Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur."

Transkript

1 Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2011

2 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Dette nummer i skriftserien er redigeret af udviklingskonsulent Pernille Halling-Overgaard. Social skriftserie Socialrådgiveruddannelsen i Århus, nr. 4, 5. udgave. ISBN Udgivelse af Bente Adolphsen i samme skriftserie: Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse. Udsatte børn anbringelse. Omslagsillustration: Udsnit af Hippolytos en skæbnefortælling, udsmykning i Nobelparken, Århus af Evan Rasmussen. Tryk: VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Udgivet af: VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Kan bestilles pr. telefon eller Kan også downloades fra Socialrådgiveruddannelsen i Århus hjemmeside. Pris kr evt. forsendelse.

3 Indhold Forord 7 Parter 8 Undersøgelser 10 Serviceloven Indhold og fremgangsmåde 12 - Afslutning 13 - Frist 14 Serviceloven Serviceloven Foranstaltninger i eget hjem 18 Serviceloven 52 - med samtykke 18 Serviceloven 52 - fremgangsmåde 18 - stk. 3 nr. 1 fremmøde i dagtilbud m.m stk. 3 nr. 2 - praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 22 - stk. 3 nr. 3 familiebehandling og behandling af barnet 23 - stk. 3 nr. 4 - døgnophold 24 - stk. 3 nr. 5 - aflastningsordning 25 - stk. 3 nr. 6 - kontaktperson 26 - stk. 3 nr. 7 - anbringelse af barnet uden for hjemmet 27 - stk. 3 nr. 8 - praktiktilbud 28 - stk. 3 nr. 9 - anden form for rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 28

4 Serviceloven 52a - økonomisk støtte - forældremyndighedsindehaveren 29 - i forhold til anbringelse 30 Serviceloven 56, 57a og 57b foranstaltninger uden samtykke a og 57b 32 Sagsbehandling Serviceloven 47 og Inddragelse af forældre og netværk 36 - Inddragelse af barnet 36 - Bisidder til barnet 36 - Børnesamtale 37 Handleplaner Serviceloven betingelser og indhold 38 - unge med behandlingskrævende stofmisbrug 40 - unge, der har begået voldskriminalitet 40 - revision af planen 41 Ophør af foranstaltninger Serviceloven når formålet er nået 42 - unge fra år 42

5 Finansiering 42 Bilag 44 Undersøgelser 44 Foranstaltninger 46 Sagsbehandling 53 Ophør af foranstaltninger 57 Fortsat anbringelse på grund af tilknytning til anbringelsessted 60

6

7 Forord I første nummer af Socialrådgiveruddannelsens sociale skriftserie om udsatte børn behandlede jeg underretninger og undersøgelser i relation til underretninger og andre henvendelser til kommunen. Dette nummer af skriftserien behandler mere detaljeret kommunens undersøgelse af barnets forhold og de muligheder serviceloven giver for at iværksætte foranstaltninger under barnets ophold i eget hjem. I praksis vil opgaverne med børnesager efter serviceloven ligge i en (social) forvaltning, ofte hos en enkelt socialrådgiver eller et team. I denne fremstilling anvendes dog det overordnede begreb kommunen, idet det dels er lovens formulering og dels tager højde for, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne i praksis har indrettet sig. Da der knytter sig særlige regler og krav til kommunens sagsbehandling i forhold til parter, redegøres indledningsvist for det juridiske begreb part. 7

8 Parter I nogle lovbestemmelser står der direkte, hvem der er parter, mens andre ikke tager direkte stilling til dette. På grund af de særlige rettigheder, parter har, er det derfor nødvendigt for kommunen at gøre sig klart, hvem der i en sag har eller skal tillægges partsrettigheder. I forvaltningsretslæren antages det, at den, der har en retlig interesse i en sags afgørelse, skal tillægges partsrettigheder. Samtidig må man dog forholde sig til det faktum, at nogle personer ikke har evnen til at kunne handle retligt eller helt mangler evnen til at tage vare på sig selv og dermed sine anliggender. Alt efter problemets art må disse personer have bistand fra andre, der enten hjælper til eller bliver egentlige partsrepræsentanter, der optræder som fuldmægtige for parten. Reglen i forældreansvarsloven om, at et barn under 18 år er underlagt forældremyndighed, er en sådan fuldmagtsregel. Den bygger på den forudsætning, at et barn ikke (fuldt ud) kan tage vare på sig selv heller ikke under behandlingen af en sag. Ved at tillægge forældrene forældremyndigheden er tanken, at det sikres, at de personer, som antages bedst at kunne tage sig af barnet, også er dem, der bestemmer over barnet. Da det ikke altid i praksis forholder sig sådan, pålægger serviceloven kommunen en række pligter over for børn med særlige behov. Dette er der nærmere redegjort for i første nummer af Socialrådgiveruddannelsens skriftserie. Her skal blot nævnes, at det ud fra en forvaltningsretlig vinkel kan diskuteres, om barnet er part i hele den kommunale børnesag. Indtil videre behandler ankeinstanserne dog ikke barnet som 8

9 part, bortset fra de situationer, hvor loven tillægger barnet egentlige partsrettigheder. Det betyder, at parterne i en undersøgelsessag efter 50 er forældremyndighedsindehaveren eller begge, hvis der er fælles forældremyndighed og den unge, der er fyldt 15 år. Heraf følger, at de har alle de partsrettigheder, der gælder i såvel den materielle som den processuelle lovgivning. Hvis der er krav om samtykke, vil det gælde alle ovennævnte personer, ligesom de forvaltningsretlige regler om partshøring, afgørelser, begrundelser og klagevejledning skal overholdes. Hertil kommer reglerne om parters ret til aktindsigt. Reglerne i persondataloven om bl.a. ret til indsigt skal naturligvis også overholdes, men her er der ikke tale om partsrettigheder i traditionel forstand, men en ret, der tilkommer den enkelte til at se de oplysninger, der behandles elektronisk om den enkelte. I foranstaltningssager efter 52 er forældremyndighedsindehaveren (-haverne) part. Den 15-årige er part i en sag om anbringelse. Sager, hvor børn og unge-udvalget efter indstilling træffer afgørelser uden samtykke, behandles særskilt i et senere nummer af skriftserien. 9

10 Undersøgelser Serviceloven 50 Når afgørelse om at iværksætte en undersøgelse efter 50, jf. bilag 1, er truffet og det er afklaret om undersøgelsen kan ske i samarbejde med forældrene, skal barnets situation nøje analyseres med henblik på vurdering af, hvordan undersøgelsen konkret skal tilrettelægges. Barnets problemer skal vurderes og der skal tages stilling til mulige årsager eller forklaringer på problemerne. Det er vigtigt, at disse overvejelser drøftes med forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige, dels for gennem et bedre kendskab til barnet og dets familie at kvalificere overvejelserne, dels for at afklare om forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige fortsat ønsker at samarbejde med kommunen om undersøgelsen og om, hvilke problemer, der er behov for at få undersøgt yderligere, hvilke oplysninger, der skal indhentes og hvilke fagpersoner og personer i netværket, der er relevante at inddrage i undersøgelsen. Det er af største vigtighed, at alle faglige antagelser og overvejelser lægges åbent frem for forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige, både fordi det er af afgørende betydning for kvaliteten af undersøgelsen, at forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige deltager aktivt og fordi forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige til enhver tid har lov til at trække sig ud af samarbejdet. Forældrene ønsker ikke at samarbejde Hvis forældremyndighedsindehaveren og/eller den 15-årige ikke ønsker at samarbejde med kommunen, fx fordi de ikke ønsker bestemte oplysninger indhentet eller ikke ønsker inddragelse af relevante personer, må kommunen nøje overveje, om de ønskede 10

11 oplysninger kan undværes eller skaffes på anden måde. Hvis de ønskede oplysninger vurderes at være nødvendige for at kunne afgøre, om barnet trænger til særlig støtte og ikke kan skaffes på anden måde, må kommunen forklare parterne, hvorfor de ønskede oplysninger er nødvendige og derefter indhente dem efter retssikkerhedslovens 11c.. I den situation må kommunen træffe en egentlig afgørelse om undersøgelse af barnets forhold efter 50, selv om der reelt kun er tale om et sagsbehandlingsskridt og ikke en afgørelse i streng juridisk forstand. Afgørelsen skal være begrundet og bør foreligge skriftligt. Forældremyndighedsindehaveren og den 15- årige kan herefter klage over afgørelsen til det sociale nævn. Uanset om forældremyndigheden ønsker at samarbejde eller ej, kan kommunen ikke bestemme, at undersøgelsen kan omfatte barnets/den unges person. En sådan personlig undersøgelse forudsætter samtykke fra forældremyndigheden og/eller den 15- årige. Hvis det skønnes nødvendigt at undersøge barnet ved psykolog eller under anden form for observation, må sagen derfor forelægges børn og unge udvalget til afgørelse efter 51, se nedenfor. Under alle omstændigheder er det vigtigt at huske, at der fortsat efter retssikkerhedslovens 4 er pligt til at tilrettelægge sagen på en sådan måde, at forældremyndighedsindehaveren har mulighed for at medvirke ved behandlingen. 11

12 Indhold og fremgangsmåde Under undersøgelsen iagttages det almindelige forvaltningsretlige princip om ikke at overoplyse sagen. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende end formålet tilsiger. Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger gælder naturligvis også under undersøgelsesarbejdet uanset om arbejdet foregår skriftligt eller gennem mødeaktivitet. Kommunen skal overveje, hvordan undersøgelsen metodisk tilrettelægges, så forældremyndighedsindehaveren efter retssikkerhedslovens 4 får mulighed for at medvirke ved behandlingen af sagen. Under undersøgelsen skal kommunen som hovedregel belyse 6 forhold hos barnet: - udvikling og adfærd - familieforhold - skoleforhold - sundhedsforhold - fritidsforhold og venskaber - andre relevante forhold Kun hvis særlige forhold gør sig gældende, kan kommunen undlade at undersøge et eller flere af de angivne forhold. Det betyder enten, at alle 6 forhold undersøges eller at der i journalen skal gøres notat om, hvorfor et eller flere af de 6 forhold udelades. Notatet i journalen kan f.eks., hvis der er tale om et spædbarn, være, at der ikke er noget, der skal belyses vedrørende skole- og fritidsforhold. Under undersøgelsen skal kommunen - udover forældrene og barnet inddrage de relevante fagfolk, der har kendskab til barnets og familiens forhold. Det betyder ikke, at disse fagfolk har ret til at blive draget ind i sagen, men at kommunen skal vurdere, om disse fagfolk kunne bidrage med relevant viden ved at 12

13 blive inddraget. Inddragelsen kan være både personligt og gennem skriftlige udtalelser. Alle forhold, der er relevante i forhold til barnets problemer og behov skal undersøges, idet det er kommunen, der har ansvaret for, at sagen er fuldt oplyst, inden der træffes afgørelse. Kommunen skal afdække både ressourcer og problemer hos barnet og familien. For unge, der er fyldt 15 år, skal kommunens undersøgelse afdække de forhold, der er relevante ved valg af foranstaltninger for netop denne aldersgruppe. Under undersøgelsen har kommunen pligt til at være opmærksom på, om der i familien er søskende, der også kan antages at have behov for støtte. Er det tilfældet, må deres forhold undersøges selvstændigt eller som led i den undersøgelse, der er i gang. Der er ikke krav om, at der laves en undersøgelse for hvert barn, hvis det ud fra en saglig vurdering er hensigtsmæssigt at samle undersøgelsen i en undersøgelse. Kommunen skal dog altid sikre, at hvert enkelt barns forhold og behov er tilstrækkeligt belyst. Afslutning af undersøgelsen Når kommunen har skaffet tilstrækkelig viden om barnet/børnene/familien, skal undersøgelsen afsluttes med en begrundet stillingtagen til, om der er behov for foranstaltninger efter servicelovens kap. 11. Der skal altså være en sagligt begrundet konklusion. Den begrundede stillingtagen skal således indeholde en vurdering af behovet for støtte og en vurdering af, hvilken slags støtte, der er behov for. 13

14 Forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige skal gøres bekendt med denne faglige vurdering og have lejlighed til at kommentere den. Hvis forældremyndighedsindehaveren ved undersøgelsens afslutning ikke er enig i kommunens vurdering af behovet for støtte og derfor ikke agter at samtykke i iværksættelse af en relevant foranstaltning, må kommunen vurdere, om der evt. skal søges truffet en afgørelse uden samtykke. Vurderes betingelserne for en afgørelse om foranstaltninger uden samtykke ikke at være opfyldt, må kommunen afslutte undersøgelsen uden iværksættelse af foranstaltning, selv om behovet skønnes at være til stede. Kommunen skal tydeliggøre sin faglige vurdering af barnets behov over for forældremyndighedsindehaveren. Samtidig må forældremyndighedsindehaveren gøres opmærksom på kommunens pligt til at føre tilsyn med barnet. Hvis kommunen efter sagens afslutning agter at føre tilsynet på en særlig, måske mere intensiv måde end sædvanligt, må kommunen orientere forældremyndighedsindehaveren om de overvejelser og planer, kommunen har i denne retning. Hvis forældremyndighedsindehaveren er enig i kommunens vurdering af behovet for støtte, kan der træffes afgørelse efter 52. Frist Undersøgelsen må som hovedregel ikke vare længere end 4 måneder fra kommunen bliver opmærksom på barnets behov for støtte. 14

15 Hvis undersøgelsen ikke kan afsluttes inden for de 4 måneder, fx. fordi der er ventetid på en nødvendig undersøgelse af barnet eller familien, skal kommunen foretage en foreløbig konklusion, som forelægges forældremyndighedsindehaveren og den 15- årige tillige med begrundelsen for, at fristen ikke kan overholdes. Da det er en stor belastning og skaber stor usikkerhed at være udsat for en undersøgelse, er det af største betydning, at en undersøgelse ikke varer længere end allerhøjst nødvendigt. Det betyder, at det skal overvejes, om der findes en hurtigere, men ligeså relevant undersøgelse, der kan erstatte den ønskede undersøgelse, hvortil der er ventetid. Serviceloven 51 Hvis kommunen skønner, at det er nødvendigt at få barnet undersøgt med henblik på at afklare, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling og forældremyndighedsindehaveren/den 15-årige ikke frivilligt vil deltage i en undersøgelse af barnets person, kan børn og unge udvalget efter indstilling fra kommunen beslutte at undersøgelsen skal gennemføres under ophold på institution eller sygehus. Hvis undersøgelsen ønskes fortaget på en psykiatrisk afdeling uden forældremyndighedens/barnets samtykke skal betingelserne i Lov om tvang i psykiatrien være opfyldt. Der er tale om komplicerede regler, som omtales nærmere i en senere skriftserie om anbringelse. Her skal blot nævnes, at en indlæggelse på psykiatrisk afdeling kun kan iværksættes på baggrund af en afgørelse af psykiatrisk overlæge og evt. med politiets hjælp. Ved denne type afgørelser er der en særlig klageadgang til domstolene for større børn, der indlægges uden deres eget samtykke. 15

16 En undersøgelse efter 51 skal være afsluttet inden 2 måneder fra afgørelsen i udvalget. Barnet må kun have ophold uden for hjemmet, så længe selve undersøgelsen af barnet foregår. Det vil sige, at barnet som udgangspunkt skal hjem til forældrene, mens skrivning af undersøgelsesresultatet og anden efterbehandling/stillingtagen sker. Afgørelser uden samtykke behandles mere indgående i nummer 6 i denne skriftserie. Undersøgelsen kan, hvis det fagligt set er hensigtsmæssigt, foregå ambulant inden for 2 måneders perioden, således at barnet fx sover hjemme. Det er stadig børn og unge udvalget, der skal træffe afgørelsen. Hvis kommunen vurderer, at forældrene på forskellig vis vil modarbejde en ambulant undersøgelse med den følge, at barnet bliver udsat for et skadeligt pres eller en påvirkning, der kan få følger for kvaliteten af undersøgelsen må der indstilles til ophold på institution, mens undersøgelsen foregår. Kommunen skal naturligvis sagligt begrunde indstillingen til børn og ungeudvalget. Serviceloven 63 Hvis en forældremyndighedsindehaver ikke sørger for at lade sit barn undersøge eller behandle for livstruende sygdom eller sygdom, der udsætter barnet for betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan børn og unge udvalget efter indstilling fra kommunen træffe afgørelse om at gennemføre undersøgelsen/ behandlingen uden samtykke. 16

17 Er der truffet afgørelse af børn og unge-udvalget om undersøgelse efter 51 eller 63 har kommunen uden retskendelse, men mod legitimation i medfør af 64 stk. 2 ret til adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig for at eftersøge og medtage barnet. Der kan ved udøvelsen af denne ret søges bistand hos politiet, der efter stk. 3 har pligt til at bistå kommunen. 17

18 Foranstaltninger i eget hjem Serviceloven 52 med samtykke Betingelsen for, at kommunen kan og skal iværksætte en foranstaltning efter 52 er, at det er af væsentlig betydning for barnets særlige behov for støtte. Med dette forstås, at barnets behov for støtte skal ligge udover de behov, som et hvilket som helst barn har i løbet af opvæksten og som det forudsættes, at forældrene indfrier. Det er således en forudsætning, at der er tale om et individuelt konstateret behov, der enten kan relatere sig til særlige problemstillinger hos barnet, der fordrer særlig støtte og/eller manglende evne hos forældremyndighedsindehaveren til at indfri barnets behov. Foranstaltninger kan som hovedregel kun iværksættes med forældremyndighedsindehaverens samtykke. Hvis der er tale om, at barnet skal anbringes uden for hjemmet, kræves tillige samtykke fra barnet, hvis det er fyldt 15 år. Skønnes barnets problemer at kunne løses i hjemmet, dvs. med forældremyndighedsindehaveren som (hoved)ansvarlig, er der mulighed for at iværksætte en af de foranstaltningstyper, der er nævnt i 52. Serviceloven 52 - fremgangsmåde Det er af den største betydning, at kommunen tydeliggør sin faglige vurdering af barnets og familiens problemer over for forældrene, så forældrene dels bliver klar over kommunens opfattelse af omfanget og arten af barnets behov og dels gøres op- 18

19 mærksom på, hvordan kommunen mener, behovene bedst imødekommes. Hvis barnets behov og hvordan afhjælpningen af dem bedst tilrettelægges står klart for både kommunen og forældrene, vil forældrene kunne tage stilling til såvel den foreslåede indsats som konsekvensen af, at den evt. ikke følges. Det er for både forældre og kommune vigtigt, at præmisserne for en frivillig foranstaltning er klare. Deltager forældrene halvhjertet i en foranstaltning på grund af angst eller usikkerhed for, hvad der vil ske, hvis de ikke deltager, kan det føre til, at målet med foranstaltningen ikke nås. Ligeledes kan kommunen iværksætte uhensigtsmæssige foranstaltninger eller forfølge usaglige mål, hvis præmisserne ikke står tilstrækkeligt klare. Det følger af det ulovbestemte proportionalitetsprincip, at kommunen skal vælge den foranstaltning, der vurderes at være den både mindst indgribende og samtidig mest formålstjenlige i forhold til de problemer, barnet og familien har. Der er altså tale om en 2 ledet størrelse og ikke et krav om at starte i det små. Det er kommunens pligt at påse dette princip, og det gælder uanset, om forældremyndighedsindehaveren er indstillet på at samtykke til en mere indgribende foranstaltning end behovet tilsiger. Hvis kommunen på baggrund af oplysninger om familien vurderer, at et af tilbudene i stk. 3 primært accepteres for at undgå en anbringelse af barnet, må det nøje diskuteres med familien og overvejes af kommunen, om den type af foranstaltning, som forældremyndighedsindehaveren accepterer, er velegnet til at afhjælpe barnets problemer på trods af den halvhjertede motivation. 19

20 Da barnets problemer skal søges løst i hjemmet, hvis det kan lade sig gøre, må vurderingen basere sig på faglige antagelser og analyser, så kommunen har sagligt belæg for beslutningen uanset om den går ud på iværksættelse af eller afslag på foranstaltning. Begrebet foranstaltninger i eget hjem dækker over alle andre foranstaltninger end en beslutning om, at kommunen formidler en anbringelse af barnet uden for hjemmet. Heraf følger, at der i forholdet mellem det offentlige og forældremyndighedsindehaveren retligt set vil blive tale om støtte ydet i hjemmet og altså ikke anbringelse, hvis barnet af forældremyndighedsindehaveren er anbragt i privat familiepleje, er på formidlet døgnaflastning, hele eller dele af familien evt. er på døgnophold, eller forældremyndighedsindehaveren modtager økonomisk støtte under barnets efterskoleophold. Foranstaltninger efter 52 kan kombineres indbyrdes. Som hovedregel kan der kun iværksættes foranstaltninger efter 52 på baggrund af en afsluttet 50 undersøgelse. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan en foranstaltning iværksættes samtidig med at barnets forhold undersøges i henhold til 50. Særlige forhold foreligger f.eks. hvis et barn på grund af pludseligt opståede problemer får så store vanskeligheder, at en afhjælpning er nødvendig uanset at årsagerne og dermed de præcise behov ikke kan sikres tilstrækkeligt belyst, inden afhjælpning påbegyndes. En tilflyttet familie med et barn, der har akut behov for foranstaltninger kan ligeledes falde ind under undtagelsen. I denne situation undersøges naturligvis 20

21 først, om der foreligger en 50 undersøgelse i en tidligere kommune. En beslutning om at iværksætte foranstaltninger inden en afsluttet 50-undersøgelse, er meget vanskelig at tage. En afhjælpning af problemer, der ikke tager afsæt i årsagerne til problemerne, kan i bedste fald være formålsløs, men i værste fald forværre barnets og familiens problemer. Kommunen må sagligt afveje omfanget og alvoren af barnets og familiens problemer i forhold til risikoen for, at den foranstaltning, der iværksættes er uhensigtsmæssig og særligt holde sig for øje, om formålet med indsatsen efter Serviceloven, på trods af den manglende undersøgelse skønnes at kunne nås gennem den valgte foranstaltning. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 1 fremmøde i dagtilbud m.v. Har en undersøgelse efter 50 imidlertid afdækket et behov for særlig støtte og kommunens vurdering er, at den formålstjenlige foranstaltning til afhjælpning af dette behov er, at barnet kommer i dagtilbud, uddannelsessted eller lignende, kan kommunen træffe afgørelse om dette. Er betingelserne for nr. 1 opfyldt, men forældremyndigheden ikke ønsker at samtykke må kommunen overveje, om afgørelse kan træffes efter 56, se nedenfor under afsnittet om 56, 57a og 57b. Bunder forældrenes modvilje mod at sende barnet i børnehave primært i manglende vilje til at betale, må det overvejes, om problemet kan afhjælpes ved at rådgive forældrene om muligheden for økonomisk eller pædagogisk friplads. Forældrene skal 21

22 naturligvis selv ønske og søge støtten. Hvis forældrene søger om denne form for ydelse og de efter bekendtgørelsen om egenbetaling i dagtilbud (Socialministeriets bekendtgørelse nr af 3. december 2010) er berettigede til den, må kommunen ud fra proportionalitetshensyn afstå fra at bringe 56 i anvendelse. Begrundelsen for dette er, at formålet med en evt. afgørelse efter 56, at barnet kommer i dagtilbud, kan nås ad en mindre indgribende vej. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 2 praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Denne form for støtte kan iværksættes, hvis familiens problemer skønnes at kunne løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet og hvis problemerne skønnes at kunne afhjælpes ved f.eks. at familien hjælpes til at få bedre kontakt til omgivelserne, ændre på daglige strukturer eller lignende. Der er ikke i loven taget stilling til, hvilken type støtte, familien skal have i hjemmet. Der kan således blive tale om mange forskellige metoder og fagpersoner. Det vigtige er, at den støtte, der gives i hjemmet er velegnet til at afhjælpe de afdækkede vanskeligheder og at familien har tillid til den eller de personer, der skal komme i hjemmet. Der er ingen særlige krav til hjælpen. Den kan være af udelukkende praktisk art og altså rette sig mod at lære forældrene at klare alle de praktiske opgaver, der er forbundet med det at være forældre. Er forældrene pga. sygdom eller nedsat funktionsevne ikke i stand til selv at forestå sædvanlige praktiske gøremål i forhold til barnet, må kommunen vurdere, om der er tale om en situation, hvor forældrene er berettigede til hjemmehjælp efter reglerne i 83 ff. Er det tilfældet skal den del af hjælpen gives efter bestemmelserne om hjemmehjælp. 22

23 Hjælpen kan også være af mere pædagogisk art og rette sig mod afhjælpning af opdragelsesproblemer, eller den kan være af mere psykologisk karakter og rette sig mod samspils- og reaktionsmønstre. Der kan være tale om kombination af en eller flere typer af støtte. Listen i stk. 3 er ikke udtømmende, så kommunen kan iværksætte andre former for støtte, når bare de holder sig inden for formålsbestemmelsen i 46. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 3 - familiebehandling Skønnes det nødvendigt at arbejde mere målrettet med relationer og samspil i familien kan der iværksættes ambulant familiebehandling. Denne type behandling forudsætter, udover familiens motiverede og frivillige deltagelse, tillige at det ud fra en saglig vurdering skønnes, at familien kan indgå i en behandling, der har det mål at ændre adfærds- og reaktionsmønstre. Der skal altså foretages en vurdering af, om familien er egnet til at modtage en mere terapeutisk eller personlighedsmæssig behandling. Det er ikke et krav, at alle familiemedlemmer deltager samlet i alle dele af behandlingen, men kommunen skal være opmærksom på, om nogle af familiemedlemmernes problemer evt. skal afhjælpes efter specialbestemmelser i den øvrige lovgivning. Det er meget vanskeligt at foretage en helt præcis afgrænsning, men hvis barnet f.eks. skal modtage psykiatrisk behandling samtidig med familiebehandlingen, skal denne del evt. skulle gives efter sygehuslovgivningen. Ligeledes kan særlig behandling, der retter sig mod forældrenes misbrugs-, psykiske eller andre problemer, skulle gives efter anden lovgivning. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage i en relevant behandling efter denne bestemmelse og kommunen vurderer, at det er hen- 23

24 sigtsmæssigt, at barnet deltager i en behandling alene, kan kommunen træffe afgørelse om dette, selv om forældremyndigheden ikke samtykker. En sådan afgørelse kan kun træffes, hvis kommunen vurderer, at formålet med behandlingen kan nås på trods af det manglende samtykke, men afgørelsen kan ikke tvangsfuldbyrdes. (se nedenfor under afsnittet om 56, 57a og 57b). Hvis der er tale om en behandling, der foretages af sundhedspersoner efter sundhedsloven (fx psykologbehandling) kræves under alle omstændigheder samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige. En afgørelse efter 52, stk. 3, nr. 3 overtrumfer således ikke de stramme regler om informeret samtykke i sundhedsloven. I forbindelse med behandlingen kan der evt. ydes økonomisk støtte efter 52a til udgifter, som familien måtte påføres i forbindelse med foranstaltningen/behandlingen, herunder tab af arbejdsindtægt, men også her skal kommunen være opmærksom på mulige tilskud efter sundhedslovene. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 4 - døgnophold Skønnes problemerne at have et omfang, der forudsætter en omfattende, kontinuerlig behandling af hele familien samlet, kan denne foranstaltning iværksættes. Som ved foranstaltning nr. 3 er det en forudsætning, at familien er både motiveret og egnet, men hertil kommer, at familien skal være indstillet på at tage ophold i et døgntilbud. Der er tale om et meget stort indgreb i personernes og familiernes daglige liv, så det er vigtigt, at denne del er nøje drøftet med familien. Etableres et døgnophold for hele eller dele af familien, kan opholdsstedet være en døgninstitution, familiepleje og opholdssted godkendt efter 142 og

25 Ved den konkrete visitation af familien vil stedets behandlingsmetoder være et vigtigt grundlag at basere en afgørelse på. Under døgnopholdet kan familien pålægges betaling for kost ud fra princippet om at undgå dobbeltforsørgelse. Dette princip følger af Grundlovens 75 stk. 2 og gælder selv om lovgiver ikke specifikt har taget stilling til egenbetaling ved alle typer af ophold. Ved fastsættelsen tages hensyn til familiens øvrige udgifter under døgnopholdet. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 5 - aflastningsordning Hvis forældremyndighedsindehaveren har brug for i kortere perioder at blive aflastet i ansvaret for barnet, kan der etableres en aflastningsordning. Hvis behovet for aflastning udspringer af, at barnet har særlige behov for træning, opmærksomhed eller lignende, som bedst tilgodeses under et kortere ophold uden for hjemmet, kan der etableres en aflastningsordning, der kan tilgodese disse behov. Er det derimod forældremyndighedsindehaveren, der har brug for at blive aflastet fra opgaven med et handicappet barn, skal aflastningen ske i henhold til 84. Der er ikke i loven opsat en præcis grænse mellem aflastningsordninger og anbringelse uden for hjemmet. Ved vurderingen af, hvilken foranstaltningstype, der er mest velegnet skal kommunen vurdere, hvordan de afdækkede problemer afhjælpes på den sagligt mest relevante måde. Er der tale om mere grundlæggende mangler ved forældrenes evne til at afhjælpe barnets problemer og kommunen ikke har skønnet, at de kunne afhjælpes gennem foranstaltninger efter nr. 25

26 1- nr. 4, vil en aflastningsordning sjældent være en relevant foranstaltning. Ved sådanne grundlæggende problemstillinger hos forældrene vil barnet blot få et pusterum fra nogle fundamentalt set skadende vilkår. Situationen kan dog være sådan, at forældremyndighedsindehaveren ikke vil samtykke til en anbringelse, men at kriteriet i 58 ikke er opfyldt. Kommunen må her overveje, om en aflastningsordning alligevel skal etableres, selv om en sådan ordning ud fra en saglig betragtning ikke kan afhjælpe barnets problemer/forældrenes grundlæggende manglende evne til at tilgodese barnets behov. Det er en meget svær overvejelse, da vurderingen netop går på, at foranstaltningstypen ikke er formålstjenlig til at afhjælpe problemerne. Hvis kommunen alligevel iværksætter en aflastningsordning må præmisserne gøres helt klart for forældrene og det valgte aflastningssted. Det betyder, at kommunen og forældremyndighedsindehaveren også må drøfte konsekvenserne af, at en sådan ordning vil kunne afdække yderligere behov hos barnet. Aflastningen skal enten finde sted i en netværksfamilie, plejefamilie, kommunalt tilbud, på en døgninstitution eller andet godkendt opholdssted. Serviceloven 52 stk. 3, nr. 6 kontaktperson Har barnet brug for en fast voksenkontakt til at yde støtte på det mere personlige plan, kan der udpeges en fast kontaktperson, hvis opgave det er at forholde sig til barnets/den unges totale situation. Det er væsentligt for barnet, at der udpeges en person, som barnet føler tryghed ved at kunne etablere kontakt til. 26

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2013 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2009 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand. jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2010 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Sagsnummer: 480-2013-58842 Dokumentnummer: 480-2013-276898 Afdeling: Børn og Familieafdelingen Udarbejdet af: Cer/Kmo og Hej Indledning. For at give det nye

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Pressemøde den 31. maj 2016

Pressemøde den 31. maj 2016 Pressemøde den 31. maj 2016 Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen / Præsentation af ny lov og redegørelse

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Organisationsplanen for BUR

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Orientering om ændring af lov om social service Pligt til at tilbyde handleplaner og etablering af kommunale døgntilbud.

Orientering om ændring af lov om social service Pligt til at tilbyde handleplaner og etablering af kommunale døgntilbud. Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Dato: 27. april 2004 Bkr/ J.nr. 216-510 Orientering om ændring af lov om social

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv To centrale diskussioner -Barnet i centrum -Økonomi og faglighed Barnets reform og Socialpædagogerne Udfordringer for tilbud og medarbejdere Barnet Reform

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10.12.13 Acadre 13/18509 Indledning

Læs mere