1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Sdr. Bork Efterskoles værdier... 3 Det pædagogiske grundlag på Sdr. Bork Efterskole... 3 Specialundervisning... 4 Hverdagsliv og praksis... 4 Fritids- og weekendaktiviteter Undervisning i obligatoriske timer... 6 Mål med undervisningen i de boglige timer... 7 Obligatoriske fag... 7 Brug af IT i undervisningen på Sdr. Bork Efterskole... 7 Dansk... 8 Indhold/Arbejdsform... 8 Det talte sprog... 8 Læsning... 8 Skrivning... 8 IT og medier... 9 Engelsk... 9 Indhold/Arbejdsform... 9 Mundtlig engelsk... 9 Skriftlig engelsk... 9 Kultur IT og medier Matematik Arbejdsform/indhold Fortællefag: Jordens Folk Kristenliv Familiekundskab Idræt Undervisning i det naturfaglige område Valgfag Mål med undervisningen i valgfagene Badminton Bagning Boldspil Elektronik Fodbold Gokart Kreativ kunst

2 Motion og Sundhed Multimedie Ridning og dyrepleje Sang Sorte fingre Sport på Tværs Styrketræning Træværksted Tysk Ud i det blå Ung mad Social Time Fællessamling Lektietime Vejledningstimer Erhvervsvejledning Møllen Udslusning Skoletur Opstartstur Emneuge Morgentur Køkkentjans Skole- hjem samarbejde Evaluering af elever Årskalender Årsplan

3 1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole Sdr. Bork Efterskoles værdier - er de værdier, som vi ønsker udviklet og fremelsket Vision: Vi er en skole, som er startet med og ledes med en vision fra Gud. Vi tror, at alle har en fremtid og et håb uanset evner eller fortid. Viden: Vi er en skole med et trygt og varmt læringsmiljø. Viden i det boglige går hånd i hånd med de praktiske og menneskelige forhold. Vi bygger bro til fremtiden gennem livsoplysning, folkelig oplysning og ved at være demokratisk dannende. Vækst: Vi er en skole, som vil skabe vækst på alle fronter i livet, personligt, bogligt, praktisk og socialt. Vi vil se et positivt menneskesyn vokse frem. Venskab: Vi er en skole, som har et stærkt fokus på venskab. Sunde relationer til mennesker og til Gud giver livskvalitet og er en dyrebar gave i livet. Variation: Alle mennesker er forskellige og unikke. Skolen bør være et sted, der kan rumme og se det som en styrke. Værdifuld: Vi er en skole, som ser hver enkelt som helt enestående, værdifuld og fyldt med evner og egenskaber, som kan fremelskes og vokse. Vi er skolen for hele mennesket. Det pædagogiske grundlag på Sdr. Bork Efterskole Som skole tror vi på, at vi som mennesker er forskellige og helt unikke hver især. Vores indgangsvinkel til den enkelte elev er anerkendende og positiv, da vi dermed kan skabe et klima på skolen, hvor trivsel, læring og udvikling er i fokus. Anerkendelse fremmer grundlæggende følelsen af tryghed, hvilket i særlig grad er nødvendigt at opnå for elever med særlige behov. Samtidigt fremmes kreativitet og modet til at imødekomme nye udfordringer, når der skabes et trygt og positivt miljø. Vi tror på, at alle mennesker rummer gode kvaliteter og værdier og ser det som vores mål at få disse kvaliteter og værdier til at blomstre mest muligt. Som skole er det vores opgave og mål at give hver enkelt elev de bedste muligheder fremadrettet ved at skabe rum for personlig, social og faglig udvikling. (jf. loven for frie kostskoler 1, stk.3) Sdr. Bork Efterskole er en eksamensfri efterskole, men dette fraholder os på ingen måde fra at stille krav til vores undervisning, hvor hver elev udfordres på sit nuværende niveau. Gennem differentieret undervisning søger vi at få vores elever til at styrke deres faglige kunnen. 3

4 Specialundervisning Sdr. Bork Efterskole er en efterskole for elever med særlige behov det kan være boglige eller sociale behov. De elever, der kommer til Sdr. Bork Efterskole, kommer fra forskellige skoleforløb. Nogle har tidligere været udtaget til specialundervisning, mens andre har været inkluderet i almindelige folkeskoleklasser. For mange elever gør det sig gældende, at tidligere skoleforløb har slået fejl, hvilket gør eleverne specielt sårbare i forhold til det at gå i skole, og nogle skal måske have ekstra hjælp til at blive undervisningsparate. De kan have lidt boglige nederlag, eller de kan være blevet udsat for mobning. Vi modtager også elever med diagnoser som f.eks. ADHD, ADD, aspergers, autisme og andre handicaps. Fælles for eleverne er, at de alle har specialundervisningsbehov, og de kommer til Sdr. Bork Efterskole med muligheden for at starte på en frisk og for at udvikle sig både menneskeligt og bogligt. Derfor er det vigtigt for os at møde eleven, hvor han/hun er og ved hjælp af den nødvendige støtte at hjælpe eleven ind på det rette spor til at få et godt og udbytterigt skoleår. Al undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau, behov og forudsætninger. Undervisningsniveauet spænder fra klasse. Undervisningen finder sted på små hold, hvoraf nogle er dobbeltlærerdækkede. Holdinddelingerne laves på baggrund af udtalelser fra PPR, tidligere skoler, forældrenes udsagn og elevens egen vurdering. En elev kan godt rykke fra et hold til et andet i løbet af skoleåret. Dette foregår efter grundig overvejelse i lærergruppen. Mange elever modtager ekstra timer fra undervisningsministeriet, og disse elever vil oftest blive placeret på dobbeltlærerdækkede hold. Da undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov, vil læringsmålene ikke altid være de samme for eleverne. De individuelle mål nås ved undervisningsdifferentiering og evalueres løbende. Hverdagsliv og praksis Sdr. Bork Efterskole er en skole med bogligt og/eller socialt svage elever. Af selvsamme grund har vi en meget struktureret og homogen dagligdag på skolen. Dette medfører, at vi fastholder hinanden på aftaler og følger hele det skema og dagsprogram, som den enkelte elev har fået tildelt, såvel obligatoriske timer, valgfag som måltider. Til måltiderne træner vi hensyntagen og bordskik og har fokus på det at spise sundt. På gangene og værelserne træner vi eleverne i at holde orden og rent, da vi mener, at et imødekommende værelse har stor betydning for eget og andres velvære. 4

5 Vores dagsprogram ser ud som følgende: Morgenmad (mødepligt senest kl ) Morgentur Rengøring 1. Time 2. Time Fællessamling Pause 3. Time 4. Time Middagsmad Pause 5. Time 6. Time 7. Time 8. Time Aftensmad Nyhederne Lektielæsning Kaffe Skal eleven være på egen gang Skal eleven være på eget værelse. Computere mm skal være slukket Lyset slukkes ro overalt Mange af vores elever har koncentrationsvanskeligheder og kan virke skoletrætte. Derfor afvikler vi de boglige timer om formiddagen og giver endvidere plads både lidt om formiddagen, men i særdelshed om eftermiddagen til valgfagene, hvor eleverne kan udfolde sig kreativt, udvikle deres interesser og ikke mindst dygtiggøre sig inden for deres interesseområder. Alle elever har mindst 4 valgfag på ugeskemaet, men mange har flere. 5

6 Det er vores erfaring samt ønske, at kostskoleformen er en mulighed for at betragte dagligdagen som en helhed, hvor skole og hjem smelter tættere sammen, og hvor man er sammen under alle forhold. Fritids- og weekendaktiviteter Dagligdagen på Sdr. Bork Efterskole tilbyder eleverne mange forskellige og spændende aktivitetsmuligheder. I den alder eleverne har, er det naturligt, at de gøres ansvarlige for deres egne aktiviteter og at få tiden til at gå, men derudover kan de lærere, der er på vagt på skolen ofte stille forskellige aktiviteter til rådighed. Dette kan være udendørs aktiviteter, hvor der er utroligt mange muligheder, herunder beach volley, hoppepude, fodbold, rekreative områder mv. ligesom det kan være, at læreren vælger at tage skolens forskellige lokaler i brug til aktiviteter. Aktiviteterne er tit meget forskellige, da lærerne, ligesom vore elever, er vidt forskellige som personer og i deres interesser. Ligeledes opleves det tit, at lærerne søger at engagere eleverne, så de indgår i de sociale relationer, der formes på en efterskole, med en positiv indgangsvinkel. I de weekender, hvor eleverne kan blive på skolen, kan de lærere, som har ansvaret vælge at lave obligatoriske udflugter eller andre aktiviteter, som det forventes, at eleverne deltager i. Dette kan både være kortere eller længere ekskursioner. Samtidigt anerkender Sdr. Bork Efterskole, at de elever, vi arbejder med, ofte har behov for at være sig selv, og bruge tid på at bearbejde den skoleuge, de har været igennem, og derfor vil det til enhver tid være de ansvarlige lærere i den pågældende weekend, som vælger de aktiviteter, som tilbydes ud fra elevernes individuelle behov eller formåen på det aktuelle tidspunkt. 2. Undervisning i obligatoriske timer Sdr. Bork Efterskole tilbyder undervisning, jf. loven for frie kostskoler 1, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Sdr. Bork Efterskole giver undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. Fælles mål. Efterskolen vil, efter sit formål, og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 6

7 Mål med undervisningen i de boglige timer Beskrivelse: Vi anerkender den enkelte elev og dennes kunnen inden for de forskellige fag. Eleverne inddeles på mindre hold alt efter faglige niveau og behov. Nogle hold er dobbeltlærerdækkede. Formål: Med udgangspunkt i den enkelte elevs behov vil vi udbygge deres faglige kunnen og formåen. ( jf. loven for frie kostskoler 1, stk. 1) At skabe tryghed hos eleverne og en følelse af godt at kunne. Mål: At eleverne føler sig anerkendt igennem det arbejde, de gør og formår. At eleverne føler sig set og hørt og mødt der, hvor de er niveaumæssigt. Eleverne skal blive undervisningsparate og kunne indgå i en klassesammenhæng. Målene for den enkelte elev fastsættes ud fra holdinddelingen, men også ud fra det enkelte undervisningsforløb. Yderligere fastsættes den enkelte elevs mål ved evaluering i form af udtalelser. Delmål: At rykke elevernes tankebygninger så tidligere negative oplevelser og følelsen af at være utilstrækkelig ikke spænder ben for den enkeltes læring. Eleverne skal have gnisten tilbage og derved motiveres til at lære. Troen på egne evner er altafgørende for elevens udvikling. Eleverne skal lære at håndtere de krav, der stilles hen ad vejen uden at blokere. Eleverne skal møde til tiden og have orden i deres ting. De skal lære at blive ansvarlige overfor lektier. Obligatoriske fag På Sdr. Bork Efterskole er fagene dansk, engelsk, matematik, fortællefag og idræt obligatoriske. Fagene optager følgende lektioner af 45 minutter om ugen: Dansk 5 lektioner Engelsk 4 lektioner Matematik 4 lektioner Fortællefag: Jordens Folk 1 lektion Kristenliv 1 lektion Familiekundskab 1 lektion Idræt 1 lektion (Inddeles i drenge- og pigeidræt) Brug af IT i undervisningen på Sdr. Bork Efterskole Vi har på Sdr. Bork Efterskole et stort fokus på brugen af IT i vores undervisning. Vi ser IT som en aktiv medspiller, når det kommer til undervisning af elever med særlige behov. Vi forsøger at gøre IT til en aktiv del af vores fag. Vi har hele tiden fingeren på pulsen i forhold til nye IT systemer og måder at gøre tingene på. 7

8 Vores elever kommer fra vidt forskellige baggrunde og med forskellige IT forudsætninger, vi har derfor fokus på at efteruddanne vores medarbejdere inden for brug af IT i undervisningen. Vi har som skole haft flere medarbejdere på kursus i IT, og to medarbejdere har taget den pædagogiske IT vejleder uddannelse. Alt dette er sat i værk for, at vi kan give vores medarbejdere den bedste forudsætning for at integrere IT i undervisningen på så mange niveauer som muligt. For at vores ønske om brugen af IT i undervisningen skal kunne lykkes, har vi rent hardwaremæssigt investeret i aktive whiteboards til alle vores klasselokaler. Vi har desuden opsat hot spots, så hele skolen er dækket af 100mbit trådløst netværk. Vi har rent softwaremæssigt investeret i Google drive med adgang via Uni- Cs unilogin system. Vi abonnerer desuden på forskellige programmer og hjemmesider (CD- ord, Chefrens pyramide, ordbogen.com, opgavehylden.dk, tjektasken.nu m.fl.) Dansk Indhold/Arbejdsform I danskfaget ønsker vi at arbejde med sproget. Vi vil se eleverne lykkes og udvikles og tager altid udgangspunkt i elevens egne faglige kompetencer. Der er mange aspekter, der skal behandles i det danske sprog, og det er vigtigt, at vi har helheden med og samtidigt kommer i dybden med de emner og arbejdsområder, vi er i gang med. Vi vil arbejde med: Det talte sprog Arbejdet med det talte sprog er vigtigt, både for den enkelte elev og i samspillet i klassen. Vores elever er tit meget usikre og forsigtige, særlige i den mundtlige del. Netop derfor sætter vi løbende fokus på forskellige former for mundtligt arbejde, således at vi kan være med til at give eleven større tryghed i det mundtlige samspil i klassen. Samtidigt skal de ofte læres at lytte uden at afbryde, komme med saglig argumentation og eksperimentere med det danske sprog. Læsning Læsning skal bruges til både at sikre, at eleven kan tilegne sig viden, nye ord, videreførelse af information og til at blive præsenteret for forskellige ældre og nutidige litteratur- typer og former. Eleverne skal bruge læsning i deres møde med hverdagen, både på skolen og i samfundet. Samtidigt bruges læsning også som middel til større sikkerhed i forhold til stavning og skrivning. Skrivning Skrivning eksisterer som en væsentlig del af enhver persons hverdag. Derfor er det også essentielt, at vi lærer vore elever at skrive og stave. Skrivning handler både om videregivelse af information til 8

9 andre, notatformer til sig selv, breve og meget andet. Det er derfor vigtigt at eleverne bliver præsenteret for de alsidige og meget forskellige former for skrivning, og i større eller mindre grad bliver gjort fortrolige med disse former. Eleverne vil blive givet mulighed for at arbejde med opgaver, hvor der skal skrives i hånden, mens store dele af det skriftlige arbejde vil være naturligt at udføre på computer, ipad eller lignende IT- udstyr. Grundlaget for dette skal ses ved, at mange af vore elever har store udfordringer ved at skrive i hånden og stavning generelt, og derfor oplever større succes, når de får hjælp af computeren til udformning af bogstaver samt den elektroniske stavekontrol. IT og medier I den dagligdag vores elever beskæftiger sig med, er IT og medier meget centrale elementer. Derfor er det også centralt for den måde, vi hjælper vores elever i dansk, at vi gennem brug af forskellige IT- baserede hjælpeprogrammer kan øge elevens læring. IT og medier bruges i alle aspekter af den øvrige undervisning i dansk, som et vigtigt arbejdsredskab, hvad enten der arbejdes med det talte sprog, læsning eller skrivning. Engelsk Indhold/Arbejdsform I engelskfaget ønsker vi at arbejde med sproget. Vi vil se eleverne lykkes og udvikles og tager altid udgangspunkt i elevens egne faglige kompetencer. Det engelske sprog er meget komplekst, alsidigt og samtidigt det vigtigste internationale kommunikationssprog, og derfor er det vigtigt, at vi har helheden med og samtidigt kommer i dybden med de emner og arbejdsområder, vi er i gang med. Vi vil arbejde med: Mundtlig engelsk At være i stand til at gøre sig forståelig på engelsk er vigtigt og ofte nødvendigt i en globaliseret verden, hvor eleverne hver dag vil støde på det engelske sprog både i og udenfor skolen. Vi vil arbejde med at udvide hver enkelt elevs ordforråd alt efter deres nuværende sproglige niveau. Med den usikkerhed vores elever kommer med i forhold til at tale engelsk foran andre, så vil vi fokusere på at fjerne usikkerheden og søge at øge deres mundtlige engelske færdigheder, så de kan kommunikere med deres klassekammerater og de engelsktalende mennesker, de vil kunne møde, eksempelvis på ferier og lignende. Skriftlig engelsk Vi vil arbejde med læsning og skrivning som en vigtig del af sprogtilegnelsen på engelsk. Ved at udvikle elevernes skriftlige evner vil vi kunne påvirke resten af deres læring i engelsk. Ved at arbejde med grammatik, sætningsopbygning, stavning og ved at læse relevante tekster, ønsker vi at udvikle vore elevers evner i engelsk og give dem succesoplevelser. 9

10 Kultur Vi vil hjælpe eleverne til at forstå de forskellige engelsksprogede kulturer, særligt med fokus på USA og Storbritannien. Undervisningen vil blive rettet mod at lede eleverne til at forstå, hvordan mennesker i andre kulturer tænker og lever, samtidigt med at sidestille dem med den kultur eleverne kender fra Danmark. De vil blive udfordret i forskellige emner, som sammen med de andre delområder vil gøre undervisningen interessant og relevant uanset elevens nuværende niveau. IT og medier IT og medier vil være en tydelig og omfattende del af vores undervisning i engelsk. IT og medier er meget vigtige elementer, som kan benyttes til at sikre en større forståelse og læring af engelskfaget. Vi vil bruge hjælpeprogrammer og benytte internettet og skriveprogrammer som hjælpemidler til at tilegne os forståelse og viden om de engelsksprogede landes kultur. Matematik Arbejdsform/indhold *Vi vil arbejde bredt men også dybt Bredt, fordi mange af vores elever i tidligere skoleforløb ofte har misset hele områder og delemner inden for faget, og derfor har flere huller og mangler i deres faglige viden. Dybt, fordi mange elevers oplevelse i faget matematik har været, at man altid skulle skynde sig videre og derfor ofte ikke fik færdigheden lært tilstrækkeligt. Dette har givet følelsen af at være tabt og uduelig. Derfor tid til fordybelse. *Vi vil arbejde kreativt men også traditionelt Kreativt, fordi den form inspirerer til engagement og til medindlevelse. Mange har tidligere oplevet matematik kedeligt og uinspirerende og lysten og motivationen til at lære og forblive nysgerrig har lidt skade. Derfor, tid til at højne kreativiteten. Traditionelt, fordi nogle basale matematiske færdigheder og redskaber bedst læres gennem fælles tavlegennemgang og ved løsning af vedholdende opgaver, som trænes igen og igen. Det kreative og det traditionelle skal gå hånd i hånd, så det går op i en højere enhed, så eleven får matematikken præsenteret på mange forskellige måder. *Vi vil arbejde i klasselokalet men også udenfor i området og naturen. 10

11 I klasselokalet, har vi mange og forskellige bogsystemer og materialer. Vi benytter os af en bred vifte fra mange forlag og har fingeren på pulsen, hvad angår nye tiltag. Ligeledes benytter vi os af IT og matematikprogrammer, som er købt til skolen og derfor er tilgængelige for alle. Alle klasselokaler har interaktive tavler og traditionelle kridttavler. Uden for, benytter vi os af skolegården, gymnastiksal, grønne områder, fjorden og meget mere. Vi ønsker at gøre matematikken synlig, praktisk og anvendelig gennem matematiske aktiviteter. Dette hjælper mange elever til i bredere udstrækning at forstå, lære og huske det teoretiske stof og de tilhørende færdigheder. Det overordnede syn på matematikundervisningen er, at vi vil styrke de matematikfaglige kundskaber, vi vil starte der, hvor den enkelte elev er. Vi vil gøre matematikken nærværende, hverdagsaktuel og virkelighedsnær. Vi vil differentiere undervisningen og materialevalget, samt de forventninger vi har til den enkelte elev. Vi vil bestræbe os på at gøre faget matematik interessant, relevant og ekstravagant. Vores motto er: Vores holdning er: Matematik er sjovt Alle kan matematik Fortællefag: Jordens Folk Faget Jordens Folk dækker over geografi, historie og samfundsfag. Vi vil give eleverne en viden og forståelse for verden, lande og kontinenters sammenhæng. Endvidere vil vi fremme elevernes forståelse for landes kultur og levevis, samt give viden om nyere historiske begivenheder, der er grundlag for det samfund og den kultur, vi lever i. Vi vil gøre eleverne bedre rustet til at leve i et globalt samfund, samt skabe respekt for andres kultur og livsform. Undervisningen omfatter desuden aktuelle samfundsemner, såsom terrorisme, naturkatastrofer, klimaforandringer, samt andre samfundsmæssige problemstillinger. IT er en integreret del af undervisning. Kristenliv Indholdet i faget kristenliv bygger på, at vi er en skole med et kristent grundlag og gerne vil give eleverne et indblik i den kristne livsholdning, det at vi bor i et kristent land og give dem forståelse for den kristne kulturarv. 11

12 Eleverne lærer, hvorledes de 10 bud danner grundlag for Den danske Grundlov, og hvordan historiske personer er med til at give vigtig læring fra fortid til nutid. Vi lader dem møde andre religioner og nutidige emner i fortællinger og samtaler med eleverne. Forskellige religioner og livsanskuelser inddrages så eleverne får viden om andre trosformer og holdninger. Gennem mødet med kristendommens forskellige livsspørgsmål og svar skal undervisningen give eleverne et grundlag for en personlig og ansvarlig stillingtagen til de eksistentielle spørgsmål i livet. Undervisningen er og skal være et instrument til den almene dannelse af den enkelte elev. Familiekundskab I faget familiekundskab er det målet at give de unge en større selvforståelse, at fremme modenhed, så de bliver bedre i stand til at leve et harmonisk liv sammen med andre. At skabe livsvarige relationer samt sunde og trygge hjem. Vi arbejder med menneskelivet fra undfangelse, graviditet, fødsel, barnets behov og udvikling såvel for piger som for drenge. Teen- age tiden, den fysiske, psykiske, sociale, seksuelle udvikling og den personlige hygiejne, de forskellige præventionsmuligheder, fordele og eventuelle ulemper. Vi gennemgår de mest almindelige kønssygdomme og lovgivningen omkring vores seksuelle adfærd, kriminel lavalder, seksuelt misbrug, incest og voldtægt. Voksenlivet med ansvar, pligter og muligheder, endvidere gennemgår vi de muligheder, der er i seksuallivets mange faser igennem voksenlivet. Vi er omkring alvorlige sygdomme som kræft, sklerose, demens og lignende sygdomme, og hvilke konsekvenser det kan få for det seksuelle liv. Det at blive gammel sammen som par, det at miste den, man holder allermest af, og det selv at skulle dø. I undervisningen arbejdes der med såvel fysiske som psykiske og åndelige behov. I skoleårets løb koncentrerer vi os om livsperioden fra undfangelsen til og med døden, samt forældrerollens vigtige funktioner. I undervisningen anvendes diverse bøger og pjecer, som er udarbejdet til undervisningsbrug, samt film og dokumentarer, der understøtter de emner, der arbejdes med. 12

13 Idræt Beskrivelse: Idræt er et obligatorisk fag for både piger og drenge og kønsopdelt. Vi har på efterskolens område en gymnastikhal, skolegård og et stort grønt idrætsareal og en inspirerende skøn natur, som tilsammen danner rammerne for vores idrætsfag. Hver elev har som minimum 45 minutters idræt i ugeskemaet, men vi opfordrer og udfordrer hver elev til at vælge flere bevægelses- og idrætsvalgfag, og her er mulighederne mange på Sdr. Bork Efterskole. Formål: Vores formål er at skabe glæde og socialt liv gennem forskellige idræts lege, aktiviteter og sportsgrene, for derigennem at finde glæden ved fysisk udfoldelse og bevægelse. Mål: Det er vores mål, at hver enkelt elev skal lære at indgå og begå sig i det sociale rum, som idrætstimerne på Sdr. Bork Efterskole udfordrer til. Ligeledes er det vores mål, at hver pige og dreng udvikler sig rent fysisk og motorisk. Samtidigt ønsker vi at gøre idrætten bred og åbne op for en vifte af aktiviteter, som tilgodeser, udfordrer og glæder eleverne. Delmål: At ændre den holdning, som vi ofte har mødt, at idræt er kedeligt, uinspirerende og kun for dem, som er fysik og teknisk overlegne. Vi ønsker at skabe en idrætskultur, hvor alle kan være med, uanset tidligere oplevelser af nederlag, herunder fysiske, personlige eller sociale. Der kan være mange negative erfaringer og røster fra tidligere oplevelser i faget idræt, men vi vil arbejde for at vores idrætstimer bliver så interessante, at man ikke vil gå glip af dem. Undervisning i det naturfaglige område Hvert år har vi som minimum én emneuge og én temauge. Emneugen placerer vi i foråret. Vores temauge ligger om efteråret og gerne efter efterårsferien. I disse uger arbejder vi tværfagligt og på tværs af de normale klassetrin og alder. Vi har et lærerteam, som i god tid planlægger ugens forløb og afpasser fælles mål og rammer. Vores helt klare mål med disse uger er at sætte fokus på relevante temaer og emner og derigennem give plads til den tværfaglige undervisningsform, som giver en helheds perspektivering og mulighed for fordybelse. Det er her i disse dage at vi i særlig grad giver plads og rum og fordyber os i hele det naturfaglige område, med alle de spændende og vigtige indgangsvinkler det giver mulighed for. I vores ugentlige obligatoriske fag Jordens Folk som er beskrevet andetsteds, arbejdes der meget tydeligt med geografi og samfundsfag, med mulighed for også at bevæge sig ind i biologien. Omdrejningspunktet i vores anderledes uger er altså at sætte det naturfaglige på dagsordenen og emner/temaer som her kunne være aktuelle er: besøg på forskningscenter ved Århus universitet Foulum, hvor biogas og energi afgrøder bliver anskueliggjort, samt køer med synligt hul i maven bliver demonstreret. Esbjergværket kan skabe en anden ramme for en dag, hvor der vises og fortælles om hvorledes forbrænding bliver omdannet til el og varme. Økolariet i Vejle er et muligt programpunkt, hvor skoven, marken og kloarken og meget mere, bliver vist på en 13

14 spændende og interaktiv måde. El- museet i Tange er en rigtig fysik dag, hvor strøm og højspænding er hovedtemaerne. Vi har i samarbejde med Universitetet i Esbjerg lavet fysik/kemi dage hvor studerende har lavet forsøg for os og sammen med os. Danfoss Universe med alle sine relevante temaer og med specielt tilrettelagte undervisningsdage er et tilbud som vi gerne benytter os af. Vi tilsigter altid at have en aktiv dag med fokus på affald og de konsekvenser det har for vores miljø. Her kan vi se relevante film og selv være aktive i at samle affald op i lokalområdet. Det vores plan at have relevante og aktuelle emner, som har sin dybe rod i det naturfaglige område. Det kunne fx være økologi og biologiens anvendelse. Skolen ligger i et stort landbrugsområde med både økologisk og konventionelt landbrug og de værdi- og samfundsmæssige spørgsmål, som dette måtte rejse, er meget interessante og givende. Her kan der arbejdes på tværs af fag som historie, samfundsfag, geografi og biologi samt de boglige fag dansk og matematik. I vores emne og tema uger har vi det overordnede mål, at sætte det naturfaglige område i fokus. Dette kan fx gøres gennem spændende ture ud af huset hvor relevante steder besøges og gennem tværfaglige undervisningsforløb. I ugerne op til en emne/tema uge kan emnerne åbnes op i de boglige timer, samt selvfølgelig og helt naturligt efterbehandles ind i de fag vi ellers har, såsom dansk, matematik med mere. 3. Valgfag Mål med undervisningen i valgfagene Beskrivelse: Hvert år tilbydes helt unikt mellem 18 og 24 forskellige valgfag på årsskemaet. Eleverne vælger og prioriterer før skolestart deres 10 favoritter og ud fra deres ønsker sammensættes valghold. Valgfagene spænder over bevægelses- og sportsfag, kreative- og IT- fag, håndværksorienterede fag, kost og sundhed, musiske fag, fremmedsprog og sluttelig fag, som omhandler dyr og dyrepleje. Formål: At præsentere eleverne for en bred vifte af spændende og udfordrende fag for derigennem at skabe nye sunde interesser og udvide elevernes horisont. Eleverne får mulighed for at fordybe sig i fag og områder, som kan hjælpe dem i deres udvikling som menneske og senere i livet. Mål: Det er et mål, at eleverne bliver interesserede i og dygtige til de valgfag, de har valgt. Vi ser meget gerne nye interesser og kompetencer blive vakt. Det er også et mål at lade de unge mennesker gå på opdagelse og få afdækket og afprøvet nye evner. At den enkelte elev må se, at livet er sprængfyldt af et utal af muligheder. Delmål: At fastholde eleven i de valgfag, som de selv har valgt i hele perioden. Efter et halvt år (til jul) er det mulige at skifte fagene ud med andre, hvis dette er ønsket. At se eleven tage ansvar for 14

15 at timerne bliver gode ved positiv deltagelse, engagement samt gode input. At eleven kommer til at fungere socialt i valgfagene. Badminton Indhold/arbejdsform: Der er afsat 75 minutter til valgfaget badminton. Vi har lejet os ind i en større sportshal med mange badminton baner. I faget badminton arbejder vi med teknik og grundform. Alle er velkomne på valgfaget uanset tekniske færdigheder, fysisk formåen eller køn. Vi leger mange færdigheder ind og skaber rammer, som giver glæde, frihed og fællesskab. Sidst på året til vores store sportsevent KarisMaj hvor vi mødes med 7 andre efterskoler, er der blandt mange andre idrætstilbud en mulighed for at spille turneringsbadminton for dem, som måtte være interesserede. Bagning Indhold: Der er afsat 90 min til faget i ugeskemaet pr. hold. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om de forskellige bageteknikker, hygiejne, kultur, traditioner, ernæring og sundhed. Endvidere er der stor fokus på samarbejde og kommunikation. Arbejdsform: Der arbejdes som oftest i små grupper på 2-4 elever. I gruppens dannelse tages der udgangspunkt i de enkelte elevers ressourcer. Der er fokus på den interne kommunikation og samarbejde. Der er vægt på sunde alternativer, og via dialog og teori sættes elevernes sundhed i centrum. Boldspil Indhold/arbejdsform: Der er afsat 45 minutter i ugeskamaet til valgfaget boldspil. Vi bruger skolens gymnastikhal til diverse lege og boldaktiviteter. Derudover har vi en god skolegård, beachvolley samt et stort grønt sportsareal, som ligeledes danner rammerne for mangeartede boldaktiviteter. Det sociale element, legen og glæden ved fysik aktivitet er det, som skal kendetegne valgfaget boldspil. I løbet af året kommer vi rundt omkring alle de større kendte boldspil. Gennem forskellige boldlege og små spil får vi kendskab til et utal af aktiviteter, som alle har det formål, at vi får rørt os og får grint og moret os. I boldspil udvikler vi også vores egne lege og spil og lader kreativiteten få plads og rum. 15

16 Elektronik Indhold/arbejdsform: Der er afsat 45 minutter i ugeskemaet til valgfaget elektronik. Vi arbejder med elektronik både ude og inde. Vi har et lokale til elektronik, hvor vi arbejder med de praktiske opgaver, indrettet med værktøj og udsugningsanlæg. Derudover er vi på ture ud af huset for at opleve, hvordan man bruger elektronik og elektricitet i samfundet. Vi arbejder med mange former for elektronik i faget. Der bliver fra første time sat stort fokus på sikkerhed og ikke mindst elsikkerhed, eleverne bliver undervist i brug af værktøj og loddeapparater. I løbet af året vil der blive undervist i forskellige emner, men altid med udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og forudsætninger. Nogle af de emner kunne være: Gennemgang af elektroniske kredsløb, lodning og fejlfinding af kredsløb, opbygning og programmering af Lego Mindstorm robotter, programmering og kørsel med racerbiler. Al undervisning vil være for at styrke den enkelte elevs nysgerrighed og viden indenfor elektronik og elektricitet. Fodbold Indhold/arbejdsform: Der er afsat 75 minutter i ugeskemaet til valgfaget fodbold. Om vinteren spiller vi indendørs fodbold i fremlejet hal. Forår og efterår spiller vi på skolens fodboldbane, som ligger bagved skolen. Alle elever er velkomne på valgfaget fodbold uanset køn og evner. Vi ønsker at skabe en kultur af fællesskab og glæde omkring fodbold. Vi vil styrke det sociale element gennem små spil og lege, som udvikler tekniske færdigheder, kondition og fysik. Når muligheden opstår for at deltage i skoleturneringer, sportsstævner med mere, tager vi af sted for at repræsentere vores efterskole. Gokart Der er afsat 75 minutter pr. hold i ugeskemaet til valgfaget Gokart. Der bliver kørt på vores offroad gokartbane. Ved vinter halvåret vil der være mulighed for større renoveringen af vore gokarts og diverse hængepartier på værkstedet. Endvidere vil der i vinter halvåret være mulighed for besøg ved diverse leverandører og andre relevante virksomheder. Faget henvender sig til alle uanset alder og køn, faget er et sted, hvor eleven kan opleve fart og læring. Eleven får en basal motorlære samt viden om, hvordan man begår sig på et værksted og i en gokart, og hvordan man samarbejder for at få mest glæde ud af faget. 16

17 Kreativ kunst Indhold / arbejdsform: Der er afsat 60 min til faget kreativ kunst. Eleverne vil i dette fag møde forskellige metoder og teknikker til fremstilling af produkter. Vi har et undervisningslokale til faget, men arbejder af og til uden for faglokalet, hvis det er muligt. Faget er for alle, der har interesse, lige meget om man har erfaring eller ej. Alle kan udvikle sig ved øvelse og studier, som faget giver rig mulighed for. Vi arbejder med forskellige materialer og eleverne fremstiller produkter til udstilling rundt omkring på skolen. Mål: At eleverne tør fremvise/ udstille deres ting både for hinanden i lokalet og for de andre på skolen. Motion og Sundhed Indhold: Der er afsat 90 min til faget i ugeskemaet. Faget sætter fokus på elevens fysiske og psykiske sundhed igennem fysisk udfoldelse, ernæring, fysiologi og anatomi. Endvidere at eleverne oplever glæde ved motion og større muligheder for at træffe de rigtige valg i forhold til egen sundhed. Arbejdsform: Undervisningen tager udgangspunkt i de enkle elevers forudsætninger for faget. Der undervises i forskellige former for sport og motion med udgangspunkt i elevernes interesseområder. Aktiviteterne forgår på skolens områder, samt i nærområdet. Der vil være fokus på, hvad motion og ernæring gør ved kroppen og sindet. Multimedie Indhold/arbejdsform: Der er afsat 45 minutter i ugeskemaet til valgfaget Multimedie. Vi arbejder med Multimedie på skolen både ude og inde. Vi bruger spejlrefleks kameraer, videokameraer og smartphones til at optage med. Vi redigerer billederne eller videoen på skolens mac computere, eller på elevernes egne computere. I Multimedie bliver eleverne undervist i brugen af mange forskellige former for digitalt udstyr. Vi bruger meget tid på de enkelte projekter, så vi kan producere noget fornuftigt. Vi giver eleverne mulighed for at udtrykke deres egne ideer på billeder og lyd. Eleverne vil lære at redigere video og 17

18 billeder. Der vil ligeledes blive undervist i lyssætning og billedkomposition. Al undervisning vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs evner og muligheder. Ridning og dyrepleje Indhold og arbejdsform: Der er afsat 90 min pr. hold i ugeskemaet. Ridning og dyrepleje er et fag, hvor der lægges stor vægt på hele det sociale aspekt, der er i samarbejdet med og omkring heste. Der undervises i dyrepleje, hestens adfærd og fysiske tilstand og de pligter, som er forbundet med det at have en hest. I selve den del af faget hvor der rides på hestene, er det vigtigt at lære gode færdigheder, samt det at kunne styre egen krop og bevægelse. Gennem ridning højnes elevens motorik og derved gives bedre muligheder for indlæring. Sang Indhold/ arbejdsform: Der er afsat 45 min til faget sang. Sang og det at synge er afslappende, dejligt, vigtigt og en del af den danske kultur. I dette fag bruger vi tid på at lytte til og synge sange. Eleverne skal møde sange på forskellige sprog og af forskellige kunstnere, vi synger bl.a. fædrelands,- børne- og årstidssange. Vi lytter til og går i dybden med sange, der er oppe i tiden, og som de har en relation til. Alle kan være med i faget på tværs af erfaring. Mål: At eleverne tør stå frem og synge for et publikum. Sorte fingre Der er afsat 75 minutter i ugeskemaet til valgfaget Sorte Fingre. Undervisning foregår på skolens værksted. Eleven lærer basale værksteds færdigheder, gennem forskellige projekter der bliver bygget ud af metal. Eleverne lærer at samarbejde med hinanden. Samt udfolde deres kreative egenskaber gennem projekterne, glæde ved at have skabt noget med egne hænder, se idéen bliver til virkelighed. Eleven lærer endvidere om sikkerhed og basal færdsel på et værksted. Undervisning giver eleven plads til at kommer med egne projekter, idéer og glæde ved arbejdet. Der gives også plads til besøg vedrørende relevante virksomheder. 18

19 Sport på Tværs Indhold/arbejdsform: Arbejdsformen og tankegangen bag ved faget er, prøv noget nyt. Der er afsat 3 x 45 min til faget i ugeskemaet, så mulighederne er mange, også hvis vi har brug for at køre længere væk fra efterskolen for at deltage i, eller afprøve forskellige idræts- og friluftsaktiviteter. Vi ønsker gennem alsidige og forskelligartede idrætskulturer at skabe interesse og nysgerrighed blandt de unge og give dem glæde og velvære gennem bevægelse. Vi giver i faget mulighed for enkeltstående oplevelser, typisk ud af huset i en idrætsforening og lignende, som åbner op for et enkelt besøg. Det kan være i en skydeklub, squash, kampsport og meget mere. Vi har på efterskolen mulighed for vandaktiviteter i form af kano, havkajak og windsurfing. Disse aktiviteter foregår i trygge rammer i Ringkøbing Fjord og aldrig om vinteren. I Sport på tværs benytter vi os af den omkringliggende natur, hvor fjorden og klitterne, skoven og heden danner rammerne for bevægelse og fysisk udfoldelse gennem fx cykling, løb og leg. Gennem alle de fysiske aktiviteter, er det et mål at give de unge elever en kultur omkring sundhed og gennem bevægelse, vi ønsker det må motivere dem til senere i livet at være fysisk aktive, sunde og glade. Styrketræning Der er afsat 45 min pr. hold i ugeskemaet til styrketræning. Formålet med dette fag er at vedligeholde eller øge elevernes aktivitetsniveau samt at give dem en større kropslig bevidsthed. Endvidere er formålet, at eleverne finder glæde i fysisk aktivitet. Arbejdsform og indhold: Vi vil arbejde aktivt på at styrke muskulaturen, og øge udholdenheden. Kravene som stilles vil altid tilpasses eleverne individuelt. Gennem samtaler/debatter forsøges det tydeliggjort, hvilke konsekvenser diverse tilvalg og fravalg har på kroppen og psyken, f.eks. gennem træning, kost, doping, søvn, stress osv. Træværksted Der er afsat 90 min. til valgfaget træværksted. Vi arbejder med mange forskellige ting inden for træ alt fra små opgaver, som f.eks. fuglekasser, strandstole, små kommoder eller skæftning af knive til store opgaver som f.eks. bygning af shelter. Alle elever er velkomne på valgfaget, uanset kvalifikationer. Vi ønsker at de må få indblik i, hvordan man læser en simpel arbejdstegning, få øvelse i at bruge forskellige håndværktøjer (f.eks. sav, hammer og stemmejern) Derudover ønsker vi at øve deres evne til at samarbejde. 19

20 Tysk Indhold/arbejdsform: Der er afsat 90 min til faget i ugeskemaet. Tysk er både for elever, som tidligere har haft faget, men også for nybegyndere. Alle kan altså deltage i faget. Vi tager udgangspunkt i begyndermaterialer, men undervisningen differentieres ud fra den enkelte elevs faglige kunnen og behov. Målet er, at eleverne skal kunne tale og forstå tysk. Derfor vil der bl.a. være fokus på samtaleopgaver, såsom at eleverne lærer at præsentere sig selv på tysk samt samtale om hverdagsting, f.eks. ud fra de tekster, vi arbejder med. Der arbejdes også lidt med den tyske grammatik, men fokus er på den mundtlige del, og vi arbejder især med at øge ordforrådet ud fra diverse opgaver. Derudover skal eleverne have kendskab til Tysklands historie og kultur. I undervisningen arbejder vi desuden med: - Tekster med opgaver om relevante emner - Ordforrådsopgaver - Film og kortfilm - Lytte øvelser - Computerprogrammer - Grammatik - Spil, quiz og lege - Letlæsningsbøger Ud i det blå Indhold/arbejdsform: Der er afsat 120 minutter i ugeskemaet til valgfaget ud i det blå. Faget ud i det blå tager udgangspunkt i ture ud af huset. Vi vil ud og opleve kulturen og se historiske steder. Vi vil lære noget om det samfund, vi bor i med alle dets kulturelle tilbud. Vi vil opleve naturen på nærmeste hold både sommer og vinter. I Ud i det blå tager vi et sted hen i Danmark for at opleve stedet. Der vil blive undervist i kulturel forståelse med besøg på diverse museer i Danmark. Vi besøger historiske steder og oplever det på nærmeste hold. Vi går tur i skoven og lærer om skovens dyr og planter. Vi lærer at bruge GPS og finder geocacher ved hjælp af smartphones. Vi oplever bysamfund. Den røde tråd i alt, hvad vi laver, er at give eleverne en forståelse af det omkringliggende samfund, at give eleverne en lyst og nysgerrighed til selv at komme ud og opleve verden. 20

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere