PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune"

Transkript

1 PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune

2 1. Indledning Ydelserne Tildeling af hjælp Praktiske opgaver Personlig hjælp og pleje Demens Måltider Vedligeholde daglige færdigheder Nødkald Kontaktperson Livshistorie Handleplan Medicinhåndtering Aktiviteter Bruger- og pårørenderåd og frivillige Frivillige Tilsyn Kommunale tilsyn Embedslægeinstitutionens tilsyn Arbejdstilsynet Klagemulighed...9 Norddjurs Kommune Side 2 af 9

3 1. Indledning Kvalitetsstandarden for plejecentre i Norddjurs Kommune omhandler de ydelser, der tildeles beboerne på centrene. Endvidere omhandler kvalitetsstandarden samarbejdet med brugere- og pårørenderåd og frivillige samt tilsyn på plejecentrene og klagemuligheder. I Norddjurs Kommune er der nedenstående plejeboliger efter lov om almene boliger 54 a: 86 plejeboliger Violskrænten, Grenaa 40 plejeboliger Fuglsanggården, Grenaa 53 plejeboliger Farsøhthus, Allingåbro 18 plejeboliger og 9 korttidspladser Bakkely, Gjesing 60 plejeboliger Glesborg Plejecenter, Glesborg 70 plejeboliger og 16 korttidspladser Digterparken, Grenaa 18 plejeboliger Møllebo og Elmebo, Auning Total 345 plejeboliger og 25 korttidspladser Det er Visitationsafdelingen i Norddjurs Kommune, som visiterer til plejeboligerne. 2. Ydelserne 2.1 Tildeling af hjælp Ved tildeling af hjælp, tages der udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte beboers behov. Udover at afhjælpe de konkrete behov har hjælpen også et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Det er den enkelte plejecenterleder som visiterer til ydelserne. Tildelingen af hjælpen bygger altid på en skriftlig afgørelse. Livshistorie, vaner og ønsker indgår i videst muligt omfang ved tilrettelæggelse af den samlede indsats. Personlig pleje og omsorg kan leveres over hele døgnet alle ugens dage. Praktisk hjælp leveres som udgangspunkt på hverdage. Da der er færre medarbejdere på arbejde i weekenderne og på helligdage, vil serviceniveauet disse dage være reduceret i forhold til hverdage. Ved fravær vil serviceniveauet ligeledes være reduceret. Sygepleje er beskrevet i kvalitetsstandard for sygeplejeydelser. Plejen og omsorgen i plejecenteret tilrettelægges i samarbejde med beboeren og med respekt for den enkelte beboers individuelle behov og ønske om livsførelse. Plejen tilrettelægges så vidt muligt fleksibelt indenfor de givne rammer. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på: hvad beboeren selv kan gøre om der er en ægtefælle eller andre, som kan hjælpe med at udføre nogen af opgaverne hvad beboeren selv kan gøre med støtte fra personalet hvad der er nødvendigt, at personalet skal gøre for beboeren. Hjælp og støtte er gratis for beboere i plejecentre. Norddjurs Kommune Side 3 af 9

4 Beboeren har i særlige og enkeltstående tilfælde mulighed for helt eller delvist at vælge en anden ydelse end den, der er truffet afgørelse om. Ydelsen skal holdes indenfor samme omfang som den tildelte hjælp. Bytte af ydelser foregår i samarbejde med personalet. Det er personalet, der afgør, om det er fagligt forsvarligt at bytte ydelsen. Der kan ikke ydes hjælp til at følge med til frisør, læge, tandlæge, sygehus eller lignende. Udover at være beboerens hjem er en plejebolig også en arbejdsplads. Der skal derfor laves en arbejdspladsvurdering. Det betyder, at hensynet til medarbejdernes sikkerhed går forud for den enkelte beboers mulighed for at indrette egen bolig. I arbejdspladsvurderingen vil også rygning i hjemmet indgå. 2.2 Praktiske opgaver Praktiske opgaver udføres som udgangspunkt på hverdage og omfatter rengøring og tøjvask. Rengøring tilbydes som udgangspunkt 1 gang hver 14. dag og kan indeholde: støvsugning gulvvask aftørring rengøring af badeværelse renholdelse af hjælpemidler sengeredning samt skift af sengelinned rengøring af fællesarealer og boenhedens fælleskøkken. Ved personalets sygdom og ferie vil der være tilfælde, hvor der ikke i fuldt omfang kan tilbydes anden tid til rengøring indenfor den samme uge. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: hovedrengøring vinduespudsning afrimning af køleskab og afkalkning af kaffemaskine. Tøjvask tilbydes som udgangspunkt 1 gang ugentligt og omfatter: vask af tøj i vaskemaskine i boligen eller på fællesvaskeri ophængning af tøj eller tørretumbling nedtagning og sammenlægning af tøj håndvask af støttestrømper og nylonstrømper. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: håndvask af uldtøj reparation og strygning af tøj. Det er op til den enkelte beboer - eventuelt i samspil med pårørende - at sikre, at mængden af tøj er afstemt efter beboerens behov. Norddjurs Kommune Side 4 af 9

5 Der ydes kun i særlige tilfælde hjælp til indkøb. 2.3 Personlig hjælp og pleje Personlig hjælp kan omfatte: personlig, daglig hygiejne bad én gang om ugen hårvask, der kan kun i begrænset omfang ske oprulning af hår af/påklædning toiletbesøg hjælp til kropsbårne hjælpemidler forflytninger. Ved personalefravær kan det ske, at badet rykkes til en anden dag eller et andet tidspunkt på dagen. Badet planlægges ud fra personalets arbejdstilrettelæggelse og i dialog med beboeren. I weekender og ved fravær reduceres omfanget af personlig pleje til at omfatte ansigt/hænder, nedre hygiejne og pleje af udsat hud. Ved fravær i personalegruppen eller ved særlige omstændigheder kan beboere, der har behov for hjælp af 2 personer, være nødsaget til komme op på et senere tidspunkt. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: hårpleje, som sædvanligvis udføres af en frisør klipning af tånegle hvor der er behov for autoriseret terapeut. Personlig hjælp kan udføres hele døgnet. 2.4 Demens Cirka % af de beboere, der i dag bor i plejecentrene, har en demenssygdom. Der er flere forskellige demenssygdomme, som kan inddeles i de 4 mest kendte kategorier. Alzheimers demens Vaskulær demens Frontotemporal demens Lewy body demens. Det er derfor vigtigt, at diagnosen stilles, så den rigtige behandling kan foregå. Plejen og omsorgen af beboere med demens varetages ud fra en pædagogisk handleplan og socialpædagogiske arbejdsmetoder, der tilsigter en målrettet og individuel omsorg og pleje. Afgørelsen vedrørende anvendelse af overvågningsudstyr, alarmer og pejlesystemer træffes efter gældende regler i servicelovens 125 af plejecenterlederen. Afgørelsen træffes i dialog med beboeren og i tæt samarbejde med kontaktperson og pårørende. Særlige tilbud til beboere med demens: demenskonsulenter som kan støtte og vejlede personale og pårørende i komplekse forløb Plejeboliger udelukkende til beboere med svær demens: Norddjurs Kommune Side 5 af 9

6 14 plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. I de øvrige plejecentre kan det i en vis grad tilbydes, at beboere med demens skærmes i dagtimerne. Om aftenen er der kun i specielle tilfælde mulighed for at kunne tilbyde, at beboeren skærmes. 2.5 Måltider Formålet er, at beboeren får dækket sit daglige ernærings- og væskebehov. Den varme mad leveres fra Djurs Mad I/S. De øvrige måltider tilberedes på plejecenteret. Ydelsen dækker hjælp og støtte til: tilberedning af måltider anretning af mad og drikkevarer fællesskab i mindre grupper til hovedmåltiderne opbevaring og hygiejne omkring diverse madvarer oprydning og opvask efter måltidet. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: oprydning og opvask efter gæster. Dagens måltider udgør en central del af plejecentrenes sociale fællesskab. Måltiderne tilpasses beboernes forskellige behov og madvaner. 2.6 Vedligeholde daglige færdigheder Beboeren modtager en helhedsorienteret og kontinuerlig pleje, med udgangspunkt i beboerens ressourcer, vaner og ønsker. Beboeren hjælpes, støttes og vejledes ud fra princippet om at bevare færdigheder. Ydelsen sigter mod at støtte beboeren i at bevare sine daglige færdigheder ved at inddrage beboeren mest muligt i udførelsen af daglige gøremål ADL. Det vil sige at beboeren kan: opretholde/udvikle sine funktioner længst muligt forebygge tab af funktioner. 2.7 Nødkald Ydelsen omfatter etablering af nødkald. Nødkald kan bevilges for en kortere periode. Beboeren kan visiteres til et nødkald, når alle andre muligheder er afprøvet og udtømt. Formålet er at give beboere med væsentlig nedsat funktionsevne mulighed for at tilkalde hjælp i akut opstået situationer. Nødkald kan etableres hos beboere med en kronisk lidelse f.eks.: svær astma svære hjerteproblemer Norddjurs Kommune Side 6 af 9

7 dårligt reguleret diabetes hyppig faldtendens hyppige angsttilfælde. Det er plejecenterlederen, der visiterer til nødkald, og der laves en skriftlig afgørelse. Det vil sige at: nødkaldet opsættes straks efter, at afgørelsen er truffet beboeren modtager hjælp senest 15 minutter efter opkaldet nødkaldet afprøves minimum 1 gang om måneden Ved misbrug kan nødkald erstattes af tilsyn efter dokumentation af behov og i samarbejde med beboer og pårørende. 2.8 Kontaktperson Alle beboere får tilbudt en kontaktperson for at sikre, at beboeren har en fast person, som de føler sig tryg ved. Kontaktpersonen varetager beboerens interesser og har kontakt til pårørende. 2.9 Livshistorie Når beboeren flytter ind holdes en samtale med beboeren og pårørende. Hvis beboeren ønsker det, opfordres de pårørende til at nedskrive beboerens livshistorie Handleplan Plejen og omsorgen tager udgangspunkt i en individuel handleplan. Handleplanen skal sikre, at beboeren modtager en helhedsorienteret og målrettet pleje og omsorg. Handleplaner skal være fremadrettede og tage udgangspunkt i aktuelle ressourcer, behov og muligheder. Planen revurderes og ajourføres løbende i samarbejde med den enkelte beboer Medicinhåndtering Personalets håndtering af medicin er underlagt Sundhedsstyrelsens regler på området, og er beskrevet i plejecentrets proceduremappe Aktiviteter Plejecentrene har tilbud om aktiviteter, men har kun mulighed for dette i et begrænset omfang. Det enkelte plejecenter arbejder målrettet på at få frivillige hjælpere tilknyttet, som laver aktiviteter for beboerne. Formålet med aktiviteterne er at sikre beboerne et aktivt hverdagsliv og vedligeholdelse af sociale færdigheder og kompetencer. Aktiviteter skaber variation i hverdagen. Aktiviteter kan forstås som både små daglige gøremål og som større arrangementer. Behovet og muligheden for at gennemføre aktiviteter er afhængig af den enkelte beboers ressourcer. Der udarbejdes en oversigt over planlagte fællesaktiviteter. Planlægningen af aktiviteter er styret af beboerinteresser. Norddjurs Kommune Side 7 af 9

8 Medarbejderne stimulerer og inspirer til at sætte ikke-planlagte aktiviteter i gang, også hvor beboerne ikke selv viser initiativ til gennemførsel af aktiviteter. Aktiviteterne kan gennemføres som individuelle eller fælles aktiviteter. Pårørende og venner opfordres til at planlægge og deltage i aktiviteter og i dagligdagen i plejeboligenheden. 3. Bruger- og pårørenderåd og frivillige Plejecentrene vælger bruger - og pårørenderåd ud fra vedtægter, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget. Vedtægter for bruger og pårørenderåd findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Samarbejde med pårørende er en meget vigtig faktor for at skabe et godt liv på plejecentret for beboeren. Det er derfor et vigtigt fokusområde at udvikle og fastholde dialog og samarbejde med pårørende. 3.1 Frivillige Hvert plejecenter har tilknyttet borgere, der på frivillig basis bidrager med forskellige aktiviteter, underholdning, udflugter m.v. Frivillige hjælpere er en vigtig ressource i beboernes hverdag. At udvikle og fastholde samarbejde med frivillige hjælpere er et vigtigt fokusområde for plejecentrenes personale. 4. Tilsyn 4.1 Kommunale tilsyn Norddjurs Kommune fører tilsyn med kommunens plejecentre i henhold til Serviceloven 151, stk. 2. Der skal gennemføres mindst ét årligt uanmeldt tilsyn. Dette gennemføres som udgangspunkt for et efterfølgende anmeldt tilsyn. Det anmeldte tilsyn skal gennemføres som kvalitets- og udviklingsbesøg. Tilsynene udføres af områdelederen for visitationen og en visitator. Formålet er at føre tilsyn med, hvorvidt opgaverne i plejecentrene løses i overensstemmelse med den gældende sociale lovgivning, det vedtagne serviceniveau for beboere i plejecentrene og den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte beboer. Tilsynene skal sikre en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne til beboerne i plejecentrene og afdække styrker og forbedringsmuligheder i den måde, som medarbejderne løser opgaverne på, samt identificere udviklingsområder i plejecentrene. 4.2 Embedslægeinstitutionens tilsyn Sundhedsstyrelsen fører uanmeldt tilsynsbesøg i alle plejecentrene. Tilsynet bliver foretaget af Embedslægeinstitutionen. Formålet er at medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats over for beboere på plejecentre. 4.3 Arbejdstilsynet For at sikre medarbejdernes arbejdsvilkår gennemfører arbejdstilsynet tilsyn i plejecentrene. Norddjurs Kommune Side 8 af 9

9 5. Klagemulighed Der er mulighed for at klage over den skriftlige afgørelse til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Det er ikke muligt at klage over det kommunale serviceniveau. Norddjurs Kommune Side 9 af 9

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere