Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning"

Transkript

1 Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok SUFA Varde den

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2 Afsnit 5.3 Afsnit 5.4 Afsnit 5.5 Forebyggelseskapacitet generelt Risikopolitik Serviceniveau Målsætning for forebyggelseskapacitet Fra målsætning til målparametre 4 Personale i Administrativt personale Serviceniveau for administrativt personale Det frivillige beredskab Serviceniveau for de frivillige 5 Redningsberedskabets planlægningsopgaver Beredskabsplanen Serviceniveau for beredskabsplanlægningen i varde Kommune Alarmerings- og mødeplaner Serviceniveau for alarmerings- og mødeplaner Vandforsyningsplaner Serviceniveau for vandforsyningsplaner 8 Redningsberedskabets samarbejde med andre teams og virksomheder Samarbejde med planmyndigheder Samarbejde med bygningsmyndigheden Samarbejde med miljømyndigheden Samarbejde med Staben Social og Sundhed Kystberedskabet Virksomheden Drift Ungdomsbrandkorps 10 Ekstern kommunikation Afsnit 5.6 Generelt 11 Redningsberedskabets arbejdsopgaver Brandteknisk byggesagsbehandling iht. Beredskabslovgivningen Serviceniveau for brandteknisk byggesagsbehandling iht. lovgivning Brandsyn Serviceniveau for brandsyn Risikovirksomheder Serviceniveau for risikovirksomheder 14 2

3 Afsnit 5.7 Afsnit Lejlighedstilladelser Serviceniveau for lejlighedstilladelser Fyrværkeri Serviceniveau for fyrværkeri Brandteknisk rådgivning Serviceniveau for brandteknisk rådgivning Kampagner Serviceniveau for kampagner Kurser i førstehjælp Serviceniveau for kurser i førstehjælp Kurser i elementær brandbekæmpelse Serviceniveau for kurser i elementær brandbekæmpelse Kurser i brug af hjertestarter Serviceniveau for kurser i brug af hjertestarter Intern uddannelse 17 Målrettet forebyggelse Målgruppe: Private og offentlige virksomheder Målgruppe: Turister og kommunes borgere Målgruppe: Børn og unge Målgruppe: Ældre i eget hjem Diskoteker i byen 19 Styring og opfølgning Statusopgørelse Evaluering Revidering 20 3

4 5.1 Forebyggelseskapacitet generelt Risikopolitik Varde Kommunes indbyggere skal sikres en tilfredsstillende beskyttelse gennem en forsvarlig forebyggende indsats i forhold til de lokale risici Serviceniveau Det er Varde Kommunes mål at levere borgere, erhvervsliv, turister m.m. en god service indenfor forebyggelsesområdet. I forbindelse med risikoanalysen er det konstateret, at der er et behov for at opprioritere de forebyggende tiltag. Derfor skal forebyggelsesaktiviteterne i Varde Kommune til stedse gennemføres og udbygges, således de medvirker til at nedbringe risici ved brande og andre ulykker. Brand & Redning fremlægger hvert år årsberetning for Beredskabskommissionen. Her vil det fremgå, hvorledes målene fastlagt i serviceniveauerne er nået for det forgangne år. Serviceniveauer, der indgår i årsberetningen er i de følgende afsnit markeret i en boks Målsætning for forebyggelseskapacitet Varde Kommunes serviceniveau udtrykker de ydelser redningsberedskabet skal yde over for borgere, virksomheder m.v. Serviceniveauet konkretiseres ved beskrivelse af de mål redningsberedskabet skal nå - herunder områder (målgrupper, risici og type af ulykker) der skal være i fokus i redningsberedskabets arbejde. I henhold til Aftale mellem Varde Byråd og Plan & Byg 2014 (dok. nr ) har afdelingen som overordnet mål, at flest mulige af vores kunder er tilfredse kunder. Dette gælder især i forhold til vores kommunikation med kunderne med forståelige afgørelser og klare aftaler i sagsbehandlingsperioden. Vi skal have fokus på klar kommunikation, hvor et afslag følges op af forslag til andre løsninger. Herudover skal der blandt andet være fokus på: Faldefærdige bygninger - Brand & Redning skal indrapportere kendskab til faldefærdige bygninger. Digitalisering Breve, sager mv. skal sendes elektronisk. Rutiner skal koordineres, således at vi kan sende elektronisk og der skal ske en indsats, så der også kan modtages elektronisk. Fremtidssikring af Brand & Redning Vi skal være i stadig udvikling og sikre størst mulig ekspertise til gavn for vores arbejdsplads, borgerne, erhvervslivet mv. Indførelse af beredskabsprogrammet C3 på tværs af organisationen Der skal ske en implementering i hele organisationen af beredskabsplanlægningen, Beredskabsområdet deltager aktivt i udarbejdelse af kommunens beredskabsplaner, samtidig som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling giver stor travlhed. 4

5 Afsnit Fra målsætninger til målparametre Udover målsætningerne i Aftale mellem Varde Byråd og Plan & Byg 2014 er der udvalgt flere andre forebyggelsesområder, hvor Brand & Redning i det følgende har opsat målsætninger for indsatsområder og beskrivelse af hvorledes målsætningerne omsættes til konkrete målbare parametre. Målsætningerne skal sikre, at de forskellige områder i redningsberedskabets organisation styrkes og udvikles hen imod de mål, redningsberedskabet som helhed skal udvikles hen mod. Derudover giver det indenfor de forskellige områder retningslinjer for, hvilke opgaver der skal fokuseres på og hvordan brugen af ressourcer prioriteres bedst muligt. 5

6 5.2 Personale i Administrativt personale Ved årsskiftet 2011/2012 havde Brand & Redning følgende personalemæssige ressourcer: 1 Beredskabschef (37 t) Susanne Fast 1 Beredskabsinspektør (37 t) Vagn P. Lund 1 Beredskabsinspektør (37 t) Niels S. Thomsen 1 Beredskabsinspektør (37 t) Morten R. Scheel 1 Fuldmægtig (37 t) Ella Weinreich Ella Weinreich udfører en del arbejde for hele direktørområdet (internet, intranet, intraforum mv.). Dette arbejde konteres under Brand & Redning Serviceniveau for administrativt personale Det skal sikres, at det administrative personale har mulighed for at deltage i fagrelevante kurser, deltage i møder og arbejdsgrupper i FKB-regi, hvor der er erfaringsudveksling samt har mulighed for at følge med udviklingen og have tid til at finde/udvikle nye eller bedre måder at gøre tingene på. Målparametre: Indsatsledere uddannet før 1. januar 2009 skal inden 1. januar 2015 have gennemført overgangsuddannelse i indsatsledelse således, at de også fremover kan fungere som indsatsledere Det frivillige beredskab Det frivillige beredskab er en del af Varde Kommunes samlede beredskab, og der er tilknyttet ca. 25 frivillige, hvoraf ca. 16 er aktive. Det frivillige beredskab bliver hovedsageligt brugt til stormflodsberedskabet, forplejning og mindre afhjælpende opgaver. De skal først og fremmest bruges for at kunne aflaste, supplere eller bistå det lønnede personale - især ved større indsatser. Af sådanne hændelser kan nævnes naturbrande, massivt snefald, oversvømmelse, skybrud og stormvejr/orkan Serviceniveau for de frivillige Det er Brand & Rednings intention at give de frivillige den fornødne uddannelse til at kunne varetage flere forskellige arbejdsopgaver. I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses omfanget af de frivilliges løste arbejdsopgaver. Det skal i den forbindelse vurderes, hvilke arbejdsopgaver de frivillige fremover skal løse. I forbindelse med, at støtteberedskabet blev nedlagt januar 2013 overtog de frivillige Varde opgaven med lys og luft i Varde Kommune. Materiel er leaset og sat i drift august Der blev i august 2012 afholdt en hvervekampagne for at forsøge at få flere til at til at melde sig som frivillig og for at udbrede kendskabet til det frivillige beredskab i Varde Kommune. Målparametre: At opgavepaletten udvides og at det nuværende antal aktive bibeholdes. 6

7 5.3 Redningsberedskabets planlægningsopgaver Beredskabsplanen Varde Kommune er jf. Beredskabsloven 25 forpligtiget til at have udarbejdet en Beredskabsplan. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift) for Varde Kommune er blevet godkendt i Byrådet den 2. juli Beredskabsplanen er med den nye udgave gjort mere operationel på alle niveauer, lige fra direktionsniveau til afdelingslederniveau. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver byrådsperiode. Planer og revisioner heraf skal indsendes til Beredskabsstyrelsen Serviceniveau for beredskabsplanlægningen i Varde Kommune Beredskabsstyrelsen udgav i 2009 en vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning (HOB). Med baggrund i denne blev Beredskabsplan (generel plan) for Varde Kommune udarbejdet og godkendt i byrådet i december Beredskabsplanen er revideret godkendt i Byrådet juli Brand & Redning har deltaget i en arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplan samt stået for udarbejdelse af Beredskabsplan for kystforurening og Beredskabsplan for akut drikkevandsforurening. Der bør udarbejdes delplaner for alle kommunale institutioner, indeholdende forebyggende og afhjælpende foranstaltninger samt brand- og evakueringsinstrukser for institutioner, skoler m.m. Brand & Redning har i november 2011 udarbejdet et notat til direktionen vedr. beredskabsplanlægning i Varde Kommune. Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med direktøren for Plan, Teknik og Kulter som formand. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde et detaljeret beredskabsprogram for alle direktørområder samt udarbejde skabeloner som delplanerne kan udarbejdes efter. Der er indkøbt et beredskabsprogram RMG-C3, som er ved at blive implementeret i Varde Kommune. Målparametre: Brand & Redning skal mindst 1 gang i hver valgperiode planlægge og gennemføre en øvelse, hvor Varde Kommune afprøver beredskabsplanen (generel plan) eller væsentlige dele heraf. Beredskabsplanen er endnu ikke blevet afprøvet i indeværende byrådsperiode Alarmerings- og mødeplaner I forbindelse med beredskabsplanlægningen har risikoanalysen vist, at der skal tages hensyn til en række objekter, der har et sådant omfang, at det er nødvendigt at revidere/udarbejde alarmeringsog mødeplaner. Disse steder er bl.a.: Nybro Naturgasbehandlingsanlæg (Bek. nr af , Risikobekendtgørelsen): Beredskabet har i 2013 ajourfør alarmerings- og mødeplanen. Desuden er der i 2011 blevet udarbejdet en ekstern beredskabsplan for virksomheden. Planen blev afprøvet den 1. november 2011 og skal afprøves i 2014 igen. Større virksomheder: Ingen indsatsplaner for større virksomheder er udarbejdet. Større olie- og naturgasledninger: Alarmerings- og mødeplan for DONG s olie- og naturgasledninger og Filsø pumpestation foreligger, men trænger til at blive ajourført/revideret. 7

8 Større naturbrande: Indsatsplan-Varde 2, Varde Kasernes Øvelsesområde og Indsatsplan-Nørre Nebel 1, Blaabjerg Klitplantage Nyminde Plantage er under udarbejdelse. Der skal udarbejdes plan for entydig navngivelse af kørbare skovveje og veje i plantager og klitplantager. Stormflod: Indsatsplan for Stormflod Varde by Varde Å er revideret sidst i Sne- og orkankatastrofer: Ikke udarbejdet. Skybrud, kraftig regn, tøbrud: Ikke udarbejdet. Olie- og kemikalieforurening af strande: Beredskabsplan for kystforurening 2013 er udarbejdet. Et samarbejde med Tønder, Fanø, Esbjerg Kommune samt Tyskland er igangsat for at udarbejde en fælles beredskabsplan for kystforurening. Miljø-instruks: Der skal udarbejdes instruks til indsatsleder til brug ved miljøuheld og ved opfølgning efter uheld delvis i samarbejde med Virksomheden Teknik og Miljø. Drikkevandsforurening: Beredskabsplan for akut drikkevandsforurening 2012 er udarbejdet/revideret. Sundhedsberedskabsplan for Varde Kommune: Der er i april 2011 udkommet Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet. Staben Sundhed har udarbejdet en ny sundhedsberedskabsplan i henhold til vejledningen. Forsvarets skydeterræn: Beredskabet har udarbejdet en samarbejdsaftale om brandslukning mv. mellem Skydesikkerhed og Lokalstøtteelement Oksbøl og Varde Kommune om varetagelse af visse beredskabsopgaver, herunder brandslukning og mindre forureningsbekæmpelse. Aftalen er under revision klar ultimo Serviceniveau for alarmerings- og mødeplaner Brand & Redning har påtænkt ajourføring af de gamle alarmerings- og mødeplaner, samt hvor der burde udarbejdes nye alarmerings- og mødeplaner. Med de nuværende personaleressourcer vil den nødvendige beredskabsplanlægning desværre vare adskillige år. Målparametre: Det er Brand & Rednings ambition i denne byrådsperiode og næste byrådsperiode, at få udarbejdet de mest nødvendige alarmerings- og mødeplaner, som er konstateret nødvendige ved risikoanalysen såfremt beredskabsplanlægningen opnormeres Vandforsyningsplaner I de fleste af de tidligere kommuner var der truffet beslutning om at sløjfe branddammene. Beslutningen blev taget med udgangspunkt i, at der ved de fleste brande kunne vandforsyningsbehovet klares fortrinsvis ved tankvognsassistance. Desuden var branddammene udgiftskrævende i forbindelse med den løbende vedligeholdelse. Hvor der var tale om brande f.eks. gårdbrande, naturbrande m.m. gøres der brug af de mange naturlige vandforsyningsforråd (søer, vandløb m.m.), hvor en slangetender til tider skal bruges. Såfremt private markvandingsboringer og andre boringer benyttes bør dette på forhånd være aftalt ejeren. 8

9 Brand & Redning har udarbejdet en systematisk registrering af samtlige brandhaner i de 5 slukningsområder og agter at lave en plan for løbende nedlæggelse af de brandhaner, som ikke har en tilstrækkelig kapacitet. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 1, stk. 3, sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det vil sige, at når der nedlægges vandforsyningssteder, skal vandforsyningen tilvejebringes på anden måde f.eks. ved indsættelse af ekstra vandtankvogne. Der er i juli 2012 udarbejdet Plan for vandforsyning til brandslukning i Varde Kommune. Brand & Redning deltager i møder i Vandrådet i Varde Kommune. Ved møderne deltager repræsentanter for samtlige vandværker i Varde Kommune samt kommunens miljøafdeling. I den nye brandslukningsaftale, der er indgået med Falck gældende indgår det, at Falck skal servicere brandhanerne, der bibeholdes i hele kommunen Serviceniveau for vandforsyningsplaner I den nyligt udarbejdede plan for vandforsyning til brandslukning indgår: at det overvejende er brandhaner, der yder mindre end 1000 liter/min. som reduceres, og at der i budgettet afsættes et årligt beløb til renovering/udskiftning af brandhaner. Renovering/udskiftning udføres fortrinsvis i forbindelse med vandværkernes renovering af ledningsnet, at der under slukningsarbejde suppleres med vand fortrinsvis fra åer, søer m.m., således at der bruges mindst muligt drikkevand i forbindelse med brandslukningsopgaver. at langt størstedelen af indsatser ved brand kan klares med den medbragte vandforsyning i tankvogn og A-sprøjte. Herudover er der altid mulighed for at tilkalde assistance fra nabostation, nabokommune eller Beredskabsstyrelsen. Målparametre: Brand & Redning har i løbet af 2013 gennemgået/ajourført de eksisterende planer for brandhaner. Herunder er der givet besked til de forskellige vandværker om, hvilke brandhaner der fremover vil blive serviceret og hvilke brandhaner vandværkerne kan fjerne eller bibeholde som skyllehaner. Samtlige brandhaner skal efterses hvert år for kontrol (monteret med strips) af om de er i driftsmæssig stand og de er frostsikret. (Falck) (Se desuden Bilag 3: Plan for vandforsyning til brandslukning i Varde Kommune. 9

10 5.4 Redningsberedskabets samarbejde med andre teams og virksomheder I det efterfølgende er det beskrevet, hvorledes de enkelte snitflader/samarbejdet er mellem de enkelte virksomheder/teams Samarbejde med planmyndigheden Brand & Redning og Team Plan skal koordinere sager i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder. Herunder skal det i forbindelse med udarbejdelse af lokaleplaner mv. fremgå hvor man ønsker opsat brandhaner. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse Samarbejde med bygningsmyndigheden Det er aftalt, at byggesager, der skal behandles i henhold til Bygningsreglement af 2010 (BR-10) kap. 5, Brandforhold, behandles af Team Byg. Dog giver beredskabet bemærkninger til de sager, som er omfattet af driftsmæssige forskrifter og hvor der i øvrigt skal udføres brandsyn. Ligeledes fungerer Brand & Redning som rådgiver for Team Bygs sagsbehandlere. Der aftales nærmere omkring evt. krav til etablering af sikringsrum/beskyttelsesrum. Sager om beskyttelses- og sikringsrum behandles i øjeblikket i henhold til Kommunalt regulativ for offentlige beskyttelsesrum og sikringsrum i Varde Kommune (udarbejdet i 2009). Det er ligeledes aftalt, at samtlige byggesager, der vedrører forhold i henhold til beredskabslovgivningen bliver fremsendt til godkendelse ved Brand & Redning. Brand & Redning udarbejder i den forbindelse et særskilt godkendelsesbrev, der sendes direkte til ansøgeren/ejeren. Kopi af brevet sendes til Team Byg. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse. Alt vedrørende skorstensfejerområdet sorterer under Team Byg. Såfremt Brand & Redning bliver bekendt med ulovlige forhold omkring opførte skorstene (herunder røgrør) vil det blive videregivet til Team Byg. Såfremt Brand & Redning får kendskab til faldefærdige eller sundhedsskadelige boliger skal dette ligeledes videregives til Team Byg Samarbejde med miljømyndigheden I forbindelse med opstilling af plasttanke modtager Team Miljø tankattester og videresender disse til Team Byg, der registrerer dem i Bygnings- Boligregisteret (BBR). Såfremt der er tvivl om plasttanken kan lovlig opstilles, fremsendes ansøgning til Brand & Redning til godkendelse i henhold til beredskabslovgivningen. Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse. I forbindelse med alarmeringer til uheld med farlige stoffer tilkaldes/orienteres Team Miljø. Der skal i samarbejde med Team Miljø udarbejdes en instruks til brug ved miljøuheld og ved opfølgning efter miljøuheld Samarbejde med Staben Social og Sundhed Direktøren for Social og Sundhed har ansvaret for udarbejdelse af sektorplaner herunder udarbejdelse/ajourføring af Sundhedsberedskabsplanen, beredskabsplaner for de enkelte virksomheder med dertil hørende indsatsplaner og actioncards. 10

11 Staben Social og Sundhed har ansvaret for udarbejdelse af diverse beredskabsplaner (psykosociale-beredskabsplaner m.m.) indenfor sundhedsområdet. For koordinering af Varde Kommunes beredskabsplaner bør Brand & Redning deltage i nødvendigt omfang således, at beredskabsplaner m.m. generelt får et ensartet indhold og udseende og således, at der sikres syge og tilskadekomne den nødvendige behandling i tilfælde af ulykker, terrorhandlinger og katastrofer herunder krigshandlinger. På opfordring deltager beredskabet gerne i forskellige arrangementer, møder, kurser, undervisning m.m., hvor beredskabet kan være med til at højne brandsikkerhed og førstehjælp indenfor socialog sundhedsområdet Kystberedskabet (forurening af strande) Vedrørende forurening af strande henvises der til Havmiljølovens bestemmelser og Strandrensningsbekendtgørelsen. I den forbindelse er det beredskabet, der leder arbejdet i den akutte fase, og Virksomheden Drift, der forestår det meste af det praktiske arbejde med rensning af stranden i forbindelse med forurening. Team Miljø overtager arbejdet efter den akutte fase, færdiggør minutrapporten og afslutter sagen med Økonomi Virksomheden Drift Opgaverne omkring strandrensning, nødhjælpsposter, redningsposter, nødtelefoner og evt. afmærkning med pæle/skiltning på stranden sorterer under Virksomheden Drift. Der er i samarbejde med Drift og politiet opsat strandnummereringsskilte langs kysten på vand- og på landsiden således, at der ved ulykker sikres en nøjagtig adresse til ulykkesstedet for redningskøretøjer, ambulancer mv Ungdomsbrandkorps Der har været tanker om i lighed med andre beredskaber i landet at starte et ungdomsbrandkorps i samarbejde med SSP og evt. ungdomsskolen. Formålet med et ungdomsbrandkorps er at give unge teenagere (både piger og drenge) en anderledes fritid, hvor indholdet er brand og redning, disciplin og en sund samfundsholdning, men ungdomsbrandkorpsene er også et gode for brandvæsnerne, idet flere af ungdomsbrandmændene inspireres til at tage en rigtig brandmandsuddannelse og bliver ansat ved brandvæsner rundt om i landet. Der er pt. desværre ikke ressourcer til at opstarte et ungdomsbrandkorps og ydermere vil det ikke være muligt inden for den nuværende økonomi at aktivere dem tilstrækkeligt. Det vil med den nuværende konstellation være nødvendigt at leje os til flere ydelser mv. hos den nuværende entreprenør (Falck). 11

12 5.5 Ekstern kommunikation med borgere og virksomheder Generelt har en intention om at blive mere synlig i bybilledet og til stadighed at være en servicevirksomhed overfor borgere og erhvervslivet i kommunen. Brand & Redning formidler information til borgere, virksomheder og institutioner i form af direkte henvendelse eller på hjemmesiden. Borgenes viden om serviceniveauet i redningsberedskabet er med til at skabe forståelse for de rammer, som politikerne har besluttet skal være gældende for beredskabet i Varde Kommune. Forståelsen skal ligeledes skabe grundlag for, at borgene/virksomhederne bliver bevidste om, hvad de selv kan gøre for at forebygge ulykker i de nære omgivelser. For at borgene/virksomhederne kan få kendskab til planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, annonceres planen i de lokale aviser og der henvises til kommunens hjemmeside, hvor hele planen kan ses. 12

13 5.6 Redningsberedskabets arbejdsopgaver Brandteknisk byggesagsbehandling iht. beredskabslovgivningen Den brandtekniske sagsbehandling skal aktivt medvirke til at nedsætte risikoniveauet. Da beredskabslovgivningens bestemmelser i de senere år har fået større kompleksitet (funktionsbaserede brandkrav), er det vigtigt, at medarbejderne erhverver eller har de rette uddannelsesmæssige kompetencer til at kunne behandle byggesager omfattet af beredskabslovgivningen Serviceniveau for brandteknisk byggesagsbehandling iht. beredskabslovgivningen Brand & Rednings beredskabsinspektører skal på et højt fagligt niveau kunne behandle byggesager i henhold til beredskabsloven med dertil hørende bekendtgørelser og tekniske forskrifter, driftsmæssige forskrifter m.m. Målparameter: Sagerne skal være behandlet senest 14 arbejdsdage efter modtagelse Brandsyn Den forebyggende indsats udøves fortrinsvis gennem de lovpligtige brandsyn. Der gennemføres endvidere brandsyn på objekter, som er frivillige f. eks. større virksomheder m.m., der ikke er omfattet af beredskabslovgivningen. Der gennemføres brandsyn ved størstedelen af de kommunalt ejede bygninger, uanset om brandsynet er lovpligtigt eller ej Terminerne for brandsyn varierer mellem 1, 2, 3 og 5 år. Alle brandsyn gennemføres løbende over året og skal gennemføres 100 % hvert år. Ved brandsynet skal Brand & Redning bl.a. påse: at brandfarlige virksomheder og oplag er placeret, indrettet og anvendes som tilladt at bygningsmæssige adskillelser i brandsektioner og brandceller er intakte at branddøre er intakte og anvendes som godkendt at porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, er passable at flugtveje er frie og ryddelige at påkrævet brandslukningsmateriel er tydeligt afmærket med skilte, vedligeholdt og placeret i overensstemmelse med de tekniske/driftsmæssige forskrifter at de gældende tekniske og driftsmæssige forskrifter i øvrigt er overholdt at parkering af køretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden sker på et godkendt sted at påkrævede vandforsyningssteder (herunder brandhaner) er brugbare, vedligeholdt og tilgængelige for redningsberedskabet 13

14 Objektkategorier i forbindelse med brandsyn i Varde kommune (2011): Brandsynstermin Antal objekter Hvert 5. år 19 Hoteller m.v. flere end 10 sovepladser Hvert år Spejderhytter med flere end 10 sovepladser Hvert 3. år Plejeinstitutioner 2.1 Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser Hvert år Forsamlingslokaler 3.1 Forsamlingslokaler over 150 personer Hvert år Forsamlingslokaler mellem personer Undervisningslokaler 4.1 Undervisningsafsnit til flere end 150 personer Hvert år Daginstitutioner 5.1 Til flere end 50 pers./flere end 10 sovepladser Hvert år Butikker 6.1 Flere end 500 personer Hvert år Flere end 150 personer mindre end 500 pers Brandfarlige virksomheder og oplag 7.1 Anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker 7.1.1a Virksomheder kategori A og B c Forbrugstankanlæg i underjordiske tanke d Bemandede salgstankanlæg e Sprøjtemalingsvirksomhed a Oplag over 800 og indtil 2000 OE. Hvert 5. år b Ubemandede salgstankanlæg Hvert 5. år c Forbrugstankanlæg (ikke 7.1.1c) Hvert 5. år Depottankanlæg i underjordiske tanke Hvert 10. år F-gasanlæg og -oplag m.v b F-gas anlæg over kg c F-gas oplag over kg d F-gas tankstationer ved brandfarlige virksomh a F-gas anlæg mellem 200 kg og kg Hvert 5. år b F-gas oplag mellem 200 kg og kg Hvert 5. år c F-gas anlæg og oplag over 200 kg samt tankstationer (ikke 7.2.1d) Hvert 5. år F-gas i underjordiske tanke Hvert 10. år Anlæg og oplag af gasser under tryk 7.3.1a Fremstilling og fyldning af brandfarlige gasser på beholdere på 1 liter og derover b Anlæg med brandfarlige gasser på over kg c Oplag med brandfarlige gasser på over kg a Anlæg med brandfarlige gasser på mellem 200 og 1000 kg Hvert 5. år c Anlæg over 200 kg og oplag over 200 kg (ikke 7.3.1b) Hvert 5. år 3 Kategori Objekt 0 Fredede bygninger 0.0 Fredede bygninger 1. Hoteller m.v

15 8. Øvrige brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v Større arrangementer Hver gang tillad. gives 8.1.4a Øvrige brandfarlige virksomheder og oplag (Beredskabsloven 34, stk. 1) b Øvrige bygninger der er omfattet af Beredskabslovens 35, stk c Øvrige brandfarlige virksomheder og oplag (Beredskabslovens 34, stk. 2 eller 35, stk. 3) 1 I alt 857 Der gennemføres ca lovpligtige brandsyn hvert år i Varde Kommune. I forbindelse med brandsynene udarbejdes en brandsynsrapport, som sendes til virksomheden og angiver evt. fejl og mangler, som er konstateret ved brandsynet. Brand & Redning vurderer løbende, om der skal udføres brandsyn i forsamlingslokaler mellem 50 og 150 personer. Det drejer sig her om f. eks. missionshuse, mindre værtshuse m.m. Brand & Redning foretager herudover et ekstra årligt uanmeldt brandsyn på diskotekerne i Varde by eventuelt sammen med politiet samt uanmeldte inspektioner af salgssteder for fyrværkeri i detailleddet. Brand & Redning har ikke fået anmeldelse fra sommerhusejere om brandsyn af sommerhuse med over 10 sovepladser. Såfremt der er over 10 sovepladser er det ejerens/ansøgerens pligt at ansøge om tilladelse til de sovepladser, som forefindes i sommerhuset. Når der rådgives i forbindelse med brandsyn, er det vigtigt, at der er den fornødne tid til rådighed samt, at Beredskabsinspektøren er fagligt kompetent og serviceminded. Det er vigtigt, at alle oplysninger bliver indberettet/ajourført i ODIN s brandsynsregister eller et andet tilsvarende elektronisk system. Beredskabsstyrelsen har i januar 2012 meldt ud, at ODIN vil blive lukket i løbet af Brand & Redning har i den forbindelse i FKB-regi været med i en arbejdsgruppe, hvor målet er at udvikle et nyt program, der kan benyttes til digitale brandsyn. DBI har udviklet programmet og implementeres i Varde Kommune i løbet af efteråret Serviceniveau for brandsyn Målparameter: Brandsyn foretages løbende, og skal være gennemført 100 % inden årets udgang Risikovirksomheder Der er i Varde Kommune én risikovirksomhed, som der arbejdes med løbende. Der er en arbejdsindsats med virksomheden i forbindelse med sagsbehandling, udarbejdelse af planer samt eftersyn, brandsyn mv. på virksomheden. Reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer er fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 (Risikobekendtgørelsen) Serviceniveau for risikovirksomheder Målparameter: Der ligges stor vægt på, at risikovirksomheden serviceres efter reglerne, og at der føres 100% eftersyn Lejlighedstilladelser Brand & Redning skal meddele en række forskellige lejlighedstilladelser, som f. eks. tilladelser til diverse sportsfester, større arrangementer på Friluftsscenen i Varde, Ho Fåremarked, Owen Luft Koncert i Nordenskov, Mariehaven i Ansager og cirkusforestillinger i Varde og omegnsbyerne. 15

16 Disse tilladelser er ressourcekrævende og stiller særlige krav til sagsbehandlerens brandtekniske viden, da der i brandlovgivningen er særlige krav om, at arrangørerne i mange tilfælde skal udfærdige en risikovurdering. Lejlighedstilladelsen skal følges op med et brandsyn på stedet, før der åbnes for publikum. Der gives ca. 50 lejlighedstilladelser hver år, der følges op af et brandsyn før åbning Serviceniveau for lejlighedstilladelser Målparameter: Lejlighedstilladelser skal besvares indenfor 14 arbejdsdage. Der udføres brandsyn ved samtlige tilladelser, medmindre det er det samme telt, som bliver opstillet flere stede i kommunen Fyrværkeri Der skal meddeles tilladelse til opbevaring og salg af fyrværkeri. Opgaven med at godkende og føre tilsyn med fyrværkerioplag og salgssteder blev i 2006 overflyttet fra Politiet til kommunen. Det er især i perioden fra november til nytår, at dette område (godkendelse og tilsyn) er ressourcekrævende. Der anmeldes ca. 18 sager om fyrværkeri og der meddeles tilladelse til ca. 20 fyrværkerisager hvert år Serviceniveau for fyrværkeri Målparameter: Fyrværkeriansøgninger behandles indenfor 14 arbejdsdage. Der føres ikke brandsyn ved anmeldelsessager, medmindre Sikkerhedsstyrelsen anmoder om dette. Der føres tilsyn ved samtlige tilladelsessager Brandteknisk rådgivning Brand & Redning udfører brandteknisk rådgivning over for borgere, firmaer og kommunens egne virksomheder (institutioner, skoler m.m.) om brandtekniske spørgsmål. Rådgivningen er både pr. telefon og ved personlig henvendelse i afdelingen. I den forbindelse vil øget brug af kommunens/brand & Rednings hjemmeside være oplagt. Der lægges op til, at hjemmesiden udbygges med flere selvbetjeningsløsninger og diverse ansøgningsskemaer Serviceniveau for brandteknisk rådgivning Brand & Redning skal kunne rådgive bygningsmyndigheden i sager omfattet af bygningsreglementets kapitel 5 og henvendelser fra virksomheder i brandtekniske spørgsmål omfattet af beredskabslovgivningen. Målparametre: Rådgivningen skal kunne ydes inden for 14 arbejdsdage Kampagner Brand & Redning skal så vidt muligt være aktiv i forbindelse med kampagner. Der er ikke i risikoanalysen fundet specifikke behov for særlige målrettede kampagner. Derfor vil Brand & Redning udføre kampagner, når der enten på landsplan føres kampagne som f. eks. kampagnen i forbindelse med uge 40 (Din brandskole rettet mod børn i klasse) eller f. eks. på grund af årstiden (pas på grillen). Under alle omstændigheder er det vigtigt at der ved kampagner arbejdes målrettet. Det er i denne forbindelse vigtigt at inddrage Brand & Rednings frivillige. 16

17 Serviceniveau for kampagner Målparametre: Der gennemføres så vidt muligt øvelser/instruktioner på skoler i forbindelse med landsdækkende kampagner Kurser i førstehjælp Brand & Rednings uddannelsesvirksomhed er i de seneste år blevet stadig mere omfattende. Personalet i de kommunale institutioner benytter sig i stor udstrækning af de udbudte kurser i førstehjælp. Kurserne tilpasses de enkelte institutioners og skolers behov. Der er primært det faste personale i Brand & Redning, som tilbyder kommunens institutioner, skoler m.m. kursus i førstehjælp. Disse kurser er der en rimelig god søgning til, men det kniber med opfølgningen (hvert 3. år) på førstehjælpskurset. Brand & Redning finder, at kurser i førstehjælp har stor betydning for de ansatte rent personlig, og vil gerne opprioritere kursusvirksomheden fremover Serviceniveau for kurser i førstehjælp Det faste personale ved Brand & Redning afholder løbende kurser i førstehjælp ved offentlige institutioner, skoler m.m. Såfremt private virksomheder eller andre ønsker kurser i førstehjælp vil Brand & Redning så vidt muligt arrangere disse. Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af førstehjælpskurser m.m. har været Kurser i elementær brandbekæmpelse Brand & Rednings uddannelsesvirksomhed er i de seneste år blevet stadig mere omfattende. Personalet i de kommunale institutioner benytter sig i stor udstrækning af de udbudte kurser i elementær brandbekæmpelse. Kurserne er blevet tilpasset de enkelte institutioners og skolers behov. Der vil fremover blive gennemført kurser i elementær brandbekæmpelse, brand- og evakueringsøvelser m.v. med det faste personale i Brand & Redning som underviser. Brand & Redning finder, at kurser i elementær brandbekæmpelse og afholdelse af brand- og evakueringsøvelser har stor betydning for de ansatte i kommunens virksomheder og institutioner rent sikkerhedsmæssigt, brandforebyggende og brandbegrænsende Serviceniveau for kurser i elementær brandbekæmpelse Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af kurser i elementær brandbekæmpelse m.m. har været Kurser i brug af hjertestarter Når en virksomhed, institution eller andre ophænger en hjertestarter er der mulighed for at registrere den på Der er pr. 1. okt ophængt ca. 100 registrerede hjertestartere i Varde Kommune. (Se kortbilag side 17). er i løbet af de sidste 2-3 år blevet kontaktet flere gange for undervisning i brugen af hjertestarteren og har i den forbindelse været ude omkring 30 gange for at undervise personale, borgergrupper, virksomheder mv. i brugen af hjertestarteren. 17

18 Serviceniveau for kurser i brug af hjertestarter Det faste personale ved Brand & Redning afholder løbende kurser i brugen af hjertestarter ved offentlige institutioner, skoler m.m. Såfremt private virksomheder eller andre ønsker samme kurser vil Brand & Redning så vidt muligt arrangere disse. Målparametre: I årsberetningen for redningsberedskabet oplyses, hvor stort omfanget af kurser i brug af hjertestarter har været. (Kortbilag fra Intern uddannelse Det vurderes på nuværende tidspunkt, at personalet i Brand & Redning har behov for kurser, efteruddannelser m.m. i årene fremover. Der er siden 1. maj 2009 ansat 3 nye Beredskabsinspektører hvoraf de 2 samt de 5 indsatsledere i område vest skal på overgangsuddannelse for indsatsledere inden udgangen af I budgettet afsættes der hvert år et mindre beløb til løbende kortere vedligeholdelses- og efteruddannelser. Medarbejderne i Brand & Redning skal have mulighed for at deltage i beredskabets chef- og lederuddannelser, og ansatte der har opnået en vis erfaring opfordres til at tage en master uddannelse i brand. Indsatslederuddannelsen svarer til en bachelor i brand og master i brand er en overbygning hertil. De frivillige i Brand & Redning skal ligeledes have mulighed for at dygtiggøre sig f.eks. ved at gennemføre en funktionsuddannelse i brand samt uddannelser specielt beregnet på de frivilliges arbejdsområder. Redningsberedskabet skal have en veluddannet personalegruppe, der skal kunne løse de opgaver, der er pålagt af byrådet samt de ved lov fastlagte opgaver. 18

19 5.7 Målrettet forebyggelse Redningsberedskabet vil i det omfang, det er muligt forsøge at øge forebyggelse indenfor prioriterede områder. Tiltagene er prioriteret ud fra: a. De forventede fordele for målgruppen (borgere, private og offentlige virksomheder m.v.) og redningsberedskabet. b. Overordnet tidshorisont. c. Estimat af ressourcebehov Målgruppe: Private og offentlige virksomheder Formål: At nedbringe antallet af de blinde alarmer, samt at forhøje den generelle brandsikkerhed på virksomhederne. Antallet af blinde alarmer skal nedbringes på trods af, at der etableres flere anlæg hvert år. Se bilag 4 for oversigt over ABA- og AVS-anlæg i Varde Kommune. Der er i Varde Kommune installeret ABA-og AVS-anlæg i 96 ejendomme pr. 1. oktober Heraf er der installeret anlæg i 41 kommunalt ejede ejendomme. Størstedelen af anlæggene er lovpligtige. I 2008, 2009 og igen i 2011 har der været særlig fokus på at nedbringe de blinde alarmer bl.a. ved afholdelse af ABA-kurser. Til trods for, at der hvert år installeres nye anlæg, har der gennemsnitligt været en nedgang i antallet af de blinde alarmer. År 2006 (før 2007 kommunesammenlæg.) Antal blinde alarmer De mange alarmer i 2010 kan blandt forklares med, at Brand & Redning ikke har afholdt ABAkurser for anlægsbrugerne/-ejerne på virksomhederne i kommunen i Herudover blev 2 institutioner for ældre ombygget i 2010, hvilket resulterede i en del utilsigtede alarmer pga. håndværkere i huset. Tiltag/foranstaltning: Rådgivning om, hvordan man undgår blinde alarmer fra ABA-anlæg, som gennemføres i forbindelse med et udvidet brandsyn. Udbydelse af kurser om ABA-anlæg i 2013/primo På de offentlige virksomheder (plejeinstitutioner, skoler m.m.) tilbydes også uddannelse i elementær brandbekæmpelse. Der er i januar 2012 udarbejdet et nyt skema, som indsatslederne skal udfylde efter utilsigtede ABA-alarmer og indsende til s administration. Der bliver herefter fulgt op på alarmen og årsagen til alarmen sammen med virksomheden og der ses på om der kan findes en løsning, så fremtidige alarmer kan undgås. Teknisk leder har i slukningsområderne Agerbæk og Ølgod hidtil selvstændigt kørt til ABA-alarmer. Det er besluttet, at indsatsleder kører med som i den øvrige del af kommunen fra den Dette blandt andet for at kunne give alle anlægsejere samme service og i forbindelse med alarmen at kunne rådgive dem om tiltag, der evt. kan forhindre yderligere alarmer. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt 19

20 5.7.2 Målgruppe: Turister og kommunens borgere Formål: Bedre registrering af ulykkesadresser til Tiltag/foranstaltninger: I samarbejde med Politiet, Skov- og Naturstyrelsen og interne virksomheder, skal kommunens badestrande, skovveje m.v. skiltes og adresseres. Der er ligeledes igangsat et strandnummereringsprojekt i fællesskab med politiet. Projektet blev afsluttet primo Byrådet har dog ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til de fremadrettede driftsudgifter. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt Målgruppe: Børn og unge Formål: At give børn og unge viden om brandforebyggelse. Tiltag/foranstaltninger: Temadage i daginstitutioner og skoler om brandsikkerhed i hjemmet. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt Målgruppe: Ældre i eget hjem Formål: At nedbringe antallet af brande i ældres egne hjem og nedbringe konsekvenserne af brandene. Tiltag/foranstaltninger: Tilbud om rådgivende hjemmebesøg samt informationsmateriale om brandsikkerhed i hjemmet. Salg og opsætning af røgmeldere. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt Målgruppe: Diskoteker i byen Formål: At højne den generelle brandsikkerhed på diskotekerne i kommunen. Tiltag/foranstaltninger: Gennemføre temabrandsyn samt tilbud om uddannelse i elementær brandbekæmpelse på diskotekerne. Tidshorisont: Ikke tidsbestemt. 20

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning om brandsyn

Vejledning om brandsyn FOB Vejledning nr. 10 Vejledning om brandsyn Beredskabsstyrelsen BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 1. april 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Hjemmel... 2 Baggrund og indhold...

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere