INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER INSTALLATIONSANVISNINGER INSTALLATION OG MONTERING LCD FJERNBETJENING NØDKONTROLPANEL SIKKERHEDSANORDNINGER OG ALARMER RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER EL-DIAGRAMMER...50 II

3 INDLEDNING Kære Kunde, vi takker dem for at have valgt et af vores produkter. For at sikre optimal drift og for at de fuldt ud kan nyde den fornemmelse af velvære og varme, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi, at de læser hele nærværende vejledning omhyggeligt igennem, før træpilleovnen tændes første gang. REVIDERING AF VEJLEDNINGEN Denne vejlednings indhold er af rent teknisk karakter og tilhører MCZ Group Spa. Ingen dele af vejledningen må oversættes til et andet sprog og/eller tilpasses og/eller gengives, fuldt eller delvist, i anden form og/eller med mekaniske eller elektroniske midler, ved fotokopiering, optagelse eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra MCZ Group Spa. MCZ Group Spa forbeholder sig ret til at foretage eventuelle ændringer på produktet til enhver tid uden forudgående varsel. Selskabet, der ejer rettighederne, beskytter dem efter loven. OPBEVARING OG ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor de hurtigt og let kan få fat i den. Bed forhandleren eller det autoriserede tekniske servicecenter om et nyt eksemplar, hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges. Tekst med fed skrift kræver særlig opmærksomhed fra læserens side. Tekst i kursiv anvendes til at henlede opmærksomheden på andre afsnit i vejledningen eller yderligere forklaringer. Under Bemærk gives læseren yderligere oplysninger om emnet. SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN GIV AGT: den pågældende meddelelse skal læses og forstås omhyggeligt, da manglende overholdelse kan medføre alvorlig beskadigelse af ovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: manglende overholdelse af forskrifterne vil påvirke anvendelsen af træpilleovnen. OPERATIVE TRIN: angiver hvilken knapper, der skal trykkes på for at få adgang til menuerne eller foretage justeringer. VEJLEDNING angiver, at denne vejledning og de relevante anvisninger skal læses omhyggeligt igennem. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 1

4 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER SIKKERHEDSFORSKRIFTER Installering, tilslutning til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af autoriserede, kvalificerede teknikere. Træpilleovnen skal installeres i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning samt med de Standarder, der gælder for kommunen, amtet eller landet. Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kendskab til brug af apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Fejl eller forkerte indstillinger kan forårsage farlige forhold og/eller driftsforstyrrelser. Anvend udelukkende den type brændsel fabrikanten anbefaler. Træpilleovnen må ikke anvendes til at forbrænde affald. Det er strengt forbudt at bruge flydende brændstoffer. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af træpilleovnen og de elektroniske apparater, der er forbundet med den, og forebygge ulykker. Før der foretages nogen form for handling, har brugeren eller en hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med træpilleovnen, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende installations- og brugsvejledning. Fejl eller forkerte indstillinger kan forårsage farlige forhold og/eller driftsforstyrrelser. Træpilleovnen må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Der må ikke hænges vasketøj til tørre på træpilleovnen. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra træpilleovnen. Brandfare. Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af træpilleovnen påhviler kunden alene, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele på træpilleovnen kan sætte brugerens sikkerhed på spil, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. De fleste af træpilleovnens overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør osv.). Undgå derfor at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesbeklædning eller særlige midler, i form af varmebeskyttelseshandsker eller ovngreb, såsom koldt håndtag. Det er forbudt at tænde træpilleovnen, hvis lugen er åben, eller ruden er i stykker. Træpilleovnen skal tilsluttes et elektrisk anlæg med en fungerende jordforbindelse. Sluk for træpilleovnen, hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser. Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i fyrfadet som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Træpilleovnen må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og derved forårsage stød. Man skal undgå at opholde sig foran den tændte træpilleovn i længere tid. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem, og hvor træpilleovnen står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og forårsage sundhedsmæssige problemer. Undlad at fylde andre brændstoffer end træpiller i træpillemagasinet. Træpilleovnen skal installeres i rum, der er passende brandsikrede, og som giver mulighed for tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyning) og udledning af røg. I tilfælde af brand i trækkanalen skal man slukke for ovnen og afbryde den fra strømforsyningen. Åbn ikke lågen, og kontakt de kompetente myndigheder. Træpilleovnen og keramik-/serpentinstensbeklædningen skal opmagasineres i rum uden fugt, og de må ikke udsættes for vind og vejr. Det frarådes at fjerne støttebenene og stille træpilleovnens hoveddel direkte på gulvet for at sikre tilstrækkelig isolering, særligt hvis gulvet er lavet af brændbart materiale. Undlad at anvende brændbare materialer til at tænde træpilleovnen, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Ekstraordinær vedligeholdelse må udelukkende udføres af godkendt og kvalificeret personale. Vurdér stabiliteten af overfladen, der skal bære træpilleovnens vægt, og sørg for passende isolering, hvis den er lavet af brændbart materiale (f.eks. træ, gulvtæppe, plastik). 2

5 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER OPLYSNINGER: Ved eventuelle problemer bedes De henvende Dem til forhandleren eller kvalificerede teknikere, der er godkendt af fabrikanten. Anvend udelukkende det af fabrikanten foreskrevne brændstof. Røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen) skal undersøges og renses med jævne mellemrum. Træpilleovnen må ikke anvendes til madlavning. Træpillemagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar denne brugsvejledning med omhu, eftersom den skal følge træpilleovnen under hele dens driftslevetid. Sørg for, at brugervejledningen følger med brændeovnen, hvis den sælges eller overdrages til en anden bruger. TILSIGTET BRUG Træpilleovnen må kun anvendes indendørs. Træpilleovnen fungerer udelukkende med træpiller. GARANTIBETINGELSER Fabrikanten yder garanti for træpilleovnen, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt, hvis garantibeviset er blevet udfyldt og indsendt senest 8 dage efter købsdato, og hvis træpilleovnen er blevet installeret og afprøvet af en fagkyndig installatør ifølge de udførlige anvisninger i den medleverede brugsvejledning. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehæftede p.g.a. fabrikationsfejl. BEGRÆNSNINGER Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og blæsere, for hvilke garantiperioden er på 1 år fra købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien dækker ikke de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode, der løber fra købsdatoen. UNDTAGELSER Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og dele i keramik/serpentinersten, samt mindre krakeleringer i keramikken, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, der går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller installation i strid med forskrifterne (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugsvejledning), er ikke dækket af garantien. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller genstande, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunderne rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering. Hvad angår installation og brug af apparatet, skal man udelukkende følge anvisningerne i den medleverede installations- og brugsvejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulation af apparatet, vejrmæssige forhold, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, funktionsforstyrrelser i elanlægget samt manglende eller ukorrekt vedligeholdelse i strid med fabrikantens anvisninger. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 3

6 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER ANMODNING OM ASSISTANCE Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar, hvis apparatet, eller et hvilket som helst tilbehør, anvendes forkert, eller hvis der foretages ændringer på dem uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende ske med originale reservedele. De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som så sørger for at sende den videre til den tekniske service. RESERVEDELE Der må udelukkende anvendes originale reservedele. Forhandleren eller servicecenteret kan give Dem alle nødvendige oplysninger vedrørende reservedelene. Det anbefales at lade være med at vente, til delene er nedslidte, før de udskiftes. Det er hensigtsmæssigt at udføre den regelmæssige vedligeholdelse. FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EF OG SENERE ÆNDRING 2003/108/EF. Når træpilleovnen er udtjent, må den ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Den skal indleveres til de kommunale genbrugsstationer eller til forhandlere, der yder denne service. Særskilt bortskaffelse af træpilleovnen gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på at opnå en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede affaldsspand, som angiver pligt til at bortskaffe produktet særskilt. 4

7 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Kravene i dette kapitel refererer til den italienske installationsstandard UNI Følg under alle omstændigheder altid de lokale regler for installation. TRÆPILLERNE Træpillerne fremstilles af savsmuld fra tørt, naturligt træ (uden maling), der under tryk presses til pilleform. Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden at anvende lim eller bindemidler. Der findes adskillige slags træpiller på markedet, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Diameteren svinger mellem 6 og 8 mm med en standardlængde på mellem 5 og 30 mm. Kvalitetstræpiller har en densitet, der svinger fra 600 kg/m³ til over 750 kg/m³, med et vandindhold, der holder sig mellem 5% og 8% af deres vægt. Udover at træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da trærester udnyttes i videst muligt omfang, og at man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, giver træpillerne ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), er træpillernes brændværdi på 4,9 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et tørt sted og beskyttet mod snavs. Træpillerne leveres normalt i sække på 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. SÆK MED TRÆPILLER PÅ 15 kg Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingskammeret indvendigt. De vigtigste kvalifikationscertificeringer for træpillerne på det europæiske marked er for eksempel DINplus og Ö-Norm M7135, Pellet gold, der garanterer, at følgende overholdes: Brændværdi: 4,9 kwh/kg. Vandindhold: maks. 10% af vægten. Askeprocent: maks. 0,5% af vægten. Diameter: 5 6 mm. Længde: maks. 30 mm. Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (maks. 5% bark). Emballage: sække i miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale. Fabrikanten anbefaler kraftigt, at der anvendes godkendt brændsel til træpilleovnene (DINplus, Ö-Norm M7135, Pellet Gold). Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes brændeovnens funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og fabrikantens ansvar bortfalder. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 5

8 2-INSTALLATIONSANVISNINGER FORHOLDSREGLER FOR INSTALLATION VIGTIGT! Installation og montering af træpilleovnen må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Træpilleovnen skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne den normalt og foretage ordinær vedligeholdelse. Installationsstedet skal: Kunne efterkomme korrekt drift af træpilleovnen. Være forsynet med et passende røgudledningssystem. Have ventilation udefra. Have strømforsyning på 230 V 50 Hz med en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder. Træpilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Træpilleovnen skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Træpilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på husstandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstof, og hvis den udledes i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom røgen er svær at få øje på, er den meget varm, og kan forårsage forbrændinger ved kontakt. Før træpilleovnen opstilles, skal man bore hullet til røgrøret og hullet til udeluftindtaget. DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at træpilleovnen fungerer ordentligt, og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal træpilleovnen placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrænding af træpillerne. Lokalets rumfang må ikke være mindre end 15 m 3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af træpilleovnen), som fører ud til den fri luft, og som har et tværsnit på mindst 100 cm 2 uden beskyttelsesristene (i tilfælde af ikke-oyster installation, dvs. uden ekstern kanal for forbrændingsluften). Disse åbninger (luftindtag) skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse, og såfremt det ikke er brandfarlige lokaler, såsom: garager, brændeskure, lagerrum for brændbare materialer. De gældende lovbestemmelser skal nøje overholdes. Hvis træpilleovnen anbringes for tæt på væggen kan den forårsage overophedning og beskadige pudsen (gulfarvning, revner osv.). 6

9 2-INSTALLATIONSANVISNINGER PLACERING OG BEGRÆNSNINGER Hvis der samtidigt installeres andre opvarmningsapparater, skal man sørge for, at de hver især har de relevante luftindtag (i henhold til angivelserne for hvert apparat). Det er ikke tilladt at installere træpilleovnen (bortset fra træpilleovne, som virker på lufttæt måde i forhold til lokalet, eller er lukkede og har kanaliseret ekstern optagelse af forbrændingsluft): i soveværelser, badeværelser eller; i lokaler hvor der findes apparater med flydende brændstof, der optager forbrændingsluft i lokalet, hvor de er installerede, og som anvendes kontinuerligt eller diskontinuerligt, eller; i lokaler med gasapparater af type B, der er beregnet til rumopvarmning, med eller uden varmtvandsproduktion, og i lokaler, der støder op til eller kommunikerer med disse, eller; hvor der allerede er installeret et andet opvarmningsapparat uden selvstændig lufttilførsel. Det er forbudt at opstille træpilleovnen i omgivelser med eksplosiv atmosfære. MINIMUMSAFSTANDE Rumluftblæseren må kun justeres mod bagvæggen, hvis der er en passende isoleret kanal til den varme luftstrøm. FLAT - FLAIR Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge Comfort Air A = 2 cm B = 15 cm A = 2 cm B = 20 cm Hvis der findes særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer, skal afstanden til ovnen øges betydeligt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i landet. Der må ikke opbevares genstande eller dele, der er følsomme over for varme, i nærheden af træpilleovnen. Sådanne genstande skal holdes på mindst 80 cm s afstand af træpilleovnens nærmeste punkt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 7

10 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrøret, skal man tage højde for tilstedeværelse af eventuelle brændbare materialer. Hvis hullet skal gå gennem en trævæg, eller en væg af andet termolabilt materiale, SKAL INSTALLATØREN først anvende det særlige beslag til væggen (diam. min. 13 cm) og isolere træpilleovnens rør, der løber igennem, tilstrækkeligt ved hjælp af passende isoleringsmaterialer (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Ovenstående minimumsafstande skal ligeledes overholdes, hvis træpilleovnens rør skal løbe lodret eller vandret nær en termolabil væg. Det anbefales at anvende dobbeltvæggede, isolerede rør udendørs for at undgå kondensdannelse. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. EN TRÆPILLEOVN SET FRA BAGFRA (EKSEMPEL). 1) RØGUDLEDNING 2) FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG 8

11 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende. Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med inspektionsluge). Placér træpilleovnen under hensyntagen til alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Følgende betingelser skal overholdes, når træpilleovnen tilsluttes trækkanalen: Røgkanalen skal være mindst kategori T200 (eller højere hvis apparatets røggastemperatur kræver det) og af type P1 (hermetisk). Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 (maks. 3) skal man anvende de særlige T-formede overgangsrør med inspektionsluge. (Se tilbehør til træpilleovne). Det er strengt forbudt at sætte et gitter på for enden af udledningsrøret, da det kan forårsage driftsforstyrrelser (på grund af tilstopning). Det er forbudt at anvende rør med modhældning. Røgudledningskanalens vandrette strækninger må ikke overstige 2-3 m. Det anbefales at ikke overstige en længde på 6 meter med Ø 80 mm røret. Røgudledningskanalen må ikke føres gennem lokaler, hvor det er forbudt at installere forbrændingsapparater. FORBRÆNDINGSLUFT (2) Under driften optager træpilleovnen en hvis mængde luft fra rummet, hvor den er installeret, og denne luft skal integreres via et udeluftindtag. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 9

12 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING TIL UDELUFTINDTAGET TILSLUTNING TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor træpilleovnen installeres, sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt. Dette kan gøres ved hjælp af passende ventilationsåbninger i selve rummet eller i et tilstødende rum via permanent åbning mellem rummene (rumventilation er ikke nødvendig, hvis der installeres med Oyster teknologi, hvor forbrændingsluften kanaliseres direkte udefra). Dette gøres ved at bore et hul i ydervæggen i nærheden af træpilleovnen med et frit tværsnit på mindst 80 cm² (huldiameter 11 cm eller rektangulært 10x10 cm med hensyntagen til de sædvanlige beskyttelsesriste), som beskyttes af en rist udvendigt. Derudover skal luftindtaget: Være tildækket med rist, metalgitter el. lign., der ikke mindsker det effektive tværsnit. Placeres således, at det ikke kan spærres. Være udført således, at det er muligt at foretage vedligeholdelse. Støde op til installationsstedet. Hvis der er kanaler, skal tværsnittet ved op til 3,5 ml øges med 5%, mens det for større værdier øges med 15%. Husk at ventilationsgitrene altid angiver det effektive tværsnit i cm 2 på en af deres sider. Når gitter og hullets mål vælges, skal det kontrolleres, at gitterets effektive tværsnit er større eller lig med det tværsnit, der kræves af træpilleovnens fabrikant. VIGTIGT! Lufttilførslen kan også komme fra et lokale, der støder op til rummet, hvor træpilleovnen er installeret, blot tilstrømningen kan ske frit gennem permanente åbninger ud til den fri luft. Luftindtag i forbindelse med fyrrum, garager, køkkener eller badeværelser skal undgås. TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN Trækkanalen er det grundlæggende element i bortskaffelsen af røgen, og den skal derfor opfylde følgende krav: Den skal være tæt og varmeisoleret. Den skal være lavet i materialer, som er egnede til at modstå de mekaniske påvirkninger, varmen og virkningerne af forbrændingsprodukterne og deres kondens over tid. Den skal være lodret med en akseafvigelse på under 45 og være uden indsnævringer. Den skal være velegnet til træpilleovnens særlige driftsbetingelser og være CE mærket (DS/EN1856-1, DS/EN1443). Den skal være korrekt dimensioneret til at opfylde de krav for træk/bortskaffelse af røg, som kræves, for at træpilleovnen kan fungere korrekt (DS/EN ). Den skal have et fortrinsvist rundt, indre tværsnit. Hvis den allerede eksisterede og er blevet brugt, skal den renses ordentligt. Trækkanalen er af primær betydning for den korrekte drift og sikkerhed af træpilleovnen. Nedenfor følger nogle anvisninger for korrekt installation. Eventuelle alternative konfigurationer skal være korrekt dimensionerede efter den generelle beregningsmetode i DS/EN

13 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNINGER TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN TILSLUTNING TIL ET UDVENDIGT, ISOLERET ELLER DOBBELTVÆGGET RØR OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANALEN Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Hvis det er større, eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (feks. på grund af revner, dårlig isolering el. lign.), bør der føres et rustfrit stålrør med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Der må udelukkende anvendes isolerede rør (dobbeltvæggede) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (ikke flexrør af rustfrit stål), og de skal være fæstnede til væggen. De vandrette dele af overgangsrøret mellem træpilleovnen og trækkanalen eller røgrøret skal, for at kunne fungere ordentligt, have en hældning på mindst 3% og må ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem T-stykkerne (for retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt ,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt mt. 2 - MAX 3 mt. 2 - MAX 3 mt. MAX % 3-5 % 3-5 % H > 1,5 mt. 3 H > 1,5 mt. H > 1,5 mt ) RØGHÆTTE 2) TRÆKKANAL 3) INSPEKTION Kontrollér, med egnede instrumenter, om der er et træk på mindst 5 Pa. Ved bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages årligt. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af fabrikantenten anbefalede type (CE mærkede i henhold til DS/EN1856-2, minimumskrav T200 og P1). Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags tilslutning sikrer røgudledningen, også i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 11

14 2-INSTALLATIONSANVISNINGER DRIFTSFORSTYRRELSER, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, placering i forhold til verdenshjørnerne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes temperaturforskellen mellem trækkanalens indre og ydre, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som fremkaldes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket, til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og vender det i visse tilfælde. A B A= MINDRE EGNEDE PLACERINGER B= BEDRE EGNET PLACERING Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også trækkanalens funktion indirekte, idet den danner områder med over- og undertryk, både udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, som fremmer brændeovnes og pejses træk, men som dog nogen gange modvirkes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindretningen (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som trækkanalen frembringer. Dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindretningen (4). VIGTIGT! Træpilleovnens drift afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af træpilleovnen, og dette skal gøres af kvalificerede-teknikere. VIND

15 3-INSTALLATION OG MONTERING TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER FLAT COMFORT AIR S MÅL (i mm) Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 13

16 3-INSTALLATION OG MONTERING FLAIR COMFORT AIR S MÅL (i mm) 14

17 3-INSTALLATION OG MONTERING TEKNISKE SPECIFIKATIONER FLAT-FLAIR COMFORT AIR Samlet termisk effekt Maks. 8 kw / 6880 kcal Samlet termisk effekt Min. 3,2 kw / 2580 kcal Ydelse på Maks. 87,8% Ydelse på Min. 93,6% Temperatur af den udledte røg på Maks. 160 C Temperatur af den udledte røg på Min. 90 C Partikler 28 mg/nm 3 (13% O 2 ) - 19 mg/mj CO på 13% O 2 på min. og Maks. 0,042 0,012% CO 2 ved Min og Maks. 6,0% - 9,2% Anbefalet træk ved Maks. effekt 0,10 mbar - 10 Pa Anbefalet aftræk ved Min. effekt 0,05 mbar - 5 Pa Røgmasse ved Min. og Maks. 4,0-7,0 g/sek Træpillemagasinets kapacitet 30 liter Type af brændselspiller Træpiller diameter 6-8 mm med størrelse 5/30 mm Træpilleforbrug/timen Min ~ 0,7 kg/t* - Maks ~ 1,8 kg/t* Brændetid Ved min ~ 29 t* - Ved maks ~ 11 t* Opvarmet volumen m 3 172/40 197/35 229/30 ** Luftindtag til forbrænding Ekstern diameter 50 mm Røgudledning Ekstern diameter 80 mm Strømforbrug Maks. 320 W - Med. 100 W Spænding og forsyningsfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovægt 125 kg Vægt med emballage 135 kg * Dataene kan variere alt efter den type træpiller, der anvendes. ** Opvarmet volumen afhængigt af varmebehov/m (hhv Kcal/t pr. m 3 ). Testet i henhold til DS/EN i overensstemmelse med direktiv 89/106/EØF (Byggevarer). Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 15

18 3-INSTALLATION OG MONTERING KLARGØRING OG UDPAKNING FLAT/FLAIR træpilleovnen leveres på en palle med flere colli (fig.2): Det første indeholder træpilleovnen (fig.1). Det andet indeholder keramik- eller serpentinerstenpladerne (to sidestykker + to topstykker). FIGUR 1 - TRÆPILLEOVNENS EMBALLERING (set forfra) FIGUR 2 - TRÆPILLEOVNENS EMBALLERING (set bagfra) Åbn emballagen og fjern de fire beslag (2 foran og 2 bagved), som fastgør træpilleovnen til pallen (fig.3). For at fjerne beslagene er det nødvendigt at tage de to skruer ud og trække beslaget ud. Anbring ovnen på det forvalgte sted. Sørg for, at det er i overensstemmelse med det foreskrevne. Træpilleovnen skal altid holdes lodret, og må kun flyttes med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at lugen og dens rude er beskyttet mod stød, da de ellers kan gå i stykker. Træpilleovnen skal under alle omstændigheder håndteres forsigtigt. Træpilleovnen skal om muligt udpakkes i nærheden af det sted, hvor den skal installeres. Emballagens materialer er hverken giftige eller sundhedsfarlige og kræver således ingen særlige bortskaffelsesprocedurer. Opbevaring, bortskaffelse og eventuelle genanvendelse i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser påhviler slutbrugeren. 16

19 3-INSTALLATION OG MONTERING FJERN DE TO SKRUER FRA DE FIRE BESLAG TRÆK BESLAGENE UD FIGUR 3 - FJERNELSE AF EMBALLAGESKRUER Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 17

20 3-INSTALLATION OG MONTERING Opstil brændeovnen uden beklædning og tilslut trækkanalrøret. Afslut tilslutningen og montér beklædningen (sidestykker i keramik eller serpentinsten). Hvis træpilleovnen skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind. Reguler de 4 støtteben (J), således at man kommer frem til et passende niveau, så røgudledningsrøret (S) og røret (H) er placeret koaksialt. Justeringen af støttebenene skal ske uden keramik-/serprentinsten-sidestykkerne da justeringen foretages under beklædningen. Justeringen af et af de bageste støtteben sker gennem et trekantet hul bag på træpilleovnen (detalje A). Giv agt! Undlad at anvende og/eller forcere røgudledningsrøret ved eventuelle flytninger, da det kan blive beskadiget. 1. HVIS STØTTEBENENE DREJES MED URET, SÆNKES TRÆPILLEOVNEN. 2. HVIS STØTTEBENENE DREJES MOD URET, HÆVES TRÆPILLEOVNEN. STØTTEBEN J. DETALJE A. 18

21 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Man kan vælge om røgudledningen skal ske bagpå eller ovenpå træpilleovnen. Hvis man vil tilslutte røgudledningsrøret ovenpå, fjernes proppen under topstykket ved hjælp af de tre skruer. Indsæt herefter røret til det går i hak med samlestykket. FJERN PROPPEN, DER SIDDER FAST MED TRE SKRUER TIL TRÆPILLEOVNEN, UNDER TOPSTYKKET. INDSÆTNING AF RØR TIL RØGUDLEDNING OVENFRA. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 19

22 3-INSTALLATION OG MONTERING Hvis man vil tilslutte røgudledningsrøret bagpå, skal T-stykket drejes mod træpilleovnens bagside. Tilslut herefter rørene. DREJ T-STYKKET FOR AT UDLEDE RØGEN BAGPÅ. 20

23 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING AF VARM LUFT KANALER Træpilleovnen har som standard installeret to rumluftblæsere med dysen rettet mod træpilleovnens forside. Så den første vigtige ting at gøre er at beslutte, om man ønsker at kanalisere luften eller ej. I henhold til dette skal rumluftblæseren (2) drejes mod bagsiden. Giv agt: inden der udføres nogen form for indgreb, skal det sikres, at stikket er taget ud af stikkontakten. Sådan drejes blæseren. Fjern topstykket i keramik/serpentinsten. Fjern pladen A. Fjern de to skruer B, der fastgør blæseren til træpilleovnens struktur. Træk den en smule ud af lejet for at dreje den (det er ikke nødvendigt at tage den helt ud af træpilleovnen!). Drej blæseren 180. Fastgør blæseren til strukturen igen ved hjælp af de to skruer B. Fastgør pladen A. Sæt topstykket på igen og sæt stikket i stikkontakten. TOPSTYKKE I KERAMIK ELLER FEDTSTEN. PLADE A. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 21

24 3-INSTALLATION OG MONTERING BLÆSER 2 DREJET FOR LUFT BAGUD. BLÆSER 2 I OPRINDELIG POSITION. Det er muligt at kanalisere luften ved at fastgøre en fleksslange på bagsiden af træpilleovnen til hullet på den øverste del og fastgøre den med et spændebånd. Nu vil det være muligt at lede luften ud foran og bagud, kun foran eller kun bagud. Disse kanaler kan også være murede (SE EKSTRAUDSTYR). Rumluftblæseren må kun justeres mod bagvæggen, hvis der er en passende isoleret kanal til den varme luftstrøm. 22 Luftudledningsrøret kan blive meget varmt, i størrelsesordenen 200 C: det er derfor nødvendigt at isolere det tilstrækkeligt med passende materialer på de steder, hvor det kan komme i kontakt med brændbare overflader eller overflader, der kan tage skade af temperaturen (f.eks. farveændringer, kabelkanaler, gips el. lign,osv.). Der er også nødvendigt at beskytte mennesker og dyr mod tilsigtet eller utilsigtet kontakt. Overhold altid de regler og love, der gælder på stedet, hvor træpilleovnen installeres.

25 3-INSTALLATION OG MONTERING Det anbefales at isolere langs hele rørets længde for at nedsætte dispersionen og øge varmeudbyttet til rummet. A - TRÆPILLEOVN B - UDLEDNINGSRØR VARM LUFT C - ISOLERINGSVÆG D - ISOLERING Hvis røret skal gå gennem vægge, som er lavet af brandbare materialer, SKAL INSTALLATØREN isolere røret, der går igennem dem, på passende måde ved hjælp af egnet isolerende materiale (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Røret i væggen skal imidlertid være hensigtsmæssigt isoleret for ikke at sænke temperaturen og hæmme luftudledningen. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 23

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN KLIN/TILDA Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-INSTALLATION...8

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

GARDENIA MARGHERITA DALIA

GARDENIA MARGHERITA DALIA INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN GARDENIA MARGHERITA DALIA MODEL AIR PRIMULA ORCHIDEA MODEL AIR - MULTIAIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere