INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER INSTALLATIONSANVISNINGER INSTALLATION OG MONTERING LCD FJERNBETJENING NØDKONTROLPANEL SIKKERHEDSANORDNINGER OG ALARMER RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER EL-DIAGRAMMER...50 II

3 INDLEDNING Kære Kunde, vi takker dem for at have valgt et af vores produkter. For at sikre optimal drift og for at de fuldt ud kan nyde den fornemmelse af velvære og varme, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi, at de læser hele nærværende vejledning omhyggeligt igennem, før træpilleovnen tændes første gang. REVIDERING AF VEJLEDNINGEN Denne vejlednings indhold er af rent teknisk karakter og tilhører MCZ Group Spa. Ingen dele af vejledningen må oversættes til et andet sprog og/eller tilpasses og/eller gengives, fuldt eller delvist, i anden form og/eller med mekaniske eller elektroniske midler, ved fotokopiering, optagelse eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra MCZ Group Spa. MCZ Group Spa forbeholder sig ret til at foretage eventuelle ændringer på produktet til enhver tid uden forudgående varsel. Selskabet, der ejer rettighederne, beskytter dem efter loven. OPBEVARING OG ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor de hurtigt og let kan få fat i den. Bed forhandleren eller det autoriserede tekniske servicecenter om et nyt eksemplar, hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges. Tekst med fed skrift kræver særlig opmærksomhed fra læserens side. Tekst i kursiv anvendes til at henlede opmærksomheden på andre afsnit i vejledningen eller yderligere forklaringer. Under Bemærk gives læseren yderligere oplysninger om emnet. SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN GIV AGT: den pågældende meddelelse skal læses og forstås omhyggeligt, da manglende overholdelse kan medføre alvorlig beskadigelse af ovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: manglende overholdelse af forskrifterne vil påvirke anvendelsen af træpilleovnen. OPERATIVE TRIN: angiver hvilken knapper, der skal trykkes på for at få adgang til menuerne eller foretage justeringer. VEJLEDNING angiver, at denne vejledning og de relevante anvisninger skal læses omhyggeligt igennem. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 1

4 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER SIKKERHEDSFORSKRIFTER Installering, tilslutning til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af autoriserede, kvalificerede teknikere. Træpilleovnen skal installeres i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning samt med de Standarder, der gælder for kommunen, amtet eller landet. Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kendskab til brug af apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Fejl eller forkerte indstillinger kan forårsage farlige forhold og/eller driftsforstyrrelser. Anvend udelukkende den type brændsel fabrikanten anbefaler. Træpilleovnen må ikke anvendes til at forbrænde affald. Det er strengt forbudt at bruge flydende brændstoffer. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af træpilleovnen og de elektroniske apparater, der er forbundet med den, og forebygge ulykker. Før der foretages nogen form for handling, har brugeren eller en hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med træpilleovnen, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende installations- og brugsvejledning. Fejl eller forkerte indstillinger kan forårsage farlige forhold og/eller driftsforstyrrelser. Træpilleovnen må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Der må ikke hænges vasketøj til tørre på træpilleovnen. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra træpilleovnen. Brandfare. Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af træpilleovnen påhviler kunden alene, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele på træpilleovnen kan sætte brugerens sikkerhed på spil, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. De fleste af træpilleovnens overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør osv.). Undgå derfor at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesbeklædning eller særlige midler, i form af varmebeskyttelseshandsker eller ovngreb, såsom koldt håndtag. Det er forbudt at tænde træpilleovnen, hvis lugen er åben, eller ruden er i stykker. Træpilleovnen skal tilsluttes et elektrisk anlæg med en fungerende jordforbindelse. Sluk for træpilleovnen, hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser. Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i fyrfadet som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Træpilleovnen må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og derved forårsage stød. Man skal undgå at opholde sig foran den tændte træpilleovn i længere tid. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem, og hvor træpilleovnen står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og forårsage sundhedsmæssige problemer. Undlad at fylde andre brændstoffer end træpiller i træpillemagasinet. Træpilleovnen skal installeres i rum, der er passende brandsikrede, og som giver mulighed for tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyning) og udledning af røg. I tilfælde af brand i trækkanalen skal man slukke for ovnen og afbryde den fra strømforsyningen. Åbn ikke lågen, og kontakt de kompetente myndigheder. Træpilleovnen og keramik-/serpentinstensbeklædningen skal opmagasineres i rum uden fugt, og de må ikke udsættes for vind og vejr. Det frarådes at fjerne støttebenene og stille træpilleovnens hoveddel direkte på gulvet for at sikre tilstrækkelig isolering, særligt hvis gulvet er lavet af brændbart materiale. Undlad at anvende brændbare materialer til at tænde træpilleovnen, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Ekstraordinær vedligeholdelse må udelukkende udføres af godkendt og kvalificeret personale. Vurdér stabiliteten af overfladen, der skal bære træpilleovnens vægt, og sørg for passende isolering, hvis den er lavet af brændbart materiale (f.eks. træ, gulvtæppe, plastik). 2

5 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER OPLYSNINGER: Ved eventuelle problemer bedes De henvende Dem til forhandleren eller kvalificerede teknikere, der er godkendt af fabrikanten. Anvend udelukkende det af fabrikanten foreskrevne brændstof. Røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen) skal undersøges og renses med jævne mellemrum. Træpilleovnen må ikke anvendes til madlavning. Træpillemagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar denne brugsvejledning med omhu, eftersom den skal følge træpilleovnen under hele dens driftslevetid. Sørg for, at brugervejledningen følger med brændeovnen, hvis den sælges eller overdrages til en anden bruger. TILSIGTET BRUG Træpilleovnen må kun anvendes indendørs. Træpilleovnen fungerer udelukkende med træpiller. GARANTIBETINGELSER Fabrikanten yder garanti for træpilleovnen, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt, hvis garantibeviset er blevet udfyldt og indsendt senest 8 dage efter købsdato, og hvis træpilleovnen er blevet installeret og afprøvet af en fagkyndig installatør ifølge de udførlige anvisninger i den medleverede brugsvejledning. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehæftede p.g.a. fabrikationsfejl. BEGRÆNSNINGER Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og blæsere, for hvilke garantiperioden er på 1 år fra købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien dækker ikke de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode, der løber fra købsdatoen. UNDTAGELSER Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og dele i keramik/serpentinersten, samt mindre krakeleringer i keramikken, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, der går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller installation i strid med forskrifterne (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugsvejledning), er ikke dækket af garantien. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller genstande, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunderne rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering. Hvad angår installation og brug af apparatet, skal man udelukkende følge anvisningerne i den medleverede installations- og brugsvejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulation af apparatet, vejrmæssige forhold, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, funktionsforstyrrelser i elanlægget samt manglende eller ukorrekt vedligeholdelse i strid med fabrikantens anvisninger. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 3

6 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER ANMODNING OM ASSISTANCE Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar, hvis apparatet, eller et hvilket som helst tilbehør, anvendes forkert, eller hvis der foretages ændringer på dem uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende ske med originale reservedele. De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som så sørger for at sende den videre til den tekniske service. RESERVEDELE Der må udelukkende anvendes originale reservedele. Forhandleren eller servicecenteret kan give Dem alle nødvendige oplysninger vedrørende reservedelene. Det anbefales at lade være med at vente, til delene er nedslidte, før de udskiftes. Det er hensigtsmæssigt at udføre den regelmæssige vedligeholdelse. FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EF OG SENERE ÆNDRING 2003/108/EF. Når træpilleovnen er udtjent, må den ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Den skal indleveres til de kommunale genbrugsstationer eller til forhandlere, der yder denne service. Særskilt bortskaffelse af træpilleovnen gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på at opnå en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede affaldsspand, som angiver pligt til at bortskaffe produktet særskilt. 4

7 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Kravene i dette kapitel refererer til den italienske installationsstandard UNI Følg under alle omstændigheder altid de lokale regler for installation. TRÆPILLERNE Træpillerne fremstilles af savsmuld fra tørt, naturligt træ (uden maling), der under tryk presses til pilleform. Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden at anvende lim eller bindemidler. Der findes adskillige slags træpiller på markedet, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Diameteren svinger mellem 6 og 8 mm med en standardlængde på mellem 5 og 30 mm. Kvalitetstræpiller har en densitet, der svinger fra 600 kg/m³ til over 750 kg/m³, med et vandindhold, der holder sig mellem 5% og 8% af deres vægt. Udover at træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da trærester udnyttes i videst muligt omfang, og at man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, giver træpillerne ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), er træpillernes brændværdi på 4,9 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et tørt sted og beskyttet mod snavs. Træpillerne leveres normalt i sække på 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. SÆK MED TRÆPILLER PÅ 15 kg Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingskammeret indvendigt. De vigtigste kvalifikationscertificeringer for træpillerne på det europæiske marked er for eksempel DINplus og Ö-Norm M7135, Pellet gold, der garanterer, at følgende overholdes: Brændværdi: 4,9 kwh/kg. Vandindhold: maks. 10% af vægten. Askeprocent: maks. 0,5% af vægten. Diameter: 5 6 mm. Længde: maks. 30 mm. Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (maks. 5% bark). Emballage: sække i miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale. Fabrikanten anbefaler kraftigt, at der anvendes godkendt brændsel til træpilleovnene (DINplus, Ö-Norm M7135, Pellet Gold). Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes brændeovnens funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og fabrikantens ansvar bortfalder. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 5

8 2-INSTALLATIONSANVISNINGER FORHOLDSREGLER FOR INSTALLATION VIGTIGT! Installation og montering af træpilleovnen må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Træpilleovnen skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne den normalt og foretage ordinær vedligeholdelse. Installationsstedet skal: Kunne efterkomme korrekt drift af træpilleovnen. Være forsynet med et passende røgudledningssystem. Have ventilation udefra. Have strømforsyning på 230 V 50 Hz med en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder. Træpilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Træpilleovnen skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Træpilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på husstandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstof, og hvis den udledes i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom røgen er svær at få øje på, er den meget varm, og kan forårsage forbrændinger ved kontakt. Før træpilleovnen opstilles, skal man bore hullet til røgrøret og hullet til udeluftindtaget. DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at træpilleovnen fungerer ordentligt, og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal træpilleovnen placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrænding af træpillerne. Lokalets rumfang må ikke være mindre end 15 m 3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af træpilleovnen), som fører ud til den fri luft, og som har et tværsnit på mindst 100 cm 2 uden beskyttelsesristene (i tilfælde af ikke-oyster installation, dvs. uden ekstern kanal for forbrændingsluften). Disse åbninger (luftindtag) skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse, og såfremt det ikke er brandfarlige lokaler, såsom: garager, brændeskure, lagerrum for brændbare materialer. De gældende lovbestemmelser skal nøje overholdes. Hvis træpilleovnen anbringes for tæt på væggen kan den forårsage overophedning og beskadige pudsen (gulfarvning, revner osv.). 6

9 2-INSTALLATIONSANVISNINGER PLACERING OG BEGRÆNSNINGER Hvis der samtidigt installeres andre opvarmningsapparater, skal man sørge for, at de hver især har de relevante luftindtag (i henhold til angivelserne for hvert apparat). Det er ikke tilladt at installere træpilleovnen (bortset fra træpilleovne, som virker på lufttæt måde i forhold til lokalet, eller er lukkede og har kanaliseret ekstern optagelse af forbrændingsluft): i soveværelser, badeværelser eller; i lokaler hvor der findes apparater med flydende brændstof, der optager forbrændingsluft i lokalet, hvor de er installerede, og som anvendes kontinuerligt eller diskontinuerligt, eller; i lokaler med gasapparater af type B, der er beregnet til rumopvarmning, med eller uden varmtvandsproduktion, og i lokaler, der støder op til eller kommunikerer med disse, eller; hvor der allerede er installeret et andet opvarmningsapparat uden selvstændig lufttilførsel. Det er forbudt at opstille træpilleovnen i omgivelser med eksplosiv atmosfære. MINIMUMSAFSTANDE Rumluftblæseren må kun justeres mod bagvæggen, hvis der er en passende isoleret kanal til den varme luftstrøm. FLAT - FLAIR Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge Comfort Air A = 2 cm B = 15 cm A = 2 cm B = 20 cm Hvis der findes særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer, skal afstanden til ovnen øges betydeligt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i landet. Der må ikke opbevares genstande eller dele, der er følsomme over for varme, i nærheden af træpilleovnen. Sådanne genstande skal holdes på mindst 80 cm s afstand af træpilleovnens nærmeste punkt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 7

10 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrøret, skal man tage højde for tilstedeværelse af eventuelle brændbare materialer. Hvis hullet skal gå gennem en trævæg, eller en væg af andet termolabilt materiale, SKAL INSTALLATØREN først anvende det særlige beslag til væggen (diam. min. 13 cm) og isolere træpilleovnens rør, der løber igennem, tilstrækkeligt ved hjælp af passende isoleringsmaterialer (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Ovenstående minimumsafstande skal ligeledes overholdes, hvis træpilleovnens rør skal løbe lodret eller vandret nær en termolabil væg. Det anbefales at anvende dobbeltvæggede, isolerede rør udendørs for at undgå kondensdannelse. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. EN TRÆPILLEOVN SET FRA BAGFRA (EKSEMPEL). 1) RØGUDLEDNING 2) FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG 8

11 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende. Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med inspektionsluge). Placér træpilleovnen under hensyntagen til alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Følgende betingelser skal overholdes, når træpilleovnen tilsluttes trækkanalen: Røgkanalen skal være mindst kategori T200 (eller højere hvis apparatets røggastemperatur kræver det) og af type P1 (hermetisk). Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 (maks. 3) skal man anvende de særlige T-formede overgangsrør med inspektionsluge. (Se tilbehør til træpilleovne). Det er strengt forbudt at sætte et gitter på for enden af udledningsrøret, da det kan forårsage driftsforstyrrelser (på grund af tilstopning). Det er forbudt at anvende rør med modhældning. Røgudledningskanalens vandrette strækninger må ikke overstige 2-3 m. Det anbefales at ikke overstige en længde på 6 meter med Ø 80 mm røret. Røgudledningskanalen må ikke føres gennem lokaler, hvor det er forbudt at installere forbrændingsapparater. FORBRÆNDINGSLUFT (2) Under driften optager træpilleovnen en hvis mængde luft fra rummet, hvor den er installeret, og denne luft skal integreres via et udeluftindtag. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 9

12 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING TIL UDELUFTINDTAGET TILSLUTNING TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor træpilleovnen installeres, sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt. Dette kan gøres ved hjælp af passende ventilationsåbninger i selve rummet eller i et tilstødende rum via permanent åbning mellem rummene (rumventilation er ikke nødvendig, hvis der installeres med Oyster teknologi, hvor forbrændingsluften kanaliseres direkte udefra). Dette gøres ved at bore et hul i ydervæggen i nærheden af træpilleovnen med et frit tværsnit på mindst 80 cm² (huldiameter 11 cm eller rektangulært 10x10 cm med hensyntagen til de sædvanlige beskyttelsesriste), som beskyttes af en rist udvendigt. Derudover skal luftindtaget: Være tildækket med rist, metalgitter el. lign., der ikke mindsker det effektive tværsnit. Placeres således, at det ikke kan spærres. Være udført således, at det er muligt at foretage vedligeholdelse. Støde op til installationsstedet. Hvis der er kanaler, skal tværsnittet ved op til 3,5 ml øges med 5%, mens det for større værdier øges med 15%. Husk at ventilationsgitrene altid angiver det effektive tværsnit i cm 2 på en af deres sider. Når gitter og hullets mål vælges, skal det kontrolleres, at gitterets effektive tværsnit er større eller lig med det tværsnit, der kræves af træpilleovnens fabrikant. VIGTIGT! Lufttilførslen kan også komme fra et lokale, der støder op til rummet, hvor træpilleovnen er installeret, blot tilstrømningen kan ske frit gennem permanente åbninger ud til den fri luft. Luftindtag i forbindelse med fyrrum, garager, køkkener eller badeværelser skal undgås. TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN Trækkanalen er det grundlæggende element i bortskaffelsen af røgen, og den skal derfor opfylde følgende krav: Den skal være tæt og varmeisoleret. Den skal være lavet i materialer, som er egnede til at modstå de mekaniske påvirkninger, varmen og virkningerne af forbrændingsprodukterne og deres kondens over tid. Den skal være lodret med en akseafvigelse på under 45 og være uden indsnævringer. Den skal være velegnet til træpilleovnens særlige driftsbetingelser og være CE mærket (DS/EN1856-1, DS/EN1443). Den skal være korrekt dimensioneret til at opfylde de krav for træk/bortskaffelse af røg, som kræves, for at træpilleovnen kan fungere korrekt (DS/EN ). Den skal have et fortrinsvist rundt, indre tværsnit. Hvis den allerede eksisterede og er blevet brugt, skal den renses ordentligt. Trækkanalen er af primær betydning for den korrekte drift og sikkerhed af træpilleovnen. Nedenfor følger nogle anvisninger for korrekt installation. Eventuelle alternative konfigurationer skal være korrekt dimensionerede efter den generelle beregningsmetode i DS/EN

13 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNINGER TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN TILSLUTNING TIL ET UDVENDIGT, ISOLERET ELLER DOBBELTVÆGGET RØR OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANALEN Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Hvis det er større, eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (feks. på grund af revner, dårlig isolering el. lign.), bør der føres et rustfrit stålrør med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Der må udelukkende anvendes isolerede rør (dobbeltvæggede) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (ikke flexrør af rustfrit stål), og de skal være fæstnede til væggen. De vandrette dele af overgangsrøret mellem træpilleovnen og trækkanalen eller røgrøret skal, for at kunne fungere ordentligt, have en hældning på mindst 3% og må ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem T-stykkerne (for retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt ,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt mt. 2 - MAX 3 mt. 2 - MAX 3 mt. MAX % 3-5 % 3-5 % H > 1,5 mt. 3 H > 1,5 mt. H > 1,5 mt ) RØGHÆTTE 2) TRÆKKANAL 3) INSPEKTION Kontrollér, med egnede instrumenter, om der er et træk på mindst 5 Pa. Ved bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages årligt. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af fabrikantenten anbefalede type (CE mærkede i henhold til DS/EN1856-2, minimumskrav T200 og P1). Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags tilslutning sikrer røgudledningen, også i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 11

14 2-INSTALLATIONSANVISNINGER DRIFTSFORSTYRRELSER, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, placering i forhold til verdenshjørnerne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes temperaturforskellen mellem trækkanalens indre og ydre, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som fremkaldes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket, til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og vender det i visse tilfælde. A B A= MINDRE EGNEDE PLACERINGER B= BEDRE EGNET PLACERING Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også trækkanalens funktion indirekte, idet den danner områder med over- og undertryk, både udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, som fremmer brændeovnes og pejses træk, men som dog nogen gange modvirkes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindretningen (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som trækkanalen frembringer. Dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindretningen (4). VIGTIGT! Træpilleovnens drift afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af træpilleovnen, og dette skal gøres af kvalificerede-teknikere. VIND

15 3-INSTALLATION OG MONTERING TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER FLAT COMFORT AIR S MÅL (i mm) Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 13

16 3-INSTALLATION OG MONTERING FLAIR COMFORT AIR S MÅL (i mm) 14

17 3-INSTALLATION OG MONTERING TEKNISKE SPECIFIKATIONER FLAT-FLAIR COMFORT AIR Samlet termisk effekt Maks. 8 kw / 6880 kcal Samlet termisk effekt Min. 3,2 kw / 2580 kcal Ydelse på Maks. 87,8% Ydelse på Min. 93,6% Temperatur af den udledte røg på Maks. 160 C Temperatur af den udledte røg på Min. 90 C Partikler 28 mg/nm 3 (13% O 2 ) - 19 mg/mj CO på 13% O 2 på min. og Maks. 0,042 0,012% CO 2 ved Min og Maks. 6,0% - 9,2% Anbefalet træk ved Maks. effekt 0,10 mbar - 10 Pa Anbefalet aftræk ved Min. effekt 0,05 mbar - 5 Pa Røgmasse ved Min. og Maks. 4,0-7,0 g/sek Træpillemagasinets kapacitet 30 liter Type af brændselspiller Træpiller diameter 6-8 mm med størrelse 5/30 mm Træpilleforbrug/timen Min ~ 0,7 kg/t* - Maks ~ 1,8 kg/t* Brændetid Ved min ~ 29 t* - Ved maks ~ 11 t* Opvarmet volumen m 3 172/40 197/35 229/30 ** Luftindtag til forbrænding Ekstern diameter 50 mm Røgudledning Ekstern diameter 80 mm Strømforbrug Maks. 320 W - Med. 100 W Spænding og forsyningsfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovægt 125 kg Vægt med emballage 135 kg * Dataene kan variere alt efter den type træpiller, der anvendes. ** Opvarmet volumen afhængigt af varmebehov/m (hhv Kcal/t pr. m 3 ). Testet i henhold til DS/EN i overensstemmelse med direktiv 89/106/EØF (Byggevarer). Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 15

18 3-INSTALLATION OG MONTERING KLARGØRING OG UDPAKNING FLAT/FLAIR træpilleovnen leveres på en palle med flere colli (fig.2): Det første indeholder træpilleovnen (fig.1). Det andet indeholder keramik- eller serpentinerstenpladerne (to sidestykker + to topstykker). FIGUR 1 - TRÆPILLEOVNENS EMBALLERING (set forfra) FIGUR 2 - TRÆPILLEOVNENS EMBALLERING (set bagfra) Åbn emballagen og fjern de fire beslag (2 foran og 2 bagved), som fastgør træpilleovnen til pallen (fig.3). For at fjerne beslagene er det nødvendigt at tage de to skruer ud og trække beslaget ud. Anbring ovnen på det forvalgte sted. Sørg for, at det er i overensstemmelse med det foreskrevne. Træpilleovnen skal altid holdes lodret, og må kun flyttes med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at lugen og dens rude er beskyttet mod stød, da de ellers kan gå i stykker. Træpilleovnen skal under alle omstændigheder håndteres forsigtigt. Træpilleovnen skal om muligt udpakkes i nærheden af det sted, hvor den skal installeres. Emballagens materialer er hverken giftige eller sundhedsfarlige og kræver således ingen særlige bortskaffelsesprocedurer. Opbevaring, bortskaffelse og eventuelle genanvendelse i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser påhviler slutbrugeren. 16

19 3-INSTALLATION OG MONTERING FJERN DE TO SKRUER FRA DE FIRE BESLAG TRÆK BESLAGENE UD FIGUR 3 - FJERNELSE AF EMBALLAGESKRUER Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 17

20 3-INSTALLATION OG MONTERING Opstil brændeovnen uden beklædning og tilslut trækkanalrøret. Afslut tilslutningen og montér beklædningen (sidestykker i keramik eller serpentinsten). Hvis træpilleovnen skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind. Reguler de 4 støtteben (J), således at man kommer frem til et passende niveau, så røgudledningsrøret (S) og røret (H) er placeret koaksialt. Justeringen af støttebenene skal ske uden keramik-/serprentinsten-sidestykkerne da justeringen foretages under beklædningen. Justeringen af et af de bageste støtteben sker gennem et trekantet hul bag på træpilleovnen (detalje A). Giv agt! Undlad at anvende og/eller forcere røgudledningsrøret ved eventuelle flytninger, da det kan blive beskadiget. 1. HVIS STØTTEBENENE DREJES MED URET, SÆNKES TRÆPILLEOVNEN. 2. HVIS STØTTEBENENE DREJES MOD URET, HÆVES TRÆPILLEOVNEN. STØTTEBEN J. DETALJE A. 18

21 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Man kan vælge om røgudledningen skal ske bagpå eller ovenpå træpilleovnen. Hvis man vil tilslutte røgudledningsrøret ovenpå, fjernes proppen under topstykket ved hjælp af de tre skruer. Indsæt herefter røret til det går i hak med samlestykket. FJERN PROPPEN, DER SIDDER FAST MED TRE SKRUER TIL TRÆPILLEOVNEN, UNDER TOPSTYKKET. INDSÆTNING AF RØR TIL RØGUDLEDNING OVENFRA. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 19

22 3-INSTALLATION OG MONTERING Hvis man vil tilslutte røgudledningsrøret bagpå, skal T-stykket drejes mod træpilleovnens bagside. Tilslut herefter rørene. DREJ T-STYKKET FOR AT UDLEDE RØGEN BAGPÅ. 20

23 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING AF VARM LUFT KANALER Træpilleovnen har som standard installeret to rumluftblæsere med dysen rettet mod træpilleovnens forside. Så den første vigtige ting at gøre er at beslutte, om man ønsker at kanalisere luften eller ej. I henhold til dette skal rumluftblæseren (2) drejes mod bagsiden. Giv agt: inden der udføres nogen form for indgreb, skal det sikres, at stikket er taget ud af stikkontakten. Sådan drejes blæseren. Fjern topstykket i keramik/serpentinsten. Fjern pladen A. Fjern de to skruer B, der fastgør blæseren til træpilleovnens struktur. Træk den en smule ud af lejet for at dreje den (det er ikke nødvendigt at tage den helt ud af træpilleovnen!). Drej blæseren 180. Fastgør blæseren til strukturen igen ved hjælp af de to skruer B. Fastgør pladen A. Sæt topstykket på igen og sæt stikket i stikkontakten. TOPSTYKKE I KERAMIK ELLER FEDTSTEN. PLADE A. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 21

24 3-INSTALLATION OG MONTERING BLÆSER 2 DREJET FOR LUFT BAGUD. BLÆSER 2 I OPRINDELIG POSITION. Det er muligt at kanalisere luften ved at fastgøre en fleksslange på bagsiden af træpilleovnen til hullet på den øverste del og fastgøre den med et spændebånd. Nu vil det være muligt at lede luften ud foran og bagud, kun foran eller kun bagud. Disse kanaler kan også være murede (SE EKSTRAUDSTYR). Rumluftblæseren må kun justeres mod bagvæggen, hvis der er en passende isoleret kanal til den varme luftstrøm. 22 Luftudledningsrøret kan blive meget varmt, i størrelsesordenen 200 C: det er derfor nødvendigt at isolere det tilstrækkeligt med passende materialer på de steder, hvor det kan komme i kontakt med brændbare overflader eller overflader, der kan tage skade af temperaturen (f.eks. farveændringer, kabelkanaler, gips el. lign,osv.). Der er også nødvendigt at beskytte mennesker og dyr mod tilsigtet eller utilsigtet kontakt. Overhold altid de regler og love, der gælder på stedet, hvor træpilleovnen installeres.

25 3-INSTALLATION OG MONTERING Det anbefales at isolere langs hele rørets længde for at nedsætte dispersionen og øge varmeudbyttet til rummet. A - TRÆPILLEOVN B - UDLEDNINGSRØR VARM LUFT C - ISOLERINGSVÆG D - ISOLERING Hvis røret skal gå gennem vægge, som er lavet af brandbare materialer, SKAL INSTALLATØREN isolere røret, der går igennem dem, på passende måde ved hjælp af egnet isolerende materiale (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Røret i væggen skal imidlertid være hensigtsmæssigt isoleret for ikke at sænke temperaturen og hæmme luftudledningen. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 23

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MANUAL Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere