Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution."

Transkript

1 Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde Efterskole blev oprettet den 10. oktober 1956 som en demokratisk skole, som en reaktion imod datidens autoritære skole og har hjemsted i Svendborg kommune. Det var teolog og pædagog Jakob Andersen der tog initiativ til oprettelsen. Støttet økonomisk af lokale borgere og bønder overtog Jakob og hans kone Birte den gamle Rantzausminde forskole i oktober 1956, og det blev starten på landets første demokratiske efterskole hvor elevdemokratiet var i centrum. Rantzausminde Efterskole, har til formål at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.. Værdigrundlag: Rantzausminde Efterskole tager sit udgangspunkt i de demokratiske principper, ideer og menneskesyn. Rantzausminde Efterskoles formål er at danne rammen for en demokratisk hverdag for unge mennesker og herigennem forberede dem til at tage del i et demokratisk samfund. Demokratisk dannelse kan kun ske gennem reel medbestemmelse og demokratisk deltagelse. På Rantzausminde Efterskole efterleves demokratiet og fællesskabet aktivt i hverdagen gennem de 6 ord: Medansvarlighed Initiativ Tolerance Vurderingsevne Beslutningsevne Samarbejdsevne Side 1

2 - Formål: Skolens formål er igennem et aktivt og reelt demokrati at sikre at de unge lærer at forvalte et demokratisk liv. Et demokratisk hverdagsliv som via medbestemmelse skal lære de unge at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb. Stk. 6 - Praksis På skolen praktiseres det i dagligdagen at leve i et aktivt og reelt demokrati, hvor medbestemmelse og medansvar bygger på tolerance og fordrer samarbejdsevne. Et demokratisk hverdagsliv skal lære de unge at samarbejde, og at løse problemer i fællesskabet på en tolerant måde, hvor beslutninger tages og fællesnormer udfærdiges og efterleves i det daglige. Eleverne på Rantzausminde Efterskole lærer hvordan et demokrati fungerer, samtidigt med at de gennem handling får en masse erfaringer i praktisk og aktivt demokrati. Som en moderne demokratisk skole påtager vi os et medansvar for at de unge lærer at navigere i et multimediesamfund og i en demokratisk kultur, som borgere i et globalt fællesskab. For at navigere i demokrati lærer vi de unge at kommunikere og bruge de moderne medier som platform. Undervisningen tilrettelægges så det giver mening for de unge, og skaber værdi for andre end blot læreren. Derfor er undervisningen fastlagt i forløb, og er emne- og projekt baseret. IT er en integreret del af arbejdsformen, og er en del af de kompetencer eleverne får med. 2 Skolekreds. Skolekredsen er Rantzausminde Efterskoles bagland og skolekredsen står bag skolens virke. Tidligere elever og ansatte samt øvrige myndige personer, som føler tilknytning til skolen kan være medlem af skolekredsen. Privatpersoner skal udgøre flertallet af skolekredsen. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Side 2

3 Nye medlemmer opnår først stemmeret efter 7 dages medlemskab. Medlemskabet af skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. Af medlemmerne opkræves et kontingent mindst én gang årligt. Kontingentet skal være indbetalt umiddelbart før den ordinære generalforsamling. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Skolens årsrapport kan downloades fra skolens hjemmeside senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere kan ligeledes få indsigt i nævnte materiale. 3 Skolens drift. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og elevbetaling. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. forbedringer af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende. Kapital, som ikke er nødvendig for skolens drift, skal anbringes i henhold til 8 i lov om frie kostskoler. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på andre konti end dem skolen disponerer over. Side 3

4 4 Generalforsamlingen Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer og er skolens øverste myndighed. Generalforsamlingen vedtager ændringer i skolens vedtægter, jf. 12 og træffer beslutning om skolens nedlæggelse jf. 13. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse ved annoncering på skolens hjemmeside samt i relevante sociale grupper på Internettet. Skolekredsens medlemmer indkaldes med almindeligt brev med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Den reviderede årsrapport fremlægges til orientering 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Fastsættelse af kontingent 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslaget bekendtgøres for medlemmerne via skolens hjemmeside senest 2 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller mindst 25 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsordenen. Stk. 6 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer, jf. dog 13 stk. 1. Side 4

5 Stk. 7 Hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer beder om skriftlig afstemning skal afstemningen afholdes skriftligt. Stk. 8 Der føres protokol over det, der foretages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten. Protokollen opbevares på skolen. 5 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Ligeledes vælges der hvert år 2 suppleanter, jf.. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Forstanderen, lederteamet, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for TAP'erne(Teknisk- Administrativt Personale) kan inviteres til og deltage på bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer årligt. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen, da tiltræder en suppleant og bliver stemmeberettiget medlem af bestyrelsen for den resterende del af valgperioden jf. stk. 1 og 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Medarbejdere og elever kan inviteres af bestyrelsen til at deltage i dele eller hele bestyrelses møder. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i EU, og være i stand til og deltage i de ordinære bestyrelsesmøder. Stk. 6 Bestyrelsen vælger formand og næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen. Side 5

6 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor Undervisningsministeriet herunder at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 6 Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 7 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport. Stk. 8 Bestyrelsen godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Stk. 9 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse. 7 Bestyrelsens arbejde. Stk.1 Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Derudover kan der afholdes dialog møder med skolens ledelse, når der er behov for det. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne med en dagsorden for hvilke sager der skal behandles. Side 6

7 Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives af mødets deltagere inden mødet afsluttes. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Protokollen opbevares på skolen. Formanden sørger for at de trufne beslutninger udføres. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret flertal med mindst 4 af 5 stemmer. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 7 Bestyrelsen kan ved konkrete sager beslutte at holde møde alene for medlemmerne. Stk. 8 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8 Skolens daglige ledelse. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Side 7

8 Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Forstanderen kan bemyndige en viceforstander/stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen. Forstanderen ansætter og afskediger personale og foretager en indstilling til bestyrelsen. Ved ansættelse af ledende medarbejdere skal indstillingen godkendes af bestyrelsen. Forstanderen orienterer bestyrelsesformanden inden evt. ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale. Medlemmer fra bestyrelsen kan deltage ved ansættelsessamtaler. Forstanderen er omfattet af forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9 Medarbejderråd. Skolens forstander og viceforstander samt det faste personale udgør medarbejderrådet. Medarbejderrådet har ret til at udtale sig i sager der vedrører skolens almindelige daglige drift: a. ved ansættelse af øvrigt personale b. ved ændring af skolens formål c. ved vedtagelse og ændringer i skolens årsplan Medarbejderrådets udtalelse indhentes i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af forstander. Skolens bestyrelse kan endvidere i sager af vigtighed for skolen anmode medarbejderrådet om en udtalelse og medarbejderrådet kan udtale sig af egen drift. Medarbejderrådet er omfattet af forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. Bestyrelsen og det samlede personale mødes en gang årligt. Side 8

9 10 - udgået 11 Regnskab og revision Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision af frie kostskoler. Den reviderede årsrapport skal være afsluttet senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling, bilagt revisionsprotokollat og sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens 7.. Regnskabsåret er kalenderåret. 12 Tegningsret. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et flertal på 4 af 5 bestyrelsesmedlemmers stemmer herunder formandens underskrift. 12 Vedtægtsændringer. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet, jf. 7 i tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler. Ændring af vedtægterne skal forelægges og vedtages på den ordinære generalforsamling. 13 Nedlæggelse. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Side 9

10 Repræsentantskabet skal orienteres forud for generalforsamlingen. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutningen træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen, skal den nedlægges. Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Side 10

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Forskellige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015 splan for Hestlund Efterskole 2014 2015 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD.

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD. Indholdsplan Idrætsefterskolen Klintsøgaard 2014/15 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægter Side 3 2 Samværsregler Side 10 3 Obligatoriske fag: Side 13 Dansk Matematik Engelsk Gymnastik Samling Idrætsteori Lektielæsning

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere