Forebyggelse af magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af magtanvendelse"

Transkript

1 Forebyggelse af magtanvendelse FOA -Fag og Arbejde Dansk Sygeplejeråd

2 FOA Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd håber med denne publikation at inspirere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse på dagsordenen i kommunerne. Det kunne fx være som et fast punkt på dagsordenen ved personalemøder eller på tema- og udviklingsdage, for at styrke agligheden gennem læring og refleksion. Forebyggelse af magtanvendelse Politisk ansvarlige: Karen Stæhr og Dorte Steenberg Redaktion: Ulla Rosenkvist og Bodil Ludvigsen Tryk: DSR Grafisk tilrettelæggelse/layout: Dsr. Grafisk Enhed Oplag: 1000 ekspl. ISBN: Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Indholdsfortegnelse Med respekt og omsorg 4 Den etiske tilgang 7 Beretninger fra virkeligheden 8 Historien om Lis 8 Historien om Peter 9 Historien om Irene 10 Historien om Cecilia 12 Historien om Henning 13 Fortsat historie om Henning 14 Historien om Annika 15 Historien om Marie 16 Historien om Gert 17 Etiske dilemmaer, åbenhed og læring 19 Hvor kan du få hjælp, hvis du har anvendt magt? 20 Hvis du vil vide mere 21

4 Med respekt og omsorg Det er oppe i tiden at tale om respekt og omsorg for samfundets allersvageste borgere. Den dagsorden er vi som borgere, medarbejdere og ledere i samfundet på ingen måde uenige i. Det må bare ikke blive ved snakken. Vore handlinger skal være i overensstemmelse med de gode intentioner. Ordene skal have konkret indhold og en betydning, vi kan genkende og forholde os til i vores daglige praksis. Begreberne skal have liv og mening, og det får de i samarbejdet mellem borgere, medarbejdere og ledere. Magtanvendelse inden for ældreområdet, over for borgere der har en demenssygdom, er et af de ømtålelige spørgsmål, som det kan være svært at blive stillet overfor. Ingen, der udøver omsorg, bryder sig om at anvende magt. Det forekommer ikke respektfuldt. I den ideelle verden bliver magtanvendelse forebygget og kommer kun i brug i sjældne situationer. FOA -Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd ønsker, at medarbejdere og ledere har redskaber til at sætte fokus på magtanvendelse i deres egen kommunale praksis for at kunne forebygge magtanvendelse, minimere det og lære af de situationer, hvor det har været nødvendigt at anvende magt. Magtanvendelse skal ikke foregå i det skjulte, det går ikke væk, selv om vi lader som ingenting, ikke snakker om det eller ikke indberetter det. Hvis en medarbejder fastholder en borger i en plejesituation, er det ikke fordi medarbejderen ønsker at anvende magt. Det sker oftest i en uforudset og overraskende situation eller på grund af manglende kendskab til metoder, der kan forebygge magtanvendelsen. Første skridt er derfor at sætte fokus på de situationer, hvor magtanvendelse er en potentiel risiko. Det gør vi i denne publikation med en række historier, som er genkendelige fra virkelighedens praksis. Dernæst er det uhyre vigtigt at få synliggjort den magtanvendelse, der evt. er udøvet, få den frem i lyset, få den indberettet og stillet skarpt på hensigtsmæssige metoder og redskaber, der kan forebygge og ikke mindst skabe læring af situationen. Det skal ske både af hensyn til borgernes retssikkerhed og plejekvaliteten, og for at betrygge medarbejderne og lederne, så loven overholdes og arbejdsmiljøet ikke tager skade.

5 Hvad er magtanvendelse? Vi ønsker med publikationen at gøre opmærksom på nogle af de dilemmaer, som medarbejdere og ledere kan blive stillet over for, når de yder pleje til borgere med demens. Vi giver enkelte råd og anvisninger på, hvad medarbejdere og ledere kan gøre i praksis, og vi fortæller nogle patienthistorier. Vores ærinde er frem for alt at skabe debat og dialog om magtanvendelse blandt ledere, medarbejdere og borgere blandt alle, der interesserer sig for plejen af ældre demensramte, en af de allersvageste grupper i det danske samfund. Magtanvendelse er, hvis du fx: Med fysiske kræfter fastholder borgerens hænder, arme, ben, hoved eller andet for at gennemføre en handling. Gennemfører en handling, som borgeren ved kropssprog eller verbalt giver udtryk for, at vedkommende ikke ønsker. Bruger fysiske kræfter på at forhindre borgeren i at gennemføre en handling. Med fysiske kræfter fjerner genstande m.v. fra borgerens hånd Fører borgeren fra et rum til et andet mod vedkommendes vilje. Tilbageholder borgeren i eget hjem, afdeling eller plejehjem. Aflåser døre i borgerens eget hjem. Låser døre mellem afdelinger og grupper og udgange, så beboerne ikke kan færdes frit. Uden samtykke fra borgeren gennemtvinger en handling, som du begrunder med personens mangel på forståelse eller passivitet.

6 Eksempler på hvad du, dine kolleger og din leder kan gøre for at undgå magtanvendelse: Sikre borgeren anerkendelse og integration i et socialt fællesskab Tilpasse kommunikations- og samværsformen til borgeren ud fra forudsætninger, behov, muligheder og motivation Have fokus på borgerens identitet og livshistorie og bruge den sammen med pårørende-netværk. Understøtte personligheden og de ressourcer og dele af hukommelsen, som stadig er intakte hos borgeren. Ajourføre viden om forskellige demenssygdommes forskellige udtryk. Sikre at samarbejdet med personer med demens skal føre til stadig refleksion hos medarbejdere og ledere. Sikre at den enkelte medarbejder har frihed til at tilpasse sit arbejde til borgerens aktuelle situation i dag, og de muligheder der gives netop den bestemte dag, dvs. plejen afhænger af situationen og aktuelle behov. Sikre stadig refleksion over omsorgspligt og omsorgssvigt blandt leder og medarbejdere Sætte sig ind i og forstå i årsagen til, at en borger har et rastløst adfærdsmønster eller siger nej tak til tilbud om personlig hygiejne. Arbejde med egne forståelser af situationerne generelt og specifikt i forhold til den konkrete borger Sikre at viden om regler om magtanvendelse og arbejdsmiljøloven skal være til stede. Sikre konstant fokus på, at loven overholdes på vores arbejdspladser! (indberetter magtanvendelse, anmoder om tilladelser og arbejder forebyggende). Sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere. Sikre støttemuligheder hele vejen rundt, hvis situationer bliver komplekse. (Kilde: Kærhuset, Mette Borresen og Servicestyrelsen)

7 Den etiske tilgang FOA -Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd har i tidligere publikationer peget på, at mødet mellem den ældre borger og medarbejdere i den kommunale ældresektor grundlæggende er et møde mellem to ligeværdige mennesker. (publikationen For meget forlangt i dialog om ældres rettigheder ). Det gælder også, når der er tale om en borger, der har en demenssygdom. I mellemmenneskeligt samvær er det gode møde altid præget af: Interesse Respekt Ligeværd Helhed Indfølingsevne Engagement Tolerance Tillid Åbenhed Medarbejdere og ledere kommer med deres faglige og professionelle kunnen og yder den omsorg og pleje, som borgeren har behov for. På den anden side indebærer omsorg også, at den enkelte medarbejder tager ansvar for den ældre, når den ældre ikke selv magter det, f.eks. på grund af en demenssygdom. Mennesker i et afhængighedsforhold har særlig krav på solidaritet og på at få hjælp af høj faglig og moralsk standard. Medarbejdere og ledere udvikler et fagligt, menneskeligt og etisk beredskab til at kunne forebygge og bearbejde de situationer, som indebærer en potentiel risiko for magtanvendelse. Det sker fx ved på forhånd at tænke situationer igennem, stille spørgsmål, søge mulige svar og overveje alternativer. Det skaber læring, og risikoen mindskes for, at en situation optrappes. Magtanvendelse skal indberettes: Det er et lovkrav, at al magtanvendelse skal indberettes. Indberetning sker på særlige skemaer. Indberetning af magtanvendelse skal føre til refleksion, læring og hjælp til udvikling hos den enkelte medarbejder, gruppen af medarbejdere, ledere og politikere.

8 Beretninger fra virkeligheden Historier om mennesker i en situation, hvor magtanvendelse er en potentiel risiko Historien om Lis Lis pakker for 20. gang den dag sine ting sammen og går mod udgangsdøren hun siger, hun vil hjem til sine forældre. Hun kan ikke huske, hvad hun hedder, eller hvor hun bor. Lis græder, er meget urolig, og siger: Min mor og far venter mig derhjemme, og De bliver vrede, hvis jeg ikke kommer til den aftalte tid. Det er meget svært for medarbejderne at aflede Lis og få hende med tilbage til opholdsstuen eller egen bolig, hun vægrer sig kraftigt. Nogle gange er situationen kommet ud af kontrol, medarbejderne har følt det nødvendigt at føre Lis væk, og Lis er brudt sammen i gråd og afmagt. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvad kan være den egentlige årsag til Lis handlemønster? Søger Lis efter noget, eller prøver hun at komme væk fra noget? Hvilke muligheder har medarbejdere og ledelse for at forebygge, at Lis forlader plejehjemmet? Hvad kan ændres i pleje, omsorg og pædagogik, og hvad skal målet være for Lis i hendes situation?

9 Historien om Peter Peter er en kraftig og stærk mand, som tidligere har haft krævende fysisk arbejde på havnen. Han kan ikke længere klare sig selv pga. en diagnosticeret demenssygdom, som langsomt forværres. Peter har hjælp hjemme til praktisk bistand og personlig pleje men opgaverne kan ikke længere klares i hjemmet, fordi han hele tiden går hjemmefra og flakker omkring nede på havnen, hvor han tidligere arbejdede, men som nu er lukket helt ned. Førhen så hans tidligere arbejdskammerater ham, talte lidt med ham og fulgte ham hjem igen. Nu er det politiet, der må tage affære. Social- og sundhedspersonalet betragter situationen som uholdbar og mener, at Peter er til fare for sig selv. Men Peter ønsker ikke at flytte fra sin lejlighed, hvorfra der er udsigt til vandet og færgen, der sejler over til Lilleø. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvad er Peters behov? Hvilken omsorgspligt har kommunen overfor Peter? Hvordan kan medarbejderne strukturere indsatsen omkring Peter, så han kan blive boende hjemme, som han ønsker? Hvad skal der til, før det overvejes, om Peter kan flyttes imod samtykke?

10 Historien om Irene Irene er tidligere chefsekretær og havde vide beføjelser i sit job. Hun måtte fratræde sin stilling som 59-årig, fordi hun i modsætning til tidligere, over en periode, begyndte at glemme arrangementer, deadline, aftaler m.v. Hun begyndte at ændre sig, var ikke så tålmodig og hjælpsom som tidligere og kunne være direkte vredladen og nedladende over for kolleger. Irene har fået stillet diagnosen pandelapsdemens. Det var et chok for Irene, at hun blev afskediget. Irene er økonomisk velstillet, men har ingen familie, kun en niece til en tidligere kæreste, som hun knyttede sig til dengang. Hendes funktionsevne er nu meget dårlig, hun kan ikke klare nogen daglige fornødenheder selv, men hun er slet ikke indstillet på at flytte ind i en beskyttet bolig, specielt indrettet til personer med demens. Irene bliver uhyre vred på dem, der spørger hende, om ikke hun vil flytte. Hun mener, at hun sagtens kan klare sig selv og ser ingen grund til at skulle tage imod hjælp. Hun forventer og forlanger dog fortsat hjælp og støtte fra niecen, som nu ikke orker mere og helt har meldt fra. I kommunens visitationsenhed drøftes det, hvorvidt Irene vil kunne få det godt sammen med den gruppe borgere, der bor i den beskyttede bolig, som kommunen har til rådighed. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvilke særlige forhold bør man overveje, når det drejer sig om en person, der bliver diagnosticeret tidligt i livet? Hvilke krav til viden, indsigt og forståelse stiller det til Irenes hjælpere, at hun har pandelapsdemens? Hvordan kommer medarbejderne videre, så Irene fortsat kan klare sig? 10

11 11

12 Historien om Cecilia Cecilia har fået diagnosticeret Alzheimers sygdom. Hun er en fysisk velbevaret og meget aktiv ældre dame, som for nylig er flyttet ind på plejehjemmet. Hendes mand havde i mange år klaret at passe hende uden hjælp, men efter et hjertetilfælde kunne han ikke klare det længere. Han kommer nu og besøger hende hver dag. Cecilia siger venligt, men bestemt Nej tak til hjælp til personlig hygiejne, og det er endnu ikke lykkedes medarbejderne at overtale hende til at komme i bad på plejehjemmet. Badet er påkrævet, for Cecilia er inkontinent, sommetider både med urin og afføring. Hendes ægtefælle og børn føler, det er nedværdigende for hende, og personalet oplever, at familien lægger afstand, hvis hun ikke er ren og pæn, når de besøger hende. Over for lederen giver de meget tydeligt udtryk for deres forventninger til, at plejepersonalet sørger for Cecilias personlige hyggiegne hver dag, også selvom Cecilia ikke ønsker det. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvor længe kan medarbejderne vente på, at Cecilia lader sig overtale til bad? Hvilke pædagogiske initiativer kan man overveje i den situation? Hvornår kan man fastholde Cecilia fysisk for at skifte hendes ble? Hvor kan medarbejdere og ledelse hente hjælp til denne faglige opgave? Hvordan skal ledelse og medarbejdere tage hensyn til de pårørendes ønsker? 12

13 Historien om Henning Henning er en charmerende, høj og robust, lidt overvægtig mand, med en diagnosticeret mindre alkoholrelateret hjerneskade. Han har dæleme kævet rigtig mange bajere i sit liv, siger hans søster, der som den eneste i familien kommer og besøger ham hver anden måned. Hennings fraskilte kone og deres fælles børn har helt slået hånden af ham. Øretæver og det, der var værre, sad løst, når han var fuld, fortæller søsteren. Vanen med at charmere kvinder og at slå på dem, har Henning ikke lagt bag sig på det plejehjem, hvor han flyttede ind for et par år siden. Han er kæreste med en lille forsigtig kvinde, der også bor på plejehjemmet. Hun gør alt for at opfylde Hennings mindste vink, men ind imellem slår han hende, ofte uden at medarbejderne ser det, men de kan høre det og observerer, at hun har mærker efter slag. Henning bliver ude af sig selv af raseri over enhver form for indblanding, beskyttelse eller irettesættelse fra personalets side. Han bliver verbalt truende og har enkelte gange slået ud efter en medarbejder. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Har ledere og medarbejdere en fælles definition og forståelse for begrebet vold? Er arbejdsmiljøet påvirket i en sådan grad, at der bør finde registrering eller indberetning sted? Skal personalet blande sig i Hennings og hans kærestes forhold? Hvor kan medarbejdere og ledelse hente hjælp i denne situation? Hvordan skal personalet beskytte og drage omsorg for Hennings kæreste? 13

14 Fortsat historie om Henning En gang i mellem bliver Henning provokeret af en af de andre beboere på plejehjemmet. Der er især en ældre mand, som irriteres over Hennings bastante form. Ligesom der også er en meget gammel dame, der irettesætter ham, når han smasker højlydt ved måltiderne. Dette kan udløse Hennings raserianfald. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvilke pædagogiske arbejdsformer kan personalet anvende i disse situationer? Hvilke muligheder for magtanvendelse har medarbejderne, når Henning går til angreb på andre beboere? 14

15 Historien om Annika Annika er født på Grønland, men kom til Danmark som 40-årig, da hendes mand kom i fængsel. Hun kom aldrig tilbage til Grønland, da hun senere blev gift med en dansk mand. Annika har haft en hård tilværelse i det danske samfund, fik aldrig et arbejde, fordi hun taler dårligt dansk. Fik et alkoholproblem og blev hjemløs, da hendes danske mand døde. Hans familie tog sig ikke af hende, og stabile venner var der ingen af. Hendes børn bor på Grønland. Annika har mange fysiske problemer, bl.a. har hun dybe sår bagpå, som kræver skiftninger flere gange dagligt. Hjemmeplejen drager nu omsorg for Annika i en bolig for hjemløse. De har svært ved at kommunikere med hende, ikke alene sprogligt er der forståelsesproblemer, men der er også skader som følge af alkoholmisbrug. Skiftningerne af forbindingerne bagpå er smertefulde, og det bliver sværere og sværere at overtale eller aflede hende. I nogle uger har der været to medarbejdere til stede for at gennemføre skiftningerne. En uge i træk har Annika nægtet at få skiftet sine forbindinger. Lægen har været tilkaldt, men Annika nægter også at blive indlagt. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Kan medarbejderne blive nødt til at holde Annika for at få skiftet forbindingerne? Er der mulighed for det indenfor lovens rammer? Hvordan kan der arbejdes forebyggende, så magtanvendelse undgås, mens Annika får sine forbindinger skiftet? Hvilke særlige behov har Annika brug for at få opfyldt? Hvor kan der hentes faglig vejledning til denne opgave? 15

16 Historien om Marie Marie er en skrøbelig dame på 92 år, som bor i en beskyttet bolig med mange af sine smukke møbler fra villaen. Hun er over en periode på flere måneder blevet fysisk svækket, har været indlagt, men den medicinske behandling har ikke haft den ønskede effekt, og Marie bliver fortsat dårligere. Lægerne har ingen yderligere behandlingsforslag. Det er nu fysisk meget svært at passe Marie, to medarbejdere skal deltage i den personlige hygiejne, og der er ikke plads til dem omkring sengen. Familiemedlemmerne er helt uforstående over for forslag om, at deres mor enten må flytte til en mere hensigtsmæssig plejebolig, eller at nogle af møblerne må fjernes. Marie er fysisk meget svag, og har den mening, som medarbejderne har, når de er der, og som familien har, når den er der. Inden der sker ændringer i boligen, bliver Maries tilstand yderligere forværret, hun kan nu hverken spise eller drikke. Familien ønsker, at Marie skal have sonde, drop eller tvangsmades. Hun dør hvis hun ikke får mad og drikke, siger de. Familiemedlemmerne giver selv Marie mad og drikke, når de er der, mad som medarbejderne senere finder i Maries mund, fordi hun ikke kan synke den. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvad er din faglige vurdering af Maries tilstand? Hvordan vurderer medarbejderne Maries behov, og hvordan vurderer familien hendes behov? Kan kommunen evt. flytte Marie til et plejehjem uden familiens tilladelse? Er det magtanvendelse, når familiemedlemmerne tvinger mad og drikke i Marie? Har plejeboligens ledere og medarbejdere et plejefagligt ansvar for det? Hvordan kan denne situation løses op? 16

17 Historien om Gert Gert er en ældre mand, der bor på plejehjem. Han er ikke orienteret i tid eller sted, og han kan heller ikke huske sit eget navn, men han reagerer glad, når man bruger hans navn. Gert har været en meget fysisk aktiv mand hele sit liv, med udendørsaktiviteter og fuld fart på. Tidligere gik Gert selv rundt på hele plejehjemmet, både inde og ude. Men Gert var ikke sikker i trafikken, der har været episoder, hvor han gik direkte ud foran en bil. Derfor blev der søgt om og givet tilladelse til en alarm, som gjorde personalet opmærksom på det, hvis han forlod haven. Gert kunne sagtens selv gå rundt i den store have. Men efter en hjerneblødning kan han ikke gå mere og slet ikke uden hjælp dertil. Det medfører, at han er meget urolig og hele tiden råber Hallo hjælp mig, jeg vil ud. Han vil ud og gå, sådan som han selv plejer at gøre det. Denne råben om, at han vil ud at gå, er blevet værre, og de øvrige beboere på plejehjemmet og medarbejderne har svært ved at klare støjen. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Findes der nogle pædagogiske muligheder, der kan afhjælpe Gerts uhensigtsmæssige handlemønster? Kan man flytte Gert til et plejehjem, hvor der er en skærmet enhed for demensramte? Er det en arbejdsmiljøbelastning for medarbejderne? Hvor får ledelse og medarbejdere hjælp til arbejdsmiljøet? Hvordan kommer medarbejderne videre? 17

18 18

19 Etiske dilemmaer, åbenhed og læring Der er brug for, at medarbejdere og ledere får viden om de plejefaglige foranstaltninger, der kan forebygge magtanvendelse, og for at medarbejdere, der arbejder med omsorg og pleje af demensramte, får faglig supervision. Motivation, evaluering af de anvendte magtanvendelser, mere uddannelse og skærpet opmærksomhed forbedrer muligheden for at forstå årsagerne til, at et demensramt menneske råber, nægter at blive vasket eller ikke vil have skiftet sine forbindinger. Næsten alt har en årsag. Også adfærd, der for en udenforstående virker uforståelig. Den primære udfordring til at sikre nænsom omsorg og mindre brug af magt er, at få indsigt i de bagvedliggende årsager til borgerens adfærd. Det kan man ikke læse sig til, men det kræver høj faglighed, viden, tålmodighed, refleksion og personaleressourcer. Det sidste er ikke nødvendigvis til stede. Magtmidler, som fastholdelse af mennesker eller beskyttelse af den enkelte mod at gøre skade på sig selv, kan nok ikke helt undgås. Men antallet af magtanvendelser kan formindskes ved at arbejde mere aktivt og fremadrettet med mindre indgribende foranstaltninger. Uanset lovhjemmel, er det et alvorligt indgreb i menneskers grundlovssikrede ret til selvbestemmelse, at tilbageholde med magt eller at fastholde borgere. Det er et indgreb, der hele tiden skal være til diskussion. Samtidig går magtanvendelsen ikke kun ud over dem, der udsættes for det. For den medarbejder, der er nødt til at anvende magt eller tvang, kan det være en grænseoverskridende oplevelse. Derfor er det nødvendigt at arbejde målrettet for at undgå magt og tvang. Anvendelse af magt skal ifølge lovgivningen indberettes. Men det er ikke nok. Indberetningerne skal synliggøre magtanvendelsen og bruges fremadrettet af medarbejdere, ledere og politikere for at lære af det, forebygge og undgå tabuisering. Magtanvendelse sætter altid medarbejdere og ledere i et etisk dilemma, uanset hvor velbegrundet den er. Hvis der i organisationerne og samfundet som helhed, ikke er åbenhed eller forståelse for de daglige dilemmaer og overvejelser, der ligger bag, vil afvejningen ske i det skjulte. 19

20 Hvor kan du få hjælp, hvis du har anvendt magt? Den nærmeste leder Hjælp til at indberette, samtale om forebyggelse af magtanvendelse, udarbejde en handleplan, tilbud om undervisning og eller kompetent supervision. Kollega Hjælp til at udfylde indberetningsskema, dialog, udveksling af erfaring, forslag der kan forebygge magtanvendelse. Sikkerhedsrepræsentant Hjælp til at udfylde indberetningsskema, hjælp til at kortlægge påvirkninger og konsekvenser i forhold til arbejdsmiljøet. Myndighedsperson Tolkning af lovgivning i forhold til den konkrete magtanvendelse, dialog om dilemmaer og handlemuligheder indenfor loven. (Kilde: Kærhuset, Mette Borresen og Servicestyrelsen) 20

21 Hvis du vil vide mere FOA og DSR hjemmeside asp?id=103&newsid=990 Publikationer Socialpædagogik og demens det vanskelige omsorgsarbejde af Mette Borresen m.fl. 2004: Omsorg og Magt publikation fra socialministeriet 2004: Omsorg og magt om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, Styrelsen for Social Service 2004: search.live.com/results.aspx?mkt=en-us&q =servicestyrelsen+og+magtanvendelse&f ORM=TOOLBR God Social Praksis for at forebygge magtanvendelse i arbejdet med demente, Servicestyrelsen 2007: Alderens nye sider temanummer, 2003: nye.sider/alderens-nye-sider pdf Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper (Lov om social service 67a og kapitel 21) Socialministeriets vejledning af 5. januar html Voldsforebyggelse Socialudviklingscenter (i daglig tale SUS) materialer om voldsforebyggelse og links på internettet om arbejdsmiljø: 21

22 Film Film om demens og forebyggelse af magtanvendelse, Videnscenter på ældreområdet: der/sygdom.rehab/demensvideoer.html Lovgivning Relevant lovgivning om magtanvendelse: Relevant lovgivning / vejledning om arbejdsmiljø: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr.268 af 18. marts 2005 Arbejds Tilsynets vejledning: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse Atmeddelelse nr februar 1997 Indberetning af magtanvendelse Skemaer til brug for indberetning af magtanvendelse: Debatforum: Debatside om magtanvendelse, Servicestyrelsen: howtree&fmid=262&frid= Rapporter: Rapport om Afprøvning af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse, servicestyrelsen 2005: 22

23 23

24 FOA - Fag Og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd arbejder for at synliggøre de faglige og etiske dilemmaer som medarbejdere og ledere oplever i deres daglige arbejde Denne publikation kommer med bud på, hvordan man kan forebygge magtanvendelse i plejearbejdet med ældre med demens. Publikationen rummer både udfordringer og bud på, hvordan etiske dilemmaer kan bearbejdes og, hvordan der kan skabes læring og styrket faglighed gennem diskussioner og et fælles blik på forebyggelse af magtanvendelse. FOA- Fag Og Arbejde og Dansk Sygepleje Råd ønsker at inspirere alle medarbejdere og ledere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse højt på dagsordenen. DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax FOA - Fag og Arbejde Staunings Plads København V Tlf: Grafisk Enhed 08-15,

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber 1 Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber Ida Schwartz Den historiske rejse, som personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har foretaget, fra centralinstitutionens gruppeliv over kollektive

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere