DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Michelangelos Pietà

2 Julens gennemtrængende smerte Julen er ikke blot glæde. Julen er også smerte. Man har derfor sagt, at krybben i Betlehem og korset på Golgata er lavet af det samme træ. Det begynder med den store glæde, som juleaften forkyndes for hyrderne på marken, og det ender med sorgen langfredag på Golgata. Det markeres i kirken tydeligt på 2. juledag, hvor teksterne handler om forfølgelse og det, at vi også skal bære vort eget kors. I øvrigt er 2. juledag en martyrdag, idet den er tilegnet kirkens første martyr Sankt Stefan. At glæden og smerten hører sammen, har noget at gøre med, at det er Gud, der kommer til verden. Julebudskabet går ud på, at Gud bogstaveligt talt giver afkald på sin himmel for i stedet at begive sig til jorden for at opsøge mennesker dér, hvor de er, og for at dele de livsvilkår, som gælder i menneskelivet. Da Jesus var blevet født i Betlehem, tog Josef og Maria deres nyfødte dreng med til Jerusalem, for at han dér kunne blive præsenteret som et nyt medlem af sit folk Israel. I templet var der en gammel mand ved navn Simeon, som længe har gået og ventet på denne begivenhed. Simeon vel- signede den lille familie og sagde til Maria: "Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge" (Luk. 2,34f.). Langfredag gennemtrængte sværdet Marias sjæl, da hun stod på Golga- ta og var vidne til sin søns død. Michelangelo skabte i en marmorstatue, som illustrerer Marias smerte, da hun efter nedtagelsen af korset bærer sin døde søn på skødet. Statuen kaldes Pietà (italiensk = barmhjertighed). På latin betyder det samme ord "fromhed". For mig er denne renæssancefigur, som er anbragt i Peterskirken i Rom, et udtryk for den særlige fromhed, som man møder i den katolske kirkes gudstjeneste. Figuren er et udtryk for den liturgiske indlevelse i Marias sorg og smerte, som er en følge af, at hun har født et menneske til verden - et menneske, der levede et liv, der har fået os andre til at kalde ham Guds søn. Et lignende udtryk for fromhed møder vi i luthersk sammenhæng i en af Thomas Kingos passionssalmer, hvor det hedder: "Og når på din dom jeg grunder, / ser jeg alt mit segl derunder" (Salmebogen nr. 187 vers 4). KD 2

3 Katolicismen den farverige kristendom Forfatteren til denne artikel er am- bassadør Steffen Smidt, tidligere fast repræsentant ved FN og WTO i Genève og i dag ambassadør i særlig mission ved WTO. Når man som jeg er vokset op i en katolsk familie i en protestan- tisk hverdag, får man tidligt blik for forskellene mellem de to udtryk for kristendommen og først senere i livet melder lighe- derne sig. Da jeg var dreng og engang sammen med min lillebror blev passet af min mormor, lykkedes det ham at forskrække hende grundigt med følgende bemærk- ning: Det er vel nok synd for dig, at du ikke ligesom os kommer i Himmelen, når du dør! Nu hørte hun til det protestantiske bor- gerskab, som aktivt praktisere- de sin tro hvis man kan bruge det udtryk om protestanter og som havde haft ganske svært ved, at min mor sammen med min far konverterede til katoli- cismen sidst i erne. Så hun blev selvsagt ramt hårdt af lille- brors udsagn. Det foranledigede en seriøs debat i familien. Og den debat blev anledningen til, at jeg begyndte at få øjnene op for lighederne mellem de to kristne trosretninger. Men forskelle er der jo. Det gælder ikke mindst opfattelsen af de kirkelige embeder og for- ståelsen af nadveren, som kato- likken kalder kommunionen (fællesskabet). Netop fællesskabet i den måde troen defineres og udtrykkes på, har jeg oplevet som den største forskel. Og den forskel giver sig udslag på mange måder på godt og ondt. Den katolske kirke er en cen- tralistisk institution, med en stærk centralmagt bygget op om pavestolen i Rom, ved navn Curi- en. Det er Paven, kirkens ube- stridte overhoved, som gennem især sine rundskrivelser kundgør, hvordan troen på diverse felter bør komme til udtryk overalt i 3

4 verden, hvor katolikkerne end befinder sig. Så gigantisk en insti- tution, der tillægges så stor auto- ritet, som tilfældet er, vil uund- gåeligt begå fejl i tidernes løb. Og det var vel præcis én af de væ- sentligste grunde til, at prote- stanter i første halvdel af tallet brød ud og dannede deres egen kirke. Den katolske kirkes institutionaliserede fællesskab og måden det fællesskab den- gang blev administreret på, var blevet for meget for den kreds af troende, der dannede den prote- stantiske kirke. Og det er vel kimen til sagt meget forenklet at protestanter har tendens til at fremhæve den enkeltes for- hold til Gud, mens katolikker fremelsker fællesskabet. Fællesskabet kommer til ud- tryk på mange måder i den katol- ske kirke. Allerede ved gudstje- nesten, eller messen som kato- likker foretrækker at kalde den, bemærkes umiskendelige for- skelle. Den katolske messe, især højmessen, er præget af fest og farver. Det er glæde, der skal udtrykkes. Én af de nyere traditi- oner, som symboliserer fælles- skabet, er at kirkegængerne hil- ser med hånden på alle omkring- stående efter forvandlingen, hvor brødet forvandles til Kristi legeme og vinen til Kristi blod. Og det er vel ingen tilfældig- hed, at især den katolske kirke har inspireret til megen smuk musik, som blev skrevet til Guds ære - og til vores fælles fornøjel- se. Før teknikken gjorde os i stand til at nyde musik i hjem- met, har kirken været stedet, hvor vi sammen nød den gode musik. Som vi i dag siger, at en god film skal ses i biografen, kunne man vel i fordums tider sige, at god musik skulle nydes i fællesskabet i kirken. Peterskirken i Rom, opført Og det fælles sprog, latin, har gjort sit til, at katolikker har kun- net deltage aktivt sammen med trosfæller i messen i fremmede lande. Som ung ministersekretær for udenrigsministeren i 1981, overraskede jeg ham en søndag formiddag i forbindelse med et officielt besøg i Rom. Vi var ble- vet inviteret til fra én af terras- serne på Peterskirken at overvæ- re Pavens læsning af højmessen for tusinder af mennesker på 4

5 pladsen. Da vi nåede til Gloria, sang jeg med på den latinske tekst fra start til slut. Det var en formåen, som forbløffede uden- rigsministeren. Når jeg ankommer til mit sommerhus i en weekend, har jeg for vane at sætte en messe på musikanlægget søndag mor- gen. Puccinis Missa di Gloria er min foretrukne. Og jeg synger helst med på alle teksterne, hvis omgivelserne tillader det. Og det gør jeg primært, fordi det gør mig glad fra morgenstunden. Netop glæden har jeg opfattet som ét af de træk ved troslivets praktiske udfoldelse, hvor katoli- cismen adskiller sig fra prote- stantismen. Det er ikke sorg og skyld, der skal præge udfoldel- sen, men snarere farver og glæ- de. Og det er vel også et fæno- men, der afspejles i kirkerum- menes indretning i de to trosret- ninger. Noget af det første jeg gør, når jeg kommer til en ny by, er at besøge den mest domine- rende kirke. Og det tager ikke mange sekunder at konstatere, om det er en katolsk eller en protestantisk kirke. Protestanti- ske kirker er langtfra alle så piet- etiske som Peterskirken i Ge- nève, hvor Calvins indflydelse har forårsaget, at kirkerummets do- minans af grå sten og råt træ sørger for, at der absolut intet er til at distrahere én, endsige for- nøje én. Men de protestantiske kirker er sjældent så kulørte som de katolske. Når alt det er sagt, bør op- mærksomheden rettes mod lig- hedspunkterne. For der er jo ingen tvivl om, at lighedspunk- terne mellem de to trosretninger er større end forskellene, hvad også sidste generations økume- niske bestræbelser er vidnesbyrd om. Grundstammen er nu en- gang den samme. Katolikker og protestanter beder samme Fader Vor og har enslydende trosbe- kendelse. Eneste forskel er se- mantisk. Katolikken tror på den hellige katolske kirke, mens protestanten tror på den hellige almindelige kirke. Men termen katolsk er et gammelt græsk udtryk for almindelig. Lad mig derfor slutte med en anekdote om samme tema, som jeg indledte med: En mand kom i Himmelen og blev modtaget af Sankt Peter, som tilbød at vise ham rundt. Først kom de til et indelukke, hvorfra man hørte smuk fler- stemmig korsang, og da manden spurgte, hvem det var, svarede Sankt Peter, at det var de orto- dokse kristne. Lidt senere kom de til et hegn, bag hvilket der var 5

6 flittig aktivitet med hammerslag og anden virksomhed. Manden spurgte hvem det var, og Sankt Peter svarede, at det var prote- stanterne. Til sidst kom de til en høj mur, og bag den var der larm og glade dage. Da manden spurgte, hvem det var, satte Sankt Peter pegefingeren for munden og hviskede: Shhhhh Det er katolikkerne. Og de må ikke vide, at der er andre herop- pe. Steffen Smidt Paven lyser velsignelsen over tusindvis af mennesker pœ Peterspladsen i Rom Julegudstjeneste og julestue i Lugano Fredag den 5. december kl I år skal vi prøve at holde julegudstjeneste i Lugano. Gudstjenesten vil finde sted i den engelske kirke, St. Eduard the Confessor, som ligger på Via Clemente Maraini 6, 6900 Lugano. Efter gudstjenesten holder vi julestue i kirkens forsamlingslokaler i "Casa Benson", som ligger lige ved siden af kirken. Af logistiske grunde er det nødven- digt, at der er nogle, der vil hjælpe til med brygning af kaffe og juleglögg samt kagebagning. Hjælpere kan henvende sig til Susanne Hyttel Kjøl- by, tel.: E- mail: Kresten Drejergaard 6

7 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private Banking Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, 57

8 Dit familiehotel midt i Geneve Familien Gangsted Værelser Lejligheder Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, store eller små lejligheder med fjernsyn, DVD spiller og gratis wifi hotspot. Klimaanlæg i nogle værelser og lejligheder. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. Hôtel Central 2, rue de la Rôtisserie CH-1204 Genève Tél (0) Fax + 41 (0)

9 Hjertets dannelse Der har stået strid og debat om, hvad skolen i Danmark er og skal. Det mundede ud i en helt ny skolelov, der just nu er trådt i kraft. Det er nok ikke så afgøren- de, at den betyder, at skoleda- gen for børnene bliver betydelig længere, ej heller at børnene skal lære engelsk helt fra 1. klas- se. Det helt afgørende er, at ide- en om skolen - hvad der er me- ningen med den - er en helt an- den, end hvad der indtil nu har været tilfældet. Der er virkelig tale om et brud med de bærende holdninger i dansk skoletradition. En højt anerkendt dansk polito- log og økonom, professor Ove Kaj Pedersen, der både er pro- fessor i København og i New York, har sagt, at i dag er uddan- nelsespolitik blevet til beskæfti- gelsespolitik. Man går i skole for engang at kunne få en stilling, og helst en god og vellønnet. Mere er der ikke at sige om skolen. Det var også meningen i tidli- gere tider, at god skolegang nok gav et godt job, men der var andre grunde til at gå i skole end at blive dygtig til dansk, engelsk og matematik. Det var også for at blive et dannet menneske, et menneske, andre havde lyst til at omgås, og et menneske, der var interesseret i at finde ud af, hvad det overhovedet vil sige at være samfund og menneske. Derfor var fag som historie, sang og geografi også af vigtighed. Man talte om, at skolen var for livet og ikke alene for erhvervslivet. Det, jeg vil kalde hjertets dannel- se, var lige så vigtigt som at blive uddannet på en række faglige områder. Kjeld Holm er oprindeligt uddan- net som idéhistoriker, men har suppleret sin uddannelse, så den også svarer til en teologisk kandi- dateksamen. Med denne dobbelte baggrund har Kjeld Holm været en flittig og markant debattør i den politiske, kulturelle og kirkelige debat. Kjeld Holm har været underviser på Aarhus Universitet og sogne- præst. Siden 1994 har han været biskop over Aarhus Stift. 9

10 Hjertets dannelse var også mere end det at lære at opføre sig ordentligt. Det handlede i høj grad også om at møde det andet menneske som andet og mere end en samarbejdspartner eller en konkurrent. I min egen skoletid var karak- terer og faglig dygtighed også af betydning, i høj grad! Men lige så vigtigt var det liv, der blev levet i foreningslivet på skolen og si- denhen på universitetet. Det var her, i diskussioner og fællesska- ber, man udviklede evnen til netop at omgås andre, at lytte til andre og glæde sig sammen med dem. Hjertets dannelse er sansen for, at man ikke selv er altings centrum og sansen for menne- skelivet som dyrebart. Vi skulle nødig ende dér, hvor en af de underfundige filosoffer hos Storm P. spørger en anden: Hvordan er han egentlig som menneske? og får svaret: Det ved jeg ikke, jeg har aldrig truffet ham som sådan. Det er af stor vigtighed, at børn og unge bliver så dygtige som muligt. Det er nødvendigt, når man betænker den globale konkurrence. Skal små lande som Schweiz og Danmark kunne klare sig, må det ske ved en veluddan- net arbejdsstyrke, der kan skabe kvalitet og ikke alene kvantitet. Derfor siger jeg også entydig ja til den bedst tænkelige skole, men jeg tror ikke, at faglig kvalitet kan stå alene. Hjertets dannelse må med, det vil sige, vi skal uddanne og danne mennesker og ikke superkloge superegoister. Skuespilleren Anne Marie Hel- ger sagde engang til mig meget direkte og polemisk: Jeg synes, at det engang var på mode at være et ordentligt menneske. Nu er det blevet moderne at være et dumt svin. Kjeld Holm Biskop Kjeld Holm holder torsdag den 13. november 2014 kl præ- stegårdsaften over temaet Er det fedt at v¾ re dum? Det handler især om dannelse, som er et begreb, der igen er ved at komme til ære og værdighed. Så kom og vær med til en debataften om dumhed og dannelse. Det er i præstegården Chemin Taverney 2, 1218 Grand Saconnex den 13. november kl Tilmelding senest tirsdag den 11. november på tlf eller på e- mail: Menighedsrådet 10

11 Forslag til nye vedtægter Enhver organisation, der ikke vedvarende arbejder med sin egen struktur, vil på et eller andet tidspunkt gå i stå af sig selv. Det gælder også Den dan- ske Kirke i Schweiz. Derfor har menighedsrådet udarbejdet et forslag til nye vedtægter for kirken. Vi bilder os ikke ind, at vi har fundet de vises sten, men vi er sikre på, at vort forslag vil være et nyttigt oplæg til en dis- kussion. I årene , som var pionertiden, opstod gradvist Den danske Kirke i Genève, som blev betjent af præster, som havde deres hovedbe- skæftigelse i en af de mange kirkelige og humanitære organisationer, der har hovedsæde i Genève. I fritiden kunne disse præster så holde nogle gudstjenester for herboende danskere. I 1997 fik kirken med Poul Erik Fabricius sin første "fuldtidsbeskæftige- de" præst. Gåseøjnene skyldes, at der var tale om pensionister, som havde det meste af "lønnen" med selv. Men de var fuldtidsbeskæftigede på den måde, at de har brugt en normal arbejdstid på at være præster og fritiden på at være pensionister. Denne periode, som nu har varet i snart 18 år, kunne man kalde konsolideringstiden, fordi kirken i denne periode har udviklet sig til at være en veletableret dansk kirke i udlandet. Derfor må det være på tide at give kirkens vedtægter et eftersyn, så de svarer til de faktiske forhold. I praksis er kirken blevet bestyret af menighedsrådet i Genève med hjælp fra kirkekomiteerne i Zürich, Bern og Basel, som lokalt har stået for at fin- de kirker til gudstjenester og lokaler til julestuer. Og det er gået vældig godt med det. Men det er akavet, at hovedansvaret for det ligger hos me- nighedsrådet i Genève, som ikke har noget større lokalkendskab i de andre byer, og derfor heller ikke har noget større incitament til at engagere sig i det, der foregår dér. Og omvendt er kirkekomiteerne utilbøjelige til at tage et politisk ansvar, fordi det "alligevel er dem i Genève, der bestemmer". Denne akavethed er en rest fra pionertiden, og derfor bør den ændres. Det er karakteristisk for situationen, at de lokale kirkekomiteer ikke en- gang er nævnt i de nugældende vedtægter. Derfor foreslås det i udkastet til nye vedtægter, at kirkekomiteerne om- døbes til menighedsråd, hvilket vil sige, at Den danske Kirke i Schweiz be- styres af 4-5 menighedsråd i byerne Zürich, Bern, Basel samt Genève og Lausanne- Montreux, som hver har fra 1-8 medlemmer. Det kan lyde pud- 11

12 sigt med et menighedsråd på 1 medlem, men det har fungeret godt i Ba- sel, hvor Mette Moser ene kvinde har udgjort kirkekomiteen. Navneskiftet betyder i praksis måske ikke så meget, men det signalerer, at det er for- bundet med at politisk ansvar at opretholde et kirkeligt liv lokalt. Desuden betyder det, at det ikke er "dem i Genève, der bestemmer". En ændret struktur kan vises med følgende organisationsplan: Formandsudvalg Præst Zürich Bern Basel Genève Laus- Mont Som det fremgår, er det ikke meningen at lave Den danske Kirke i Zürich, Bern, Basel og så videre. Det skal stadig være Den danske Kirke i Schweiz, men sådan at det politiske ansvar for den ligger i de byer, hvor kirken er i funktion. Der vil derfor også stadig være nogle fælles anliggender, som tænkes forvaltet af et formandsudvalg, som foruden formændene for de enkelte menighedsråd består af kirkens hovedkasserer samt præsten, der er fødte medlemmer af udvalget. Det er formandsudvalgets opgaver at udpege en repræsentant til Danske Sømands- og Udlandskir- kers (DSUK) repræsentantskab, at varetage ansættelse af præst i samarbejde med DSUK, sikre det økonomiske grundlag for kirken i samarbejde med menighedsrådene, være ansvarlig for kirkens fælles udgifter til drift af præsteembede og konfirmandundervisning. Som det også er tilfældet nu, afholdes der et årligt kirkemøde, hvor me- nighedsrådene, præsten og hovedkassereren aflægger beretninger. Desu- den skal der også være valg til menighedsrådene samt mulighed for at diskutere diverse forslag. Forslaget til ændrede vedtægter ligner den struktur, man kender fra folkekirken med et hovedsogn, hvor præsten bor, og hvis formand er for- mand for sognenes fællesråd. I forslaget er der ikke taget stilling til, hvor præsten skal bo. Hidtil har det været Genève, fordi det var dér, det be- gyndte. Men noget tyder på, at hovedparten af den danske befolkning i 12

13 Flytning af kirkeskat Schweiz bor i den nordlige del af landet. I perioden fra 1. juli juni Den 2014 danske har Kirke der været i Schweiz 18 konfirmander en selvfinansierende i Zürich mod institution 5 i Genève. under I samme periode Danske har Sømands- der hverken og Udlandskirker været dåb eller (DSUK), bryllup hvilket i Genéve, betyder, mens at kirken der i den selv nordlige gennem del brugerbetaling af landet har og der overskudsgivende været 4 dåb og 3 arrangementer, bryllupper. Gudstjenester- må sørge for ne sin har egen været økonomi, ligeligt bortset fordelt fra mellem at DSUK Genève stiller og en den pensioneret nordlige del præst af landet. til Kirkens næste årsmøde bliver i Bern lørdag den 7. marts 2015 (se ind- rådighed for gudstjenester og kirkelige handlinger. kaldelse med dagsorden på side 15). Dér er det tanken, at forslaget med nye Desuden vedtægter findes bliver der i sat lovgivningen til drøftelse (Lov og nr. afstemning på april kirkemødet. 1988) en Det er ikke bestemmelse sikkert, at om, det kan at personer blive vedtaget. med ophold Det afhænger i udlandet, af, som der kan findes et skattepligtige flertal for det. i Danmark, Hvis man kan interesserer blive fritaget sig for for Den kirkeskat danske (medlemsbidrag Kirke i Schweiz, til er folkekirken) der god grund mod til at at forpligte møde op. sig Måske til at indbetale er der ikke et stemning tilsvarende for beløb at få til nye den vedtægter. I så fald forsætter vi som hidtil med udsigt til, at kirken på et kirke, de bruger i udlandet. eller andet tidspunkt går i stå af mangel på folk, som vil gøre et stykke arbejde Ordningen for den kan lokalt. etableres Eller ved måske at man reduceres udfylder den til blanket det, som "Begæring den var om til at begynde fritagelse med, for betaling altså Den af danske kirkeskat", Kirke som i Genève. kan downloades fra Det vil vise sig! Forslaget til nye vedtægter kan læses på kirkens hjemmeside Udlandspræsten skal påtegne blanketten og påse, at et beløb, der svarer ch.com. Dokumentationer, som er indgået i forarbejdet til den kirkeskat, man fritages for i Danmark, indbetales til den lokale kirke med vedtægtsforslaget, kan rekvireres hos præsten. Det drejer sig om et visionspapir i udlandet. udarbejdet i foråret 2013, samt kommenterede organisati- onsplaner Kort sagt betyder over den det, nuværende at man bevarer struktur sine og en folkekirkelige eventuelt kommende rettigheder under struktur. ophold i udlandet. Til gengæld medfører det, at man ikke skal afkræves brugerbetaling for konfirmationsforberedelse og kirkelige handlinger som Menighedsrådet dåb og kirkelig velsignelse af ægteskab (bryllup). Kresten Drejergaard T R A N S P O RAnnonce T - af større for Kristian og mindre Christensen ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

14 Gudstjenester og arrangementer november 2014 til marts 2015 November Onsdag d. 5. kl Lørdag d. 8. kl Torsdag d. 13. kl Lørdag d. 15. kl Søndag d. 16. kl Søndag d. 23. kl Lørdag d. 29. kl Søndag d. 30. kl Morgenkaffe i præstegården Konfirmander i Zürich Præstegårdsaften med biskop Kjeld Holm Konfirmander i Genève Gudstjeneste i Chapelle des Macchabées Adventsgudstjeneste og julestue i Coppet Konfirmander i Zürich Julegudstjeneste i Basel (Kornfeldkirche, Riehen) December Fredag d. 5. kl Julegudstjeneste i Lugano (St. Edward's Church) Søndag d. 7. kl Julegudstjeneste og julestue i Bern (Bolligen) Søndag d. 7. kl Julestue i Lausanne Onsdag d. 10. kl Morgenkaffe i præstegården Lørdag d. 13. kl Julegudstjeneste og julestue i Zürich (Wallisellen) Søndag d. 14. kl Onsdag d. 24. kl Konfirmander i Genève Julegudstjeneste i Genève i Auditoire Calvin (over for Chapelle des Macchabées ved St. Pierre) Januar Onsdag d. 14. kl Lørdag d. 17. kl Søndag d. 18. Kl Lørdag d. 24. kl Søndag d. 25. kl Februar Onsdag d. 11. kl Lørdag d. 14. kl Søndag d. 15. kl Lørdag d. 21. kl Søndag d. 22. kl Marts Lørdag d. 7. kl Onsdag d. 11. kl Lørdag d. 14. kl Søndag d. 15. kl Lørdag d. 21. kl Fredag d. 27. kl Morgenkaffe i præstegården Konfirmander i Genève Gudstjeneste i Genève Konfirmander i Zürich Gudstjeneste i Zürich Morgenkaffe i præstegården Konfirmander i Genève Gudstjeneste i Genève Konfirmander i Zürich Gudstjeneste i Basel Årsmøde og kirkedag i St. Ursula Kirke, Bern Morgenkaffe i præstegården Konfirmander i Genève Gudstjeneste i Genève Konfirmander i Zürich Gudstjeneste i Bern 14

15 Årsmøde og kirkedag i Bern Lørdag den 7. marts 2015 kl Der indkaldes til årsmøde og kirkedag i Den danske Kirke i Schweiz. Mødet finder sted i den engelske kirke St. Ursula, Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern. På årsmødet tager vi stilling til kirkens praktiske anliggender, sådan som det fremgår af nedenstående dagsorden. På kirkedagen skal vi med afsæt i et aktuelt indlæg diskutere, hvad der er meningen med at have en kirke. Hvad er kirken til for? Da kirken ikke er til rådighed før kl bliver der undtagelsesvis ikke nogen gudstjeneste. I stedet skal vi undervejs synge nogle påskesalmer, som vil blive kommenteret og forklaret af vores præst. Foreløbig dagsorden for årsmødet: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Præstens beretning. 4. Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag. 5. Indkomne forslag. a. Menighedsrådet fremsætter forslag til nye vedtægter for kirken. 6. Valg til menighedsrådet. Der skal vælges fire nye med- lemmer. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Forslag skal være undertegnede i hænde senest syv dage før mødet. Kan- didater, der ønsker at opstille til menighedsrådet, bedes kontakte under- tegnede på tlf eller på e- mail: lige- ledes senest syv dage før mødet. Efter årsmødet er der kirkedag, hvor vores præst vil causere over tema- et: "Opbyggeligheden i Dirch Passer og Kjeld Petersens dialoger". Per Johs, Formand 15

16 Præst og medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Kresten Drejergaard 2, chemin Taverney, 1218 Grand Saconnex Tlf.: / Mobil: E- mail: GENEVE Formand: Per Johs, tlf Næstformand: Kirsten Bendixen, tlf Kasserer: Karsten Hartmann, tlf Sekretær: Sussi Loades, tlf Postmester: Kirsten Bendixen, tlf Julestuegruppe: Lone Kortbæk, tlf (koordinator), Sussi Loades, Inger Merete og Kresten Drejer- gaard. Lotterigruppe: Lars Olsen, tlf (formand), Kirsten Bendixen, Michala Nyborg, Inger Merete og Kresten Drejergaard. Mediegruppe: Lars Olsen, Lone Kortbæk, Michala Nyborg (facebook), Kresten Drejergaard Webmaster: Lars Olsen, tlf.: Kirkekomiteer: BASEL Mette Moser, tlf.: BERN Karen Marie Schürch, tlf.: Kirsten Hübener- Sternberg, tlf.: Rikke Berger, tlf.: Anni Danvold, tlf ZÜRICH Kirsten Chvojka, tlf.: Bitten Pischdovdjian- Lotinga, tlf.: Rita Stalder, tlf.: Anne- Marie Spiller, tlf Lausanne Montreux Annelise Lerche tlf Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste CHF 200 Barnedåb uden for gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet Kontaktperson til annoncering 1/1 side i tre numre CHF 1200 Kirsten Chvojka 1/2 side i tre numre CHF 600 tlf / Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E- bank oplysninger IBAN no.: CH Navn: Eglise Danoise en Suisse BIC: POFICHBEXXX Bank: Post Finance SA, 1200 Genève Kontonummer:

17 Her holder vi vore faste gudstjenester Basel: Niklauskapelle er en del af Münster, Münsterplatz, 4051 Basel, der ligger centralt i byens midte. Kommer man med sporvogn, kører man til Barfüsserplatz og går op ad Münsterberg. Kommer man med bil, parkerer man bedst i Parkhaus Storchen. Gå derfra til højre mod Marktplatz og videre ad Freie Strasse og ad en af de små veje til venstre op på Münsterhügel. Der kan ikke parkeres ved kirken. Genève: Chapelle Saint- Léger, 20 rue Saint- Léger, 1204 Genève. Kommer man med bus nr. 3 eller 5, kører man til stop Palais Eynard. Herfra er der 5-10 minutters gang ned ad den brolagte sti inde i parken. Derfra ud gennem den store gitterport, til venstre ad rue Saint- Léger og hen under broen. Se efter dannebrogsflaget, der hænger ved døren. Bern: St. Ursula, Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern, er den engelske kirke. Følg motorvejen retning Thun/ Interlaken. Tag afkørsel Bern- Ostring og kør derfra lige ud ad Thunstrasse (hvor sporvognene kører), og ved rundkørslen, hvor sporvognene drejer til højre ned mod centrum, kører man lige ud forbi div. ambassader ca. 200 m til Jubiläumsplatz på venstre hånd. Med spor- vogn fra stationen: linierne 6, 7 og 8 ad Thunstrasse til stop Luisenstrasse for enden af hvilken, man kan se kirken. Zürich: Martin Luther Kirche, Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich, kommer man med offentlige transportmidler til enten med sporvogn 7 (Stettbach) fra Bahnhofstrasse til Ottikerstrasse og så gå ned til kirken eller med sporvogn 11 (Messe Oerlikon) eller 14 (Seebach) fra Bahnhofquai til Beckenhof og op gennem parken til kirken. 17

18 At være en fremmed Når vi er i Schweiz taler vi om, at vi skal hjem til Danmark. Når vi så har været i Odense et stykke tid, begynder vi at tale om, at det bliver rart at komme hjem til Genève. "Hjemme" det er åbenbart dér, hvor man ikke er. Hjemme i Danmark har jeg et par gange haft et ærinde på min gamle arbejdsplads, hvor jeg blev hjerteligt modtaget. Alligevel var det indlysende, at jeg var blevet en fremmed. Personalet har en hverdag, som jeg ikke mere hø- rer til i. De beskæftiger sig med ting, som jeg ikke mere har no- gen aktuel indsigt i. Tiden er gået. Sådan set betragter jeg Oden- se som "min" by og plejer at føle mig godt hjemme i den. Men i den nu forgangne sommer var det anderledes. Thomas B. Thri- ges gade er blevet lukket, og de gamle rutiner med at komme rundt i byen virker ikke mere. De gader, som før var ensrettede i én retning, er nu blevet ensret- tede i modsat retning. Der er tilmed kommet en ny bro over Odense Kanal, hvilket også har ændret trafikken. Jeg siger ikke, at Odense skal være, som den altid har været. Men byen har forandret sig, og jeg er blevet en fremmed. Tilbage i Genève er det også galt. Jeg har hele tiden vidst, at jeg er en fremmed i byen. Spro- get er anderledes, og byen har en anden puls end Odense. Jeg bliver nødt til at fornemme den igen og sætter mig derfor ind på en café og bestiller en fadøl og opdager derved, at jeg først er nødt til at finde gloserne frem, før jeg kan sige noget. Jeg kan heller ikke følge med i den livlige samtale ved baren. Den virker meget indforstået og har nogle pointer, som jeg slet ikke når at opfatte. Hvis "hjemme" er der, hvor man ikke er, kan man så om- vendt sige, at man er en frem- med dér, hvor man er? Det er i virkeligheden et eksistensfiloso- fisk spørgsmål. Måske er frem- medheden et grundvilkår i vores tilværelse, hvor hjemligheden til gengæld er en undtagelse. Men deri er der for mig også en poin- te, for meningen med min virk- somhed som præst i udlandet er at skabe den slags undtagelser. Faktisk er det nok det samme hjemme i Danmark. Her er det blot tydeligere! KD 18

19 Formanden har ordet: Det blev en god søndag Der bor rigtigt mange danskere i Schweiz. Mange flere, end jeg forestillede mig, da jeg kom. Jeg flyttede hertil sammen med min kone, Charlotte, og vores to børn, Elisabeth og Willi- am, efter fire år i London. Vores omgangskreds bestod for det meste af venner, vi havde mødt gennem min kones firma. Mange forskellige nationaliteter var repræsenteret, men der var kun én enkelt dansk familie iblandt. Det var ikke noget problem at skabe en hverdag og blive inte- greret i Schweiz uden at kende andre danskere i området. Men så skulle William konfir- meres og kontakten med kirken førte til, at vores familie fik en helt ny tilknytning ikke bare til kirken, men også til hele den danske "koloni". Vi mødte plud- selig ligesindede danskere, der havde bosat sig for kortere eller længere tid i Schweiz. Vi fik nye venner, som vi kunne dele vore særlige danske, traditioner og kulturelle interesser med. Jeg blev desuden en del af menig- hedsrådet, først som en af "rød- derne" og nu som formand. Det er ikke mange danskere i Schweiz, der benytter sig af kir- ken og de aktiviteter, den tilby- der. Vi møder nye ansigter, når der indskrives konfirmander, eller når små nye danskere skal døbes. Men sammenholdet, hvor kirken er bindeleddet, er ikke stærkt nok til, at man fortsætter med at komme til gudstjenester og andre aktiviteter. Det stiller selvfølgelig det spørgsmål: Hvad skal vi egentlig med kirken? Jeg er bevidst om, at kirken i Danmark har samme problemer med folks tilhørsforhold og kir- kegang. Men nu, da vi ikke bor i Danmark, tror jeg på, at den danske kirke kan spille en rolle som bindeled. Ved at mødes i kirken og til sammenkomster med andre danskere har man mulighed for dansk samvær og hygge. Man kan videreføre de danske traditioner til sine børn og hjælpe hinanden med prakti- ske oplysninger, som letter hver- dagen i et fremmed land, speci- elt hvis man er nyankommet. Det er ofte, jeg møder danske- re, som spørger om, hvad der sker ud over gudstjenester. 19

20 "Præstegårdsaftener?! Nå og ja, er det interessant?". "Ja", siger jeg, "det er interes- sant, især hvis aftenens fore- dragsholder bidrager med noget, jeg ikke vidste i forvejen." Selv- følgelig er vi forskellige og har forskellige interessefelter, men glæden ved at være sammen og høre et godt foredrag må bære lønnen i sig selv. Ved de senere præstegårdsaf- tener har der været fuldt hus, og kommer der flere gæster, rykker vi bare sammen. Udover præste- gårdsaftener arrangerer den danske kirke forskellige mere sæsonbetonede sammenkom- ster som julebasar og Skt. Hans- aften. Alle kirkens aktiviteter er omtalt i kirkebladet. Det store spørgsmål er, hvor- dan de nyankomne får kontakt til kirken og alle os, der står bagved og gerne vil hjælpe. Og hvordan knytter vi stærkere bånd mellem kirkens medlemmer, så der kun- ne blive større interesse for at fortsætte med at komme til gudstjenester og andre arrange- menter, selv efter at børnene er døbt og konfirmeret? Jeg vil ger- ne arbejde for at udbrede kend- skabet til kirkens mange aktivite- ter til en meget større gruppe danskere i Schweiz. For at slutte hvor jeg startede, vil jeg understrege, at jeg er glad for mit tilhørsforhold til Den danske Kirke i Schweiz. Jeg nyder at komme til gudstjeneste, og jeg nyder sammenkomsterne med kendte ansigter. Så det blev en rigtig god søndag, da vi mødte op til gudstjeneste for at aftale kon- firmationsforberedelse for vores søn. Per Johs, formand.. og der var nogle, der rejste I Zürich har Kirsten Larsen i denne sommer forladt kirkekomiteen sammen med sin mand Jan. Bitten Lotinga skriver i den anledning fra Zürich: "En stor tak til Kirsten og Jan for deres store indsats for Den danske Kirke i Schweiz de har begge igennem 12 år været uundværlige, og vi er meget kede af, at de er draget nordpå!" På menighedsrådet vegne kan jeg tilføje, at det er vi også kede af. Og det bliver ikke bedre af, at der er to andre, der har forladt menighedsrådet. Det er Christina Wedel- Neergaard, som har fået arbejde i Danmark, samt vores kasse- rer Christina Buxtorf- Hey, som også har fået arbejde, ganske vist i Schweiz men i et sådant omfang, at det er uforeneligt med arbejdet i menighedsrådet, hvis familielivet skal nå sammen. Vi ønsker til lykke med alt det nye og siger tak for indsatsen, selv om vi er rigtig kede af det! Per Johs 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Treenigheden Abrahams gæstebud og den hellige treenighed Kirken har som bekendt sin egen kalender, som er en festkalender, der begynder og slutter med advent. I løbet af kirkeåret

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Kirkebladet nr. 2 nr. 2015, 2 2015 19. årgang Den såkaldte reformationsmur i Bastionsparken i Genève blev påbegyndt i 1909, som var 400-året for Jean Calvins fødsel. I murens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere