Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015"

Transkript

1 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

2 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark *

3

4 T RY K S A G N R Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN (PRINT) ISBN (PDF) Lillegrund Vindmøllepark ANP 2014:746 Øresund, Danmark/Sverige Nordisk Ministerråd 2014 Layout: Jette Koefoed Omslagsfoto: Havvindmøller i Øresund, Adrian Joachim Foto: s. 2 3 Jette Koefoed; s. 7tv. Agnete Schlichtkrull, th. Claus Bjørn Larsen.; s. 12, 15, 19 SignElements; s. 10 visitaland.com; s. 19, ImageSelect; s. 8, 25 Karin Beate Nøsterud Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 3000 Skrift: Meta LF Papir: Munken Polar Printed in Denmark Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

5 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd Forord 9 Indledning 11 Vækst 14 Velfærd 18 Værdier international branding af Norden 22 Det Blå Arktis

6 Forord Danmark har i 2015 formandskabet for det nordiske regeringssamarbejde. Dermed overtager Danmark stafetten i et vigtigt samarbejde, der gennem årene har understøttet og bidraget til at udvikle vore nordiske landes stærke fællesskab. Vi er i Norden bundet tæt sammen af en fælles historie og fælles værdier. Med dette udgangspunkt har vi udviklet et samarbejde, hvor vi inspirerer hinanden, hvor vi støtter hinanden, og hvor vi i kraft af vores samarbejde leverer relevante og tidssvarende svar på de udfordringer, vi står overfor. Det gælder f.eks. vores mangeårige arbejde med at reducere grænsehindringer mellem vore lande. Den indsats er afgørende for, at nordiske virksomheder og borgere kan høste de fordele, som følger af vores geografiske, holdningsmæssige og kulturelle fællesskab, og som også fremover vil stå centralt i det nordiske samarbejde. Det nordiske samarbejde har gennem årene fejret mange successer. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Det er afgørende, at samarbejdet løbende formår at levere reel merværdi og konkrete løsninger på de nye og skiftende udfordringer, som vore samfund mødes med. Det gælder i særlig grad i en tid, hvor vi begynder at kunne vriste os fri af en global økonomisk krise, der også har sat sig dybe spor i Norden. Krisen har tvunget os til at træffe en række svære beslutninger ikke mindst for at bevare vore nordiske velfærdssystemer, der nok har vist deres robusthed, men ikke har været umærkede af krisen. 6 vækst, velfærd og værdier 2015

7 I de kommende år bliver det derfor afgørende, at vi endegyldigt får lagt krisen bag os og får skabt fundamentet for, at vore samfund kan forblive dynamiske og innovative. Og fortsat skabe muligheder for dem, der kan og holder hånden under dem, der har svært ved at klare sig selv. Det danske formandskab vil stille skarpt på fire temaer, der skal styrke og fokusere det nordiske samarbejde: Vi skal have vækst og beskæftigelse i højsædet; vi skal værne om den nordiske velfærd; vi skal øge kendskabet til de nordiske værdier ved at styrke det nordiske brand ; og vi skal fokusere på samarbejdet om Arktis. Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde med vore nordiske venner i det kommende år. Helle Thorning-Schmidt Statsminister Carsten Hansen Minister for nordisk samarbejde vækst, velfærd og værdier

8 * Øresund, Danmark/Sverige 8 vækst, velfærd og værdier 2015

9 Indledning Sammen er vi stærke. Det var de nordiske samarbejdsministres vision for det nordiske samarbejde fra 2014 og det vil også være ledetråd for det danske formandskab i Vi har troen på, at det nordiske samarbejde gør en forskel, når det tager fat på konkrete problemstillinger med direkte betydning for de nordiske borgere, når det leverer indsatser med synlige og målbare effekter, og når det fokuserer indsatsen på områder med klar nordisk merværdi. Det vil også være ambitionen under det danske formandskab. Denne ambition vil vi forfølge på den nordiske måde. Vi vil holde vore stolte nordiske traditioner for folkelig forankring i hævd. Hvor det er muligt, vil vi sikre inddragelsen af de nordiske græsrødder i vore aktiviteter. Og vi vil indfange den stærke nordiske foreningskultur gennem åbenhed og deltagelse. Det gælder i særlig grad børn og unge fra hele Norden, som vil blive inddraget i aktiviteter for at give dem oplevelsen af det samarbejdende Norden og for at styrke fundamentet for det nordiske fællesskab, der er selve essensen i samarbejdet. I et år, hvor både Danmark og Island fejrer 100-året for kvinders valgret, vil også ligestilling stå som et centralt pejlemærke i en række aktiviteter. Vi ved, at der på en række områder er forskelle mellem kvinders og mænds, pigers og drenges, vilkår og forhold. Forskellene kommer blandt andet til udtryk i skolen og på arbejdsmarkedet. Det skal der tages højde for under det danske formandskab. Danmark skal i 12 måneder varetage formandskabet. Det bliver en vigtig opgave at videreføre mange af de flerårige indsatser, der præger det nordiske samarbejde. Det gælder den løbende indsats med fornyelse og reform af det nordiske samarbejde i overensstemmelse med generalsekretærens rapport Nyt Norden. Og så gælder det i særlig grad arbejdet med at nedbryde grænsehindringer i alle hjørner af samarbejdet både de særlige hindringer, der består i Nordatlanten, og de hindringer, der står i vejen for et udbygget samarbejde inden for konkrete politikområder, som f.eks. social- og beskæftigelsesområdet. Vi vil også fortsat sætte fokus på bekæmpelse af social dumping, hvor der i nordisk regi er en lang tradition for at samarbejde og udveksle erfaringer om udenlandsk arbejdskraft. Skal formandskabet skabe resultater, kræver det fokus. Vi har derfor valgt fire temaer, der alle optager de nordiske borgere her og nu: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis. Vores formandskab vil lægge hovedvægten i dette arbejde. vækst, velfærd og værdier

10 * Østersøen, Åland 10 vækst, velfærd og værdier 2015

11 Vækst Den globale økonomiske krise har ramt hårdt også i Norden, hvor nedgang i den økonomiske aktivitet, tab af arbejdspladser og en udbredt pessimisme har kastet lange skygger over vore samfund. Det har krævet mange svære beslutninger at genoprette vore økonomier. Men meget tyder nu på, at disse indsatser bærer frugt, og krisen synes endelig at være ved at miste sit greb om Norden. Nu skal vi igen have vækst og beskæftigelse i højsædet. Det skal det også i det nordiske samarbejde. Vi vil i 2015 videreudvikle Nordens position som ledende region inden for områder, hvor den nordiske styrkeposition allerede er synlig, og hvor en fælles nordisk indsats, der baserer sig på kreativitet og nytænkning, kan skabe yderlige vækst og beskæftigelse. Og her har vi særligt gode forudsætninger inden for det grønne og kreative område. Norden er på mange måder allerede kendt og anerkendt som en foregangsregion inden for grøn og bæredygtig vækst. Mange lande ser mod Norden, når de skal finde inspiration til de vigtige beslutninger om bæredygtig energiforsyning, en mere effektiv ressourceudnyttelse, grøn omstilling og klimavenlige tiltag vil i væsentlig grad være præget af FN-forhandlinger om bæredygtig udvikling og klima. For det første forventes der at blive vedtaget en række globale bæredygtighedsmål som en del af FN s Post 2015-udviklingsdagsorden og opfølgning på Rio+20-konferencen om bæredygtig udvikling. For det andet afholdes FN s internationale klimakonference COP21 i Paris, hvor målet er, at der indgås en ny global klimaaftale. Vi vil udnytte det gode nordiske samarbejde til at sikre indflydelse på forhandlingerne og nordisk aftryk på resultaterne. Det gælder blandt andet vore nordiske byer. Byer huser en voksende andel af jordens befolkning og økonomisk aktivitet. I 2050 vil 70 pct. af verdens befolkning bo i byer. Med dette voldsomme befolkningspres på byerne vil bæredygtighed i stadig større grad blive en central målsætning for udviklingen af byer både i Norden og i resten af verden. Det vil kræve innovative løsninger og byplanlægning at skabe byer, der på den ene side nedbringer forurening og ressourceforbrug og bidrager til at mindske presset på udledning af drivhusgasser, og på den anden side danner rammerne om et godt byliv, så de forbliver attraktive at leve i. Der findes allerede spændende aktiviteter i Norden, hvor arkitektur går i hånd i hånd med planlægning og forbedring af energiforbrug, støjreduktion, affaldshåndtering, trafiksanering, trivsel m.v. Formår vi i Norden at videreudvikle og promovere sådanne løsninger både i og uden for Norden, vil det være til gavn for vækst, sundhed og beskæftigelse samt livskvaliteten for de mennesker, der bor i byerne. Nordiske byer skal være en bæredygtig vækstmotor. vækst, velfærd og værdier

12 12 vækst, velfærd og værdier Østersøen, 2015 Finland *

13 Nordisk design og mode er et andet område, hvor vi allerede høster international anerkendelse. Nordisk mode forbindes med renhed, etik og minimalisme. Det er unikke styrkepositioner i en mode- og tekstilbranche, der ellers er kendt som en af de mest ressourceforbrugende i verden med et betydeligt energi- og vandforbrug og en udbredt kemikalie- og pesticidanvendelse. Og det giver helt særlige muligheder i disse år, hvor der i denne branche er kommet øget opmærksomhed på mere effektiv ressourceudnyttelse, større genanvendelse og et mere kritisk syn på brugen af kemikalier. Med en målrettet indsats vil vi også inden for denne branche kunne få skabt lighedstegn mellem grøn omstilling og Norden og derved yderligere sætte skub under det betydelige vækst- og beskæftigelsespotentiale, der allerede ligger i modeog tekstilbranchen. I Norden har vi også gode erfaringer med en effektiv udnyttelse af vore biologiske produkter, der begrænser spild og øger fortjenesten. Denne såkaldt bioøkonomiske tilgang tilgodeser samfundets og miljøets interesser og bidrager samtidig til et konkurrencedygtigt og vækstskabende erhverv. Ikke mindst i Nordatlanten er der et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale i at udvikle en bedre og mere miljørigtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer. Det kræver en fælles nordisk indsats, hvor offentlige myndigheder og erhvervsaktører i fællesskab bidrager til udviklingen af nye løsninger. Vi vil: under navnet Nordic Built Cities lancere et projekt, der samler de mest fremsynede nordiske aktører inden for bl.a. byplanlægning, arkitektur, byggeri, miljø, energi, transport, IT (smart cities), tryghed og trivsel i et samarbejde om, hvordan områder i nordiske byer kan gøres attraktive og bæredygtige. arbejde for vedtagelsen og gennemførelsen af en nordisk handlingsplan i regi af de nordiske miljøministre og et event i 2015, begge til fremme af en ressourceeffektiv og bæredygtig nordisk mode- og tekstilproduktion. igangsætte et projekt, hvor relevante myndigheder og erhvervsliv i samarbejde kortlægger udfordringer og muligheder for bæredygtig vækst baseret på effektiv udnyttelse af marine ressourcer i Nordatlanten. vækst, velfærd og værdier

14 Velfærd Vi har i Norden gennem en årrække opbygget stærke velfærdssystemer til gavn for den enkelte borger og som en bærende pille i vores samfundsmodel. På mange måder er velfærdsstaten en fundamental del af det nordiske DNA. Men velfærdsstaten er ikke statisk. Den må også udvikle sig over tid. En dyb økonomisk krise, som den vi også har gennemlevet i Norden, udfordrer den samfundsmæssige sammenhængskraft og understreger behovet for at udvikle nye og tidssvarende løsninger, så den nordiske velfærdsmodel også fremover står stærkt i vore samfund. Og vi har et stærkt fundament at bygge på. Vi råder i Norden over en omfattende viden og erfaring med velfærdsløsninger og besidder unikke ressourcer både offentligt og privat. Det er kompetencer og viden, der efterspørges langt uden for Nordens egne grænser. Men vi er i Norden små økonomier. Adgangen til forskning og udvikling af nye metoder og indsatser er ikke ubegrænset. Der er derfor et åbenlyst potentiale i et styrket nordisk samarbejde på velfærdsområdet et samarbejde, hvor vi bringer vores viden i spil i fælles nordisk regi. Det skal være et væsentligt omdrejningspunkt under det danske formandskab i Her vil vi inden for centrale samfundsområder prioritere indsamling af viden, målrettet vidensformidling og samarbejde om udvikling af innovative velfærdsløsninger. Derved sikrer vi, at velfærdsstatens praktikere pædagogerne, underviserne, lægerne, sygeplejerskerne, de ansatte i ældreforsorgen og de mange andre råder over den bedste forskningsbaserede viden og er bedst muligt rustede til at levere de bedst tænkelige velfærdsydelser. Det gælder bl.a. på sundhedsområdet, hvor de nordiske statsministre allerede i Tromsø i 2012 blev enige om et tættere samarbejde til gavn for sundhedssystemer i hele Norden. Denne beslutning skal nu gradvis gennemføres på en række konkrete områder. Et tættere nordisk samarbejde og videndeling om årsager og virkemidler vil også kunne få betydning for vore bestræbelser på at nedbringe den ulighed, som vi fortsat oplever, når det gælder sundhed og et godt helbred. Uligheden grundlægges allerede fra fødslen og viser sig eksempelvis ved, at færre børn af forældre med en kort uddannelse kommer til børneundersøgelser og bliver vaccineret. Andre faktorer så som rygning, alkohol samt kost og motion har også betydning for ulighed i sundhed. Det skal der nu øget fokus på. Også på arbejdslivsområdet skal ulighed adresseres gennem fortsat fokus på bekæmpelse af social dumping. Emnet diskuteres jævnligt i nordiske kredse med stort udbytte, hvor landene lader sig inspirere af hinandens nationale løsninger. Vi vil styrke praksis med at udveksle erfaringer om den 14 vækst, velfærd og værdier 2015

15 vækst, velfærd og værdier 2015 Skagerrak, Danmark 15 *

16 nationale indsats samt drøfte udviklingstendenser og fællesnordiske interesser i forhold til EU-retlige initiativer. Det gælder også på børn- og ungeområdet, hvor vi skal sikre børn den højest kvalificerede undervisning og pædagogiske praksis, så de bliver så dygtige, som de kan, og betydningen af negativ social arv mindskes i forhold til de faglige resultater. Vi skal også have fokus på at sikre de unge den uddannelse og læring, som det kræves for at komme ud og bide sig fast på arbejdsmarkedet. De unges uddannelse skal i højere grad matches med erhvervslivets behov. Og erhvervslivet må skabe arbejds- og lærepladser til de unge. Vi skal sætte fokus på de indsatser, som skal få unge væk fra passiv forsørgelse. Alle skal være med, og de, der ikke kan selv, skal hjælpes videre i uddannelse eller job. Her har vi i Norden bl.a. en betydelig fællesudfordring med anbragte børn, der gennemgående klarer sig dårligere end deres jævnaldrende, når det gælder skolegang, ungdomsuddannelse, psykisk og fysisk helbred. Det kræver, at vi tager et samlet kig på anbringelsesområdet. Vi er heller ikke gode nok til at sikre gode faglige resultater og til at bryde den negative sociale arv. Erfaringer på tværs af de nordiske lande viser, at børn og unge og især drenge med sociale udfordringer fortsat har dårlige skoleresultater. Det svækker deres chancer på sigt i samfundet. Det skal vi have fokus på. Vi skal også have blik for digitale løsninger. Det er et område, hvor vi allerede i dag står stærkt i Norden, og hvor digitale løsninger gør en konkret forskel på en række borgernære områder. Telemedicin, genoptræningsprogrammer og fjernundervisning er alle eksempler, der gør hverdagen lettere for borgere i Norden på centrale velfærdsområder. Formår vi at fremme nordiske virksomheders udvikling af innovative digitale løsninger, vil det kunne udgøre et vigtigt bidrag til gavn for den fortsatte udvikling af vores velfærdssystemer. Det vil samtidig kunne placere Norden som en foregangsregion på det digitale område med mulighed for udnyttelse af de vækstmuligheder, der ligger inden for dette felt. 16 vækst, velfærd og værdier 2015

17 Vi vil: styrke den fælles nordiske videndeling om tiltag, der kan være med til at reducere ulighed i sundhed. Det gælder f.eks. strukturelle tiltag (ny lovgivning) og øget brug af erfaringer med at differentiere forebyggelses-, opsporings-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser på baggrund af forskellige behov m.v. følge op på anbefalingerne i udredningen om det fremtidige nordiske samarbejde på sundhedsområdet (Bo Könberg-rapporten). sætte fokus på de udfordringer og initiativer, de nordiske lande har i forhold til at få unge i varig beskæftigelse. styrke opbygningen af viden på fødevareområdet og sikre, at viden bliver brugt til at styrke fødevaresikkerheden, sunde kostvaner, undgå ødelæggende dyresygdomme og videreudvikle en vækstskabende produktion på et bæredygtigt grundlag. gennemføre en opfølgning på One Health -konferencen om antibiotikaresistens i styrke dialogen til bekæmpelse af social dumping i Norden. samarbejde om, at anbragte børn og unge sikres de bedste muligheder for trivsel, uddannelse og beskæftigelse. Det skal ske gennem udbredelse af metoder, der har størst mulig virkning, og ved at samarbejde om de områder, hvor der mangler viden. etablere et nordisk forum, der skal sikre et struktureret vidensarbejde inden for god undervisning og god pædagogisk praksis til brug for praktikere. Projektet skal bane vejen for udbredelsen af bedre undervisning og pædagogisk praksis, der understøtter bedre faglige resultater, og at betydningen af negativ social arv mindskes. tage initiativ til at understøtte digitale virksomheders brug af åbne data og deres mulighed for at teste digitale løsninger på borgere i de enkelte nordiske lande. medvirke til at etablere et forum med netværk på tværs af landene, der bl.a. skal understøtte formidlingen af erfaringer med, metoder for og effekter af arbejdet med rehabilitering af ældre landene imellem. etablere et nordisk netværk på området for senfølger efter seksuelle overgreb med henblik på en tværnordisk kortlægning af området. vækst, velfærd og værdier

18 Værdier international branding af Norden Bæredygtig vækst, innovationsevne, klima, vedvarende energi, miljøhensyn, uddannelse, demokrati, åbenhed, lav korruption og ligestilling. Det er nogle af de styrkepositioner, som vi forbindes med ude i verden, og som er baseret på et sæt nordiske grundværdier. Og i kølvandet på den økonomiske krise oplever vi i stigende grad, at en række lande vender blikket mod Norden for at hente inspiration til løsning af nogle af de samfundsudforinger, som de står overfor. F.eks. har de nordiske velfærdsuddannelser en række ligheder og ekspertiseområder, der gør dem attraktive for uddannelseseksport og branding af nordiske velfærdsløsninger. Denne interesse kan vi bruge bedre ved at blive endnu skarpere på, hvad det præcist er, den nordiske model kan, som andre lande og regioner kan lade sig inspirere og tage ved lære af. Den grundlæggende nysgerrighed efter det nordiske afspejler sig også i en meget stor interesse for nordisk kultur og mad. Denne positive internationale opmærksomhed skal vi forstå at benytte og udbygge. Vi skal i højere grad benytte det nordiske brand til at fremme kendskabet til nordiske styrkepositioner og kerneværdier. Ikke mindst på de markeder, hvor kendskabet til Norden som region er større end kendskabet til de enkelte nordiske lande, er der et uudnyttet potentiale for en mere strategisk og systematisk promovering af det nordiske brand. Vi vil derfor under det danske formandskab igangsætte en langsigtet indsats, der sætter strategisk fokus på fælles international branding af Norden. Det vil ske i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds nye strategi for international profilering og positionering af Norden med fokus på en række udvalgte områder. Det gælder bl.a. de fælles nordiske kulturfremstød. I 2013 gennemførtes et stort fælles fremstød i Washington D.C. under navnet Nordic Cool. Det blev en stor succes, der understregede den store internationale opmærksomhed, som nordisk kunst og kultur får i disse år. Erfaringerne fra Nordic Cool kan ikke overføres direkte på andre lande, men er med til at understrege det potentiale, der ligger i at øge kendskabet til Norden gennem ambitiøse kulturudvekslingsprojekter. Det er en erfaring, som vi nu må bygge videre på for at sikre, at formidlingen af nordisk kultur som bærer af nordiske værdier i de kommende år står endnu stærkere. Den øgede fokus på ny nordisk mad skaber i disse år betydelige og væsentlige ændringer i madkulturen i en række nordiske lande. Den udvikling sætter også fokus på nogle grundlæggende nordiske værdier om bæredygtighed, kreativitet, kvalitet og renhed. Samtidig følges denne udvikling med stor international interesse, og der vurderes at være et betydeligt potentiale i branding af Norden som fødevare-destination i global topklasse. 18 vækst, velfærd og værdier 2015

19 Atlanterhavet, Færøerne * vækst, velfærd og værdier

20 Med afsæt i, at Nordens fødevarer er sikre, sunde og af ordentlig kvalitet samt produceret i bæredygtige produktionssystemer, skal vi sammen drage nytte af den internationale opmærksomhed og interesse, der er for fødevaresikkerhed og ny nordisk mad, og udbrede nordisk gastronomi både inden for Norden og ikke mindst ude i verden. Også turismeerhvervet er tæt knyttet til det nordiske brand. Erhvervets succes er i vid udstrækning knyttet til kendskabet til Norden og de nordiske værdier. Samtidig er erhvervet selv bl.a. gennem tiltrækning af turister med til at udbrede kendskabet til Norden. Der er et godt potentiale for en fælles nordisk indsats inden for turismen, som kan skabe øget opmærksomhed om det nordiske brand og Norden som innovativ turismedestination i samspil med målrettede indsatser inden for andre sektorer som f.eks. kultur, fødevarer, arkitektur og design. Det skal vi benytte os af ikke mindst for at tiltrække turister fra nye vækstområder. 20 vækst, velfærd og værdier 2015

21 Vi vil: nedsætte en nordisk arbejdsgruppe, der i løbet af 2015 skal udvikle et velstruktureret koncept for Nordic Cool, som kan skabe de organisatoriske rammer for fremtidige fælles nordiske kulturfremstød i udlandet. Vi vil også undersøge mulighederne for igangsættelse af et nyt konkret Nordic Cool - fremstød. målrettet benytte nordisk mad til at brande Norden. Det vil vi gøre ved afholdelsen af en årlig Nordic Food Festival med deltagelse af centrale aktører inden for udviklingen i den nordiske gastronomi og fødevareudvikling. Vi vil også lancere et initiativ New Nordic Ultra der skal skabe opmærksomhed om de bedste råvarer fra det højeste Nord. tage de første skridt til at etablere en organisatorisk ramme for de nordiske landes fælles indsats for turisme-, eksport-, kultur- og investeringsfremme under arbejdstitlen Team Norden. Som et første skridt vil udvikling af tilbud til nye turister fra vækst- og fjernmarkederne i første omgang Kina blive afprøvet. tage et fælles nordisk initiativ til at styrke viden om og eksport af videregående (velfærds)uddannelser. igangsætte en afsøgning af mulighederne for at styrke det fælles nordiske samarbejde inden for arkitektur og design i internationale sammenhænge. skabe et økonomisk og analytisk funderet afsæt for den internationale branding af Norden og den nordiske model. Dette vil vi opnå ved at afholde en konference i 2015 blandt ledende forskere inden for feltet, der efterfølgende vil udgive en række policy-anbefalinger vedrørende styrkepositioner og svagheder ved den nordiske model og dens anvendelighed i andre lande og regioner. vækst, velfærd og værdier

22 Det Blå Arktis Klimaforandringer har sat gang i en forvandling af Arktis. Denne udvikling vil tage til i de kommende år. Fra polarområdet over Nordatlanten til de nordeuropæiske egne vil klimaforandringerne fundamentalt ændre både udfordringer og muligheder for lokalbefolkningerne. Det bliver en stor opgave for de arktiske samfund. Norden skal tage aktiv del i bestræbelserne på at sikre en bæredygtig udvikling i regionen med landenes befolkninger i centrum. I disse bestræbelser vil vi i Norden blandt andet kunne trække på en mangeårig tradition for samarbejde og videndeling på tværs af en række sektorer som f.eks. miljø, klima, energi, bæredygtig udvikling, forskning, kultur og ligestilling. Erfaringer fra denne tværsektorielle tilgang i nordisk regi skal vi benytte til at supplere og understøtte arbejdet i særligt Arktisk Råd, som er det primære forum for drøftelser i og om Arktis. Under arbejdstitlen Det Blå Arktis vil vi under vores formandskab derfor sætte fokus på de områder, hvor Arktis og Norden kan spille sammen. Det Blå bliver et særligt omdrejningspunkt for indsatsen, fordi havet spiller en afgørende rolle i den forvandling, som Arktis undergår. Havet er essentielt i forhold til natur, kultur, erhvervsudvikling og transport, og med klimaforandringerne bliver en samlet helhedsforvaltning af de blå naturressourcer kun vigtigere. Oprindelige folk og andre brugere af havet og dets levende ressourcer har stor indsigt i naturen, og denne viden er af stor betydning. Med klimaforandringer følger smeltende is, nye skibsruter og stigende maritim aktivitet i Arktis. Det vil i både Norden og Arktis kunne bidrage til vækst og nye arbejdspladser. Interessen er allerede stor, og aktører i og uden for regionen står på spring for at udnytte de nye muligheder. Men der er behov for at understøtte erhvervsudviklingen i regionen. Det kræver først og fremmest, at der gøres en særlig indsats for at styrke sejladssikkerheden. Samtidig bliver det afgørende at fastholde høje miljø- og sikkerhedskrav, så miljøet sikres i takt med, at aktivitetsniveauet stiger. Med den forventede stigning i det maritime aktivitetsniveau vil der også blive lagt et nyt pres på havmiljøet. Beskyttelse af havenes biodiversitet bliver derfor stadig vigtigere i takt med den voksende kommercielle aktivitet. Der vil være behov for at undersøge, hvordan havmiljøet i Arktis reagerer på mere maritim transport og fiskeri. Denne viden om havbundens biodiversitet er essentiel for fremtidig fiskeri- og miljøforvaltning og for det kommercielle fiskeri i form af videnskabelig dokumentation. Viden og erfaring, der indhentes fra Arktis, vil de nordiske lande desuden kunne overføre til andre havområder, hvorved der kan opnås bedre viden om havområderne i hele det nordiske regi. 22 vækst, velfærd og værdier 2015

23 * vækst, velfærd og værdier Diskobugten, Grønland

24 Vi vil: understøtte sejladssikkerheden i Arktis ved at gennemføre et projekt om videreudvikling af e-navigationsværktøjet ArcticWeb, der giver overblik over skibe i Arktis, og ved udvikling af en fælles maritim, arktisk webportal med relevant og nødvendig information om sejlads i Arktis. skabe en platform for videndeling og udvikling af en fælles nordisk protokol for kortlægning og monitering af havbundens biodiversitet og sårbarhed. følge op på Nordisk Ministerråds nye arktiske samarbejdsprogram for samt styrke den nordiske dialog om tværgående arktiske emner. supplere arbejdet med arktiske spørgsmål i andre fora, herunder særligt i Arktisk Råd. 24 vækst, velfærd og værdier 2015

25 Atlanterhavet, Island * vækst, velfærd og værdier

26 26 vækst, velfærd Lofoten, og Norskehavet, værdier Norge 2015 *

27 vækst, velfærd og værdier

28 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Yderligere information om Danmarks formandskab fås på Udenrigsministeriet Sekretariatet for Ministeren for Nordisk Samarbejde Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Danmark Telefon: ANP 2014:746 ISBN (PRINT) 28 ISBN (PDF) vækst, velfærd og værdier 2015

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler)

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler) DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere