Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur."

Transkript

1 Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2011

2 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Dette nummer i skriftserien er redigeret af udviklingskonsulent Pernille Halling-Overgaard. Social skriftserie Socialrådgiveruddannelsen i Århus, nr. 4, 5. udgave. ISBN Udgivelse af Bente Adolphsen i samme skriftserie: Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse. Udsatte børn anbringelse. Omslagsillustration: Udsnit af Hippolytos en skæbnefortælling, udsmykning i Nobelparken, Århus af Evan Rasmussen. Tryk: VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Udgivet af: VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Kan bestilles pr. telefon eller Kan også downloades fra Socialrådgiveruddannelsen i Århus hjemmeside. Pris kr evt. forsendelse.

3 Indhold Forord 7 Parter 8 Undersøgelser 10 Serviceloven Indhold og fremgangsmåde 12 - Afslutning 13 - Frist 14 Serviceloven Serviceloven Foranstaltninger i eget hjem 18 Serviceloven 52 - med samtykke 18 Serviceloven 52 - fremgangsmåde 18 - stk. 3 nr. 1 fremmøde i dagtilbud m.m stk. 3 nr. 2 - praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 22 - stk. 3 nr. 3 familiebehandling og behandling af barnet 23 - stk. 3 nr. 4 - døgnophold 24 - stk. 3 nr. 5 - aflastningsordning 25 - stk. 3 nr. 6 - kontaktperson 26 - stk. 3 nr. 7 - anbringelse af barnet uden for hjemmet 27 - stk. 3 nr. 8 - praktiktilbud 28 - stk. 3 nr. 9 - anden form for rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 28

4 Serviceloven 52a - økonomisk støtte - forældremyndighedsindehaveren 29 - i forhold til anbringelse 30 Serviceloven 56, 57a og 57b foranstaltninger uden samtykke a og 57b 32 Sagsbehandling Serviceloven 47 og Inddragelse af forældre og netværk 36 - Inddragelse af barnet 36 - Bisidder til barnet 36 - Børnesamtale 37 Handleplaner Serviceloven betingelser og indhold 38 - unge med behandlingskrævende stofmisbrug 40 - unge, der har begået voldskriminalitet 40 - revision af planen 41 Ophør af foranstaltninger Serviceloven når formålet er nået 42 - unge fra år 42

5 Finansiering 42 Bilag 44 Undersøgelser 44 Foranstaltninger 46 Sagsbehandling 53 Ophør af foranstaltninger 57 Fortsat anbringelse på grund af tilknytning til anbringelsessted 60

6

7 Forord I første nummer af Socialrådgiveruddannelsens sociale skriftserie om udsatte børn behandlede jeg underretninger og undersøgelser i relation til underretninger og andre henvendelser til kommunen. Dette nummer af skriftserien behandler mere detaljeret kommunens undersøgelse af barnets forhold og de muligheder serviceloven giver for at iværksætte foranstaltninger under barnets ophold i eget hjem. I praksis vil opgaverne med børnesager efter serviceloven ligge i en (social) forvaltning, ofte hos en enkelt socialrådgiver eller et team. I denne fremstilling anvendes dog det overordnede begreb kommunen, idet det dels er lovens formulering og dels tager højde for, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne i praksis har indrettet sig. Da der knytter sig særlige regler og krav til kommunens sagsbehandling i forhold til parter, redegøres indledningsvist for det juridiske begreb part. 7

8 Parter I nogle lovbestemmelser står der direkte, hvem der er parter, mens andre ikke tager direkte stilling til dette. På grund af de særlige rettigheder, parter har, er det derfor nødvendigt for kommunen at gøre sig klart, hvem der i en sag har eller skal tillægges partsrettigheder. I forvaltningsretslæren antages det, at den, der har en retlig interesse i en sags afgørelse, skal tillægges partsrettigheder. Samtidig må man dog forholde sig til det faktum, at nogle personer ikke har evnen til at kunne handle retligt eller helt mangler evnen til at tage vare på sig selv og dermed sine anliggender. Alt efter problemets art må disse personer have bistand fra andre, der enten hjælper til eller bliver egentlige partsrepræsentanter, der optræder som fuldmægtige for parten. Reglen i forældreansvarsloven om, at et barn under 18 år er underlagt forældremyndighed, er en sådan fuldmagtsregel. Den bygger på den forudsætning, at et barn ikke (fuldt ud) kan tage vare på sig selv heller ikke under behandlingen af en sag. Ved at tillægge forældrene forældremyndigheden er tanken, at det sikres, at de personer, som antages bedst at kunne tage sig af barnet, også er dem, der bestemmer over barnet. Da det ikke altid i praksis forholder sig sådan, pålægger serviceloven kommunen en række pligter over for børn med særlige behov. Dette er der nærmere redegjort for i første nummer af Socialrådgiveruddannelsens skriftserie. Her skal blot nævnes, at det ud fra en forvaltningsretlig vinkel kan diskuteres, om barnet er part i hele den kommunale børnesag. Indtil videre behandler ankeinstanserne dog ikke barnet som 8

9 part, bortset fra de situationer, hvor loven tillægger barnet egentlige partsrettigheder. Det betyder, at parterne i en undersøgelsessag efter 50 er forældremyndighedsindehaveren eller begge, hvis der er fælles forældremyndighed og den unge, der er fyldt 15 år. Heraf følger, at de har alle de partsrettigheder, der gælder i såvel den materielle som den processuelle lovgivning. Hvis der er krav om samtykke, vil det gælde alle ovennævnte personer, ligesom de forvaltningsretlige regler om partshøring, afgørelser, begrundelser og klagevejledning skal overholdes. Hertil kommer reglerne om parters ret til aktindsigt. Reglerne i persondataloven om bl.a. ret til indsigt skal naturligvis også overholdes, men her er der ikke tale om partsrettigheder i traditionel forstand, men en ret, der tilkommer den enkelte til at se de oplysninger, der behandles elektronisk om den enkelte. I foranstaltningssager efter 52 er forældremyndighedsindehaveren (-haverne) part. Den 15-årige er part i en sag om anbringelse. Sager, hvor børn og unge-udvalget efter indstilling træffer afgørelser uden samtykke, behandles særskilt i et senere nummer af skriftserien. 9

10 Undersøgelser Serviceloven 50 Når afgørelse om at iværksætte en undersøgelse efter 50, jf. bilag 1, er truffet og det er afklaret om undersøgelsen kan ske i samarbejde med forældrene, skal barnets situation nøje analyseres med henblik på vurdering af, hvordan undersøgelsen konkret skal tilrettelægges. Barnets problemer skal vurderes og der skal tages stilling til mulige årsager eller forklaringer på problemerne. Det er vigtigt, at disse overvejelser drøftes med forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige, dels for gennem et bedre kendskab til barnet og dets familie at kvalificere overvejelserne, dels for at afklare om forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige fortsat ønsker at samarbejde med kommunen om undersøgelsen og om, hvilke problemer, der er behov for at få undersøgt yderligere, hvilke oplysninger, der skal indhentes og hvilke fagpersoner og personer i netværket, der er relevante at inddrage i undersøgelsen. Det er af største vigtighed, at alle faglige antagelser og overvejelser lægges åbent frem for forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige, både fordi det er af afgørende betydning for kvaliteten af undersøgelsen, at forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige deltager aktivt og fordi forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige til enhver tid har lov til at trække sig ud af samarbejdet. Forældrene ønsker ikke at samarbejde Hvis forældremyndighedsindehaveren og/eller den 15-årige ikke ønsker at samarbejde med kommunen, fx fordi de ikke ønsker bestemte oplysninger indhentet eller ikke ønsker inddragelse af relevante personer, må kommunen nøje overveje, om de ønskede 10

11 oplysninger kan undværes eller skaffes på anden måde. Hvis de ønskede oplysninger vurderes at være nødvendige for at kunne afgøre, om barnet trænger til særlig støtte og ikke kan skaffes på anden måde, må kommunen forklare parterne, hvorfor de ønskede oplysninger er nødvendige og derefter indhente dem efter retssikkerhedslovens 11c.. I den situation må kommunen træffe en egentlig afgørelse om undersøgelse af barnets forhold efter 50, selv om der reelt kun er tale om et sagsbehandlingsskridt og ikke en afgørelse i streng juridisk forstand. Afgørelsen skal være begrundet og bør foreligge skriftligt. Forældremyndighedsindehaveren og den 15- årige kan herefter klage over afgørelsen til det sociale nævn. Uanset om forældremyndigheden ønsker at samarbejde eller ej, kan kommunen ikke bestemme, at undersøgelsen kan omfatte barnets/den unges person. En sådan personlig undersøgelse forudsætter samtykke fra forældremyndigheden og/eller den 15- årige. Hvis det skønnes nødvendigt at undersøge barnet ved psykolog eller under anden form for observation, må sagen derfor forelægges børn og unge udvalget til afgørelse efter 51, se nedenfor. Under alle omstændigheder er det vigtigt at huske, at der fortsat efter retssikkerhedslovens 4 er pligt til at tilrettelægge sagen på en sådan måde, at forældremyndighedsindehaveren har mulighed for at medvirke ved behandlingen. 11

12 Indhold og fremgangsmåde Under undersøgelsen iagttages det almindelige forvaltningsretlige princip om ikke at overoplyse sagen. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende end formålet tilsiger. Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger gælder naturligvis også under undersøgelsesarbejdet uanset om arbejdet foregår skriftligt eller gennem mødeaktivitet. Kommunen skal overveje, hvordan undersøgelsen metodisk tilrettelægges, så forældremyndighedsindehaveren efter retssikkerhedslovens 4 får mulighed for at medvirke ved behandlingen af sagen. Under undersøgelsen skal kommunen som hovedregel belyse 6 forhold hos barnet: - udvikling og adfærd - familieforhold - skoleforhold - sundhedsforhold - fritidsforhold og venskaber - andre relevante forhold Kun hvis særlige forhold gør sig gældende, kan kommunen undlade at undersøge et eller flere af de angivne forhold. Det betyder enten, at alle 6 forhold undersøges eller at der i journalen skal gøres notat om, hvorfor et eller flere af de 6 forhold udelades. Notatet i journalen kan f.eks., hvis der er tale om et spædbarn, være, at der ikke er noget, der skal belyses vedrørende skole- og fritidsforhold. Under undersøgelsen skal kommunen - udover forældrene og barnet inddrage de relevante fagfolk, der har kendskab til barnets og familiens forhold. Det betyder ikke, at disse fagfolk har ret til at blive draget ind i sagen, men at kommunen skal vurdere, om disse fagfolk kunne bidrage med relevant viden ved at 12

13 blive inddraget. Inddragelsen kan være både personligt og gennem skriftlige udtalelser. Alle forhold, der er relevante i forhold til barnets problemer og behov skal undersøges, idet det er kommunen, der har ansvaret for, at sagen er fuldt oplyst, inden der træffes afgørelse. Kommunen skal afdække både ressourcer og problemer hos barnet og familien. For unge, der er fyldt 15 år, skal kommunens undersøgelse afdække de forhold, der er relevante ved valg af foranstaltninger for netop denne aldersgruppe. Under undersøgelsen har kommunen pligt til at være opmærksom på, om der i familien er søskende, der også kan antages at have behov for støtte. Er det tilfældet, må deres forhold undersøges selvstændigt eller som led i den undersøgelse, der er i gang. Der er ikke krav om, at der laves en undersøgelse for hvert barn, hvis det ud fra en saglig vurdering er hensigtsmæssigt at samle undersøgelsen i en undersøgelse. Kommunen skal dog altid sikre, at hvert enkelt barns forhold og behov er tilstrækkeligt belyst. Afslutning af undersøgelsen Når kommunen har skaffet tilstrækkelig viden om barnet/børnene/familien, skal undersøgelsen afsluttes med en begrundet stillingtagen til, om der er behov for foranstaltninger efter servicelovens kap. 11. Der skal altså være en sagligt begrundet konklusion. Den begrundede stillingtagen skal således indeholde en vurdering af behovet for støtte og en vurdering af, hvilken slags støtte, der er behov for. 13

14 Forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige skal gøres bekendt med denne faglige vurdering og have lejlighed til at kommentere den. Hvis forældremyndighedsindehaveren ved undersøgelsens afslutning ikke er enig i kommunens vurdering af behovet for støtte og derfor ikke agter at samtykke i iværksættelse af en relevant foranstaltning, må kommunen vurdere, om der evt. skal søges truffet en afgørelse uden samtykke. Vurderes betingelserne for en afgørelse om foranstaltninger uden samtykke ikke at være opfyldt, må kommunen afslutte undersøgelsen uden iværksættelse af foranstaltning, selv om behovet skønnes at være til stede. Kommunen skal tydeliggøre sin faglige vurdering af barnets behov over for forældremyndighedsindehaveren. Samtidig må forældremyndighedsindehaveren gøres opmærksom på kommunens pligt til at føre tilsyn med barnet. Hvis kommunen efter sagens afslutning agter at føre tilsynet på en særlig, måske mere intensiv måde end sædvanligt, må kommunen orientere forældremyndighedsindehaveren om de overvejelser og planer, kommunen har i denne retning. Hvis forældremyndighedsindehaveren er enig i kommunens vurdering af behovet for støtte, kan der træffes afgørelse efter 52. Frist Undersøgelsen må som hovedregel ikke vare længere end 4 måneder fra kommunen bliver opmærksom på barnets behov for støtte. 14

15 Hvis undersøgelsen ikke kan afsluttes inden for de 4 måneder, fx. fordi der er ventetid på en nødvendig undersøgelse af barnet eller familien, skal kommunen foretage en foreløbig konklusion, som forelægges forældremyndighedsindehaveren og den 15- årige tillige med begrundelsen for, at fristen ikke kan overholdes. Da det er en stor belastning og skaber stor usikkerhed at være udsat for en undersøgelse, er det af største betydning, at en undersøgelse ikke varer længere end allerhøjst nødvendigt. Det betyder, at det skal overvejes, om der findes en hurtigere, men ligeså relevant undersøgelse, der kan erstatte den ønskede undersøgelse, hvortil der er ventetid. Serviceloven 51 Hvis kommunen skønner, at det er nødvendigt at få barnet undersøgt med henblik på at afklare, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling og forældremyndighedsindehaveren/den 15-årige ikke frivilligt vil deltage i en undersøgelse af barnets person, kan børn og unge udvalget efter indstilling fra kommunen beslutte at undersøgelsen skal gennemføres under ophold på institution eller sygehus. Hvis undersøgelsen ønskes fortaget på en psykiatrisk afdeling uden forældremyndighedens/barnets samtykke skal betingelserne i Lov om tvang i psykiatrien være opfyldt. Der er tale om komplicerede regler, som omtales nærmere i en senere skriftserie om anbringelse. Her skal blot nævnes, at en indlæggelse på psykiatrisk afdeling kun kan iværksættes på baggrund af en afgørelse af psykiatrisk overlæge og evt. med politiets hjælp. Ved denne type afgørelser er der en særlig klageadgang til domstolene for større børn, der indlægges uden deres eget samtykke. 15

16 En undersøgelse efter 51 skal være afsluttet inden 2 måneder fra afgørelsen i udvalget. Barnet må kun have ophold uden for hjemmet, så længe selve undersøgelsen af barnet foregår. Det vil sige, at barnet som udgangspunkt skal hjem til forældrene, mens skrivning af undersøgelsesresultatet og anden efterbehandling/stillingtagen sker. Afgørelser uden samtykke behandles mere indgående i nummer 6 i denne skriftserie. Undersøgelsen kan, hvis det fagligt set er hensigtsmæssigt, foregå ambulant inden for 2 måneders perioden, således at barnet fx sover hjemme. Det er stadig børn og unge udvalget, der skal træffe afgørelsen. Hvis kommunen vurderer, at forældrene på forskellig vis vil modarbejde en ambulant undersøgelse med den følge, at barnet bliver udsat for et skadeligt pres eller en påvirkning, der kan få følger for kvaliteten af undersøgelsen må der indstilles til ophold på institution, mens undersøgelsen foregår. Kommunen skal naturligvis sagligt begrunde indstillingen til børn og ungeudvalget. Serviceloven 63 Hvis en forældremyndighedsindehaver ikke sørger for at lade sit barn undersøge eller behandle for livstruende sygdom eller sygdom, der udsætter barnet for betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan børn og unge udvalget efter indstilling fra kommunen træffe afgørelse om at gennemføre undersøgelsen/ behandlingen uden samtykke. 16

17 Er der truffet afgørelse af børn og unge-udvalget om undersøgelse efter 51 eller 63 har kommunen uden retskendelse, men mod legitimation i medfør af 64 stk. 2 ret til adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig for at eftersøge og medtage barnet. Der kan ved udøvelsen af denne ret søges bistand hos politiet, der efter stk. 3 har pligt til at bistå kommunen. 17

18 Foranstaltninger i eget hjem Serviceloven 52 med samtykke Betingelsen for, at kommunen kan og skal iværksætte en foranstaltning efter 52 er, at det er af væsentlig betydning for barnets særlige behov for støtte. Med dette forstås, at barnets behov for støtte skal ligge udover de behov, som et hvilket som helst barn har i løbet af opvæksten og som det forudsættes, at forældrene indfrier. Det er således en forudsætning, at der er tale om et individuelt konstateret behov, der enten kan relatere sig til særlige problemstillinger hos barnet, der fordrer særlig støtte og/eller manglende evne hos forældremyndighedsindehaveren til at indfri barnets behov. Foranstaltninger kan som hovedregel kun iværksættes med forældremyndighedsindehaverens samtykke. Hvis der er tale om, at barnet skal anbringes uden for hjemmet, kræves tillige samtykke fra barnet, hvis det er fyldt 15 år. Skønnes barnets problemer at kunne løses i hjemmet, dvs. med forældremyndighedsindehaveren som (hoved)ansvarlig, er der mulighed for at iværksætte en af de foranstaltningstyper, der er nævnt i 52. Serviceloven 52 - fremgangsmåde Det er af den største betydning, at kommunen tydeliggør sin faglige vurdering af barnets og familiens problemer over for forældrene, så forældrene dels bliver klar over kommunens opfattelse af omfanget og arten af barnets behov og dels gøres op- 18

19 mærksom på, hvordan kommunen mener, behovene bedst imødekommes. Hvis barnets behov og hvordan afhjælpningen af dem bedst tilrettelægges står klart for både kommunen og forældrene, vil forældrene kunne tage stilling til såvel den foreslåede indsats som konsekvensen af, at den evt. ikke følges. Det er for både forældre og kommune vigtigt, at præmisserne for en frivillig foranstaltning er klare. Deltager forældrene halvhjertet i en foranstaltning på grund af angst eller usikkerhed for, hvad der vil ske, hvis de ikke deltager, kan det føre til, at målet med foranstaltningen ikke nås. Ligeledes kan kommunen iværksætte uhensigtsmæssige foranstaltninger eller forfølge usaglige mål, hvis præmisserne ikke står tilstrækkeligt klare. Det følger af det ulovbestemte proportionalitetsprincip, at kommunen skal vælge den foranstaltning, der vurderes at være den både mindst indgribende og samtidig mest formålstjenlige i forhold til de problemer, barnet og familien har. Der er altså tale om en 2 ledet størrelse og ikke et krav om at starte i det små. Det er kommunens pligt at påse dette princip, og det gælder uanset, om forældremyndighedsindehaveren er indstillet på at samtykke til en mere indgribende foranstaltning end behovet tilsiger. Hvis kommunen på baggrund af oplysninger om familien vurderer, at et af tilbudene i stk. 3 primært accepteres for at undgå en anbringelse af barnet, må det nøje diskuteres med familien og overvejes af kommunen, om den type af foranstaltning, som forældremyndighedsindehaveren accepterer, er velegnet til at afhjælpe barnets problemer på trods af den halvhjertede motivation. 19

20 Da barnets problemer skal søges løst i hjemmet, hvis det kan lade sig gøre, må vurderingen basere sig på faglige antagelser og analyser, så kommunen har sagligt belæg for beslutningen uanset om den går ud på iværksættelse af eller afslag på foranstaltning. Begrebet foranstaltninger i eget hjem dækker over alle andre foranstaltninger end en beslutning om, at kommunen formidler en anbringelse af barnet uden for hjemmet. Heraf følger, at der i forholdet mellem det offentlige og forældremyndighedsindehaveren retligt set vil blive tale om støtte ydet i hjemmet og altså ikke anbringelse, hvis barnet af forældremyndighedsindehaveren er anbragt i privat familiepleje, er på formidlet døgnaflastning, hele eller dele af familien evt. er på døgnophold, eller forældremyndighedsindehaveren modtager økonomisk støtte under barnets efterskoleophold. Foranstaltninger efter 52 kan kombineres indbyrdes. Som hovedregel kan der kun iværksættes foranstaltninger efter 52 på baggrund af en afsluttet 50 undersøgelse. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan en foranstaltning iværksættes samtidig med at barnets forhold undersøges i henhold til 50. Særlige forhold foreligger f.eks. hvis et barn på grund af pludseligt opståede problemer får så store vanskeligheder, at en afhjælpning er nødvendig uanset at årsagerne og dermed de præcise behov ikke kan sikres tilstrækkeligt belyst, inden afhjælpning påbegyndes. En tilflyttet familie med et barn, der har akut behov for foranstaltninger kan ligeledes falde ind under undtagelsen. I denne situation undersøges naturligvis 20

21 først, om der foreligger en 50 undersøgelse i en tidligere kommune. En beslutning om at iværksætte foranstaltninger inden en afsluttet 50-undersøgelse, er meget vanskelig at tage. En afhjælpning af problemer, der ikke tager afsæt i årsagerne til problemerne, kan i bedste fald være formålsløs, men i værste fald forværre barnets og familiens problemer. Kommunen må sagligt afveje omfanget og alvoren af barnets og familiens problemer i forhold til risikoen for, at den foranstaltning, der iværksættes er uhensigtsmæssig og særligt holde sig for øje, om formålet med indsatsen efter Serviceloven, på trods af den manglende undersøgelse skønnes at kunne nås gennem den valgte foranstaltning. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 1 fremmøde i dagtilbud m.v. Har en undersøgelse efter 50 imidlertid afdækket et behov for særlig støtte og kommunens vurdering er, at den formålstjenlige foranstaltning til afhjælpning af dette behov er, at barnet kommer i dagtilbud, uddannelsessted eller lignende, kan kommunen træffe afgørelse om dette. Er betingelserne for nr. 1 opfyldt, men forældremyndigheden ikke ønsker at samtykke må kommunen overveje, om afgørelse kan træffes efter 56, se nedenfor under afsnittet om 56, 57a og 57b. Bunder forældrenes modvilje mod at sende barnet i børnehave primært i manglende vilje til at betale, må det overvejes, om problemet kan afhjælpes ved at rådgive forældrene om muligheden for økonomisk eller pædagogisk friplads. Forældrene skal 21

22 naturligvis selv ønske og søge støtten. Hvis forældrene søger om denne form for ydelse og de efter bekendtgørelsen om egenbetaling i dagtilbud (Socialministeriets bekendtgørelse nr af 3. december 2010) er berettigede til den, må kommunen ud fra proportionalitetshensyn afstå fra at bringe 56 i anvendelse. Begrundelsen for dette er, at formålet med en evt. afgørelse efter 56, at barnet kommer i dagtilbud, kan nås ad en mindre indgribende vej. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 2 praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Denne form for støtte kan iværksættes, hvis familiens problemer skønnes at kunne løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet og hvis problemerne skønnes at kunne afhjælpes ved f.eks. at familien hjælpes til at få bedre kontakt til omgivelserne, ændre på daglige strukturer eller lignende. Der er ikke i loven taget stilling til, hvilken type støtte, familien skal have i hjemmet. Der kan således blive tale om mange forskellige metoder og fagpersoner. Det vigtige er, at den støtte, der gives i hjemmet er velegnet til at afhjælpe de afdækkede vanskeligheder og at familien har tillid til den eller de personer, der skal komme i hjemmet. Der er ingen særlige krav til hjælpen. Den kan være af udelukkende praktisk art og altså rette sig mod at lære forældrene at klare alle de praktiske opgaver, der er forbundet med det at være forældre. Er forældrene pga. sygdom eller nedsat funktionsevne ikke i stand til selv at forestå sædvanlige praktiske gøremål i forhold til barnet, må kommunen vurdere, om der er tale om en situation, hvor forældrene er berettigede til hjemmehjælp efter reglerne i 83 ff. Er det tilfældet skal den del af hjælpen gives efter bestemmelserne om hjemmehjælp. 22

23 Hjælpen kan også være af mere pædagogisk art og rette sig mod afhjælpning af opdragelsesproblemer, eller den kan være af mere psykologisk karakter og rette sig mod samspils- og reaktionsmønstre. Der kan være tale om kombination af en eller flere typer af støtte. Listen i stk. 3 er ikke udtømmende, så kommunen kan iværksætte andre former for støtte, når bare de holder sig inden for formålsbestemmelsen i 46. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 3 - familiebehandling Skønnes det nødvendigt at arbejde mere målrettet med relationer og samspil i familien kan der iværksættes ambulant familiebehandling. Denne type behandling forudsætter, udover familiens motiverede og frivillige deltagelse, tillige at det ud fra en saglig vurdering skønnes, at familien kan indgå i en behandling, der har det mål at ændre adfærds- og reaktionsmønstre. Der skal altså foretages en vurdering af, om familien er egnet til at modtage en mere terapeutisk eller personlighedsmæssig behandling. Det er ikke et krav, at alle familiemedlemmer deltager samlet i alle dele af behandlingen, men kommunen skal være opmærksom på, om nogle af familiemedlemmernes problemer evt. skal afhjælpes efter specialbestemmelser i den øvrige lovgivning. Det er meget vanskeligt at foretage en helt præcis afgrænsning, men hvis barnet f.eks. skal modtage psykiatrisk behandling samtidig med familiebehandlingen, skal denne del evt. skulle gives efter sygehuslovgivningen. Ligeledes kan særlig behandling, der retter sig mod forældrenes misbrugs-, psykiske eller andre problemer, skulle gives efter anden lovgivning. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage i en relevant behandling efter denne bestemmelse og kommunen vurderer, at det er hen- 23

24 sigtsmæssigt, at barnet deltager i en behandling alene, kan kommunen træffe afgørelse om dette, selv om forældremyndigheden ikke samtykker. En sådan afgørelse kan kun træffes, hvis kommunen vurderer, at formålet med behandlingen kan nås på trods af det manglende samtykke, men afgørelsen kan ikke tvangsfuldbyrdes. (se nedenfor under afsnittet om 56, 57a og 57b). Hvis der er tale om en behandling, der foretages af sundhedspersoner efter sundhedsloven (fx psykologbehandling) kræves under alle omstændigheder samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige. En afgørelse efter 52, stk. 3, nr. 3 overtrumfer således ikke de stramme regler om informeret samtykke i sundhedsloven. I forbindelse med behandlingen kan der evt. ydes økonomisk støtte efter 52a til udgifter, som familien måtte påføres i forbindelse med foranstaltningen/behandlingen, herunder tab af arbejdsindtægt, men også her skal kommunen være opmærksom på mulige tilskud efter sundhedslovene. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 4 - døgnophold Skønnes problemerne at have et omfang, der forudsætter en omfattende, kontinuerlig behandling af hele familien samlet, kan denne foranstaltning iværksættes. Som ved foranstaltning nr. 3 er det en forudsætning, at familien er både motiveret og egnet, men hertil kommer, at familien skal være indstillet på at tage ophold i et døgntilbud. Der er tale om et meget stort indgreb i personernes og familiernes daglige liv, så det er vigtigt, at denne del er nøje drøftet med familien. Etableres et døgnophold for hele eller dele af familien, kan opholdsstedet være en døgninstitution, familiepleje og opholdssted godkendt efter 142 og

25 Ved den konkrete visitation af familien vil stedets behandlingsmetoder være et vigtigt grundlag at basere en afgørelse på. Under døgnopholdet kan familien pålægges betaling for kost ud fra princippet om at undgå dobbeltforsørgelse. Dette princip følger af Grundlovens 75 stk. 2 og gælder selv om lovgiver ikke specifikt har taget stilling til egenbetaling ved alle typer af ophold. Ved fastsættelsen tages hensyn til familiens øvrige udgifter under døgnopholdet. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 5 - aflastningsordning Hvis forældremyndighedsindehaveren har brug for i kortere perioder at blive aflastet i ansvaret for barnet, kan der etableres en aflastningsordning. Hvis behovet for aflastning udspringer af, at barnet har særlige behov for træning, opmærksomhed eller lignende, som bedst tilgodeses under et kortere ophold uden for hjemmet, kan der etableres en aflastningsordning, der kan tilgodese disse behov. Er det derimod forældremyndighedsindehaveren, der har brug for at blive aflastet fra opgaven med et handicappet barn, skal aflastningen ske i henhold til 84. Der er ikke i loven opsat en præcis grænse mellem aflastningsordninger og anbringelse uden for hjemmet. Ved vurderingen af, hvilken foranstaltningstype, der er mest velegnet skal kommunen vurdere, hvordan de afdækkede problemer afhjælpes på den sagligt mest relevante måde. Er der tale om mere grundlæggende mangler ved forældrenes evne til at afhjælpe barnets problemer og kommunen ikke har skønnet, at de kunne afhjælpes gennem foranstaltninger efter nr. 25

26 1- nr. 4, vil en aflastningsordning sjældent være en relevant foranstaltning. Ved sådanne grundlæggende problemstillinger hos forældrene vil barnet blot få et pusterum fra nogle fundamentalt set skadende vilkår. Situationen kan dog være sådan, at forældremyndighedsindehaveren ikke vil samtykke til en anbringelse, men at kriteriet i 58 ikke er opfyldt. Kommunen må her overveje, om en aflastningsordning alligevel skal etableres, selv om en sådan ordning ud fra en saglig betragtning ikke kan afhjælpe barnets problemer/forældrenes grundlæggende manglende evne til at tilgodese barnets behov. Det er en meget svær overvejelse, da vurderingen netop går på, at foranstaltningstypen ikke er formålstjenlig til at afhjælpe problemerne. Hvis kommunen alligevel iværksætter en aflastningsordning må præmisserne gøres helt klart for forældrene og det valgte aflastningssted. Det betyder, at kommunen og forældremyndighedsindehaveren også må drøfte konsekvenserne af, at en sådan ordning vil kunne afdække yderligere behov hos barnet. Aflastningen skal enten finde sted i en netværksfamilie, plejefamilie, kommunalt tilbud, på en døgninstitution eller andet godkendt opholdssted. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 6 kontaktperson Har barnet brug for en fast voksenkontakt til at yde støtte på det mere personlige plan, kan der udpeges en fast kontaktperson, hvis opgave det er at forholde sig til barnets/den unges totale situation. Det er væsentligt for barnet, at der udpeges en person, som barnet føler tryghed ved at kunne etablere kontakt til. 26

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Indsigt: Tvangsfjernelser

Indsigt: Tvangsfjernelser Indsigt: Tvangsfjernelser INDSIGT Erik Jappe Indsigt: Tvangsfjernelser Frydenlund Indsigt: Tvangsfjernelse 1. udgave, 1. oplag, 2004 Erik Jappe og Frydenlund ISBN: 87-7887-334-7 Tryk: Frydenlund grafisk

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2013 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1 Side 1 af 38 LBK nr 941 af 01/10/2009 Gældende (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 06-10-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession A20090094129 Entydig dokumentidentifikation BM000125 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014 BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014 Udelades. Erik Jappe Børn & Unge Håndbogen 2014 Servicelovens regler om børn og unge 16. reviderede udgave Frydenlund Børn & Unge Håndbogen 2014 16. udgave, 1. oplag, 2013 Frydenlund

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Dansk Socialrådgiverforening, april 2010 1 Forord Fokus på økonomi medfører i bedste fald større kreativitet og i værste fald begrænsninger i forhold

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere