Lystruphave Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystruphave Efterskole"

Transkript

1 Lokalplan nr Lystruphave Efterskole Med tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2000 Silkeborg Kommune Juni 2007

2 2

3 LOKALPLANER OG PLANSYSTEMET Det danske plansystem er fastsat i Planloven og er opbygget som et rammesystem. Det betyder, at en lokalplan ikke må stride imod kommuneplanen, regionplanen eller udstedte landsplandirektiver. Planlægningen skal ligeledes sikre overensstemmelse med berørte sektorplaner f.eks. indenfor veje, spildevand, vandforsyning m.m. Når en lokalplan er endeligt vedtaget er den bindende for borgerne, idet den tinglyses på de ejendomme den omfatter. Lokalplanen pålægger dog ingen handlepligt til f.eks. at opføre de nye veje eller bygninger planen beskriver. Det vil sige, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte som hidtil. Men lokalplanens bestemmelser er bindende for nyetableringer og ændringer, der foretages inden for området. HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af et afgrænset område. Det kan f.eks. være bestemmelser om områdets anvendelse, om bebyggelsens placering, omfang og udformning, om bevaring, om veje- og stiforhold m.m. Lokalplaner skal udarbejdes for at realisere større udstykninger eller større bygge- og anlægsprojekter. Om et projekt er større beror på en vurdering af projektets omfang og karakter i forhold til omgivelserne. Lokalplaner kan også udarbejdes i andre tilfælde. En lokalplan skal sikre, at et projekt på forhånd er afklaret med gældende planlægning og lovgivning. Lokalplaner skal også sikre borgerne mulighed for at øve indflydelse på den lokale planlægning. BORGERNES INDFLYDELSE Et forslag til lokalplan fremlægges offentligt i mindst 8 uger, hvor alle har mulighed for at fremføre kommentarer til planens indhold. Der er visse grænser for, hvor meget et lokalplanforslag kan ænd- 3

4 res, før der skal fremlægges et nyt lokalplanforslag. Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og ændringsforslag inden planen vedtages endeligt, men er ikke forpligtiget til at efterkomme disse. Som konsekvens heraf kan der ikke klages over, at Byrådet efter borgernes mening burde have truffet en anden planmæssig afgørelse, dvs. om planen og dens indhold og bestemmelser er hensigtsmæssige. Kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige, man kan klage over den endeligt vedtagne lokalplan, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at fastsætte bestemmelser, eller hvis man mener planen strider imod lovgivningen. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanens baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Tekniske sektorplaner Miljøvurdering Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Endelig retsvirkninger af den vedtagne lokalplan Tilladelser mv. fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen Forudsætninger for opførelse af ny bebyggelse Anvendelse af omkringliggende naturområder 21 LOKALPLAN NR Formål 22 2 Området 22 3 Områdets anvendelse 22 4 Udstykning 23 5 Bebyggelsens omfang og placering 23 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 24 7 Ubebyggede arealer/ Udenomsarealer 25 8 Veje og stier 26 9 Teknik Bonusvirkning Retsvirkninger 28 Vedtagelsespåtegning 28 KOMMUNEPLANTILLÆG NR U1K Efterskole, undervisnings- og kursusvirksomhed eller anden institution. 29 Kortbilag nr. 1 Afgrænsning af lokalplanområdet og beliggenhed af område I, II og III Kortbilag nr. 2 Beliggenhed af byggefelter, p-arealer og vejadgang. Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan Kortbilag nr. 4 Kommuneplanrammer 5

6

7 1 REDEGØRELSE 1.01 Lokalplanområdets beliggenhed Denne lokalplan omfatter et areal på ca. 11½ hektar nord for Kulsø i Them Kommune. Arealet anvendes af Lystruphave Efterskole, og lokalplanen omfatter matr. nr. 5 e og 5 o Torup By, Vrads beliggende Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup. Lystruphave Efterskole er beliggende nord for Kulsø, og er nabo til store fredskovpligtige arealer. Der er enkelte helårsboliger og fritidshuse øst og vest for efterskolen, mens der mod nord er et større ubebygget område med fredskov. Umiddelbart syd for Lystruphave Efterskole, syd for Kulsø kører den populære veteranjernbane Bryrup/Vrads Station. Der er ca. 2½ km til Bryrup, et bysamfund med ca indbyggere. Se nedenstående figur. Figur 1 Lokalplanområdet er beliggende nord for Kulsø Lokalplanens baggrund og formål Det er målet, at lokalplanen skal muliggøre, at den eksisterende specialundervisnings efterskole, der i foråret 1991 blev etableret i de tidligere hotelbygninger har mulighed for at udvide og modernisere bygningerne. Bl.a. ved at opførelse af en hal, nye undervisningslokaler, lærerboliger samt en udbygning af elevantallet fra de nuværende 71 elever til 80 elever. Idrætshallen skal bruges i undervisningen og i fritiden. Idræt er et selvstændigt fag, men fysisk aktivitet indgår også i undervisningen i de boglige og musiske fag. Der planlægges opført et musiklokale med lydstudie i forbindelse med hallen. Med henblik på at motivere eleverne til fysisk udfoldelse i fritiden, planlægges der også i forbindelse med hallen etableret opholdsrum samt rum til styrketræning og bordtennis. 7

8 Idrætshallen tænkes i et vist omfang stillet til rådighed for foreninger i lokalområdet. De nye undervisningsrum planlægges etableret ved opførelse af nye bygninger, som skal erstatte eksisterende bygninger, som er byggeteknisk dårlige, og som er uegnede pga. bygningsform og ringe lofthøjde. Undervisningsrummene udformes ud fra ideerne i læringsstilskonceptet med stor variation i størrelse, form og dagslystilgang. De nye værksteder til træ- og metalarbejde skal bruges i den praktiske del af undervisningen. De skal erstatte de eksisterende værksteder, som er nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettede. De ekstra medarbejderboliger opføres bl.a. på baggrund af et lovgivningsmæssigt krav om, at der skal være mindst 2 medarbejderboliger på en efterskole. De ekstra elevboliger skal gøre det muligt at optage det antal elever, som anses for optimalt under hensyn til pædagogik og drift. Elevboligerne tænkes tilvejebragt ved ombygning af den eksisterende hovedbygning, alternativt ved opførelse af en ny bygning. Denne udbygning og modernisering af efterskolen kan dog kun finde sted, når det foretages under hensyn til det særlige naturområde som Lystruphave Efterskole er en stor del af, hvorfor en lokalplan skal indeholder bestemmelser om materialer, beliggenhed af ny bebyggelse (byggefelter) og farvesammensætning m.v. Nybygninger samt ombygning og nedrivning af eksisterende bygninger vil bidrage til at højne kvaliteten af bygningerne og give en større helhed i anlægget og en bedre visuel tilpasning til omgivelserne. Bygningerne opføres og indrettes til brug for Lystruphave Efterskole, men der er ikke noget til hinder for, at ejendommen kan anvendes til lignende formål herunder undervisnings- og kursusvirksomhed, anden institution o. lign. Det understeges, at ejendommen ikke kan anvendes til hotelvirksomhed, og at den udarbejdede konsekvensvurdering af Lystruphave Efterskoles påvirkning af naturområdet habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34 er udarbejdet ud fra den anvendelse, der er af efterskolen i dag samt i forhold til de ønskede ændringer. Lokalplanen har til formål, 8 at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse og modernisering af den eksisterende bebyggelse på ejendommen. at give mulighed for en begrænset udvidelse af elevantallet.

9 at ny bebyggelse opføres således, at den så vidt mulig ikke er synlig fra Kulsø. at ny bebyggelse er diskret og tilpasset områdets karakter samtidig med, at eksisterende bebyggelse gradvis tilpasses den nye bebyggelses karakter. at sikre, at ny bebyggelse i dimensioner, udformning og materiale- og farvevalg harmonerer med omgivelserne. at sikre, at ombygning af eksisterende bebyggelse medvirker til, at det samlede anlæg harmonerer med omgivelserne Eksisterende forhold Området anvendes af Lystruphave Efterskole, der blev etableret på ejendommen i foråret 2001 og indrettet i de tidligere hotelbygninger, der også har tjent som børnehjem og tilbage i 1900 tallet blev opført som liebhaverbolig. NATUR Lokalplanområdets bebyggede del har åbne grus- og græsarealer, havebeplantning og træbevoksning som enkeltstående træer og klynger af træer. De ubebyggede arealer, herunder skrænten mod søen er overvejende skovbevokset. En del af skovbevoksningen i lokalplanområdet er forvokset juletræsbeplantning. Den resterende del fremstår som naturskov ligesom skoven omkring området. Terrænet stiger jævnt fra øst mod vest. Mod øst er der et areal, der næsten er i niveau med søen, mens det mod vest er hævet med en skrænt ned mod søen. Kulsø er en næringsrig sø, og den er tæt forbundet med Kvindsø, som danner afløb fra Bryrup Lansø. Fra Kulsø løber Lysstrup å, som længere mod nord munder ud i Salten å, der afvander til Gudenåen. Nord og vest for efterskolen ligger Snabegård Plantage, som primært består af nåleskov med partier af ædelgran, douglasgran, contortafyr og rødgran, samt mindre partier med bøge/ og egeskov. De ældste partier i Snabegård Plantage er fra 1800 tallet, men en væsentlig del af skoven er etableret i 1940erne eller senere. Nordøst for efterskolen, nordøst for Lystrupmindevej, findes Velling Skov, der hovedsagelig består af løvskov i form af bøg. Ind imellem findes partier med nåleskov og egeskov. Dele af skoven er udlagt som urørt skov. Der er tale om en meget naturpræget skov med partier af ældre og yngre træer. Dele af skoven blev beplantet i 1739, mens andre beplantninger er væsentlig yngre. Skoven er præget af væltede, henfaldne træstammer, knækkede grene og åbne lysninger som følge af de væltede træ- 9

10 er. Der er en stor artsdiversitet inden for fugle, insekter, svampe og planter. Formålet med at henlægge skoven som urørt skov er netop at skabe en mere varieret natur med større mangfoldighed af arter. Terrænet i både Snabegård Plantage og Velling Skov er meget kuperet med bakker, skrænter og dybe dalstrøg. BYGNINGER Bygningerne omfatter den oprindelige liebhaverbolig i 2 ½ etage. Den udgør med de senere tilbygninger skolens hovedbygning med fællesrum og elevboliger. Omkring hovedbygningen ligger der en række mindre bygninger overvejende i 1 etage med undervisningslokaler, elev- og forstanderbolig samt værksteder og garager. Bygningerne bærer præg af at være opført og udbygget af flere gange og indenfor snævre økonomiske rammer. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLE Skolen er en selvejende institution med rod i KFUM og KFUK i Danmark og Y Men s bevægelsen. Den drives således på et folkekirkeligt grundlag. Skolen henvender sig til elever med indlæringsvanskeligheder i dansk og matematik. Undervisningen bygger på den iagttagelse, at eleverne lærer på forskellige måder. Man arbejder med forskellige læringsstile, der tilgodeser de enkelte elevers særlige behov. Undervisningen indeholder meget praktisk undervisning med værkstedsarbejde og fysisk udfoldelse. Som et særligt element inddrages naturen i undervisningen. Eleverne på 8/10 klassetrin lærer om økologi og bæredygtighed, og de lærer at færdes i naturen på naturens betingelser. Dette udløser, at der er særdeles meget fokus på, hvordan eleverne forholder sig til det nære område herunder flora og fauna. Der er nu ca. 70 elever, og der ønskes efter tilbygningen og moderniseringen ca. 80 elever på efterskolen. Dette udløser, at der ca. er 20 medarbejdere tilknyttet skoles drift. I ferier og weekends udlejes skolen lejlighedsvis til kurser eller fritidsaktiviteter Lokalplanens forhold til anden planlægning NATURA 2000 Lokalplanområdet ligger indenfor habitatområde H49 (Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov, Palsgård Skov) og fuglebeskyttelsesområde F34 (Skovområde syd for Silkeborg, hvorfor 10

11 ejendommen også er kategoriseret som Natura Denne registrering har bevirket, at Them Kommune har fået udarbejdet den konsekvensvurdering i forbindelse med modernisering og udvidelse af Lystruphave Efterskoles i forhold til det internationale beskyttelsesområder, der kan ses på Them Kommunes hjemmeside og rekvireres ved henvendelse til Them Kommune pr. 1. januar Silkeborg Kommune, Teknisk Afdeling, Plan & Byg. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLE * Figur 2 Lystruphave Efterskole er beliggende indenfor habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Det er konklusionen på konsekvensvurderingen, at Lystruphave Efterskole ikke påvirker udpegningsgrundlaget negativt, hvilket er baggrunden for, at Them Kommune har ladet udarbejde en lokalplan. Se afsnit 1.06 Miljøvurdering REGIONPLANEN Lokalplanen og dens bestemmelser er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i regionplanen for Århus Amt. KOMMUNEPLANEN Området er ikke omfattet af kommune- eller lokalplanlægning. Århus Amt og Them Kommune har i 2001 godkendt etablering af efterskolen ZONEFORHOLD Lokalplanområdet ligger i landzone. Med lokalplanens endelige vedtagelse er lokalplanområdet fortsat beliggende i landzone. 11

12 SERVITUTTER Indenfor lokalplanområdet er der ikke tinglyst servitutter, der er til hinder for lokalplanens virkeliggørelse. BESKYTTELSESLINIER OG ANDRE HENSYN Der er ikke arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (dvs. beskyttelse af moser, heder, eng m.v). Ejendommen er omfattet af sø- og skovbyggelinie jf. naturbeskyttelseslovens 16-17, hvilket er medvirkende til, at der stilles særlige krav til beliggenhed, visuelt udtryk og materialevalg til ny bebyggelse. LANDBRUGSPLIGT Lokalplanområdet er noteret som frijord. STØJFORHOLD Der forventes ingen støjmæssige problemer mellem den planlagte arealanvendelse og omgivelserne. Det forventes, at opførelsen af en idrætshal samt bedre indendørs opholdsarealer vil virke støjnedsættende Tekniske sektorplaner TILSLUTNING Byggeri og anlæg skal tilsluttes forsyningsledninger og afløbsanlæg i overensstemmelse med de planer, der er godkendt af Byrådet. REGN OG SPILDEVAND skal afledes i overensstemmelse med den gældende Spildevandsplan. Skolen har eget biologisk rensningsanlæg med nedsivning. Anlægget er under løbende kontrol af myndighederne. Det bemærkes, at såfremt anlægget ikke overholder grænseværdier mv., bør Lystruphave Efterskole tilsluttes offentligt spildevandssystem. En tilslutning til det offentlige rensningsanlæg i Them vil medføre, at der udledes færre næringsstoffer i området, samtidig med at rensningen er mere effektiv på Them rensningsanlæg VANDFORSYNING til området sker fra Bryrup Vandværk. VEJADGANG til skolen sker ad grusbelagt privat fællesvej Lystruphavevej. Skolen er aktivt interesseret i etablering af en offentlig gangsti rundt om Kulsø, og skolen er villig til at afgive areal til anlæg af en sådan sti. Naturstien Horsens-Silkeborg passerer gennem området. Ikkemotoriseret passage ad stien må ikke hindres. VARMEFORSYNING sker via oliefyr suppleret med fastbrændselfyr. 12

13 1.06 Miljøvurdering Them Kommune har foretaget en scooping, der har givet anledning til, at der er udarbejdet en afgrænset miljøvurdering i forhold til Lystruphave Efterskolens visuelle påvirkning af omgivelserne og Lystruphave Efterskoles påvirkning af Natura 2000 området. Det er Them Kommunes vurdering, at miljøvurderingen kan afgrænses til bygningernes visuelle udtryk og fysiske indgreb i det særlige naturområde og Lystruphave Efterskolens påvirkning af fuglebeskyttelsesområde F34 og habitatområde H49. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLENS VISUELLE UDTRYK Den eksisterende bebyggelse på ejendommen er bestående af en stor hvid hovedbygning i 2½ etage indeholdende bl.a. kontor, undervisningslokaler, køkken, spisesal, fælles opholdsarealer elevfløj m.v. Der er herudover elevboliger et par undervisningsbygninger, værksteder m.v. Den eksisterende hovedbygning virker særdeles synlig fra Kulsø både pga. proportioner og omfang. Elevboligfløjen (det gamle motel) er delvis synlig fra Kulsø, og den øvrige bebyggelse er ikke synlig fra Kulsø (undervisningslokaler m.v.), idet de er beliggende skjult bag eksisterende beplantning ned mod søen. Mod nord- øst og vest er bebyggelsen skjult pga. det kuperede terræn og bevoksning. Figur 3 Lystruphave Efterskoles indretning med stiplet linie bygninger, der agtes fjernet. Den eksisterende bebyggelse virker meget rodet og uharmonisk, og den bærer præg af, at ejendommen har været anvendt til forskellige formål, samt at den trænger til en grundig modernisering. 13

14 Lystruphave Efterskole ønsker at udvide og modernisere efterskolen, hvorfor der er udarbejdet et dispositionsforslag, der indeholder en plan for udvidelsen og moderniseringen af efterskolen. En gennemførelse af dispositionsforslaget medfører, at der ønskes opført en hal på 1495 m 2 inkl. musiklokale, bordtennis, opholdsrum, styrketræning, depot og omklædning. 1-2 nye lærerboliger på 2 x 150 m 2. nye undervisningslokaler til henholdsvis humaniora på 195 m 2, naturfag på 300 m 2 og værksteder på 300 m 2. ny cykelparkering med fastbrændselsfyr og brænderum på 200 m 2. yderligere elevboliger i ny overetage til hovedbygning og evt. elevboliger i 1 ny bygning på 100 m 2. nye p-pladser nord for den nye idrætshal. Der ønskes samtidig fjernet følgende bygninger stakladen på ca. 175 m 2. metalværkstedet på ca. 125 m 2. cykelparkering på ca. 125 m 2 annekset på ca. 175 m 2 (to etager og således 350 etagemeter) Birkebo på ca. 55 m 2 (to etager og således 110 etagemeter) HAL LÆRERBO- LIGER FYSISKE AK- TIVITETER HUMANIORA ELEVBOLIGER NATURFAG VÆRKSTEDER FORSTANDERBOLIG CYKELPARKERING/ FASTBRÆNDELSFYR GARAGE HOVEDBYGNING EVT. ELEVBOLIGER Figur 5 Ny og eksisterende bebyggelse på Lystruphave Efterskole Det fremgår af den fremsendte beskrivelse af bebyggelsen, at der fortrinsvis vil blive tale om 1-1½ etages byggeri. Den eksisterende hovedbygning vil som i dag blive fastholdt i 2½ etager med en evt. tilbygning. 14

15 Det er ønsket, at vinduer og udvendige døre vil blive med opdelte glasfelter, hvor man mod omgivelserne vil have begrænsede glasarealer. Det forventes, at der mod skolegrønningen (det forstyrrede område) vil forefindes større partier med glas. Den nye bebyggelse ønskes opført med f.eks. tagpap med lister, og ydervæggene vil fortrinsvis blive murede, der vil dog også blive tale om lettere materialer som træ eller plader med mat overflade. Figur 6 Eksempel på princip for ny bebyggelse Bebyggelsen vil fortrinsvis blive opført i mørke farver f.eks. sort tagpap med lister. Ydervæggene ønskes ligeledes i mørke farver som brun umbra, antracit og sort. Vinduer og udvendige døre vil blive malet i lyse farver f.eks. hvid. Det er målet over tid, at den eksisterende og nye bebyggelse vil få et ensartet udtryk. Arealerne omkring bygningerne udlægges som grønning med bløde overgange mellem de forskellige niveauer. Det er planen, at største dele af skolegrønningen tilsås med græs, og at evt. kommende skråninger tilplantes med sammenhængende lav beplantning f.eks. bøgepur. Stier og terrasser belægges med betonfliser, og veje og parkeringsarealer udlægges med grus. Den ønskede hal graves ind i det eksisterende terræn samtidig med, at der vil blive gravet ud for adgang til den del af bygningen, der ligger under terræn. Det forventes, at der bliver tale om 3600 m 3 jord, der ønskes jævnet ud på det areal, der om sommeren benyttes til bibelcamping. VURDERINGEN AF BEBYGGELSENS PÅVIRKNINGEN AF OMGIVELSERNE Det er vurderingen, at den ønskede bebyggelse ikke vil indvirke negativ i området, idet bebyggelsen bliver sammenhængende, og at den bliver opført i tilknytning til den eksisterende bebyggelse indenfor det område, hvor den eksisterende bebyggelse i dag er beliggende, således at bygningerne indgår i en naturlig helhed indenfor et område, der allerede er forstyrret og kunstigt reguleret. 15

16 Det er herudover væsentligt, at bebyggelsen opføres i mørke farver, og at den nye bebyggelses visuelle forstyrrelse mod syd, øst, vest og nord må betegnes som værende meget begrænset. Dette vurderes at være tilfældet, idet den nye bebyggelse primært opføres bag den eksisterende bebyggelse som f.eks. dobbelthuse (jf. figur 5), samtidig med at den bliver delvist skjult i kraft af det meget kuperede skovområde. Det bør herudover bemærkes, at de visuelle gener omhandlende den ønskede hal inklusive diverse funktioner minimeres kraftigt ved, at den graves ind i det bakkede terræn, således at den ikke træder frem i landskabet, men holdes under trækronerne. Det synes dog væsentligt, at der i en kommende lokalplan indføjes bestemmelser om at den eksisterende bevoksning på de sydvendte skråninger ikke må fjernes, men at den skal plejes, således at der opnås optimale vækstbetingelser. at der etableres en byggelinie mod fredskov på 20 meter. at de nye elevboliger, så vidt det er teknisk og økonomisk forsvarligt indrettes i den tidligere hotelbygning. at ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne. at bebyggelsen skal have et ensartet udtryk, hvilket medfører, at den eksisterende bebyggelse, der bibeholdes gradvis skal ændre udtryk, således at den får samme karakter som den bebyggelse, der opføres. at bebyggelsen skal opføres diskret uden store vinduespartier mod Kulsø. at bebyggelsen skal opføres i mørke farver. Det er herudover væsentligt, at bebyggelsen ikke vil medføre en ændring af det naturlige kuperede terræn, idet bygningerne vil blive placeret i terrænniveau, og terrænet får lov til at forløbe frit mellem bygningerne. Den ønskede hal med tilhørende p- plads medfører dog en del terrænregulering, idet det forventes, at 3600 m 3 jord skal fjernes. Det synes dog at være væsentligt, at arealet allerede er kunstigt reguleret, idet arealet er kendetegnet ved få træer samtidig med, og at det tydeligt fremgår, at der tidligere har været tale om terrænregulering med karakter af evt. tidligere grusgravning. 16

17 LYSTRUPHAVE EFTERSKOLES PÅVIRKNING AF HABI- TATOMRÅDE H49 OG FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDE F34. EF-habitatområde H49 er som helhed udpeget for en lang række arter og naturtyper. Følgende naturtyper vurderes at være relevante i forhold til efterskolens udbygning og aktiviteter i området 3150 Næringsrige søer med flydeplanter eller store vandaks 9120 Bøgeskove på morbund med Kristtorn 9130 Bøgeskove på muldbund 9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund Det vurderes, at følgende arter er relevante for udpegningsgrundlaget 1318 damflagermus 1355 Odder EF-fuglebeskyttelsesområde F34 indeholder Hvepsemåge Stor hornugle Isfugl Sortspætte Hedelærke Rødrygget tornskade Det gælder at både hornugle, isfugl og sortspætte yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. KONSEKVENSERNE AF LYSTRUPHAVE EFTERSKOLES PÅVIRKNING AF HABITATOMRÅDE H49 OG FUGLEBE- SKYTTELSESOMRÅDE F34 Naturtyper Udbygningen af Lystruphave Efterskole vurderes ikke at have negative fysiske konsekvenser for de naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H49. Dette begrundes med at alle anlægsarbejder, transport og deponering af overskudsjord udelukkende vil finde sted på eksisterende bebyggede arealer, veje, sportspladser, campingpladser mv. Byggeriet vil heller ikke medføre øget belastning med næringsstoffer til den nærliggende Kulsø. 17

18 Ved opførelsen af idrætshallen vil det være nødvendigt at rydde en ca. 5 meter bred zone af en eksisterende beplantning med nordmannsgran og birk inden for skolens område. Denne beplantning vurderes ikke at være omfattet af naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H49. De nuværende aktiviteter i forbindelse med skolens undervisnings- og fritidsarrangementer foregår primært på eksisterende veje og stier i skovområdet. Skolen benytter også Kulsø til forskellige aktiviteter som f.eks. kanosejlads og lystfiskeri. En forøgelse af elevantallet og planerne for de fremtidige aktiviteter vil ikke føre til øget fysisk påvirkning af naturtyperne. Arter For de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for EFhabitatområde H49 og EF-fuglebeskyttelsesområde F34 er forstyrrelseseffekten altafgørende i forhold til om de kan benytte området som levesteder. I anlægningsfasen vil trafikken øges midlertidigt på skolens arealer og de nærmeste veje, især skovvejen fra byggepladsen til det område, der benyttes til bibelcampingpladsen i sommerferien, hvor det forventes, at overskuds jord skal nivelleres ud. Området med byggeaktiviteter og behov for kørsel er dog så begrænset, at mulige forstyrrelseseffekter kan regnes for ubetydelige i forhold til de arter, der indgår i udpegningsgrundlagene. Desuden kan forstyrrelserne i forbindelse med anlægsarbejdet regnes for ubetydelige sammenlignet med de mange aktiviteter, der i forvejen finder sted på skolens arealer og som det lokale dyreliv i stort omfang har vænnet sig til. Der vil fremover ikke foregå flere aktiviteter på søerne og langs Bryrup Å og Lystrup Å, end der gør i dag. Det vurderes derfor, at en udbygning af elevantallet ikke vil medføre væsentlige flere negative konsekvenser for de dyre- og fuglearter, som indgår i udpegningsgrundlagene, og som er tilknyttet vandområderne. Isfugl har i forvejen ynglet nær skolen, og der kan være tegn på, at odderen måske er ved at sprede sig trods de nuværende aktiviteter på efterskolen. Odderen er desuden mest nataktiv, hvor der typisk er ro på skolen. Det er samtidigt dokumenteret, at odderen i stort omfang kan vænne sig til menneskes aktiviteter. Arten er således i de senere år fundet i eller nær centrum af flere større danske byer herunder Randers og Varde. De beskrevne aktiviteter i form af løb, cykling og gåture, der i dag foregår i skovene uden for skolens egen matrikel har heller ikke hindret forekomst eller øget etableringen af følsomme fuglearter som stor hornugle og sortspætte. Det vurderes, at de beskrevne fremtidige aktiviteter, ligeledes vil være uden negativ påvirkning af fuglelivet. Efterskolen har forskellige faste ture i nærområdet, og i den forbindelse bør det nævnes, at færdsel og benyttelse af efterskolens 18

19 tur 2 til Velling Skov kun finder sted på allerede etablere stier og veje, og at den kun bør benyttes til fælles ugeture fra medio august til nytår, uden for fuglenes yngletid. Herudover bør tur 6 i Snabegård Plantage nævnes, idet dette er et forslag til en ny rute, der er planlagt til orienteringsløb og kørsel på mountainbike, også uden for etablerede veje og stier. Det var planen, at ruten skulle benyttes i forbindelse med fritidsaktiviteter og undervisning i friluftsliv og ekstremsport typisk for grupper på elever. Der er tale om et område, der blandt andet benyttes af sortspætte som ynglelokalitet. Området kan desuden være potentielt ynglested for både stor hornugle og hvepsevåge. Dette er baggrunden for, at det anbefales at disse aktiviteter undgås i fuglenes yngletid som minimum fra begyndelsen af marts til slutningen af august. SAMLET VURDERING AF EFTERSKOLENS PÅVIRKNING AF OMRÅDET Det konkluderes, at den planlagte udvidelse af Lystruphave Efterskole vil kunne gennemføres uden negative visuelle konsekvenser, såfremt lokalplanen indeholder regulerende bestemmelser med betydning for det visuelle indtryk. Det vurderes herudover, at den planlagte udvidelse af Lystruphave Efterskole er uden negative konsekvenser for de naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet H49 og EFfuglebeskyttelsesområde F34. Dette forudsætter dog, at de planlagte aktiviteter i Velling Skov i forbindelse med tur 2 kun finder sted fra medio august til nytår, samt at de planlagte aktiviteter i Snabegård Plantage i forbindelse med tur 2 og tur 6 ikke finder sted i perioden marts-juli. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i strid med målsætningerne for de internationale beskyttelsesområder og uden at påvirke områdets integritet, såfremt man tager hensyn til fuglenes ynglesæson ved gennemførelse af den planlagte rute i Snabegård Plantage. Denne vurdering er gældende både i forhold til den lokale og nationale bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for de internationale beskyttelsesområder. Det skal dog tilføjes, at en udvidelse af elevantallet og halaktiviteterne vil medføre en øget udledning af renset spildevand til Lystrup Å. Denne påvirkning bør fjernes ved, at der stilles krav om at spildevand tilsluttes offentlig kloak. Det bemærkes, at Them Kommune har fået udarbejdet en konsekvensvurdering af Lystruphave Efterskoles påvirkning af habitatområde H49 og EF-fuglebeskyttelsesområdet F34, der kan ses på Them Kommunes hjemmeside eller ved henvendelse til 19

20 Them Kommune pr. 1. januar Silkeborg Kommune, Teknisk Afdeling, Plan & Byg Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligbekendtgjort af Byrådet dog højst indtil et år efter offentliggørelsen Endelig retsvirkninger af den vedtagne lokalplan Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser jf. planlovens 18. Lovlig anvendelse af eksisterende ejendom kan fortsætte som hidtil. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke ændrer boligområdets karakter, der søges skabt ved lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan Tilladelser mv. fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen Området ligger indenfor habitat- og fuglebeskyttelsesområde, og er omfattet af søbeskyttelses- og skovbyggelinie. Ny bebyggelse samt større anlægsarbejder kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 (søbeskyttelseslinie). Ny bebyggelse kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinie). Færdsel i skovene omkring skolen kræver tilladelse fra Silkeborg Statsskovdistrikt jf. pkt Forudsætninger for opførelse af ny bebyggelse Ejer skal for egen regning lade tinglyse, 20

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

VELLING KOLLER LOKALPLAN NR. 78. Anmelder: Them Kommune Teknisk Afdeling Them Centret 12 8653 Them MED TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2000

VELLING KOLLER LOKALPLAN NR. 78. Anmelder: Them Kommune Teknisk Afdeling Them Centret 12 8653 Them MED TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2000 LOKALPLAN NR. 78 ME TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2000 Anmelder: Them Kommune Teknisk Afdeling Them Centret 12 8653 Them VELLING KOLLER CAMPING, HOTEL OG RESTAURANT LOKALPLAN NR. 78 ss VELLING KOLLER THEM

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 42-008 Lystruphave Efterskole og Miljøvurdering

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 42-008 Lystruphave Efterskole og Miljøvurdering Teknik og Miljø 12-01-2015 GBH Sagsnr. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 42-008 Lystruphave Efterskole og Miljøvurdering Nr. Afsender 1 Didde Jensen og Kai Faurbye Lystruphavevej 12

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup

LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole For Lystruphave Efterskole nær Bryrup FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 30. oktober til 31. december 2014. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere