Forbedring af liv via innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedring af liv via innovation"

Transkript

1 Forbedring af liv via innovation Brugsanvisning 30MI System til vaskulær behandling (Udstyr med kompressibel manchet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅLET MED DETTE UDSTYR... 3 KONTRAINDIKATIONER ADVARSLER... 3 FORHOLDSREGLER SYMBOLER... 4 INDHOLD EGENSKABER OG FORDELE... 5 SYSTEMKOMPONENTER... 5 ANVISNINGER... 6 SYSTEMOVERSIGT... 6 BATTERIINDIKATOR BRUG AF VEKSELSTRØMSADAPTEREN OG BATTERIOPLADEREN... 6 PÅSÆTNING... 7 PUMPEALARMER... 7 RENGØRING OG DESINFICERING... 8 VEDLIGEHOLDELSE, BRUGEREN SKAL FORETAGE... 8 OPBEVARING OG TRANSPORT... 8 BORTSKAFFELSE... 8 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER... 9 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC... 9 TABELLER MED OVERSIGT OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC RF-EMISSIONER I KLASSE B... 9 RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER... 9 RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET DEN ANBEFALEDE AFSTAND MELLEM DET BÆRBARE OG DET MOBILE RF-KOMMUNIKATIONSUDSTYR OG VENAPRO...11 TEKNISKE DATA...12 GARANTI...12 KONTAKTOPLYSNINGER TIL KUNDESERVICE...13

3 FORMÅLET MED DETTE UDSTYR Formålet med VenaPro er at hjælpe med at forebygge dyb venetrombose (DVT ved at understøtte stimulering af blodgennemstrømningen i benene. Dette sker via en elektrisk styret pumpe, der tilfører en indstillet mængde luft til benmanchetterne, som derefter komprimerer læggen eller læggene for at hjælpe blodet med at strømme ud af underekstremiteterne. Pumpen pumper hver benmanchet op til et forudindstillet tryk på 50 mmhg, og derefter lukkes luften ud, når trykket er nået. Cyklerne gentages på hver enhed, indtil der slukkes for dem. Indbyggede genopladelige batterier betyder, at VenaPro er fuldt bærbar, så afbrydelser i behandlingen undgås. Brugerprofil: De tilsigtede brugere er patienten, behandleren eller et hjælpende familiemedlem. Brugeren skal kunne: læse og forstå brugsvejledningen, advarsler og forholdsregler manuelt anbringe kompressionsmanchetten på den kropsdel, der skal behandles opfatte lydsignaler og visuelle signaler. Indikationer: VenaPro-systemet til vaskulær behandling er beregnet til at fungere som et brugervenligt bærbart system, der kan ordineres af en læge til brug i hjemmet eller i kliniske miljøer for at hjælpe med at forebygge forekomst af DVT hos patienter ved at stimulere blodgennemstrømning i ekstremiteterne (via simulering af muskelsammentrækninger. Dette udstyr kan bruges til at: Hjælpe med at forebygge DVT Forbedre blodcirkulationen Mindske smerter og hævelse efter operation Reducere sårhelingstiden Hjælpe med behandling af: hypostatisk eksem, venøse hypostatiske sår, arterielle og diabetesrelaterede sår på benene, kronisk veneinsufficiens og reduktion af væskeansamling i underekstremiteterne Forebygge dyb venetrombose (DVT hos personer, der forventes at være stationære i lange perioder. KONTRAINDIKATIONER VenaPro MÅ IKKE bruges til at behandle følgende tilstande: Personer med formodet, aktiv eller ubehandlet: dyb venetrombose, iskæmisk vaskulær sygdom, alvorlig arteriosklerose, væske i lungerne, alvorligt hjertesvigt, venøs trombose eller en aktiv infektion. På benene, hvor manchetter ville genere følgende tilstande: veneligatur, koldbrand, eksem, åbne sår, nylig hudtransplantation, store væskeansamlinger eller ekstrem deformitet af benet. På nogen form for neuropati. På ekstremiteter, der ikke er følsomme over for smerte. Hvor der ikke ønskes vene- eller lymfetilbageløb. ADVARSLER VenaPro-manchetterne er kun beregnet til brug på én patient. Udstyret må kun bruges til den patient, den er ordineret til, og det må kun bruges til den tilsigtede brug. Udstyret kan betjenes af patienten. Hvis du vil undgå at snuble eller falde, må du ikke gå med manchetterne om benene, når enheden oplades. Hold udstyret uden for børns rækkevidde og væk fra kæledyr og skadedyr. VenaPro er enkeltstående udstyr, der kun kan bruges med en vekselstrømsadapter og batterioplader fra DJO (se afsnittet Brug af vekselstrømsadapteren og batteriopladeren, og det må ikke bruges forbundet med andet udstyr. Undlad at åbne eller fjerne dæksler. Udstyret indeholder ingen dele, der skal serviceres. Alle spørgsmål i forbindelse med udstyret skal rettes til den lokale kundeservicerepræsentant. Hvis du oplever smerte, hævelse, ændret føleindtryk eller usædvanlige reaktioner (herunder allergiske reaktioner på de materialer, der bruges i dette udstyr ved brug af dette udstyr, skal du straks stoppe med at bruge udstyret og kontakte din læge. Manchetten sidder muligvis for stramt, hvis der forekommer pulsering eller dunken. Løsn den øjeblikkeligt. 3

4 ADVARSLER (fortsat Udstyret er konstrueret, så det overholder de elektromagnetiske sikkerhedsstandarder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det skabe skadelig interferens for andet udstyr i nærheden. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil kunne forekomme interferens i en bestemt installation. Skadelig interferens for andet udstyr kan fastslås ved at tænde og slukke for dette udstyr. Forsøg at afhjælpe interferensen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag: Drej eller flyt modtagerenheden. Anbring udstyret længere fra hinanden. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få hjælp. Vær forsigtig ved betjening af dette udstyr i nærheden af andet udstyr, så indbyrdes interferens undgås. Der kan forekomme potentiel elektromagnetisk interferens eller anden interferens i dette eller det andet udstyr. Forsøg at minimere interferensen ved ikke at bruge andet udstyr sammen med dette udstyr. Sørg for, at pumpestyreenheden er slukket og taget ud af stikkontakten før og under rengøring og desinficering. Udstyret må ikke bruges, hvor der forekommer brændbare narkoseblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid. Udstyret indeholder ingen dele, der skal serviceres. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant. Delene må ikke anbringes i en autoklave. Der må ikke udføres service, mens udstyret er i brug. Dette udstyr må IKKE ændres eller modificeres. FORHOLDSREGLER Elektromedicinsk udstyr kræver særlige EMC-forholdsregler. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan blive påvirket af andet elektromedicinsk udstyr. Se afsnittet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, hvis du tror, at der forekommer interferens. Der skal udvises særlig opmærksomhed ved patienter, som er placeret i rygliggende stensnitleje i længere perioder, så der undgås kompartmentsyndrom i ekstremiteterne. Dette inkluderer patienter med eller uden manchet. Manchetter, der bruges sammen med varmende udstyr, kan forårsage hudirritation. Kontrollér regelmæssigt, om patienten oplever ubehag eller hudirritation, og om patienten føler sig godt tilpas. Lad manchetterne blive opvarmet til stuetemperatur, hvis de har været udsat for temperaturer under 5 C (41 F. Undgå nedsænkning i væske. Udstyret må ikke betjenes i våde miljøer. Udstyret skal bruges i et fnug- og støvfrit miljø. Udsæt ikke enheden for ekstreme stød, f.eks. hvis pumpen tabes. SYMBOLER Tænd/sluk-knap og batteriindikator Dette symbol angiver beskyttelsesgraden mod elektrisk stød fra manchetten som en anvendt del af type BF. Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald og skal indsamles separat. Kontakt en autoriseret repræsentant for producenten for at få oplysninger om, hvordan udstyret tages ud af drift. CE-overensstemmelsesmærke med nummeret på det bemyndigede organ Indikator for lavt tryk Elektromedicinsk udstyr af klasse II Brugen af andet tilbehør samt andre strømforsyninger og kabler end dem, der er angivet, med undtagelse af dele solgt af producenten af VenaPro som reservedele, kan resultere i forøgede emissioner eller reduceret immunitet for VenaPro. Katalognummer Se brugsvejledning/pjece Opbevares tørt Temperaturområde Område for atmosfærisk tryk Godkendt EU-repræsentant Advarsel eller forsigtighedsregel Betjening med ét tryk Batteridrevet Fugtighedsområde Denne side opad Producent med 4-cifret fremstillingsår anført under producentnavnet Ikke fremstillet af naturlig gummilatex Integreret teknologi, der behandler vha. køling Let 4

5 INDHOLD Hver pakke indeholder: Én kompressionsmanchet til højre side Én kompressionsmanchet til venstre side Én vekselstrømsadapter og én batterioplader Én VenaPro-brugsvejledning. Manchetten er fremstillet af: 80 % polyester 10 % PU-skum 10 % pvc. EGENSKABER OG FORDELE Nem betjening med ét tryk Ingen begrænsende luftslanger Udstrømmende luft køler patientens ben Bløde, åndbare manchetter Batteridrevet Kun til brug på én patient. Alarm ved lavt tryk Mulighed for download af funktionsmonitor Let Kompakt design SYSTEMKOMPONENTER USB-port (må kun anvendes af en læge Indikator for lavt tryk Tænd/sluk-knap og batteriindikator Funktionsmonitor, der kan downloades Nem betjening med ét tryk Udstrømmende luft, der holder benet køligt Opladningsport 5

6 ANVISNINGER SYSTEMOVERSIGT Kontakt om nødvendigt den lokale kundeservicerepræsentant for at få hjælp til opsætning samt brug eller vedligeholdelse af udstyret eller for at rapportere uventede betjeningstilstande eller hændelser. SLUKKET: Enheden er i dvaletilstand. Ingen synlig LED-indikation. TÆNDT: Den GRØNNE LED lyser, når enheden startes op (den blinker GRØNT, hvis opladeren er tilsluttet, og batteriet oplades, eller den lyser GULT, hvis batteriniveauet er LAVT. Efter en forsinkelse på 5 sekunder pumper pumpen den tilhørende manchet op til et forhåndsindstillet tryk på 50 mmhg. Når trykket når det korrekte niveau, skifter pumpen til en "hvileperiode" på 50 sekunder, og luften lukkes ud af manchetten via lufthullet, så benet eller benene afkøles. Efter "hvileperioden" pumpes manchetten op igen, og sådan skifter det for hver 50 sekunder. Kun for den ordinerende læge: Enhedens brugstid (det tidsrum, hvor der er tændt for enheden overvåges og gemmes af MPU'en (mikroprocessorenhed og kan downloades ved at slutte USB-stikket til et grænseflademodul. BATTERIINDIKATOR BATTERIINDIKATOREN har følgende TRE forskellige faser, som bruges til at angive batteriets og opladerens tilstand: FASE 1 GRØN: Den GRØNNE LED blinker, når enheden er TÆNDT, og batteriet oplades. En LED, DER LYSER GRØNT, angiver, at batteriet er fuldt opladet (hvis der er tilsluttet en oplader, eller at der er tilstrækkelig strøm til bærbar betjening, hvis der ikke er tilsluttet en oplader. FASE 2 GUL: Den gule INDIKATOR FOR LAVT BATTERINIVEAU LYSER i oppumpnings- og hvileperioden. I denne fase SKAL batteriopladeren straks tilsluttes for at undgå afbrydelse i behandlingssessionerne. BLINKER GULT: Hvis batterispændingen falder til under et kritisk niveau, mens der er tændt for enheden, blinker indikatoren gult, og en lydalarm bipper i 30 sekunder. Medmindre enheden slukkes ELLER tilsluttes opladeren inden for disse 30 sekunder, SLUKKES ENHEDEN AUTOMATISK. FASE 3 RØD: DEN RØDE LED BLINKER, når der er slukket for enheden, og batteriet oplades. DEN RØDE LED LYSER, når batteriet er fuldt opladet. BRUG AF VEKSELSTRØMSADAPTEREN OG BATTERIOPLADEREN STRØM Hvis tænd/sluk-knappen lyser GRØNT, er enhederne klar til brug. Hvis udstyret IKKE tændes, eller hvis tænd/sluk-knappen er "GUL" eller "BLINKER GULT", skal stikket straks sættes i en stikkontakt. HVIS enhederne er tilsluttet, OG der tændes for dem, vil tænd/sluk-knappen enten BLINKE GRØNT (hvilket angiver, at batterierne oplades eller LYSE GRØNT (hvilket angiver, at batterierne er opladet tilstrækkeligt til bærbar betjening. Hvis der slukkes for enheden, og den tilsluttes, oplades batteriet, og TÆND/SLUK-KNAPPEN BLINKER RØDT. Når batteriet er fuldt opladet, LYSER TÆND/SLUK-KNAPPEN RØDT og BLIVER VED MED AT LYSE. 6

7 PÅSÆTNING 1 Venstre ben afbildet 2 3 PÅSÆTNING AF LÆGMANCHET Vikl manchetten rundt om læggen, og fastgør velcrobåndet, så den sidder ordentligt fast. Sørg for, at manchetten sidder tæt til, men ikke for stramt. 4 Når begge manchetter er sat på benene, bør de se ud som på ovenstående billede. AKTIVERING AF UDSTYRET Når manchetterne er sat på benene, skal du TRYKKE PÅ og HOLDE den HVIDE tænd/sluk-knap inde i ca. et sekund, indtil der lyder et enkelt BIP, og lyset tændes på hver enhed. Sluk for enheden ved at TRYKKE PÅ og HOLDE den HVIDE tænd/sluk-knap inde i ca. et sekund, indtil der lyder TO BIP, og lyset slukkes. BRUG AF UDSTYRET Bemærk, at der lyder en summende lyd fra udstyret, når manchetterne pumpes op og begynder at stramme om dit ben. DET ER HELT NORMALT. Manchetterne pumpes op en gang i minuttet. Hvis du kan MÆRKE luft, der strømmer ud omkring benene, er det helt normalt. Denne funktion hjælper med at holde benene kølige. PUMPEALARMER Handling, hvis pumpens alarmer aktiveres Alarmerne hjælper med at sikre, at enhederne fungerer korrekt. KRITISK BATTERINIVEAU Hvis batterispændingen falder til under et kritisk niveau, stopper cyklen, der lyder en lydalarm, og ENHEDEN BLINKER GULT. Alarmen fortsætter i 30 sekunder (medmindre der slukkes for enheden, og der slukkes automatisk for enheden. LAVT TRYK ELLER LÆKAGE Hvis ALARMEN lyder, og den BLÅ LED blinker, er trykket for LAVT. Sørg for, at manchetten sidder tæt til på benet. Sluk for enheden, og tænd derefter igen, så alarmen nulstilles. FORSØG IKKE at reparere udstyret, hvis ALARMEN fortsat er aktiveret efter dette trin. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få en ny enhed. 7

8 RENGØRING OG DESINFICERING BEMÆRK! Kontrollér VenaPro-enheden før hver brug, og følg fremgangsmåden for rengøring og desinficering. ADVARSEL! Sluk for udstyret, og tag stikket ud af stikkontakten før og under rengøring eller desinficering og i forbindelse med opbevaring mellem brug. Se afsnittet om opbevaring for at få anvisninger vedrørende korrekt opbevaring. UNDGÅ AT NEDSÆNKE ENHEDEN I VÆSKE. Rengør pumpeenheden udvendigt med en blød klud, der er fugtet med sæbevand eller 70 % isopropylalkohol. Brug ikke slibende eller flygtige rengøringsmidler. Manchetterne må ikke kommes i tørretumbleren. Fjern ALDRIG enheden fra manchetten. Tør manchetterne af udvendigt med en blød klud, der er fugtet med sæbevand eller 70 % isopropylalkohol, og lad dem lufttørre. Enheden skal være helt tør før brug, hvilket sikres ved at lade den være slukket og frakoblet stikkontakten i 30 minutter efter rengøring eller desinficering. VEDLIGEHOLDELSE, BRUGEREN SKAL FORETAGE Udstyret indeholder ingen dele, der skal serviceres. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant. Kontrollér udstyret og alle dets dele for eventuelle skader, der kan være forekommet i forbindelse med transport eller generel håndtering, før hver brug (for eksempel flosset eller overskåret opladningskabel, revnet plastkabinet, iturevne manchetter osv.. Se billedet af VenaPro for at få en beskrivelse af delene. Forsøg ikke at sætte stikket i stikkontakten, hvis der er nogen form for skader. Undgå at udsætte enhederne for stød, f.eks. hvis pumperne tabes. Pas på, at der ikke kommer skarpe genstande i nærheden af benmanchetterne. Forsøg ikke at reparere enheden eller manchetterne, hvis en blære punkteres, eller hvis du opdager en lækage. Nye enheder kan fås via kundeservice. Undgå at folde eller krølle blæren i forbindelse med brug og transport af enhederne. Batteriet kan ikke udskiftes. Nye enheder kan fås via kundeservice. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få anvisninger vedrørende udskiftning af beskadigede dele. Dette udstyr er ikke beskyttet mod vand. Udstyret må ikke bruges, hvor der forekommer brændbare narkoseblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid. Enhedens genopladelige batterier kan ikke udskiftes på stedet. Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få en ny enhed, hvis der er problemer. OPBEVARING OG TRANSPORT Opbevares et tørt sted mellem -25 C (-13 F og +70 C (+158 F. Relativ luftfugtighed: % Atmosfærisk tryk: mmhg Opbevar ikke delene i direkte sollys. BORTSKAFFELSE Denne enhed er elektromagnetisk udstyr, der omfatter printplader og genopladelige batterier. Den må ikke bortskaffes på en losseplads. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse. Pumpestyreenhederne indeholder genopladelige batterier. Bortskaf ikke pumpeenheden sammen med almindeligt husholdningsaffald. Indlevér enheden på dit lokale genbrugscenter, eller kontakt den lokale kundeservicerepræsentant. 8

9 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC VenaPro er blevet testet og overholder grænserne for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC for medicinsk udstyr iht. IEC Disse grænser er fastlagt for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. Forsigtig! Elektromedicinsk udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og skal installeres og betjenes i henhold til disse anvisninger. Det er muligt, at høje niveauer af elektromagnetisk interferens (EMI, som skyldes udstrålet eller ledet radiofrekvens fra bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr eller andre stærke eller nærliggende kilder til radiofrekvens kan medføre forstyrrelser for systemet. Tegn på forstyrrelser kan omfatte forringelse eller forvrængning af billedet, usikre aflæsninger, manglende funktion for udstyret eller anden forkert funktionalitet. Hvis det forekommer, skal du undersøge området, hvor forstyrrelserne forekommer, og gøre følgende for at fjerne kilden/kilderne til forstyrrelserne: Sluk og tænd for udstyr i nærheden for at indkredse det udstyr, der forstyrrer. Flyt eller drej forstyrrende udstyr. Øg afstanden mellem det forstyrrende udstyr og dit system. Vær opmærksom ved brug af frekvenser, der er tæt på systemfrekvenserne. Fjern udstyr, hvor der kan forekomme EMI. Reducer strømmen fra de interne kilder, der er kontrol over (f.eks. personsøgesystemer. Mærk udstyr, hvor der kan forekomme EMI. Uddan de kliniske medarbejdere, så de kan genkende potentielle EMI-relaterede problemer. Fjern eller reducer EMI ved hjælp af tekniske løsninger (f.eks. afskærmning. Begræns brugen af personligt kommunikationsudstyr (mobiltelefoner, computere i områder med udstyr, hvor der kan forekomme EMI. Udveksl relevante EMI-oplysninger med andre, især ved evaluering af nyindkøbt udstyr, hvor der kan forekomme EMI. Køb medicinsk udstyr, der overholder EMC-standarderne i IEC (3 V/meter EMI-immunitet, begrænsning af interferensniveauet til 0,0014 V/meter. Tabeller med oversigt over elektromagnetisk kompatibilitet (EMC RF-emissioner i klasse A TABELLER MED OVERSIGT OVER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC RF-EMISSIONER I KLASSE B RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER VenaPro er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VenaPro skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. Emissionstest Overensstemmelse Retningslinjer for elektromagnetisk miljø RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 VenaPro bruger kun RF-energi til de interne funktioner. Derfor er RF-emissionerne meget lave og vil højst sandsynligt ikke forårsage interferens i elektronisk udstyr i nærheden. RF-emissioner CISPR 11 Klasse B VenaPro er egnet til brug i alle miljøer, herunder private hjem og bygninger, som er direkte tilsluttet et offentligt lavspændingsnetværk, der forsyner private bygninger med strøm. Harmoniske emissioner IEC Spændingsudsving IEC Klasse A Stemmer overens 9

10 RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET VenaPro er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VenaPro skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. Elektrostatisk afladning (ESD IEC Elektrisk hurtigt transient/ bygetransient IEC Udsving IEC Spændingsfald, korte afbrydelser og udsving i spændingen for indgangskabler IEC IEC testniveau ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømkabler ±1 kv for indgangs-/ udgangskabler ±1 kv differentialetilstand ±2 kv almindelig tilstand <5 % U T (>95 % fald i U T i 0,5 cyklus 40 % U T (60 % fald i U T i 5 cykler 70 % U T (30 % fald i U T i 25 cykler Immunitetstest Overensstemmelsesgrad ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømkabler ±1 kv for indgangs-/ udgangskabler ±1 kv differentialetilstand ±2 kv almindelig tilstand <5 % U T (>95 % fald i U T i 0,5 cyklus 40 % U T (60 % fald i U T i 5 cykler 70 % U T (30 % fald i U T i 25 cykler Retningslinjer for elektromagnetisk miljø Gulvene skal være af træ, cement eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være på mindst 30 %. Netspændingens kvalitet skal opfylde kravene til et typisk professionelt miljø eller hospitalsmiljø. Netspændingens kvalitet skal opfylde kravene til et typisk professionelt miljø eller hospitalsmiljø. Netspændingens kvalitet skal opfylde kravene til et typisk professionelt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af VenaPro ønsker fortsat brug ved strømafbrydelser, anbefales det, at VenaPro tilføres strøm fra en kontinuerlig strømkilde eller et batteri. Magnetiske driftsfrekvensfelter (50/60 Hz <5 % U T (>95 % fald i U T i 5 sek. <5 % U T (>95 % fald i U T i 5 sek. 3 A/m 3 A/m Magnetiske driftsfrekvensfelter skal have samme karakteristika som et typisk professionelt miljø eller hospitalsmiljø. IEC BEMÆRK! U T er vekselstrømsspændingen før påføring af testniveauet. 10

11 RETNINGSLINJER OG PRODUCENTERKLÆRING ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET VenaPro er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VenaPro skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. Ledet RF IEC Udsendt RF IEC IEC testniveau 3 Vrms 150 khz til 80 MHz 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Immunitetstest Overensstemmelsesgrad Retningslinjer for elektromagnetisk miljø 3 V Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på VenaPro, herunder kabler, end den anbefalede afstand, der er beregnet ud fra den gældende ligning for senderens frekvens. Anbefalet afstand 3 V/m d = 150 khz til 80 MHz d = 80 MHz til 800 MHz d = 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen udtrykt i watt (W ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede afstand angivet i meter (m. Feltstyrkerne fra faste RF-sendere, der er fastlagt gennem en elektromagnetisk undersøgelse a, må ikke være mindre end overensstemmelsesgraden i hvert frekvensområde b. Der kan forekomme interferens i nærheden af det udstyr, der er mærket med følgende symbol. NOTE 1: Ved 80 MHz og 800 MHz skal de højeste frekvensområder anvendes. NOTE 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske propagation påvirkes gennem absorptionen og refleksionen fra strukturer, genstande og mennesker. a Feltstyrkerne fra faste sendere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs og landmobile radiosystemer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse med henblik på at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor VenaPro bruges, overstiger den relevante RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at VenaPro fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i driften, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder at dreje eller flytte Venapro. b I hele frekvensområdet mellem 150 khz og 80 MHz skal feltstyrken være mindre end [V1] V/m. DEN ANBEFALEDE AFSTAND MELLEM DET BÆRBARE OG DET MOBILE RF-KOMMUNIKATIONSUDSTYR OG VENAPRO VenaPro er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor de udsendte RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af VenaPro kan medvirke til at undgå elektromagnetisk interferens ved at følge den minimumafstand mellem det bærbare og det mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere og VenaPro, der er angivet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Maksimal mærkeeffekt (udgangseffekt for senderen 150 khz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz Afstand i henhold til senderens frekvens m 800 MHz til 2,5 GHz W d = d = d = 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere, der har en maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede afstand d i meter (m bestemmes ved hjælp af den relevante ligning for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W ifølge senderens producent. NOTE 1: Ved 80 MHz og 800 MHz skal afstanden for de højeste frekvensområder anvendes. NOTE 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske propagation påvirkes gennem absorptionen og refleksionen fra strukturer, genstande og mennesker. 11

12 TEKNISKE DATA HOVEDENHED: Mål: 66 mm x 131 mm (2,6 X 5,2 Vægt: ca. 0,227 kg (0,5 lb Betjeningstilstand: Cyklisk Strømkilde: 7,4 V Li-ion-batteripakke (bestående af 2 celler på hver 3,7 V VIGTIGT! Oplad kun batterierne ved hjælp af den strømkilde, der følger med udstyret. STRØMFORSYNING: Klasse II, indgang: V AC, Hz, udgang: 10 V DC ved 1,1 A Anvend kun UL/ godkendte strømforsyninger fra DJO til brug i hospitalsmiljøer. UDGANG: Betjeningstilstand: kontinuerlig DRIFTSMILJØ FOR SYSTEMET: Temperatur: +5 C (41 F til +40 C (104 F Relativ luftfugtighed: % Atmosfærisk tryk: mmhg Højde: under m STANDARDINDSTILLINGER: Bentryk (ikke justerbart: 50 mmhg Cyklustid: 60 sekunder TOLERANCER: Tryk: ±5 % BATTERI: Dette udstyr drives af indbyggede Li-ion-batterier. BATTERIOPLADNING: Tager ca. 4 timer (fra afladet tilstand. GARANTI DJO, LLC udskifter VenaPro-enheder ved materiale- eller konstruktionsmangler i op til 60 dage eller 500 timer. Copyright 2014 InnovaMedHealth, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. VenaPro er et varemærke tilhørende Innovamed Health. Patentanmeldt. 12

13 KONTAKTOPLYSNINGER TIL KUNDESERVICE AUSTRALIEN DJO Australia PO Box 6057, Frenchs Forest DC, NSW 2086 Australien Tlf.: Fax: BENELUX DJO Benelux Welvaartstraat Herrentals Belgien Tlf.: +32 ( CANADA DJO Canada 6485 Kennedy Road Mississauga Ontario LST 2W4 Canada Tlf.: Fax: KINA DJO China A312 SOHO ZhongShan Plaza 1055 W. ZhongShan Road Shanghai, Kina Tlf.: Fax: DANMARK, FINLAND, NORGE OG SVERIGE DJO Nordic AB Murmansgatan Malmø Sverige Tlf.: Sverige: Tlf.: Norge: Tlf.: Finland: Tlf.: Danmark: FRANKRIG DJO France S.A.S. Centre Européen de Fret Mouguerre Frankrig Tlf.: +33 ( Fax: +33 ( TYSKLAND, ØSTRIG OG SCHWEIZ DJO Germany GmbH Merzhauser Str. 112 D Freiburg Tyskland Tlf.: Fax: INDIEN DJO Global India Regus RMZ Milenia Business Park 2 Campus 4B, 6th Floor, No 143, Dr.MGR Road Perungudi Chennai Indien Tlf.: ITALIEN DJO Italia Srl Via Leonardo Da Vinci 97 Trezzano Sul Naviglio Milano Italien Tlf.: Fax: SYDAFRIKA DJO South Africa (Pty Ltd Unit 1, Brackengate Business Park 5 on London Brackenfell, 7560 Cape Town Sydafrika Tlf.: SPANIEN DJO Ibérica Carretera de Corneliá, 144 1º 4ª Espluges de Liobregat Barcelona Spanien Tlf.: Fax: STORBRITANNIEN OG IRLAND DJO UK Ltd 1a Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XG Storbritannien Tlf.: +44 ( Fax: +44( USA DJO Global Inc Decision Street Vista CA USA Tlf.: Fax: DJO-EKSPORT ASIEN-STILLEHAVSOMRÅDET DJO Asia-Pacific Limited Unit 1905, 19/F, Tower II Grand Central Plaza 138 Shatin Rural Committee Road Shatin Hongkong Tlf.: Fax: EUROPA, MELLEMØSTEN OG AFRIKA DJO Benelux Welvaartstraat Herrentals Belgien Tlf.: +32 ( Fax: + 32 ( LATINAMERIKA DJO Global Inc Decision Street Vista CA USA Tlf.: Fax:

14 Højere standard inden for forebyggelse af DVT DJO, LLC 1430 Decision Street Vista, CA , USA MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland DJOglobal.com 30M100_A

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Forsigtig (ingen personskade)

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere.

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. 2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. LM01 R12 DA -system Brugermanual Forsigtig: Ifølge amerikansk (USA)

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

-brystkompressionssystem Brugervejledning

-brystkompressionssystem Brugervejledning -brystkompressionssystem Brugervejledning DA www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100666-05 A, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Tak, fordi du har

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Bemærk Vigtig information eller rådgivning.

Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Forsigtig (ingen personskade) Vær særlig forsigtig for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere