Rekruttering af ny rektor til Grenaa Gymnasium Jobanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering af ny rektor til Grenaa Gymnasium Jobanalyse"

Transkript

1 Rekruttering af ny rektor til Grenaa Gymnasium Jobanalyse GENSIDIG RESPEKT - FAGLIGHED - REFLEKSION 1

2 Fakta om Grenaa Gymnasium Grenaa Gymnasium (GG) er Djurslands største gymnasium med 650 elever, 82 undervisere og 33 TAP er. GG tilbyder STX, HF og IB-Diploma. GG har kostskole med 106 kostelever fra hele verden. GG tiltrækker unge fra det meste af verden, fordi Grenaa Gymnasium har et internationalt uddannelses og studiemiljø. GG er godkendt som IB World School med IB-Diploma, hvor undervisningen foregår på engelsk. GG har et globalt perspektiv i undervisningen. GG er medlem af netværket Globale Gymnasier. HF på GG er lektieintegreret, hvor lektier er en del af skoletiden. GG udbyder en sportsklasse på HF med en bred sportsprofil. GG har et særdeles godt arbejdsmiljø med en høj medarbejdertilfredshed. GG er kendetegnet ved en høj grad af medarbejderinddragelse. GG er en aktiv del af et ungdomsuddannelsesmiljø i Grenaa, der ud over udbud af STX, HF og IB-Diploma omfatter en række erhvervsuddannelser samt de erhvervsgymnasiale uddannelser HTX og HHX. Desuden er miljøet præget af en særdeles aktiv ungdomsskole med en bred vifte af tilbud til de unge. GG er i stadig forandring: Udvikling, innovation og idéer er i spil - alt sammen med det mål at udvikle selvtillid og tro på egne evner hos hver enkelt elev uanset social baggrund. 2

3 Hverdagen på Grenaa Gymnasium Værdier Skolens hverdag er præget af tre grundlæggende værdier, der er grundlaget for det pædagogiske arbejde og for samarbejdet i institutionen: gensidig respekt, faglighed og refleksion Gensidig respekt betyder, at alle behandler hinanden som ligeværdige og aktive medspillere. Forventningen er, at alle - uanset position - deltager i fællesskabet og samtidig har blik for og værdsætter forskellighed og individualisme. Der arbejdes bevidst med at skabe et godt samarbejdsklima og en fælles forståelse af, at skolens virke forudsætter videndeling, gensidig hjælp og støtte blandt såvel personale som elever. Faglighed prioriteres meget højt, fordi faglig viden og evnen til at anvende denne viden i praksis er afgørende for en reel læring. Endvidere er løbende refleksion over, hvordan man lærer at lære helt afgørende for fortsat læring og udvikling også af institutionen. Mission og vision Grenaa Gymnasium vil med sine uddannelsestilbud kvalificere og forberede eleverne til at vælge videregående uddannelse og på samme tid understøtte deres udvikling til ansvarlige, kreative og innovative borgere. Grenaa Gymnasium ønsker at: - bidrage til at eleverne udvikler deres evner til fordybelse, perspektivering og abstraktion - give eleverne grundlæggende og omfattende viden af høj kvalitet inden for alle fagområder - fremme udvikling af elevernes kreative og kunstneriske evner inden for musik, billedkunst og idræt 3

4 - fremme forståelse af og deltagelse i den globaliserede verden Skolen ønsker at fremme en bred rekruttering lokalt og internationalt ved at: - tilbyde et så bredt og varieret uddannelsestilbud som muligt til så mange unge som muligt for at få så mange unge som muligt til at fortsætte med en videregående uddannelse - uddanne elever fra lokaliteter uden for lokalområdet, også internationalt, ikke mindst i kraft af IB-uddannelsen, sportsklassen og de nicher, skolen er i gang med at udvikle - forblive en selvstændig institution, der er forankret i det lokale miljø, og som er overskuelig, let at identificere og let at forholde sig til Samfundsansvar: CSR Grenaa Gymnasiums rolle i lokalsamfundet Grenaa Gymnasium ser det som sin samfundsmæssige opgave at bidrage til en generel højnelse af uddannelsesniveauet på Djursland for derved at fremme den økonomiske og sociale udvikling. Samarbejdet lokalt med folkeskolerne, de øvrige ungdomsuddannelser, ungdomsskolerne, de to Djurslandskommuner samt UU på Djursland alt dette er en del af hverdagen på Grenaa Gymnasium og under stadig udvikling. Fastholdelse Grenaa Gymnasiums fornemste mål er at hjælpe eleverne bedst muligt igennem deres uddannelsesforløb. For elever, der er i fare for at falde fra uddannelsen, gælder det om at handle så hurtigt som muligt. Elevens vejleder er central i denne proces, der dels drejer sig om at få problemerne kortlagt, dels om at få iværksat støtte til den unge. 4

5 Fastholdelsesopgaven er mangesidig og kan kun løses i et tæt samarbejde med en række aktører på skolen Lærerne Teamet Vejlederne Læsevejlederne Coach og psykologer Ledelsen Desuden samarbejder Grenaa Gymnasium med eksterne partnere, UU- Djursland og SPS (SU styrelsens specialpædagogisk støtte) mv. for at fastholde de unge i uddannelsesforløbet. Personalepolitik Medarbejdernes overskud af social kapital er altafgørende for en god skole og et godt arbejdsmiljø. Det skal en god personalepolitik bidrage til. Medarbejderne på Grenaa Gymnasium er åbne over for nye udfordringer, bidrager alle og møder hinandens idéer med åbenhed, nysgerrighed og kritisk sans. Det er dette store engagement og ejerskab, der sikrer, at vores værdier og visioner om en bedre skole bliver en del af dagligdagen. Bæredygtighed Bæredygtighed og klimahensyn indgår på alle niveauer i skolens virksomhed. GG indtænker således klima og energibesparelser i renoverings,- ombygnings- og moderniseringsprojekter. GG er klimapartner med DONG Energy og aftager af grøn strøm GG s solcelleanlæg sparer samfundet for CO 2. Den grønne strøm dækker over 1/3 af skolens elforbrug. 5

6 Intelligent styring af forbruget er også i høj grad på dagsordenen med styring af varme, ventilation, lys og computerbrug. Klimavenlige produkter indtænkes i stadig større omfang i driften. Bæredygtighed og klima indgår naturligt i undervisningen i en række fag. Strategiplan Gymnasieskolen står efter en række år med stigende elevtal, politisk opbakning og succes over for en række udfordringer i de kommende år. Bestyrelsen peger i den netop vedtagne strategiplan på tre hovedudfordringer: Den kommende gymnasiereform: Vil den indebære nye optagelseskriterier og færre studieretninger? Folkeskolereformen: Hvilken betydning vil reformen få for gymnasiet? Faldende elevtilgang: Hvordan modvirkes den lokale demografiske udvikling? Der skal i den kommende strategiperiode være særligt fokus på at modvirke konsekvenserne af den demografiske udvikling gennem indsatser på fire områder: Faglig kvalitet, det sociale sikkerhedsnet, samarbejde med omverdenen og stærke nicher. Faglig kvalitet Den faglige kvalitet i skolens uddannelser er helt afgørende for at løfte elevernes kompetencer. Der skal afsættes ressourcer til at sikre, at der arbejdes bevidst med at hæve elevernes udbytte af undervisningen. Ledelsen og den enkelte medarbejder skal derfor fortsat have fokus på fastholdelse og udvikling af den faglige kvalitet og det faglige miljø. 6

7 Det sociale sikkerhedsnet Med folkeskolereformen lægges der op til en højere grad af inklusion af elever med forskellige behov. Dette krav vil også blive stillet til gymnsieskolerne i de kommende år; allerede nu er der behov for større bevidsthed om skolens ansvar over for psykisk sårbare elever. Grenaa Gymnasium vil løfte det sociale ansvar og styrke indsatsen for at de enkelte elever, uanset sociale udfordringer, får de bedste muligheder for at gennemføre en uddannelse. Samarbejde med omverdenen Grenaa Gymnasium skal fortsat være en selvstændig skole. Skolen skal samarbejde med andre ungdomsuddannelsesinstitutioner, andre gymnasier, folkeskoler og efterskoler og videregående uddannelsesinstitutioner, hvor dette er relevant. Der skal især være øget fokus på brobygningsaktiviteter til de lokale folkeskoler, efterskoler og de videregående uddannelser. Stærke nicher Grenaa Gymnasium har en unik styrkeposition som IB-skole og som kostskole. Den aktuelle udvidelse og renovering af kostskolen er et yderligere aktiv. Denne position skal fastholdes og styrkes gennem en forstærket pædagogisk udvikling og markedsføring af IB-uddannelsen med vægt på både det studiemæssige og det sociale miljø på skolen. Grenaa Gymnasium har gennem den nye musikbygning skabt gode rammer for at kunne tiltrække elever fra efterskoler med særlig interesse for musik, design og billedkunst. Sammen med lokale aktører har Grenaa Gymnasium gode muligheder for at udvikle et attraktivt, lokalt miljø for rytmisk musik som platform for øget rekruttering til skolen. Det brede samarbejde lokalt skal udmøntes i en række events i de kommende år. Grenaa Gymnasium har haft succes med at tilbyde en HF-uddannelse med en særlig sportsprofil. Denne uddannelse skal fortsat markedsføres som et særligt tilbud til unge med en bred interesse for idræt. Kostskolemiljøet skal markedsføres som et vigtigt socialt add-on i forhold til IB- og HF-uddannelsen, samt studieretningen med musik på STX. 7

8 Handleplan for Grenaa Gymnasium Skolens konkrete handleplan for udmøntning af strategien omfatter bl. a. følgende hovedpunkter i indeværende skoleår 1. Faglig kvalitet Kvalitetsudvikling og løfteevne - sparring i faggrupperne ud fra karakterniveau og kvalitet i fagene samt opfølgning heraf (SIP/FIP) - differentieret omlægning af skriftlighed og formativ evaluering - oprettelse af hold til skrivesvage elever og talsvage elever - udfordringer til elever med særlige talenter og interesser IT - ekstra ressourcer til IT-faglige vejledere, hvis opgave består i at hjælpe fagkolleger med at inddrage IT aktivt i undervisningen samt at give efteruddannelse på området, således at lærerkollegiet er opdateret Ledelse- og medarbejderinddragelse - inddragelse af medarbejderne i formulering af praktisk pædagogik via ny udvalgsstruktur Lærerarbejdsmiljø - medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra 2015 følges op på en række punkter Pædagogisk strategiudvikling - synlig læring - SIP/FIP kvalitetsudvikling i faggrupperne, jf. ovenfor - science udviklingsgruppe om eksperimentelt arbejde og videndeling 8

9 2. Det sociale sikkerhedsnet - øget fokus på fraværsproblematikken med hurtigere respons og opfølgning - klasserumskultur: fokus på en god start for de nye elever Elevarbejdsmiljø - klasserumsledelse og autenticitet i fokus på lærersiden - fagligt og sociale samspil i fokus på elevsiden - Netwerk for alle med særlig toning efter uddannelsesretning - ansættelse af socialpædagog med særlige opgaver, der supplerer kostlærerne Læse og skrivepædagogik - screening og opfølgning heraf i form af tilbud til de tal-/ læsesvage elever 3. Samarbejde med omverdenen - øget fokus på brobygningsaktiviteter til de lokale folkeskoler, efterskoler og de videregående uddannelser - samarbejde med efterskolerne på Djursland - forsøg med understøttende undervisning i matematik og engelsk i 9. klasse og gennem valgfagsundervisning 4. Udvikling af skolens nicher IB-Diploma - PR og kendskab til IB-uddannelsens kvaliteter på GG er en forudsætning for øget elevtilgang til IB - hjemmesiden renoveres og målrettes ansøgere udefra - der arbejdes målrettet med rekruttering af lokale ansøgere, med de internationale efterskoler om rekruttering fra det øvrige Danmark, med yderligere synlighed over for udlandsdanskere og EU-borgere - kostskolepladser en forudsætning for øget elevtilgang på IB og på lidt længere sigt arbejdes der med etablering af ungdomsboliger 9

10 - Best Practice indarbejdes i det pædagogiske udviklingsarbejde (fx i forbindelse med FIP, når vi laver videndeling inden for faggrupperne til et indsatsområde) - skriftlighed Extended Essay: Mere og bedre lærerhjælp til skriftligt arbejde tilstræbes Pre-IB - skolen prioriterer oprettelse af 2 mindre Pre-IB klasser, der giver afkast i form af en stærkere fødekæde til IB-Diploma. - pædagogisk prioriteres hensyn til forskellighed og styrkelse af fælles fagligt fundament Musiknichen - målet er udvikling af et attraktivt, lokalt miljø for rytmisk musik som platform for øget rekruttering til skolen. Det brede samarbejde lokalt skal udmøntes i en række events i de kommende år - nedsættelse af profilgruppe i musik - udvikling af musikprofil i HF - udvikling af musikprofil for musikstudieretningen HF-profilen - Grenaa Gymnasium har haft succes med at tilbyde en HFuddannelse med en særlig sportsprofil. Denne uddannelse skal fortsat markedsføres som et særligt tilbud til unge med en bred interesse for idræt - tydeligere profil for HF Kostskolen - kostskolemiljøet skal markedsføres som et vigtigt socialt add-on ift. IB- og HF-uddannelsen, samt studieretningen med musik på STX - ny struktur, der indebærer mere bevidst arbejdsdeling med fokus på fremmøde og studiemiljøet - ny indretning af den ombyggede kostskole 10

11 Afslutning Yderligere information findes på Grenaa Gymnasiums hjemmeside eller ved henvendelse til Finn Pedersen, formand for bestyrelsen. Yderligere og supplerende information kan findes på Grenaa Gymnasiums hjemmeside. 11

12 Job- og kravprofil Den nye rektor skal være en moderne leder med en åben og uhøjtidelig ledelsesstil, der udspringer af omsorg og interesse for eleverne. Den rette kandidat skal have pædagogisk indsigt, undervisningserfaring og gerne erfaring fra ledelse fra undervisningssektoren og eventuelt en relevant efteruddannelse. Gymnasiesektorens fokus på faglighed og kvalitet i undervisningen betyder, at interesse for og engagement i kerneopgaven, undervisning, er en særdeles væsentlig forudsætning for at kunne sikre udvikling, retning og rammer for skolen. Rektor skal have en anerkendende og åben tilgang til elever og personale. Medarbejderinddragelse og uddelegering skal medvirke til at skabe ejerskab og engagement blandt medarbejderne. Et godt middel hertil er at praktisere teamledelse, men også ved at understøtte medarbejdernes samarbejde i team, som er en væsentlig ramme for læring, udvikling og videndeling. Dette bidrager til at skabe en attraktiv arbejdsplads og sikrer rekrutteringen af dygtige medarbejdere. Rektor skal have evnen til at lytte og respektere andres integritet og sikre løsninger, der afvejer hensynet til individuelle interesser og til skoleinteresser. Men rektor skal også kunne skære igennem og kunne håndtere konflikter professionelt. Rektor skal være nytænkende, inspirerende og initiativrig og kunne stå i spidsen for en skole, der fortsat skal udvikle og profilere sig i forhold til omverdenen. Rektor skal besidde stærke relationelle og kommunikative kompetencer og indgå i et tæt samarbejde med bestyrelsen, lokalsamfundet og øvrige interessenter. Rektor har ledelsesansvaret for pædagogik og økonomi over for skolens bestyrelse og ministeriet og skal samtidig være den samlende leder for hele skolen. Derfor er evnen til at overskue og formulere strategiske mål for skolen som helhed en vigtig ballast. Ligesom evnen til at sikre at administrative og økonomiske systemer og procedurer er effektive, gennemskuelige og understøtter skolens planlægning og drift. Rektor skal kunne gå nye veje, kunne tage en kalkuleret risiko og prøve nyt med respekt for dannelsestraditionen og Grenaa Gymnasiums kultur. 12

13 Formelle kvalifikationer Det er et lovgivningskrav, at ledere af skoler der udbyder STX, skal have undervisningskompetence. Ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår forhandles på grundlag af eksisterende overenskomst. Grundlønnen ligger på løntrin 50 plus 17% i pension. Der indgås desuden resultatlønskontrakt. 13

14 Generelle oplysninger Stilingen som rektor for Grenaa Gymnasium er ledig til besættelse pr. 1. december 2015, da den nuværende rektor går på pension. Ansættelsesudvalg Bestyrelsen for Grenaa Gymnasium har udpeget et ansættelsesudvalg, der i et tæt samarbejde med bestyrelsen står for ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget er sammensat således: Bestyrelsesformand Finn Pedersen Bestyrelsens næstformand Hans Jørgen Lundager Jensen Bestyrelsesmedlem Jacob Hørlyk Bestyrelsesmedlem Christina Busk Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jørgen Lolle Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Lise Rugaard Elevrådsvalgt bestyrelsesmedlem Johannes Zacher Vicerektor Vagn Rohde Forhenværende rektor Anders Østergaard Formand for Pædagogisk Råd Karsten Trolle Viholm Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til den samlede bestyrelse, der har ansættelseskompetencen. Ansøgningsfrist og ansøgningsprocedure Opslag udarbejdes af ansættelsesudvalget og annonceres fra den 23. august Ansøgningsfrist den 21. september Ansættelsessamtaler begynder fredag den 2. oktober. Profiltest af sidste 3 udvalgte ansøgere foretages mellem 1. oktober og 8. oktober. 2. samtalerunde foretages torsdag den 8. oktober. Udpegning af ny leder sker den 8. oktober med tiltrædelse 1. december. 14

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere