Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning"

Transkript

1 Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok SUFA Varde den

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2 Afsnit 5.3 Afsnit 5.4 Afsnit 5.5 Forebyggelseskapacitet generelt Risikopolitik Serviceniveau Målsætning for forebyggelseskapacitet Fra målsætning til målparametre 4 Personale i Administrativt personale Serviceniveau for administrativt personale Det frivillige beredskab Serviceniveau for de frivillige 5 Redningsberedskabets planlægningsopgaver Beredskabsplanen Serviceniveau for beredskabsplanlægningen i varde Kommune Alarmerings- og mødeplaner Serviceniveau for alarmerings- og mødeplaner Vandforsyningsplaner Serviceniveau for vandforsyningsplaner 8 Redningsberedskabets samarbejde med andre teams og virksomheder Samarbejde med planmyndigheder Samarbejde med bygningsmyndigheden Samarbejde med miljømyndigheden Samarbejde med Staben Social og Sundhed Kystberedskabet Virksomheden Drift Ungdomsbrandkorps 10 Ekstern kommunikation Afsnit 5.6 Generelt 11 Redningsberedskabets arbejdsopgaver Brandteknisk byggesagsbehandling iht. Beredskabslovgivningen Serviceniveau for brandteknisk byggesagsbehandling iht. lovgivning Brandsyn Serviceniveau for brandsyn Risikovirksomheder Serviceniveau for risikovirksomheder 14 2

3 Afsnit 5.7 Afsnit Lejlighedstilladelser Serviceniveau for lejlighedstilladelser Fyrværkeri Serviceniveau for fyrværkeri Brandteknisk rådgivning Serviceniveau for brandteknisk rådgivning Kampagner Serviceniveau for kampagner Kurser i førstehjælp Serviceniveau for kurser i førstehjælp Kurser i elementær brandbekæmpelse Serviceniveau for kurser i elementær brandbekæmpelse Kurser i brug af hjertestarter Serviceniveau for kurser i brug af hjertestarter Intern uddannelse 17 Målrettet forebyggelse Målgruppe: Private og offentlige virksomheder Målgruppe: Turister og kommunes borgere Målgruppe: Børn og unge Målgruppe: Ældre i eget hjem Diskoteker i byen 19 Styring og opfølgning Statusopgørelse Evaluering Revidering 20 3

4 5.1 Forebyggelseskapacitet generelt Risikopolitik Varde Kommunes indbyggere skal sikres en tilfredsstillende beskyttelse gennem en forsvarlig forebyggende indsats i forhold til de lokale risici Serviceniveau Det er Varde Kommunes mål at levere borgere, erhvervsliv, turister m.m. en god service indenfor forebyggelsesområdet. I forbindelse med risikoanalysen er det konstateret, at der er et behov for at opprioritere de forebyggende tiltag. Derfor skal forebyggelsesaktiviteterne i Varde Kommune til stedse gennemføres og udbygges, således de medvirker til at nedbringe risici ved brande og andre ulykker. Brand & Redning fremlægger hvert år årsberetning for Beredskabskommissionen. Her vil det fremgå, hvorledes målene fastlagt i serviceniveauerne er nået for det forgangne år. Serviceniveauer, der indgår i årsberetningen er i de følgende afsnit markeret i en boks Målsætning for forebyggelseskapacitet Varde Kommunes serviceniveau udtrykker de ydelser redningsberedskabet skal yde over for borgere, virksomheder m.v. Serviceniveauet konkretiseres ved beskrivelse af de mål redningsberedskabet skal nå - herunder områder (målgrupper, risici og type af ulykker) der skal være i fokus i redningsberedskabets arbejde. I henhold til Aftale mellem Varde Byråd og Plan & Byg 2014 (dok. nr ) har afdelingen som overordnet mål, at flest mulige af vores kunder er tilfredse kunder. Dette gælder især i forhold til vores kommunikation med kunderne med forståelige afgørelser og klare aftaler i sagsbehandlingsperioden. Vi skal have fokus på klar kommunikation, hvor et afslag følges op af forslag til andre løsninger. Herudover skal der blandt andet være fokus på: Faldefærdige bygninger - Brand & Redning skal indrapportere kendskab til faldefærdige bygninger. Digitalisering Breve, sager mv. skal sendes elektronisk. Rutiner skal koordineres, således at vi kan sende elektronisk og der skal ske en indsats, så der også kan modtages elektronisk. Fremtidssikring af Brand & Redning Vi skal være i stadig udvikling og sikre størst mulig ekspertise til gavn for vores arbejdsplads, borgerne, erhvervslivet mv. Indførelse af beredskabsprogrammet C3 på tværs af organisationen Der skal ske en implementering i hele organisationen af beredskabsplanlægningen, Beredskabsområdet deltager aktivt i udarbejdelse af kommunens beredskabsplaner, samtidig som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling giver stor travlhed. 4

5 Afsnit Fra målsætninger til målparametre Udover målsætningerne i Aftale mellem Varde Byråd og Plan & Byg 2014 er der udvalgt flere andre forebyggelsesområder, hvor Brand & Redning i det følgende har opsat målsætninger for indsatsområder og beskrivelse af hvorledes målsætningerne omsættes til konkrete målbare parametre. Målsætningerne skal sikre, at de forskellige områder i redningsberedskabets organisation styrkes og udvikles hen imod de mål, redningsberedskabet som helhed skal udvikles hen mod. Derudover giver det indenfor de forskellige områder retningslinjer for, hvilke opgaver der skal fokuseres på og hvordan brugen af ressourcer prioriteres bedst muligt. 5

6 5.2 Personale i Administrativt personale Ved årsskiftet 2011/2012 havde Brand & Redning følgende personalemæssige ressourcer: 1 Beredskabschef (37 t) Susanne Fast 1 Beredskabsinspektør (37 t) Vagn P. Lund 1 Beredskabsinspektør (37 t) Niels S. Thomsen 1 Beredskabsinspektør (37 t) Morten R. Scheel 1 Fuldmægtig (37 t) Ella Weinreich Ella Weinreich udfører en del arbejde for hele direktørområdet (internet, intranet, intraforum mv.). Dette arbejde konteres under Brand & Redning Serviceniveau for administrativt personale Det skal sikres, at det administrative personale har mulighed for at deltage i fagrelevante kurser, deltage i møder og arbejdsgrupper i FKB-regi, hvor der er erfaringsudveksling samt har mulighed for at følge med udviklingen og have tid til at finde/udvikle nye eller bedre måder at gøre tingene på. Målparametre: Indsatsledere uddannet før 1. januar 2009 skal inden 1. januar 2015 have gennemført overgangsuddannelse i indsatsledelse således, at de også fremover kan fungere som indsatsledere Det frivillige beredskab Det frivillige beredskab er en del af Varde Kommunes samlede beredskab, og der er tilknyttet ca. 25 frivillige, hvoraf ca. 16 er aktive. Det frivillige beredskab bliver hovedsageligt brugt til stormflodsberedskabet, forplejning og mindre afhjælpende opgaver. De skal først og fremmest bruges for at kunne aflaste, supplere eller bistå det lønnede personale - især ved større indsatser. Af sådanne hændelser kan nævnes naturbrande, massivt snefald, oversvømmelse, skybrud og stormvejr/orkan Serviceniveau for de frivillige Det er Brand & Rednings intention at give de frivillige den fornødne uddannelse til at kunne varetage flere forskellige arbejdsopgaver. I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses omfanget af de frivilliges løste arbejdsopgaver. Det skal i den forbindelse vurderes, hvilke arbejdsopgaver de frivillige fremover skal løse. I forbindelse med, at støtteberedskabet blev nedlagt januar 2013 overtog de frivillige Varde opgaven med lys og luft i Varde Kommune. Materiel er leaset og sat i drift august Der blev i august 2012 afholdt en hvervekampagne for at forsøge at få flere til at til at melde sig som frivillig og for at udbrede kendskabet til det frivillige beredskab i Varde Kommune. Målparametre: At opgavepaletten udvides og at det nuværende antal aktive bibeholdes. 6

7 5.3 Redningsberedskabets planlægningsopgaver Beredskabsplanen Varde Kommune er jf. Beredskabsloven 25 forpligtiget til at have udarbejdet en Beredskabsplan. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift) for Varde Kommune er blevet godkendt i Byrådet den 2. juli Beredskabsplanen er med den nye udgave gjort mere operationel på alle niveauer, lige fra direktionsniveau til afdelingslederniveau. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver byrådsperiode. Planer og revisioner heraf skal indsendes til Beredskabsstyrelsen Serviceniveau for beredskabsplanlægningen i Varde Kommune Beredskabsstyrelsen udgav i 2009 en vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning (HOB). Med baggrund i denne blev Beredskabsplan (generel plan) for Varde Kommune udarbejdet og godkendt i byrådet i december Beredskabsplanen er revideret godkendt i Byrådet juli Brand & Redning har deltaget i en arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplan samt stået for udarbejdelse af Beredskabsplan for kystforurening og Beredskabsplan for akut drikkevandsforurening. Der bør udarbejdes delplaner for alle kommunale institutioner, indeholdende forebyggende og afhjælpende foranstaltninger samt brand- og evakueringsinstrukser for institutioner, skoler m.m. Brand & Redning har i november 2011 udarbejdet et notat til direktionen vedr. beredskabsplanlægning i Varde Kommune. Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med direktøren for Plan, Teknik og Kulter som formand. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde et detaljeret beredskabsprogram for alle direktørområder samt udarbejde skabeloner som delplanerne kan udarbejdes efter. Der er indkøbt et beredskabsprogram RMG-C3, som er ved at blive implementeret i Varde Kommune. Målparametre: Brand & Redning skal mindst 1 gang i hver valgperiode planlægge og gennemføre en øvelse, hvor Varde Kommune afprøver beredskabsplanen (generel plan) eller væsentlige dele heraf. Beredskabsplanen er endnu ikke blevet afprøvet i indeværende byrådsperiode Alarmerings- og mødeplaner I forbindelse med beredskabsplanlægningen har risikoanalysen vist, at der skal tages hensyn til en række objekter, der har et sådant omfang, at det er nødvendigt at revidere/udarbejde alarmeringsog mødeplaner. Disse steder er bl.a.: Nybro Naturgasbehandlingsanlæg (Bek. nr af , Risikobekendtgørelsen): Beredskabet har i 2013 ajourfør alarmerings- og mødeplanen. Desuden er der i 2011 blevet udarbejdet en ekstern beredskabsplan for virksomheden. Planen blev afprøvet den 1. november 2011 og skal afprøves i 2014 igen. Større virksomheder: Ingen indsatsplaner for større virksomheder er udarbejdet. Større olie- og naturgasledninger: Alarmerings- og mødeplan for DONG s olie- og naturgasledninger og Filsø pumpestation foreligger, men trænger til at blive ajourført/revideret. 7

8 Større naturbrande: Indsatsplan-Varde 2, Varde Kasernes Øvelsesområde og Indsatsplan-Nørre Nebel 1, Blaabjerg Klitplantage Nyminde Plantage er under udarbejdelse. Der skal udarbejdes plan for entydig navngivelse af kørbare skovveje og veje i plantager og klitplantager. Stormflod: Indsatsplan for Stormflod Varde by Varde Å er revideret sidst i Sne- og orkankatastrofer: Ikke udarbejdet. Skybrud, kraftig regn, tøbrud: Ikke udarbejdet. Olie- og kemikalieforurening af strande: Beredskabsplan for kystforurening 2013 er udarbejdet. Et samarbejde med Tønder, Fanø, Esbjerg Kommune samt Tyskland er igangsat for at udarbejde en fælles beredskabsplan for kystforurening. Miljø-instruks: Der skal udarbejdes instruks til indsatsleder til brug ved miljøuheld og ved opfølgning efter uheld delvis i samarbejde med Virksomheden Teknik og Miljø. Drikkevandsforurening: Beredskabsplan for akut drikkevandsforurening 2012 er udarbejdet/revideret. Sundhedsberedskabsplan for Varde Kommune: Der er i april 2011 udkommet Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet. Staben Sundhed har udarbejdet en ny sundhedsberedskabsplan i henhold til vejledningen. Forsvarets skydeterræn: Beredskabet har udarbejdet en samarbejdsaftale om brandslukning mv. mellem Skydesikkerhed og Lokalstøtteelement Oksbøl og Varde Kommune om varetagelse af visse beredskabsopgaver, herunder brandslukning og mindre forureningsbekæmpelse. Aftalen er under revision klar ultimo Serviceniveau for alarmerings- og mødeplaner Brand & Redning har påtænkt ajourføring af de gamle alarmerings- og mødeplaner, samt hvor der burde udarbejdes nye alarmerings- og mødeplaner. Med de nuværende personaleressourcer vil den nødvendige beredskabsplanlægning desværre vare adskillige år. Målparametre: Det er Brand & Rednings ambition i denne byrådsperiode og næste byrådsperiode, at få udarbejdet de mest nødvendige alarmerings- og mødeplaner, som er konstateret nødvendige ved risikoanalysen såfremt beredskabsplanlægningen opnormeres Vandforsyningsplaner I de fleste af de tidligere kommuner var der truffet beslutning om at sløjfe branddammene. Beslutningen blev taget med udgangspunkt i, at der ved de fleste brande kunne vandforsyningsbehovet klares fortrinsvis ved tankvognsassistance. Desuden var branddammene udgiftskrævende i forbindelse med den løbende vedligeholdelse. Hvor der var tale om brande f.eks. gårdbrande, naturbrande m.m. gøres der brug af de mange naturlige vandforsyningsforråd (søer, vandløb m.m.), hvor en slangetender til tider skal bruges. Såfremt private markvandingsboringer og andre boringer benyttes bør dette på forhånd være aftalt ejeren. 8

9 Brand & Redning har udarbejdet en systematisk registrering af samtlige brandhaner i de 5 slukningsområder og agter at lave en plan for løbende nedlæggelse af de brandhaner, som ikke har en tilstrækkelig kapacitet. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 1, stk. 3, sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det vil sige, at når der nedlægges vandforsyningssteder, skal vandforsyningen tilvejebringes på anden måde f.eks. ved indsættelse af ekstra vandtankvogne. Der er i juli 2012 udarbejdet Plan for vandforsyning til brandslukning i Varde Kommune. Brand & Redning deltager i møder i Vandrådet i Varde Kommune. Ved møderne deltager repræsentanter for samtlige vandværker i Varde Kommune samt kommunens miljøafdeling. I den nye brandslukningsaftale, der er indgået med Falck gældende indgår det, at Falck skal servicere brandhanerne, der bibeholdes i hele kommunen Serviceniveau for vandforsyningsplaner I den nyligt udarbejdede plan for vandforsyning til brandslukning indgår: at det overvejende er brandhaner, der yder mindre end 1000 liter/min. som reduceres, og at der i budgettet afsættes et årligt beløb til renovering/udskiftning af brandhaner. Renovering/udskiftning udføres fortrinsvis i forbindelse med vandværkernes renovering af ledningsnet, at der under slukningsarbejde suppleres med vand fortrinsvis fra åer, søer m.m., således at der bruges mindst muligt drikkevand i forbindelse med brandslukningsopgaver. at langt størstedelen af indsatser ved brand kan klares med den medbragte vandforsyning i tankvogn og A-sprøjte. Herudover er der altid mulighed for at tilkalde assistance fra nabostation, nabokommune eller Beredskabsstyrelsen. Målparametre: Brand & Redning har i løbet af 2013 gennemgået/ajourført de eksisterende planer for brandhaner. Herunder er der givet besked til de forskellige vandværker om, hvilke brandhaner der fremover vil blive serviceret og hvilke brandhaner vandværkerne kan fjerne eller bibeholde som skyllehaner. Samtlige brandhaner skal efterses hvert år for kontrol (monteret med strips) af om de er i driftsmæssig stand og de er frostsikret. (Falck) (Se desuden Bilag 3: Plan for vandforsyning til brandslukning i Varde Kommune. 9

10 5.4 Redningsberedskabets samarbejde med andre teams og virksomheder I det efterfølgende er det beskrevet, hvorledes de enkelte snitflader/samarbejdet er mellem de enkelte virksomheder/teams Samarbejde med planmyndigheden Brand & Redning og Team Plan skal koordinere sager i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder. Herunder skal det i forbindelse med udarbejdelse af lokaleplaner mv. fremgå hvor man ønsker opsat brandhaner. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse Samarbejde med bygningsmyndigheden Det er aftalt, at byggesager, der skal behandles i henhold til Bygningsreglement af 2010 (BR-10) kap. 5, Brandforhold, behandles af Team Byg. Dog giver beredskabet bemærkninger til de sager, som er omfattet af driftsmæssige forskrifter og hvor der i øvrigt skal udføres brandsyn. Ligeledes fungerer Brand & Redning som rådgiver for Team Bygs sagsbehandlere. Der aftales nærmere omkring evt. krav til etablering af sikringsrum/beskyttelsesrum. Sager om beskyttelses- og sikringsrum behandles i øjeblikket i henhold til Kommunalt regulativ for offentlige beskyttelsesrum og sikringsrum i Varde Kommune (udarbejdet i 2009). Det er ligeledes aftalt, at samtlige byggesager, der vedrører forhold i henhold til beredskabslovgivningen bliver fremsendt til godkendelse ved Brand & Redning. Brand & Redning udarbejder i den forbindelse et særskilt godkendelsesbrev, der sendes direkte til ansøgeren/ejeren. Kopi af brevet sendes til Team Byg. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse. Alt vedrørende skorstensfejerområdet sorterer under Team Byg. Såfremt Brand & Redning bliver bekendt med ulovlige forhold omkring opførte skorstene (herunder røgrør) vil det blive videregivet til Team Byg. Såfremt Brand & Redning får kendskab til faldefærdige eller sundhedsskadelige boliger skal dette ligeledes videregives til Team Byg Samarbejde med miljømyndigheden I forbindelse med opstilling af plasttanke modtager Team Miljø tankattester og videresender disse til Team Byg, der registrerer dem i Bygnings- Boligregisteret (BBR). Såfremt der er tvivl om plasttanken kan lovlig opstilles, fremsendes ansøgning til Brand & Redning til godkendelse i henhold til beredskabslovgivningen. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse. I forbindelse med alarmeringer til uheld med farlige stoffer tilkaldes/orienteres Team Miljø. Der skal i samarbejde med Team Miljø udarbejdes en instruks til brug ved miljøuheld og ved opfølgning efter miljøuheld Samarbejde med Staben Social og Sundhed Direktøren for Social og Sundhed har ansvaret for udarbejdelse af sektorplaner herunder udarbejdelse/ajourføring af Sundhedsberedskabsplanen, beredskabsplaner for de enkelte virksomheder med dertil hørende indsatsplaner og actioncards. 10

11 Staben Social og Sundhed har ansvaret for udarbejdelse af diverse beredskabsplaner (psykosociale-beredskabsplaner m.m.) indenfor sundhedsområdet. For koordinering af Varde Kommunes beredskabsplaner bør Brand & Redning deltage i nødvendigt omfang således, at beredskabsplaner m.m. generelt får et ensartet indhold og udseende og således, at der sikres syge og tilskadekomne den nødvendige behandling i tilfælde af ulykker, terrorhandlinger og katastrofer herunder krigshandlinger. På opfordring deltager beredskabet gerne i forskellige arrangementer, møder, kurser, undervisning m.m., hvor beredskabet kan være med til at højne brandsikkerhed og førstehjælp indenfor socialog sundhedsområdet Kystberedskabet (forurening af strande) Vedrørende forurening af strande henvises der til Havmiljølovens bestemmelser og Strandrensningsbekendtgørelsen. I den forbindelse er det beredskabet, der leder arbejdet i den akutte fase, og Virksomheden Drift, der forestår det meste af det praktiske arbejde med rensning af stranden i forbindelse med forurening. Team Miljø overtager arbejdet efter den akutte fase, færdiggør minutrapporten og afslutter sagen med Økonomi Virksomheden Drift Opgaverne omkring strandrensning, nødhjælpsposter, redningsposter, nødtelefoner og evt. afmærkning med pæle/skiltning på stranden sorterer under Virksomheden Drift. Der er i samarbejde med Drift og politiet opsat strandnummereringsskilte langs kysten på vand- og på landsiden således, at der ved ulykker sikres en nøjagtig adresse til ulykkesstedet for redningskøretøjer, ambulancer mv Ungdomsbrandkorps Der har været tanker om i lighed med andre beredskaber i landet at starte et ungdomsbrandkorps i samarbejde med SSP og evt. ungdomsskolen. Formålet med et ungdomsbrandkorps er at give unge teenagere (både piger og drenge) en anderledes fritid, hvor indholdet er brand og redning, disciplin og en sund samfundsholdning, men ungdomsbrandkorpsene er også et gode for brandvæsnerne, idet flere af ungdomsbrandmændene inspireres til at tage en rigtig brandmandsuddannelse og bliver ansat ved brandvæsner rundt om i landet. Der er pt. desværre ikke ressourcer til at opstarte et ungdomsbrandkorps og ydermere vil det ikke være muligt inden for den nuværende økonomi at aktivere dem tilstrækkeligt. Det vil med den nuværende konstellation være nødvendigt at leje os til flere ydelser mv. hos den nuværende entreprenør (Falck). 11

12 5.5 Ekstern kommunikation med borgere og virksomheder Generelt har en intention om at blive mere synlig i bybilledet og til stadighed at være en servicevirksomhed overfor borgere og erhvervslivet i kommunen. Brand & Redning formidler information til borgere, virksomheder og institutioner i form af direkte henvendelse eller på hjemmesiden. Borgenes viden om serviceniveauet i redningsberedskabet er med til at skabe forståelse for de rammer, som politikerne har besluttet skal være gældende for beredskabet i Varde Kommune. Forståelsen skal ligeledes skabe grundlag for, at borgene/virksomhederne bliver bevidste om, hvad de selv kan gøre for at forebygge ulykker i de nære omgivelser. For at borgene/virksomhederne kan få kendskab til planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, annonceres planen i de lokale aviser og der henvises til kommunens hjemmeside, hvor hele planen kan ses. 12

13 5.6 Redningsberedskabets arbejdsopgaver Brandteknisk byggesagsbehandling iht. beredskabslovgivningen Den brandtekniske sagsbehandling skal aktivt medvirke til at nedsætte risikoniveauet. Da beredskabslovgivningens bestemmelser i de senere år har fået større kompleksitet (funktionsbaserede brandkrav), er det vigtigt, at medarbejderne erhverver eller har de rette uddannelsesmæssige kompetencer til at kunne behandle byggesager omfattet af beredskabslovgivningen Serviceniveau for brandteknisk byggesagsbehandling iht. beredskabslovgivningen Brand & Rednings beredskabsinspektører skal på et højt fagligt niveau kunne behandle byggesager i henhold til beredskabsloven med dertil hørende bekendtgørelser og tekniske forskrifter, driftsmæssige forskrifter m.m. Målparameter: Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse Brandsyn Den forebyggende indsats udøves fortrinsvis gennem de lovpligtige brandsyn. Der gennemføres endvidere brandsyn på objekter, som er frivillige f. eks. større virksomheder m.m., der ikke er omfattet af beredskabslovgivningen. Der gennemføres brandsyn ved størstedelen af de kommunalt ejede bygninger, uanset om brandsynet er lovpligtigt eller ej Terminerne for brandsyn varierer mellem 1, 2, 3 og 5 år. Alle brandsyn gennemføres løbende over året og skal gennemføres 100 % hvert år. Ved brandsynet skal Brand & Redning bl.a. påse: at brandfarlige virksomheder og oplag er placeret, indrettet og anvendes som tilladt at bygningsmæssige adskillelser i brandsektioner og brandceller er intakte at branddøre er intakte og anvendes som godkendt at porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, er passable at flugtveje er frie og ryddelige at påkrævet brandslukningsmateriel er tydeligt afmærket med skilte, vedligeholdt og placeret i overensstemmelse med de tekniske/driftsmæssige forskrifter at de gældende tekniske og driftsmæssige forskrifter i øvrigt er overholdt at parkering af køretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden sker på et godkendt sted at påkrævede vandforsyningssteder (herunder brandhaner) er brugbare, vedligeholdt og tilgængelige for redningsberedskabet 13

14 Objektkategorier i forbindelse med brandsyn i Varde kommune (2011): Brandsynstermin Antal objekter Hvert 5. år 19 Hoteller m.v. flere end 10 sovepladser Hvert år Spejderhytter med flere end 10 sovepladser Hvert 3. år Plejeinstitutioner 2.1 Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser Hvert år Forsamlingslokaler 3.1 Forsamlingslokaler over 150 personer Hvert år Forsamlingslokaler mellem personer Undervisningslokaler 4.1 Undervisningsafsnit til flere end 150 personer Hvert år Daginstitutioner 5.1 Til flere end 50 pers./flere end 10 sovepladser Hvert år Butikker 6.1 Flere end 500 personer Hvert år Flere end 150 personer mindre end 500 pers Brandfarlige virksomheder og oplag 7.1 Anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker 7.1.1a Virksomheder kategori A og B c Forbrugstankanlæg i underjordiske tanke d Bemandede salgstankanlæg e Sprøjtemalingsvirksomhed a Oplag over 800 og indtil 2000 OE. Hvert 5. år b Ubemandede salgstankanlæg Hvert 5. år c Forbrugstankanlæg (ikke 7.1.1c) Hvert 5. år Depottankanlæg i underjordiske tanke Hvert 10. år F-gasanlæg og -oplag m.v b F-gas anlæg over kg c F-gas oplag over kg d F-gas tankstationer ved brandfarlige virksomh a F-gas anlæg mellem 200 kg og kg Hvert 5. år b F-gas oplag mellem 200 kg og kg Hvert 5. år c F-gas anlæg og oplag over 200 kg samt tankstationer (ikke 7.2.1d) Hvert 5. år F-gas i underjordiske tanke Hvert 10. år Anlæg og oplag af gasser under tryk 7.3.1a Fremstilling og fyldning af brandfarlige gasser på beholdere på 1 liter og derover b Anlæg med brandfarlige gasser på over kg c Oplag med brandfarlige gasser på over kg a Anlæg med brandfarlige gasser på mellem 200 og 1000 kg Hvert 5. år c Anlæg over 200 kg og oplag over 200 kg (ikke 7.3.1b) Hvert 5. år 3 Kategori Objekt 0 Fredede bygninger 0.0 Fredede bygninger 1. Hoteller m.v

15 8. Øvrige brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v Større arrangementer Hver gang tillad. gives 8.1.4a Øvrige brandfarlige virksomheder og oplag (Beredskabsloven 34, stk. 1) b Øvrige bygninger der er omfattet af Beredskabslovens 35, stk c Øvrige brandfarlige virksomheder og oplag (Beredskabslovens 34, stk. 2 eller 35, stk. 3) 1 I alt 857 Der gennemføres ca lovpligtige brandsyn hvert år i Varde Kommune. I forbindelse med brandsynene udarbejdes en brandsynsrapport, som sendes til virksomheden og angiver evt. fejl og mangler, som er konstateret ved brandsynet. Brand & Redning vurderer løbende, om der skal udføres brandsyn i forsamlingslokaler mellem 50 og 150 personer. Det drejer sig her om f. eks. missionshuse, mindre værtshuse m.m. Brand & Redning foretager herudover et ekstra årligt uanmeldt brandsyn på diskotekerne i Varde by eventuelt sammen med politiet samt uanmeldte inspektioner af salgssteder for fyrværkeri i detailleddet. Brand & Redning har ikke fået anmeldelse fra sommerhusejere om brandsyn af sommerhuse med over 10 sovepladser. Såfremt der er over 10 sovepladser er det ejerens/ansøgerens pligt at ansøge om tilladelse til de sovepladser, som forefindes i sommerhuset. Når der rådgives i forbindelse med brandsyn, er det vigtigt, at der er den fornødne tid til rådighed samt, at Beredskabsinspektøren er fagligt kompetent og serviceminded. Det er vigtigt, at alle oplysninger bliver indberettet/ajourført i ODIN s brandsynsregister eller et andet tilsvarende elektronisk system. Beredskabsstyrelsen har i januar 2012 meldt ud, at ODIN vil blive lukket i løbet af Brand & Redning har i den forbindelse i FKB-regi været med i en arbejdsgruppe, hvor målet er at udvikle et nyt program, der kan benyttes til digitale brandsyn. DBI har udviklet programmet og implementeres i Varde Kommune i løbet af efteråret Serviceniveau for brandsyn Målparameter: Brandsyn foretages løbende, og skal være gennemført 100 % inden årets udgang Risikovirksomheder Der er i Varde Kommune én risikovirksomhed, som der arbejdes med løbende. Der er en arbejdsindsats med virksomheden i forbindelse med sagsbehandling, udarbejdelse af planer samt eftersyn, brandsyn mv. på virksomheden. Reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer er fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 (Risikobekendtgørelsen) Serviceniveau for risikovirksomheder Målparameter: Der ligges stor vægt på, at risikovirksomheden serviceres efter reglerne, og at der føres 100% eftersyn Lejlighedstilladelser Brand & Redning skal meddele en række forskellige lejlighedstilladelser, som f. eks. tilladelser til diverse sportsfester, større arrangementer på Friluftsscenen i Varde, Ho Fåremarked, Owen Luft Koncert i Nordenskov, Mariehaven i Ansager og cirkusforestillinger i Varde og omegnsbyerne. 15

16 Disse tilladelser er ressourcekrævende og stiller særlige krav til sagsbehandlerens brandtekniske viden, da der i brandlovgivningen er særlige krav om, at arrangørerne i mange tilfælde skal udfærdige en risikovurdering. Lejlighedstilladelsen skal følges op med et brandsyn på stedet, før der åbnes for publikum. Der gives ca. 50 lejlighedstilladelser hver år, der følges op af et brandsyn før åbning Serviceniveau for lejlighedstilladelser Målparameter: Lejlighedstilladelser skal besvares indenfor 14 arbejdsdage. Der udføres brandsyn ved samtlige tilladelser, medmindre det er det samme telt, som bliver opstillet flere stede i kommunen Fyrværkeri Der skal meddeles tilladelse til opbevaring og salg af fyrværkeri. Opgaven med at godkende og føre tilsyn med fyrværkerioplag og salgssteder blev i 2006 overflyttet fra Politiet til kommunen. Det er især i perioden fra november til nytår, at dette område (godkendelse og tilsyn) er ressourcekrævende. Der anmeldes ca. 18 sager om fyrværkeri og der meddeles tilladelse til ca. 20 fyrværkerisager hvert år Serviceniveau for fyrværkeri Målparameter: Fyrværkeriansøgninger behandles indenfor 14 arbejdsdage. Der føres ikke brandsyn ved anmeldelsessager, medmindre Sikkerhedsstyrelsen anmoder om dette. Der føres tilsyn ved samtlige tilladelsessager Brandteknisk rådgivning Brand & Redning udfører brandteknisk rådgivning over for borgere, firmaer og kommunens egne virksomheder (institutioner, skoler m.m.) om brandtekniske spørgsmål. Rådgivningen er både pr. telefon og ved personlig henvendelse i afdelingen. I den forbindelse vil øget brug af kommunens/brand & Rednings hjemmeside være oplagt. Der lægges op til, at hjemmesiden udbygges med flere selvbetjeningsløsninger og diverse ansøgningsskemaer Serviceniveau for brandteknisk rådgivning Brand & Redning skal kunne rådgive bygningsmyndigheden i sager omfattet af bygningsreglementets kapitel 5 og henvendelser fra virksomheder i brandtekniske spørgsmål omfattet af beredskabslovgivningen. Målparametre: Rådgivningen skal kunne ydes inden for 14 arbejdsdage Kampagner Brand & Redning skal så vidt muligt være aktiv i forbindelse med kampagner. Der er ikke i risikoanalysen fundet specifikke behov for særlige målrettede kampagner. Derfor vil Brand & Redning udføre kampagner, når der enten på landsplan føres kampagne som f. eks. kampagnen i forbindelse med uge 40 (Din brandskole rettet mod børn i klasse) eller f. eks. på grund af årstiden (pas på grillen). Under alle omstændigheder er det vigtigt at der ved kampagner arbejdes målrettet. Det er i denne forbindelse vigtigt at inddrage Brand & Rednings frivillige. 16

17 Serviceniveau for kampagner Målparametre: Der gennemføres så vidt muligt øvelser/instruktioner på skoler i forbindelse med landsdækkende kampagner Kurser i førstehjælp Brand & Rednings uddannelsesvirksomhed er i de seneste år blevet stadig mere omfattende. Personalet i de kommunale institutioner benytter sig i stor udstrækning af de udbudte kurser i førstehjælp. Kurserne tilpasses de enkelte institutioners og skolers behov. Der er primært det faste personale i Brand & Redning, som tilbyder kommunens institutioner, skoler m.m. kursus i førstehjælp. Disse kurser er der en rimelig god søgning til, men det kniber med opfølgningen (hvert 3. år) på førstehjælpskurset. Brand & Redning finder, at kurser i førstehjælp har stor betydning for de ansatte rent personlig, og vil gerne opprioritere kursusvirksomheden fremover Serviceniveau for kurser i førstehjælp Det faste personale ved Brand & Redning afholder løbende kurser i førstehjælp ved offentlige institutioner, skoler m.m. Såfremt private virksomheder eller andre ønsker kurser i førstehjælp vil Brand & Redning så vidt muligt arrangere disse. Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af førstehjælpskurser m.m. har været Kurser i elementær brandbekæmpelse Brand & Rednings uddannelsesvirksomhed er i de seneste år blevet stadig mere omfattende. Personalet i de kommunale institutioner benytter sig i stor udstrækning af de udbudte kurser i elementær brandbekæmpelse. Kurserne er blevet tilpasset de enkelte institutioners og skolers behov. Der vil fremover blive gennemført kurser i elementær brandbekæmpelse, brand- og evakueringsøvelser m.v. med det faste personale i Brand & Redning som underviser. Brand & Redning finder, at kurser i elementær brandbekæmpelse og afholdelse af brand- og evakueringsøvelser har stor betydning for de ansatte i kommunens virksomheder og institutioner rent sikkerhedsmæssigt, brandforebyggende og brandbegrænsende Serviceniveau for kurser i elementær brandbekæmpelse Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af kurser i elementær brandbekæmpelse m.m. har været Kurser i brug af hjertestarter Når en virksomhed, institution eller andre ophænger en hjertestarter er der mulighed for at registrere den på Der er pr. 1. okt ophængt ca. 100 registrerede hjertestartere i Varde Kommune. (Se kortbilag side 17). er i løbet af de sidste 2-3 år blevet kontaktet flere gange for undervisning i brugen af hjertestarteren og har i den forbindelse været ude omkring 30 gange for at undervise personale, borgergrupper, virksomheder mv. i brugen af hjertestarteren. 17

18 Serviceniveau for kurser i brug af hjertestarter Det faste personale ved Brand & Redning afholder løbende kurser i brugen af hjertestarter ved offentlige institutioner, skoler m.m. Såfremt private virksomheder eller andre ønsker samme kurser vil Brand & Redning så vidt muligt arrangere disse. Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af kurser i brug af hjertestarter har været. (Kortbilag fra Intern uddannelse Det vurderes på nuværende tidspunkt, at personalet i Brand & Redning har behov for kurser, efteruddannelser m.m. i årene fremover. Der er siden 1. maj 2009 ansat 3 nye Beredskabsinspektører hvoraf de 2 samt de 5 indsatsledere i område vest skal på overgangsuddannelse for indsatsledere inden udgangen af I budgettet afsættes der hvert år et mindre beløb til løbende kortere vedligeholdelses- og efteruddannelser. Medarbejderne i Brand & Redning skal have mulighed for at deltage i beredskabets chef- og lederuddannelser, og ansatte der har opnået en vis erfaring opfordres til at tage en master uddannelse i brand. Indsatslederuddannelsen svarer til en bachelor i brand og master i brand er en overbygning hertil. De frivillige i Brand & Redning skal ligeledes have mulighed for at dygtiggøre sig f.eks. ved at gennemføre en funktionsuddannelse i brand samt uddannelser specielt beregnet på de frivilliges arbejdsområder. Redningsberedskabet skal have en veluddannet personalegruppe, der skal kunne løse de opgaver, der er pålagt af byrådet samt de ved lov fastlagte opgaver. 18

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 2 marts 2011 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOREBYGGE SES STAFET Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan i Vejle Side 6-7 NR. 2 marts 2011 9. ÅRGANG

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation 4 2013 i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser 2013 9 Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen Aarhus BRANDVÆSEN 2010 Årsberetning 2010 Aarhus Brandvæsen 2 3 Lars Hviid, beredskabschef VELKOMMEN TIL ÅRS- BERETNINGEN FOR 2010 2010 blev ikke et år med de store ekstraordinære hændelser i hvert fald

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004

Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004 ÅRSRAPPORT 2003 APRIL 2004 INDHOLD Beredskabsstyrelsen Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere