktpersonsordninger resulterer i, at børn og unge kan forblive i eget hjem, fordi det lykkes at forebygge en eskalering af barnets / den unges problemer, der kan ende med en anbringelse. En negativ ond cirkel brydes og barnet / den unge får opbygget sociale relationer, der understøtter den gode udvikling. Efterskole Ophold på efterskole kan betragtes som en forebyggende foranstaltning. Efterskole er en skoleform, hvor unge mellem 14 år og 18 år kan tage et eller flere af de sidste år af grundskolen. Skolerne har forskellige værdigrundlag og fagtilbud. Standard for bevilling af ophold på efterskole Formål Målgruppen er unge op til 18 år, der har problemer i forhold til eget liv og deres familie. Formålet med indsatsen er at forhindre, at en negativ udvikling eskalerer / få brudt negative mønstre og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge. Målgruppen er ofte kendetegnet ved unge, der: har en skrøbelig familiebaggrund, der måske er præget af forældrenes indbyrdes konflikter eller sygdom har et skrøbeligt socialt netværk med manglende kammeratskabsrelationer har problemer med ensomhed og isolation 13

14 Hvem udfører opgaven Økonomisk støtte til ophold på efterskole bevilges i.h.t. Servicelovens 11 stk. 3 / Servicelovens 52a af Myndighedsafdelingen, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte og når forældrene vurderes at være i økonomisk trang. Der kan træffes afgørelse om foranstaltningen uden en forudgående børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens 50 og udarbejdelse af handleplan efter lovens 140. Omfang Indhold Resultat Efterskoleophold bevilges for et skoleår af gangen. Der vil typisk være tale om bevilling af selve opholdsbetalingen, mens forældrene fortsat afholder udgiften til lomme / tøjpenge samt øvrige forsørgelsesudgifter. Der fortages opfølgning med henblik på at sikre et positivt forløb. Ved et efterskoleophold får den unge mulighed for at være sammen med andre i et forpligtende fællesskab, hvor man både går i skole sammen og bor sammen. Det giver nogle helt særlige muligheder for at skabe pædagogisk og faglig udvikling. Den unge får mulighed for et miljø skift til en sammenhæng, hvor nøgleordene vil være udvikling af modenhed, selvstændighed og faglig dygtighed. Rammerne omkring et efterskoleophold vil derudover gøre den unges adgang til at danne sociale relationer nemmere. Et vellykket efterskoleophold bringer den unges udvikling på god kurs og giver en fornyet lyst til at indgå i sociale sammenhænge / dygtiggøre sig yderligere. En negativ ond cirkel kan brydes og den unge får opbygget sociale relationer, der understøtter den gode udvikling. Den unge får større indsigt i egen situation og handlemuligheder. Klagevejledning Afgørelser om forebyggende foranstaltninger kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen skal fremsendes senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, kan indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen. I det omfang afgørelsen angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan denne på samme måde indbringes for Ankestyrelsen. Afgørelser om efterværn, der træffes inden den unge fylder 18 år, kan af den unge indbringes for Ankestyrelsen. Klagen sendes til Norddjurs Kommune, som revurderer sagen, inden den videresendes til Ankestyrelsen. Hvis revurderingen ikke giver klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen. 14

From:Helle Guldbrandt Mathiesen To:Inge Juul Højslet Subject:VS: Forebyggende foranstaltninger

From:Helle Guldbrandt Mathiesen To:Inge Juul Højslet Subject:VS: Forebyggende foranstaltninger From:Helle Guldbrandt Mathiesen To:Inge Juul Højslet Subject:VS: Forebyggende foranstaltninger Hej Inge Hermed mailen med vedhæftede dokumenter. Med venlig hilsen Helle Guldbrandt Mathiesen Administrativ

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand)

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Standarder for ydelser til udsatte børn og unge 1 Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Lovgrundlag Servicelovens 52.3.1 Målgruppe Målgruppen for flyverindsatsen er børn og unge

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune 1 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Udgivet af Revideret maj Udarbejdet af: Børne- og Familiesekretariatet Valdemarsgade 43

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré: 13/141237. 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Organisationsdiagram...3 Familiebehandling...4 PMTO (Parent Management Training Oregon)...6 Det udgående Team...7

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere