SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring"

Transkript

1 SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

2 Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme side 5 3. Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer Sundhedsberedskabets ledelse side 7 Kommunalt ansat sundhedspersonale side 7 Læger side 7 Tandlæger side 7 Apoteker side 7 Redningsberedskab side 7 4. Sundhedsberedskabets udfordringer Generelt side 8 Kommunens opgaver side 8 Ansvar og kompetence side 8 5. Beskrivelse af udvalgte konkrete handlinger i givne situationer 5.1. Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet Centrale personer i Sundhedsberedskabet er side 10 Den røde telefon side Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus side Sundhedsberedskabet ved CBRN-hændelser side Pandemisk influenza og noro-virus side Det kriseterapeutiske beredskab side Brand i bymæssig bebyggelse side Brand på plejecenter side Voldsomt snefald/isslag side 14 1

3 5.9. Orkan/stormflod side Strømsvigt på plejecenter og/eller i eget hjem side Hedebølge side Stort færdselsuheld side Samarbejdsparter regionalt Politimesteren (Fyns Politi) side 17 Region Syddanmark side 17 Atomberedskabet side Uddannelse af personalet i sundhedsberedskabet Uddannelse side 18 Øvelser side Implementeringsplan side 18 Bilag: 1. Organisation og telefontavle sundhedsberedskabets ledelse side Telefontavle sundhedsberedskabets personale side Oversigt over plejecentre kapacitet og materiel side 22 Action card : 5.1. Generel plan for alarmering side Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus side CBNR-hændelser side Kort instruks i forhold til at afbryde smitteveje side Hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved epidemier side Brandinstruks plejecenter side Voldsomt snefald/isslag side Orkan/stormflod side Strømsvigt på plejecenter eller i eget hjem side Anbefalede handlinger ved hedebølge side 32 2

4 1. Indledning Over sommeren 2008 blev den første foreløbige - sundhedsberedskabsplan for Nordfyns Kommune udarbejdet. Organisationen bag arbejdet var henholdsvis en styregruppe og en arbejdsgruppe. Der er afholdt 2 fælles møder i styregruppen og arbejdsgruppen, 3 møder i arbejdsgruppen alene, og et afsluttende møde i styregruppen, for at få de sidste formuleringer på plads. Arbejdsgruppen holdt forud for dette møde et møde, hvor beredskabschef Johnny Lagoni og indsatsleder Jan Jessen deltog. Dette for at koordinere arbejdet med sundhedsberedskabsplanen og den overordnede beredskabsplan, som er under udarbejdelse. Styregruppen: Social- og arbejdsmarkedschef Ulla Andersen Sundhedschef Flemming Lassen Ældrechef Lis Kjelstrup-Hansen Områdeleder Elin Dalsgaard Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen Ledende sygeplejerske Ruth Kellebjerg Arbejdsgruppen: Gruppeleder Käte Sindholm Gruppeleder Heidi Kirkegaard (erstattede Helle Nielsen) Gruppeleder Sonja Rasmussen Leder på Søbo Jeanie Bruun Sygeplejerske Helle Hauge Rasmussen Sygeplejerske Mitzie Pedersen Praksiskoordinator Agnete Sjøholm Ledende sygeplejerske Ruth Kellebjerg (koordinator for arbejdsgruppen) 3

5 2. Om sundhedsberedskabsplanen Lovgrundlag Nordfyns Kommune skal ifølge gældende lovgivning og bekendtgørelser udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Regelgrundlaget for planlægningen er: Sundhedsloven (LOV nr. 546 af 24. juni 2005) Beredskabsloven (LBK nr. 137 af 1. marts 2004) Epedimiloven (LOV nr. 114 af 21. marts 1979) Lægemiddelloven (LOV nr af 12. december 2005) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale sundhedsberedskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. (BEK nr. 977 af 26. september 2006) Grundlaget for sundhedsberedskabsplanlægning består således af flere dele: vejledninger og retningslinier, der er udsendt fra centralt og regionalt niveau, et grundigt kendskab til de lokale forhold, herunder skabelsen af synlighed over kontakttelefonnumre, indkvarteringsmuligheder og synliggørelse af sundhedspersonalets pligter og ansvar i en katastrofesituation. Kommunens overordnede Beredskabsplan og Akut Medicinsk Koordinationscenter s (AMK) indsats i en katastrofesituation Kommunen skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan på baggrund af nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering og skal beskrive kommunens målsætninger for sundhedsberedskabet, herunder for: Indsats overfor ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem. Samarbejde med region og omkringliggende kommuner om sundhedsberedskabet. Kommunikation mellem personer, der deltager i sundhedsberedskabet, herunder regionens aktører. For kommunens vedkommende drejer det sig bl.a. om de praktiserende læger. Aktivering af kommunens sundhedsberedskab, herunder samarbejde med AMK i regionen. Kvalitet og kvalitetssikring. Kommunens uddannelses- og øvelsesvirksomhed på sundhedsberedskabsområdet. Definition Sundhedsberedskabet defineres som sundhedsvæsnets evne til at kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. - udover det daglige sundhedsberedskab - såvel ved fredstidskatastrofer som under krise eller krig. Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, sundhedsberedskabet i den primære sundhedstjeneste og lægemiddelsundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen er en integreret plan, som skal anvendes af sundheds- og ældreafdelingen ved løsning af de kommunale sundhedsberedskabsmæssige opgaver såvel i hverdagen ved længerevarende driftsforstyrrelser, katastrofer og under krise- eller krigssituationer. Endvidere skal planen kunne anvendes af andre myndigheder og instanser, som i en beredskabssituation kan blive involveret i løsningen af de kommunale sundhedsberedskabsopgaver. Formål Formålet er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe Kommunen, og dens borgere, tilbage til en normaliseret situation. Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er endvidere at sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation. 4

6 Opgaver De overordnede opgaver for kommunens sundhedsberedskab omfatter: Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem. Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning for sygehusene Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme Plejeopgaver i relation til en hedebølgesituation Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp. Proces Fokus for sundhedsberedskabet er borgerens sikkerhed og sundhed i en ekstraordinær situation, det være sig hvad enten der er tale om f. eks. en brand på et plejecenter i kommunen, en større trafikulykke i regionen eller en national katastrofe. Sundhedsberedskabet aktiveres normalt 3 steder fra, nemlig Kommunens egne ansatte ved f.eks. brand på plejecenter, uvejr o.l. Kommunens civile beredskab Akut Medicinsk Koordineringscenter Den overordnede aktør i sundhedsberedskabet er regionens AMK, som alarmeres når Alarmcentralen for Region Syddanmark skønner, at der er flere end 7-10 tilskadekomne ved en ulykke. Første modtager af tilskadekomne er sygehusene i regionen. AMK er sundhedsberedskabets væsentligste aktør i en større katastrofesituation, idet det er her sygehusenes beredskab koordineres, og det er herfra der evt. iværksættes ekstraordinær udskrivelse fra sygehusene. AMK kan udsende læger/udrykningshold i den udstrækning, der er behov for det. Information formidles fra AMK. AMK vurderer behovet for medicinsk assistance fra den primære sundhedstjeneste og alarmerer den primære sundhedstjeneste, når det skønnes nødvendigt. AMK vil i forbindelse med alarmen tilkendegive, i hvilket omfang, der er behov for det kommunale sundhedsberedskabs indsats. I region Syddanmark skønnes det at op til de første 100 tilskadekomne vil kunne rummes på sygehusene uden at indkalde eget personale ekstraordinært. Der skal altså langt flere tilskadekomne til, inden kommunens sundhedsberedskab f.eks. liver bedt om at tage imod førudskrevne patienter. Efter alarmen er det også AMK s opgave at afvarsle beredskabet og sikre erfaringsopsamling. Såfremt der i forbindelse med en indsats i sundhedsberedskabet er brug for at rekvirere utensilier (senge, madrasser, personlige værnemidler, vejhjælp etc.) rettes henvendelse til det civile beredskabs vagttelefon. Sundhedsberedskabsplanens ramme Sundhedsberedskabsplanen er en naturlig integreret del af Nordfyns Kommunes Beredskabsplan, der dels beskriver kommunen, beskriver trusselsvurderinger m.v. samt i tilfælde af større katastrofer - tager højde for opgaver som at administrere rationeringsordninger at arrangere folkebespisning at fremskaffe og fordele arbejdskraft i samarbejde med arbejdsformidlingen at udføre ekstraordinære begravelsesforanstaltninger at sikre særlige kulturelle værdier og arkivalier at holde borgerne informeret at etablere ekstraordinær pasning af børn, hvis forældre gør tjeneste i totalforsvaret at løse opgaver i den primære sundhedstjeneste i samarbejde med amtskommunen og dens institutioner at etablere omsorgsforanstaltninger for evakuerede, husvilde og flygtninge at etablere nødundervisning med reduceret lærerstab at tilvejebringe nødforsyninger (energimidler, materialer, fødevarer m.m.) at gennemføre manuelle nødprocedurer, når Edb-systemer ikke fungerer, for de funktioner, der fortsat skal kunne gennemføres at sikre manuelle registre 5

7 at foranledige sikringsrum ryddet og klargjort Planen skal i øvrigt ses i sammenhæng med Region Syddanmarks Beredskabsplan, som blandt andet beskriver sundhedsberedskabet på sygehusene i regionen. Denne plan foreligger ikke i skrivende stund, men når den offentliggøres vil nærværende sundhedsberedskabsplan skulle justeres og tilrettes i relation dertil. Ligeså er det forudsat, at kommunernes sundhedsberedskabsplaner kan ses i sammenhæng med nabokommunernes. For Nordfyns Kommune er det sundhedsberedskabsplaner i henholdsvis Middelfart, Odense, Kerteminde og Assens kommune. 6

8 3. Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer Sundhedsberedskabets ledelse Sundhedsberedskabets ledelse på det overordnede strategiske og taktiske niveau består af social- og arbejdsmarkedschefen, myndighedschefen, sundhedschefen, ældrechefen, områdeleder for ældreområdet og den ledende sygeplejerske. Sundhedsberedskabets ledelse på det operationelle niveau består af den ledende sygeplejerske, leder for aktivitet og træning, gruppeledere for personalet i frit-valg samt leve- /bomiljøer og plejecentre incl. aflastningspladser. Se bilag 1 for opgavefordeling, kontakttelefonnumre og adresser m.v. Kommunalt ansat sundhedspersonale: 39 sygeplejersker (incl. visitatorer og forbyggelseskonsulenter) placeret i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø (sygeplejersker) samt på Søndersø Rådhus (visitatorer) og på Fredensbocentret (forebyggelseskonsulenter). Hertil kommer 9 sundhedsplejersker, 8 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter som udtryk for personale med mellemlang videregående uddannelse i sundhedsafdelingen, myndighedsafdelingen og i sundhedsplejen. For så vidt angår personale med erhvervsfaglig uddannelse på sundhedsområdet er ansat ca. 90 social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og 360 social- og sundhedshjælpere/ hjemmehjælpere. I den sidste gruppe indgår tillige et mindre antal ufaglærte. Kommunen har døgndækning for så vidt angår sygeplejersker og social- og sundhedspersonale. Se bilag 2 for telefonnumre til personalet i sundheds- og ældreafdelingen. Læger Der er 1 lægehus og 2 enkeltmandspraksiser i Bogense, 2 lægehuse og 1 enkeltmandspraksis i Otterup samt 2 lægehuse samt 2 enkeltmandspraksiser i Søndersøområdet incl. Morud. De praktiserende lægers rolle i sundhedsberedskabet mangler beskrivelse. Desuden er 2 lægekonsulenter, Jan Buttrup Larsen og Jonna Hansen tilknyttet social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Tandlæger Der er 4 kommunale tandplejere placeret i henholdsvis Bogense, Morud, Otterup og Søndersø. Hertil kommer 6 private tandlægeklinikker. Tandlægernes rolle i sundhedsberedskabet mangler beskrivelse. Apoteker Der er 3 apoteker i kommunen placeret i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Apotekernes rolle i sundhedsberedskabet mangler beskrivelse. Redningsberedskab Der er ambulancestationer i Bogense og Otterup. Der er sygehuslægebil i Odense og Brenderup. 7

9 4. Sundhedsberedskabets udfordringer Generelt Bilag 3 skitserer i skematisk form nogle af de typer af hændelser, som et sundhedsberedskab skal kunne forholde sig til som en del af et større katastrofeberedskab, eller som en intern kommunal indsats i forbindelse med ulykker af mere lokal karakter. I bilaget er angivet, hvilke hændelser, vi i Nordfyns Kommune har valgt at fokusere på i denne udgave af sundhedsberedskabsplanen og hvilke hændelser, vi umiddelbart anser for usandsynlige på Nordfyn. Skitsen opererer med begreberne varslede og uvarslede hændelser:over for uvarslede hændelser er der behov for et stående sundhedsberedskab, der hurtigt kan indsættes. Da hverken tid, sted eller øvrige forhold normalt vil være kendt på forhånd. Der er derfor behov for en sundhedsberedskabsplanlægning af generel karakter. Over for varslede hændelser kan det stående sundhedsberedskab suppleres med et sundhedsberedskab med en noget længere klargøringstid. I disse situationer har sundhedsberedskabsplanlægningen en anden karakter end ved de uvarslede hændelser. Der er på forhånd behov for planer med henblik på generel aktivering af sundhedsberedskabet, og i den konkrete situation kan planlægningen rettes direkte mod den varslede hændelse. Kommunens opgaver Det er kommunens opgave at medvirke til at begrænse de direkte skader samt afledte hændelser som er en følge af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opgaverne kan opdeles i: Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare på liv eller førlighed, som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation. Vitale opgaver: Når de tilgængelige ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af daglige opgaver til fordel for vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet. Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via regionens AMK og/eller det civile beredskab. Det skal iagttages, at det ikke kun handler om at passe de syge og tilskadekomne i f.eks. ekstraordinært oprettede pladser, men også at sørge for mad, vandforsyning, medicin, varme m.v. Ansvar og kompetence Den politiske og administrative organisationsplan har været gældende siden 1. januar Den til enhver tid gældende organisationsplan fremgår af Nordfyns Kommunes hjemmeside og intranettet. Den normale politiske og administrative organisation søges fastholdt længst muligt i en ekstraordinær situation, hvor sundhedsberedskabet aktiveres. Det kan blive nødvendigt at indsnævre beslutningsprocessen, såvel politisk som administrativt. Lov om kommunernes styrelse åbner mulighed herfor i 69, hvor kommunalbestyrelsens, økonomiudvalgets og borgmesterens ansvar og kompetence er angivet i en krise-/krigsorganisation. For så vidt angår ændrede ledelseskompetencer i den administrative organisation vil dette blive konkret meddelt i det omfang, at ansvar og kompetence ikke fremgår af sundhedsberedskabsplanen. I en situation, hvor det civile beredskab er repræsenteret på et ulykkessted ved f.eks. brandvæsen, lægeambulance og/eller redningsmandskab skal personalet i sundhedsberedskabet uophørligt følge de anvisninger, som indsatsleder, læge eller den/de 8

10 bemyndigede under indsatsen giver. AMK har det overordnede ansvar for koordineringen af sundhedsberedskabet. Se herom på side 5. De enkelte forvaltninger er forpligtiget til at kende opbygning og indhold således, at kommunen og de ansatte kan yde en maksimal indsats i en beredskabssituation, der overstiger kommunens daglige formåen. I en sundhedsberedskabssituation skal kommunens organisation omstilles til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære opgaver der uvægerligt vil opstå. Denne omstilling af den kommunale organisation kan indebære, at normale kompetenceforhold ændres i et vist omfang, og at opgavernes løsning må finde sted under ændrede vilkår. Alle kommunens ansatte er forpligtet til at gøre deres yderste for at medvirke til, at kommunen kan løse sine opgaver i en ekstraordinær situation, mens sundhedspersonalet og ledere ansat i sundheds- og ældreafdeling er særligt forpligtet til at give møde på opfordring eller uopfordret. 9

11 5. Beskrivelse af udvalgte konkrete handlinger i givne situationer. Nedenfor er udvalgt nogle hændelser, hvor der er udarbejdet specifikke anvisninger for handlinger i sundhedsberedskabet. for hver hændelse er beskrevet hvem der (normalt) alarmerer sundhedsberedskabet erfaringer med risiko for at den givne hændelse opstår og under hvilke omstændigheder generelt om hændelsen henvisning til sundhedsberedskabets action cards : 5.1. Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet 5.2. Modtagelse og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus 5.4. Forholdsregler i forbindelse med epidemier 5.7. Brand på plejecenter 5.8. Voldsomt snefald/isslag 5.9. Orkan og stormflod Strømsvigt på plejecenter/hos hjælpeløse i eget hjem Hedebølge 5.1. Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet. Alarmering af sundhedsberedskabet sker på beredskabstelefonen, som er hos en af kommunens sygeplejersker døgnet rundt. Alle relevante telefonnumre er kodet ind i telefonen. Centrale personer i sundhedsberedskabet: Social- og arbejdsmarkedschefen er overordnet ansvarlig på det strategiske niveau og kontakt til det politiske system og øvrige forvaltninger. Sundhedschefen og ældrechefen er overordnet ansvarlige på det taktiske niveau. Leder arbejdet i sundhedsberedskabet. Myndighedschefen, som medvirker i koordineringen af arbejdet på det strategiske og taktiske niveau. Beredskabschefen er central figur i Nordfyns Kommunes samlede civile beredskab, men ikke direkte medlem af sundhedsberedskabets ledelse. Den ledende sygeplejerske, leder af aktivitet og træning samt områdeleder for frit-valg er ansvarlige for den daglige opgaveløsning på det operationelle plan og de opgaver i sundhedsberedskabet, som de bliver bedt om at løse. Alle ansatte med sundhedsfaglig baggrund har pligt til at give møde, hvis/når det overhovedet er dem muligt, når sundhedsberedskabet er alarmeret. Den røde telefon Kommunens beredskabstelefon ( den røde telefon, mobil ) er omdrejningspunktet for sundhedsberedskabsplanen. Telefonen er alarmcentralens, AMK s, vagtlægecentralens og det civile beredskabs vej til kontakt til kommunen i en alarmsituation. Telefonen er bemandet døgnet rundt, idet den befinder sig hos sygeplejerskerne i Søndersø, hvorfra døgnberedskabet i hjemmeplejen udgår. Den røde telefon må ikke bruges til andet end som beredskabstelefon. Der udarbejdes instruks for medbringen, opladning og afprøvning af telefonen, ligesom der foreligger klar instruks for, hvad dén sygeplejerske, der tager telefonen, skal gøre. 10

12 5.2. Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus Sundhedsberedskabet alarmeres via AMK. Indsatsen er varslet, men forberedelsen af indsatsen er kompleks og tiden vil normalt være/føles at være knap. Region Syddanmark skønner, at Nordfyns Kommunes andel af førudskrevne i en katastrofesituation næppe vil overstige 10 patienter. Bilag 3 viser, hvor mange førudskrevne, der kan rummes ekstraordinært på det enkelte plejecenter, idet der er tænkt på fællesarealer, træningsfaciliteter og mødelokaler, hvor patienter kan modtages uden at fortrænge de faste beboere fra deres hjem. Vi har valgt at medtage skønnet over alle muligheder for ekstraordinær indkvartering af plejekrævende patienter/borgere, idet vi medtænker den situation, som ingen har imødeset, eller hvor et helt plejecenter må evakueres og beboerne herfra genhuses lokalt. I forbindelse med ekstraordinær udskrivelse opdeler sygehusene patienterne i 3 grupper: 1. Patienter, der kan udskrives til eget hjem med/uden medicinsk udstyr og med/uden lægemidler, men uden hjemmepleje. 2. Patienter, der kan udskrives til eget hjem med hjemmepleje/hjemmesygepleje. 3. Patienter, der kan udskrives til plejeinstitution. Kommunen er udover at modtage ekstraordinært udskrevne pligtig til at medvirke til at så få som muligt indlægges, mens sygehusberedskabets indsats foregår. Vi må endvidere være forberedt på at der vil være borgere hvis behandling udskydes og som i givet fald kan have brug for en mere intensiv indsats end planlagt. Disse borgere vil evt. få behov for midlertidigt ophold på en plejeinstitution i kommunen. I daglig praksis har kommunen ikke lager af lægemidler på sygeplejedepoterne, hvorfor samarbejdet med apotekerne skal beskrives snarest. Vi har et mindre depot af forbindsstoffer og sygeplejeartikler, men vi skal snarest have beskrevet grænsedragningen mellem det civile beredskabs ydeevne og forpligelse. Evt. behov for særlige aftaler med Kirudan (forbindsstoffer m.v.) og Zealand Care (plejesenge og hjælpemidler) om levering af større mængder utensilier med kort varsel, skal ligeledes være på plads. Planlægningen for modtagelse af ekstraordinært udskrevne er beskrevet i action card Sundhedsberedskabet ved CBRN-hændelser. CBRN-hændelser (= hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart materiale) i sundhedsvæsenet er den del af sundhedsberedskabet, der skal kunne begrænse og afhjælpe hændelser med kemikalier, biologiske agentia, radiologisk og nukleart materiale. Det vil altid være AMK, der bestiller ydelser hos kommunens sundhedsberedskab ved CBRN-hændelser. Sådanne hændelser kan forekomme ved større ulykker, naturlige epedimier, eller være pludseligt opståede uforklarlige sygdomsudbrud og/eller terrorangreb. Der kan være tale om situationer, hvor der er et konkret skadested, eller ved terror, et gerningssted og situationer, hvor der ikke er noget skadested/gerningssted. Se Action Card 5.3. Kommunens opgave vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet. Desuden er der en vis sandsynlighed for, at de praktiserende læger og evt. hjemmesygeplejen kan komme i direkte kontakt med patienter, som har været udsat for CBRN-disponering. Der skal opsættes skilte med adgang forbudt ved indgangsdøre til administrationsbygninger og plejecentre, såfremt selvhenvendere ville udgøre en trussel mod ansatte og beboere i en given situation. 11

13 Kommunens ansatte skal forholde sig i ro og borte fra skadesstedet, indtil der formelt rettes henvendelse til beredskabstelefonen fra AMK, eller det civile beredskab med besked om, hvad vi skal gøre. Der er ikke udarbejdet action card for CBRN-hændelser, idet action card 5.1. suppleret med de konkrete anvisninger, der gives i den givne situation, formentlig er dækkende. Derudover er jævnlig obligatorisk undervisning i håndhygiejne suppleret med daglig kollegial agtpågivenhed et vigtigt instrument i den forebyggende indsats. Arbejdsgruppen bemærker, at der i kommunen findes flere virksomheder, som i en uheldig situation kan give anledning til en CBRN-hændelse, hvorfor sundhedsberedskabet når den overordnede beredskabsplan foreligger bør opdateres Pandemisk influenza og noro-virus Alarmering af sundhedsberedskabet sker fra AMK. Planlægningen af sundhedsberedskabet på CBRN-området omfatter planlægning af sundhedsberedskabets håndtering af udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme. Sundhedsstyrelsen har specifikt udsendt vejledning vedrørende pandemisk influenza. Engelske skøn omsat til danske forhold indebærer for Nordfyns kommune, at der i de to uger, hvor influenzaen er på sit højeste ca. vil være knap 310 kontakter til de praktiserende læger på Nordfyn (1.000 pr borgere). Den særlige udfordring for sundhedsafdelingen og ældreafdelingen, er at personalet i denne periode også i et eller andet omfang vil være syge det er dog en situation, vi kender og er vant til at håndtere. I den mindre målestok har vi 2006 haft et mere generelt udbrud af noro-virus på et af vore plejecentre og vi støder med jævne mellemrum på borgere, som vi er, eller har, været i kontakt med og som viser sig at være inficeret. I det omfang, vi er uvidende, kan vi som plejepersonale meget let komme til at starte en epidemi. Arbejdsgruppen har derfor fundet det relevant at beskrive forholdsregler vedrørende hygiejne, desinfektion, rengøring og affald i action card 5.4. Arbejdsgruppen bemærker i øvrigt, at i fald regionen i forbindelse med en CBRN-hændelse, eller i fald en større epidemi internt i kommunen, tilsiger samling af de inficerede borgere så ville Fredensbo plejecenter i Særslev være en mulighed for at indrette en akut karantænefacilitet. Der henvises i øvrigt til bilag 31.5 i Bilag til håndbog om sundhedsberedskabsplanlægning, der indeholder Vejledning til kommunernes sundhedspersonale om håndtering af pandemisk influenza. Se action card Det kriseterapeutiske beredskab Det er en del af regionens forpligtelse at stille et kriseterapeutisk beredskab til rådighed for mennesker, der har været udsat for en voldsom hændelse. Reaktionerne kan vare i timer, dage eller uger, men uden støtte kan de hos nogle mennesker vare længere, bryde ud efter kortere eller længere tid og i værste fald blive invaliderende og livstruende. 12

14 Hjælpen kan bestå i omsorg, støtte, aflastning eller egentlig professionel intervention eller sågar terapi. Nedenfor gengives tekst fra Håndbog for sundhedsberedskabsplanlægning ud fra den betragtning, at uanset om sundhedsberedskabet er alarmeret eller ej, kan kommunens sundhedspersonale komme i situationer, hvor brandvæsen, politi eller andre myndigheder er i aktion i kommunen i forbindelse med ulykker. Der er en forventning om, at vi hjælper, hvor vi kan. Indsatslederen afgør om der er behov for hjælp udover det, der allerede er sat i værk. Omsorg består blandt andet i at hjælpe den berørte væk fra skadestedet og placere vedkommende i et sikkert, roligt område samt tilbyde tæppe, mad og drikke. Støtte ydes ved venligt og tålmodigt at lytte til den berørte, der ofte har brug for at gentage hændelsesforløbet mange gange. Hjælperen skal ikke være belærende, omklamrende, bebrejdende, bagatelliserende eller give urealistiske løfter, men lytte og indgive håb, samt løbende give korte beskeder om, hvad der faktuelt er sket, ex. huset er brændt og ambulancen er på vej. Aflastning ydes ved at give praktisk hjælp til den berørte f.eks. ved at hjælpe vedkommende med at komme hjem. Der kan være behov for at kontakte et familiemedlem eller en ven, som kan hjælpe den berørte hjem og efterfølgende aflaste denne ved at bistå med praktiske gøremål i hjemmet. Pårørende og/eller venner anbefales, alt efter behovet hos den berørte, at fortsætte krisestøtten i hjemmet. Det kan være hensigtsmæssigt at udlevere skriftligt informationsmateriale om forventelige reaktioner, eksempelvis søvnløshed og mareridt samt om hvilke reaktioner, der bør medføre henvendelse til egen læge, eller til regionens krisestøtte, f.eks. en psykiatrisk skadestue Brand i bymæssig bebyggelse Brandvæsenet alarmeres og tager stilling til, om kommunens sundhedsberedskab skal inddrages. Det sidste eksempel på en større brand i kommunen var 2007, da Købmandsgården i Bogense brændte. Sundheds- og ældreafdelingen blev ikke involveret dengang. Men vi har i alle 3 købstæder gamle kvarterer, hvor husene er sammenbygget, eller ligger meget tæt, og hvor en ukontrollabel brand ville kunne involvere rigtig mange mennesker. Brandvæsenet er den primære aktør ved brande store såvel som små. Ved større brande kan sundhedsberedskabet alarmeres, f.eks. om hjælp i ledelsen af sundhedsberedskabetet, til førstehjælp eller med henblik på at finde husly til evakuerede/genhusning. Det sidste vil som regel være en opgave for de sociale myndigheder i kommunen Brand på plejecenter Branden vil typisk opdages af det tjenstgørende personale, der alarmerer brandvæsenet. Brand på et af vore 7 ældre-centre/leve-bo-miljøer er et muligt scenarium. I og med at disse enheder er beboet af hjælpeløse, eller delvist hjælpeløse mennesker, må beredskabet være i orden, da vi har ansvaret for at disse mennesker ikke kommer til skade eller mister livet. Hvert enkelt plejecenter og ældrevenlige boliger grupperet omkring ældrecentre, skal have en skriftlig evakueringsplan samt plan for alarmering af eksterne og interne aktører. Normalt vil en brand ikke aktivere sundhedsberedskabet udover det personale, som er i vagt/ansat på plejecentret. Det er derfor nærmeste leder eller hvis denne ikke kan træffes den ansvarshavende sygeplejerske, der sammen med brandvæsen og evt. politi - leder indsatsen i den akutte situation. 13

15 Efterfølgende kan sundhedsberedskabet blive involveret m.h.p. genhusning af beboere fra den ramte institution. Dette vil normalt ske på andre institutioner i kommunen. Sundhedsberedskabsledelsen træffer beslutningen. Den vigtigste indsats for sundhedsberedskabet i forebyggende øjemed, er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser/undervisning i, hvordan en brand håndteres. Se action card Voldsomt snefald/isslag. Voldsomme vejrlig er i dagens Danmark en varslet hændelse i det omfang, der er nogen, der lytter til de hyppige underretninger i pressen om vejret. Den ledende sygeplejerske, områdeleder for frit-valg samt myndighedsafdelingen, er tilmeldt beredskabsstyrelsens SMS-tjeneste, som advarer med besked om, hvor og hvornår samt hvorfor en ekstraordinær indsats kan være påkrævet. I Danmark drejer det sig som regel kun om en enkelt nat/et enkelt døgn, inden de offentlige veje er farbare igen. Arbejdsgruppen kan huske en enkelt uge 8 for ca. 10 år siden, hvor det tog længere tid. Hidtil har voldsomt snefald været håndteret af den enkelte leder i samarbejde med personalet og kommunens vejvæsen, hvor vagthavendes telefonnumre hvert år meldes ud, når vinteren nærmer sig. Fodtøj indgår ikke i kommunens uniforms-pakke, men den enkelte medarbejder bør tilrådes at medbringe gode støvler og evt. ekstra varmt tøj i bilen i vintermånederne, når det er frost. Det er ekstra vigtigt, at bilen er fyldt op med diesel ved vagtens start, og der er selvsagt vinterdæk på bilen. Kommunen kan derudover bidrage med, at der findes et varmt tæppe, en skovl og sække til at lægge under et fastkørt hjul i bilerne. Så vidt personalet. Vi har dog borgere, der bor langt fra offentlig vej, og som ikke har andet håb, end at der er en behjertet nabo med en traktor, der vil rydde privatvejen, eller at vente på, at tøvejr sætter ind og smelter sneen. Og vi har borgere, for hvem det vil være fatalt at undvære hjælp blot et enkelt døgn, eller endda få timer. Action card 5.8. omhandler disse borgere 5.9. Orkan/stormflod Voldsomme vejrlig er i dagens Danmark en varslet hændelse i det omfang, der er nogen, der lytter til de hyppige underretninger i pressen om vejret. Således også orkan og stormflod. Den ledende sygeplejerske, områdeleder for frit-valg samt myndighedsafdelingen, er tilmeldt beredskabsstyrelsens SMS-tjeneste, som advarer med besked om, hvor og hvornår samt hvorfor en ekstraordinær indsats kan være påkrævet. Ved stormen i 1999 kunne meteorologerne helt fra morgenstunden sige ret præcist, at der kom en storm, at den ville blive med stor styrke, hvornår den kom samt hvornår den løjede af. Nordfyns Kommune har lange kyststrækninger med mange sommerhuse, som kan være udsatte over for stormflod. Desuden er der havnen i Bogense, hvor en stormflod også kan føre til voldsomme hændelser og tilskadekomst. Handlemuligheder og pligter vil være som under snestorm, d.v.s. overvej om der er borgere, der skal tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan klare at komme væk fra faren, 14

16 og/eller fordi de vil være i risiko, hvis personalet forhindres i at gennemføre sædvanlig pleje, omsorg og praktisk bistand. Er der tale om sommerhusgæster vil første trin i nødplanen være at opfordre dem til at tage hjem. Ved en større stormflod eller oversvømmelse vil politi, falck og det lokale beredskab være på stedet og sundhedsberedskabet alarmeres formentlig først i det øjeblik, der er behov for hjælp til førstehjælp, kriseterapeutisk indsats eller midlertidigt ophold for evakuerede. Se action card Strømsvigt på plejecenter eller i eget hjem Strømsvigt sker jævnligt, herunder også strømsvigt på ældrecentre, og i boligområder, hvor borgere afhængig af medicinsk, strømforbrugende udstyr har ophold. Normalt er strømsvigt kortvarige, men det er dog vigtigt, at sundhedsberedskabet gør sig overvejelser om, hvordan situationen gribes an. På det enkelte plejecenter, skal det beskrives om der findes nødgeneratorer, og hvordan de i givet fald startes. Ligeså skal det for hver enkelt borger, der betjener sig af elektrisk, medicinsk udstyr være beskrevet, om, og i givet fald hvor længe, apparatet kan køre på nødstrøm. Der bør være en batteridrevent transistor på plejecentrene, så det er muligt at modtage offentlig information under et længerevarende strømsvigt. Et strømsvigt vil have konsekvenser for Elektrisk medicinsk udstyr, f.eks. respiratorer, dialyseapparater, trykaflastende madrasser Elevatorer og lifte Lys TV, radioer og computere Kaffe/te og evt. madforsyning Se action card Hedebølge Den danske meteorologiske definition på en hedebølge er, når gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 28ºC. Varmt vejr og hedebølge kan give ubehag, og i værste fald hedeslag. Hedeslag kan komme langsomt. For nogle er det svært at opdage i tide, at de er ved at nå en kritisk overophedning. Hedeslag er en livsfarlig tilstand. Mange af de borgere, som kommunens sundhedspersonale er i kontakt med, er udsatte: Særligt udsatte er borgere over 65 år. Borgere med en kronisk sygdom, der gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst. Borgere, der bruger medicin, der gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst. Borgere, der bruger medicin, der ikke tåler temperaturer over 25ºC. Borgere, der vælger at drikke alkohol i varmen. Borgere, der har en kronisk sygdom, hvor luftforurening og høje lufttemperaturer kan forværre deres symptomer. 15

17 Hvis der er temperaturer højere end sædvanligt både dag og nat, er det særligt kritisk, fordi det kan være vanskeligt at blive kølet ned om natten. Luftfugtigheden har en betydning for, hvor belastende varmen er. Jo højere luftfugtigheden er i kombination med høje lufttemperaturer, jo sværere bliver det for kroppen at komme af med varmen. Borgere, der under normale temperaturforhold klarer sig selv, kan også have brug for ekstra opmærksomhed samt omsorg i varmt vejr og hedebølge. Det er f.eks. ældre, der bor alene, demente eller psykisk ustabile personer. Symptomer som uklarhed, konfusion, dehydrering og svag puls, er faresignaler. Se action card Stort færdselsuheld Politi, Falck og evt. det lokale beredskab vil være på stedet, og sundhedsberedskabet alarmeres først, hvor der måtte opstå behov for assistance til førstehjælp, omsorg til kriseramte, eller midlertidigt ophold til tilskadekomne/evakuerede. Procedurerne følger således de afsnit i beredskabsplanen, der beskriver disse indsatser. 16

18 6. Samarbejdsparter regionalt Politimesteren (Fyns Politi) Politiets fredsmæssige beredskabsplan omhandler politiets ansvarsområde, og har været et udgangspunkt for kommunens beredskabsplan. Politiet og AMK koordinerer den samlede indsats ved større skader. Region Syddanmark Regionen varetager den primære planlægning af sygehusberedskabet. Som et af de vigtigste områder kan nævnes sundhedsberedskabet inden for den primære sundhedstjeneste, som omfatter alt sundhedspersonale uden for sygehusene. Her er det forudsat, at Region Syddanmark varetager den overordnede planlægning, og kommuner, og herunder Nordfyns Kommune navnlig, skal planlægge for, hvordan patienter, der ekstraordinært udskrives fra sygehusene, kan blive passet af det sundhedspersonale, som kommunen har til rådighed. Atomberedskabet Varsling af befolkningen sker ved anvendelse af sirenesignalet, der betyder Vigtig meddelelse", gå inden døre og lyt til Danmarks Radio. Signalet afgives med beredskabsstyrelsens sirener i de(t) truede område(r). 17

19 7. Uddannelse af personalet i sundhedsberedskabet Én af hovedkonklusionerne i den nationale Sårbarhedsudredning fra 2004 er, at øvelsesvirksomheden indenfor sundhedsvæsnet bør intensiveres og kvalificeres, og at sundhedsberedskabet i højere grad skal betragtes, som en integreret del af sundhedsvæsenets virke. Det fremgår også, at den primære sundhedstjeneste, så vidt muligt, bør inddrages i øvelsesaktiviteten. Det anbefales således, at der i højere grad finder systematisk øvelsesaktivitet sted på tværs af sektorerne, herunder øvelser, som omfatter større og/eller flere samtidige hændelser. Uddannelse og øvelser, er samtidig et vigtigt led i kvalitetssikring og evaluering/kvalitetsforbedring af Nordfyns Kommunes sundhedsberedskab. Uddannelse 1. Kursus i førstehjælp udbydes jævnligt for kommunens ansatte, herunder de ansatte i kommunens sundheds- og ældreafdeling. Målet er, at alle ansatte i sundhedsberedskabet skal have opdateret, udvidet kursus i førstehjælp. 2. Undervisning i håndhygiejne/hygiejne udbydes jævnligt til alle ansatte i kommunens sundheds- og ældreafdeling. Målet er, at alle ansatte er bevidste om at afbryde smitteveje og overholde almindelige hygiejniske principper. 3. Brandøvelser afholdes jævnligt, og mindst 1 gang hvert andet år, på kommunens plejecentre. Sygeplejersker, der i en given situation kan komme til at optræde som ansvarshavende. inviteres til at deltage. Målet er, at alle ansatte på plejecentre samt de ansvarshavende sygeplejersker, er fortrolige med de korrekte handlinger under en brand. 4. Kursus i kriseterapeutisk beredskab afholdes af regionen. Nøglepersoner specielt blandt udekørende personale får tilbuddet. Afventer region Syddanmarks beredskabsplan. 5. Grundkursus i sundhedsberedskab for alt personale i den primære sektor. Kurset er beskrevet som lokalt og kan evt. udbydes i samarbejde med nabokommuner. Afventer region Syddanmarks beredskabsplan. 6. Grundkursus i sundhedsberedskab for praktiserende læger og kommunalt sundhedspersonale. Lokalt evt. i samarbejde med nabokommuner. Afventer region Syddanmarks beredskabsplan. Øvelser Planlægningen af øvelsesaktivitet anbefales at være langsigtet, evt. gældende for en 5-årig periode, og skal koordineres med planerne for uddannelse af de øvrige personalegrupper, der indgår i det samlede sundhedsberedskab. En øvelse kan vare få timer, eller strække sig over længere tid, og kan tage mange forskellige former. Som eksempel nævnes (Håndbog i sundhedsberedskab) papirøvelser, kommunikationsøvelser, stabsøvelser, planspiløvelser og fuldskalaøvelser. Regionale øvelser (med kommunal deltagelse): 1. Tværsektorielle øvelser: Fuldskalaøvelser (f.eks. skadestedsøvelser, som fortsætter på sygehus), simulationsøvelser (f.eks. øvelser i forceret udskrivning), seminarer, workshops, planspil (f.eks. regionale samarbejdsøvelser). Kommunale øvelser: 1. Sektorøvelser: Alarmeringsøvelser, kommunikationsøvelser, planspil/dilemmaøvelser, simulationsøvelser (f.eks. øvelser i forceret udskrivning). 2. Tværsektorielle øvelser: Alarmeringsøvelser, kommunikationsøvelser, simulationsøvelser (f.eks. øvelser i forceret udskrivning) planspil, seminarer, workshops (f.eks. regionale samarbejdsøvelser) og fuldskalaøvelser (f.eks. skadestedsøvelser). 18

20 En øvelse bør altid følges op af en evaluering. Evalueringen holdes op mod de mål og delmål, der er sat for øvelsen. Erfaringerne kan både bruges til at planlægge fremtidige øvelser og i forhold til kvalitetssikring af eksisterende (sundheds)beredskabsplaner. 8. Implementeringsplan Behandling i social- og sundhedsudvalget. Oktober 2008 Høring i nabokommuner, region, sundhedsstyrelsen og lægemiddelstyrelsen. Kommunen afgiver høringssvar på modtagede sundhedsberedskabsplaner (svarfrist 30. oktober) November 2008 Møde i arbejdsgruppe og styregruppe. Høring i Område-MED-udvalg socialog sundhed samt sundheds- MEDudvalg og sikkerhedsorganisation. December 2008 Behandling i social- og sundhedsudvalget. Januar 2009 Behandling i kommunalbestyrelsen. Beredskabstelefon tages i brug. Februar 2009 Sendes til samtlige funktionsledere i kommunen Sundhedsberedskabsplanen implementeres i den overordnede beredskabsplan, når denne foreligger. RK,

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Sundhedsberedskabet tager udganspunkt i den daglige drift, og de opgaver der løses til hverdag.

Sundhedsberedskabet tager udganspunkt i den daglige drift, og de opgaver der løses til hverdag. Indhold 1.0 Indledning... 3 Om sundhedsberedskabsplanen... 3 1.1 Overordnede opgaver for Middelfart Kommune... 3 Lokaliserede trusler for sundhedsberedskabet (se bilag 1)... 4 1.2 Organisering og ledelse

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002

Frederiksberg Kommune. Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002 Frederiksberg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002 Opdateret 30.september 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING GENERELT OM SUNDHEDSBEREDSKABET... 5 1.1 FORMÅL

Læs mere

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET 2012 EKSEMPLAR NR. 1 STENSLUND AFSNIT: 0 CENTRET FORDELINGSLISTE SIDE: 1 EVAKUERINGSPLAN DATO: Maj 2012 EKS PL. UDLEVERET TIL NR. FUNKTION STILLING NAVN 1 leder Anni

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 1 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Afdeling O ved aktivering af beredskab 1.1.1. Tilkaldsliste læger 1.1.2. Tilkaldsliste plejepersonale 1.1.3.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet September 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Sårbarheder... 4 3.

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere