Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1"

Transkript

1 Marts

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser side 5 6. Sikkerhedsinstruks for Stenlille skole.. side 6 7. Sikkerhedsinstruks for SFO/Buen og Pilen side 6 8. Beredskab ved større ulykker i samfundet side 7 9. Handleplan ved kriser OmSorgsplan. side Skema til beskrivelse af fysisk eller psykisk belastende hændelser side 12 Marts

3 Planen gælder for Stenlille skole og SFO/Buen og Pilen. På skolen/sfo findes: a) kartotekskort på alle børn og b) en telefonliste med kontaktpersoner for personalet. Førstehælps- og OmSorgsplan For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Handleplanen Deles ud til samtlige medarbejdere NYE KOLLEGER huskes. Revideres/repeteres alle lige år i august/september i PR, SFO, MED, SB. Lægges på skolens hjemmeside Marts

4 Førstehjælpskurser Lederen er ansvarlig for, at personalet er uddannet til at yde førstehjælp, det vil sige har gennemgået et førstehjælpskursus på minimum 12 timer, som opfølges hvert tredje år. Det tilstræbes, at ca. 20 % af personalet har gennemgået kurset, så der altid er en uddannet førstehjælper til stede på arbejdspladsen. Førstehjælpskasser Der placeres førstehjælpskasser ledsaget af tydelig skiltning følgende steder på skolen: Hjemkundskabslokalet Sløjdlokalet Billedkunstlokalet Fysiklokalet. Her befinder føstehjælpsinstruksen for kemiske stoffer sig også. Lærerne i afdeling 1 har aftalt en placering Depotet mellem D6 og D7 for afdeling 2 Biblioteket i G-bygningen Buen Pilen Skolens kontor, hvor der også forefindes en ekstra kasse til at tage med på ture. På skolen og SFO en udpeges en ansvarlig, som sørger for opfyldning af kasserne. Sammen med hver kasse skal ligge en førstehjælpsbog. Handleplan ved ulykker a) På stedet: - få overblik over ulykken - giv førstehjælp på stedet - tilkald assistance/anden voksen - kald 112, hvis det er nødvendigt - hvis det er et barn, der er kommet til skade kontaktes forældrene - hvis det er en voksen, der er kommet til skade kontaktes en pårørende. b) På ture: - få overblik over ulykken - giv førstehjælp på stedet - kald 112, hvis det er nødvendigt - kontakt skolen/sfo, som sørger for den videre kontakt til forældre. Ved ulykker, der kræver behandling andet sted, tager én voksen med barnet, og mindst én voksen bliver ved de andre børn. Marts

5 Retningslinjer ved fysisk eller psykisk belastende hændelser Når en medarbejder ansat ved Stenlille skole har været ude for en fysisk eller psykisk belastende hændelse fra en elev, skal vedkommende omgående meddele dette til sin leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant med henblik på videre foranstaltninger. Det er lederens ansvar - i nævnte række At sikre, at der tilkaldes en støtteperson/kollega, der tager ansvaret for at tage sig af den kriseramte. At yde psykisk førstehjælp i form af medmenneskelig omsorg. At sørge for, at den pågældende elev afhentes, uanset klassetrin, til samtale på kontoret. At orientere forældrene omgående og evt. indkalde disse til samtale samme dag. At sende større elever hjem eller sørge for at mindre elever bliver afhentet umiddelbart efter hændelsen. At orientere arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten straks. At informere alle medarbejdere på arbejdspladsen om hændelsen hurtigst muligt for at undgå rygtedannelse og usikkerhed. At orientere den relevante elevgruppe (klasse, afdeling) hurtigst muligt. Evt. at orientere familie/pårørende om situationen. At sørge for, at den voldsramte ikke umiddelbart efter er alene. At undersøge, om der er praktiske problemer, der skal tages højde for fx børnepasning, afhentning af børn eller indkøb. At skønne, om der skal ske politianmeldelse. At sikre, at medarbejderen får mulighed for at bearbejde den chokerende oplevelse (evt. psykolog, som betales af kommunen). At vurdere evt. i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten/tillidsrepræsentanten, hvorvidt der skal ske anmeldelse til Arbejdsskadeforsikring/Arbejdstilsynet. I tvivlstilfælde anmeldes hændelsen. At sikre, at skema til beskrivelse af hændelsen udfyldes i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og den voldsramte (til internt brug kopi til arkiv og elevens mappe). At komme på som punkt på efterfølgende MEDmøde. Hvis en medarbejder bliver forulempet fra anden side end elev, skal man på samme måde henvende sig til sin leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Dog udgår punkterne med henvendelse afhentning af eleven og henvendelse til forældre. I øvrigt henvises til Sorø kommunes notat Magtanvendelse i folkeskolen. Dette kan findes på lærerintra under Vigtige dokumenter. Her er også et skema, som skal udfyldes til ekstern brug. Marts

6 Brandslukningsmateriel Beredskabet har opsat materiel med skiltning, og det efterses 1 gang årligt. Personalet gøres bekendt med, hvor det findes og hvordan det betjenes. Sikkerhedsinstruks for Stenlille skole Ved brand: Alarmer brandvæsenet pr. tlf. tryk 112 Samtlige elever i klassen skal samlet men hurtigst muligt bringes i sikkerhed på skolens sportsplads. Der foretages efterfølgende optælling. Ingen må forlade samlingsstedet uden tilladelse. Kontoret udsender vejviser for brandvæsenet. Disse orienterer brandvæsenets indsatsleder om omfanget af branden. Iværksæt så hurtigt som muligt slukningsarbejdet med de tilstedeværende slukningsmidler. Sikkerhedsinstruks for SFO/Buen og Pilen Ved brand: Sted Ansvarlig SFO Buen og Pilen Hovedgaden Stenlille SFO leder Handling Alarmer brandvæsenet ved telefon. Tryk Underret straks ledelsen. En voksen fra hver afdeling tager mødeprotokollerne og telefonlister og går til aftalte mødested, som er skolens sportsplads. Samtlige pædagoger sørger for, at alle rum er gennemgået og tager børnene med ud til de aftalte samlingssteder, hvor børnene sætter sig ned. Der laves en optælling af børnene. Ingen forlader stedet uden tilladelse fra brandvæsenet. Der udsendes vejviser til bandvæsenet. Denne orienterer brandvæsenets indsatsleder om omfanget af branden. Iværksæt så vidt der er muligt hurtigt slukningsarbejde med de tilstedeværende slukningsmidler. Marts

7 Når situationen er under kontrol kontaktes forældrene, og vi sørger for at finde et sted at være til børnene afhentes. Ved uheld Hvis der sker uheld med personskade bruges det, der er lært på førstehjælpskursus. Er der behov for det tilkaldes ambulance tryk 1-1-2, eller find en transport til skadestue. Underret ledelsen. Ledelsen sikrer sig, at forældrene underrettes. Beredskab ved større uheld i samfundet Ved større uheld i samfundet kemisk ulykke eller lignende alarmeres befolkningen i Stenlille byområde med beredskabsstyrelsens sirener. Gør følgende: Gå indendørs og gør følgende Luk vinduer og døre Afvent meddelelse fra skolens ledelse Skolelederen/SFO-lederen gør følgende: Lytter til regionalradioen Underretter lærere og elever Afbryder evt. ventilationsanlæg Kontrollerer at alle på skolens område er indendørs Marts

8 OmSorg handler om nærvær, støtte og synlighed og ikke omklamring, når et barn eller en voksen kommer i krise. at acceptere og at lade et barn/voksen leve en krise ud. at huske, frem for at glemme. Formål at den af personalet udarbejdede handleplan fortæller hvorledes den enkelte skal/kan handle, når et barn eller voksen kommer i krise. Mål at alle personalegrupper bliver i stand til efter bedste evne at tage omsorg for børn og voksne, hvis disse kommer i krise Handleplan: 1. OmSorg- kontaktperson blandt personalet. Formål: At forhindre at en kollega står alene i en krisesituation (arbejdsmæssig såvel som privat), idet kontaktpersonen har pligt til at yde omsorg efter bedste evne. Handleplan for ovenstående: Afdelingslederen eller leder for en kriseramt lærer/pædagog sikrer sig, at der bliver taget hånd om den kriseramte. 2. Ved alvorlig krise hos børn som følge af problemer i hjemmet. Klasselæreropgaver: at iagttage barnet at give barnet mulighed for samtale i samarbejde med hjemmet at hjælpe barnet til professionel hjælp, såfremt det skønnes nødvendig. om nødvendig at sørge for hjælp uden hjemmets accept 3. Ved alvorlig krise hos kolleger Marts

9 Ledelsesopgaver: at være opmærksom på signaler, som betyder krise at give medarbejderne mulighed for samtaler i samarbejde med den kriseramte at få professionel hjælp, såfremt det er nødvendigt. 4. Ved alvorlig sygdom hos børn, forældre Klasselæreropgaver: ledelsen orienteres løbende kolleger orienteres løbende klasselærer kontakter hjemmet viser interesse spørger om, der er noget han/hun kan hjælpe med holder kontakt til hjemmet orienterer klassen efter aftale med hjemmet. 5. Ved kollegas alvorlige sygdom. Ledelsesopgaver: kolleger orienteres holder kontakt viser interesse spørger om der er noget, som han/hun eller kolleger kan hjælpe med sørger for efter aftale med pågældende kollega at berørte børn og forældre får nødvendig orientering. 6. Ved dødsfald hos børn, forældre og hjemmeboende søskende Klasselæreropgaver: ledelsen orienteres om hændelsesforløbet kolleger orienteres om hændelsesforløbet juniorklub orienteres om hændelsesforløbet klasselærer kontakter hjemmet viser interesse spørger om, der er noget, som skolen/han/hun kan hjælpe med holder kontakt til hjemmet også en tid efter begravelsen orienterer klassen efter aftale med hjemmet/barnet. 7. Ved barns dødsfald skolens flag hejses på dødsdagen samt begravelsesdagen øvrige klasser orienteres af klasselærer Marts

10 øvrige forældre orienteres af skolens ledelse der holdes en lille stund stilhed i alle klasser klasselærer sørger for blomster ved barnets plads der snakkes om barnet (kan du huske den gang, sjove, alvorlige situationer, som elever og lærer kan komme i tanke om.) der snakkes begravelse (hvad, hvorfor, hvordan, hvornår osv.) hjemmet spørges, om klassen må/kan deltage i begravelsen forbereder klassen på begravelse ved at give dem mulighed for at sige farvel (breve, tegninger, blomster, billeder eller andet som klassen magter og ønsker) klassens lærer, pædagoger og ledelse deltager i begravelsen lader den mistede elev fortsat have en plads i klassens liv, indtil savnet er bearbejdet 8. Ved forældres eller hjemmeboende søskendes dødsfald. klasselærer og primær pædagog deltager i begravelsen for barnets skyld klasselærer forbereder hvis muligt klassen på dødsfaldet fortæller klassen om dødsfaldet, da det har betydning for eleven lader barnet få mulighed for at snakke om sin far/mor/søskende i klassen, når behovet og anledningen opstår 9. Ved kollegas dødsfald Ledelsesopgaver: orientere kolleger om hændelsesforløbet holde kontakt til afdødes familie/hjem vise interesse spørge om, der er noget, som han/hun eller kolleger kan hjælpe med orientere berørte klasser efter aftale med pårørende spørge pårørende om evt. egen klasse må/kan deltage i begravelsen. Fællesopgaver: skolens flag hejses på dødsdagen samt begravelsesdagen øvrige klasser orienteres af klasselærer øvrige forældre orienteres af skolens ledelse der holdes en lille stund stilhed i alle klasser der snakkes begravelse (hvad, hvorfor, hvordan, hvornår osv.) Marts

11 teamlærer forbereder egen klasse på begravelsen ved at give dem mulighed for at sige farvel (blomster, breve, billeder, tegninger eller andet som klassen ønsker ) deltager i begravelsen holder kontakt til pårørende også en tid efter begravelsen lader den afdøde kollega fortsat have en plads i skolens liv, indtil savnet er bearbejdet. 10. Hvordan forbereder vi børnene og os selv? Sorg/krise/død berøres i dansk/samfundsfag/kristendom så både elever og lærere har snakket om emnet også uden for en krisesituation Emnets omfang og indhold tilrettelægges efter det pågældende klassetrin Skolen har allerede på nuværende tidspunkt meget materiale til anvendelse på de enkelte klassetrin ved hvor evt. supplerende materiale kan rekvireres. 11. Hvis krise, sygdom eller dødsfald opstår i en ferie Handleplan forsøges gennemført i det omfang det er relevant og muligt. Marts

12 Skema til beskrivelse af fysisk eller psykisk belastende hændelse (internt brug) Voldsramtes navn: Voldsramtes adresse: Er voldspersonen kendt, så navn: Evt. voldspersonens adresse: Tidspunkt for episoden: Sted: Beskrivelse af forløbet før episoden og selve episoden Episodens art (verbale trusler, fysisk vold mod krop fx bid, spark, e.l. og /eller fysisk vold mod genstand fx inventar, bestik e.l. Hvad skete inden? Hvem var involveret? Hvem var vidne? Var du alene? Kunne du tilkalde en kollega? Hvordan foregik episoden? Hvad skete bagefter? Fortsæt evt. på bagsiden Fortsæt evt. på bagsiden Forløb efter episoden Fysiske/psykiske konsekvenser (sygemelding straks eller senere, uarbejdsdygtig): Fungerede skolens handlingsplan/blev de interne retningslinjer fulgt? Marts

13 SFO/Buen og Pilen Stenlille skole Hovedgaden 3 Hovedgaden Stenlille 4295 Stenlille Telefon: Telefon: Marts

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE SAMTALEVEJLEDNING FOR PERSONALE AT TAGE HÅND OM KOLLEGER, DER HAR VÆRET UDSAT FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE OPLEVELSER. BEREDSKABSPLAN - trin for trin DEBRIEFING GUIDE

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Krise- og omsorgsplan

Krise- og omsorgsplan Krise- og omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kriseplan Forholdsregler i tilfælde af brand side 1 Brandinstruks side 2-3 Katastrofeplan fester side 4 Procedure, ulykker elever side 5 Beredskabsplan

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere