Lystruphave Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystruphave Efterskole"

Transkript

1 Lokalplan nr Lystruphave Efterskole Med tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2000 Silkeborg Kommune Juni 2007

2 2

3 LOKALPLANER OG PLANSYSTEMET Det danske plansystem er fastsat i Planloven og er opbygget som et rammesystem. Det betyder, at en lokalplan ikke må stride imod kommuneplanen, regionplanen eller udstedte landsplandirektiver. Planlægningen skal ligeledes sikre overensstemmelse med berørte sektorplaner f.eks. indenfor veje, spildevand, vandforsyning m.m. Når en lokalplan er endeligt vedtaget er den bindende for borgerne, idet den tinglyses på de ejendomme den omfatter. Lokalplanen pålægger dog ingen handlepligt til f.eks. at opføre de nye veje eller bygninger planen beskriver. Det vil sige, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte som hidtil. Men lokalplanens bestemmelser er bindende for nyetableringer og ændringer, der foretages inden for området. HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af et afgrænset område. Det kan f.eks. være bestemmelser om områdets anvendelse, om bebyggelsens placering, omfang og udformning, om bevaring, om veje- og stiforhold m.m. Lokalplaner skal udarbejdes for at realisere større udstykninger eller større bygge- og anlægsprojekter. Om et projekt er større beror på en vurdering af projektets omfang og karakter i forhold til omgivelserne. Lokalplaner kan også udarbejdes i andre tilfælde. En lokalplan skal sikre, at et projekt på forhånd er afklaret med gældende planlægning og lovgivning. Lokalplaner skal også sikre borgerne mulighed for at øve indflydelse på den lokale planlægning. BORGERNES INDFLYDELSE Et forslag til lokalplan fremlægges offentligt i mindst 8 uger, hvor alle har mulighed for at fremføre kommentarer til planens indhold. Der er visse grænser for, hvor meget et lokalplanforslag kan ænd- 3

4 res, før der skal fremlægges et nyt lokalplanforslag. Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og ændringsforslag inden planen vedtages endeligt, men er ikke forpligtiget til at efterkomme disse. Som konsekvens heraf kan der ikke klages over, at Byrådet efter borgernes mening burde have truffet en anden planmæssig afgørelse, dvs. om planen og dens indhold og bestemmelser er hensigtsmæssige. Kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige, man kan klage over den endeligt vedtagne lokalplan, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at fastsætte bestemmelser, eller hvis man mener planen strider imod lovgivningen. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanens baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Tekniske sektorplaner Miljøvurdering Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Endelig retsvirkninger af den vedtagne lokalplan Tilladelser mv. fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen Forudsætninger for opførelse af ny bebyggelse Anvendelse af omkringliggende naturområder 21 LOKALPLAN NR Formål 22 2 Området 22 3 Områdets anvendelse 22 4 Udstykning 23 5 Bebyggelsens omfang og placering 23 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 24 7 Ubebyggede arealer/ Udenomsarealer 25 8 Veje og stier 26 9 Teknik Bonusvirkning Retsvirkninger 28 Vedtagelsespåtegning 28 KOMMUNEPLANTILLÆG NR U1K Efterskole, undervisnings- og kursusvirksomhed eller anden institution. 29 Kortbilag nr. 1 Afgrænsning af lokalplanområdet og beliggenhed af område I, II og III Kortbilag nr. 2 Beliggenhed af byggefelter, p-arealer og vejadgang. Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan Kortbilag nr. 4 Kommuneplanrammer 5

6

7 1 REDEGØRELSE 1.01 Lokalplanområdets beliggenhed Denne lokalplan omfatter et areal på ca. 11½ hektar nord for Kulsø i Them Kommune. Arealet anvendes af Lystruphave Efterskole, og lokalplanen omfatter matr. nr. 5 e og 5 o Torup By, Vrads beliggende Lystruphavevej 10, 8654 Bryrup. Lystruphave Efterskole er beliggende nord for Kulsø, og er nabo til store fredskovpligtige arealer. Der er enkelte helårsboliger og fritidshuse øst og vest for efterskolen, mens der mod nord er et større ubebygget område med fredskov. Umiddelbart syd for Lystruphave Efterskole, syd for Kulsø kører den populære veteranjernbane Bryrup/Vrads Station. Der er ca. 2½ km til Bryrup, et bysamfund med ca indbyggere. Se nedenstående figur. Figur 1 Lokalplanområdet er beliggende nord for Kulsø Lokalplanens baggrund og formål Det er målet, at lokalplanen skal muliggøre, at den eksisterende specialundervisnings efterskole, der i foråret 1991 blev etableret i de tidligere hotelbygninger har mulighed for at udvide og modernisere bygningerne. Bl.a. ved at opførelse af en hal, nye undervisningslokaler, lærerboliger samt en udbygning af elevantallet fra de nuværende 71 elever til 80 elever. Idrætshallen skal bruges i undervisningen og i fritiden. Idræt er et selvstændigt fag, men fysisk aktivitet indgår også i undervisningen i de boglige og musiske fag. Der planlægges opført et musiklokale med lydstudie i forbindelse med hallen. Med henblik på at motivere eleverne til fysisk udfoldelse i fritiden, planlægges der også i forbindelse med hallen etableret opholdsrum samt rum til styrketræning og bordtennis. 7

8 Idrætshallen tænkes i et vist omfang stillet til rådighed for foreninger i lokalområdet. De nye undervisningsrum planlægges etableret ved opførelse af nye bygninger, som skal erstatte eksisterende bygninger, som er byggeteknisk dårlige, og som er uegnede pga. bygningsform og ringe lofthøjde. Undervisningsrummene udformes ud fra ideerne i læringsstilskonceptet med stor variation i størrelse, form og dagslystilgang. De nye værksteder til træ- og metalarbejde skal bruges i den praktiske del af undervisningen. De skal erstatte de eksisterende værksteder, som er nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettede. De ekstra medarbejderboliger opføres bl.a. på baggrund af et lovgivningsmæssigt krav om, at der skal være mindst 2 medarbejderboliger på en efterskole. De ekstra elevboliger skal gøre det muligt at optage det antal elever, som anses for optimalt under hensyn til pædagogik og drift. Elevboligerne tænkes tilvejebragt ved ombygning af den eksisterende hovedbygning, alternativt ved opførelse af en ny bygning. Denne udbygning og modernisering af efterskolen kan dog kun finde sted, når det foretages under hensyn til det særlige naturområde som Lystruphave Efterskole er en stor del af, hvorfor en lokalplan skal indeholder bestemmelser om materialer, beliggenhed af ny bebyggelse (byggefelter) og farvesammensætning m.v. Nybygninger samt ombygning og nedrivning af eksisterende bygninger vil bidrage til at højne kvaliteten af bygningerne og give en større helhed i anlægget og en bedre visuel tilpasning til omgivelserne. Bygningerne opføres og indrettes til brug for Lystruphave Efterskole, men der er ikke noget til hinder for, at ejendommen kan anvendes til lignende formål herunder undervisnings- og kursusvirksomhed, anden institution o. lign. Det understeges, at ejendommen ikke kan anvendes til hotelvirksomhed, og at den udarbejdede konsekvensvurdering af Lystruphave Efterskoles påvirkning af naturområdet habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34 er udarbejdet ud fra den anvendelse, der er af efterskolen i dag samt i forhold til de ønskede ændringer. Lokalplanen har til formål, 8 at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse og modernisering af den eksisterende bebyggelse på ejendommen. at give mulighed for en begrænset udvidelse af elevantallet.

9 at ny bebyggelse opføres således, at den så vidt mulig ikke er synlig fra Kulsø. at ny bebyggelse er diskret og tilpasset områdets karakter samtidig med, at eksisterende bebyggelse gradvis tilpasses den nye bebyggelses karakter. at sikre, at ny bebyggelse i dimensioner, udformning og materiale- og farvevalg harmonerer med omgivelserne. at sikre, at ombygning af eksisterende bebyggelse medvirker til, at det samlede anlæg harmonerer med omgivelserne Eksisterende forhold Området anvendes af Lystruphave Efterskole, der blev etableret på ejendommen i foråret 2001 og indrettet i de tidligere hotelbygninger, der også har tjent som børnehjem og tilbage i 1900 tallet blev opført som liebhaverbolig. NATUR Lokalplanområdets bebyggede del har åbne grus- og græsarealer, havebeplantning og træbevoksning som enkeltstående træer og klynger af træer. De ubebyggede arealer, herunder skrænten mod søen er overvejende skovbevokset. En del af skovbevoksningen i lokalplanområdet er forvokset juletræsbeplantning. Den resterende del fremstår som naturskov ligesom skoven omkring området. Terrænet stiger jævnt fra øst mod vest. Mod øst er der et areal, der næsten er i niveau med søen, mens det mod vest er hævet med en skrænt ned mod søen. Kulsø er en næringsrig sø, og den er tæt forbundet med Kvindsø, som danner afløb fra Bryrup Lansø. Fra Kulsø løber Lysstrup å, som længere mod nord munder ud i Salten å, der afvander til Gudenåen. Nord og vest for efterskolen ligger Snabegård Plantage, som primært består af nåleskov med partier af ædelgran, douglasgran, contortafyr og rødgran, samt mindre partier med bøge/ og egeskov. De ældste partier i Snabegård Plantage er fra 1800 tallet, men en væsentlig del af skoven er etableret i 1940erne eller senere. Nordøst for efterskolen, nordøst for Lystrupmindevej, findes Velling Skov, der hovedsagelig består af løvskov i form af bøg. Ind imellem findes partier med nåleskov og egeskov. Dele af skoven er udlagt som urørt skov. Der er tale om en meget naturpræget skov med partier af ældre og yngre træer. Dele af skoven blev beplantet i 1739, mens andre beplantninger er væsentlig yngre. Skoven er præget af væltede, henfaldne træstammer, knækkede grene og åbne lysninger som følge af de væltede træ- 9

10 er. Der er en stor artsdiversitet inden for fugle, insekter, svampe og planter. Formålet med at henlægge skoven som urørt skov er netop at skabe en mere varieret natur med større mangfoldighed af arter. Terrænet i både Snabegård Plantage og Velling Skov er meget kuperet med bakker, skrænter og dybe dalstrøg. BYGNINGER Bygningerne omfatter den oprindelige liebhaverbolig i 2 ½ etage. Den udgør med de senere tilbygninger skolens hovedbygning med fællesrum og elevboliger. Omkring hovedbygningen ligger der en række mindre bygninger overvejende i 1 etage med undervisningslokaler, elev- og forstanderbolig samt værksteder og garager. Bygningerne bærer præg af at være opført og udbygget af flere gange og indenfor snævre økonomiske rammer. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLE Skolen er en selvejende institution med rod i KFUM og KFUK i Danmark og Y Men s bevægelsen. Den drives således på et folkekirkeligt grundlag. Skolen henvender sig til elever med indlæringsvanskeligheder i dansk og matematik. Undervisningen bygger på den iagttagelse, at eleverne lærer på forskellige måder. Man arbejder med forskellige læringsstile, der tilgodeser de enkelte elevers særlige behov. Undervisningen indeholder meget praktisk undervisning med værkstedsarbejde og fysisk udfoldelse. Som et særligt element inddrages naturen i undervisningen. Eleverne på 8/10 klassetrin lærer om økologi og bæredygtighed, og de lærer at færdes i naturen på naturens betingelser. Dette udløser, at der er særdeles meget fokus på, hvordan eleverne forholder sig til det nære område herunder flora og fauna. Der er nu ca. 70 elever, og der ønskes efter tilbygningen og moderniseringen ca. 80 elever på efterskolen. Dette udløser, at der ca. er 20 medarbejdere tilknyttet skoles drift. I ferier og weekends udlejes skolen lejlighedsvis til kurser eller fritidsaktiviteter Lokalplanens forhold til anden planlægning NATURA 2000 Lokalplanområdet ligger indenfor habitatområde H49 (Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov, Palsgård Skov) og fuglebeskyttelsesområde F34 (Skovområde syd for Silkeborg, hvorfor 10

11 ejendommen også er kategoriseret som Natura Denne registrering har bevirket, at Them Kommune har fået udarbejdet den konsekvensvurdering i forbindelse med modernisering og udvidelse af Lystruphave Efterskoles i forhold til det internationale beskyttelsesområder, der kan ses på Them Kommunes hjemmeside og rekvireres ved henvendelse til Them Kommune pr. 1. januar Silkeborg Kommune, Teknisk Afdeling, Plan & Byg. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLE * Figur 2 Lystruphave Efterskole er beliggende indenfor habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Det er konklusionen på konsekvensvurderingen, at Lystruphave Efterskole ikke påvirker udpegningsgrundlaget negativt, hvilket er baggrunden for, at Them Kommune har ladet udarbejde en lokalplan. Se afsnit 1.06 Miljøvurdering REGIONPLANEN Lokalplanen og dens bestemmelser er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i regionplanen for Århus Amt. KOMMUNEPLANEN Området er ikke omfattet af kommune- eller lokalplanlægning. Århus Amt og Them Kommune har i 2001 godkendt etablering af efterskolen ZONEFORHOLD Lokalplanområdet ligger i landzone. Med lokalplanens endelige vedtagelse er lokalplanområdet fortsat beliggende i landzone. 11

12 SERVITUTTER Indenfor lokalplanområdet er der ikke tinglyst servitutter, der er til hinder for lokalplanens virkeliggørelse. BESKYTTELSESLINIER OG ANDRE HENSYN Der er ikke arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (dvs. beskyttelse af moser, heder, eng m.v). Ejendommen er omfattet af sø- og skovbyggelinie jf. naturbeskyttelseslovens 16-17, hvilket er medvirkende til, at der stilles særlige krav til beliggenhed, visuelt udtryk og materialevalg til ny bebyggelse. LANDBRUGSPLIGT Lokalplanområdet er noteret som frijord. STØJFORHOLD Der forventes ingen støjmæssige problemer mellem den planlagte arealanvendelse og omgivelserne. Det forventes, at opførelsen af en idrætshal samt bedre indendørs opholdsarealer vil virke støjnedsættende Tekniske sektorplaner TILSLUTNING Byggeri og anlæg skal tilsluttes forsyningsledninger og afløbsanlæg i overensstemmelse med de planer, der er godkendt af Byrådet. REGN OG SPILDEVAND skal afledes i overensstemmelse med den gældende Spildevandsplan. Skolen har eget biologisk rensningsanlæg med nedsivning. Anlægget er under løbende kontrol af myndighederne. Det bemærkes, at såfremt anlægget ikke overholder grænseværdier mv., bør Lystruphave Efterskole tilsluttes offentligt spildevandssystem. En tilslutning til det offentlige rensningsanlæg i Them vil medføre, at der udledes færre næringsstoffer i området, samtidig med at rensningen er mere effektiv på Them rensningsanlæg VANDFORSYNING til området sker fra Bryrup Vandværk. VEJADGANG til skolen sker ad grusbelagt privat fællesvej Lystruphavevej. Skolen er aktivt interesseret i etablering af en offentlig gangsti rundt om Kulsø, og skolen er villig til at afgive areal til anlæg af en sådan sti. Naturstien Horsens-Silkeborg passerer gennem området. Ikkemotoriseret passage ad stien må ikke hindres. VARMEFORSYNING sker via oliefyr suppleret med fastbrændselfyr. 12

13 1.06 Miljøvurdering Them Kommune har foretaget en scooping, der har givet anledning til, at der er udarbejdet en afgrænset miljøvurdering i forhold til Lystruphave Efterskolens visuelle påvirkning af omgivelserne og Lystruphave Efterskoles påvirkning af Natura 2000 området. Det er Them Kommunes vurdering, at miljøvurderingen kan afgrænses til bygningernes visuelle udtryk og fysiske indgreb i det særlige naturområde og Lystruphave Efterskolens påvirkning af fuglebeskyttelsesområde F34 og habitatområde H49. LYSTRUPHAVE EFTERSKOLENS VISUELLE UDTRYK Den eksisterende bebyggelse på ejendommen er bestående af en stor hvid hovedbygning i 2½ etage indeholdende bl.a. kontor, undervisningslokaler, køkken, spisesal, fælles opholdsarealer elevfløj m.v. Der er herudover elevboliger et par undervisningsbygninger, værksteder m.v. Den eksisterende hovedbygning virker særdeles synlig fra Kulsø både pga. proportioner og omfang. Elevboligfløjen (det gamle motel) er delvis synlig fra Kulsø, og den øvrige bebyggelse er ikke synlig fra Kulsø (undervisningslokaler m.v.), idet de er beliggende skjult bag eksisterende beplantning ned mod søen. Mod nord- øst og vest er bebyggelsen skjult pga. det kuperede terræn og bevoksning. Figur 3 Lystruphave Efterskoles indretning med stiplet linie bygninger, der agtes fjernet. Den eksisterende bebyggelse virker meget rodet og uharmonisk, og den bærer præg af, at ejendommen har været anvendt til forskellige formål, samt at den trænger til en grundig modernisering. 13

14 Lystruphave Efterskole ønsker at udvide og modernisere efterskolen, hvorfor der er udarbejdet et dispositionsforslag, der indeholder en plan for udvidelsen og moderniseringen af efterskolen. En gennemførelse af dispositionsforslaget medfører, at der ønskes opført en hal på 1495 m 2 inkl. musiklokale, bordtennis, opholdsrum, styrketræning, depot og omklædning. 1-2 nye lærerboliger på 2 x 150 m 2. nye undervisningslokaler til henholdsvis humaniora på 195 m 2, naturfag på 300 m 2 og værksteder på 300 m 2. ny cykelparkering med fastbrændselsfyr og brænderum på 200 m 2. yderligere elevboliger i ny overetage til hovedbygning og evt. elevboliger i 1 ny bygning på 100 m 2. nye p-pladser nord for den nye idrætshal. Der ønskes samtidig fjernet følgende bygninger stakladen på ca. 175 m 2. metalværkstedet på ca. 125 m 2. cykelparkering på ca. 125 m 2 annekset på ca. 175 m 2 (to etager og således 350 etagemeter) Birkebo på ca. 55 m 2 (to etager og således 110 etagemeter) HAL LÆRERBO- LIGER FYSISKE AK- TIVITETER HUMANIORA ELEVBOLIGER NATURFAG VÆRKSTEDER FORSTANDERBOLIG CYKELPARKERING/ FASTBRÆNDELSFYR GARAGE HOVEDBYGNING EVT. ELEVBOLIGER Figur 5 Ny og eksisterende bebyggelse på Lystruphave Efterskole Det fremgår af den fremsendte beskrivelse af bebyggelsen, at der fortrinsvis vil blive tale om 1-1½ etages byggeri. Den eksisterende hovedbygning vil som i dag blive fastholdt i 2½ etager med en evt. tilbygning. 14

15 Det er ønsket, at vinduer og udvendige døre vil blive med opdelte glasfelter, hvor man mod omgivelserne vil have begrænsede glasarealer. Det forventes, at der mod skolegrønningen (det forstyrrede område) vil forefindes større partier med glas. Den nye bebyggelse ønskes opført med f.eks. tagpap med lister, og ydervæggene vil fortrinsvis blive murede, der vil dog også blive tale om lettere materialer som træ eller plader med mat overflade. Figur 6 Eksempel på princip for ny bebyggelse Bebyggelsen vil fortrinsvis blive opført i mørke farver f.eks. sort tagpap med lister. Ydervæggene ønskes ligeledes i mørke farver som brun umbra, antracit og sort. Vinduer og udvendige døre vil blive malet i lyse farver f.eks. hvid. Det er målet over tid, at den eksisterende og nye bebyggelse vil få et ensartet udtryk. Arealerne omkring bygningerne udlægges som grønning med bløde overgange mellem de forskellige niveauer. Det er planen, at største dele af skolegrønningen tilsås med græs, og at evt. kommende skråninger tilplantes med sammenhængende lav beplantning f.eks. bøgepur. Stier og terrasser belægges med betonfliser, og veje og parkeringsarealer udlægges med grus. Den ønskede hal graves ind i det eksisterende terræn samtidig med, at der vil blive gravet ud for adgang til den del af bygningen, der ligger under terræn. Det forventes, at der bliver tale om 3600 m 3 jord, der ønskes jævnet ud på det areal, der om sommeren benyttes til bibelcamping. VURDERINGEN AF BEBYGGELSENS PÅVIRKNINGEN AF OMGIVELSERNE Det er vurderingen, at den ønskede bebyggelse ikke vil indvirke negativ i området, idet bebyggelsen bliver sammenhængende, og at den bliver opført i tilknytning til den eksisterende bebyggelse indenfor det område, hvor den eksisterende bebyggelse i dag er beliggende, således at bygningerne indgår i en naturlig helhed indenfor et område, der allerede er forstyrret og kunstigt reguleret. 15

16 Det er herudover væsentligt, at bebyggelsen opføres i mørke farver, og at den nye bebyggelses visuelle forstyrrelse mod syd, øst, vest og nord må betegnes som værende meget begrænset. Dette vurderes at være tilfældet, idet den nye bebyggelse primært opføres bag den eksisterende bebyggelse som f.eks. dobbelthuse (jf. figur 5), samtidig med at den bliver delvist skjult i kraft af det meget kuperede skovområde. Det bør herudover bemærkes, at de visuelle gener omhandlende den ønskede hal inklusive diverse funktioner minimeres kraftigt ved, at den graves ind i det bakkede terræn, således at den ikke træder frem i landskabet, men holdes under trækronerne. Det synes dog væsentligt, at der i en kommende lokalplan indføjes bestemmelser om at den eksisterende bevoksning på de sydvendte skråninger ikke må fjernes, men at den skal plejes, således at der opnås optimale vækstbetingelser. at der etableres en byggelinie mod fredskov på 20 meter. at de nye elevboliger, så vidt det er teknisk og økonomisk forsvarligt indrettes i den tidligere hotelbygning. at ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne. at bebyggelsen skal have et ensartet udtryk, hvilket medfører, at den eksisterende bebyggelse, der bibeholdes gradvis skal ændre udtryk, således at den får samme karakter som den bebyggelse, der opføres. at bebyggelsen skal opføres diskret uden store vinduespartier mod Kulsø. at bebyggelsen skal opføres i mørke farver. Det er herudover væsentligt, at bebyggelsen ikke vil medføre en ændring af det naturlige kuperede terræn, idet bygningerne vil blive placeret i terrænniveau, og terrænet får lov til at forløbe frit mellem bygningerne. Den ønskede hal med tilhørende p- plads medfører dog en del terrænregulering, idet det forventes, at 3600 m 3 jord skal fjernes. Det synes dog at være væsentligt, at arealet allerede er kunstigt reguleret, idet arealet er kendetegnet ved få træer samtidig med, og at det tydeligt fremgår, at der tidligere har været tale om terrænregulering med karakter af evt. tidligere grusgravning. 16

17 LYSTRUPHAVE EFTERSKOLES PÅVIRKNING AF HABI- TATOMRÅDE H49 OG FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDE F34. EF-habitatområde H49 er som helhed udpeget for en lang række arter og naturtyper. Følgende naturtyper vurderes at være relevante i forhold til efterskolens udbygning og aktiviteter i området 3150 Næringsrige søer med flydeplanter eller store vandaks 9120 Bøgeskove på morbund med Kristtorn 9130 Bøgeskove på muldbund 9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund Det vurderes, at følgende arter er relevante for udpegningsgrundlaget 1318 damflagermus 1355 Odder EF-fuglebeskyttelsesområde F34 indeholder Hvepsemåge Stor hornugle Isfugl Sortspætte Hedelærke Rødrygget tornskade Det gælder at både hornugle, isfugl og sortspætte yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. KONSEKVENSERNE AF LYSTRUPHAVE EFTERSKOLES PÅVIRKNING AF HABITATOMRÅDE H49 OG FUGLEBE- SKYTTELSESOMRÅDE F34 Naturtyper Udbygningen af Lystruphave Efterskole vurderes ikke at have negative fysiske konsekvenser for de naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H49. Dette begrundes med at alle anlægsarbejder, transport og deponering af overskudsjord udelukkende vil finde sted på eksisterende bebyggede arealer, veje, sportspladser, campingpladser mv. Byggeriet vil heller ikke medføre øget belastning med næringsstoffer til den nærliggende Kulsø. 17

18 Ved opførelsen af idrætshallen vil det være nødvendigt at rydde en ca. 5 meter bred zone af en eksisterende beplantning med nordmannsgran og birk inden for skolens område. Denne beplantning vurderes ikke at være omfattet af naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H49. De nuværende aktiviteter i forbindelse med skolens undervisnings- og fritidsarrangementer foregår primært på eksisterende veje og stier i skovområdet. Skolen benytter også Kulsø til forskellige aktiviteter som f.eks. kanosejlads og lystfiskeri. En forøgelse af elevantallet og planerne for de fremtidige aktiviteter vil ikke føre til øget fysisk påvirkning af naturtyperne. Arter For de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for EFhabitatområde H49 og EF-fuglebeskyttelsesområde F34 er forstyrrelseseffekten altafgørende i forhold til om de kan benytte området som levesteder. I anlægningsfasen vil trafikken øges midlertidigt på skolens arealer og de nærmeste veje, især skovvejen fra byggepladsen til det område, der benyttes til bibelcampingpladsen i sommerferien, hvor det forventes, at overskuds jord skal nivelleres ud. Området med byggeaktiviteter og behov for kørsel er dog så begrænset, at mulige forstyrrelseseffekter kan regnes for ubetydelige i forhold til de arter, der indgår i udpegningsgrundlagene. Desuden kan forstyrrelserne i forbindelse med anlægsarbejdet regnes for ubetydelige sammenlignet med de mange aktiviteter, der i forvejen finder sted på skolens arealer og som det lokale dyreliv i stort omfang har vænnet sig til. Der vil fremover ikke foregå flere aktiviteter på søerne og langs Bryrup Å og Lystrup Å, end der gør i dag. Det vurderes derfor, at en udbygning af elevantallet ikke vil medføre væsentlige flere negative konsekvenser for de dyre- og fuglearter, som indgår i udpegningsgrundlagene, og som er tilknyttet vandområderne. Isfugl har i forvejen ynglet nær skolen, og der kan være tegn på, at odderen måske er ved at sprede sig trods de nuværende aktiviteter på efterskolen. Odderen er desuden mest nataktiv, hvor der typisk er ro på skolen. Det er samtidigt dokumenteret, at odderen i stort omfang kan vænne sig til menneskes aktiviteter. Arten er således i de senere år fundet i eller nær centrum af flere større danske byer herunder Randers og Varde. De beskrevne aktiviteter i form af løb, cykling og gåture, der i dag foregår i skovene uden for skolens egen matrikel har heller ikke hindret forekomst eller øget etableringen af følsomme fuglearter som stor hornugle og sortspætte. Det vurderes, at de beskrevne fremtidige aktiviteter, ligeledes vil være uden negativ påvirkning af fuglelivet. Efterskolen har forskellige faste ture i nærområdet, og i den forbindelse bør det nævnes, at færdsel og benyttelse af efterskolens 18

19 tur 2 til Velling Skov kun finder sted på allerede etablere stier og veje, og at den kun bør benyttes til fælles ugeture fra medio august til nytår, uden for fuglenes yngletid. Herudover bør tur 6 i Snabegård Plantage nævnes, idet dette er et forslag til en ny rute, der er planlagt til orienteringsløb og kørsel på mountainbike, også uden for etablerede veje og stier. Det var planen, at ruten skulle benyttes i forbindelse med fritidsaktiviteter og undervisning i friluftsliv og ekstremsport typisk for grupper på elever. Der er tale om et område, der blandt andet benyttes af sortspætte som ynglelokalitet. Området kan desuden være potentielt ynglested for både stor hornugle og hvepsevåge. Dette er baggrunden for, at det anbefales at disse aktiviteter undgås i fuglenes yngletid som minimum fra begyndelsen af marts til slutningen af august. SAMLET VURDERING AF EFTERSKOLENS PÅVIRKNING AF OMRÅDET Det konkluderes, at den planlagte udvidelse af Lystruphave Efterskole vil kunne gennemføres uden negative visuelle konsekvenser, såfremt lokalplanen indeholder regulerende bestemmelser med betydning for det visuelle indtryk. Det vurderes herudover, at den planlagte udvidelse af Lystruphave Efterskole er uden negative konsekvenser for de naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet H49 og EFfuglebeskyttelsesområde F34. Dette forudsætter dog, at de planlagte aktiviteter i Velling Skov i forbindelse med tur 2 kun finder sted fra medio august til nytår, samt at de planlagte aktiviteter i Snabegård Plantage i forbindelse med tur 2 og tur 6 ikke finder sted i perioden marts-juli. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i strid med målsætningerne for de internationale beskyttelsesområder og uden at påvirke områdets integritet, såfremt man tager hensyn til fuglenes ynglesæson ved gennemførelse af den planlagte rute i Snabegård Plantage. Denne vurdering er gældende både i forhold til den lokale og nationale bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for de internationale beskyttelsesområder. Det skal dog tilføjes, at en udvidelse af elevantallet og halaktiviteterne vil medføre en øget udledning af renset spildevand til Lystrup Å. Denne påvirkning bør fjernes ved, at der stilles krav om at spildevand tilsluttes offentlig kloak. Det bemærkes, at Them Kommune har fået udarbejdet en konsekvensvurdering af Lystruphave Efterskoles påvirkning af habitatområde H49 og EF-fuglebeskyttelsesområdet F34, der kan ses på Them Kommunes hjemmeside eller ved henvendelse til 19

20 Them Kommune pr. 1. januar Silkeborg Kommune, Teknisk Afdeling, Plan & Byg Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligbekendtgjort af Byrådet dog højst indtil et år efter offentliggørelsen Endelig retsvirkninger af den vedtagne lokalplan Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser jf. planlovens 18. Lovlig anvendelse af eksisterende ejendom kan fortsætte som hidtil. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke ændrer boligområdets karakter, der søges skabt ved lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan Tilladelser mv. fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen Området ligger indenfor habitat- og fuglebeskyttelsesområde, og er omfattet af søbeskyttelses- og skovbyggelinie. Ny bebyggelse samt større anlægsarbejder kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 (søbeskyttelseslinie). Ny bebyggelse kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinie). Færdsel i skovene omkring skolen kræver tilladelse fra Silkeborg Statsskovdistrikt jf. pkt Forudsætninger for opførelse af ny bebyggelse Ejer skal for egen regning lade tinglyse, 20

Forslag til. Lokalplan nr. E 13.01.01. Ulvshale Feriehotel

Forslag til. Lokalplan nr. E 13.01.01. Ulvshale Feriehotel Forslag til Lokalplan nr. E 13.01.01 Ulvshale Feriehotel Januar 2010 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Om Lokalplaner En lokalplan indeholder detaljerede retningslinjer for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015.

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015. Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere