REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t"

Transkript

1 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Velkomst Per Diget formand for IDA Fyn bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Andreas Isager blev valgt til dirigent. Henrik Thamdrup blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet i nyhedsmail den 2. december 2014, 22. december 2014, 14. januar 2015 og 2. februar 2015 til regionens medlemmer. Der ud over i Ingeniøren den 28. november 2014, og på ida.dk den 27. marts Generalforsamlingen er dermed lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. Som valgansvarlig blev Aase Rhode valgt. Til stemmeudvalget blev Aase Rhode og Henrik Thamdrup udpeget. Dirigenten gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 2. Fremlæggelse af regionens årsberetning til godkendelse. Formanden fremlagde beretningen for IDA Fyn. Per Digets beretning kan ses på IDA Fyns hjemmeside (http://ida.dk/netvaerk/geografi/ida-fyn/ida-fyn) under Dokumenter. Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse. Kassererens stedfortræder Per Bech fremlagde regnskabet. Regnskabet blev omdelt til forsamlingen.

2 Side 2 Der var ingen spørgsmål/kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Formanden orienterede om rammeaftalen for Der er søgt om i alt kr., og regionen har fået tildelt kr. Der arbejdes med følgende basisfokuspunkter: 1400 førstegangsdeltagere IDA deltagere. Deltagerne skal afspejle demografien bedre end i Endvidere arbejdes der med følgende individuelle fokuspunkter: Identitet, synlighed, SDU-TEK, bestyrelsesuddannelser, globalisering, regionale samarbejder og flere fagtekniske arrangementer. Der blev fremsat følgende spørgsmål: Er der formuleret mål for antallet af arrangementer? Der blev svaret nej, idet der er risiko at man derved i højere grad fokuserer på kvantitet i stedet for kvalitet. 5. Orientering om regionens visioner for indeværende og kommende år Formanden orienterede om regionens visioner for den kommende tid. Per Digets beretning kan ses på IDA Fyns hjemmeside (http://ida.dk/netvaerk/geografi/ida-fyn/ida-fyn) under Dokumenter. Der blev fremsat følgende spørgsmål: Formanden for den lokale studenterorganisation SIF, spurgte om regionen har gjort sig nogle tanker om hvordan der kan samarbejdes med SIF? Der blev svaret, at det ligger lige til højrebenet at lave diverse samarbejdsarrangementer. 6. Fastlæggelse af budget 2015 til godkendelse IDA Fyns kasserers stedfortræder Per Bech præsenterede budgettets hovedtal. Der er bevilget kr. til IDA Fyns grupper og udvalg. IDA har givet regionen en bevilling på i alt kr. Ved årets start havde regionen en formue på lidt over kr. Dette indebærer at årets resultat vil ende på et underskud på kr., hvis det vel og mærke går som budgetteret. Der blev fremsat følgende kommentar: Det synes at være problematisk at budgettere med et underskud, idet underskuddet i givet fald vil blive modregnet i næste års bevilling til regionen. Der blev svaret, at erfaringer fra tidligere år viser, at enhederne på grund af et for stort økonomifokus er for tilbageholdende med at udbyde arrangementer i det første halvår. Når enheden opdager, at der er rigelig med midler i andet halvår, stiger aktivitetsniveauet uforholdsmæssigt meget i de sidste par måneder af året, hvilket indebærer en risiko for, at visse arran-

3 Side 3 gementer på grund af et overudbud bliver aflyst. Intentionen med 2015 budgettet er at få enhederne til at have mere fokus på at lave arrangementer spredt ud over hele året. Dertil kommer at der er række håndtag der kan skrues på. F.eks. højere egenbetaling end der er budgetteret med, besparelse på driftsudgifterne eller via ansøgninger til IDAs aktivitetspulje, når der skal laves risikable satsninger. Det blev bemærket, at det kunne være hensigtsmæssigt hvis regnskabstallene på IDAs hjemmeside opdateres hurtigere end de bliver gjort i dag. Der blev svaret, at den nuværende måde at præsentere løbende regnskabstal på er blevet aftalt med en gruppe IDA kasserer. IDAs formand påpegede, at regionen sammenlignet med andre regioner ligger forholdsvis lavt på egenbetalingsprocenten. Der blev svaret, at der en grænse for hvor meget man kan tage i egenbetaling, hvis man samtidig vil have flere studerende til at deltage i arrangementerne. Den samme problematik gælder, hvis målet er at øge aktivitetsniveauet på AVU - og det fagtekniske område. Så udfordringen er at finde den rette balance. Budgettet blev herefter godkendt. 7. Valg af regionsformand jfr. 5, stk. 2 Punktet bortfalder, da formanden først er på valg i Valg af regionsråd og suppleanter herunder præsentation af de udpegede medlemmer jfr. 5, stk. 2 VALG Direkte valg til regionsrådet valgperiode 2 år: Bestyrelsen foreslår: Inge Bagge Jacobsen (genvalg) Carl Per Sørensen Følgende blev valgt: Inge Bagge Jacobsen (genvalg) Carl Per Sørensen Valg af suppleanter valgperiode 1 år: Bestyrelsen foreslår: Bolette Mohr Sillassen Peder Uhd Følgende blev valgt: Bolette Mohr Sillassen Peder Uhd UDPEGNING alle for 1 år AVU 1 person:

4 Side 4 Per Bech Afdelinger: Repræsentant Lars Bo Hanefeld Dziegiel (Sydfyns afdeling) Suppleant Niels Raunholt Christensen Fagtekniske udvalg: Repræsentant Karl Nicolaisen Suppleant Charley Brandrup Ungeudvalg Repræsentant Nete Bækgaard Suppleant Nelly Bjørnes 9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant Regionsrådet foreslår følgende i perioden Kritisk revisor Ebbe Knudsen Revisorsuppleant Hans Stig Nielsen 10. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter IDAs formand Frida Frost præsenterede IDAs årsberetning. Frida Frosts beretning kan ses på IDA Fyns hjemmeside (http://ida.dk/netvaerk/geografi/ida-fyn/ida-fyn) under Dokumenter. Der blev fremsat følgende spørgsmål/kommentarer: Der blev spurgt om, hvordan det kan være at færre medlemmer sammenlignet med tidligere udfylder IDAs årlige lønstatistikundersøgelse? Frida Frost svarede at det er svært at sige hvad årsagen er. En mulig forklaring kunne være, at folk generelt i samfundet er blevet trætte af at besvare spørgeskemaer. Det skal imidlertid understreges, at IDAs tal stadig er valide.

5 Side 5 Det blev bemærket, at IDA for en del år siden var involveret i et projekt, hvor en række skoleklasser blev knyttet sammen med nogle virksomheder med henblik på at løse en række tekniske opgaver for virksomheden. Hvordan endte det projekt? Frida Frost svarede, at hun ikke kender noget til det pågældende projekt. Det blev samtidigt pointeret, at der p.t. er rigtigt mange aktører, der arbejder med at gøre unge interesseret i teknisk naturvidenskabelige fag. Det er imidlertid dråber i havet, der ikke rigtigt batter noget. Der er behov for mere ambitiøse tiltag. IDA og andre centrale aktører skal ind og influere på hvordan undervisningspensum bliver udformet m.v. Danmark halter bagefter i forhold til hvad der foregår i sammenlignelige lande. Der blev spurgt om IDA, set i lyset af det øgede scient. optag stadigvæk hedder Ingeniørforeningen om 5 år? Frida Frost svarede, at i stedet for at bruge kræfter på at ændre navnet vil det være mere gavnligt at arbejde med at redefinere ingeniørbegrebet. Det engelske ord Engineer betyder f.eks. at skabe noget. Der blev spurgt om foreningen i dag arbejder med bæredygtighed som et fokusområde? Frida Frost svarede, at der vil ske nogle initiativer på området i regi af Engineering the Future kampagnen. Der ud over er der en række fagtekniske selskaber, som løbende beskæftiger sig med feltet. Det blev pointeret at der er et stort behov for at IDA får diskuteret hvad det vil sige at være ingeniør på fremtidens arbejdsmarked. Frida Frost erklærede sig enig. Den danske uddannelsessektor har behov for gennemgribende ændringer, men det er tvivlsomt om sektoren er klar. IDAs rolle er at presse på, at der kommer til at foregå en udvikling. Afslutningsvis blev der spurgt om foreningen samarbejder med udvalgte efterskoler? Når et barn har valgt en efterskole, har de også taget et aktivt interessevalg, hvilket sjældent er tilfældet i folkeskolen. Frida Frost svarede, at IDA først og fremmest har fokus på gymnasierne. 11. Indkomne forslag herunder forslag der ønskes behandlet i IDA Der er ikke indkommet forslag. 12. Eventuelt Dirigenten gav ordet til formanden for regionen Per Diget. Formanden takkede dirigenten for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen. Formanden takkede endvidere for fremmødet og den gode debat og afsluttede generalforsamlingen. Næste generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts Peder Uhd fortalte om hans planer om at igangsætte et projekt, der skal se på hvordan der kan etableres en demenslandsby efter hollandsk princip på

6 Side 6 Fyn. Han efterlyste i den forbindelse samarbejdspartnere. Andreas Isager orientere forsamlingen om picnicfyn.dk initiativet, der startede i 2014 og som vil blive gentaget den 21. august. Referat godkendt. Dato Dirigent

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling 5. maj 2009, Holte

Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling 5. maj 2009, Holte Referat af Dansk Træforenings Generalforsamling 5. maj 2009, Holte Bestyrelsens formand, Carsten Rittig bød medlemmerne velkommen til Dansk Træforenings Generalforsamling nr. 117. Han pointerede at denne

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere