En sludder er bedre end en urintest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En sludder er bedre end en urintest"

Transkript

1 16/11/09 LiseBankHornung 1af6 Ensluddererbedreenden urintest Attesteeratmistænkeliggøre,og dialogvirkermegetbedre.sådanlyder detfraeksperter,menefterskoler urintesteralligeveldereseleverfor stoffer. Tekstogfoto:LiseBankHornung Hverfemtesekstenårigeharprøvetat rygehash,ogenudaftyveharprøvetat tageandrestoffer.detertypiskunge undertyve,dereksperimenterermed stoffer,mendetudviklersigsjældenttilet misbrug.detviserenrapportfra SundhedsstyrelsenogKræftens Bekæmpelse. Påomkringhverfjerdeefterskolebliver elevernetestetforhashogstoffermed urinprøver,detviserenrundringningtil 30afDanmarks263efterskoler. Vibrugerdemtilatskræmmeeleverne, sigerforstanderfralillevildmose Efterskole,BodilHansen. Skræmmekampagnervirkerdogikke, ifølgeenrapportfrasundhedsstyrelsen, hvismanvilkommestofferblandtungetil livs.detbedste,derkangøresifølge rapporten,er,atkommunikeremedde unge. Dialog,dialogogsåsamtale IfølgeAnne MarieSindballefraCenterfor ForebyggelseiSundhedsstyrelsenerder bedreresultaterathente,hvislærerne talermedeleverne. Jegvedgodt,atdeternemmeresagtend gjort,menjegvilaltsåopfordretil samtale BørnogungepsykologLarsHugo Sørensen,opfordrerskolernetilatdroppe testeneoginddragefamilieniet samarbejde. Jegvilleistedetlæredematsnakkeom det,derersvært.deteraltafgørendeat kunnesnakkemedeleverne, sigerlars HugoSørensen,dermener,atskolerne skalindstillesigpåatdearbejdermed ungemennesker,somnoglegangebryder reglerne. Detervigtigt,atlærernekenderderes elever,sådekanse,omderernogetgalt, ogateleventørkommetillærerenog snakkeomsineproblemer, siger næstformandenfordanskeskoleelever, PåomkringhverfjerdeefterskoleiDanmarkblivereleverbedtaflevereurinprøver,hvisdemistænkes foratrygehashellertagestoffer

2 16/11/09 LiseBankHornung PhillipDimsits,16år.Hanerenigi,at testeneikkeerløsningen. Efterskolererikkemisbrugshjem Deterikkeenopgaveforefterskolerne, menderimodforsundhedsvæsnet, siger kemikertorbenbreindahl,dermener,at detkunermisbrugscentre,sombørbruge urintests. BørnogungepsykologLarsHugo Sørensenmenerogså,atnarkotestshører hjemmeibehandlingssystemerogikkepå efterskoler. Deterumuligtforefterskolerneatlaveen heltvandtætprocedure,såmanundgår,at deungebryderreglerne, sigerhan. Jegvilhellereværenaivendmistænkeen elevéngangformeget.fortænkhvis testenernegativ,såertillidenbrudt, sigerefterskoleforstanderannefabiansen fratølløseslotsefterskole. Skolenharbevidstvalgttestenefra, selvomdebrugtedemtidligere.deter altidheltoptildenenkelteskoleat beslutte,omdevilbrugeurintestene. Læsmereindeiavisen Anslag:2657 2af6

3 16/11/09 LiseBankHornung 3af6 Tisikoppenogudafklappen Urintestsforstofferoghashpå efterskolerermegetusikre,men alligevelblivereleversmidtudalene påbaggrundaftestene.politikerne ønskerikkeatændrelovgivningen. Tekstogfoto:LiseBankHornung DetvarblevetrenrutineforPernille Flügelpå15åratbliveurintestetfor stofferhverugepålillevildmose Efterskole. Enmandagforhalvandetårsidenfølges Pernilleoghendesvenindeadudpå toilettet.defårderesplastikbægreog vælgerhversintoiletbås. Menspigernesidderpåtoilettet,spørger veninden; Veddu,omderernoget? Og Pernillesvarer, nej,deterderheltsikkert ikke. Efterhunharafleveretprøventil sundhedsplejersken,fårhunlovtilatgå somsædvanligt.halvandentimesenere bliverhunkaldtoppåkontoret. Såsidderjegforanforstanderen,tre lærereogsundhedsplejersken.despørger næstenimundenpåhinanden,hvorforjeg ikkeindrømmer,atjeghartaget amfetamin. Hvisduharspistenkodimagnylelleret rundstykkemedbirkes,kandetbetyde,at dinurintestforstofferviserpositivfor heroin.eleverpådedanskeefterskoler risikereratblivesendtuberettigethjem ellerstempletsommisbrugere,selvomde eruskyldige. Elevernesretssikkerhedkanværefare, sigeruddannelsesordførerfrasfpernille VigsøBagge. Værsgo attisse Påomkringenfjerdedelaflandets263 efterskolerbliverudvalgteelevertestet forhashognarkotika.hviselevenfor eksempelertræt,sur,ellerisolerersigfra deandre,kanlærernekræveenurintest. Skolernebrugerdesåkaldtehurtigtests, somer gørdetselv urintests,derkan testeforecstasy,amfetamin,kokain,hash ogandrestoffer. Udafdeskolerderbrugertestene,sker detpåhverfjerdeskole,atelevernebliver smidtudalenepåbaggrundafurinprøven. Ogsåselvomdebenægterathaverøget ellertagetnoget.detviseren rundringningblandttiprocentaflandets efterskoler. Testmedomhu Testeneharkunberettigelse,hvisman kenderderessvagheder,oghvisresultatet ikkefåralvorligekonsekvenser, siger TorbenBreindahl,kemikerpåSygehus Vendsyssel. Ifølgehamerdetetproblem,at efterskolerneikkebrugerprøverne korrekt,daderermangeusikkerheder forbundetmedhurtigtestene. Urintest:Ensåkaldthurtigtestforstofferer falskpositivihalvdelenaftilfældene

4 16/11/09 LiseBankHornung 4af6 Nårelevenskallaveurinprøven,foregår dettypiskpåselveskolen,hvoretpar fedtedefingreitissekoppenkangiveet forkertresultat. Dererdesværrealtidnogen,somikke læserbrugsanvisningen, lyderdetfra HardyDjurhuus,direktørforfirmaetFerle, derproducererdenmestbrugteurintest blandtdanskeefterskoler. Hanmener,atdeterskolerneseget ansvar. Deteraltsåvigtigt,attestenekunbliver brugtsomscreening, sigerhardy Djurhuus, detstårpåvoreshjemmeside ogpåproduktet. Umyndiggjort Duskalikkeværehermere, siger sundhedsplejerskentilpernilleflügel, de hertestserhundredeprocentsikre. Pernilleshjerneknager.Kunnenogenhave kommetnogetihendesdrink? Inæstenfiretimersidderhunlåstindepå etkontor.tregangeforsøgerhunathoppe udafvinduet,menhvergangfårhun ballademedlæreren,derholdervagt. Dahendesforældrekommerforattale medskolen,erbeslutningenalleredetaget. Hunersmidtudafskolen,ogforældrene skalskriveunderpådet. Jegkunnenæstenikkefåetordindført. Jegblevtotaltumyndiggjort, siger PernilleFlügel. Pernillesforældrekræver,athunskal havetagetentesthosenlægemeddet samme. Farvelogtobak Hvisskolentesterenelevmedende populæretestsfraferle,villidtunder halvdelenafdepositiveresultatertypisk værefalske.detbetyder,atprøvenviser, atelevenhartagetstoffer,selvomdetikke ertilfældet. Detskyldes,attestenereagererpånogle bestemtestoffer,somoftefindesi narkotika.foreksempelkan kodimagnylergiveudslagforheroin,fordi testenkansporestoffetkodein,derogså findesiheroin.pånogleskolerbetyderet positivtresultatkunénting:udaf klappen. Hvisprøvenerpositiv,ogelevennægter athavetagetnoget,sårygerhanudmed øjeblikkeligvarsel, sigerforstander HenrikBrofraSjælsjølundEfterskole. Deterfarvelogtobak, lyder udmeldingenfrakåresteenstrup,isterød Efterskole. Alvorligekonsekvenserfordeunge Detkanværekatastrofaltforetungt menneskeatbliveanklagetforattage stoffer, sigerbørnogungepsykologlars HugoSørensen,derhararbejdetmed misbrugereitiårognurådgiver efterskoler. PernilleFlügelsurinstestvarfalsk positivforamfetamin

5 16/11/09 LiseBankHornung 5af6 Ifølgehamkandeungemistealtillidentil voksneogsystemeridetheletaget. Desudenerdetatafbrydeenuddannelse sværtatkommesigover,ognogle kommeraldrigtilbageiskole. Hvisdeharetskrøbeligtstilladsi forvejen,såerdetmegetalvorligt,fordi detbetyderaltidenalder,hvordanandre opfatterén, sigerteamlederfor PædagogiskPsykologiskRådgivningInge Nørgaard. Ansvareterskolerneseget IfølgeEfterskoleforeningenerdetden enkelteskolesegetansvaratbeslutte,om devælgeratbrugetestene,ogomeleven skalsendeshjem,hvisresultateter positivt. Viblanderosikkeiomskolernebruger testene,ogjegkunneikkeforestillemig,at vivillegåmereindidet, sigersophus BangNielsen,sekretariatslederved Efterskoleforeningen.Hantroriøvrigt,at testenebliverbrugtsjældnereend tidligere. Ilovenomefterskoler,stårderintetom hurtigtestene.efterskoleforeningenhar skrevetenetiskvejledning,hvorde anbefaleraltidatfåforældrenesog elevenssamtykketilatteste.desuden findesderenkortvejledningpå Sundhedsstyrelsenshjemmeside.Herstår derikortetræk,atdeikkeanbefaler,at efterskolernebrugerhurtigtestene. Skolernetror,defåretsikkertogkonkret svar,mendetgørdeikke.detburdede tageoptilovervejelse, siger specialkonsulentisundhedsstyrelsens CenterforForebyggelse,Anne Marie Sindballe. Meddehertestserderjorisikoforat begåpædagogiskjustitsmord. Anne MarieSindballemenerdesuden,det erundervisningsministerietsansvar,da deterherallepædagogiskeretningslinjer bliverfastlagt.detvarefterflereforsøg ikkemuligtatfåenkommentarfra undervisningsministerbertelhaarder. FolkeskoleordførerforVenstre,Britta SchallHolberg,erikkevildmedideenom urintests. Jegbrydermigikkeomtestene,fordijeg synes,determegetvoldsomtindgrebiet ungtmenneskesprivatsfære, sigerhun, menhenvisertil,atdetsuverænter forstandernesansvar. DanmarkbørfølgeEU vejledning IEUfindesderenudførligvejledningtil, hvordanarbejdspladserbørbruge hurtigtestene,ogkemikertorben Breindahlmener,atDanmarkburderette sigefterden. Derburdeværelovgivetomkringdether ligesomivoresnabolande.deterjoikke svært, sigertorbenbreindahl,kemiker påsygehusvendsyssel. Testeneskalaltidudføresafénmed forstandpåkemi foreksempelenlæge. Ogetpositivtresultatbørblivetjekketpå etlaboratorium. Enløsningeroplysning Jegønskerikkeatlovgiveomtestene, lydersvaretentydigtfravenstre,sfog Enhedslistensfolkeskoleordførere,Britta SchallHolberg,PernilleVigsøBaggeog JohanneSchmidt Nielsen. Deerenigeom,atproblemetskalløses medoplysningomusikkerhederne. Efterskolernebørvide,hvordantestene skalbruges. Flereforstandereblevmegetoverraskede, dadefikatvide,athurtigtestenkanvise

6 16/11/09 LiseBankHornung 6af6 positivforheroin,hvismanharspisten kodimagnyl. Vivedmegetlidtomusikkerhederneved dehertests.faktiskanerviikkenogetom det, sigerforstanderbirthemøllerfra BieringhusEfterskole. IfølgeHardyDjurhuus,direktørforfirmaet Ferle,derproducerertestene,erdet skolernesopgaveatkendetil usikkerhederne. Testeneersåsimpleatbruge,mendeter altsånogetkompliceretviden,manskal sættesigindiinden, sigerhardy Djurhuus. PåFerleshjemmesidestårderikkehvor mangefalskpositive,dervilværeudaf hundrede,menkunattestene udelukkendebørbrugessomscreening,og atdeikkeerjuridiskgyldige.desudenkan manfindeenlisteoverallemuligeandre stoffer,testenekanreagerepå. Dekendtemigjoikke Tredageseneredumperkonvoluttenfra laboratorietindhospernilleflügel. Prøvesvaretviseretstort,rødtstempel; NEGATIV. Dervaringenting.Hverkenmedicineller stoffer.daminforstandersåpapiret, sagdehunikkerigtignoget.ikkeengang undskyld. Pernillefiklovtilatkommetilbagepå efterskolen,menhendesverden knækkedefuldstændigefteroplevelsen. Hunopsøgtehjælpvedkommunenogfik enkontaktperson,derhjalphendemedat fåtillidenigen. Detvarsværtformigatvænnemigtil,at allevoksneikkevillemignogetondt, sigerpernilleflügel, mennukanjeggodt sedetheleudefra.dekendtemigjoikke, såhvorforskulledestolepåmig? Sundhedsstyrelsensvejledning Det,attestresultaterneerusikre,gør detproblematiskatanvenderesultaterfrahurtigtestssomgrundlagforfx.pædagogiskeeller kontrolmæssigetiltag. DerforanbefalerSundhedsstyrelsenikkealmenbrug afhurtigtests.testenebøranvendesmed forsigtighedogkunafuddannetpersonale,derkan vurdereresultatetiforholdtilrisikoenforfalsk positiveellerfalsknegativeresultater. Læsmerepå

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG- OG LÆSEUDVIKLING GÅR HÅND I HÅND SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR 3 Ved du, at et godt talesprog er fundamentet for,

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Leg med sproget. 0-3 år

Leg med sproget. 0-3 år Leg med sproget 0-3 år At du giver sprog og ikke kræver sprog. Børn lærer ikke sprog ved at blive spurgt: hvad er det? eller kan du sige det?. Det er dig som voksen, der skal fortælle og sætte ord på.

Læs mere

På efterskole med diabetes

På efterskole med diabetes Skolen for Gastronomi, Musik & Design På efterskole med diabetes Skolen for Gastronomi, Musik & Design Højskolevej 9 7100 Vejle Tlf. 75 85 80 12 Mail: info@skolenfor.dk www.skolenfor.dk På efterskole med

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

RØDE K ORS 201-HØ5 JSKOLEN

RØDE K ORS 201-HØ5 JSKOLEN RØDE KORS-HØJSKOLEN 2015 2 FUCKING FLINK Hvordan skal du hjem og være Fucking Flink? De små ting gør forskellen Det er helt sikkert et godt og kærligt spark bagi. Jeg tror, at det handler meget om vores

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Jeg vil være elev. Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen. Mobil: 21492281 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk 1

Jeg vil være elev. Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen. Mobil: 21492281 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk 1 Jeg vil være elev Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen Mobil: 249228 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk Gå på opdagelse og læs om mig og mine kompetancer Jeg er altid frisk på en samtale

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Gry Meisner/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Gry Meisner/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. Indgående dokument Diverse mails om samarbejdsmuligheder oprindeligt fra sag nr.: ( 2011/05054 004 ) Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Gry Meisner/GLXKOM/DK Ingelise

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Er dit barn anbragt uden for hjemmet? Når jeg går ud herfra efter et møde med min støtteperson, så svæver jeg. Det her sted er guld værd. ForældreStøtten Klerkegade 19, st. tv. 1308 København K Telefon: 70 26 24 70 E-mail: foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Hjulsøgård Ung har gode resultater med behandling af unge stofmisbrugere. Anerkendende pædagogik er et nøgleord

Hjulsøgård Ung har gode resultater med behandling af unge stofmisbrugere. Anerkendende pædagogik er et nøgleord De unge stofmisbrugere har levet et råt liv, en af dem som graffitimaler. Han har nu fået lov at udsmykke Hjulsøgårds opholdsstue. Afdelingsleder for Hjulsøgård Ung Karin Glad og psykoterapeut Lasse Christensen

Læs mere