Lystruphave Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystruphave Efterskole"

Transkript

1 Lokalplan nr Lystruphave Efterskole Med tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2000 Silkeborg Kommune Juni 2007

2 2

3 LOKALPLANER OG PLANSYSTEMET Det danske plansystem er fastsat i Planloven og er opbygget som et rammesystem. Det betyder, at en lokalplan ikke må stride imod kommuneplanen, regionplanen eller udstedte landsplandirektiver. Planlægningen skal ligeledes sikre overensstemmelse med berørte sektorplaner f.eks. indenfor veje, spildevand, vandforsyning m.m. Når en lokalplan er endeligt vedtaget er den bindende for borgerne, idet den tinglyses på de ejendomme den omfatter. Lokalplanen pålægger dog ingen handlepligt til f.eks. at opføre de nye veje eller bygninger planen beskriver. Det vil sige, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte som hidtil. Men lokalplanens bestemmelser er bindende for nyetableringer og ændringer, der foretages inden for området. HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af et afgrænset område. Det kan f.eks. være bestemmelser om områdets anvendelse, om bebyggelsens placering, omfang og udformning, om bevaring, om veje- og stiforhold m.m. Lokalplaner skal udarbejdes for at realisere større udstykninger eller større bygge- og anlægsprojekter. Om et projekt er større beror på en vurdering af projektets omfang og karakter i forhold til omgivelserne. Lokalplaner kan også udarbejdes i andre tilfælde. En lokalplan skal sikre, at et projekt på forhånd er afklaret med gældende planlægning og lovgivning. Lokalplaner skal også sikre borgerne mulighed for at øve indflydelse på den lokale planlægning. BORGERNES INDFLYDELSE Et forslag til lokalplan fremlægges offentligt i mindst 8 uger, hvor alle har mulighed for at fremføre kommentarer til planens indhold. Der er visse grænser for, hvor meget et lokalplanforslag kan ænd- 3

4 res, før der skal fremlægges et nyt lokalplanforslag. Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og ændringsforslag inden planen vedtages endeligt, men er ikke forpligtiget til at efterkomme disse. Som konsekvens heraf kan der ikke klages over, at Byrådet efter borgernes mening burde have truffet en anden planmæssig afgørelse, dvs. om planen og dens indhold og bestemmelser er hensigtsmæssige. Kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige, man kan klage over den endeligt vedtagne lokalplan, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at fastsætte bestemmelser, eller hvis man mener planen strider imod lovgivningen. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanens baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Tekniske sektorplaner Miljøvurdering Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Endelig retsvirkninger af den vedtagne lokalplan Tilladelser mv. fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen Forudsætninger for opførelse af ny bebyggelse Anvendelse af omkringliggende naturområder 21 LOKALPLAN NR Formål 22 2 Området 22 3 Områdets anvendelse 22 4 Udstykning 23 5 Bebyggelsens omfang og placering 23 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 24 7 Ubebyggede arealer/ Udenomsarealer 25 8 Veje og stier 26 9 Teknik Bonusvirkning Retsvirkninger 28 Vedtagelsespåtegning 28 KOMMUNEPLANTILLÆG NR U1K Efterskole, undervisnings- og kursusvirksomhed eller anden institution. 29 Kortbilag nr. 1 Afgrænsning af lokalplanområdet og beliggenhed af område I, II og III Kortbilag nr. 2 Beliggenhed af byggefelter, p-arealer og vejadgang. Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan Kortbilag nr. 4 Kommuneplanrammer 5

6

7 1 REDEGØRELSE 1.01 Lokalplanområdets beliggenhed Denne lokalplan omfatter et areal på ca. 11½ hektar nord for Kulsø i Them Kommune. Arealet anvendes af Lystruphave Efterskole, og lokalplanen omfatter matr. nr. 5 e og 5 o Torup By, Vrads beliggende Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup. Lystruphave Efterskole er beliggende nord for Kulsø, og er nabo til store fredskovpligtige arealer. Der er enkelte helårsboliger og fritidshuse øst og vest for efterskolen, mens der mod nord er et større ubebygget område med fredskov. Umiddelbart syd for Lystruphave Efterskole, syd for Kulsø kører den populære veteranjernbane Bryrup/Vrads Station. Der er ca. 2½ km til Bryrup, et bysamfund med ca indbyggere. Se nedenstående figur. Figur 1 Lokalplanområdet er beliggende nord for Kulsø Lokalplanens baggrund og formål Det er målet, at lokalplanen skal muliggøre, at den eksisterende specialundervisnings efterskole, der i foråret 1991 blev etableret i de tidligere hotelbygninger har mulighed for at udvide og modernisere bygningerne. Bl.a. ved at opførelse af en hal, nye undervisningslokaler, lærerboliger samt en udbygning af elevantallet fra de nuværende 71 elever til 80 elever. Idrætshallen skal bruges i undervisningen og i fritiden. Idræt er et selvstændigt fag, men fysisk aktivitet indgår også i undervisningen i de boglige og musiske fag. Der planlægges opført et musiklokale med lydstudie i forbindelse med hallen. Med henblik på at motivere eleverne til fysisk udfoldelse i fritiden, planlægges der også i forbindelse med hallen etableret opholdsrum samt rum til styrketræning og bordtennis. 7

8 Idrætshallen tænkes i et vist omfang stillet til rådighed for foreninger i lokalområdet. De nye undervisningsrum planlægges etableret ved opførelse af nye bygninger, som skal erstatte eksisterende bygninger, som er byggeteknisk dårlige, og som er uegnede pga. bygningsform og ringe lofthøjde. Undervisningsrummene udformes ud fra ideerne i læringsstilskonceptet med stor variation i størrelse, form og dagslystilgang. De nye værksteder til træ- og metalarbejde skal bruges i den praktiske del af undervisningen. De skal erstatte de eksisterende værksteder, som er nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettede. De ekstra medarbejderboliger opføres bl.a. på baggrund af et lovgivningsmæssigt krav om, at der skal være mindst 2 medarbejderboliger på en efterskole. De ekstra elevboliger skal gøre det muligt at optage det antal elever, som anses for optimalt under hensyn til pædagogik og drift. Elevboligerne tænkes tilvejebragt ved ombygning af den eksisterende hovedbygning, alternativt ved opførelse af en ny bygning. Denne udbygning og modernisering af efterskolen kan dog kun finde sted, når det foretages under hensyn til det særlige naturområde som Lystruphave Efterskole er en stor del af, hvorfor en lokalplan skal indeholder bestemmelser om materialer, beliggenhed af ny bebyggelse (byggefelter) og farvesammensætning m.v. Nybygninger samt ombygning og nedrivning af eksisterende bygninger vil bidrage til at højne kvaliteten af bygningerne og give en større helhed i anlægget og en bedre visuel tilpasning til omgivelserne. Bygningerne opføres og indrettes til brug for Lystruphave Efterskole, men der er ikke noget til hinder for, at ejendommen kan anvendes til lignende formål herunder undervisnings- og kursusvirksomhed, anden institution o. lign. Det understeges, at ejendommen ikke kan anvendes til hotelvirksomhed, og at den udarbejdede konsekvensvurdering af Lystruphave Efterskoles påvirkning af naturområdet habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34 er udarbejdet ud fra den anvendelse, der er af efterskolen i dag samt i forhold til de ønskede ændringer. Lokalplanen har til formål, 8 at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse og modernisering af den eksisterende bebyggelse på ejendommen. at give mulighed for en begrænset udvidelse af elevantallet.

9 at ny bebyggelse opføres således, at den så vidt mulig ikke er synlig fra Kulsø. at ny bebyggelse er diskret og tilpasset områdets karakter samtidig med, at eksisterende bebyggelse gradvis tilpasses den nye bebyggelses karakter. at sikre, at ny bebyggelse i dimensioner, udformning og materiale- og farvevalg harmonerer med omgivelserne. at sikre, at ombygning af eksisterende bebyggelse medvirker til, at det samlede anlæg harmonerer med omgivelserne Eksisterende forhold Området anvendes af Lystruphave Efterskole, der blev etableret på ejendommen i foråret 2001 og indrettet i de tidligere hotelbygninger, der også har tjent som børnehjem og tilbage i 1900 tallet blev opført som liebhaverbolig. NATUR Lokalplanområdets bebyggede del har åbne grus- og græsarealer, havebeplantning og træbevoksning som enkeltstående træer og klynger af træer. De ubebyggede arealer, herunder skrænten mod søen er overvejende skovbevokset. En del af skovbevoksningen i lokalplanområdet er forvokset juletræsbeplantning. Den resterende del fremstår som naturskov ligesom skoven omkring området. Terrænet stiger jævnt fra øst mod vest. Mod øst er der et areal, der næsten er i niveau med søen, mens det mod vest er hævet med en skrænt ned mod søen. Kulsø er en næringsrig sø, og den er tæt forbundet med Kvindsø, som danner afløb fra Bryrup Lansø. Fra Kulsø løber Lysstrup å, som længere mod nord munder ud i Salten å, der afvander til Gudenåen. Nord og vest for efterskolen ligger Snabegård Plantage, som primært består af nåleskov med partier af ædelgran, douglasgran, contortafyr og rødgran, samt mindre partier med bøge/ og egeskov. De ældste partier i Snabegård Plantage er fra 1800 tallet, men en væsentlig del af skoven er etableret i 1940erne eller senere. Nordøst for efterskolen, nordøst for Lystrupmindevej, findes Velling Skov, der hovedsagelig består af løvskov i form af bøg. Ind imellem findes partier med nåleskov og egeskov. Dele af skoven er udlagt som urørt skov. Der er tale om en meget naturpræget skov med partier af ældre og yngre træer. Dele af skoven blev beplantet i 1739, mens andre beplantninger er væsentlig yngre. Skoven er præget af væltede, henfaldne træstammer, knækkede grene og åbne lysninger som følge af de væltede træ- 9

10 er. Der er en stor artsdiversitet inden for fugle, insekter, svampe og planter. Formålet med at henlægge skoven som urørt skov er netop at skabe en mere varieret natur med større mangfoldighed af arter. Terrænet i både Snabegård Plantage og Velling Skov er meget kuperet med bakker, skrænter og dybe dalstrøg. BYGNINGER Bygningerne omfatter den oprindelige liebhaverbolig i 2 ½ etage. Den udgør med de senere tilbygninger skolens hovedbygning med fællesrum og elevboliger. Omkring hovedbygningen ligger der en række mindre bygninger overvejende i 1 etage med undervisningslokaler, elev- og forstanderbolig samt værksteder og garager. Bygningerne bærer præg af at være opført og udbygget af flere gange og indenfor snævre økonomiske rammer. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLE Skolen er en selvejende institution med rod i KFUM og KFUK i Danmark og Y Men s bevægelsen. Den drives således på et folkekirkeligt grundlag. Skolen henvender sig til elever med indlæringsvanskeligheder i dansk og matematik. Undervisningen bygger på den iagttagelse, at eleverne lærer på forskellige måder. Man arbejder med forskellige læringsstile, der tilgodeser de enkelte elevers særlige behov. Undervisningen indeholder meget praktisk undervisning med værkstedsarbejde og fysisk udfoldelse. Som et særligt element inddrages naturen i undervisningen. Eleverne på 8/10 klassetrin lærer om økologi og bæredygtighed, og de lærer at færdes i naturen på naturens betingelser. Dette udløser, at der er særdeles meget fokus på, hvordan eleverne forholder sig til det nære område herunder flora og fauna. Der er nu ca. 70 elever, og der ønskes efter tilbygningen og moderniseringen ca. 80 elever på efterskolen. Dette udløser, at der ca. er 20 medarbejdere tilknyttet skoles drift. I ferier og weekends udlejes skolen lejlighedsvis til kurser eller fritidsaktiviteter Lokalplanens forhold til anden planlægning NATURA 2000 Lokalplanområdet ligger indenfor habitatområde H49 (Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov, Palsgård Skov) og fuglebeskyttelsesområde F34 (Skovområde syd for Silkeborg, hvorfor 10

11 ejendommen også er kategoriseret som Natura Denne registrering har bevirket, at Them Kommune har fået udarbejdet den konsekvensvurdering i forbindelse med modernisering og udvidelse af Lystruphave Efterskoles i forhold til det internationale beskyttelsesområder, der kan ses på Them Kommunes hjemmeside og rekvireres ved henvendelse til Them Kommune pr. 1. januar Silkeborg Kommune, Teknisk Afdeling, Plan & Byg. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLE * Figur 2 Lystruphave Efterskole er beliggende indenfor habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Det er konklusionen på konsekvensvurderingen, at Lystruphave Efterskole ikke påvirker udpegningsgrundlaget negativt, hvilket er baggrunden for, at Them Kommune har ladet udarbejde en lokalplan. Se afsnit 1.06 Miljøvurdering REGIONPLANEN Lokalplanen og dens bestemmelser er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i regionplanen for Århus Amt. KOMMUNEPLANEN Området er ikke omfattet af kommune- eller lokalplanlægning. Århus Amt og Them Kommune har i 2001 godkendt etablering af efterskolen ZONEFORHOLD Lokalplanområdet ligger i landzone. Med lokalplanens endelige vedtagelse er lokalplanområdet fortsat beliggende i landzone. 11

12 SERVITUTTER Indenfor lokalplanområdet er der ikke tinglyst servitutter, der er til hinder for lokalplanens virkeliggørelse. BESKYTTELSESLINIER OG ANDRE HENSYN Der er ikke arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (dvs. beskyttelse af moser, heder, eng m.v). Ejendommen er omfattet af sø- og skovbyggelinie jf. naturbeskyttelseslovens 16-17, hvilket er medvirkende til, at der stilles særlige krav til beliggenhed, visuelt udtryk og materialevalg til ny bebyggelse. LANDBRUGSPLIGT Lokalplanområdet er noteret som frijord. STØJFORHOLD Der forventes ingen støjmæssige problemer mellem den planlagte arealanvendelse og omgivelserne. Det forventes, at opførelsen af en idrætshal samt bedre indendørs opholdsarealer vil virke støjnedsættende Tekniske sektorplaner TILSLUTNING Byggeri og anlæg skal tilsluttes forsyningsledninger og afløbsanlæg i overensstemmelse med de planer, der er godkendt af Byrådet. REGN OG SPILDEVAND skal afledes i overensstemmelse med den gældende Spildevandsplan. Skolen har eget biologisk rensningsanlæg med nedsivning. Anlægget er under løbende kontrol af myndighederne. Det bemærkes, at såfremt anlægget ikke overholder grænseværdier mv., bør Lystruphave Efterskole tilsluttes offentligt spildevandssystem. En tilslutning til det offentlige rensningsanlæg i Them vil medføre, at der udledes færre næringsstoffer i området, samtidig med at rensningen er mere effektiv på Them rensningsanlæg VANDFORSYNING til området sker fra Bryrup Vandværk. VEJADGANG til skolen sker ad grusbelagt privat fællesvej Lystruphavevej. Skolen er aktivt interesseret i etablering af en offentlig gangsti rundt om Kulsø, og skolen er villig til at afgive areal til anlæg af en sådan sti. Naturstien Horsens-Silkeborg passerer gennem området. Ikkemotoriseret passage ad stien må ikke hindres. VARMEFORSYNING sker via oliefyr suppleret med fastbrændselfyr. 12

13 1.06 Miljøvurdering Them Kommune har foretaget en scooping, der har givet anledning til, at der er udarbejdet en afgrænset miljøvurdering i forhold til Lystruphave Efterskolens visuelle påvirkning af omgivelserne og Lystruphave Efterskoles påvirkning af Natura 2000 området. Det er Them Kommunes vurdering, at miljøvurderingen kan afgrænses til bygningernes visuelle udtryk og fysiske indgreb i det særlige naturområde og Lystruphave Efterskolens påvirkning af fuglebeskyttelsesområde F34 og habitatområde H49. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLENS VISUELLE UDTRYK Den eksisterende bebyggelse på ejendommen er bestående af en stor hvid hovedbygning i 2½ etage indeholdende bl.a. kontor, undervisningslokaler, køkken, spisesal, fælles opholdsarealer elevfløj m.v. Der er herudover elevboliger et par undervisningsbygninger, værksteder m.v. Den eksisterende hovedbygning virker særdeles synlig fra Kulsø både pga. proportioner og omfang. Elevboligfløjen (det gamle motel) er delvis synlig fra Kulsø, og den øvrige bebyggelse er ikke synlig fra Kulsø (undervisningslokaler m.v.), idet de er beliggende skjult bag eksisterende beplantning ned mod søen. Mod nord- øst og vest er bebyggelsen skjult pga. det kuperede terræn og bevoksning. Figur 3 Lystruphave Efterskoles indretning med stiplet linie bygninger, der agtes fjernet. Den eksisterende bebyggelse virker meget rodet og uharmonisk, og den bærer præg af, at ejendommen har været anvendt til forskellige formål, samt at den trænger til en grundig modernisering. 13

14 Lystruphave Efterskole ønsker at udvide og modernisere efterskolen, hvorfor der er udarbejdet et dispositionsforslag, der indeholder en plan for udvidelsen og moderniseringen af efterskolen. En gennemførelse af dispositionsforslaget medfører, at der ønskes opført en hal på 1495 m 2 inkl. musiklokale, bordtennis, opholdsrum, styrketræning, depot og omklædning. 1-2 nye lærerboliger på 2 x 150 m 2. nye undervisningslokaler til henholdsvis humaniora på 195 m 2, naturfag på 300 m 2 og værksteder på 300 m 2. ny cykelparkering med fastbrændselsfyr og brænderum på 200 m 2. yderligere elevboliger i ny overetage til hovedbygning og evt. elevboliger i 1 ny bygning på 100 m 2. nye p-pladser nord for den nye idrætshal. Der ønskes samtidig fjernet følgende bygninger stakladen på ca. 175 m 2. metalværkstedet på ca. 125 m 2. cykelparkering på ca. 125 m 2 annekset på ca. 175 m 2 (to etager og således 350 etagemeter) Birkebo på ca. 55 m 2 (to etager og således 110 etagemeter) HAL LÆRERBO- LIGER FYSISKE AK- TIVITETER HUMANIORA ELEVBOLIGER NATURFAG VÆRKSTEDER FORSTANDERBOLIG CYKELPARKERING/ FASTBRÆNDELSFYR GARAGE HOVEDBYGNING EVT. ELEVBOLIGER Figur 5 Ny og eksisterende bebyggelse på Lystruphave Efterskole Det fremgår af den fremsendte beskrivelse af bebyggelsen, at der fortrinsvis vil blive tale om 1-1½ etages byggeri. Den eksisterende hovedbygning vil som i dag blive fastholdt i 2½ etager med en evt. tilbygning. 14

15 Det er ønsket, at vinduer og udvendige døre vil blive med opdelte glasfelter, hvor man mod omgivelserne vil have begrænsede glasarealer. Det forventes, at der mod skolegrønningen (det forstyrrede område) vil forefindes større partier med glas. Den nye bebyggelse ønskes opført med f.eks. tagpap med lister, og ydervæggene vil fortrinsvis blive murede, der vil dog også blive tale om lettere materialer som træ eller plader med mat overflade. Figur 6 Eksempel på princip for ny bebyggelse Bebyggelsen vil fortrinsvis blive opført i mørke farver f.eks. sort tagpap med lister. Ydervæggene ønskes ligeledes i mørke farver som brun umbra, antracit og sort. Vinduer og udvendige døre vil blive malet i lyse farver f.eks. hvid. Det er målet over tid, at den eksisterende og nye bebyggelse vil få et ensartet udtryk. Arealerne omkring bygningerne udlægges som grønning med bløde overgange mellem de forskellige niveauer. Det er planen, at største dele af skolegrønningen tilsås med græs, og at evt. kommende skråninger tilplantes med sammenhængende lav beplantning f.eks. bøgepur. Stier og terrasser belægges med betonfliser, og veje og parkeringsarealer udlægges med grus. Den ønskede hal graves ind i det eksisterende terræn samtidig med, at der vil blive gravet ud for adgang til den del af bygningen, der ligger under terræn. Det forventes, at der bliver tale om 3600 m 3 jord, der ønskes jævnet ud på det areal, der om sommeren benyttes til bibelcamping. VURDERINGEN AF BEBYGGELSENS PÅVIRKNINGEN AF OMGIVELSERNE Det er vurderingen, at den ønskede bebyggelse ikke vil indvirke negativ i området, idet bebyggelsen bliver sammenhængende, og at den bliver opført i tilknytning til den eksisterende bebyggelse indenfor det område, hvor den eksisterende bebyggelse i dag er beliggende, således at bygningerne indgår i en naturlig helhed indenfor et område, der allerede er forstyrret og kunstigt reguleret. 15

16 Det er herudover væsentligt, at bebyggelsen opføres i mørke farver, og at den nye bebyggelses visuelle forstyrrelse mod syd, øst, vest og nord må betegnes som værende meget begrænset. Dette vurderes at være tilfældet, idet den nye bebyggelse primært opføres bag den eksisterende bebyggelse som f.eks. dobbelthuse (jf. figur 5), samtidig med at den bliver delvist skjult i kraft af det meget kuperede skovområde. Det bør herudover bemærkes, at de visuelle gener omhandlende den ønskede hal inklusive diverse funktioner minimeres kraftigt ved, at den graves ind i det bakkede terræn, således at den ikke træder frem i landskabet, men holdes under trækronerne. Det synes dog væsentligt, at der i en kommende lokalplan indføjes bestemmelser om at den eksisterende bevoksning på de sydvendte skråninger ikke må fjernes, men at den skal plejes, således at der opnås optimale vækstbetingelser. at der etableres en byggelinie mod fredskov på 20 meter. at de nye elevboliger, så vidt det er teknisk og økonomisk forsvarligt indrettes i den tidligere hotelbygning. at ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne. at bebyggelsen skal have et ensartet udtryk, hvilket medfører, at den eksisterende bebyggelse, der bibeholdes gradvis skal ændre udtryk, således at den får samme karakter som den bebyggelse, der opføres. at bebyggelsen skal opføres diskret uden store vinduespartier mod Kulsø. at bebyggelsen skal opføres i mørke farver. Det er herudover væsentligt, at bebyggelsen ikke vil medføre en ændring af det naturlige kuperede terræn, idet bygningerne vil blive placeret i terrænniveau, og terrænet får lov til at forløbe frit mellem bygningerne. Den ønskede hal med tilhørende p- plads medfører dog en del terrænregulering, idet det forventes, at 3600 m 3 jord skal fjernes. Det synes dog at være væsentligt, at arealet allerede er kunstigt reguleret, idet arealet er kendetegnet ved få træer samtidig med, og at det tydeligt fremgår, at der tidligere har været tale om terrænregulering med karakter af evt. tidligere grusgravning. 16

17 LYSTRUPHAVE EFTERSKOLES PÅVIRKNING AF HABI- TATOMRÅDE H49 OG FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDE F34. EF-habitatområde H49 er som helhed udpeget for en lang række arter og naturtyper. Følgende naturtyper vurderes at være relevante i forhold til efterskolens udbygning og aktiviteter i området 3150 Næringsrige søer med flydeplanter eller store vandaks 9120 Bøgeskove på morbund med Kristtorn 9130 Bøgeskove på muldbund 9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund Det vurderes, at følgende arter er relevante for udpegningsgrundlaget 1318 damflagermus 1355 Odder EF-fuglebeskyttelsesområde F34 indeholder Hvepsemåge Stor hornugle Isfugl Sortspætte Hedelærke Rødrygget tornskade Det gælder at både hornugle, isfugl og sortspætte yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. KONSEKVENSERNE AF LYSTRUPHAVE EFTERSKOLES PÅVIRKNING AF HABITATOMRÅDE H49 OG FUGLEBE- SKYTTELSESOMRÅDE F34 Naturtyper Udbygningen af Lystruphave Efterskole vurderes ikke at have negative fysiske konsekvenser for de naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H49. Dette begrundes med at alle anlægsarbejder, transport og deponering af overskudsjord udelukkende vil finde sted på eksisterende bebyggede arealer, veje, sportspladser, campingpladser mv. Byggeriet vil heller ikke medføre øget belastning med næringsstoffer til den nærliggende Kulsø. 17

18 Ved opførelsen af idrætshallen vil det være nødvendigt at rydde en ca. 5 meter bred zone af en eksisterende beplantning med nordmannsgran og birk inden for skolens område. Denne beplantning vurderes ikke at være omfattet af naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H49. De nuværende aktiviteter i forbindelse med skolens undervisnings- og fritidsarrangementer foregår primært på eksisterende veje og stier i skovområdet. Skolen benytter også Kulsø til forskellige aktiviteter som f.eks. kanosejlads og lystfiskeri. En forøgelse af elevantallet og planerne for de fremtidige aktiviteter vil ikke føre til øget fysisk påvirkning af naturtyperne. Arter For de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for EFhabitatområde H49 og EF-fuglebeskyttelsesområde F34 er forstyrrelseseffekten altafgørende i forhold til om de kan benytte området som levesteder. I anlægningsfasen vil trafikken øges midlertidigt på skolens arealer og de nærmeste veje, især skovvejen fra byggepladsen til det område, der benyttes til bibelcampingpladsen i sommerferien, hvor det forventes, at overskuds jord skal nivelleres ud. Området med byggeaktiviteter og behov for kørsel er dog så begrænset, at mulige forstyrrelseseffekter kan regnes for ubetydelige i forhold til de arter, der indgår i udpegningsgrundlagene. Desuden kan forstyrrelserne i forbindelse med anlægsarbejdet regnes for ubetydelige sammenlignet med de mange aktiviteter, der i forvejen finder sted på skolens arealer og som det lokale dyreliv i stort omfang har vænnet sig til. Der vil fremover ikke foregå flere aktiviteter på søerne og langs Bryrup Å og Lystrup Å, end der gør i dag. Det vurderes derfor, at en udbygning af elevantallet ikke vil medføre væsentlige flere negative konsekvenser for de dyre- og fuglearter, som indgår i udpegningsgrundlagene, og som er tilknyttet vandområderne. Isfugl har i forvejen ynglet nær skolen, og der kan være tegn på, at odderen måske er ved at sprede sig trods de nuværende aktiviteter på efterskolen. Odderen er desuden mest nataktiv, hvor der typisk er ro på skolen. Det er samtidigt dokumenteret, at odderen i stort omfang kan vænne sig til menneskes aktiviteter. Arten er således i de senere år fundet i eller nær centrum af flere større danske byer herunder Randers og Varde. De beskrevne aktiviteter i form af løb, cykling og gåture, der i dag foregår i skovene uden for skolens egen matrikel har heller ikke hindret forekomst eller øget etableringen af følsomme fuglearter som stor hornugle og sortspætte. Det vurderes, at de beskrevne fremtidige aktiviteter, ligeledes vil være uden negativ påvirkning af fuglelivet. Efterskolen har forskellige faste ture i nærområdet, og i den forbindelse bør det nævnes, at færdsel og benyttelse af efterskolens 18

19 tur 2 til Velling Skov kun finder sted på allerede etablere stier og veje, og at den kun bør benyttes til fælles ugeture fra medio august til nytår, uden for fuglenes yngletid. Herudover bør tur 6 i Snabegård Plantage nævnes, idet dette er et forslag til en ny rute, der er planlagt til orienteringsløb og kørsel på mountainbike, også uden for etablerede veje og stier. Det var planen, at ruten skulle benyttes i forbindelse med fritidsaktiviteter og undervisning i friluftsliv og ekstremsport typisk for grupper på elever. Der er tale om et område, der blandt andet benyttes af sortspætte som ynglelokalitet. Området kan desuden være potentielt ynglested for både stor hornugle og hvepsevåge. Dette er baggrunden for, at det anbefales at disse aktiviteter undgås i fuglenes yngletid som minimum fra begyndelsen af marts til slutningen af august. SAMLET VURDERING AF EFTERSKOLENS PÅVIRKNING AF OMRÅDET Det konkluderes, at den planlagte udvidelse af Lystruphave Efterskole vil kunne gennemføres uden negative visuelle konsekvenser, såfremt lokalplanen indeholder regulerende bestemmelser med betydning for det visuelle indtryk. Det vurderes herudover, at den planlagte udvidelse af Lystruphave Efterskole er uden negative konsekvenser for de naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet H49 og EFfuglebeskyttelsesområde F34. Dette forudsætter dog, at de planlagte aktiviteter i Velling Skov i forbindelse med tur 2 kun finder sted fra medio august til nytår, samt at de planlagte aktiviteter i Snabegård Plantage i forbindelse med tur 2 og tur 6 ikke finder sted i perioden marts-juli. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i strid med målsætningerne for de internationale beskyttelsesområder og uden at påvirke områdets integritet, såfremt man tager hensyn til fuglenes ynglesæson ved gennemførelse af den planlagte rute i Snabegård Plantage. Denne vurdering er gældende både i forhold til den lokale og nationale bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for de internationale beskyttelsesområder. Det skal dog tilføjes, at en udvidelse af elevantallet og halaktiviteterne vil medføre en øget udledning af renset spildevand til Lystrup Å. Denne påvirkning bør fjernes ved, at der stilles krav om at spildevand tilsluttes offentlig kloak. Det bemærkes, at Them Kommune har fået udarbejdet en konsekvensvurdering af Lystruphave Efterskoles påvirkning af habitatområde H49 og EF-fuglebeskyttelsesområdet F34, der kan ses på Them Kommunes hjemmeside eller ved henvendelse til 19

20 Them Kommune pr. 1. januar Silkeborg Kommune, Teknisk Afdeling, Plan & Byg Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligbekendtgjort af Byrådet dog højst indtil et år efter offentliggørelsen Endelig retsvirkninger af den vedtagne lokalplan Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser jf. planlovens 18. Lovlig anvendelse af eksisterende ejendom kan fortsætte som hidtil. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke ændrer boligområdets karakter, der søges skabt ved lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan Tilladelser mv. fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen Området ligger indenfor habitat- og fuglebeskyttelsesområde, og er omfattet af søbeskyttelses- og skovbyggelinie. Ny bebyggelse samt større anlægsarbejder kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 (søbeskyttelseslinie). Ny bebyggelse kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinie). Færdsel i skovene omkring skolen kræver tilladelse fra Silkeborg Statsskovdistrikt jf. pkt Forudsætninger for opførelse af ny bebyggelse Ejer skal for egen regning lade tinglyse, 20

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere