taknemmelige et kritisk/kærligt blik på sammenlægningskommunernes kommunikationsstrategier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "taknemmelige et kritisk/kærligt blik på sammenlægningskommunernes kommunikationsstrategier."

Transkript

1 Claus Stærbo Ord er taknemmelige Et kritisk/kærligt blik på sammenlægningskommunernes kommunikationsstrategier I efteråret 2005 besluttede journalist Karin Slot og jeg, at vi sammen ville lave en analyse af sammenlægningskommunernes kommunikationsstrategier. Vi fik Dansk Journalistforbund til at sponsorere og udgive analysen, der udkom i slutningen af januar Det er den, der hovedsagelig er emnet for dette foredrag, jeg har kaldt Ord er taknemmelige et kritisk/kærligt blik på sammenlægningskommunernes kommunikationsstrategier. Kritisk, fordi kommunikation er af afgørende betydning af fusionernes succes. Kommunikation er også en vigtig faktor for at få demokratiet til at fungere, må man heller ikke glemme. Kommunerne skal jo ikke kun informere, men også kommunikere, hvilket i min ordbog betyder dialog. Og dialog er en af de bedste forudsætninger for et klart sprog og et velfungerende demokrati. Kærligt, fordi det omfattende materiale efterlader indtrykket af et stort og engageret arbejde fra forfatternes side, og alligevel er der røget et par sproglige finker af panden, som man som læser har kunnet lune sig lidt ved. Det er dog ikke behandlet i den oprindelige analyse, og kommentarer hertil i dag står helt for min egen regning. Det har været meget spændende at hente analysen frem igen her i efteråret 2006, for begivenhederne i eftersommeren med protesterne omkring kommunernes takster 53

2 og serviceniveauer viste, at vi havde været inde på noget af det rigtige. At dette emne fik så stor plads i danskernes bevidsthed og blev så problematiseret, som det gjorde, skyldes efter min opfattelse primært dårlig kommunikation. Og vi havde faktisk peget på, at der kunne blive problemer, fordi borgerne simpelthen ikke forstod, hvad der egentlig foregår. En tredjedel forstår ikke fusionen Ca. en tredjedel af danskerne ved, her i fjerde kvartal 2006, ikke, hvad opgave- og strukturreformen går ud på. Lang fra alle kommuner havde professionelle informationsmedarbejdere formentlig havde kun ca. hver tredje en eller flere af den slags på det tidspunkt, vi lavede analysen i efteråret Metode Vi hentede primært kommunikationsstrategierne ved at søge det på kommunernes sammenlægningshjemmesider. Det skete i perioden oktober-november Hvor der ikke var noget materiale om kommunikation på hjemmesiden, kontaktede vi kommunerne og forespurgte. Ærø, der i realiteten blev fusioneret 1. januar 2006, er ikke medtaget. Det viste sig at 61 af 65 sammenlægningskommuner havde en strategi/politik/plan (begreberne blev anvendt i flæng). 4 havde ikke. Generelt om materialet kan siges, at kvantitet ikke nødvendigvis var ensbetydende med kvalitet. Man kan udmærket styre efter et mindre antal PowerPoints, som vi fx fandt på ny Sønderborgs sammenlægningshjemmeside. Enkelte steder var der materiale i form af både strategier og planer på flere snese sider. Sammenhæng med anden information var i mange tilfælde uklar, ligesom det langt fra altid fremgik, hvem der havde produceret papiret. Det bør naturligvis fremgå, for det har været et meget ansvarsfuldt arbejde. Det fremgik dog ofte, at papirerne var godkendt af fx chefgruppe, økonomiudvalg og/eller kommunalbestyrelse. Medarbejdere ikke hørt Det indsamlede materiale blev holdt op mod betænkning nr fra 1997 om den offentlige informationspolitik, kaldt Information til tiden, en procesguide omkring kommunikation fra Kommunernes Landsforening samt Dansk Journalistforbunds anbefalinger til Strukturkommissionen omkring kommunikation. Den sidste hand- 54 ord er taknemmelige

3 lede ikke overraskende blandt andet om kommunernes forhold til og brug af pressen. Mange af anbefalingerne til god kommunikation går igen flere steder. Jeg synes, at arbejdet med at formulere de mange fine ord bærer præg af at have været centralistisk, jævnfør godkendelserne i topledelsen. De, der skal føre de fine tanker ud i livet, ser ikke ud til at have deltaget i arbejdet i nævneværdig grad. Man kunne med fordel i langt højere grad end det fremgår have involveret medarbejderne i arbejdet, eller i det mindste hørt dem. Det er både dem, der bliver mest påvirket af reformen, samtidig med at det er dem, der kan være ambassadører for reformen. Der er heller ingen tegn på, at man har gjort sig tanker om de erfaringer, der helt sikkert blev gjort på Bornholm, der for ganske få år siden oplevede en mini-fusion ved nedlæggelsen af et antal primærkommuner til fordel for en såkaldt regionskommune. Der må da have været noget at hente der, og der er også udarbejdet en del analyse- og erfaringsmateriale herom. For eksempel har man her gjort de erfaringer, at (top)embedsmændene ofte har været i klemme mellem politikere på den ene side og borgere og medarbejdere på den anden. Det er dem, der har haft ansvaret for at udmønte fusionen, men de var ofte i den situation, at de ikke kunne give et klart svar på, hvad der skulle ske. Angsten for ikke at kunne give fyldestgørende svar rider åbenbart både politikere og embedsmænd som en mare. Det fremgår af interviews, foretaget af overtegnede i forbindelse med skrivning af artikler om kommunikation og kommunalreformen det forløbne år. Så lader man hellere helt være med at informere. Men kommunikation har høj prioritet. Det står der mange gange! Men ordene, der bliver brugt, kan ikke blive fine nok, og mange formuleringer kan man ikke slet ikke blive uenige i, og derfor bliver de så underligt tomme, som i dette citat: Kommunikation skal i sammenlægningsprocessen anvendes som et aktivt strategisk ledelsesværktøj ikke mindst i relation til at sikre et relevant og højt informationsniveau, sikre forståelse, sikre forankring og sikre engagement blandt alle interessenter. Rent kommunikationsfagligt er der store mangler i det indsamlede materiale. For eksempel er en meget vigtig del, interessentanalysen, stor set fraværende, idet man kun i 9 kommuner havde en lille smule. Interessentanalysen er meget vigtig for, at man kan identificere, prioritere og håndtere interessenterne. Og risikoen for, at ord er taknemmelige 55

4 kommunikationen går fejl, hvis man ikke udfører dette grundlæggende arbejde, vil være meget stor. Det ville aldrig være gået i en kommunes egen sagsbehandling, eller i erhvervslivet. En SWOT-analyse, der i hvert fald identificerede og diskuterede de interne styrke- og svaghedselementer, ville også have været et velkomment indslag. Men denne situationsanalyse ville måske have været for smertefuld for den ville måske have afsløret, at man faktisk ikke havde ressourcer (hverken personalemæssige eller økonomiske) til at løfte opgaven! Alene målgruppen borgere i kommunen kan deles op i et betydeligt antal mindre målgrupper, der muligvis skal kommunikeres med på en speciel måde. Interessegrupper og andre opinionsdannere ville have været oplagt at bruge i kommunikationen, men det er der næsten ikke nogen tegn på. Resultater I kommunikationsstrategierne opstilles der mål for kommunikationen, og det er fint. 55 kommuner havde mål, og her er en typisk formulering: Både ansatte og borgere skal opleve, at vi i praksis har åbenhed og dialog og et højt informationsniveau. Alle skal føle sig velinformeret om kommunalreformen. Alle oplever, at de ved, hvad der foregår og hvorfor, og kan følge, hvor langt vi er i processen lige nu. Alle føler, at de kan blive hørt, og ingen sidder tilbage med spørgsmål, ingen vil svare eller forsøge at svare på. Det er jo udsagn, man kan måle på bagefter, om de er opfyldt. Men det er ikke sket: kun i 11 af de 65 kommuner er der fulgt op på kommunikationen eller målt effekt. Derfor kan man ikke vide, om kommunikationsstrategien virker. Ingen af kommunerne vil teste informationsmaterialet, før det sendes ud, hvilket ellers anbefales i Information til tiden. I 33 tilfælde foreligger der en egentlig handlingsplan eller kommunikationsplan. Det er meget typisk, at man har godt styr på det praktiske. Til gengæld er det de færreste sammenlægningskommuner (17), der vil integrere kommunikation i sagsbehandlingen endnu en anbefaling som allerede står i Information til tiden. Kommunikation og demokrati hænger endvidere ikke sammen i den kommunale optik: Kun i 10 tilfælde drejer kommunikationen sig om at sikre den demokratiske debat. Og helt galt bliver det, når emnet er at sikre, at borgernes henvendelser anvendes som kilde til viden (jf. Information til tiden ): Ingen kom- 56 ord er taknemmelige

5 muner har dette som mål. Det meget vigtige ansvar for kommunikationen flagrer i vinden i kommunerne. I 39 kommuner fastlægges der et kommunikationsansvar, og det mangler i 22 sammenlægningskommuner (plus de 4 kommuner, der slet ikke har nogen planlægning på kommunikationsområdet). Her er der risiko for, at der aldrig kommer væsentlig information ud til interessenterne. Det er en kæmpeopgave at kommunikere om reformen, også for medarbejderne, men alligevel vil kun fem sammenlægningskommuner uddanne medarbejderne hertil. Pressen næsten glemt Som jeg tidligere har nævnt, er pressen en uhyre vigtig samarbejdspartner i kommunikationsprocessen. Alligevel er der kun nævnt en pressepolitik i 26 kommuner, og kun i 16 tilfælde er der decideret retningslinjer for pressekontakt. En kommunikationsstrategi nævner, at der indkaldes til pressemøde efter hvert møde i sammenlægningsudvalget. Da det normalt er aftenmøder med et usikkert sluttidspunkt, afsløres der her ukendskab til pressens arbejdsforhold og metoder. Journalisterne har rigeligt travlt i dagtimerne, ikke mindst på de små lokale aviser, så der er ikke tid til proces på dagens redaktioner, og slet ikke til langt ud på aftenen. 15 kommuner har planer for krisehåndtering, men det læses som om det er pressen, der er skyld i krisen, og ikke forhold i kommunen, der naturligvis må forventes at blive behandlet af pressen. Endelig kommer kun 6 sammenlægningskommuner ind på et budget for kommunikationsindsatsen. Det kan man gisne meget om hvorfor, men alt tyder på, at der simpelthen ikke er afsat ressourcer til opgaven. Kanalen først Opsamlende kan man konkludere, at det operative fungerer udmærket i mange kommuner. Det har man fint styr på. Men koblingen mellem strategi/de fine ord og det operative halter desværre mange steder. Et klassisk symptom herpå er, at man vælger kommunikationskanal først og tilpasser sin kommunikation herefter. Den bedste kommunikation opnås, når man udformer sine budskaber i relation til mål og målgruppe og så vælger kanal. En af kanalerne er internettet, som vi også brugte som kilde i vores research. Samtlige sammenlægningskommuner havde i løbet af 2005 etableret en decideret sammenlægningshjemmeside. Men desværre blev bli- ord er taknemmelige 57

6 ver? sammenlægningshjemmesiderne i de fleste tilfælde blot brugt som et arkiv for ufordøjede dagsordener og referater. Et kæmpestort virtuelt arkivskab. Der er sjældent brugt ressourcer på at bringe sagerne ind i en større sammenhæng. Et særligt problem ved hjemmesiderne er, at man i realiteten prisgiver de kommunikationssvage, dem der har problemer med større tekstmængder, og det er jo det, der karakteriserer den største del af indholdet. 25 procent af befolkningen har store problemer med koncentreret tekst, og yderligere 25 procent i mindre grad men det er vel i høj grad de ressource- og kommunikationssvage, der bruger det offentliges ydelser? Det er også meget symptomatisk, at borgerne meget sjældent bruger de debatfora, der nogle steder er oprettet. Problemet er, så vidt jeg kan vurdere, at man fra politikerens side ikke deltager i debatterne, og at de i realiteten ikke bliver brugt i beslutningsprocessen. Så hvorfor skulle borgerne dog spilde tid på nettet? Største kommunikationsprojekt Vi står altså her med Danmarkshistoriens absolut største kommunikationsprojekt, som i større eller mindre grad berører samtlige danskere og kommunemedarbejdere i hundredtusindvis. Er det lykkedes at kommunikere det overbevisende? - NEJ! Der var heller ikke mange indikationer i materialet fra efteråret 2005, der pegede på, at operationen ville lykkes. Tværtimod. Efter min mening er der flere grunde til, at det gik galt. Et af problemerne er, at de folk, der blev sat til kommunikationen, ikke var dygtige nok til denne kæmpeopgave. Også selv om de var blandt de professionelle, mener jeg, at man skal se kritisk på den uddannelse og de forudsætninger, de er kommet til jobbet med. Som jeg vil vise lidt senere, er der faktisk mange udfordringer, en kommunikationsmedarbejder i en kommune står overfor. Ud over de rent kommunikative også bløde emner som forhandlingsteknik, ledelse, kontraktforhandlinger og meget mere ikke mindst det rent politiske spil i kommunalbestyrelsen. Det væsentlige problem er imidlertid manglende fokus på kommunikation fra ledelsens side. Det gælder helt fra toppen indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, over kommunaldirektører til lederne i linjen. Det er betegnende, at Mærsk-koncernen regner med, at det koster et tocifret milliardbeløb at fusionere P & O Nedlloyd ind i sig, mens der til en betydeligt større fusion, opgave- og strukturreformen i Danmark, allernådigst er tilladt at låne op til 2 milliarder til afledte omkostninger, herunder fx kommunikation. Efter min mening skulle vores indenrigsminister i 58 ord er taknemmelige

7 løbet af foråret 2006 have besøgt som minimum samtlige 65 sammenlægningskommuner og gerne alle 98, for alle kommuner bliver trods alt berørt, og udlagt teksten. Det havde været det rigtige at gøre, og det havde demonstreret indlevelse og engagement overfor de kæmpemæssige udfordringer, hans kommuner står overfor og formentlig taget lidt af brodden af de protester, han måtte have vidst ville dukke op i løbet af efteråret. Der stod i vores analyse, at der var den risiko! Pressen gav op Endelig er det heller ikke muligt at frikende pressen. Opgave- og strukturreformen er åbenbart så kompleks, at jeg er bange for, at pressen mange steder stort set kastede håndklædet i ringen. Pressen kunne faktisk have udfordret kommunerne ved at tilbyde at lave professionel kommunikation for dem. Så vidt jeg har hørt, er det ikke sket. Jeg skal heller ikke afvise, at vi private aktører, freelancejournalister, har været dygtige nok til at sælge os selv og ikke mindst at sætte os i interessenternes sted. Det blev ikke det Klondyke for freelancere, som man håbede på, men der er dog fine undtagelser. Forslag Med 98 betydeligt større kommuner på landkortet fra 2007 er der ingen tvivl om, at der vil ske en øget professionalisering af kommunikationsindsatsen. Det er forhåbentlig et gode, men der er dog et par men er. Først og fremmest må man ikke glemme, at kommunikation stadigvæk skal tænkes ind i sagsbehandlingen, den må ikke bare hægtes ved som en eftertanke, som det så manende hedder i Information til tiden. Kommunikationsmedarbejderen bør derfor i høj grad fungere som coach for medarbejderne, og ikke som simpel skriverkarl. Jeg er også bange for, at der vil blive en tendens til spin, der skal få offentligheden til at få fokus væk fra dårlig sagsbehandling, ømme tæer hos det nuværende politiske flertal i kommunen og andre dårligdomme. Mine ønsker og jeg tillader mig at være idealistisk til fremtiden vil være, at der for eksempel blev oprettet en kommunikationsombudsmandsinstitution. Eller et demokratiudvalg, hvor kommunikation og dialog vil fylde langt det meste af dagsordenen. Det er foreslået fra flere sider. Jeg vil også provokere ved at foreslå, at kommunikation blev udliciteret til private kommunikationsvirksomheder. Herved blev kommunerne tvunget til at definere mål, effekt og almindeligt serviceniveau på området. ord er taknemmelige 59

8 Kommunikationsmodel Man er jo så glad for at standardisere, så måske skulle man have en offentlig kommunikationsmodel. Hvis modellen er den samme, er der mindre risiko for at træde forkert, og alligevel masser af rum til at udfylde den efter lokale behov. Netop den professionelle tilgang synes at være noget, der manglede i de kommunikationsstrategier, vi analyserede.som jeg før nævnte, står kommunikationsmedarbejderen i en kommune overfor en række alvorlige udfordringer. Ifølge bogen Den kommunikerende kommune er det: Værdikommunikation Branding Visuel kommunikation Plankommunikation Servicekommunikation Intern kommunikation Forandringskommunikation Krisekommunikation Kommunikationsregnskab Digital kommunikation Kommunikation er at bygge bro. Men broen skal bygges ordentligt, og det nytter ikke noget, at bropillerne ikke er ordentligt funderet. En moderne bro er resultatet af mange menneskers intense samarbejde og skal kunne klare selv den værste storm, både i byggeperioden, og når den står færdig. De samme forhold gælder for en kommunikationsstrategi. For læsere i andre nordiske lande: Et kort resumé om kommunesammenlægningen, også kaldet opgave- og strukturreformen: 270 kommuner bliver til 98 pr kommuner bliver sammenlagt af op til 7 kommuner hver. 32 kommuner er uændret 14 amter nedlægges og bliver til 5 regioner 60 ord er taknemmelige

9 Kommunerne overtager mange amtsopgaver Arbejdsformidlingen kommer ind under kommunerne Kommunerne bliver borgernes primære indgang til det offentlige Desuden sker der i disse år mange andre radikale strukturændringer: skattevæsnet er overgået til staten, og der kommer nye strukturer for retsvæsen og politi. Bilag og litteratur Analysen, bilag og de dokumenter, der er blevet analyseret, kan hentes fra denne hjemmeside: Blandt bilagene er både Information til tiden og KLs procesguide for kommunikation samt Dansk Journalistforbunds indstilling til Strukturkommissionen. Sloth, Karin og Stærbo, Claus (2006) Kommunikation i de nye kommuner udgivet af Dansk Journalistforbund, hvorfra den kan rekvireres (Gl. Strand 46, 1202 København K. Tlf ) Frandsen, Finn mfl. (2005) Den kommunikerende kommune. Danske kommuner under forandring, er udgivet på Børsens Forlag. ISBN Information til tiden, betænkning fra Udvalget for offentlig informationspolitik, nr fra 1997, kan blandt andet hentes på Videnskabsministeriets hjemmeside. site/forside/publikationer/1997/information-til-tiden---betaenkning- nr-1342/html/index.htm Jeg har lavet et kortlink her: KLs procesguide om kommunikation kan formentlig stadigvæk findes ved at bruge søgeordene procesguide og kommunikation på For et længere liv for webadresser garanteres ikke. ord er taknemmelige 61

10 62

Kommunikation i de nye kommuner

Kommunikation i de nye kommuner Kommunikation i de nye kommuner Analyse af kommunernes strategi for at kommunikere med medarbejdere og borgere Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Claus Stærbo, rgb kommunikation & internet og Karin

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Den Kommunale Højskole 26. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan har vi organiseret kommunikationen? Hvordan kommunikerer vi med borgerne?

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Oplæg til Nordisk Ministerråds konference om Demokratiets fremtid i informationssamfundet Reykjavik 26.-27. august 2004 Demokratiske udfordringer At håndtere

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Folkemødet Håndbog i lobbyisme Juni 2013 Ver. 1.0. Mark Benfeldt Kjær prxpress.dk mark@prxpress.dk twitter: @markkjaer

Folkemødet Håndbog i lobbyisme Juni 2013 Ver. 1.0. Mark Benfeldt Kjær prxpress.dk mark@prxpress.dk twitter: @markkjaer Folkemødet Håndbog i lobbyisme Juni 2013 Ver. 1.0 Mark Benfeldt Kjær.dk mark@prxpress.dk twitter: @markkjaer Få politisk indflydelse Efterhånden er flere og flere organisationer, virksomheder og institutioner

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om Kommunikation der forandrer Grundvilkår for kommunikation Mennesker skaber mening! Den gode lederkommunikation giver perspektivet! Helle Petersen, ph.d., MPO Center for organisationspsykologi, Roskilde

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere