RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne af 4. februar 2002, jf. Endelig betænkning for finansåret 2000, s. 73, lovede jeg at vende tilbage til spørgsmålet om Undervisningsministeriets gennemgang af regnskaber fra de frie skoler. Ved behandlingen af notatet tilkendegav statsrevisorerne, at de ville følge udviklingen i Undervisningsministerens tilsynsvirksomhed, herunder anvendelsen af stedlige besøg som led i tilsynet med de frie skoler. Jeg har nedenfor først redegjort for den seneste udvikling i Undervisningsministeriets regnskabsgennemgang. Dernæst omtales ministeriets tilsynsprojekt og anvendelse af tilsynsbesøg. Undervisningsministeriets opfølgning af de frie skolers årsregnskab 2. Som omtalt i mit foregående notat valgte Undervisningsministeriet som noget nyt at gennemgå de frie skolers regnskaber for 2000 i en prioriteret rækkefølge. Ministeriet gennemgik således først regnskaber med forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i revisionspåtegningen samt regnskaber for skoler med økonomiske vanskeligheder.

2 - 2 - For hele regnskabsgennemgangen var det ministeriets mål, at samtlige regnskaber skulle være gennemgået en måned før skolernes frist for indsendelse af regnskabet for næste år. De frie grundskoler skulle indsende næste års regnskab senest den 1. maj Undervisningsministeriet har oplyst, at alle regnskaber for 2001 for disse skoler først var gennemgået den 7. maj De frie efterskoler og folkehøjskoler skulle indsende næste års regnskab senest 1. juni Undervisningsministeriet har oplyst, at alle regnskaber for 2001 for disse skoler var gennemgået den 1. juni Ifølge Undervisningsministeriet foreligger der ikke en opgørelse af, hvor mange regnskaber der var gennemgået en måned før fristen for indsendelse af næste års regnskab. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeriet nu gennemgår skolernes regnskaber efter en forudgående vurdering af risiko og væsentlighed, og jeg konstaterer, at ministeriets gennemgang af de frie skolers regnskaber for 2000 samlet set er blevet mere rettidig. Jeg finder det imidlertid ikke helt tilfredsstillende, at ministeriets gennemgang i enkelte tilfælde blev afsluttet så sent, at visse skoler vanskeligt kunne nå at tage højde for ministeriets eventuelle bemærkninger i regnskabet for det følgende år. Undervisningsministeriets tilsyn med de frie skoler 3. Som nævnt i mit notat af 4. februar 2002, pkt. 14, iværksatte ministeriet medio 1999 et tilsynsprojekt for at analysere ministeriets samlede tilsynsopgaver. Ministeriet ønskede herved at revurdere og kvalitetsudvikle tilsynet. Ministeriet formulerede i januar 2000 en overordnet tilsynspolitik som grundlag for tilsynsprojektet. De væsentlige elementer i tilsynspolitikken er ifølge ministeriet en øget helheds- og udviklingsorientering med klare principper og ensartede metoder, hvor prioriteringen af ressourcerne til den konkrete tilsynsindsats sker ud fra væsentlighed og risiko. Undervisningsministeriet har oplyst, at arbejdet i alle delprojekter blev afsluttet i sommeren 2002, og en afsluttende rapport om ministeriets tilsynsprojekt forventes at foreligge ultimo november Ifølge ministeriet er der således fastlagt principper for tilsynet, mens en række instrumenter til at understøtte et ændret tilsyn nu er ved at blive udarbejdet. Undervisningsministeriet arbejder aktuelt på en edb-løsning, der understøtter en systematisk deling af informationer om institutioner i ministeriet.

3 - 3 - Tilsynsprojektet skal øge sikkerheden i det basale regelorienterede tilsyn og samtidig vægte et analytisk og udviklingsorienteret tilsyn højere. I det basale tilsyn arbejdes der ifølge ministeriet på en mere klar rapportering fra skolernes revisorer ved brug af checklister. Som led i opprioriteringen af det analytiske og udviklingsorienterede tilsyn vil ministeriet efter en turnusordning udarbejde tilsynsberetninger for de enkelte skoleområder. Ministeriet har udarbejdet en tilsynsberetning for folkehøjskoler i maj Tilsynsberetningen omfatter en status for tilsynsindsatsen samt problemer på området og på denne baggrund en plan for det kommende tilsyn på området. Tilsvarende tilsynsberetninger forventes udarbejdet for henholdsvis de frie grundskoler og de frie efterskoler i sidste halvdel af Endelig vil ministeriet fortsat udarbejde et samlet regnskab for hver af skolesektorerne med henblik på at følge den økonomiske udvikling ved skolerne. 4. Undervisningsministeriet har oplyst, at ministeriet fortsat forventer, at de frie skoler i 2003 kan indrapportere regnskabsoplysninger til ministeriet i elektronisk form. Ministeriet planlægger at anvende de indrapporterede regnskabstal til udsøgning af regnskaber til den prioriterede gennemgang samt til udarbejdelse af sektorregnskaber. Ministeriet påtænker desuden at lade visse oplysninger fra revisor indrapportere elektronisk. Hertil skal jeg bemærke, at beretningen påviste en uensartet regnskabsaflæggelse fra de frie skoler. Jeg går ud fra, at ministeriet ved overgangen til elektronisk indrapportering sikrer, at de indrapporterede regnskabstal bliver ensartede og i overensstemmelse med regnskabsmodellen for de enkelte skoleformer, så oplysningerne kan anvendes umiddelbart af ministeriet i tilsynet med den enkelte skole samt ved vurdering af økonomien ved hver af skolesektorerne. Særligt om tilsynsbesøg 5. Som led i tilsynet med skolerne har ministeriet siden efteråret 1997 haft en rutinemæssig ordning for tilsynsbesøg ved efterskoler og folkehøjskoler. Det har hidtil været Undervisningsministeriets mål hvert år at besøge 10 % af disse skoler. Ministeriet har i praksis gradvis reduceret hyppigheden af disse besøg. Mens ministeriet i 1998 aflagde ministeriet besøg ved ca. 7 % af alle kostskoler, havde mini-

4 - 4 - steriet i 2001 aflagt tilsynsbesøg ved knap 1 % af efterskolerne og godt 2 % af folkehøjskolerne. Jeg konstaterer, at der som led i ministeriets tilsynsprojekt indgår overvejelser om at målrette udvælgelsen af skoler til besøg på grundlag af fundne problemer i hver af skolesektorerne og i situationer, hvor det vurderes muligt, at anvende andre mindre ressourcekrævende arbejdsmetoder end tilsynsbesøg. Grundskoler 6. Ved de frie grundskoler har Undervisningsministeriet ikke fundet det hensigtsmæssigt at etablere en tilsvarende ordning med rutinemæssige besøg. Ministeriet har dog oplyst, at det som hidtil vil forekomme, at ministeriet aflægger besøg ved en fri grundskole, hvis der er særlige grunde hertil. Som nævnt i mit foregående notat, pkt. 12, har Undervisningsministeriet i stedet taget skridt til at styrke det forældrevalgte eksterne tilsyn med undervisningen ved de frie grundskoler. Ministeriet udsendte i juli 2001 en vejledning om udførelsen af dette tilsyn. Som opfølgning heraf iværksatte ministeriet i efteråret 2001 en kortlægning af, hvordan tilsynet med de frie grundskolers undervisning i dansk, matematik og engelsk i praksis blev gennemført og rapporteret til forældrene. Ministeriets undersøgelse viste, som det også blev påvist i beretningen, at intensiteten af tilsynet ved skolerne varierede. Ifølge ministeriets undersøgelse var tilsynsindsatsen i mange tilfælde stærkt begrænset, og knap 20 % af de tilsynsførende overværede slet ikke undervisningen som led i tilsynet. Lov om friskoler og private grundskoler blev ændret i juni 2002 bl.a. for at styrke tilsynet. Ved ændringen blev der fastsat krav om, at det forældrevalgte tilsyn skal omfatte mindst et årligt besøg på skolen, og at undervisningen skal overværes mindst en skoledag. Der blev desuden fastsat krav om, at den tilsynsførende skal afgive en skriftlig rapport og erklæring om tilsynet, der udleveres til forældrekredsen, samt offentliggøres på skolens hjemmeside, hvis en sådan haves. Undervisningsministeriet har oplyst, at ministeriet stikprøvevis vil udtage et antal tilsynsrapporter fra alle skoler til gennemsyn og opsummere sine indtryk i et notat. Her vil ministeriet vurdere, hvorvidt der er behov for, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om formen for rapportering fra den tilsynsførende ved de frie grundskoler.

5 - 5 - Jeg konstaterer, at kravene til det forældrevalgte tilsyn er blevet præciseret. Som anbefalet i beretningen har ministeren nu i lovgrundlaget fået hjemmel til at fastsætte bestemmelser om dokumentation af resultaterne af det forældrevalgte tilsyn. Jeg finder det væsentligt, at der hermed er etableret et grundlag for at ministeriet kan vurdere, om det forældrevalgte tilsyn fungerer tilfredsstillende. 7. Rigsrevisionen vil følge ændringerne i Undervisningsministeriets tilsynsvirksomhed som led i tilskudsrevisionen. Jeg betragter derfor beretningssagen for afsluttet. Henrik Otbo

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet November 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af selvejeområdet 26. oktober 2012 RN A411/12 I. Indledning 1. I tilknytning

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009 Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 April 2009 BERETNING OM BILSYN EFTER LIBERALISERINGEN I 2005 i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 1999

revisionen af statsregnskabet for 1999 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 1999 December 2000 RB C601/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side Indledning... 5 I. Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere