Forbedring af liv via innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedring af liv via innovation"

Transkript

1 Forbedring af liv via innovation Brugsanvisning 30MI System til vaskulær behandling (Udstyr med kompressibel manchet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅLET MED DETTE UDSTYR... 3 KONTRAINDIKATIONER ADVARSLER... 3 FORHOLDSREGLER SYMBOLER... 4 INDHOLD EGENSKABER OG FORDELE... 5 SYSTEMKOMPONENTER... 5 ANVISNINGER... 6 SYSTEMOVERSIGT... 6 BATTERIINDIKATOR BRUG AF VEKSELSTRØMSADAPTEREN OG BATTERIOPLADEREN... 6 PÅSÆTNING... 7 PUMPEALARMER... 7 RENGØRING OG DESINFICERING... 8 VEDLIGEHOLDELSE, BRUGEREN SKAL FORETAGE... 8 OPBEVARING OG TRANSPORT... 8 BORTSKAFFELSE... 8 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER... 9 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC... 9 TABELLER MED OVERSIGT OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC RF-EMISSIONER I KLASSE B... 9 RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER... 9 RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET DEN ANBEFALEDE AFSTAND MELLEM DET BÆRBARE OG DET MOBILE RF-KOMMUNIKATIONSUDSTYR OG VENAPRO...11 TEKNISKE DATA...12 GARANTI...12 KONTAKTOPLYSNINGER TIL KUNDESERVICE...13

3 FORMÅLET MED DETTE UDSTYR Formålet med VenaPro er at hjælpe med at forebygge dyb venetrombose (DVT ved at understøtte stimulering af blodgennemstrømningen i benene. Dette sker via en elektrisk styret pumpe, der tilfører en indstillet mængde luft til benmanchetterne, som derefter komprimerer læggen eller læggene for at hjælpe blodet med at strømme ud af underekstremiteterne. Pumpen pumper hver benmanchet op til et forudindstillet tryk på 50 mmhg, og derefter lukkes luften ud, når trykket er nået. Cyklerne gentages på hver enhed, indtil der slukkes for dem. Indbyggede genopladelige batterier betyder, at VenaPro er fuldt bærbar, så afbrydelser i behandlingen undgås. Brugerprofil: De tilsigtede brugere er patienten, behandleren eller et hjælpende familiemedlem. Brugeren skal kunne: læse og forstå brugsvejledningen, advarsler og forholdsregler manuelt anbringe kompressionsmanchetten på den kropsdel, der skal behandles opfatte lydsignaler og visuelle signaler. Indikationer: VenaPro-systemet til vaskulær behandling er beregnet til at fungere som et brugervenligt bærbart system, der kan ordineres af en læge til brug i hjemmet eller i kliniske miljøer for at hjælpe med at forebygge forekomst af DVT hos patienter ved at stimulere blodgennemstrømning i ekstremiteterne (via simulering af muskelsammentrækninger. Dette udstyr kan bruges til at: Hjælpe med at forebygge DVT Forbedre blodcirkulationen Mindske smerter og hævelse efter operation Reducere sårhelingstiden Hjælpe med behandling af: hypostatisk eksem, venøse hypostatiske sår, arterielle og diabetesrelaterede sår på benene, kronisk veneinsufficiens og reduktion af væskeansamling i underekstremiteterne Forebygge dyb venetrombose (DVT hos personer, der forventes at være stationære i lange perioder. KONTRAINDIKATIONER VenaPro MÅ IKKE bruges til at behandle følgende tilstande: Personer med formodet, aktiv eller ubehandlet: dyb venetrombose, iskæmisk vaskulær sygdom, alvorlig arteriosklerose, væske i lungerne, alvorligt hjertesvigt, venøs trombose eller en aktiv infektion. På benene, hvor manchetter ville genere følgende tilstande: veneligatur, koldbrand, eksem, åbne sår, nylig hudtransplantation, store væskeansamlinger eller ekstrem deformitet af benet. På nogen form for neuropati. På ekstremiteter, der ikke er følsomme over for smerte. Hvor der ikke ønskes vene- eller lymfetilbageløb. ADVARSLER VenaPro-manchetterne er kun beregnet til brug på én patient. Udstyret må kun bruges til den patient, den er ordineret til, og det må kun bruges til den tilsigtede brug. Udstyret kan betjenes af patienten. Hvis du vil undgå at snuble eller falde, må du ikke gå med manchetterne om benene, når enheden oplades. Hold udstyret uden for børns rækkevidde og væk fra kæledyr og skadedyr. VenaPro er enkeltstående udstyr, der kun kan bruges med en vekselstrømsadapter og batterioplader fra DJO (se afsnittet Brug af vekselstrømsadapteren og batteriopladeren, og det må ikke bruges forbundet med andet udstyr. Undlad at åbne eller fjerne dæksler. Udstyret indeholder ingen dele, der skal serviceres. Alle spørgsmål i forbindelse med udstyret skal rettes til den lokale kundeservicerepræsentant. Hvis du oplever smerte, hævelse, ændret føleindtryk eller usædvanlige reaktioner (herunder allergiske reaktioner på de materialer, der bruges i dette udstyr ved brug af dette udstyr, skal du straks stoppe med at bruge udstyret og kontakte din læge. Manchetten sidder muligvis for stramt, hvis der forekommer pulsering eller dunken. Løsn den øjeblikkeligt. 3

4 ADVARSLER (fortsat Udstyret er konstrueret, så det overholder de elektromagnetiske sikkerhedsstandarder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det skabe skadelig interferens for andet udstyr i nærheden. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil kunne forekomme interferens i en bestemt installation. Skadelig interferens for andet udstyr kan fastslås ved at tænde og slukke for dette udstyr. Forsøg at afhjælpe interferensen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag: Drej eller flyt modtagerenheden. Anbring udstyret længere fra hinanden. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få hjælp. Vær forsigtig ved betjening af dette udstyr i nærheden af andet udstyr, så indbyrdes interferens undgås. Der kan forekomme potentiel elektromagnetisk interferens eller anden interferens i dette eller det andet udstyr. Forsøg at minimere interferensen ved ikke at bruge andet udstyr sammen med dette udstyr. Sørg for, at pumpestyreenheden er slukket og taget ud af stikkontakten før og under rengøring og desinficering. Udstyret må ikke bruges, hvor der forekommer brændbare narkoseblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid. Udstyret indeholder ingen dele, der skal serviceres. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant. Delene må ikke anbringes i en autoklave. Der må ikke udføres service, mens udstyret er i brug. Dette udstyr må IKKE ændres eller modificeres. FORHOLDSREGLER Elektromedicinsk udstyr kræver særlige EMC-forholdsregler. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan blive påvirket af andet elektromedicinsk udstyr. Se afsnittet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, hvis du tror, at der forekommer interferens. Der skal udvises særlig opmærksomhed ved patienter, som er placeret i rygliggende stensnitleje i længere perioder, så der undgås kompartmentsyndrom i ekstremiteterne. Dette inkluderer patienter med eller uden manchet. Manchetter, der bruges sammen med varmende udstyr, kan forårsage hudirritation. Kontrollér regelmæssigt, om patienten oplever ubehag eller hudirritation, og om patienten føler sig godt tilpas. Lad manchetterne blive opvarmet til stuetemperatur, hvis de har været udsat for temperaturer under 5 C (41 F. Undgå nedsænkning i væske. Udstyret må ikke betjenes i våde miljøer. Udstyret skal bruges i et fnug- og støvfrit miljø. Udsæt ikke enheden for ekstreme stød, f.eks. hvis pumpen tabes. SYMBOLER Tænd/sluk-knap og batteriindikator Dette symbol angiver beskyttelsesgraden mod elektrisk stød fra manchetten som en anvendt del af type BF. Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald og skal indsamles separat. Kontakt en autoriseret repræsentant for producenten for at få oplysninger om, hvordan udstyret tages ud af drift. CE-overensstemmelsesmærke med nummeret på det bemyndigede organ Indikator for lavt tryk Elektromedicinsk udstyr af klasse II Brugen af andet tilbehør samt andre strømforsyninger og kabler end dem, der er angivet, med undtagelse af dele solgt af producenten af VenaPro som reservedele, kan resultere i forøgede emissioner eller reduceret immunitet for VenaPro. Katalognummer Se brugsvejledning/pjece Opbevares tørt Temperaturområde Område for atmosfærisk tryk Godkendt EU-repræsentant Advarsel eller forsigtighedsregel Betjening med ét tryk Batteridrevet Fugtighedsområde Denne side opad Producent med 4-cifret fremstillingsår anført under producentnavnet Ikke fremstillet af naturlig gummilatex Integreret teknologi, der behandler vha. køling Let 4

5 INDHOLD Hver pakke indeholder: Én kompressionsmanchet til højre side Én kompressionsmanchet til venstre side Én vekselstrømsadapter og én batterioplader Én VenaPro-brugsvejledning. Manchetten er fremstillet af: 80 % polyester 10 % PU-skum 10 % pvc. EGENSKABER OG FORDELE Nem betjening med ét tryk Ingen begrænsende luftslanger Udstrømmende luft køler patientens ben Bløde, åndbare manchetter Batteridrevet Kun til brug på én patient. Alarm ved lavt tryk Mulighed for download af funktionsmonitor Let Kompakt design SYSTEMKOMPONENTER USB-port (må kun anvendes af en læge Indikator for lavt tryk Tænd/sluk-knap og batteriindikator Funktionsmonitor, der kan downloades Nem betjening med ét tryk Udstrømmende luft, der holder benet køligt Opladningsport 5

6 ANVISNINGER SYSTEMOVERSIGT Kontakt om nødvendigt den lokale kundeservicerepræsentant for at få hjælp til opsætning samt brug eller vedligeholdelse af udstyret eller for at rapportere uventede betjeningstilstande eller hændelser. SLUKKET: Enheden er i dvaletilstand. Ingen synlig LED-indikation. TÆNDT: Den GRØNNE LED lyser, når enheden startes op (den blinker GRØNT, hvis opladeren er tilsluttet, og batteriet oplades, eller den lyser GULT, hvis batteriniveauet er LAVT. Efter en forsinkelse på 5 sekunder pumper pumpen den tilhørende manchet op til et forhåndsindstillet tryk på 50 mmhg. Når trykket når det korrekte niveau, skifter pumpen til en "hvileperiode" på 50 sekunder, og luften lukkes ud af manchetten via lufthullet, så benet eller benene afkøles. Efter "hvileperioden" pumpes manchetten op igen, og sådan skifter det for hver 50 sekunder. Kun for den ordinerende læge: Enhedens brugstid (det tidsrum, hvor der er tændt for enheden overvåges og gemmes af MPU'en (mikroprocessorenhed og kan downloades ved at slutte USB-stikket til et grænseflademodul. BATTERIINDIKATOR BATTERIINDIKATOREN har følgende TRE forskellige faser, som bruges til at angive batteriets og opladerens tilstand: FASE 1 GRØN: Den GRØNNE LED blinker, når enheden er TÆNDT, og batteriet oplades. En LED, DER LYSER GRØNT, angiver, at batteriet er fuldt opladet (hvis der er tilsluttet en oplader, eller at der er tilstrækkelig strøm til bærbar betjening, hvis der ikke er tilsluttet en oplader. FASE 2 GUL: Den gule INDIKATOR FOR LAVT BATTERINIVEAU LYSER i oppumpnings- og hvileperioden. I denne fase SKAL batteriopladeren straks tilsluttes for at undgå afbrydelse i behandlingssessionerne. BLINKER GULT: Hvis batterispændingen falder til under et kritisk niveau, mens der er tændt for enheden, blinker indikatoren gult, og en lydalarm bipper i 30 sekunder. Medmindre enheden slukkes ELLER tilsluttes opladeren inden for disse 30 sekunder, SLUKKES ENHEDEN AUTOMATISK. FASE 3 RØD: DEN RØDE LED BLINKER, når der er slukket for enheden, og batteriet oplades. DEN RØDE LED LYSER, når batteriet er fuldt opladet. BRUG AF VEKSELSTRØMSADAPTEREN OG BATTERIOPLADEREN STRØM Hvis tænd/sluk-knappen lyser GRØNT, er enhederne klar til brug. Hvis udstyret IKKE tændes, eller hvis tænd/sluk-knappen er "GUL" eller "BLINKER GULT", skal stikket straks sættes i en stikkontakt. HVIS enhederne er tilsluttet, OG der tændes for dem, vil tænd/sluk-knappen enten BLINKE GRØNT (hvilket angiver, at batterierne oplades eller LYSE GRØNT (hvilket angiver, at batterierne er opladet tilstrækkeligt til bærbar betjening. Hvis der slukkes for enheden, og den tilsluttes, oplades batteriet, og TÆND/SLUK-KNAPPEN BLINKER RØDT. Når batteriet er fuldt opladet, LYSER TÆND/SLUK-KNAPPEN RØDT og BLIVER VED MED AT LYSE. 6

7 PÅSÆTNING 1 Venstre ben afbildet 2 3 PÅSÆTNING AF LÆGMANCHET Vikl manchetten rundt om læggen, og fastgør velcrobåndet, så den sidder ordentligt fast. Sørg for, at manchetten sidder tæt til, men ikke for stramt. 4 Når begge manchetter er sat på benene, bør de se ud som på ovenstående billede. AKTIVERING AF UDSTYRET Når manchetterne er sat på benene, skal du TRYKKE PÅ og HOLDE den HVIDE tænd/sluk-knap inde i ca. et sekund, indtil der lyder et enkelt BIP, og lyset tændes på hver enhed. Sluk for enheden ved at TRYKKE PÅ og HOLDE den HVIDE tænd/sluk-knap inde i ca. et sekund, indtil der lyder TO BIP, og lyset slukkes. BRUG AF UDSTYRET Bemærk, at der lyder en summende lyd fra udstyret, når manchetterne pumpes op og begynder at stramme om dit ben. DET ER HELT NORMALT. Manchetterne pumpes op en gang i minuttet. Hvis du kan MÆRKE luft, der strømmer ud omkring benene, er det helt normalt. Denne funktion hjælper med at holde benene kølige. PUMPEALARMER Handling, hvis pumpens alarmer aktiveres Alarmerne hjælper med at sikre, at enhederne fungerer korrekt. KRITISK BATTERINIVEAU Hvis batterispændingen falder til under et kritisk niveau, stopper cyklen, der lyder en lydalarm, og ENHEDEN BLINKER GULT. Alarmen fortsætter i 30 sekunder (medmindre der slukkes for enheden, og der slukkes automatisk for enheden. LAVT TRYK ELLER LÆKAGE Hvis ALARMEN lyder, og den BLÅ LED blinker, er trykket for LAVT. Sørg for, at manchetten sidder tæt til på benet. Sluk for enheden, og tænd derefter igen, så alarmen nulstilles. FORSØG IKKE at reparere udstyret, hvis ALARMEN fortsat er aktiveret efter dette trin. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få en ny enhed. 7

8 RENGØRING OG DESINFICERING BEMÆRK! Kontrollér VenaPro-enheden før hver brug, og følg fremgangsmåden for rengøring og desinficering. ADVARSEL! Sluk for udstyret, og tag stikket ud af stikkontakten før og under rengøring eller desinficering og i forbindelse med opbevaring mellem brug. Se afsnittet om opbevaring for at få anvisninger vedrørende korrekt opbevaring. UNDGÅ AT NEDSÆNKE ENHEDEN I VÆSKE. Rengør pumpeenheden udvendigt med en blød klud, der er fugtet med sæbevand eller 70 % isopropylalkohol. Brug ikke slibende eller flygtige rengøringsmidler. Manchetterne må ikke kommes i tørretumbleren. Fjern ALDRIG enheden fra manchetten. Tør manchetterne af udvendigt med en blød klud, der er fugtet med sæbevand eller 70 % isopropylalkohol, og lad dem lufttørre. Enheden skal være helt tør før brug, hvilket sikres ved at lade den være slukket og frakoblet stikkontakten i 30 minutter efter rengøring eller desinficering. VEDLIGEHOLDELSE, BRUGEREN SKAL FORETAGE Udstyret indeholder ingen dele, der skal serviceres. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant. Kontrollér udstyret og alle dets dele for eventuelle skader, der kan være forekommet i forbindelse med transport eller generel håndtering, før hver brug (for eksempel flosset eller overskåret opladningskabel, revnet plastkabinet, iturevne manchetter osv.. Se billedet af VenaPro for at få en beskrivelse af delene. Forsøg ikke at sætte stikket i stikkontakten, hvis der er nogen form for skader. Undgå at udsætte enhederne for stød, f.eks. hvis pumperne tabes. Pas på, at der ikke kommer skarpe genstande i nærheden af benmanchetterne. Forsøg ikke at reparere enheden eller manchetterne, hvis en blære punkteres, eller hvis du opdager en lækage. Nye enheder kan fås via kundeservice. Undgå at folde eller krølle blæren i forbindelse med brug og transport af enhederne. Batteriet kan ikke udskiftes. Nye enheder kan fås via kundeservice. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få anvisninger vedrørende udskiftning af beskadigede dele. Dette udstyr er ikke beskyttet mod vand. Udstyret må ikke bruges, hvor der forekommer brændbare narkoseblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid. Enhedens genopladelige batterier kan ikke udskiftes på stedet. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få en ny enhed, hvis der er problemer. OPBEVARING OG TRANSPORT Opbevares et tørt sted mellem -25 C (-13 F og +70 C (+158 F. Relativ luftfugtighed: % Atmosfærisk tryk: mmhg Opbevar ikke delene i direkte sollys. BORTSKAFFELSE Denne enhed er elektromagnetisk udstyr, der omfatter printplader og genopladelige batterier. Den må ikke bortskaffes på en losseplads. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse. Pumpestyreenhederne indeholder genopladelige batterier. Bortskaf ikke pumpeenheden sammen med almindeligt husholdningsaffald. Indlevér enheden på dit lokale genbrugscenter, eller kontakt den lokale kundeservicerepræsentant. 8

9 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC VenaPro er blevet testet og overholder grænserne for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC for medicinsk udstyr iht. IEC Disse grænser er fastlagt for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. Forsigtig! Elektromedicinsk udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og skal installeres og betjenes i henhold til disse anvisninger. Det er muligt, at høje niveauer af elektromagnetisk interferens (EMI, som skyldes udstrålet eller ledet radiofrekvens fra bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr eller andre stærke eller nærliggende kilder til radiofrekvens kan medføre forstyrrelser for systemet. Tegn på forstyrrelser kan omfatte forringelse eller forvrængning af billedet, usikre aflæsninger, manglende funktion for udstyret eller anden forkert funktionalitet. Hvis det forekommer, skal du undersøge området, hvor forstyrrelserne forekommer, og gøre følgende for at fjerne kilden/kilderne til forstyrrelserne: Sluk og tænd for udstyr i nærheden for at indkredse det udstyr, der forstyrrer. Flyt eller drej forstyrrende udstyr. Øg afstanden mellem det forstyrrende udstyr og dit system. Vær opmærksom ved brug af frekvenser, der er tæt på systemfrekvenserne. Fjern udstyr, hvor der kan forekomme EMI. Reducer strømmen fra de interne kilder, der er kontrol over (f.eks. personsøgesystemer. Mærk udstyr, hvor der kan forekomme EMI. Uddan de kliniske medarbejdere, så de kan genkende potentielle EMI-relaterede problemer. Fjern eller reducer EMI ved hjælp af tekniske løsninger (f.eks. afskærmning. Begræns brugen af personligt kommunikationsudstyr (mobiltelefoner, computere i områder med udstyr, hvor der kan forekomme EMI. Udveksl relevante EMI-oplysninger med andre, især ved evaluering af nyindkøbt udstyr, hvor der kan forekomme EMI. Køb medicinsk udstyr, der overholder EMC-standarderne i IEC (3 V/meter EMI-immunitet, begrænsning af interferensniveauet til 0,0014 V/meter. Tabeller med oversigt over elektromagnetisk kompatibilitet (EMC RF-emissioner i klasse A TABELLER MED OVERSIGT OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC RF-EMISSIONER I KLASSE B RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER VenaPro er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VenaPro skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. Emissionstest Overensstemmelse Retningslinjer for elektromagnetisk miljø RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 VenaPro bruger kun RF-energi til de interne funktioner. Derfor er RF-emissionerne meget lave og vil højst sandsynligt ikke forårsage interferens i elektronisk udstyr i nærheden. RF-emissioner CISPR 11 Klasse B VenaPro er egnet til brug i alle miljøer, herunder private hjem og bygninger, som er direkte tilsluttet et offentligt lavspændingsnetværk, der forsyner private bygninger med strøm. Harmoniske emissioner IEC Spændingsudsving IEC Klasse A Stemmer overens 9

10 RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET VenaPro er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VenaPro skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. Elektrostatisk afladning (ESD IEC Elektrisk hurtigt transient/ bygetransient IEC Udsving IEC Spændingsfald, korte afbrydelser og udsving i spændingen for indgangskabler IEC IEC testniveau ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømkabler ±1 kv for indgangs-/ udgangskabler ±1 kv differentialetilstand ±2 kv almindelig tilstand <5 % U T (>95 % fald i U T i 0,5 cyklus 40 % U T (60 % fald i U T i 5 cykler 70 % U T (30 % fald i U T i 25 cykler Immunitetstest Overensstemmelsesgrad ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømkabler ±1 kv for indgangs-/ udgangskabler ±1 kv differentialetilstand ±2 kv almindelig tilstand <5 % U T (>95 % fald i U T i 0,5 cyklus 40 % U T (60 % fald i U T i 5 cykler 70 % U T (30 % fald i U T i 25 cykler Retningslinjer for elektromagnetisk miljø Gulvene skal være af træ, cement eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være på mindst 30 %. Netspændingens kvalitet skal opfylde kravene til et typisk professionelt miljø eller hospitalsmiljø. Netspændingens kvalitet skal opfylde kravene til et typisk professionelt miljø eller hospitalsmiljø. Netspændingens kvalitet skal opfylde kravene til et typisk professionelt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af VenaPro ønsker fortsat brug ved strømafbrydelser, anbefales det, at VenaPro tilføres strøm fra en kontinuerlig strømkilde eller et batteri. Magnetiske driftsfrekvensfelter (50/60 Hz <5 % U T (>95 % fald i U T i 5 sek. <5 % U T (>95 % fald i U T i 5 sek. 3 A/m 3 A/m Magnetiske driftsfrekvensfelter skal have samme karakteristika som et typisk professionelt miljø eller hospitalsmiljø. IEC BEMÆRK! U T er vekselstrømsspændingen før påføring af testniveauet. 10

11 RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET VenaPro er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VenaPro skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. Ledet RF IEC Udsendt RF IEC IEC testniveau 3 Vrms 150 khz til 80 MHz 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Immunitetstest Overensstemmelsesgrad Retningslinjer for elektromagnetisk miljø 3 V Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på VenaPro, herunder kabler, end den anbefalede afstand, der er beregnet ud fra den gældende ligning for senderens frekvens. Anbefalet afstand 3 V/m d = 150 khz til 80 MHz d = 80 MHz til 800 MHz d = 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen udtrykt i watt (W ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede afstand angivet i meter (m. Feltstyrkerne fra faste RF-sendere, der er fastlagt gennem en elektromagnetisk undersøgelse a, må ikke være mindre end overensstemmelsesgraden i hvert frekvensområde b. Der kan forekomme interferens i nærheden af det udstyr, der er mærket med følgende symbol. NOTE 1: Ved 80 MHz og 800 MHz skal de højeste frekvensområder anvendes. NOTE 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske propagation påvirkes gennem absorptionen og refleksionen fra strukturer, genstande og mennesker. a Feltstyrkerne fra faste sendere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs og landmobile radiosystemer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse med henblik på at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor VenaPro bruges, overstiger den relevante RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at VenaPro fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i driften, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder at dreje eller flytte Venapro. b I hele frekvensområdet mellem 150 khz og 80 MHz skal feltstyrken være mindre end [V1] V/m. DEN ANBEFALEDE AFSTAND MELLEM DET BÆRBARE OG DET MOBILE RF-KOMMUNIKATIONSUDSTYR OG VENAPRO VenaPro er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor de udsendte RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af VenaPro kan medvirke til at undgå elektromagnetisk interferens ved at følge den minimumafstand mellem det bærbare og det mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere og VenaPro, der er angivet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Maksimal mærkeeffekt (udgangseffekt for senderen 150 khz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz Afstand i henhold til senderens frekvens m 800 MHz til 2,5 GHz W d = d = d = 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere, der har en maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede afstand d i meter (m bestemmes ved hjælp af den relevante ligning for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W ifølge senderens producent. NOTE 1: Ved 80 MHz og 800 MHz skal afstanden for de højeste frekvensområder anvendes. NOTE 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske propagation påvirkes gennem absorptionen og refleksionen fra strukturer, genstande og mennesker. 11

12 TEKNISKE DATA HOVEDENHED: Mål: 66 mm x 131 mm (2,6 X 5,2 Vægt: ca. 0,227 kg (0,5 lb Betjeningstilstand: Cyklisk Strømkilde: 7,4 V Li-ion-batteripakke (bestående af 2 celler på hver 3,7 V VIGTIGT! Oplad kun batterierne ved hjælp af den strømkilde, der følger med udstyret. STRØMFORSYNING: Klasse II, indgang: V AC, Hz, udgang: 10 V DC ved 1,1 A Anvend kun UL/ godkendte strømforsyninger fra DJO til brug i hospitalsmiljøer. UDGANG: Betjeningstilstand: kontinuerlig DRIFTSMILJØ FOR SYSTEMET: Temperatur: +5 C (41 F til +40 C (104 F Relativ luftfugtighed: % Atmosfærisk tryk: mmhg Højde: under m STANDARDINDSTILLINGER: Bentryk (ikke justerbart: 50 mmhg Cyklustid: 60 sekunder TOLERANCER: Tryk: ±5 % BATTERI: Dette udstyr drives af indbyggede Li-ion-batterier. BATTERIOPLADNING: Tager ca. 4 timer (fra afladet tilstand. GARANTI DJO, LLC udskifter VenaPro-enheder ved materiale- eller konstruktionsmangler i op til 60 dage eller 500 timer. Copyright 2014 InnovaMedHealth, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. VenaPro er et varemærke tilhørende Innovamed Health. Patentanmeldt. 12

13 KONTAKTOPLYSNINGER TIL KUNDESERVICE AUSTRALIEN DJO Australia PO Box 6057, Frenchs Forest DC, NSW 2086 Australien Tlf.: Fax: BENELUX DJO Benelux Welvaartstraat Herrentals Belgien Tlf.: +32 ( CANADA DJO Canada 6485 Kennedy Road Mississauga Ontario LST 2W4 Canada Tlf.: Fax: KINA DJO China A312 SOHO ZhongShan Plaza 1055 W. ZhongShan Road Shanghai, Kina Tlf.: Fax: DANMARK, FINLAND, NORGE OG SVERIGE DJO Nordic AB Murmansgatan Malmø Sverige Tlf.: Sverige: Tlf.: Norge: Tlf.: Finland: Tlf.: Danmark: FRANKRIG DJO France S.A.S. Centre Européen de Fret Mouguerre Frankrig Tlf.: +33 ( Fax: +33 ( TYSKLAND, ØSTRIG OG SCHWEIZ DJO Germany GmbH Merzhauser Str. 112 D Freiburg Tyskland Tlf.: Fax: INDIEN DJO Global India Regus RMZ Milenia Business Park 2 Campus 4B, 6th Floor, No 143, Dr.MGR Road Perungudi Chennai Indien Tlf.: ITALIEN DJO Italia Srl Via Leonardo Da Vinci 97 Trezzano Sul Naviglio Milano Italien Tlf.: Fax: SYDAFRIKA DJO South Africa (Pty Ltd Unit 1, Brackengate Business Park 5 on London Brackenfell, 7560 Cape Town Sydafrika Tlf.: SPANIEN DJO Ibérica Carretera de Corneliá, 144 1º 4ª Espluges de Liobregat Barcelona Spanien Tlf.: Fax: STORBRITANNIEN OG IRLAND DJO UK Ltd 1a Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XG Storbritannien Tlf.: +44 ( Fax: +44( USA DJO Global Inc Decision Street Vista CA USA Tlf.: Fax: DJO-EKSPORT ASIEN-STILLEHAVSOMRÅDET DJO Asia-Pacific Limited Unit 1905, 19/F, Tower II Grand Central Plaza 138 Shatin Rural Committee Road Shatin Hongkong Tlf.: Fax: EUROPA, MELLEMØSTEN OG AFRIKA DJO Benelux Welvaartstraat Herrentals Belgien Tlf.: +32 ( Fax: + 32 ( LATINAMERIKA DJO Global Inc Decision Street Vista CA USA Tlf.: Fax:

14 Højere standard inden for forebyggelse af DVT DJO, LLC 1430 Decision Street Vista, CA , USA MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland DJOglobal.com 30M100_A

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE reducer faren for elektrisk stød: 1. Sørg altid for at koble produktet fra umiddelbart

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232)

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) BRUGSANVISNING Rev 20110525 Patentanmeldt GENERELT Tak, fordi du har købt dette produkt. Det er vigtigt, at du

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dolomite Step Up. Gangbord Brugsanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540

Dolomite Step Up. Gangbord Brugsanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 Dolomite Step Up 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 da Gangbord rugsanvisning 1521677 1521678 1536121 1521679 1579540 1536122 Denne vejledning skal overdrages til slutbrugeren. Før du

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 Brugervejledning Rx Only Oplysningerne i dette dokument er præcise på udgivelsestidspunktet. Medtronic forbeholder sig retten til at ændre i produkterne,

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere