Niels Axel Nielsen, Koncerndirektør DTU Formand for FFM, Danske Universiteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Axel Nielsen, Koncerndirektør DTU Formand for FFM, Danske Universiteter"

Transkript

1 Niels Axel Nielsen, Koncerndirektør DTU Formand for FFM, Danske Universiteter

2 FFM og universiteternes selvevaluering Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening (FFM) er et underudvalg under Danske Universiteter, som rådgiver Rektorkollegiet om forhold, der relaterer sig til universiteternes varetagelse af myndighedsopgaver. I 2013 har FFM igangsat en selvevaluering af myndighedsbetjeningen på universiteterne. Oplægget tager udgangspunkt i denne evaluering og præsenteres på vegne af AU, KU, SDU, AAU og DTU

3 Plan Samfundsopgaven Fusionen Selvevaluering Udfordringer Bud på en løsning

4 Samfundsopgaven Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter: Overvågningsopgaver, databaser og laboratorieberedskab. Udredninger, risikovurderinger og konsekvensvurderinger. Til grund ligge forskning, som er løsningsorienteret, og med klart samfundsmæssigt sigte. Uvildig, forskningsbaseret rådgivning giver myndighederne mulighed for at udføre offentlig regulering af erhvervssektorer på et rationelt og transparent grundlag, hvilket fremmer konkurrence og langsigtet vækst.

5 Samfundsopgaven Fødevarer og jordbrug Fødevarer, fiskeri, husdyr og planteproduktion, samt ressourceøkonomi Miljøområdet Miljø, natur ogenergi,herunder toksikologi og biodiversitet Planlægningsområdet Skov, landskab og planlægning, herunder geodæsi og opmåling. Transport og det byggede miljø Transport, bygge og bolig sektoren. Sundhedsområdet Folkesundhed og retsmedicin

6 Samfundsopgaven Fødevarer og jordbrug Fødevarer, fiskeri, husdyr og planteproduktion, samt ressourceøkonomi Miljøområdet Miljø, natur ogenergi,herunder toksikologi og biodiversitet Planlægningsområdet Skov, landskab og planlægning, herunder geodæsi og opmåling. Transport og det byggede miljø Transport, bygge og bolig sektoren. Sundhedsområdet Folkesundhed og retsmedicin Feks F.eks. Forskningsbaseret udvikling for Fødevarestyrelsen af handlingsplanerog nye kontrolmetoder til overvågning af salmonella i danske husdyrbesætninger. Ud over en markant effekt på forbrugersikkerheden i Danmark har den danske indsats været dagsordensættende for hele EU. Dette har været medvirkende til at give danske virksomheder et forspring på de europæiske eksportmarkeder.

7 Samfundsopgaven Fødevarer og jordbrug Fødevarer, fiskeri, husdyr og planteproduktion, samt ressourceøkonomi Miljøområdet Miljø, natur ogenergi,herunder toksikologi og biodiversitet Planlægningsområdet Skov, landskab og planlægning, herunder geodæsi og opmåling. Transport og det byggede miljø Transport, bygge og bolig sektoren. Sundhedsområdet Folkesundhed og retsmedicin Feks F.eks. tilvejebringelse af forskningsbaseret viden om næringsstof strømme og emissionseffekter på økosystemer. Dette er en forudsætning for grøn omstilling og vækst på et ressourceeffektivt og bæredygtigt grundlag. Jf. blandt andet Natur og Landbrugskommissionens forslag om ny differentieret regulering af landbrugets anvendelse af kvælstof og fosfor.

8 Samfundsopgaven Fødevarer og jordbrug Fødevarer, fiskeri, husdyr og planteproduktion, samt ressourceøkonomi Miljøområdet Miljø, natur ogenergi,herunder toksikologi og biodiversitet Planlægningsområdet Skov, landskab og planlægning, herunder geodæsi og opmåling. Transport og det byggede miljø Transport, bygge og bolig sektoren. Sundhedsområdet Folkesundhed og retsmedicin Feks F.eks. Forskningsbaseret udvikling for Naturstyrelsen af en ny form for skovdyrkning, kaldet "naturnær skovdrift Naturnær skovdrift sikrer en bedre balance mellem udgifter og indtægter, så økonomien ved at producere træ forbedres. Skovene bliver samtidig bedretil at modstå storm, klimaændringer og skadevoldere ligesom hensynet til dyre og planteliv styrkes.

9 Samfundsopgaven Fødevarer og jordbrug Fødevarer, fiskeri, husdyr og planteproduktion, samt ressourceøkonomi Miljøområdet Miljø, natur ogenergi,herunder toksikologi og biodiversitet Planlægningsområdet Skov, landskab og planlægning, herunder geodæsi og opmåling. Transport og det byggede miljø Transport, bygge og bolig sektoren. Sundhedsområdet Folkesundhed og retsmedicin Feks F.eks. Forskningsbaseret rådgivning af Økonomi og Erhvervsministeriet om forenklingaf byggeregl erne, så de giver bedre muligheder for innovation i byggebranchen. Bygningsreglementet er gjort funktionsbaseret, så det ikke længere rummer detaljerede bestemmelser om, hvordan en bygning skalopføres menkun beskriver den funktion der skal opfyldes. Derfor bedre betingelser for innovative virksomheder.

10 Samfundsopgaven Fødevarer og jordbrug Fødevarer, fiskeri, husdyr og planteproduktion, samt ressourceøkonomi Miljøområdet Miljø, natur ogenergi,herunder toksikologi og biodiversitet Planlægningsområdet Skov, landskab og planlægning, herunder geodæsi og opmåling. F.eks. forskningsbaseret videnopbygning om misbrugsproblemer, dødelighed og sociale forhold i sundhed. Dette er en nødvendig forudsætning for at samfundet kan gennemføre forebyggelses og sundhedsfremmetiltag. Transport og det byggede miljø Transport, bygge og bolig sektoren. Sundhedsområdet Folkesundhed og retsmedicin

11 Samfundsopgaven Danmark har en lang tradition for, at beslutninger om vigtige samfunds anliggender baseres på et veldokumenteret fagligt grundlag. I sit udgangspunkt havde sektorforskningen et klart erhvervsrettet fokus Landøkonomisk Forsøgslaboratorium skulle fremme udbyttet af kvægproduktionen Dansk Biologisk Station skullefremme det praktiske fiskeri Statens Forslige Forsøgsvæsen skulle fremme skov og naturforvaltningen.

12 Samfundsopgaven Nye tider gav nye udfordringer, og nye institutioner. Sektorforskningsinstitutionerne voksede op gennem 1980 erne og fik forskningsbaseret rådgivning som vigtig opgave Statens Bygge forskningsinstitut skulle bidrage til løsning af boligmanglen Forsøgsanlæg Risøskulleforske skulle i fredelige udnyttelse af atomenergi Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium skulle sikre viden om miljøet i vandløbene.

13 Samfundsopgaven Sektorforskningen havde efterhånden flere overlap ift. universiteternes forskningsfelter, stillingsstruktur og fysiske infrastruktur. Som udløber af VK regeringens globaliseringsstrategi l blev betydelige dele dl af sektorforskningen indfusioneret i universiteterne i Lov om Sektor forskningsinstitutioner skulle løfte kvaliteten og sikre uafhængigheden Fem store sektorforskningsinsti tutter infusioneres på universiteterne Betydelige dele af sektorforskningen indfusioneres på universiteterne.

14 Fusionsbilledet i 2007 Indenrigs og sundhedsministeriet Økonomi og Erhvervsministeriet Miljøministeriet Videnskabsministeriet Fødevareministeriet Transportministeriet SDU Statens Institut for Folkesundhed AAU Statens Byggeforskningsinstitut KU Forskningscentret Skov og Landskab* Fødevareøkonomiskinstitut* AU Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Jordbrugsforskning AFSK* DTU Danmarks Rumcenter Forskningscenter Risø Danmarks Fiskeriundersøgelser Danmarks Fødevareforskning Danmarks Transportforskning *Indfusioneret i 2004

15 Organiseringen AU Ledelse SDU Ledelse Arts Sci & tech Health B. & Soc. Sci Hum Samf Nat Sund Tek AAU Ledelse DTU Ledelse Hum Samf Tek Nat Sund Sbi KU Ledelse Hum Jura Samf Science Sund Teol Bric Kasser = fakulteter Prikker = institutter. Rød farve = enheder med ramme eller ydelsesaftaler.

16 Organiseringen Somfølge af fusionerne haruniversiteterne gennemført omfattende organisatoriske ændringer med fokus på: Ændrede d organiseringsmodeller, i som skulle optimere synergien mellem sektorforskningen og den klassisk universitetsforskning. Organisationskulturelle ændringer, som skulle sikre, at myndighedsbetjeningen blev anerkendt som universitetsopgave på linje med forskning, uddannelse og innovation. Nye stillingsstrukturer, som skulle gøre myndighedsbetjeningen meriterende, på lige fod med forskningsbaseret undervisning. De organisatoriske ændringer var den drivkraft, som skulle sikre, at fusionsmålene blev realiseret.

17 Målet med fusionerne (udmeldt af regeringen i 2007) Mere uddannelse Fusionerne skulle integrere sektorforskningen tættere i uddannelsessystemet og resultere i nye uddannelser med appel til studerende og aftagere. Større international gennemslagskraft g Fusionerne skulle sikre større konkurrencedygtighed, større forsknings gennemslagskraft og øget evne til at tiltrække internationale forskningsmidler. Fortsat kompetent myndighedsbetjening Fusionerne skulle give myndighedsbetjeningen en bredere faglig basis. Mere innovation og erhvervssamarbejde Fusionerne skulle sikre et tættere samspil mellem universiteter og samfund, gennem inddragelse af sektorforskningens erfaringer med myndigheds og erhvervskontakt.

18 Selvevaluering Mere uddannelse Fortsat kompetent myndighedsbetjening d Større international gennemslagskraft Mere innovation og erhvervssamarbejde Fusionen har bidraget signifikant ifik ttiltil den totale t forøgelse af undervisningsvolumen fra 2007 til 2012: Der er oprettet 21 nye sektorrelaterede uddannelser. STÅ produktionen er steget med 27%. Antallet af studerende ersteget med 22%. Antallet af Ph.d. studerende er steget med 43%. De eksisterende uddannelser har fået gavn af flere undervisere med konkrete anvendelsesorienterede kompetencer. Der er oprettet studienævn og udpeget en Der er oprettet studienævn og udpeget en uddannelsesansvarlig på alle institutter.

19 Selvevaluering Mere uddannelse Myndighederne d er tilfredse med ydelserne, hvilket bl.a. fremgår af de ledelsesgodkendte afrapporteringer. Fortsat kompetent myndighedsbetjening d i Kontrakterne er blevet fornyet. Større international Fusionerne har sikret synergi mellem den tidligere gennemslagskraft sektorforskning og den øvrige universitetsforskning. Mere innovation og erhvervssamarbejde Styrkelse af transportforskningen med kompetencer fra operationsanalyse og datamodellering. Tværvidenskabeligt samarbejde om DNA analyser fra sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Etablering af et nyt interdisciplinært Arktisk Center

20 Selvevaluering Mere uddannelse Videnskabelig produktion publiceres nu gennem internationalt anerkendte, fagfællebedømte Fortsat kompetent publiceringskanaler. myndighedsbetjening d I perioden 2008 til 2011 er antallet af artikler i niveau 1 Større international og niveau 2 tidsskrifter steget med 24%. gennemslagskraft Fra 2007 til 2011 er omfanget af eksterne midler fra EU Mere innovation og tilforskningsprojekter steget med11% 11%. erhvervssamarbejde Universiteternes internationale ranking er forbedret siden fusionerne (jf. QS World lduniversity it Rankings). Forskere fra myndighedsbetjeningen deltager i en lang række internationale netværk, samt i løsningen af opgaver for en lang række internationale institutioner.

21 Selvevaluering Mere uddannelse Fortsat kompetent myndighedsbetjening d Større international gennemslagskraft Mere innovation og erhvervssamarbejde Fra 2007 til 2011 er omfanget af eksterne kt midler fra danske private kilder til tilskudsfinansierede forskningsprojekter steget med 72% I samme periode er antallet af patenter steget fra 8 til 37 per år. Der er udpeget en innovationsansvarlig på alle institutter. Potentiale for yderligere bidrag til vækstdags ordenen. Vi kan godt gøre det endnu bedre.

22 Selvevaluering De udfordringer som fusionerne præsenterede, har vi langt hen af vejen fundet en løsning på. Vi løser flere opgaver end man gjorde tidligere, vi løser dem bedre, og for færre midler. Anbefalinger i Danske Universiteters hvidbog: Myndighedsbetjening som ligeværdig universitets opgave. Myndighedsbetjening bedømmes ud fra sædvanlige kvalitetskriterier. Forskningsandel på mindst 50%. Nødvendig infrastruktur finansieres via aftalebevillingerne. Den sektorrelateret forskning har andel i den samlede vækst i forskningen. Gennemskuelig og retfærdig konkurrenceudsættelse.

23 Udfordringer Men, myndighedernes behov for kvalificeret rådgivning er ikke blevet mindre, og vil ikke blive mindre fremover. Derfor behov for at overveje, hvordan vi optimerer i forhold til: Fortsat kompetent myndighedsbetjening Vækst og beskæftigelse Løsningen af globale udfordringer

24 Udfordringer Fortsat kompetent myndighedsbetjening Dialogen med fagministerierne Finansieringsmodeller Kompetenceniveauet Samarbejdet mellem universiteterne Løsninger Bidrag til vækst og beskæftigelse Bidrag til løsningen af globale udfordringer

25 Udfordringer Fortsat kompetent myndighedsbetjening Dialogenmed fagministerierne Finansieringsmodeller Før Samarbejde som del af koncernledelse Nu Samarbejde som rekvireret ydelse Kompetenceniveauet Hvordan synkroniseres ministeriets politikudvikling Samarbejdet mellem med prioriteringen af den nødvendige rådgivning? g universiteterne Løsninger Hvordan sikrer vi, at vi har viden om de emner, som bliver hotte? Bidrag til vækst og beskæftigelse Hvordan sikrer vi det forskningsbaserede grundlag og det flerårige sigte? Bidrag til løsningen af globale udfordringer

26 Udfordringer Fortsat kompetent myndighedsbetjening Dialogen med fagministerierne Finansieringsmodeller Kompetenceniveauet Samarbejdet mellem universiteterne Løsninger Bidrag til vækst og beskæftigelse Hvordan tager vi emner op, somder ikke er ekstern finansiering til? Hvordan sikrer vi den langsigtede kapacitets og infrastrukturopbygning? Hvordan sikrer vi kontinuitet, når finansieringen hviler på midler, som kan svinge voldsomt fra år til år? Aftalebevilling Rådgivning, overvågning, beredskab Forskningsandel Konkurrenceudsatte midler F.eks. EU og Forskningsrådsmidler Bidrag til løsningen af globale udfordringer Reduceres med 2% årligt. Emnemæssig prioritering uden for ressortministerierne

27 Udfordringer Fortsat kompetent myndighedsbetjening Dialogen med fagministerierne Finansieringsmodeller Kompetenceniveauet Samarbejdet mellem universiteterne Løsninger Bidrag til vækst og beskæftigelse Bidrag til løsningen af globale udfordringer Hvordan skaber vi en stillingsstruktur med transparente og fleksible karriereveje? Hvordan fastholder og rekrutterer vi de de bedste medarbejdere til myndighedsbetjeningen? Hvordan sikrer vi, at medarbej derne udover forskningsfagligekvalifikationer har sektorindsigt og rådgivningsmæssige kvalifikationer? Professor Lektor Adjunkt Ph.d Professor MSO Seniorforsker Forsker

28 Udfordringer Fortsat kompetent myndighedsbetjening Dialogen med fagministerierne Finansieringsmodeller Hvordan håndterer vi de modsatrettede ønsker om mere samarbejde og mere konkurrence? Hvordan undgår dåvi opbygningen af parallelkompetencer, når det er de samme midler universiteterne kæmper om? Kompetenceniveauet Hvordan sikrer vi finansielle rammer, der Samarbejdet mellem understøtter øget universitetssamarbejde? universiteterne Løsninger Bidrag til vækst og beskæftigelse Bidrag til løsningen af globale udfordringer

29 Fortsat kompetent myndighedsbetjening Udfordringer Løsningsforslag: Dialogen med fag Et større tværministerielt ejerskab og ansvar for prioriteringen af myndighedsbetjeningen. ministerierne Finansieringsmodeller Kompetenceniveauet Samarbejdet mellem universiteterne Løsninger Bidrag til vækst og beskæftigelse Bidrag til løsningen af globale udfordringer Transparente og ensartede opgavevilkår. Universiteterne må tage hånd om rekrutteringen og sikre opbygningenaf derelevante kompetencer. Et nationalt anerkendt meriteringssystem, som skaber kb incitament i for myndighedsbetjening d i som karrierevej. Balanceret samarbejde og konkurrence mellem universiteterne.

30 Udfordringer Fortsat kompetent myndighedsbetjening Dialogen med fagministerierne Finansieringsmodeller Før Sektorforskning med tæt erhvervskontakt Nu Universiteter med styrket erhvervskontakt Kompetenceniveauet Samarbejdet mellem universiteterne Løsninger Hvordan kan vi i højere grad udnytte fusionsgevinsten til at understøtte erhvervssektorernes udvikling. Hvordan styrker vi samspillet mellem erhverv, myndigheder og forskning. Bidrag til vækst og beskæftigelse Bidrag til løsningen af globale udfordringer

31 Udfordringer Fortsat kompetent myndighedsbetjening Dialogen med fagministerierne Finansieringsmodeller Kompetenceniveauet Samarbejdet mellem universiteterne Løsninger Bidrag til vækst og beskæftigelse Løsningsforslag: Udnytte viden om samspillet mellem (myndighedernes) rammevilkår og implementeringen af nye teknologier og processer. Modeller derfår partnerskaberne mellem universiteterne, myndighederne og virksomhederne til at fungere bedre. Hurtigere og smidigere reaktion på sektorernes behov. Bidrag til løsningen af globale udfordringer

32 Udfordringer Fortsat kompetent myndighedsbetjening Dialogen med fagministerierne Finansieringsmodeller Hvordan sikrer vi, at Danmark er gearet til at komme med i de konsortier, der udbydes ifbm. Horizon 2020? Hvordan håndterer vi de store samfundsudfordringer, df d hvor ansvaret ikke kan henføres entydigt til én enkelt styrelse eller ét ressortområde? Kompetenceniveauet Samarbejdet mellem universiteterne Løsninger Bidrag til vækst og beskæftigelse Bidrag til løsningen af globale udfordringer

33 Udfordringer Fortsat kompetent Løsningsforslag: myndighedsbetjening Dialogen med fagministerierne Erkende at vi ikke kommer nogen vegne med marginale løsninger. Finansieringsmodeller Kompetenceniveauet Samarbejdet mellem universiteterne Løsninger Bedre udnyttelse af universiteternes viden om system af systemer til konkret rådgivning. Tværgående samarbejder omdestore udfordringer. Bidrag til vækst og beskæftigelse Bidrag til løsningen af globale udfordringer

34 Den danske model lfungerer. Den danske model lhar potentiale il til at løse fremtidens udfordringer. Tak for opmærksomheden.

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I UNIVERSITETERNES MYNDIGHEDSBETJENING?

HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I UNIVERSITETERNES MYNDIGHEDSBETJENING? HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I ERNES MYNDIGHEDSBETJENING? PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN MYNDIGHEDSBETJENINGEN HVORHEN EFTER FUSIONERNE? Aalborg Universitet: Aarhus Universitet: Danmarks Tekniske

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING Rapport FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING samspil mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER INDHOLD Forord...3 Introduktion til den forskningsbaserede rådgivning...4

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING Rapport FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING samspil mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER INDHOLD Forord...3 Introduktion til den forskningsbaserede rådgivning...4

Læs mere

EKTORS SOMMERTALE øauditorierne 17. juni 2009

EKTORS SOMMERTALE øauditorierne 17. juni 2009 EKTORS SOMMERTALE øauditorierne 17. juni 2009 UNIVERSITE Et travlt forårssemester 3 store tværgående aktiviteter har præget debatten Universitetsevalueringen Forligspartierne bag Universitetsloven - fusionerne

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Politik for myndighedsbetjening

Politik for myndighedsbetjening Politik for myndighedsbetjening DTU indtager sin egen plads i det danske universitetslandskab i kraft af universitetets polytekniske, monofakultære karakter og det samfundsrettede sigte for universitetets

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg

Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg I april 2009 udgav Danske Universiteter publikationen Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hvidbogen blev udarbejdet

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet

Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet Aarhus Universitet d. 27. april 2010 Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet Arbejdsgruppens medlemmer Dette notat er

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Baggrund Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel Det Nationale Bioøkonomipanel Lasse Juul-Olsen Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Temadag om grøn bioraffinering nye muligheder 31. August 2017 Det Nationale Bioøkonomipanel 2013-2016 Se i øvrigt

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening Fokus for den strategiske forskning FORSK2020-indspil skal være fokuseret på: Væsentlige samfundsmæssige

Læs mere

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE 13. JUNI 20013 UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE BERIT EIKA, PRODIEKAN FOR UDDANNELSE, PROFESSOR, PH.D. HEALTH, AARHUS, DANMARK præsen TATION 1 BERIT EIKA 25 educational and research

Læs mere

VIDENUDVEKSLING PÅ AU

VIDENUDVEKSLING PÅ AU VIDENUDVEKSLING PÅ AU J. MICHAEL HASENKAM PRODEKAN FOR VIDENUDVEKSLING præsen TATION 1 TÆT SAMARBEJDE MELLEM HOVEOMRÅDER OG TVÆRGÅENDE BÅND 2 VIDENUDVEKSLING - bygger på forskning og udnytter viden og

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

perspektiv PERSPEKTIV I NATIONALE CENTRE VED AARHUS UNIVERSITET

perspektiv PERSPEKTIV I NATIONALE CENTRE VED AARHUS UNIVERSITET AU perspektiv PERSPEKTIV I NATIONALE CENTRE VED AARHUS UNIVERSITET 2 PERSPEKTIV I Perspektiv i nationale centre ved Aarhus Universitet Indspil og anbefalinger til det tværgående bånd fra arbejdsgruppen

Læs mere

omkring svenske, danske, tyske, engelske, belgiske og luxembourgske Mælkeindvejning 2012: mio. kg*

omkring svenske, danske, tyske, engelske, belgiske og luxembourgske Mælkeindvejning 2012: mio. kg* Forskningsbaseret Rådgivning Samspillet mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv Henrik J Andersen Head of Open Innovation Arla Foods Al Arla Foods fk fakta Arla Foods eret et andelsselskab ejetaf

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1 Side 1 Til: SU og intranettet Fortroligt: nej Fra: Sekretariatet Dato: Oktober 2012 Kopi til: J.nr. GEUS: 014-00193 Emne: Vejledende retningslinjer for faglig bedømmelse til seniorforsker og seniorrådgiver

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

AFTALE INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MELLEM

AFTALE INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MELLEM AFTALE MELLEM INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU OG MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI OM FORSKNINGSBASERET MYNDIGHEDSBETJENING 2015-2018 2015. december 2014 2 1. Indledning

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus Universitets- og Byggestyrelsen Bredgade 43 1260 København K Jens Bigum Bestyrelsesformand Dato: 2. november 2006 Journalnr: AU-2006-010-017 Reference: ms Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet SAS seminar den 5. maj 2011 Strategisk ressourcestyring i staten Stig Juhl Madsen Underdirektør Økonomi og regnskab Risø Campus Lindholm DANA Høvsøre Lyngby Campus SCION-DTU

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab)

Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING KØBENHAVNS UNIVERSITET Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) MØDEREFERAT

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet BAGGRUNDEN Universitetssektoren undergår i disse år gennemgribende forandringer. Den internationale konkurrence er og bliver væsentligt hårdere. Vi kæmper

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere