Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v."

Transkript

1 Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. er at sikre, at praktikanter får samme erstatningsretlige stilling som arbejdstagerne på arbejdspladsen samt at motivere arbejdspladser til at stille praktikpladser til rådighed. 2. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. sikrer praktikanter, der kommer til skade i forbindelse med deltagelse i praktisk erhvervsorientering mv., ret til ydelser efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring efter 14. Stk. 2. Undervisningsministeriet yder efter ordningen erstatning for skader, som praktikanter i forbindelse med deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. forvolder på andres person eller ejendele, såfremt praktikanten kan gøres ansvarlig for skaden efter dansk rets almindelige erstatningsregler efter Kapitel 2 Fælles betingelser for de omfattede aktiviteter 3. Ved praktisk erhvervsorientering m.v. forstås efter denne bekendtgørelse ulønnede aktiviteter, i form af virksomhedsbesøg eller erhvervspraktik, der 1) har uddannelses- og erhvervsorientering som et væsentligt formål, 2) er omfattet af den i 5-13 nævnte lovgivning og 3) foregår i en virksomhed her i landet eller i udlandet på grundlag af en udsendelse fra den pågældende virksomhed her i landet eller på et dansk registreret skib. Stk. 2. En mindre arbejdsdusør til specialundervisningselever, der udsendes i arbejdspraktik efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiskbistand, udelukker dog ikke erstatning, såfremt ydelsen ikke har karakter af en egentlig aflønning. Stk. 3. Endvidere er introduktionskurser og brobygning omfattet i tilfælde, hvor der er tale om undervisning under arbejdspladslignende forhold. Tidsbegrænsninger 4. Deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. efter 5-8, jf. 5, stk. 1, nr. 1-10, er omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktikforløb i op til sammenlagt 13 uger inden for et skoleår. Stk. 2. Deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. efter 10-13, er omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktikforløb i op til sammenlagt 13 uger pr. løbende 12 måneder. Såfremt 7, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fraviges reglerne i 7, stk. 3, i samme lov, er deltagere i praktik efter 13 omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktikforløb ud over 13 uger. Stk. 3. Deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v., efter stk. 1-2, er ved deltagelse i langvarige praktikforløb, der har en samlet varighed udover 13 uger, omfattet af erstatningsordningen i de første 13 uger af det samlede praktikforløb. Stk. 4. Ved opgørelsen af varigheden af de samlede praktikforløb efter stk. 1-3 tælles tidligere praktikforløb ikke med i den samlede opgørelse, hvis de tidligere praktikforløb er gennemført efter anden lovgivning end den, som efterfølgende praktikforløb gennemføres efter 5-13.

2 Kapitel 3 Personkreds Grundskolen mv. 5. Følgende elever i folkeskolen omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. iværksat af skolen eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med skolen: 1) Elever, der deltager i grundskolens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering efter 7, nr. 3, i lov om folkeskolen. 2) Elever i 8. klasse, der introduceres til ungdomsuddannelse efter 7a i lov om folkeskolen og 10b i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 3) Elever i 9. klasse, der er uafklarede i valg af ungdomsuddannelse og deltager i brobygning til ungdomsuddannelse efter 7a i lov om folkeskolen og 10c i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 4) Elever i klasse, der deltager i valgfaget arbejdskendskab efter 9, stk. 1, nr. 15, i lov om folkeskolen. 5) Elever i klasse, der udsendes i praktik efter 9, stk. 3, i lov om folkeskolen. 6) Elever i klasse, som deltager i undervisningsforløb, der finder sted uden for skolen, herunder i tilfælde hvor de kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse efter 9, stk. 4, i lov om folkeskolen. 7) Elever i 10. klasse, der deltager i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik efter 19 c, stk. 4, 19d, stk. 6, og 19e i lov om folkeskolen og 10d i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., herunder i forbindelse med tilrettelagt undervisningsforløb. 8) Elever efter afslutning af 7. klasse, som deltager i introduktion eller brobygning til ungdomsuddannelser i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb efter 33, stk. 5, i lov om folkeskolen. 9) Elever efter afslutning af 7. klasse, som deltager i ulønnet praktik i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb efter 33, stk. 5, i lov om folkeskolen. 10) Elever i klasse, der udsendes i arbejdspraktik efter 11, stk. 5, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden pædagogisk bistand. Stk. 2. Elever, der modtager specialundervisning på interne skoler i dagbehandlingstilbud eller på anbringelsessteder efter 20, stk. 3, i lov om folkeskolen, som deltager i en af dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet iværksat undervisning eller aktivitet svarende til de betingelser, der er nævnt i stk. 1, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. 6. Elever, der deltager i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning efter bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed, som deltager i en af skolen iværksat undervisning eller aktivitet svarende til de betingelser, der er nævnt i 5, stk. 1, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. 7. Elever på friskoler eller på private grundskoler efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., eller på efterskoler eller i 10. klasse på husholdningsskoler eller på håndarbejdsskoler og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), som deltager i en af skolen iværksat undervisning eller aktivitet svarende til de betingelser, der er nævnt i 5, stk. 1, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. Stk. 2. Elever på friskoler, private gymnasier og efterskoler efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der deltager i praktik i 8. klasse, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v.

3 De gymnasiale uddannelser 8. Elever, der er optaget på de gymnasiale uddannelser efter lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) eller lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. som led i uddannelses- og erhvervsvejledning iværksat af skolen eller kurset. Produktionsskoler 9. Produktionsskoledeltagere omfattes ved deltagelse i praktik iværksat af skolen efter 2, stk. 5, nr. 1, i lov om produktionsskoler, hvis de modtager skoleydelse under praktikforløbet. Deltagere i praktik efter lov om vejledning om uddannelse eller erhverv 10. Unge under 18 år, der ikke er i gang med en uddannelse, omfattes ved deltagelse i undervisning under arbejdspladslignende vilkår, ulønnet praktik m.v. iværksat af kommunen efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. med henblik på, at den unge kan opfylde sin uddannelsesplan. Stk. 2. Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering, brobygningsforløb, ulønnet praktik m.v., der er iværksat af Ungdommens Uddannelsesvejledning efter 3, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Deltagere i uddannelse i dansk som andetsprog 11. Deltagere i uddannelse i dansk som andetsprog på sprogcentre eller hos andre udbydere efter reglerne i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. iværksat af sprogcentret eller anden udbyder af danskuddannelse. Deltagere i praktik efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 12. Deltagere i praktik efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, omfattes, hvis praktikken er iværksat af institutionen. Deltagere i praktik efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 13. Deltagere i praktik efter reglerne i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v., der er iværksat som led i den uddannelsesplan, der er udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

4 Kapitel 4 Dækning Erstatning ved praktikantens tilskadekomst 14. Ved praktikantens tilskadekomst ydes erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis praktikanten efter andre regler er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring. Erstatning for personskade forvoldt af praktikanten 15. Ved skade forvoldt af praktikanten på andres person vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Stk. 2. Er praktikanten erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler ydes erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Erstatning for tingsskade forvoldt af praktikanten 16. Ved skade forvoldt af praktikanten på praktikværtens eller andres ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Stk. 2. Er praktikanten erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning og godtgørelse efter principperne i i lov om forsikringsaftaler. Det er en forudsætning for ydelse af erstatning efter ordningen, at den praktiske erhvervsorientering m.v. er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning. 17. Tab, der er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd, dækkes ikke. Kapitel 5 Administration 18. Den institution, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering m.v., anmelder skaden til Undervisningsministeriet. Ved anmeldelsen skal institutionen anvende de særlige anmeldelsesskemaer vedr. statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v., der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside under For institutioner efterfulgt af Drift af institutioner. Stk. 2. Anmeldelsen skal være indgivet senest 6 måneder, efter at skaden er indtruffet. Ved personskade kan Undervisningsministeriet dog se bort fra denne frist, hvis der er særlig grund til det. 19. Ved anmeldelse af skade efter 14 afgør Undervisningsministeriet, om den skadelidte praktikant er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Hvis dette er tilfældet, behandles skaden af Undervisningsministeriet efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring. 20. Ved anmeldelse af skade efter 15 og 16 afgør Undervisningsministeriet, om skaden er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v., om der skal udbetales erstatning eller godtgørelse samt om størrelsen heraf. Tilbagebetaling af erstatning eller godtgørelse 21. Hvis modtageren af erstatning eller godtgørelse har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen eller godtgørelsen, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

5 Stk. 2. Tilbagebetaling kan endvidere kræves, hvis modtageren af erstatningen eller godtgørelsen senere på anden måde opnår dækning for skaden. Klager 22. Undervisningsministeriets afgørelse efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010 og har virkning for skader, der er forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 577 af 20. juni 2008 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Undervisningsministeriet, den 30. juni 2010 P.M.V. Per Hansen Afdelingschef / Susan Parwini Dato Til Holbæk Kommune Tilsynsenheden for undervisning Preben Gajhede Med venlig hilsen Erik Filthuth

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til 20.72.26).

Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til 20.72.26). Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Vejledning til bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere