SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring"

Transkript

1 SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

2 Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme side 5 3. Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer Sundhedsberedskabets ledelse side 7 Kommunalt ansat sundhedspersonale side 7 Læger side 7 Tandlæger side 7 Apoteker side 7 Redningsberedskab side 7 4. Sundhedsberedskabets udfordringer Generelt side 8 Kommunens opgaver side 8 Ansvar og kompetence side 8 5. Beskrivelse af udvalgte konkrete handlinger i givne situationer 5.1. Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet Centrale personer i Sundhedsberedskabet er side 10 Den røde telefon side Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus side Sundhedsberedskabet ved CBRN-hændelser side Pandemisk influenza og noro-virus side Det kriseterapeutiske beredskab side Brand i bymæssig bebyggelse side Brand på plejecenter side Voldsomt snefald/isslag side 14 1

3 5.9. Orkan/stormflod side Strømsvigt på plejecenter og/eller i eget hjem side Hedebølge side Stort færdselsuheld side Samarbejdsparter regionalt Politimesteren (Fyns Politi) side 17 Region Syddanmark side 17 Atomberedskabet side Uddannelse af personalet i sundhedsberedskabet Uddannelse side 18 Øvelser side Implementeringsplan side 18 Bilag: 1. Organisation og telefontavle sundhedsberedskabets ledelse side Telefontavle sundhedsberedskabets personale side Oversigt over plejecentre kapacitet og materiel side 22 Action card : 5.1. Generel plan for alarmering side Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus side CBNR-hændelser side Kort instruks i forhold til at afbryde smitteveje side Hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved epidemier side Brandinstruks plejecenter side Voldsomt snefald/isslag side Orkan/stormflod side Strømsvigt på plejecenter eller i eget hjem side Anbefalede handlinger ved hedebølge side 32 2

4 1. Indledning Over sommeren 2008 blev den første foreløbige - sundhedsberedskabsplan for Nordfyns Kommune udarbejdet. Organisationen bag arbejdet var henholdsvis en styregruppe og en arbejdsgruppe. Der er afholdt 2 fælles møder i styregruppen og arbejdsgruppen, 3 møder i arbejdsgruppen alene, og et afsluttende møde i styregruppen, for at få de sidste formuleringer på plads. Arbejdsgruppen holdt forud for dette møde et møde, hvor beredskabschef Johnny Lagoni og indsatsleder Jan Jessen deltog. Dette for at koordinere arbejdet med sundhedsberedskabsplanen og den overordnede beredskabsplan, som er under udarbejdelse. Styregruppen: Social- og arbejdsmarkedschef Ulla Andersen Sundhedschef Flemming Lassen Ældrechef Lis Kjelstrup-Hansen Områdeleder Elin Dalsgaard Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen Ledende sygeplejerske Ruth Kellebjerg Arbejdsgruppen: Gruppeleder Käte Sindholm Gruppeleder Heidi Kirkegaard (erstattede Helle Nielsen) Gruppeleder Sonja Rasmussen Leder på Søbo Jeanie Bruun Sygeplejerske Helle Hauge Rasmussen Sygeplejerske Mitzie Pedersen Praksiskoordinator Agnete Sjøholm Ledende sygeplejerske Ruth Kellebjerg (koordinator for arbejdsgruppen) 3

5 2. Om sundhedsberedskabsplanen Lovgrundlag Nordfyns Kommune skal ifølge gældende lovgivning og bekendtgørelser udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Regelgrundlaget for planlægningen er: Sundhedsloven (LOV nr. 546 af 24. juni 2005) Beredskabsloven (LBK nr. 137 af 1. marts 2004) Epedimiloven (LOV nr. 114 af 21. marts 1979) Lægemiddelloven (LOV nr af 12. december 2005) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale sundhedsberedskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. (BEK nr. 977 af 26. september 2006) Grundlaget for sundhedsberedskabsplanlægning består således af flere dele: vejledninger og retningslinier, der er udsendt fra centralt og regionalt niveau, et grundigt kendskab til de lokale forhold, herunder skabelsen af synlighed over kontakttelefonnumre, indkvarteringsmuligheder og synliggørelse af sundhedspersonalets pligter og ansvar i en katastrofesituation. Kommunens overordnede Beredskabsplan og Akut Medicinsk Koordinationscenter s (AMK) indsats i en katastrofesituation Kommunen skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan på baggrund af nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering og skal beskrive kommunens målsætninger for sundhedsberedskabet, herunder for: Indsats overfor ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem. Samarbejde med region og omkringliggende kommuner om sundhedsberedskabet. Kommunikation mellem personer, der deltager i sundhedsberedskabet, herunder regionens aktører. For kommunens vedkommende drejer det sig bl.a. om de praktiserende læger. Aktivering af kommunens sundhedsberedskab, herunder samarbejde med AMK i regionen. Kvalitet og kvalitetssikring. Kommunens uddannelses- og øvelsesvirksomhed på sundhedsberedskabsområdet. Definition Sundhedsberedskabet defineres som sundhedsvæsnets evne til at kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. - udover det daglige sundhedsberedskab - såvel ved fredstidskatastrofer som under krise eller krig. Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, sundhedsberedskabet i den primære sundhedstjeneste og lægemiddelsundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen er en integreret plan, som skal anvendes af sundheds- og ældreafdelingen ved løsning af de kommunale sundhedsberedskabsmæssige opgaver såvel i hverdagen ved længerevarende driftsforstyrrelser, katastrofer og under krise- eller krigssituationer. Endvidere skal planen kunne anvendes af andre myndigheder og instanser, som i en beredskabssituation kan blive involveret i løsningen af de kommunale sundhedsberedskabsopgaver. Formål Formålet er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe Kommunen, og dens borgere, tilbage til en normaliseret situation. Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er endvidere at sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation. 4

6 Opgaver De overordnede opgaver for kommunens sundhedsberedskab omfatter: Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem. Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning for sygehusene Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme Plejeopgaver i relation til en hedebølgesituation Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp. Proces Fokus for sundhedsberedskabet er borgerens sikkerhed og sundhed i en ekstraordinær situation, det være sig hvad enten der er tale om f. eks. en brand på et plejecenter i kommunen, en større trafikulykke i regionen eller en national katastrofe. Sundhedsberedskabet aktiveres normalt 3 steder fra, nemlig Kommunens egne ansatte ved f.eks. brand på plejecenter, uvejr o.l. Kommunens civile beredskab Akut Medicinsk Koordineringscenter Den overordnede aktør i sundhedsberedskabet er regionens AMK, som alarmeres når Alarmcentralen for Region Syddanmark skønner, at der er flere end 7-10 tilskadekomne ved en ulykke. Første modtager af tilskadekomne er sygehusene i regionen. AMK er sundhedsberedskabets væsentligste aktør i en større katastrofesituation, idet det er her sygehusenes beredskab koordineres, og det er herfra der evt. iværksættes ekstraordinær udskrivelse fra sygehusene. AMK kan udsende læger/udrykningshold i den udstrækning, der er behov for det. Information formidles fra AMK. AMK vurderer behovet for medicinsk assistance fra den primære sundhedstjeneste og alarmerer den primære sundhedstjeneste, når det skønnes nødvendigt. AMK vil i forbindelse med alarmen tilkendegive, i hvilket omfang, der er behov for det kommunale sundhedsberedskabs indsats. I region Syddanmark skønnes det at op til de første 100 tilskadekomne vil kunne rummes på sygehusene uden at indkalde eget personale ekstraordinært. Der skal altså langt flere tilskadekomne til, inden kommunens sundhedsberedskab f.eks. liver bedt om at tage imod førudskrevne patienter. Efter alarmen er det også AMK s opgave at afvarsle beredskabet og sikre erfaringsopsamling. Såfremt der i forbindelse med en indsats i sundhedsberedskabet er brug for at rekvirere utensilier (senge, madrasser, personlige værnemidler, vejhjælp etc.) rettes henvendelse til det civile beredskabs vagttelefon. Sundhedsberedskabsplanens ramme Sundhedsberedskabsplanen er en naturlig integreret del af Nordfyns Kommunes Beredskabsplan, der dels beskriver kommunen, beskriver trusselsvurderinger m.v. samt i tilfælde af større katastrofer - tager højde for opgaver som at administrere rationeringsordninger at arrangere folkebespisning at fremskaffe og fordele arbejdskraft i samarbejde med arbejdsformidlingen at udføre ekstraordinære begravelsesforanstaltninger at sikre særlige kulturelle værdier og arkivalier at holde borgerne informeret at etablere ekstraordinær pasning af børn, hvis forældre gør tjeneste i totalforsvaret at løse opgaver i den primære sundhedstjeneste i samarbejde med amtskommunen og dens institutioner at etablere omsorgsforanstaltninger for evakuerede, husvilde og flygtninge at etablere nødundervisning med reduceret lærerstab at tilvejebringe nødforsyninger (energimidler, materialer, fødevarer m.m.) at gennemføre manuelle nødprocedurer, når Edb-systemer ikke fungerer, for de funktioner, der fortsat skal kunne gennemføres at sikre manuelle registre 5

7 at foranledige sikringsrum ryddet og klargjort Planen skal i øvrigt ses i sammenhæng med Region Syddanmarks Beredskabsplan, som blandt andet beskriver sundhedsberedskabet på sygehusene i regionen. Denne plan foreligger ikke i skrivende stund, men når den offentliggøres vil nærværende sundhedsberedskabsplan skulle justeres og tilrettes i relation dertil. Ligeså er det forudsat, at kommunernes sundhedsberedskabsplaner kan ses i sammenhæng med nabokommunernes. For Nordfyns Kommune er det sundhedsberedskabsplaner i henholdsvis Middelfart, Odense, Kerteminde og Assens kommune. 6

8 3. Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer Sundhedsberedskabets ledelse Sundhedsberedskabets ledelse på det overordnede strategiske og taktiske niveau består af social- og arbejdsmarkedschefen, myndighedschefen, sundhedschefen, ældrechefen, områdeleder for ældreområdet og den ledende sygeplejerske. Sundhedsberedskabets ledelse på det operationelle niveau består af den ledende sygeplejerske, leder for aktivitet og træning, gruppeledere for personalet i frit-valg samt leve- /bomiljøer og plejecentre incl. aflastningspladser. Se bilag 1 for opgavefordeling, kontakttelefonnumre og adresser m.v. Kommunalt ansat sundhedspersonale: 39 sygeplejersker (incl. visitatorer og forbyggelseskonsulenter) placeret i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø (sygeplejersker) samt på Søndersø Rådhus (visitatorer) og på Fredensbocentret (forebyggelseskonsulenter). Hertil kommer 9 sundhedsplejersker, 8 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter som udtryk for personale med mellemlang videregående uddannelse i sundhedsafdelingen, myndighedsafdelingen og i sundhedsplejen. For så vidt angår personale med erhvervsfaglig uddannelse på sundhedsområdet er ansat ca. 90 social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og 360 social- og sundhedshjælpere/ hjemmehjælpere. I den sidste gruppe indgår tillige et mindre antal ufaglærte. Kommunen har døgndækning for så vidt angår sygeplejersker og social- og sundhedspersonale. Se bilag 2 for telefonnumre til personalet i sundheds- og ældreafdelingen. Læger Der er 1 lægehus og 2 enkeltmandspraksiser i Bogense, 2 lægehuse og 1 enkeltmandspraksis i Otterup samt 2 lægehuse samt 2 enkeltmandspraksiser i Søndersøområdet incl. Morud. De praktiserende lægers rolle i sundhedsberedskabet mangler beskrivelse. Desuden er 2 lægekonsulenter, Jan Buttrup Larsen og Jonna Hansen tilknyttet social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Tandlæger Der er 4 kommunale tandplejere placeret i henholdsvis Bogense, Morud, Otterup og Søndersø. Hertil kommer 6 private tandlægeklinikker. Tandlægernes rolle i sundhedsberedskabet mangler beskrivelse. Apoteker Der er 3 apoteker i kommunen placeret i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Apotekernes rolle i sundhedsberedskabet mangler beskrivelse. Redningsberedskab Der er ambulancestationer i Bogense og Otterup. Der er sygehuslægebil i Odense og Brenderup. 7

9 4. Sundhedsberedskabets udfordringer Generelt Bilag 3 skitserer i skematisk form nogle af de typer af hændelser, som et sundhedsberedskab skal kunne forholde sig til som en del af et større katastrofeberedskab, eller som en intern kommunal indsats i forbindelse med ulykker af mere lokal karakter. I bilaget er angivet, hvilke hændelser, vi i Nordfyns Kommune har valgt at fokusere på i denne udgave af sundhedsberedskabsplanen og hvilke hændelser, vi umiddelbart anser for usandsynlige på Nordfyn. Skitsen opererer med begreberne varslede og uvarslede hændelser:over for uvarslede hændelser er der behov for et stående sundhedsberedskab, der hurtigt kan indsættes. Da hverken tid, sted eller øvrige forhold normalt vil være kendt på forhånd. Der er derfor behov for en sundhedsberedskabsplanlægning af generel karakter. Over for varslede hændelser kan det stående sundhedsberedskab suppleres med et sundhedsberedskab med en noget længere klargøringstid. I disse situationer har sundhedsberedskabsplanlægningen en anden karakter end ved de uvarslede hændelser. Der er på forhånd behov for planer med henblik på generel aktivering af sundhedsberedskabet, og i den konkrete situation kan planlægningen rettes direkte mod den varslede hændelse. Kommunens opgaver Det er kommunens opgave at medvirke til at begrænse de direkte skader samt afledte hændelser som er en følge af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opgaverne kan opdeles i: Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare på liv eller førlighed, som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation. Vitale opgaver: Når de tilgængelige ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af daglige opgaver til fordel for vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet. Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via regionens AMK og/eller det civile beredskab. Det skal iagttages, at det ikke kun handler om at passe de syge og tilskadekomne i f.eks. ekstraordinært oprettede pladser, men også at sørge for mad, vandforsyning, medicin, varme m.v. Ansvar og kompetence Den politiske og administrative organisationsplan har været gældende siden 1. januar Den til enhver tid gældende organisationsplan fremgår af Nordfyns Kommunes hjemmeside og intranettet. Den normale politiske og administrative organisation søges fastholdt længst muligt i en ekstraordinær situation, hvor sundhedsberedskabet aktiveres. Det kan blive nødvendigt at indsnævre beslutningsprocessen, såvel politisk som administrativt. Lov om kommunernes styrelse åbner mulighed herfor i 69, hvor kommunalbestyrelsens, økonomiudvalgets og borgmesterens ansvar og kompetence er angivet i en krise-/krigsorganisation. For så vidt angår ændrede ledelseskompetencer i den administrative organisation vil dette blive konkret meddelt i det omfang, at ansvar og kompetence ikke fremgår af sundhedsberedskabsplanen. I en situation, hvor det civile beredskab er repræsenteret på et ulykkessted ved f.eks. brandvæsen, lægeambulance og/eller redningsmandskab skal personalet i sundhedsberedskabet uophørligt følge de anvisninger, som indsatsleder, læge eller den/de 8

10 bemyndigede under indsatsen giver. AMK har det overordnede ansvar for koordineringen af sundhedsberedskabet. Se herom på side 5. De enkelte forvaltninger er forpligtiget til at kende opbygning og indhold således, at kommunen og de ansatte kan yde en maksimal indsats i en beredskabssituation, der overstiger kommunens daglige formåen. I en sundhedsberedskabssituation skal kommunens organisation omstilles til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære opgaver der uvægerligt vil opstå. Denne omstilling af den kommunale organisation kan indebære, at normale kompetenceforhold ændres i et vist omfang, og at opgavernes løsning må finde sted under ændrede vilkår. Alle kommunens ansatte er forpligtet til at gøre deres yderste for at medvirke til, at kommunen kan løse sine opgaver i en ekstraordinær situation, mens sundhedspersonalet og ledere ansat i sundheds- og ældreafdeling er særligt forpligtet til at give møde på opfordring eller uopfordret. 9

11 5. Beskrivelse af udvalgte konkrete handlinger i givne situationer. Nedenfor er udvalgt nogle hændelser, hvor der er udarbejdet specifikke anvisninger for handlinger i sundhedsberedskabet. for hver hændelse er beskrevet hvem der (normalt) alarmerer sundhedsberedskabet erfaringer med risiko for at den givne hændelse opstår og under hvilke omstændigheder generelt om hændelsen henvisning til sundhedsberedskabets action cards : 5.1. Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet 5.2. Modtagelse og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus 5.4. Forholdsregler i forbindelse med epidemier 5.7. Brand på plejecenter 5.8. Voldsomt snefald/isslag 5.9. Orkan og stormflod Strømsvigt på plejecenter/hos hjælpeløse i eget hjem Hedebølge 5.1. Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet. Alarmering af sundhedsberedskabet sker på beredskabstelefonen, som er hos en af kommunens sygeplejersker døgnet rundt. Alle relevante telefonnumre er kodet ind i telefonen. Centrale personer i sundhedsberedskabet: Social- og arbejdsmarkedschefen er overordnet ansvarlig på det strategiske niveau og kontakt til det politiske system og øvrige forvaltninger. Sundhedschefen og ældrechefen er overordnet ansvarlige på det taktiske niveau. Leder arbejdet i sundhedsberedskabet. Myndighedschefen, som medvirker i koordineringen af arbejdet på det strategiske og taktiske niveau. Beredskabschefen er central figur i Nordfyns Kommunes samlede civile beredskab, men ikke direkte medlem af sundhedsberedskabets ledelse. Den ledende sygeplejerske, leder af aktivitet og træning samt områdeleder for frit-valg er ansvarlige for den daglige opgaveløsning på det operationelle plan og de opgaver i sundhedsberedskabet, som de bliver bedt om at løse. Alle ansatte med sundhedsfaglig baggrund har pligt til at give møde, hvis/når det overhovedet er dem muligt, når sundhedsberedskabet er alarmeret. Den røde telefon Kommunens beredskabstelefon ( den røde telefon, mobil ) er omdrejningspunktet for sundhedsberedskabsplanen. Telefonen er alarmcentralens, AMK s, vagtlægecentralens og det civile beredskabs vej til kontakt til kommunen i en alarmsituation. Telefonen er bemandet døgnet rundt, idet den befinder sig hos sygeplejerskerne i Søndersø, hvorfra døgnberedskabet i hjemmeplejen udgår. Den røde telefon må ikke bruges til andet end som beredskabstelefon. Der udarbejdes instruks for medbringen, opladning og afprøvning af telefonen, ligesom der foreligger klar instruks for, hvad dén sygeplejerske, der tager telefonen, skal gøre. 10

12 5.2. Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus Sundhedsberedskabet alarmeres via AMK. Indsatsen er varslet, men forberedelsen af indsatsen er kompleks og tiden vil normalt være/føles at være knap. Region Syddanmark skønner, at Nordfyns Kommunes andel af førudskrevne i en katastrofesituation næppe vil overstige 10 patienter. Bilag 3 viser, hvor mange førudskrevne, der kan rummes ekstraordinært på det enkelte plejecenter, idet der er tænkt på fællesarealer, træningsfaciliteter og mødelokaler, hvor patienter kan modtages uden at fortrænge de faste beboere fra deres hjem. Vi har valgt at medtage skønnet over alle muligheder for ekstraordinær indkvartering af plejekrævende patienter/borgere, idet vi medtænker den situation, som ingen har imødeset, eller hvor et helt plejecenter må evakueres og beboerne herfra genhuses lokalt. I forbindelse med ekstraordinær udskrivelse opdeler sygehusene patienterne i 3 grupper: 1. Patienter, der kan udskrives til eget hjem med/uden medicinsk udstyr og med/uden lægemidler, men uden hjemmepleje. 2. Patienter, der kan udskrives til eget hjem med hjemmepleje/hjemmesygepleje. 3. Patienter, der kan udskrives til plejeinstitution. Kommunen er udover at modtage ekstraordinært udskrevne pligtig til at medvirke til at så få som muligt indlægges, mens sygehusberedskabets indsats foregår. Vi må endvidere være forberedt på at der vil være borgere hvis behandling udskydes og som i givet fald kan have brug for en mere intensiv indsats end planlagt. Disse borgere vil evt. få behov for midlertidigt ophold på en plejeinstitution i kommunen. I daglig praksis har kommunen ikke lager af lægemidler på sygeplejedepoterne, hvorfor samarbejdet med apotekerne skal beskrives snarest. Vi har et mindre depot af forbindsstoffer og sygeplejeartikler, men vi skal snarest have beskrevet grænsedragningen mellem det civile beredskabs ydeevne og forpligelse. Evt. behov for særlige aftaler med Kirudan (forbindsstoffer m.v.) og Zealand Care (plejesenge og hjælpemidler) om levering af større mængder utensilier med kort varsel, skal ligeledes være på plads. Planlægningen for modtagelse af ekstraordinært udskrevne er beskrevet i action card Sundhedsberedskabet ved CBRN-hændelser. CBRN-hændelser (= hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart materiale) i sundhedsvæsenet er den del af sundhedsberedskabet, der skal kunne begrænse og afhjælpe hændelser med kemikalier, biologiske agentia, radiologisk og nukleart materiale. Det vil altid være AMK, der bestiller ydelser hos kommunens sundhedsberedskab ved CBRN-hændelser. Sådanne hændelser kan forekomme ved større ulykker, naturlige epedimier, eller være pludseligt opståede uforklarlige sygdomsudbrud og/eller terrorangreb. Der kan være tale om situationer, hvor der er et konkret skadested, eller ved terror, et gerningssted og situationer, hvor der ikke er noget skadested/gerningssted. Se Action Card 5.3. Kommunens opgave vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet. Desuden er der en vis sandsynlighed for, at de praktiserende læger og evt. hjemmesygeplejen kan komme i direkte kontakt med patienter, som har været udsat for CBRN-disponering. Der skal opsættes skilte med adgang forbudt ved indgangsdøre til administrationsbygninger og plejecentre, såfremt selvhenvendere ville udgøre en trussel mod ansatte og beboere i en given situation. 11

13 Kommunens ansatte skal forholde sig i ro og borte fra skadesstedet, indtil der formelt rettes henvendelse til beredskabstelefonen fra AMK, eller det civile beredskab med besked om, hvad vi skal gøre. Der er ikke udarbejdet action card for CBRN-hændelser, idet action card 5.1. suppleret med de konkrete anvisninger, der gives i den givne situation, formentlig er dækkende. Derudover er jævnlig obligatorisk undervisning i håndhygiejne suppleret med daglig kollegial agtpågivenhed et vigtigt instrument i den forebyggende indsats. Arbejdsgruppen bemærker, at der i kommunen findes flere virksomheder, som i en uheldig situation kan give anledning til en CBRN-hændelse, hvorfor sundhedsberedskabet når den overordnede beredskabsplan foreligger bør opdateres Pandemisk influenza og noro-virus Alarmering af sundhedsberedskabet sker fra AMK. Planlægningen af sundhedsberedskabet på CBRN-området omfatter planlægning af sundhedsberedskabets håndtering af udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme. Sundhedsstyrelsen har specifikt udsendt vejledning vedrørende pandemisk influenza. Engelske skøn omsat til danske forhold indebærer for Nordfyns kommune, at der i de to uger, hvor influenzaen er på sit højeste ca. vil være knap 310 kontakter til de praktiserende læger på Nordfyn (1.000 pr borgere). Den særlige udfordring for sundhedsafdelingen og ældreafdelingen, er at personalet i denne periode også i et eller andet omfang vil være syge det er dog en situation, vi kender og er vant til at håndtere. I den mindre målestok har vi 2006 haft et mere generelt udbrud af noro-virus på et af vore plejecentre og vi støder med jævne mellemrum på borgere, som vi er, eller har, været i kontakt med og som viser sig at være inficeret. I det omfang, vi er uvidende, kan vi som plejepersonale meget let komme til at starte en epidemi. Arbejdsgruppen har derfor fundet det relevant at beskrive forholdsregler vedrørende hygiejne, desinfektion, rengøring og affald i action card 5.4. Arbejdsgruppen bemærker i øvrigt, at i fald regionen i forbindelse med en CBRN-hændelse, eller i fald en større epidemi internt i kommunen, tilsiger samling af de inficerede borgere så ville Fredensbo plejecenter i Særslev være en mulighed for at indrette en akut karantænefacilitet. Der henvises i øvrigt til bilag 31.5 i Bilag til håndbog om sundhedsberedskabsplanlægning, der indeholder Vejledning til kommunernes sundhedspersonale om håndtering af pandemisk influenza. Se action card Det kriseterapeutiske beredskab Det er en del af regionens forpligtelse at stille et kriseterapeutisk beredskab til rådighed for mennesker, der har været udsat for en voldsom hændelse. Reaktionerne kan vare i timer, dage eller uger, men uden støtte kan de hos nogle mennesker vare længere, bryde ud efter kortere eller længere tid og i værste fald blive invaliderende og livstruende. 12

14 Hjælpen kan bestå i omsorg, støtte, aflastning eller egentlig professionel intervention eller sågar terapi. Nedenfor gengives tekst fra Håndbog for sundhedsberedskabsplanlægning ud fra den betragtning, at uanset om sundhedsberedskabet er alarmeret eller ej, kan kommunens sundhedspersonale komme i situationer, hvor brandvæsen, politi eller andre myndigheder er i aktion i kommunen i forbindelse med ulykker. Der er en forventning om, at vi hjælper, hvor vi kan. Indsatslederen afgør om der er behov for hjælp udover det, der allerede er sat i værk. Omsorg består blandt andet i at hjælpe den berørte væk fra skadestedet og placere vedkommende i et sikkert, roligt område samt tilbyde tæppe, mad og drikke. Støtte ydes ved venligt og tålmodigt at lytte til den berørte, der ofte har brug for at gentage hændelsesforløbet mange gange. Hjælperen skal ikke være belærende, omklamrende, bebrejdende, bagatelliserende eller give urealistiske løfter, men lytte og indgive håb, samt løbende give korte beskeder om, hvad der faktuelt er sket, ex. huset er brændt og ambulancen er på vej. Aflastning ydes ved at give praktisk hjælp til den berørte f.eks. ved at hjælpe vedkommende med at komme hjem. Der kan være behov for at kontakte et familiemedlem eller en ven, som kan hjælpe den berørte hjem og efterfølgende aflaste denne ved at bistå med praktiske gøremål i hjemmet. Pårørende og/eller venner anbefales, alt efter behovet hos den berørte, at fortsætte krisestøtten i hjemmet. Det kan være hensigtsmæssigt at udlevere skriftligt informationsmateriale om forventelige reaktioner, eksempelvis søvnløshed og mareridt samt om hvilke reaktioner, der bør medføre henvendelse til egen læge, eller til regionens krisestøtte, f.eks. en psykiatrisk skadestue Brand i bymæssig bebyggelse Brandvæsenet alarmeres og tager stilling til, om kommunens sundhedsberedskab skal inddrages. Det sidste eksempel på en større brand i kommunen var 2007, da Købmandsgården i Bogense brændte. Sundheds- og ældreafdelingen blev ikke involveret dengang. Men vi har i alle 3 købstæder gamle kvarterer, hvor husene er sammenbygget, eller ligger meget tæt, og hvor en ukontrollabel brand ville kunne involvere rigtig mange mennesker. Brandvæsenet er den primære aktør ved brande store såvel som små. Ved større brande kan sundhedsberedskabet alarmeres, f.eks. om hjælp i ledelsen af sundhedsberedskabetet, til førstehjælp eller med henblik på at finde husly til evakuerede/genhusning. Det sidste vil som regel være en opgave for de sociale myndigheder i kommunen Brand på plejecenter Branden vil typisk opdages af det tjenstgørende personale, der alarmerer brandvæsenet. Brand på et af vore 7 ældre-centre/leve-bo-miljøer er et muligt scenarium. I og med at disse enheder er beboet af hjælpeløse, eller delvist hjælpeløse mennesker, må beredskabet være i orden, da vi har ansvaret for at disse mennesker ikke kommer til skade eller mister livet. Hvert enkelt plejecenter og ældrevenlige boliger grupperet omkring ældrecentre, skal have en skriftlig evakueringsplan samt plan for alarmering af eksterne og interne aktører. Normalt vil en brand ikke aktivere sundhedsberedskabet udover det personale, som er i vagt/ansat på plejecentret. Det er derfor nærmeste leder eller hvis denne ikke kan træffes den ansvarshavende sygeplejerske, der sammen med brandvæsen og evt. politi - leder indsatsen i den akutte situation. 13

15 Efterfølgende kan sundhedsberedskabet blive involveret m.h.p. genhusning af beboere fra den ramte institution. Dette vil normalt ske på andre institutioner i kommunen. Sundhedsberedskabsledelsen træffer beslutningen. Den vigtigste indsats for sundhedsberedskabet i forebyggende øjemed, er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser/undervisning i, hvordan en brand håndteres. Se action card Voldsomt snefald/isslag. Voldsomme vejrlig er i dagens Danmark en varslet hændelse i det omfang, der er nogen, der lytter til de hyppige underretninger i pressen om vejret. Den ledende sygeplejerske, områdeleder for frit-valg samt myndighedsafdelingen, er tilmeldt beredskabsstyrelsens SMS-tjeneste, som advarer med besked om, hvor og hvornår samt hvorfor en ekstraordinær indsats kan være påkrævet. I Danmark drejer det sig som regel kun om en enkelt nat/et enkelt døgn, inden de offentlige veje er farbare igen. Arbejdsgruppen kan huske en enkelt uge 8 for ca. 10 år siden, hvor det tog længere tid. Hidtil har voldsomt snefald været håndteret af den enkelte leder i samarbejde med personalet og kommunens vejvæsen, hvor vagthavendes telefonnumre hvert år meldes ud, når vinteren nærmer sig. Fodtøj indgår ikke i kommunens uniforms-pakke, men den enkelte medarbejder bør tilrådes at medbringe gode støvler og evt. ekstra varmt tøj i bilen i vintermånederne, når det er frost. Det er ekstra vigtigt, at bilen er fyldt op med diesel ved vagtens start, og der er selvsagt vinterdæk på bilen. Kommunen kan derudover bidrage med, at der findes et varmt tæppe, en skovl og sække til at lægge under et fastkørt hjul i bilerne. Så vidt personalet. Vi har dog borgere, der bor langt fra offentlig vej, og som ikke har andet håb, end at der er en behjertet nabo med en traktor, der vil rydde privatvejen, eller at vente på, at tøvejr sætter ind og smelter sneen. Og vi har borgere, for hvem det vil være fatalt at undvære hjælp blot et enkelt døgn, eller endda få timer. Action card 5.8. omhandler disse borgere 5.9. Orkan/stormflod Voldsomme vejrlig er i dagens Danmark en varslet hændelse i det omfang, der er nogen, der lytter til de hyppige underretninger i pressen om vejret. Således også orkan og stormflod. Den ledende sygeplejerske, områdeleder for frit-valg samt myndighedsafdelingen, er tilmeldt beredskabsstyrelsens SMS-tjeneste, som advarer med besked om, hvor og hvornår samt hvorfor en ekstraordinær indsats kan være påkrævet. Ved stormen i 1999 kunne meteorologerne helt fra morgenstunden sige ret præcist, at der kom en storm, at den ville blive med stor styrke, hvornår den kom samt hvornår den løjede af. Nordfyns Kommune har lange kyststrækninger med mange sommerhuse, som kan være udsatte over for stormflod. Desuden er der havnen i Bogense, hvor en stormflod også kan føre til voldsomme hændelser og tilskadekomst. Handlemuligheder og pligter vil være som under snestorm, d.v.s. overvej om der er borgere, der skal tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan klare at komme væk fra faren, 14

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Samlet plan for sundhedsberedskabet

Samlet plan for sundhedsberedskabet Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza En vejledning

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013 samt TANKER VEDRØRENDE 2014 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1 2 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere