INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER INSTALLATIONSANVISNINGER INSTALLATION OG MONTERING LCD FJERNBETJENING NØDKONTROLPANEL SIKKERHEDSANORDNINGER OG ALARMER RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER EL-DIAGRAMMER...50 II

3 INDLEDNING Kære Kunde, vi takker dem for at have valgt et af vores produkter. For at sikre optimal drift og for at de fuldt ud kan nyde den fornemmelse af velvære og varme, som flammen udbreder i hele hjemmet, anbefaler vi, at de læser hele nærværende vejledning omhyggeligt igennem, før træpilleovnen tændes første gang. REVIDERING AF VEJLEDNINGEN Denne vejlednings indhold er af rent teknisk karakter og tilhører MCZ Group Spa. Ingen dele af vejledningen må oversættes til et andet sprog og/eller tilpasses og/eller gengives, fuldt eller delvist, i anden form og/eller med mekaniske eller elektroniske midler, ved fotokopiering, optagelse eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra MCZ Group Spa. MCZ Group Spa forbeholder sig ret til at foretage eventuelle ændringer på produktet til enhver tid uden forudgående varsel. Selskabet, der ejer rettighederne, beskytter dem efter loven. OPBEVARING OG ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor de hurtigt og let kan få fat i den. Bed forhandleren eller det autoriserede tekniske servicecenter om et nyt eksemplar, hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges. Tekst med fed skrift kræver særlig opmærksomhed fra læserens side. Tekst i kursiv anvendes til at henlede opmærksomheden på andre afsnit i vejledningen eller yderligere forklaringer. Under Bemærk gives læseren yderligere oplysninger om emnet. SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN GIV AGT: den pågældende meddelelse skal læses og forstås omhyggeligt, da manglende overholdelse kan medføre alvorlig beskadigelse af ovnen og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: manglende overholdelse af forskrifterne vil påvirke anvendelsen af træpilleovnen. OPERATIVE TRIN: angiver hvilken knapper, der skal trykkes på for at få adgang til menuerne eller foretage justeringer. VEJLEDNING angiver, at denne vejledning og de relevante anvisninger skal læses omhyggeligt igennem. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 1

4 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER SIKKERHEDSFORSKRIFTER Installering, tilslutning til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af autoriserede, kvalificerede teknikere. Træpilleovnen skal installeres i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning samt med de Standarder, der gælder for kommunen, amtet eller landet. Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kendskab til brug af apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Fejl eller forkerte indstillinger kan forårsage farlige forhold og/eller driftsforstyrrelser. Anvend udelukkende den type brændsel fabrikanten anbefaler. Træpilleovnen må ikke anvendes til at forbrænde affald. Det er strengt forbudt at bruge flydende brændstoffer. Man skal altid overholde anvisningerne i nærværende vejledning for at sikre rigtig brug af træpilleovnen og de elektroniske apparater, der er forbundet med den, og forebygge ulykker. Før der foretages nogen form for handling, har brugeren eller en hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med træpilleovnen, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende installations- og brugsvejledning. Fejl eller forkerte indstillinger kan forårsage farlige forhold og/eller driftsforstyrrelser. Træpilleovnen må ikke anvendes som stige eller støtteflade. Der må ikke hænges vasketøj til tørre på træpilleovnen. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand fra træpilleovnen. Brandfare. Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af træpilleovnen påhviler kunden alene, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med ikke-originale reservedele på træpilleovnen kan sætte brugerens sikkerhed på spil, og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. De fleste af træpilleovnens overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør osv.). Undgå derfor at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesbeklædning eller særlige midler, i form af varmebeskyttelseshandsker eller ovngreb, såsom koldt håndtag. Det er forbudt at tænde træpilleovnen, hvis lugen er åben, eller ruden er i stykker. Træpilleovnen skal tilsluttes et elektrisk anlæg med en fungerende jordforbindelse. Sluk for træpilleovnen, hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser. Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i fyrfadet som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Træpilleovnen må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatets indre, ødelægge den elektriske isolering og derved forårsage stød. Man skal undgå at opholde sig foran den tændte træpilleovn i længere tid. Lad være med at opvarme det rum, hvor De opholder Dem, og hvor træpilleovnen står, for meget. Dette kan nemlig være skadeligt for helbredet og forårsage sundhedsmæssige problemer. Undlad at fylde andre brændstoffer end træpiller i træpillemagasinet. Træpilleovnen skal installeres i rum, der er passende brandsikrede, og som giver mulighed for tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyning) og udledning af røg. I tilfælde af brand i trækkanalen skal man slukke for ovnen og afbryde den fra strømforsyningen. Åbn ikke lågen, og kontakt de kompetente myndigheder. Træpilleovnen og keramik-/serpentinstensbeklædningen skal opmagasineres i rum uden fugt, og de må ikke udsættes for vind og vejr. Det frarådes at fjerne støttebenene og stille træpilleovnens hoveddel direkte på gulvet for at sikre tilstrækkelig isolering, særligt hvis gulvet er lavet af brændbart materiale. Undlad at anvende brændbare materialer til at tænde træpilleovnen, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Ekstraordinær vedligeholdelse må udelukkende udføres af godkendt og kvalificeret personale. Vurdér stabiliteten af overfladen, der skal bære træpilleovnens vægt, og sørg for passende isolering, hvis den er lavet af brændbart materiale (f.eks. træ, gulvtæppe, plastik). 2

5 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER OPLYSNINGER: Ved eventuelle problemer bedes De henvende Dem til forhandleren eller kvalificerede teknikere, der er godkendt af fabrikanten. Anvend udelukkende det af fabrikanten foreskrevne brændstof. Røgudledningsrørene (overgangsrør til trækkanalen) skal undersøges og renses med jævne mellemrum. Træpilleovnen må ikke anvendes til madlavning. Træpillemagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar denne brugsvejledning med omhu, eftersom den skal følge træpilleovnen under hele dens driftslevetid. Sørg for, at brugervejledningen følger med brændeovnen, hvis den sælges eller overdrages til en anden bruger. TILSIGTET BRUG Træpilleovnen må kun anvendes indendørs. Træpilleovnen fungerer udelukkende med træpiller. GARANTIBETINGELSER Fabrikanten yder garanti for træpilleovnen, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for almindeligt slid, i to år fra købsdatoen, som fremgår af købspapirerne, hvor forhandlerens navn er angivet og hvor det fremgår, hvornår produktet er blevet købt, hvis garantibeviset er blevet udfyldt og indsendt senest 8 dage efter købsdato, og hvis træpilleovnen er blevet installeret og afprøvet af en fagkyndig installatør ifølge de udførlige anvisninger i den medleverede brugsvejledning. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehæftede p.g.a. fabrikationsfejl. BEGRÆNSNINGER Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske eller elektroniske enkeltdele og blæsere, for hvilke garantiperioden er på 1 år fra købsdatoen, som fremgår af ovennævnte papirer. Garantien dækker ikke de dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom: pakninger, ruder samt alle de dele, der kan fjernes fra ildstedet. De udskiftede dele er dækket af garantien i den resterende garantiperiode, der løber fra købsdatoen. UNDTAGELSER Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og dele i keramik/serpentinersten, samt mindre krakeleringer i keramikken, eftersom de hører med til materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. Alle de dele, der går i stykker som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, forkert vedligeholdelse eller installation i strid med forskrifterne (jævnfør omhandlende kapitler i nærværende brugsvejledning), er ikke dækket af garantien. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller genstande, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i særdeleshed de påbud, der vedrører installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, bedes kunderne rette henvendelse til den lokale forhandler og/eller importør. Garantien dækker ikke skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering. Hvad angår installation og brug af apparatet, skal man udelukkende følge anvisningerne i den medleverede installations- og brugsvejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes manipulation af apparatet, vejrmæssige forhold, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, funktionsforstyrrelser i elanlægget samt manglende eller ukorrekt vedligeholdelse i strid med fabrikantens anvisninger. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 3

6 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER ANMODNING OM ASSISTANCE Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar, hvis apparatet, eller et hvilket som helst tilbehør, anvendes forkert, eller hvis der foretages ændringer på dem uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende ske med originale reservedele. De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som så sørger for at sende den videre til den tekniske service. RESERVEDELE Der må udelukkende anvendes originale reservedele. Forhandleren eller servicecenteret kan give Dem alle nødvendige oplysninger vedrørende reservedelene. Det anbefales at lade være med at vente, til delene er nedslidte, før de udskiftes. Det er hensigtsmæssigt at udføre den regelmæssige vedligeholdelse. FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EF OG SENERE ÆNDRING 2003/108/EF. Når træpilleovnen er udtjent, må den ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Den skal indleveres til de kommunale genbrugsstationer eller til forhandlere, der yder denne service. Særskilt bortskaffelse af træpilleovnen gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på at opnå en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede affaldsspand, som angiver pligt til at bortskaffe produktet særskilt. 4

7 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Kravene i dette kapitel refererer til den italienske installationsstandard UNI Følg under alle omstændigheder altid de lokale regler for installation. TRÆPILLERNE Træpillerne fremstilles af savsmuld fra tørt, naturligt træ (uden maling), der under tryk presses til pilleform. Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden at anvende lim eller bindemidler. Der findes adskillige slags træpiller på markedet, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Diameteren svinger mellem 6 og 8 mm med en standardlængde på mellem 5 og 30 mm. Kvalitetstræpiller har en densitet, der svinger fra 600 kg/m³ til over 750 kg/m³, med et vandindhold, der holder sig mellem 5% og 8% af deres vægt. Udover at træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da trærester udnyttes i videst muligt omfang, og at man opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, giver træpillerne ligeledes tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15% fugt, efter cirka 18 måneders lagring), er træpillernes brændværdi på 4,9 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et tørt sted og beskyttet mod snavs. Træpillerne leveres normalt i sække på 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i miljøet. SÆK MED TRÆPILLER PÅ 15 kg Jo ringere brændslets kvalitet er, desto oftere skal man rense fyrfadet og forbrændingskammeret indvendigt. De vigtigste kvalifikationscertificeringer for træpillerne på det europæiske marked er for eksempel DINplus og Ö-Norm M7135, Pellet gold, der garanterer, at følgende overholdes: Brændværdi: 4,9 kwh/kg. Vandindhold: maks. 10% af vægten. Askeprocent: maks. 0,5% af vægten. Diameter: 5 6 mm. Længde: maks. 30 mm. Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (maks. 5% bark). Emballage: sække i miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale. Fabrikanten anbefaler kraftigt, at der anvendes godkendt brændsel til træpilleovnene (DINplus, Ö-Norm M7135, Pellet Gold). Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes brændeovnens funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og fabrikantens ansvar bortfalder. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 5

8 2-INSTALLATIONSANVISNINGER FORHOLDSREGLER FOR INSTALLATION VIGTIGT! Installation og montering af træpilleovnen må udelukkende foretages af fagkyndigt personale. Træpilleovnen skal installeres på et egnet sted, hvor det er muligt at åbne den normalt og foretage ordinær vedligeholdelse. Installationsstedet skal: Kunne efterkomme korrekt drift af træpilleovnen. Være forsynet med et passende røgudledningssystem. Have ventilation udefra. Have strømforsyning på 230 V 50 Hz med en jordforbindelse, der opfylder kravene i de gældende EU-standarder. Træpilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret, indvendigt eller udvendigt røgrør, der opfylder de gældende lovbestemmelser. Træpilleovnen skal placeres således, at elstikket er let tilgængeligt. VIGTIGT! Træpilleovnen skal forbindes til en trækkanal eller et lodret røgrør, som udleder røgen på husstandens højeste sted. Røgen stammer under alle omstændigheder fra forbrænding af træstof, og hvis den udledes i kontakt med eller i nærheden af væggene, risikerer man at snavse dem til. Man skal desuden udvise forsigtighed, for selvom røgen er svær at få øje på, er den meget varm, og kan forårsage forbrændinger ved kontakt. Før træpilleovnen opstilles, skal man bore hullet til røgrøret og hullet til udeluftindtaget. DRIFTSOMGIVELSER For at sikre, at træpilleovnen fungerer ordentligt, og at temperaturen fordeles regelmæssigt, skal træpilleovnen placeres på et sted, hvor der kan tilstrømme tilstrækkelig luft til forbrænding af træpillerne. Lokalets rumfang må ikke være mindre end 15 m 3. Luften skal strømme ind gennem permanente åbninger i væggene (i nærheden af træpilleovnen), som fører ud til den fri luft, og som har et tværsnit på mindst 100 cm 2 uden beskyttelsesristene (i tilfælde af ikke-oyster installation, dvs. uden ekstern kanal for forbrændingsluften). Disse åbninger (luftindtag) skal udføres således, at de ikke kan tilstoppes på nogen måde. Luften kan ligeledes komme fra nærliggende rum, såfremt disse er forsynede med udeluftindtag og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse, og såfremt det ikke er brandfarlige lokaler, såsom: garager, brændeskure, lagerrum for brændbare materialer. De gældende lovbestemmelser skal nøje overholdes. Hvis træpilleovnen anbringes for tæt på væggen kan den forårsage overophedning og beskadige pudsen (gulfarvning, revner osv.). 6

9 2-INSTALLATIONSANVISNINGER PLACERING OG BEGRÆNSNINGER Hvis der samtidigt installeres andre opvarmningsapparater, skal man sørge for, at de hver især har de relevante luftindtag (i henhold til angivelserne for hvert apparat). Det er ikke tilladt at installere træpilleovnen (bortset fra træpilleovne, som virker på lufttæt måde i forhold til lokalet, eller er lukkede og har kanaliseret ekstern optagelse af forbrændingsluft): i soveværelser, badeværelser eller; i lokaler hvor der findes apparater med flydende brændstof, der optager forbrændingsluft i lokalet, hvor de er installerede, og som anvendes kontinuerligt eller diskontinuerligt, eller; i lokaler med gasapparater af type B, der er beregnet til rumopvarmning, med eller uden varmtvandsproduktion, og i lokaler, der støder op til eller kommunikerer med disse, eller; hvor der allerede er installeret et andet opvarmningsapparat uden selvstændig lufttilførsel. Det er forbudt at opstille træpilleovnen i omgivelser med eksplosiv atmosfære. MINIMUMSAFSTANDE Rumluftblæseren må kun justeres mod bagvæggen, hvis der er en passende isoleret kanal til den varme luftstrøm. FLAT - FLAIR Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge Comfort Air A = 2 cm B = 15 cm A = 2 cm B = 20 cm Hvis der findes særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer, skal afstanden til ovnen øges betydeligt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i landet. Der må ikke opbevares genstande eller dele, der er følsomme over for varme, i nærheden af træpilleovnen. Sådanne genstande skal holdes på mindst 80 cm s afstand af træpilleovnens nærmeste punkt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 7

10 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man borer hullet til røgudledningsrøret, skal man tage højde for tilstedeværelse af eventuelle brændbare materialer. Hvis hullet skal gå gennem en trævæg, eller en væg af andet termolabilt materiale, SKAL INSTALLATØREN først anvende det særlige beslag til væggen (diam. min. 13 cm) og isolere træpilleovnens rør, der løber igennem, tilstrækkeligt ved hjælp af passende isoleringsmaterialer (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Ovenstående minimumsafstande skal ligeledes overholdes, hvis træpilleovnens rør skal løbe lodret eller vandret nær en termolabil væg. Det anbefales at anvende dobbeltvæggede, isolerede rør udendørs for at undgå kondensdannelse. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. EN TRÆPILLEOVN SET FRA BAGFRA (EKSEMPEL). 1) RØGUDLEDNING 2) FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG 8

11 2-INSTALLATIONSANVISNINGER Der skal altid anvendes rør og overgangsrør med passende pakninger, således at de er fuldstændigt tætsluttende. Det skal være muligt at kontrollere og fjerne samtlige dele af røgrøret, for at kunne foretage den invendige rengøring med jævne mellemrum (T-formet overgangsrør med inspektionsluge). Placér træpilleovnen under hensyntagen til alle de forskrifter og forholdsregler, som er blevet nævnt indtil videre. VIGTIGT! Følgende betingelser skal overholdes, når træpilleovnen tilsluttes trækkanalen: Røgkanalen skal være mindst kategori T200 (eller højere hvis apparatets røggastemperatur kræver det) og af type P1 (hermetisk). Til samtlige retningsændringer af røgudledningskanalen på 90 (maks. 3) skal man anvende de særlige T-formede overgangsrør med inspektionsluge. (Se tilbehør til træpilleovne). Det er strengt forbudt at sætte et gitter på for enden af udledningsrøret, da det kan forårsage driftsforstyrrelser (på grund af tilstopning). Det er forbudt at anvende rør med modhældning. Røgudledningskanalens vandrette strækninger må ikke overstige 2-3 m. Det anbefales at ikke overstige en længde på 6 meter med Ø 80 mm røret. Røgudledningskanalen må ikke føres gennem lokaler, hvor det er forbudt at installere forbrændingsapparater. FORBRÆNDINGSLUFT (2) Under driften optager træpilleovnen en hvis mængde luft fra rummet, hvor den er installeret, og denne luft skal integreres via et udeluftindtag. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 9

12 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNING TIL UDELUFTINDTAGET TILSLUTNING TIL UDELUFTINDTAGET Det er strengt nødvendigt, at der i det rum, hvor træpilleovnen installeres, sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning til, at forbrændingen i apparatet kan forløbe regelmæssigt. Dette kan gøres ved hjælp af passende ventilationsåbninger i selve rummet eller i et tilstødende rum via permanent åbning mellem rummene (rumventilation er ikke nødvendig, hvis der installeres med Oyster teknologi, hvor forbrændingsluften kanaliseres direkte udefra). Dette gøres ved at bore et hul i ydervæggen i nærheden af træpilleovnen med et frit tværsnit på mindst 80 cm² (huldiameter 11 cm eller rektangulært 10x10 cm med hensyntagen til de sædvanlige beskyttelsesriste), som beskyttes af en rist udvendigt. Derudover skal luftindtaget: Være tildækket med rist, metalgitter el. lign., der ikke mindsker det effektive tværsnit. Placeres således, at det ikke kan spærres. Være udført således, at det er muligt at foretage vedligeholdelse. Støde op til installationsstedet. Hvis der er kanaler, skal tværsnittet ved op til 3,5 ml øges med 5%, mens det for større værdier øges med 15%. Husk at ventilationsgitrene altid angiver det effektive tværsnit i cm 2 på en af deres sider. Når gitter og hullets mål vælges, skal det kontrolleres, at gitterets effektive tværsnit er større eller lig med det tværsnit, der kræves af træpilleovnens fabrikant. VIGTIGT! Lufttilførslen kan også komme fra et lokale, der støder op til rummet, hvor træpilleovnen er installeret, blot tilstrømningen kan ske frit gennem permanente åbninger ud til den fri luft. Luftindtag i forbindelse med fyrrum, garager, køkkener eller badeværelser skal undgås. TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN Trækkanalen er det grundlæggende element i bortskaffelsen af røgen, og den skal derfor opfylde følgende krav: Den skal være tæt og varmeisoleret. Den skal være lavet i materialer, som er egnede til at modstå de mekaniske påvirkninger, varmen og virkningerne af forbrændingsprodukterne og deres kondens over tid. Den skal være lodret med en akseafvigelse på under 45 og være uden indsnævringer. Den skal være velegnet til træpilleovnens særlige driftsbetingelser og være CE mærket (DS/EN1856-1, DS/EN1443). Den skal være korrekt dimensioneret til at opfylde de krav for træk/bortskaffelse af røg, som kræves, for at træpilleovnen kan fungere korrekt (DS/EN ). Den skal have et fortrinsvist rundt, indre tværsnit. Hvis den allerede eksisterede og er blevet brugt, skal den renses ordentligt. Trækkanalen er af primær betydning for den korrekte drift og sikkerhed af træpilleovnen. Nedenfor følger nogle anvisninger for korrekt installation. Eventuelle alternative konfigurationer skal være korrekt dimensionerede efter den generelle beregningsmetode i DS/EN

13 2-INSTALLATIONSANVISNINGER TILSLUTNINGER TILSLUTNING TIL TRÆKKANALEN TILSLUTNING TIL ET UDVENDIGT, ISOLERET ELLER DOBBELTVÆGGET RØR OVERGANGSRØR TIL TRÆKKANALEN Trækkanalens indre mål må ikke overstige 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Hvis det er større, eller hvis trækkanalen er i dårlig forfatning (feks. på grund af revner, dårlig isolering el. lign.), bør der føres et rustfrit stålrør med en passende diameter ind i og igennem hele trækkanalen, helt op til toppen. Det udvendige rørs indre mål skal være mindst 10X10 cm eller diameter 10 cm og højst 20X20 cm eller diameter 20 cm. Der må udelukkende anvendes isolerede rør (dobbeltvæggede) af rustfrit stål, som er glatte indvendigt (ikke flexrør af rustfrit stål), og de skal være fæstnede til væggen. De vandrette dele af overgangsrøret mellem træpilleovnen og trækkanalen eller røgrøret skal, for at kunne fungere ordentligt, have en hældning på mindst 3% og må ikke være længere end 2-3 m, mens det lodrette stykke mellem T-stykkerne (for retningsændring) skal være mindst 1,5 m langt. mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt ,5 mt. 0,5 mt. 0,5 mt mt. 2 - MAX 3 mt. 2 - MAX 3 mt. MAX % 3-5 % 3-5 % H > 1,5 mt. 3 H > 1,5 mt. H > 1,5 mt ) RØGHÆTTE 2) TRÆKKANAL 3) INSPEKTION Kontrollér, med egnede instrumenter, om der er et træk på mindst 5 Pa. Ved bunden af trækkanalen skal der indrettes en inspektionsluge til den jævnlige kontrol og rengøring, som skal foretages årligt. Forbindelsen til trækkanalen skal være tætsluttende og oprettes med overgangsrør og rør af den af fabrikantenten anbefalede type (CE mærkede i henhold til DS/EN1856-2, minimumskrav T200 og P1). Det er strengt nødvendigt at kontrollere, om der er installeret en røghætte i henhold til de gældende normer. Denne slags tilslutning sikrer røgudledningen, også i tilfælde af kortvarigt strømsvigt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 11

14 2-INSTALLATIONSANVISNINGER DRIFTSFORSTYRRELSER, DER SKYLDES DÅRLIGT TRÆK I TRÆKKANALEN Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, der påvirker en trækkanals funktion (regn, tåge, sne, højde over havet, solbestråling, placering i forhold til verdenshjørnerne osv.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Udover det termiske undertryk, der skyldes temperaturforskellen mellem trækkanalens indre og ydre, findes der en anden slags undertryk (eller overtryk): et dynamisk tryk, som fremkaldes af vinden. Opadgående vind får altid undertrykket, og således trækket, til at stige. Vandret vind øger undertrykket, såfremt røghætten er rigtigt installeret. Nedadgående vind formindsker altid undertrykket, og vender det i visse tilfælde. A B A= MINDRE EGNEDE PLACERINGER B= BEDRE EGNET PLACERING Udover vindens retning og styrke er det også vigtigt, hvordan trækkanalen og røghætten er placeret i forhold til taget og de naturlige omgivelser. Vinden påvirker også trækkanalens funktion indirekte, idet den danner områder med over- og undertryk, både udendørs og indendørs. I de rum, der er direkte udsat for vinden (2), kan der opstå et indvendigt overtryk, som fremmer brændeovnes og pejses træk, men som dog nogen gange modvirkes af det udvendige overtryk, hvis røghætten befinder sig på den side, der er udsat for vinden (1). I områder, der befinder sig på den modsatte side i forhold til vindretningen (3), kan der opstå et dynamisk undertryk, som konkurrerer med det naturlige, termiske undertryk, som trækkanalen frembringer. Dette kan dog (nogen gange) udlignes ved at anbringe røgrøret på den anden side i forhold til vindretningen (4). VIGTIGT! Træpilleovnens drift afhænger i høj grad af, om den anvendte trækkanal opfylder kravene, og hvordan den er placeret. Dårlige forhold kan kun udbedres ved at foretage en passende indstilling af træpilleovnen, og dette skal gøres af kvalificerede-teknikere. VIND

15 3-INSTALLATION OG MONTERING TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER FLAT COMFORT AIR S MÅL (i mm) Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 13

16 3-INSTALLATION OG MONTERING FLAIR COMFORT AIR S MÅL (i mm) 14

17 3-INSTALLATION OG MONTERING TEKNISKE SPECIFIKATIONER FLAT-FLAIR COMFORT AIR Samlet termisk effekt Maks. 8 kw / 6880 kcal Samlet termisk effekt Min. 3,2 kw / 2580 kcal Ydelse på Maks. 87,8% Ydelse på Min. 93,6% Temperatur af den udledte røg på Maks. 160 C Temperatur af den udledte røg på Min. 90 C Partikler 28 mg/nm 3 (13% O 2 ) - 19 mg/mj CO på 13% O 2 på min. og Maks. 0,042 0,012% CO 2 ved Min og Maks. 6,0% - 9,2% Anbefalet træk ved Maks. effekt 0,10 mbar - 10 Pa Anbefalet aftræk ved Min. effekt 0,05 mbar - 5 Pa Røgmasse ved Min. og Maks. 4,0-7,0 g/sek Træpillemagasinets kapacitet 30 liter Type af brændselspiller Træpiller diameter 6-8 mm med størrelse 5/30 mm Træpilleforbrug/timen Min ~ 0,7 kg/t* - Maks ~ 1,8 kg/t* Brændetid Ved min ~ 29 t* - Ved maks ~ 11 t* Opvarmet volumen m 3 172/40 197/35 229/30 ** Luftindtag til forbrænding Ekstern diameter 50 mm Røgudledning Ekstern diameter 80 mm Strømforbrug Maks. 320 W - Med. 100 W Spænding og forsyningsfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovægt 125 kg Vægt med emballage 135 kg * Dataene kan variere alt efter den type træpiller, der anvendes. ** Opvarmet volumen afhængigt af varmebehov/m (hhv Kcal/t pr. m 3 ). Testet i henhold til DS/EN i overensstemmelse med direktiv 89/106/EØF (Byggevarer). Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 15

18 3-INSTALLATION OG MONTERING KLARGØRING OG UDPAKNING FLAT/FLAIR træpilleovnen leveres på en palle med flere colli (fig.2): Det første indeholder træpilleovnen (fig.1). Det andet indeholder keramik- eller serpentinerstenpladerne (to sidestykker + to topstykker). FIGUR 1 - TRÆPILLEOVNENS EMBALLERING (set forfra) FIGUR 2 - TRÆPILLEOVNENS EMBALLERING (set bagfra) Åbn emballagen og fjern de fire beslag (2 foran og 2 bagved), som fastgør træpilleovnen til pallen (fig.3). For at fjerne beslagene er det nødvendigt at tage de to skruer ud og trække beslaget ud. Anbring ovnen på det forvalgte sted. Sørg for, at det er i overensstemmelse med det foreskrevne. Træpilleovnen skal altid holdes lodret, og må kun flyttes med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at lugen og dens rude er beskyttet mod stød, da de ellers kan gå i stykker. Træpilleovnen skal under alle omstændigheder håndteres forsigtigt. Træpilleovnen skal om muligt udpakkes i nærheden af det sted, hvor den skal installeres. Emballagens materialer er hverken giftige eller sundhedsfarlige og kræver således ingen særlige bortskaffelsesprocedurer. Opbevaring, bortskaffelse og eventuelle genanvendelse i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser påhviler slutbrugeren. 16

19 3-INSTALLATION OG MONTERING FJERN DE TO SKRUER FRA DE FIRE BESLAG TRÆK BESLAGENE UD FIGUR 3 - FJERNELSE AF EMBALLAGESKRUER Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 17

20 3-INSTALLATION OG MONTERING Opstil brændeovnen uden beklædning og tilslut trækkanalrøret. Afslut tilslutningen og montér beklædningen (sidestykker i keramik eller serpentinsten). Hvis træpilleovnen skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind. Reguler de 4 støtteben (J), således at man kommer frem til et passende niveau, så røgudledningsrøret (S) og røret (H) er placeret koaksialt. Justeringen af støttebenene skal ske uden keramik-/serprentinsten-sidestykkerne da justeringen foretages under beklædningen. Justeringen af et af de bageste støtteben sker gennem et trekantet hul bag på træpilleovnen (detalje A). Giv agt! Undlad at anvende og/eller forcere røgudledningsrøret ved eventuelle flytninger, da det kan blive beskadiget. 1. HVIS STØTTEBENENE DREJES MED URET, SÆNKES TRÆPILLEOVNEN. 2. HVIS STØTTEBENENE DREJES MOD URET, HÆVES TRÆPILLEOVNEN. STØTTEBEN J. DETALJE A. 18

21 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Man kan vælge om røgudledningen skal ske bagpå eller ovenpå træpilleovnen. Hvis man vil tilslutte røgudledningsrøret ovenpå, fjernes proppen under topstykket ved hjælp af de tre skruer. Indsæt herefter røret til det går i hak med samlestykket. FJERN PROPPEN, DER SIDDER FAST MED TRE SKRUER TIL TRÆPILLEOVNEN, UNDER TOPSTYKKET. INDSÆTNING AF RØR TIL RØGUDLEDNING OVENFRA. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 19

22 3-INSTALLATION OG MONTERING Hvis man vil tilslutte røgudledningsrøret bagpå, skal T-stykket drejes mod træpilleovnens bagside. Tilslut herefter rørene. DREJ T-STYKKET FOR AT UDLEDE RØGEN BAGPÅ. 20

23 3-INSTALLATION OG MONTERING TILSLUTNING AF VARM LUFT KANALER Træpilleovnen har som standard installeret to rumluftblæsere med dysen rettet mod træpilleovnens forside. Så den første vigtige ting at gøre er at beslutte, om man ønsker at kanalisere luften eller ej. I henhold til dette skal rumluftblæseren (2) drejes mod bagsiden. Giv agt: inden der udføres nogen form for indgreb, skal det sikres, at stikket er taget ud af stikkontakten. Sådan drejes blæseren. Fjern topstykket i keramik/serpentinsten. Fjern pladen A. Fjern de to skruer B, der fastgør blæseren til træpilleovnens struktur. Træk den en smule ud af lejet for at dreje den (det er ikke nødvendigt at tage den helt ud af træpilleovnen!). Drej blæseren 180. Fastgør blæseren til strukturen igen ved hjælp af de to skruer B. Fastgør pladen A. Sæt topstykket på igen og sæt stikket i stikkontakten. TOPSTYKKE I KERAMIK ELLER FEDTSTEN. PLADE A. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 21

24 3-INSTALLATION OG MONTERING BLÆSER 2 DREJET FOR LUFT BAGUD. BLÆSER 2 I OPRINDELIG POSITION. Det er muligt at kanalisere luften ved at fastgøre en fleksslange på bagsiden af træpilleovnen til hullet på den øverste del og fastgøre den med et spændebånd. Nu vil det være muligt at lede luften ud foran og bagud, kun foran eller kun bagud. Disse kanaler kan også være murede (SE EKSTRAUDSTYR). Rumluftblæseren må kun justeres mod bagvæggen, hvis der er en passende isoleret kanal til den varme luftstrøm. 22 Luftudledningsrøret kan blive meget varmt, i størrelsesordenen 200 C: det er derfor nødvendigt at isolere det tilstrækkeligt med passende materialer på de steder, hvor det kan komme i kontakt med brændbare overflader eller overflader, der kan tage skade af temperaturen (f.eks. farveændringer, kabelkanaler, gips el. lign,osv.). Der er også nødvendigt at beskytte mennesker og dyr mod tilsigtet eller utilsigtet kontakt. Overhold altid de regler og love, der gælder på stedet, hvor træpilleovnen installeres.

25 3-INSTALLATION OG MONTERING Det anbefales at isolere langs hele rørets længde for at nedsætte dispersionen og øge varmeudbyttet til rummet. A - TRÆPILLEOVN B - UDLEDNINGSRØR VARM LUFT C - ISOLERINGSVÆG D - ISOLERING Hvis røret skal gå gennem vægge, som er lavet af brandbare materialer, SKAL INSTALLATØREN isolere røret, der går igennem dem, på passende måde ved hjælp af egnet isolerende materiale (tykkelse 1,3-5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Røret i væggen skal imidlertid være hensigtsmæssigt isoleret for ikke at sænke temperaturen og hæmme luftudledningen. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 23

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... EGO.0 Air... EGO.0 Air med topafgang... MCZ SAGAR Air... MCZ TOBA Air...11 STAR.0 Air...1 MUSA.0 Air...1 MCZ THEMA

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere