DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Michelangelos Pietà

2 Julens gennemtrængende smerte Julen er ikke blot glæde. Julen er også smerte. Man har derfor sagt, at krybben i Betlehem og korset på Golgata er lavet af det samme træ. Det begynder med den store glæde, som juleaften forkyndes for hyrderne på marken, og det ender med sorgen langfredag på Golgata. Det markeres i kirken tydeligt på 2. juledag, hvor teksterne handler om forfølgelse og det, at vi også skal bære vort eget kors. I øvrigt er 2. juledag en martyrdag, idet den er tilegnet kirkens første martyr Sankt Stefan. At glæden og smerten hører sammen, har noget at gøre med, at det er Gud, der kommer til verden. Julebudskabet går ud på, at Gud bogstaveligt talt giver afkald på sin himmel for i stedet at begive sig til jorden for at opsøge mennesker dér, hvor de er, og for at dele de livsvilkår, som gælder i menneskelivet. Da Jesus var blevet født i Betlehem, tog Josef og Maria deres nyfødte dreng med til Jerusalem, for at han dér kunne blive præsenteret som et nyt medlem af sit folk Israel. I templet var der en gammel mand ved navn Simeon, som længe har gået og ventet på denne begivenhed. Simeon vel- signede den lille familie og sagde til Maria: "Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge" (Luk. 2,34f.). Langfredag gennemtrængte sværdet Marias sjæl, da hun stod på Golga- ta og var vidne til sin søns død. Michelangelo skabte i en marmorstatue, som illustrerer Marias smerte, da hun efter nedtagelsen af korset bærer sin døde søn på skødet. Statuen kaldes Pietà (italiensk = barmhjertighed). På latin betyder det samme ord "fromhed". For mig er denne renæssancefigur, som er anbragt i Peterskirken i Rom, et udtryk for den særlige fromhed, som man møder i den katolske kirkes gudstjeneste. Figuren er et udtryk for den liturgiske indlevelse i Marias sorg og smerte, som er en følge af, at hun har født et menneske til verden - et menneske, der levede et liv, der har fået os andre til at kalde ham Guds søn. Et lignende udtryk for fromhed møder vi i luthersk sammenhæng i en af Thomas Kingos passionssalmer, hvor det hedder: "Og når på din dom jeg grunder, / ser jeg alt mit segl derunder" (Salmebogen nr. 187 vers 4). KD 2

3 Katolicismen den farverige kristendom Forfatteren til denne artikel er am- bassadør Steffen Smidt, tidligere fast repræsentant ved FN og WTO i Genève og i dag ambassadør i særlig mission ved WTO. Når man som jeg er vokset op i en katolsk familie i en protestan- tisk hverdag, får man tidligt blik for forskellene mellem de to udtryk for kristendommen og først senere i livet melder lighe- derne sig. Da jeg var dreng og engang sammen med min lillebror blev passet af min mormor, lykkedes det ham at forskrække hende grundigt med følgende bemærk- ning: Det er vel nok synd for dig, at du ikke ligesom os kommer i Himmelen, når du dør! Nu hørte hun til det protestantiske bor- gerskab, som aktivt praktisere- de sin tro hvis man kan bruge det udtryk om protestanter og som havde haft ganske svært ved, at min mor sammen med min far konverterede til katoli- cismen sidst i erne. Så hun blev selvsagt ramt hårdt af lille- brors udsagn. Det foranledigede en seriøs debat i familien. Og den debat blev anledningen til, at jeg begyndte at få øjnene op for lighederne mellem de to kristne trosretninger. Men forskelle er der jo. Det gælder ikke mindst opfattelsen af de kirkelige embeder og for- ståelsen af nadveren, som kato- likken kalder kommunionen (fællesskabet). Netop fællesskabet i den måde troen defineres og udtrykkes på, har jeg oplevet som den største forskel. Og den forskel giver sig udslag på mange måder på godt og ondt. Den katolske kirke er en cen- tralistisk institution, med en stærk centralmagt bygget op om pavestolen i Rom, ved navn Curi- en. Det er Paven, kirkens ube- stridte overhoved, som gennem især sine rundskrivelser kundgør, hvordan troen på diverse felter bør komme til udtryk overalt i 3

4 verden, hvor katolikkerne end befinder sig. Så gigantisk en insti- tution, der tillægges så stor auto- ritet, som tilfældet er, vil uund- gåeligt begå fejl i tidernes løb. Og det var vel præcis én af de væ- sentligste grunde til, at prote- stanter i første halvdel af tallet brød ud og dannede deres egen kirke. Den katolske kirkes institutionaliserede fællesskab og måden det fællesskab den- gang blev administreret på, var blevet for meget for den kreds af troende, der dannede den prote- stantiske kirke. Og det er vel kimen til sagt meget forenklet at protestanter har tendens til at fremhæve den enkeltes for- hold til Gud, mens katolikker fremelsker fællesskabet. Fællesskabet kommer til ud- tryk på mange måder i den katol- ske kirke. Allerede ved gudstje- nesten, eller messen som kato- likker foretrækker at kalde den, bemærkes umiskendelige for- skelle. Den katolske messe, især højmessen, er præget af fest og farver. Det er glæde, der skal udtrykkes. Én af de nyere traditi- oner, som symboliserer fælles- skabet, er at kirkegængerne hil- ser med hånden på alle omkring- stående efter forvandlingen, hvor brødet forvandles til Kristi legeme og vinen til Kristi blod. Og det er vel ingen tilfældig- hed, at især den katolske kirke har inspireret til megen smuk musik, som blev skrevet til Guds ære - og til vores fælles fornøjel- se. Før teknikken gjorde os i stand til at nyde musik i hjem- met, har kirken været stedet, hvor vi sammen nød den gode musik. Som vi i dag siger, at en god film skal ses i biografen, kunne man vel i fordums tider sige, at god musik skulle nydes i fællesskabet i kirken. Peterskirken i Rom, opført Og det fælles sprog, latin, har gjort sit til, at katolikker har kun- net deltage aktivt sammen med trosfæller i messen i fremmede lande. Som ung ministersekretær for udenrigsministeren i 1981, overraskede jeg ham en søndag formiddag i forbindelse med et officielt besøg i Rom. Vi var ble- vet inviteret til fra én af terras- serne på Peterskirken at overvæ- re Pavens læsning af højmessen for tusinder af mennesker på 4

5 pladsen. Da vi nåede til Gloria, sang jeg med på den latinske tekst fra start til slut. Det var en formåen, som forbløffede uden- rigsministeren. Når jeg ankommer til mit sommerhus i en weekend, har jeg for vane at sætte en messe på musikanlægget søndag mor- gen. Puccinis Missa di Gloria er min foretrukne. Og jeg synger helst med på alle teksterne, hvis omgivelserne tillader det. Og det gør jeg primært, fordi det gør mig glad fra morgenstunden. Netop glæden har jeg opfattet som ét af de træk ved troslivets praktiske udfoldelse, hvor katoli- cismen adskiller sig fra prote- stantismen. Det er ikke sorg og skyld, der skal præge udfoldel- sen, men snarere farver og glæ- de. Og det er vel også et fæno- men, der afspejles i kirkerum- menes indretning i de to trosret- ninger. Noget af det første jeg gør, når jeg kommer til en ny by, er at besøge den mest domine- rende kirke. Og det tager ikke mange sekunder at konstatere, om det er en katolsk eller en protestantisk kirke. Protestanti- ske kirker er langtfra alle så piet- etiske som Peterskirken i Ge- nève, hvor Calvins indflydelse har forårsaget, at kirkerummets do- minans af grå sten og råt træ sørger for, at der absolut intet er til at distrahere én, endsige for- nøje én. Men de protestantiske kirker er sjældent så kulørte som de katolske. Når alt det er sagt, bør op- mærksomheden rettes mod lig- hedspunkterne. For der er jo ingen tvivl om, at lighedspunk- terne mellem de to trosretninger er større end forskellene, hvad også sidste generations økume- niske bestræbelser er vidnesbyrd om. Grundstammen er nu en- gang den samme. Katolikker og protestanter beder samme Fader Vor og har enslydende trosbe- kendelse. Eneste forskel er se- mantisk. Katolikken tror på den hellige katolske kirke, mens protestanten tror på den hellige almindelige kirke. Men termen katolsk er et gammelt græsk udtryk for almindelig. Lad mig derfor slutte med en anekdote om samme tema, som jeg indledte med: En mand kom i Himmelen og blev modtaget af Sankt Peter, som tilbød at vise ham rundt. Først kom de til et indelukke, hvorfra man hørte smuk fler- stemmig korsang, og da manden spurgte, hvem det var, svarede Sankt Peter, at det var de orto- dokse kristne. Lidt senere kom de til et hegn, bag hvilket der var 5

6 flittig aktivitet med hammerslag og anden virksomhed. Manden spurgte hvem det var, og Sankt Peter svarede, at det var prote- stanterne. Til sidst kom de til en høj mur, og bag den var der larm og glade dage. Da manden spurgte, hvem det var, satte Sankt Peter pegefingeren for munden og hviskede: Shhhhh Det er katolikkerne. Og de må ikke vide, at der er andre herop- pe. Steffen Smidt Paven lyser velsignelsen over tusindvis af mennesker pœ Peterspladsen i Rom Julegudstjeneste og julestue i Lugano Fredag den 5. december kl I år skal vi prøve at holde julegudstjeneste i Lugano. Gudstjenesten vil finde sted i den engelske kirke, St. Eduard the Confessor, som ligger på Via Clemente Maraini 6, 6900 Lugano. Efter gudstjenesten holder vi julestue i kirkens forsamlingslokaler i "Casa Benson", som ligger lige ved siden af kirken. Af logistiske grunde er det nødven- digt, at der er nogle, der vil hjælpe til med brygning af kaffe og juleglögg samt kagebagning. Hjælpere kan henvende sig til Susanne Hyttel Kjøl- by, tel.: E- mail: Kresten Drejergaard 6

7 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private Banking Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, 57

8 Dit familiehotel midt i Geneve Familien Gangsted Værelser Lejligheder Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, store eller små lejligheder med fjernsyn, DVD spiller og gratis wifi hotspot. Klimaanlæg i nogle værelser og lejligheder. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. Hôtel Central 2, rue de la Rôtisserie CH-1204 Genève Tél (0) Fax + 41 (0)

9 Hjertets dannelse Der har stået strid og debat om, hvad skolen i Danmark er og skal. Det mundede ud i en helt ny skolelov, der just nu er trådt i kraft. Det er nok ikke så afgøren- de, at den betyder, at skoleda- gen for børnene bliver betydelig længere, ej heller at børnene skal lære engelsk helt fra 1. klas- se. Det helt afgørende er, at ide- en om skolen - hvad der er me- ningen med den - er en helt an- den, end hvad der indtil nu har været tilfældet. Der er virkelig tale om et brud med de bærende holdninger i dansk skoletradition. En højt anerkendt dansk polito- log og økonom, professor Ove Kaj Pedersen, der både er pro- fessor i København og i New York, har sagt, at i dag er uddan- nelsespolitik blevet til beskæfti- gelsespolitik. Man går i skole for engang at kunne få en stilling, og helst en god og vellønnet. Mere er der ikke at sige om skolen. Det var også meningen i tidli- gere tider, at god skolegang nok gav et godt job, men der var andre grunde til at gå i skole end at blive dygtig til dansk, engelsk og matematik. Det var også for at blive et dannet menneske, et menneske, andre havde lyst til at omgås, og et menneske, der var interesseret i at finde ud af, hvad det overhovedet vil sige at være samfund og menneske. Derfor var fag som historie, sang og geografi også af vigtighed. Man talte om, at skolen var for livet og ikke alene for erhvervslivet. Det, jeg vil kalde hjertets dannel- se, var lige så vigtigt som at blive uddannet på en række faglige områder. Kjeld Holm er oprindeligt uddan- net som idéhistoriker, men har suppleret sin uddannelse, så den også svarer til en teologisk kandi- dateksamen. Med denne dobbelte baggrund har Kjeld Holm været en flittig og markant debattør i den politiske, kulturelle og kirkelige debat. Kjeld Holm har været underviser på Aarhus Universitet og sogne- præst. Siden 1994 har han været biskop over Aarhus Stift. 9

10 Hjertets dannelse var også mere end det at lære at opføre sig ordentligt. Det handlede i høj grad også om at møde det andet menneske som andet og mere end en samarbejdspartner eller en konkurrent. I min egen skoletid var karak- terer og faglig dygtighed også af betydning, i høj grad! Men lige så vigtigt var det liv, der blev levet i foreningslivet på skolen og si- denhen på universitetet. Det var her, i diskussioner og fællesska- ber, man udviklede evnen til netop at omgås andre, at lytte til andre og glæde sig sammen med dem. Hjertets dannelse er sansen for, at man ikke selv er altings centrum og sansen for menne- skelivet som dyrebart. Vi skulle nødig ende dér, hvor en af de underfundige filosoffer hos Storm P. spørger en anden: Hvordan er han egentlig som menneske? og får svaret: Det ved jeg ikke, jeg har aldrig truffet ham som sådan. Det er af stor vigtighed, at børn og unge bliver så dygtige som muligt. Det er nødvendigt, når man betænker den globale konkurrence. Skal små lande som Schweiz og Danmark kunne klare sig, må det ske ved en veluddan- net arbejdsstyrke, der kan skabe kvalitet og ikke alene kvantitet. Derfor siger jeg også entydig ja til den bedst tænkelige skole, men jeg tror ikke, at faglig kvalitet kan stå alene. Hjertets dannelse må med, det vil sige, vi skal uddanne og danne mennesker og ikke superkloge superegoister. Skuespilleren Anne Marie Hel- ger sagde engang til mig meget direkte og polemisk: Jeg synes, at det engang var på mode at være et ordentligt menneske. Nu er det blevet moderne at være et dumt svin. Kjeld Holm Biskop Kjeld Holm holder torsdag den 13. november 2014 kl præ- stegårdsaften over temaet Er det fedt at v¾ re dum? Det handler især om dannelse, som er et begreb, der igen er ved at komme til ære og værdighed. Så kom og vær med til en debataften om dumhed og dannelse. Det er i præstegården Chemin Taverney 2, 1218 Grand Saconnex den 13. november kl Tilmelding senest tirsdag den 11. november på tlf eller på e- mail: Menighedsrådet 10

11 Forslag til nye vedtægter Enhver organisation, der ikke vedvarende arbejder med sin egen struktur, vil på et eller andet tidspunkt gå i stå af sig selv. Det gælder også Den dan- ske Kirke i Schweiz. Derfor har menighedsrådet udarbejdet et forslag til nye vedtægter for kirken. Vi bilder os ikke ind, at vi har fundet de vises sten, men vi er sikre på, at vort forslag vil være et nyttigt oplæg til en dis- kussion. I årene , som var pionertiden, opstod gradvist Den danske Kirke i Genève, som blev betjent af præster, som havde deres hovedbe- skæftigelse i en af de mange kirkelige og humanitære organisationer, der har hovedsæde i Genève. I fritiden kunne disse præster så holde nogle gudstjenester for herboende danskere. I 1997 fik kirken med Poul Erik Fabricius sin første "fuldtidsbeskæftige- de" præst. Gåseøjnene skyldes, at der var tale om pensionister, som havde det meste af "lønnen" med selv. Men de var fuldtidsbeskæftigede på den måde, at de har brugt en normal arbejdstid på at være præster og fritiden på at være pensionister. Denne periode, som nu har varet i snart 18 år, kunne man kalde konsolideringstiden, fordi kirken i denne periode har udviklet sig til at være en veletableret dansk kirke i udlandet. Derfor må det være på tide at give kirkens vedtægter et eftersyn, så de svarer til de faktiske forhold. I praksis er kirken blevet bestyret af menighedsrådet i Genève med hjælp fra kirkekomiteerne i Zürich, Bern og Basel, som lokalt har stået for at fin- de kirker til gudstjenester og lokaler til julestuer. Og det er gået vældig godt med det. Men det er akavet, at hovedansvaret for det ligger hos me- nighedsrådet i Genève, som ikke har noget større lokalkendskab i de andre byer, og derfor heller ikke har noget større incitament til at engagere sig i det, der foregår dér. Og omvendt er kirkekomiteerne utilbøjelige til at tage et politisk ansvar, fordi det "alligevel er dem i Genève, der bestemmer". Denne akavethed er en rest fra pionertiden, og derfor bør den ændres. Det er karakteristisk for situationen, at de lokale kirkekomiteer ikke en- gang er nævnt i de nugældende vedtægter. Derfor foreslås det i udkastet til nye vedtægter, at kirkekomiteerne om- døbes til menighedsråd, hvilket vil sige, at Den danske Kirke i Schweiz be- styres af 4-5 menighedsråd i byerne Zürich, Bern, Basel samt Genève og Lausanne- Montreux, som hver har fra 1-8 medlemmer. Det kan lyde pud- 11

12 sigt med et menighedsråd på 1 medlem, men det har fungeret godt i Ba- sel, hvor Mette Moser ene kvinde har udgjort kirkekomiteen. Navneskiftet betyder i praksis måske ikke så meget, men det signalerer, at det er for- bundet med at politisk ansvar at opretholde et kirkeligt liv lokalt. Desuden betyder det, at det ikke er "dem i Genève, der bestemmer". En ændret struktur kan vises med følgende organisationsplan: Formandsudvalg Præst Zürich Bern Basel Genève Laus- Mont Som det fremgår, er det ikke meningen at lave Den danske Kirke i Zürich, Bern, Basel og så videre. Det skal stadig være Den danske Kirke i Schweiz, men sådan at det politiske ansvar for den ligger i de byer, hvor kirken er i funktion. Der vil derfor også stadig være nogle fælles anliggender, som tænkes forvaltet af et formandsudvalg, som foruden formændene for de enkelte menighedsråd består af kirkens hovedkasserer samt præsten, der er fødte medlemmer af udvalget. Det er formandsudvalgets opgaver at udpege en repræsentant til Danske Sømands- og Udlandskir- kers (DSUK) repræsentantskab, at varetage ansættelse af præst i samarbejde med DSUK, sikre det økonomiske grundlag for kirken i samarbejde med menighedsrådene, være ansvarlig for kirkens fælles udgifter til drift af præsteembede og konfirmandundervisning. Som det også er tilfældet nu, afholdes der et årligt kirkemøde, hvor me- nighedsrådene, præsten og hovedkassereren aflægger beretninger. Desu- den skal der også være valg til menighedsrådene samt mulighed for at diskutere diverse forslag. Forslaget til ændrede vedtægter ligner den struktur, man kender fra folkekirken med et hovedsogn, hvor præsten bor, og hvis formand er for- mand for sognenes fællesråd. I forslaget er der ikke taget stilling til, hvor præsten skal bo. Hidtil har det været Genève, fordi det var dér, det be- gyndte. Men noget tyder på, at hovedparten af den danske befolkning i 12

13 Flytning af kirkeskat Schweiz bor i den nordlige del af landet. I perioden fra 1. juli juni Den 2014 danske har Kirke der været i Schweiz 18 konfirmander en selvfinansierende i Zürich mod institution 5 i Genève. under I samme periode Danske har Sømands- der hverken og Udlandskirker været dåb eller (DSUK), bryllup hvilket i Genéve, betyder, mens at kirken der i den selv nordlige gennem del brugerbetaling af landet har og der overskudsgivende været 4 dåb og 3 arrangementer, bryllupper. Gudstjenester- må sørge for ne sin har egen været økonomi, ligeligt bortset fordelt fra mellem at DSUK Genève stiller og en den pensioneret nordlige del præst af landet. til Kirkens næste årsmøde bliver i Bern lørdag den 7. marts 2015 (se ind- rådighed for gudstjenester og kirkelige handlinger. kaldelse med dagsorden på side 15). Dér er det tanken, at forslaget med nye Desuden vedtægter findes bliver der i sat lovgivningen til drøftelse (Lov og nr. afstemning på april kirkemødet. 1988) en Det er ikke bestemmelse sikkert, at om, det kan at personer blive vedtaget. med ophold Det afhænger i udlandet, af, som der kan findes et skattepligtige flertal for det. i Danmark, Hvis man kan interesserer blive fritaget sig for for Den kirkeskat danske (medlemsbidrag Kirke i Schweiz, til er folkekirken) der god grund mod til at at forpligte møde op. sig Måske til at indbetale er der ikke et stemning tilsvarende for beløb at få til nye den vedtægter. I så fald forsætter vi som hidtil med udsigt til, at kirken på et kirke, de bruger i udlandet. eller andet tidspunkt går i stå af mangel på folk, som vil gøre et stykke arbejde Ordningen for den kan lokalt. etableres Eller ved måske at man reduceres udfylder den til blanket det, som "Begæring den var om til at begynde fritagelse med, for betaling altså Den af danske kirkeskat", Kirke som i Genève. kan downloades fra Det vil vise sig! Forslaget til nye vedtægter kan læses på kirkens hjemmeside Udlandspræsten skal påtegne blanketten og påse, at et beløb, der svarer ch.com. Dokumentationer, som er indgået i forarbejdet til den kirkeskat, man fritages for i Danmark, indbetales til den lokale kirke med vedtægtsforslaget, kan rekvireres hos præsten. Det drejer sig om et visionspapir i udlandet. udarbejdet i foråret 2013, samt kommenterede organisati- onsplaner Kort sagt betyder over den det, nuværende at man bevarer struktur sine og en folkekirkelige eventuelt kommende rettigheder under struktur. ophold i udlandet. Til gengæld medfører det, at man ikke skal afkræves brugerbetaling for konfirmationsforberedelse og kirkelige handlinger som Menighedsrådet dåb og kirkelig velsignelse af ægteskab (bryllup). Kresten Drejergaard T R A N S P O RAnnonce T - af større for Kristian og mindre Christensen ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

14 Gudstjenester og arrangementer november 2014 til marts 2015 November Onsdag d. 5. kl Lørdag d. 8. kl Torsdag d. 13. kl Lørdag d. 15. kl Søndag d. 16. kl Søndag d. 23. kl Lørdag d. 29. kl Søndag d. 30. kl Morgenkaffe i præstegården Konfirmander i Zürich Præstegårdsaften med biskop Kjeld Holm Konfirmander i Genève Gudstjeneste i Chapelle des Macchabées Adventsgudstjeneste og julestue i Coppet Konfirmander i Zürich Julegudstjeneste i Basel (Kornfeldkirche, Riehen) December Fredag d. 5. kl Julegudstjeneste i Lugano (St. Edward's Church) Søndag d. 7. kl Julegudstjeneste og julestue i Bern (Bolligen) Søndag d. 7. kl Julestue i Lausanne Onsdag d. 10. kl Morgenkaffe i præstegården Lørdag d. 13. kl Julegudstjeneste og julestue i Zürich (Wallisellen) Søndag d. 14. kl Onsdag d. 24. kl Konfirmander i Genève Julegudstjeneste i Genève i Auditoire Calvin (over for Chapelle des Macchabées ved St. Pierre) Januar Onsdag d. 14. kl Lørdag d. 17. kl Søndag d. 18. Kl Lørdag d. 24. kl Søndag d. 25. kl Februar Onsdag d. 11. kl Lørdag d. 14. kl Søndag d. 15. kl Lørdag d. 21. kl Søndag d. 22. kl Marts Lørdag d. 7. kl Onsdag d. 11. kl Lørdag d. 14. kl Søndag d. 15. kl Lørdag d. 21. kl Fredag d. 27. kl Morgenkaffe i præstegården Konfirmander i Genève Gudstjeneste i Genève Konfirmander i Zürich Gudstjeneste i Zürich Morgenkaffe i præstegården Konfirmander i Genève Gudstjeneste i Genève Konfirmander i Zürich Gudstjeneste i Basel Årsmøde og kirkedag i St. Ursula Kirke, Bern Morgenkaffe i præstegården Konfirmander i Genève Gudstjeneste i Genève Konfirmander i Zürich Gudstjeneste i Bern 14

15 Årsmøde og kirkedag i Bern Lørdag den 7. marts 2015 kl Der indkaldes til årsmøde og kirkedag i Den danske Kirke i Schweiz. Mødet finder sted i den engelske kirke St. Ursula, Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern. På årsmødet tager vi stilling til kirkens praktiske anliggender, sådan som det fremgår af nedenstående dagsorden. På kirkedagen skal vi med afsæt i et aktuelt indlæg diskutere, hvad der er meningen med at have en kirke. Hvad er kirken til for? Da kirken ikke er til rådighed før kl bliver der undtagelsesvis ikke nogen gudstjeneste. I stedet skal vi undervejs synge nogle påskesalmer, som vil blive kommenteret og forklaret af vores præst. Foreløbig dagsorden for årsmødet: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Præstens beretning. 4. Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag. 5. Indkomne forslag. a. Menighedsrådet fremsætter forslag til nye vedtægter for kirken. 6. Valg til menighedsrådet. Der skal vælges fire nye med- lemmer. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Forslag skal være undertegnede i hænde senest syv dage før mødet. Kan- didater, der ønsker at opstille til menighedsrådet, bedes kontakte under- tegnede på tlf eller på e- mail: lige- ledes senest syv dage før mødet. Efter årsmødet er der kirkedag, hvor vores præst vil causere over tema- et: "Opbyggeligheden i Dirch Passer og Kjeld Petersens dialoger". Per Johs, Formand 15

16 Præst og medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Kresten Drejergaard 2, chemin Taverney, 1218 Grand Saconnex Tlf.: / Mobil: E- mail: GENEVE Formand: Per Johs, tlf Næstformand: Kirsten Bendixen, tlf Kasserer: Karsten Hartmann, tlf Sekretær: Sussi Loades, tlf Postmester: Kirsten Bendixen, tlf Julestuegruppe: Lone Kortbæk, tlf (koordinator), Sussi Loades, Inger Merete og Kresten Drejer- gaard. Lotterigruppe: Lars Olsen, tlf (formand), Kirsten Bendixen, Michala Nyborg, Inger Merete og Kresten Drejergaard. Mediegruppe: Lars Olsen, Lone Kortbæk, Michala Nyborg (facebook), Kresten Drejergaard Webmaster: Lars Olsen, tlf.: Kirkekomiteer: BASEL Mette Moser, tlf.: BERN Karen Marie Schürch, tlf.: Kirsten Hübener- Sternberg, tlf.: Rikke Berger, tlf.: Anni Danvold, tlf ZÜRICH Kirsten Chvojka, tlf.: Bitten Pischdovdjian- Lotinga, tlf.: Rita Stalder, tlf.: Anne- Marie Spiller, tlf Lausanne Montreux Annelise Lerche tlf Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste CHF 200 Barnedåb uden for gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet Kontaktperson til annoncering 1/1 side i tre numre CHF 1200 Kirsten Chvojka 1/2 side i tre numre CHF 600 tlf / Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E- bank oplysninger IBAN no.: CH Navn: Eglise Danoise en Suisse BIC: POFICHBEXXX Bank: Post Finance SA, 1200 Genève Kontonummer:

17 Her holder vi vore faste gudstjenester Basel: Niklauskapelle er en del af Münster, Münsterplatz, 4051 Basel, der ligger centralt i byens midte. Kommer man med sporvogn, kører man til Barfüsserplatz og går op ad Münsterberg. Kommer man med bil, parkerer man bedst i Parkhaus Storchen. Gå derfra til højre mod Marktplatz og videre ad Freie Strasse og ad en af de små veje til venstre op på Münsterhügel. Der kan ikke parkeres ved kirken. Genève: Chapelle Saint- Léger, 20 rue Saint- Léger, 1204 Genève. Kommer man med bus nr. 3 eller 5, kører man til stop Palais Eynard. Herfra er der 5-10 minutters gang ned ad den brolagte sti inde i parken. Derfra ud gennem den store gitterport, til venstre ad rue Saint- Léger og hen under broen. Se efter dannebrogsflaget, der hænger ved døren. Bern: St. Ursula, Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern, er den engelske kirke. Følg motorvejen retning Thun/ Interlaken. Tag afkørsel Bern- Ostring og kør derfra lige ud ad Thunstrasse (hvor sporvognene kører), og ved rundkørslen, hvor sporvognene drejer til højre ned mod centrum, kører man lige ud forbi div. ambassader ca. 200 m til Jubiläumsplatz på venstre hånd. Med spor- vogn fra stationen: linierne 6, 7 og 8 ad Thunstrasse til stop Luisenstrasse for enden af hvilken, man kan se kirken. Zürich: Martin Luther Kirche, Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich, kommer man med offentlige transportmidler til enten med sporvogn 7 (Stettbach) fra Bahnhofstrasse til Ottikerstrasse og så gå ned til kirken eller med sporvogn 11 (Messe Oerlikon) eller 14 (Seebach) fra Bahnhofquai til Beckenhof og op gennem parken til kirken. 17

18 At være en fremmed Når vi er i Schweiz taler vi om, at vi skal hjem til Danmark. Når vi så har været i Odense et stykke tid, begynder vi at tale om, at det bliver rart at komme hjem til Genève. "Hjemme" det er åbenbart dér, hvor man ikke er. Hjemme i Danmark har jeg et par gange haft et ærinde på min gamle arbejdsplads, hvor jeg blev hjerteligt modtaget. Alligevel var det indlysende, at jeg var blevet en fremmed. Personalet har en hverdag, som jeg ikke mere hø- rer til i. De beskæftiger sig med ting, som jeg ikke mere har no- gen aktuel indsigt i. Tiden er gået. Sådan set betragter jeg Oden- se som "min" by og plejer at føle mig godt hjemme i den. Men i den nu forgangne sommer var det anderledes. Thomas B. Thri- ges gade er blevet lukket, og de gamle rutiner med at komme rundt i byen virker ikke mere. De gader, som før var ensrettede i én retning, er nu blevet ensret- tede i modsat retning. Der er tilmed kommet en ny bro over Odense Kanal, hvilket også har ændret trafikken. Jeg siger ikke, at Odense skal være, som den altid har været. Men byen har forandret sig, og jeg er blevet en fremmed. Tilbage i Genève er det også galt. Jeg har hele tiden vidst, at jeg er en fremmed i byen. Spro- get er anderledes, og byen har en anden puls end Odense. Jeg bliver nødt til at fornemme den igen og sætter mig derfor ind på en café og bestiller en fadøl og opdager derved, at jeg først er nødt til at finde gloserne frem, før jeg kan sige noget. Jeg kan heller ikke følge med i den livlige samtale ved baren. Den virker meget indforstået og har nogle pointer, som jeg slet ikke når at opfatte. Hvis "hjemme" er der, hvor man ikke er, kan man så om- vendt sige, at man er en frem- med dér, hvor man er? Det er i virkeligheden et eksistensfiloso- fisk spørgsmål. Måske er frem- medheden et grundvilkår i vores tilværelse, hvor hjemligheden til gengæld er en undtagelse. Men deri er der for mig også en poin- te, for meningen med min virk- somhed som præst i udlandet er at skabe den slags undtagelser. Faktisk er det nok det samme hjemme i Danmark. Her er det blot tydeligere! KD 18

19 Formanden har ordet: Det blev en god søndag Der bor rigtigt mange danskere i Schweiz. Mange flere, end jeg forestillede mig, da jeg kom. Jeg flyttede hertil sammen med min kone, Charlotte, og vores to børn, Elisabeth og Willi- am, efter fire år i London. Vores omgangskreds bestod for det meste af venner, vi havde mødt gennem min kones firma. Mange forskellige nationaliteter var repræsenteret, men der var kun én enkelt dansk familie iblandt. Det var ikke noget problem at skabe en hverdag og blive inte- greret i Schweiz uden at kende andre danskere i området. Men så skulle William konfir- meres og kontakten med kirken førte til, at vores familie fik en helt ny tilknytning ikke bare til kirken, men også til hele den danske "koloni". Vi mødte plud- selig ligesindede danskere, der havde bosat sig for kortere eller længere tid i Schweiz. Vi fik nye venner, som vi kunne dele vore særlige danske, traditioner og kulturelle interesser med. Jeg blev desuden en del af menig- hedsrådet, først som en af "rød- derne" og nu som formand. Det er ikke mange danskere i Schweiz, der benytter sig af kir- ken og de aktiviteter, den tilby- der. Vi møder nye ansigter, når der indskrives konfirmander, eller når små nye danskere skal døbes. Men sammenholdet, hvor kirken er bindeleddet, er ikke stærkt nok til, at man fortsætter med at komme til gudstjenester og andre aktiviteter. Det stiller selvfølgelig det spørgsmål: Hvad skal vi egentlig med kirken? Jeg er bevidst om, at kirken i Danmark har samme problemer med folks tilhørsforhold og kir- kegang. Men nu, da vi ikke bor i Danmark, tror jeg på, at den danske kirke kan spille en rolle som bindeled. Ved at mødes i kirken og til sammenkomster med andre danskere har man mulighed for dansk samvær og hygge. Man kan videreføre de danske traditioner til sine børn og hjælpe hinanden med prakti- ske oplysninger, som letter hver- dagen i et fremmed land, speci- elt hvis man er nyankommet. Det er ofte, jeg møder danske- re, som spørger om, hvad der sker ud over gudstjenester. 19

20 "Præstegårdsaftener?! Nå og ja, er det interessant?". "Ja", siger jeg, "det er interes- sant, især hvis aftenens fore- dragsholder bidrager med noget, jeg ikke vidste i forvejen." Selv- følgelig er vi forskellige og har forskellige interessefelter, men glæden ved at være sammen og høre et godt foredrag må bære lønnen i sig selv. Ved de senere præstegårdsaf- tener har der været fuldt hus, og kommer der flere gæster, rykker vi bare sammen. Udover præste- gårdsaftener arrangerer den danske kirke forskellige mere sæsonbetonede sammenkom- ster som julebasar og Skt. Hans- aften. Alle kirkens aktiviteter er omtalt i kirkebladet. Det store spørgsmål er, hvor- dan de nyankomne får kontakt til kirken og alle os, der står bagved og gerne vil hjælpe. Og hvordan knytter vi stærkere bånd mellem kirkens medlemmer, så der kun- ne blive større interesse for at fortsætte med at komme til gudstjenester og andre arrange- menter, selv efter at børnene er døbt og konfirmeret? Jeg vil ger- ne arbejde for at udbrede kend- skabet til kirkens mange aktivite- ter til en meget større gruppe danskere i Schweiz. For at slutte hvor jeg startede, vil jeg understrege, at jeg er glad for mit tilhørsforhold til Den danske Kirke i Schweiz. Jeg nyder at komme til gudstjeneste, og jeg nyder sammenkomsterne med kendte ansigter. Så det blev en rigtig god søndag, da vi mødte op til gudstjeneste for at aftale kon- firmationsforberedelse for vores søn. Per Johs, formand.. og der var nogle, der rejste I Zürich har Kirsten Larsen i denne sommer forladt kirkekomiteen sammen med sin mand Jan. Bitten Lotinga skriver i den anledning fra Zürich: "En stor tak til Kirsten og Jan for deres store indsats for Den danske Kirke i Schweiz de har begge igennem 12 år været uundværlige, og vi er meget kede af, at de er draget nordpå!" På menighedsrådet vegne kan jeg tilføje, at det er vi også kede af. Og det bliver ikke bedre af, at der er to andre, der har forladt menighedsrådet. Det er Christina Wedel- Neergaard, som har fået arbejde i Danmark, samt vores kasse- rer Christina Buxtorf- Hey, som også har fået arbejde, ganske vist i Schweiz men i et sådant omfang, at det er uforeneligt med arbejdet i menighedsrådet, hvis familielivet skal nå sammen. Vi ønsker til lykke med alt det nye og siger tak for indsatsen, selv om vi er rigtig kede af det! Per Johs 20

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2 3 4 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Forår 2014 2 3 4 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ)

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425.

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425. 1 2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl. 10.00. Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vi er

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere