Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning"

Transkript

1 Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok SUFA Varde den

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2 Afsnit 5.3 Afsnit 5.4 Afsnit 5.5 Forebyggelseskapacitet generelt Risikopolitik Serviceniveau Målsætning for forebyggelseskapacitet Fra målsætning til målparametre 4 Personale i Administrativt personale Serviceniveau for administrativt personale Det frivillige beredskab Serviceniveau for de frivillige 5 Redningsberedskabets planlægningsopgaver Beredskabsplanen Serviceniveau for beredskabsplanlægningen i varde Kommune Alarmerings- og mødeplaner Serviceniveau for alarmerings- og mødeplaner Vandforsyningsplaner Serviceniveau for vandforsyningsplaner 8 Redningsberedskabets samarbejde med andre teams og virksomheder Samarbejde med planmyndigheder Samarbejde med bygningsmyndigheden Samarbejde med miljømyndigheden Samarbejde med Staben Social og Sundhed Kystberedskabet Virksomheden Drift Ungdomsbrandkorps 10 Ekstern kommunikation Afsnit 5.6 Generelt 11 Redningsberedskabets arbejdsopgaver Brandteknisk byggesagsbehandling iht. Beredskabslovgivningen Serviceniveau for brandteknisk byggesagsbehandling iht. lovgivning Brandsyn Serviceniveau for brandsyn Risikovirksomheder Serviceniveau for risikovirksomheder 14 2

3 Afsnit 5.7 Afsnit Lejlighedstilladelser Serviceniveau for lejlighedstilladelser Fyrværkeri Serviceniveau for fyrværkeri Brandteknisk rådgivning Serviceniveau for brandteknisk rådgivning Kampagner Serviceniveau for kampagner Kurser i førstehjælp Serviceniveau for kurser i førstehjælp Kurser i elementær brandbekæmpelse Serviceniveau for kurser i elementær brandbekæmpelse Kurser i brug af hjertestarter Serviceniveau for kurser i brug af hjertestarter Intern uddannelse 17 Målrettet forebyggelse Målgruppe: Private og offentlige virksomheder Målgruppe: Turister og kommunes borgere Målgruppe: Børn og unge Målgruppe: Ældre i eget hjem Diskoteker i byen 19 Styring og opfølgning Statusopgørelse Evaluering Revidering 20 3

4 5.1 Forebyggelseskapacitet generelt Risikopolitik Varde Kommunes indbyggere skal sikres en tilfredsstillende beskyttelse gennem en forsvarlig forebyggende indsats i forhold til de lokale risici Serviceniveau Det er Varde Kommunes mål at levere borgere, erhvervsliv, turister m.m. en god service indenfor forebyggelsesområdet. I forbindelse med risikoanalysen er det konstateret, at der er et behov for at opprioritere de forebyggende tiltag. Derfor skal forebyggelsesaktiviteterne i Varde Kommune til stedse gennemføres og udbygges, således de medvirker til at nedbringe risici ved brande og andre ulykker. Brand & Redning fremlægger hvert år årsberetning for Beredskabskommissionen. Her vil det fremgå, hvorledes målene fastlagt i serviceniveauerne er nået for det forgangne år. Serviceniveauer, der indgår i årsberetningen er i de følgende afsnit markeret i en boks Målsætning for forebyggelseskapacitet Varde Kommunes serviceniveau udtrykker de ydelser redningsberedskabet skal yde over for borgere, virksomheder m.v. Serviceniveauet konkretiseres ved beskrivelse af de mål redningsberedskabet skal nå - herunder områder (målgrupper, risici og type af ulykker) der skal være i fokus i redningsberedskabets arbejde. I henhold til Aftale mellem Varde Byråd og Plan & Byg 2014 (dok. nr ) har afdelingen som overordnet mål, at flest mulige af vores kunder er tilfredse kunder. Dette gælder især i forhold til vores kommunikation med kunderne med forståelige afgørelser og klare aftaler i sagsbehandlingsperioden. Vi skal have fokus på klar kommunikation, hvor et afslag følges op af forslag til andre løsninger. Herudover skal der blandt andet være fokus på: Faldefærdige bygninger - Brand & Redning skal indrapportere kendskab til faldefærdige bygninger. Digitalisering Breve, sager mv. skal sendes elektronisk. Rutiner skal koordineres, således at vi kan sende elektronisk og der skal ske en indsats, så der også kan modtages elektronisk. Fremtidssikring af Brand & Redning Vi skal være i stadig udvikling og sikre størst mulig ekspertise til gavn for vores arbejdsplads, borgerne, erhvervslivet mv. Indførelse af beredskabsprogrammet C3 på tværs af organisationen Der skal ske en implementering i hele organisationen af beredskabsplanlægningen, Beredskabsområdet deltager aktivt i udarbejdelse af kommunens beredskabsplaner, samtidig som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling giver stor travlhed. 4

5 Afsnit Fra målsætninger til målparametre Udover målsætningerne i Aftale mellem Varde Byråd og Plan & Byg 2014 er der udvalgt flere andre forebyggelsesområder, hvor Brand & Redning i det følgende har opsat målsætninger for indsatsområder og beskrivelse af hvorledes målsætningerne omsættes til konkrete målbare parametre. Målsætningerne skal sikre, at de forskellige områder i redningsberedskabets organisation styrkes og udvikles hen imod de mål, redningsberedskabet som helhed skal udvikles hen mod. Derudover giver det indenfor de forskellige områder retningslinjer for, hvilke opgaver der skal fokuseres på og hvordan brugen af ressourcer prioriteres bedst muligt. 5

6 5.2 Personale i Administrativt personale Ved årsskiftet 2011/2012 havde Brand & Redning følgende personalemæssige ressourcer: 1 Beredskabschef (37 t) Susanne Fast 1 Beredskabsinspektør (37 t) Vagn P. Lund 1 Beredskabsinspektør (37 t) Niels S. Thomsen 1 Beredskabsinspektør (37 t) Morten R. Scheel 1 Fuldmægtig (37 t) Ella Weinreich Ella Weinreich udfører en del arbejde for hele direktørområdet (internet, intranet, intraforum mv.). Dette arbejde konteres under Brand & Redning Serviceniveau for administrativt personale Det skal sikres, at det administrative personale har mulighed for at deltage i fagrelevante kurser, deltage i møder og arbejdsgrupper i FKB-regi, hvor der er erfaringsudveksling samt har mulighed for at følge med udviklingen og have tid til at finde/udvikle nye eller bedre måder at gøre tingene på. Målparametre: Indsatsledere uddannet før 1. januar 2009 skal inden 1. januar 2015 have gennemført overgangsuddannelse i indsatsledelse således, at de også fremover kan fungere som indsatsledere Det frivillige beredskab Det frivillige beredskab er en del af Varde Kommunes samlede beredskab, og der er tilknyttet ca. 25 frivillige, hvoraf ca. 16 er aktive. Det frivillige beredskab bliver hovedsageligt brugt til stormflodsberedskabet, forplejning og mindre afhjælpende opgaver. De skal først og fremmest bruges for at kunne aflaste, supplere eller bistå det lønnede personale - især ved større indsatser. Af sådanne hændelser kan nævnes naturbrande, massivt snefald, oversvømmelse, skybrud og stormvejr/orkan Serviceniveau for de frivillige Det er Brand & Rednings intention at give de frivillige den fornødne uddannelse til at kunne varetage flere forskellige arbejdsopgaver. I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses omfanget af de frivilliges løste arbejdsopgaver. Det skal i den forbindelse vurderes, hvilke arbejdsopgaver de frivillige fremover skal løse. I forbindelse med, at støtteberedskabet blev nedlagt januar 2013 overtog de frivillige Varde opgaven med lys og luft i Varde Kommune. Materiel er leaset og sat i drift august Der blev i august 2012 afholdt en hvervekampagne for at forsøge at få flere til at til at melde sig som frivillig og for at udbrede kendskabet til det frivillige beredskab i Varde Kommune. Målparametre: At opgavepaletten udvides og at det nuværende antal aktive bibeholdes. 6

7 5.3 Redningsberedskabets planlægningsopgaver Beredskabsplanen Varde Kommune er jf. Beredskabsloven 25 forpligtiget til at have udarbejdet en Beredskabsplan. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift) for Varde Kommune er blevet godkendt i Byrådet den 2. juli Beredskabsplanen er med den nye udgave gjort mere operationel på alle niveauer, lige fra direktionsniveau til afdelingslederniveau. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver byrådsperiode. Planer og revisioner heraf skal indsendes til Beredskabsstyrelsen Serviceniveau for beredskabsplanlægningen i Varde Kommune Beredskabsstyrelsen udgav i 2009 en vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning (HOB). Med baggrund i denne blev Beredskabsplan (generel plan) for Varde Kommune udarbejdet og godkendt i byrådet i december Beredskabsplanen er revideret godkendt i Byrådet juli Brand & Redning har deltaget i en arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplan samt stået for udarbejdelse af Beredskabsplan for kystforurening og Beredskabsplan for akut drikkevandsforurening. Der bør udarbejdes delplaner for alle kommunale institutioner, indeholdende forebyggende og afhjælpende foranstaltninger samt brand- og evakueringsinstrukser for institutioner, skoler m.m. Brand & Redning har i november 2011 udarbejdet et notat til direktionen vedr. beredskabsplanlægning i Varde Kommune. Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med direktøren for Plan, Teknik og Kulter som formand. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde et detaljeret beredskabsprogram for alle direktørområder samt udarbejde skabeloner som delplanerne kan udarbejdes efter. Der er indkøbt et beredskabsprogram RMG-C3, som er ved at blive implementeret i Varde Kommune. Målparametre: Brand & Redning skal mindst 1 gang i hver valgperiode planlægge og gennemføre en øvelse, hvor Varde Kommune afprøver beredskabsplanen (generel plan) eller væsentlige dele heraf. Beredskabsplanen er endnu ikke blevet afprøvet i indeværende byrådsperiode Alarmerings- og mødeplaner I forbindelse med beredskabsplanlægningen har risikoanalysen vist, at der skal tages hensyn til en række objekter, der har et sådant omfang, at det er nødvendigt at revidere/udarbejde alarmeringsog mødeplaner. Disse steder er bl.a.: Nybro Naturgasbehandlingsanlæg (Bek. nr af , Risikobekendtgørelsen): Beredskabet har i 2013 ajourfør alarmerings- og mødeplanen. Desuden er der i 2011 blevet udarbejdet en ekstern beredskabsplan for virksomheden. Planen blev afprøvet den 1. november 2011 og skal afprøves i 2014 igen. Større virksomheder: Ingen indsatsplaner for større virksomheder er udarbejdet. Større olie- og naturgasledninger: Alarmerings- og mødeplan for DONG s olie- og naturgasledninger og Filsø pumpestation foreligger, men trænger til at blive ajourført/revideret. 7

8 Større naturbrande: Indsatsplan-Varde 2, Varde Kasernes Øvelsesområde og Indsatsplan-Nørre Nebel 1, Blaabjerg Klitplantage Nyminde Plantage er under udarbejdelse. Der skal udarbejdes plan for entydig navngivelse af kørbare skovveje og veje i plantager og klitplantager. Stormflod: Indsatsplan for Stormflod Varde by Varde Å er revideret sidst i Sne- og orkankatastrofer: Ikke udarbejdet. Skybrud, kraftig regn, tøbrud: Ikke udarbejdet. Olie- og kemikalieforurening af strande: Beredskabsplan for kystforurening 2013 er udarbejdet. Et samarbejde med Tønder, Fanø, Esbjerg Kommune samt Tyskland er igangsat for at udarbejde en fælles beredskabsplan for kystforurening. Miljø-instruks: Der skal udarbejdes instruks til indsatsleder til brug ved miljøuheld og ved opfølgning efter uheld delvis i samarbejde med Virksomheden Teknik og Miljø. Drikkevandsforurening: Beredskabsplan for akut drikkevandsforurening 2012 er udarbejdet/revideret. Sundhedsberedskabsplan for Varde Kommune: Der er i april 2011 udkommet Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet. Staben Sundhed har udarbejdet en ny sundhedsberedskabsplan i henhold til vejledningen. Forsvarets skydeterræn: Beredskabet har udarbejdet en samarbejdsaftale om brandslukning mv. mellem Skydesikkerhed og Lokalstøtteelement Oksbøl og Varde Kommune om varetagelse af visse beredskabsopgaver, herunder brandslukning og mindre forureningsbekæmpelse. Aftalen er under revision klar ultimo Serviceniveau for alarmerings- og mødeplaner Brand & Redning har påtænkt ajourføring af de gamle alarmerings- og mødeplaner, samt hvor der burde udarbejdes nye alarmerings- og mødeplaner. Med de nuværende personaleressourcer vil den nødvendige beredskabsplanlægning desværre vare adskillige år. Målparametre: Det er Brand & Rednings ambition i denne byrådsperiode og næste byrådsperiode, at få udarbejdet de mest nødvendige alarmerings- og mødeplaner, som er konstateret nødvendige ved risikoanalysen såfremt beredskabsplanlægningen opnormeres Vandforsyningsplaner I de fleste af de tidligere kommuner var der truffet beslutning om at sløjfe branddammene. Beslutningen blev taget med udgangspunkt i, at der ved de fleste brande kunne vandforsyningsbehovet klares fortrinsvis ved tankvognsassistance. Desuden var branddammene udgiftskrævende i forbindelse med den løbende vedligeholdelse. Hvor der var tale om brande f.eks. gårdbrande, naturbrande m.m. gøres der brug af de mange naturlige vandforsyningsforråd (søer, vandløb m.m.), hvor en slangetender til tider skal bruges. Såfremt private markvandingsboringer og andre boringer benyttes bør dette på forhånd være aftalt ejeren. 8

9 Brand & Redning har udarbejdet en systematisk registrering af samtlige brandhaner i de 5 slukningsområder og agter at lave en plan for løbende nedlæggelse af de brandhaner, som ikke har en tilstrækkelig kapacitet. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 1, stk. 3, sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det vil sige, at når der nedlægges vandforsyningssteder, skal vandforsyningen tilvejebringes på anden måde f.eks. ved indsættelse af ekstra vandtankvogne. Der er i juli 2012 udarbejdet Plan for vandforsyning til brandslukning i Varde Kommune. Brand & Redning deltager i møder i Vandrådet i Varde Kommune. Ved møderne deltager repræsentanter for samtlige vandværker i Varde Kommune samt kommunens miljøafdeling. I den nye brandslukningsaftale, der er indgået med Falck gældende indgår det, at Falck skal servicere brandhanerne, der bibeholdes i hele kommunen Serviceniveau for vandforsyningsplaner I den nyligt udarbejdede plan for vandforsyning til brandslukning indgår: at det overvejende er brandhaner, der yder mindre end 1000 liter/min. som reduceres, og at der i budgettet afsættes et årligt beløb til renovering/udskiftning af brandhaner. Renovering/udskiftning udføres fortrinsvis i forbindelse med vandværkernes renovering af ledningsnet, at der under slukningsarbejde suppleres med vand fortrinsvis fra åer, søer m.m., således at der bruges mindst muligt drikkevand i forbindelse med brandslukningsopgaver. at langt størstedelen af indsatser ved brand kan klares med den medbragte vandforsyning i tankvogn og A-sprøjte. Herudover er der altid mulighed for at tilkalde assistance fra nabostation, nabokommune eller Beredskabsstyrelsen. Målparametre: Brand & Redning har i løbet af 2013 gennemgået/ajourført de eksisterende planer for brandhaner. Herunder er der givet besked til de forskellige vandværker om, hvilke brandhaner der fremover vil blive serviceret og hvilke brandhaner vandværkerne kan fjerne eller bibeholde som skyllehaner. Samtlige brandhaner skal efterses hvert år for kontrol (monteret med strips) af om de er i driftsmæssig stand og de er frostsikret. (Falck) (Se desuden Bilag 3: Plan for vandforsyning til brandslukning i Varde Kommune. 9

10 5.4 Redningsberedskabets samarbejde med andre teams og virksomheder I det efterfølgende er det beskrevet, hvorledes de enkelte snitflader/samarbejdet er mellem de enkelte virksomheder/teams Samarbejde med planmyndigheden Brand & Redning og Team Plan skal koordinere sager i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder. Herunder skal det i forbindelse med udarbejdelse af lokaleplaner mv. fremgå hvor man ønsker opsat brandhaner. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse Samarbejde med bygningsmyndigheden Det er aftalt, at byggesager, der skal behandles i henhold til Bygningsreglement af 2010 (BR-10) kap. 5, Brandforhold, behandles af Team Byg. Dog giver beredskabet bemærkninger til de sager, som er omfattet af driftsmæssige forskrifter og hvor der i øvrigt skal udføres brandsyn. Ligeledes fungerer Brand & Redning som rådgiver for Team Bygs sagsbehandlere. Der aftales nærmere omkring evt. krav til etablering af sikringsrum/beskyttelsesrum. Sager om beskyttelses- og sikringsrum behandles i øjeblikket i henhold til Kommunalt regulativ for offentlige beskyttelsesrum og sikringsrum i Varde Kommune (udarbejdet i 2009). Det er ligeledes aftalt, at samtlige byggesager, der vedrører forhold i henhold til beredskabslovgivningen bliver fremsendt til godkendelse ved Brand & Redning. Brand & Redning udarbejder i den forbindelse et særskilt godkendelsesbrev, der sendes direkte til ansøgeren/ejeren. Kopi af brevet sendes til Team Byg. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse. Alt vedrørende skorstensfejerområdet sorterer under Team Byg. Såfremt Brand & Redning bliver bekendt med ulovlige forhold omkring opførte skorstene (herunder røgrør) vil det blive videregivet til Team Byg. Såfremt Brand & Redning får kendskab til faldefærdige eller sundhedsskadelige boliger skal dette ligeledes videregives til Team Byg Samarbejde med miljømyndigheden I forbindelse med opstilling af plasttanke modtager Team Miljø tankattester og videresender disse til Team Byg, der registrerer dem i Bygnings- Boligregisteret (BBR). Såfremt der er tvivl om plasttanken kan lovlig opstilles, fremsendes ansøgning til Brand & Redning til godkendelse i henhold til beredskabslovgivningen. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse. I forbindelse med alarmeringer til uheld med farlige stoffer tilkaldes/orienteres Team Miljø. Der skal i samarbejde med Team Miljø udarbejdes en instruks til brug ved miljøuheld og ved opfølgning efter miljøuheld Samarbejde med Staben Social og Sundhed Direktøren for Social og Sundhed har ansvaret for udarbejdelse af sektorplaner herunder udarbejdelse/ajourføring af Sundhedsberedskabsplanen, beredskabsplaner for de enkelte virksomheder med dertil hørende indsatsplaner og actioncards. 10

11 Staben Social og Sundhed har ansvaret for udarbejdelse af diverse beredskabsplaner (psykosociale-beredskabsplaner m.m.) indenfor sundhedsområdet. For koordinering af Varde Kommunes beredskabsplaner bør Brand & Redning deltage i nødvendigt omfang således, at beredskabsplaner m.m. generelt får et ensartet indhold og udseende og således, at der sikres syge og tilskadekomne den nødvendige behandling i tilfælde af ulykker, terrorhandlinger og katastrofer herunder krigshandlinger. På opfordring deltager beredskabet gerne i forskellige arrangementer, møder, kurser, undervisning m.m., hvor beredskabet kan være med til at højne brandsikkerhed og førstehjælp indenfor socialog sundhedsområdet Kystberedskabet (forurening af strande) Vedrørende forurening af strande henvises der til Havmiljølovens bestemmelser og Strandrensningsbekendtgørelsen. I den forbindelse er det beredskabet, der leder arbejdet i den akutte fase, og Virksomheden Drift, der forestår det meste af det praktiske arbejde med rensning af stranden i forbindelse med forurening. Team Miljø overtager arbejdet efter den akutte fase, færdiggør minutrapporten og afslutter sagen med Økonomi Virksomheden Drift Opgaverne omkring strandrensning, nødhjælpsposter, redningsposter, nødtelefoner og evt. afmærkning med pæle/skiltning på stranden sorterer under Virksomheden Drift. Der er i samarbejde med Drift og politiet opsat strandnummereringsskilte langs kysten på vand- og på landsiden således, at der ved ulykker sikres en nøjagtig adresse til ulykkesstedet for redningskøretøjer, ambulancer mv Ungdomsbrandkorps Der har været tanker om i lighed med andre beredskaber i landet at starte et ungdomsbrandkorps i samarbejde med SSP og evt. ungdomsskolen. Formålet med et ungdomsbrandkorps er at give unge teenagere (både piger og drenge) en anderledes fritid, hvor indholdet er brand og redning, disciplin og en sund samfundsholdning, men ungdomsbrandkorpsene er også et gode for brandvæsnerne, idet flere af ungdomsbrandmændene inspireres til at tage en rigtig brandmandsuddannelse og bliver ansat ved brandvæsner rundt om i landet. Der er pt. desværre ikke ressourcer til at opstarte et ungdomsbrandkorps og ydermere vil det ikke være muligt inden for den nuværende økonomi at aktivere dem tilstrækkeligt. Det vil med den nuværende konstellation være nødvendigt at leje os til flere ydelser mv. hos den nuværende entreprenør (Falck). 11

12 5.5 Ekstern kommunikation med borgere og virksomheder Generelt har en intention om at blive mere synlig i bybilledet og til stadighed at være en servicevirksomhed overfor borgere og erhvervslivet i kommunen. Brand & Redning formidler information til borgere, virksomheder og institutioner i form af direkte henvendelse eller på hjemmesiden. Borgenes viden om serviceniveauet i redningsberedskabet er med til at skabe forståelse for de rammer, som politikerne har besluttet skal være gældende for beredskabet i Varde Kommune. Forståelsen skal ligeledes skabe grundlag for, at borgene/virksomhederne bliver bevidste om, hvad de selv kan gøre for at forebygge ulykker i de nære omgivelser. For at borgene/virksomhederne kan få kendskab til planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, annonceres planen i de lokale aviser og der henvises til kommunens hjemmeside, hvor hele planen kan ses. 12

13 5.6 Redningsberedskabets arbejdsopgaver Brandteknisk byggesagsbehandling iht. beredskabslovgivningen Den brandtekniske sagsbehandling skal aktivt medvirke til at nedsætte risikoniveauet. Da beredskabslovgivningens bestemmelser i de senere år har fået større kompleksitet (funktionsbaserede brandkrav), er det vigtigt, at medarbejderne erhverver eller har de rette uddannelsesmæssige kompetencer til at kunne behandle byggesager omfattet af beredskabslovgivningen Serviceniveau for brandteknisk byggesagsbehandling iht. beredskabslovgivningen Brand & Rednings beredskabsinspektører skal på et højt fagligt niveau kunne behandle byggesager i henhold til beredskabsloven med dertil hørende bekendtgørelser og tekniske forskrifter, driftsmæssige forskrifter m.m. Målparameter: Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse Brandsyn Den forebyggende indsats udøves fortrinsvis gennem de lovpligtige brandsyn. Der gennemføres endvidere brandsyn på objekter, som er frivillige f. eks. større virksomheder m.m., der ikke er omfattet af beredskabslovgivningen. Der gennemføres brandsyn ved størstedelen af de kommunalt ejede bygninger, uanset om brandsynet er lovpligtigt eller ej Terminerne for brandsyn varierer mellem 1, 2, 3 og 5 år. Alle brandsyn gennemføres løbende over året og skal gennemføres 100 % hvert år. Ved brandsynet skal Brand & Redning bl.a. påse: at brandfarlige virksomheder og oplag er placeret, indrettet og anvendes som tilladt at bygningsmæssige adskillelser i brandsektioner og brandceller er intakte at branddøre er intakte og anvendes som godkendt at porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, er passable at flugtveje er frie og ryddelige at påkrævet brandslukningsmateriel er tydeligt afmærket med skilte, vedligeholdt og placeret i overensstemmelse med de tekniske/driftsmæssige forskrifter at de gældende tekniske og driftsmæssige forskrifter i øvrigt er overholdt at parkering af køretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden sker på et godkendt sted at påkrævede vandforsyningssteder (herunder brandhaner) er brugbare, vedligeholdt og tilgængelige for redningsberedskabet 13

14 Objektkategorier i forbindelse med brandsyn i Varde kommune (2011): Brandsynstermin Antal objekter Hvert 5. år 19 Hoteller m.v. flere end 10 sovepladser Hvert år Spejderhytter med flere end 10 sovepladser Hvert 3. år Plejeinstitutioner 2.1 Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser Hvert år Forsamlingslokaler 3.1 Forsamlingslokaler over 150 personer Hvert år Forsamlingslokaler mellem personer Undervisningslokaler 4.1 Undervisningsafsnit til flere end 150 personer Hvert år Daginstitutioner 5.1 Til flere end 50 pers./flere end 10 sovepladser Hvert år Butikker 6.1 Flere end 500 personer Hvert år Flere end 150 personer mindre end 500 pers Brandfarlige virksomheder og oplag 7.1 Anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker 7.1.1a Virksomheder kategori A og B c Forbrugstankanlæg i underjordiske tanke d Bemandede salgstankanlæg e Sprøjtemalingsvirksomhed a Oplag over 800 og indtil 2000 OE. Hvert 5. år b Ubemandede salgstankanlæg Hvert 5. år c Forbrugstankanlæg (ikke 7.1.1c) Hvert 5. år Depottankanlæg i underjordiske tanke Hvert 10. år F-gasanlæg og -oplag m.v b F-gas anlæg over kg c F-gas oplag over kg d F-gas tankstationer ved brandfarlige virksomh a F-gas anlæg mellem 200 kg og kg Hvert 5. år b F-gas oplag mellem 200 kg og kg Hvert 5. år c F-gas anlæg og oplag over 200 kg samt tankstationer (ikke 7.2.1d) Hvert 5. år F-gas i underjordiske tanke Hvert 10. år Anlæg og oplag af gasser under tryk 7.3.1a Fremstilling og fyldning af brandfarlige gasser på beholdere på 1 liter og derover b Anlæg med brandfarlige gasser på over kg c Oplag med brandfarlige gasser på over kg a Anlæg med brandfarlige gasser på mellem 200 og 1000 kg Hvert 5. år c Anlæg over 200 kg og oplag over 200 kg (ikke 7.3.1b) Hvert 5. år 3 Kategori Objekt 0 Fredede bygninger 0.0 Fredede bygninger 1. Hoteller m.v

15 8. Øvrige brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v Større arrangementer Hver gang tillad. gives 8.1.4a Øvrige brandfarlige virksomheder og oplag (Beredskabsloven 34, stk. 1) b Øvrige bygninger der er omfattet af Beredskabslovens 35, stk c Øvrige brandfarlige virksomheder og oplag (Beredskabslovens 34, stk. 2 eller 35, stk. 3) 1 I alt 857 Der gennemføres ca lovpligtige brandsyn hvert år i Varde Kommune. I forbindelse med brandsynene udarbejdes en brandsynsrapport, som sendes til virksomheden og angiver evt. fejl og mangler, som er konstateret ved brandsynet. Brand & Redning vurderer løbende, om der skal udføres brandsyn i forsamlingslokaler mellem 50 og 150 personer. Det drejer sig her om f. eks. missionshuse, mindre værtshuse m.m. Brand & Redning foretager herudover et ekstra årligt uanmeldt brandsyn på diskotekerne i Varde by eventuelt sammen med politiet samt uanmeldte inspektioner af salgssteder for fyrværkeri i detailleddet. Brand & Redning har ikke fået anmeldelse fra sommerhusejere om brandsyn af sommerhuse med over 10 sovepladser. Såfremt der er over 10 sovepladser er det ejerens/ansøgerens pligt at ansøge om tilladelse til de sovepladser, som forefindes i sommerhuset. Når der rådgives i forbindelse med brandsyn, er det vigtigt, at der er den fornødne tid til rådighed samt, at Beredskabsinspektøren er fagligt kompetent og serviceminded. Det er vigtigt, at alle oplysninger bliver indberettet/ajourført i ODIN s brandsynsregister eller et andet tilsvarende elektronisk system. Beredskabsstyrelsen har i januar 2012 meldt ud, at ODIN vil blive lukket i løbet af Brand & Redning har i den forbindelse i FKB-regi været med i en arbejdsgruppe, hvor målet er at udvikle et nyt program, der kan benyttes til digitale brandsyn. DBI har udviklet programmet og implementeres i Varde Kommune i løbet af efteråret Serviceniveau for brandsyn Målparameter: Brandsyn foretages løbende, og skal være gennemført 100 % inden årets udgang Risikovirksomheder Der er i Varde Kommune én risikovirksomhed, som der arbejdes med løbende. Der er en arbejdsindsats med virksomheden i forbindelse med sagsbehandling, udarbejdelse af planer samt eftersyn, brandsyn mv. på virksomheden. Reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer er fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 (Risikobekendtgørelsen) Serviceniveau for risikovirksomheder Målparameter: Der ligges stor vægt på, at risikovirksomheden serviceres efter reglerne, og at der føres 100% eftersyn Lejlighedstilladelser Brand & Redning skal meddele en række forskellige lejlighedstilladelser, som f. eks. tilladelser til diverse sportsfester, større arrangementer på Friluftsscenen i Varde, Ho Fåremarked, Owen Luft Koncert i Nordenskov, Mariehaven i Ansager og cirkusforestillinger i Varde og omegnsbyerne. 15

16 Disse tilladelser er ressourcekrævende og stiller særlige krav til sagsbehandlerens brandtekniske viden, da der i brandlovgivningen er særlige krav om, at arrangørerne i mange tilfælde skal udfærdige en risikovurdering. Lejlighedstilladelsen skal følges op med et brandsyn på stedet, før der åbnes for publikum. Der gives ca. 50 lejlighedstilladelser hver år, der følges op af et brandsyn før åbning Serviceniveau for lejlighedstilladelser Målparameter: Lejlighedstilladelser skal besvares indenfor 14 arbejdsdage. Der udføres brandsyn ved samtlige tilladelser, medmindre det er det samme telt, som bliver opstillet flere stede i kommunen Fyrværkeri Der skal meddeles tilladelse til opbevaring og salg af fyrværkeri. Opgaven med at godkende og føre tilsyn med fyrværkerioplag og salgssteder blev i 2006 overflyttet fra Politiet til kommunen. Det er især i perioden fra november til nytår, at dette område (godkendelse og tilsyn) er ressourcekrævende. Der anmeldes ca. 18 sager om fyrværkeri og der meddeles tilladelse til ca. 20 fyrværkerisager hvert år Serviceniveau for fyrværkeri Målparameter: Fyrværkeriansøgninger behandles indenfor 14 arbejdsdage. Der føres ikke brandsyn ved anmeldelsessager, medmindre Sikkerhedsstyrelsen anmoder om dette. Der føres tilsyn ved samtlige tilladelsessager Brandteknisk rådgivning Brand & Redning udfører brandteknisk rådgivning over for borgere, firmaer og kommunens egne virksomheder (institutioner, skoler m.m.) om brandtekniske spørgsmål. Rådgivningen er både pr. telefon og ved personlig henvendelse i afdelingen. I den forbindelse vil øget brug af kommunens/brand & Rednings hjemmeside være oplagt. Der lægges op til, at hjemmesiden udbygges med flere selvbetjeningsløsninger og diverse ansøgningsskemaer Serviceniveau for brandteknisk rådgivning Brand & Redning skal kunne rådgive bygningsmyndigheden i sager omfattet af bygningsreglementets kapitel 5 og henvendelser fra virksomheder i brandtekniske spørgsmål omfattet af beredskabslovgivningen. Målparametre: Rådgivningen skal kunne ydes inden for 14 arbejdsdage Kampagner Brand & Redning skal så vidt muligt være aktiv i forbindelse med kampagner. Der er ikke i risikoanalysen fundet specifikke behov for særlige målrettede kampagner. Derfor vil Brand & Redning udføre kampagner, når der enten på landsplan føres kampagne som f. eks. kampagnen i forbindelse med uge 40 (Din brandskole rettet mod børn i klasse) eller f. eks. på grund af årstiden (pas på grillen). Under alle omstændigheder er det vigtigt at der ved kampagner arbejdes målrettet. Det er i denne forbindelse vigtigt at inddrage Brand & Rednings frivillige. 16

17 Serviceniveau for kampagner Målparametre: Der gennemføres så vidt muligt øvelser/instruktioner på skoler i forbindelse med landsdækkende kampagner Kurser i førstehjælp Brand & Rednings uddannelsesvirksomhed er i de seneste år blevet stadig mere omfattende. Personalet i de kommunale institutioner benytter sig i stor udstrækning af de udbudte kurser i førstehjælp. Kurserne tilpasses de enkelte institutioners og skolers behov. Der er primært det faste personale i Brand & Redning, som tilbyder kommunens institutioner, skoler m.m. kursus i førstehjælp. Disse kurser er der en rimelig god søgning til, men det kniber med opfølgningen (hvert 3. år) på førstehjælpskurset. Brand & Redning finder, at kurser i førstehjælp har stor betydning for de ansatte rent personlig, og vil gerne opprioritere kursusvirksomheden fremover Serviceniveau for kurser i førstehjælp Det faste personale ved Brand & Redning afholder løbende kurser i førstehjælp ved offentlige institutioner, skoler m.m. Såfremt private virksomheder eller andre ønsker kurser i førstehjælp vil Brand & Redning så vidt muligt arrangere disse. Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af førstehjælpskurser m.m. har været Kurser i elementær brandbekæmpelse Brand & Rednings uddannelsesvirksomhed er i de seneste år blevet stadig mere omfattende. Personalet i de kommunale institutioner benytter sig i stor udstrækning af de udbudte kurser i elementær brandbekæmpelse. Kurserne er blevet tilpasset de enkelte institutioners og skolers behov. Der vil fremover blive gennemført kurser i elementær brandbekæmpelse, brand- og evakueringsøvelser m.v. med det faste personale i Brand & Redning som underviser. Brand & Redning finder, at kurser i elementær brandbekæmpelse og afholdelse af brand- og evakueringsøvelser har stor betydning for de ansatte i kommunens virksomheder og institutioner rent sikkerhedsmæssigt, brandforebyggende og brandbegrænsende Serviceniveau for kurser i elementær brandbekæmpelse Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af kurser i elementær brandbekæmpelse m.m. har været Kurser i brug af hjertestarter Når en virksomhed, institution eller andre ophænger en hjertestarter er der mulighed for at registrere den på Der er pr. 1. okt ophængt ca. 100 registrerede hjertestartere i Varde Kommune. (Se kortbilag side 17). er i løbet af de sidste 2-3 år blevet kontaktet flere gange for undervisning i brugen af hjertestarteren og har i den forbindelse været ude omkring 30 gange for at undervise personale, borgergrupper, virksomheder mv. i brugen af hjertestarteren. 17

18 Serviceniveau for kurser i brug af hjertestarter Det faste personale ved Brand & Redning afholder løbende kurser i brugen af hjertestarter ved offentlige institutioner, skoler m.m. Såfremt private virksomheder eller andre ønsker samme kurser vil Brand & Redning så vidt muligt arrangere disse. Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af kurser i brug af hjertestarter har været. (Kortbilag fra Intern uddannelse Det vurderes på nuværende tidspunkt, at personalet i Brand & Redning har behov for kurser, efteruddannelser m.m. i årene fremover. Der er siden 1. maj 2009 ansat 3 nye Beredskabsinspektører hvoraf de 2 samt de 5 indsatsledere i område vest skal på overgangsuddannelse for indsatsledere inden udgangen af I budgettet afsættes der hvert år et mindre beløb til løbende kortere vedligeholdelses- og efteruddannelser. Medarbejderne i Brand & Redning skal have mulighed for at deltage i beredskabets chef- og lederuddannelser, og ansatte der har opnået en vis erfaring opfordres til at tage en master uddannelse i brand. Indsatslederuddannelsen svarer til en bachelor i brand og master i brand er en overbygning hertil. De frivillige i Brand & Redning skal ligeledes have mulighed for at dygtiggøre sig f.eks. ved at gennemføre en funktionsuddannelse i brand samt uddannelser specielt beregnet på de frivilliges arbejdsområder. Redningsberedskabet skal have en veluddannet personalegruppe, der skal kunne løse de opgaver, der er pålagt af byrådet samt de ved lov fastlagte opgaver. 18

19 5.7 Målrettet forebyggelse Redningsberedskabet vil i det omfang, det er muligt forsøge at øge forebyggelse indenfor prioriterede områder. Tiltagene er prioriteret ud fra: a. De forventede fordele for målgruppen (borgere, private og offentlige virksomheder m.v.) og redningsberedskabet. b. Overordnet tidshorisont. c. Estimat af ressourcebehov Målgruppe: Private og offentlige virksomheder Formål: At nedbringe antallet af de blinde alarmer, samt at forhøje den generelle brandsikkerhed på virksomhederne. Antallet af blinde alarmer skal nedbringes på trods af, at der etableres flere anlæg hvert år. Se bilag 4 for oversigt over ABA- og AVS-anlæg i Varde Kommune. Der er i Varde Kommune installeret ABA-og AVS-anlæg i 96 ejendomme pr. 1. oktober Heraf er der installeret anlæg i 41 kommunalt ejede ejendomme. Størstedelen af anlæggene er lovpligtige. I 2008, 2009 og igen i 2011 har der været særlig fokus på at nedbringe de blinde alarmer bl.a. ved afholdelse af ABA-kurser. Til trods for, at der hvert år installeres nye anlæg, har der gennemsnitligt været en nedgang i antallet af de blinde alarmer. År 2006 (før 2007 kommunesammenlæg.) Antal blinde alarmer De mange alarmer i 2010 kan blandt forklares med, at Brand & Redning ikke har afholdt ABAkurser for anlægsbrugerne/-ejerne på virksomhederne i kommunen i Herudover blev 2 institutioner for ældre ombygget i 2010, hvilket resulterede i en del utilsigtede alarmer pga. håndværkere i huset. Tiltag/foranstaltning: Rådgivning om, hvordan man undgår blinde alarmer fra ABA-anlæg, som gennemføres i forbindelse med et udvidet brandsyn. Udbydelse af kurser om ABA-anlæg i 2013/primo På de offentlige virksomheder (plejeinstitutioner, skoler m.m.) tilbydes også uddannelse i elementær brandbekæmpelse. Der er i januar 2012 udarbejdet et nyt skema, som indsatslederne skal udfylde efter utilsigtede ABA-alarmer og indsende til s administration. Der bliver herefter fulgt op på alarmen og årsagen til alarmen sammen med virksomheden og der ses på om der kan findes en løsning, så fremtidige alarmer kan undgås. Teknisk leder har i slukningsområderne Agerbæk og Ølgod hidtil selvstændigt kørt til ABA-alarmer. Det er besluttet, at indsatsleder kører med som i den øvrige del af kommunen fra den Dette blandt andet for at kunne give alle anlægsejere samme service og i forbindelse med alarmen at kunne rådgive dem om tiltag, der evt. kan forhindre yderligere alarmer. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt 19

20 5.7.2 Målgruppe: Turister og kommunens borgere Formål: Bedre registrering af ulykkesadresser til Tiltag/foranstaltninger: I samarbejde med Politiet, Skov- og Naturstyrelsen og interne virksomheder, skal kommunens badestrande, skovveje m.v. skiltes og adresseres. Der er ligeledes igangsat et strandnummereringsprojekt i fællesskab med politiet. Projektet blev afsluttet primo Byrådet har dog ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til de fremadrettede driftsudgifter. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt Målgruppe: Børn og unge Formål: At give børn og unge viden om brandforebyggelse. Tiltag/foranstaltninger: Temadage i daginstitutioner og skoler om brandsikkerhed i hjemmet. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt Målgruppe: Ældre i eget hjem Formål: At nedbringe antallet af brande i ældres egne hjem og nedbringe konsekvenserne af brandene. Tiltag/foranstaltninger: Tilbud om rådgivende hjemmebesøg samt informationsmateriale om brandsikkerhed i hjemmet. Salg og opsætning af røgmeldere. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt Målgruppe: Diskoteker i byen Formål: At højne den generelle brandsikkerhed på diskotekerne i kommunen. Tiltag/foranstaltninger: Gennemføre temabrandsyn samt tilbud om uddannelse i elementær brandbekæmpelse på diskotekerne. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt. 20

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune.

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune. Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner DELPLAN FOR Hvidovre Kommune Side 1 af 15 Delplan Delplan for det forebyggende beredskab og arbejde

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af:

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af: Rev.:. februar 2015 Analyseplan og administrationsgrundlag Myndighedsopgaver Udarbejdet af: Tovholder: Mikael Nørgaard Gam Holbæk (MG) Jan Clausen Kalundborg (JC) Kurt Andersen Lejre (KA) Mette Waldorff

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

Østsjællands Beredskab Strategi

Østsjællands Beredskab Strategi Strategi for forebyggende indsats i F o r e b y g g e l s e s s t r a t e g i 2 017 Side 0 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Konklusion 3. Taktisk forebyggelsesindsats 4. Teknisk forebyggelse 5. Målsætning

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Fredag den 13. juni 2014 Mødetidspunkt: 10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3 (5.3.1), BCV Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Varde Brand. Årsberetning 2013

Varde Brand. Årsberetning 2013 Varde Brand & Redn 2 ing Beredskabschefens forord Indhold Beredskabschefens forord Varde Brand & Redning 2013 Forebyggelse - Planlægning - Brandsyn - Lejlighedstilladelser - Brandteknisk byggesagsbehandling

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015 Brand & Redning/FAB Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Brand & Rednings arbejdsopgaver: 4 Organisation 4 Brand & Redning Beredskabsforbundet 5 Sygefravær 6 Økonomi 6

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Et type 1-brandsyn kan ikke fravige sin fastsatte termin, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag. Et par eksempler på et type 1-brandsyn er:

Et type 1-brandsyn kan ikke fravige sin fastsatte termin, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag. Et par eksempler på et type 1-brandsyn er: Bilag 5: Brandsyn Bilag 5 Brandsyn beskriver, hvordan Nordjyllands Beredskab ønsker at skabe ensartet sikkerhed i de 11 kommuner og kunne tilrettelægge brandsyn ud fra en vurdering af sted, behov og risiko.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed om myndighedsopgaver

Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed om myndighedsopgaver TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 14092015 VEDR.: Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed NOTAT Samarbejde mellem ejerkommunerne

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen Varde Kommune Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Fredag den 13. juni 2014 Mødetidspunkt: 10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3 (5.3.1), BCV Erik Buhl Nielsen, Kjeld

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.11.2009 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 45. Orientering til Beredskabskommissionen... 3 46. Orienteringer om udrykninger

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere