Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler Bemanding Tilsyn og overvågningssystem Brandalarm...7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler Bemanding Tilsyn og overvågningssystem Brandalarm Vejledning om alkoholafvænning Andre forhold Gennemgang af døgnrapporter

2 Opfølgning Underretning...16

3 3 Den 18. august 1999 foretog jeg og en af embedets øvrige medarbejdere inspektion af arrest/- detentionslokalerne i Qaqortoq. Jeg havde en indledende samtale med stationsleder Bent Ole Kleist, og foretog herefter en besigtigelse af arrest/detentionslokalerne. Under inspektionen bad jeg om udskrifter af døgnrapporten vedrørende de seneste 10 anbringelser i arresten/detentionslokalerne med tilhørende tilsynsnotater, jf. nedenfor under pkt. 7. Den 27. august 1999 udarbejdede jeg henholdsvis et referat af den indledende samtale og et notat om besigtigelsen. Referatet og notatet har været sendt til stationslederen, der ikke har fremsat bemærkninger hertil. Jeg havde endvidere under et efterfølgende ophold i Nuuk en samtale med Politimesteren i Grønland, hvorunder jeg tilkendegav et foreløbigt indtryk af inspektionen. I brev af 21. oktober 1999 fremsendte politimesteren oplysninger, der er indarbejdet i de enkelte punkter nedenfor. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Politimesteren i Grønland, stationslederen for detentionslokalerne i Qaqortoq og Justitsministeriet med henblik på at disse myndigheder kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til. Politimesteren har i skrivelse af 24. januar 2000 oplyst at den foreløbige rapport ikke giver anledning til bemærkninger vedrørende de faktiske forhold.

4 4 1. Arrest/detentionslokaler Stationslederen udleverede materiale til brug for statistik for Det fremgår heraf, at arrest- og detentionslokalerne i 1998 blev anvendt i 84 tilfælde ved indsættelse på grund af beruselse og løsladelse uden optagelse af rapport. I 50 tilfælde blev lokalerne anvendt til indsættelse af personer, der var anholdt som led i strafferetsplejen, i syv tilfælde til indsættelse af personer, der var tilbageholdt som led i strafferetsplejen og i fire tilfælde, hvor lokalerne blev anvendt til andre formål. Stationslederen udleverede også opgørelser over lokalernes anvendelse i de første syv måneder af Det fremgår heraf, at lokalerne var blevet anvendt i 51 tilfælde ved indsættelse af berusede personer, i 43 tilfælde ved indsættelse af anholdte, i otte tilfælde ved indsættelse af tilbageholdte, i 10 tilfælde ved indsættelse af afsonere og i tre tilfælde til andre formål. Arrest/detentionslokalerne er beliggende i tilslutning til en polititjenestebolig for arrestforvareren. Der er gennem et forlokale adgang til arrest/detentionslokalerne, der består af et fællesrum, tre celler, toilet og baderum. Forlokalet anvendes til visitation. Stationslederen oplyste, at de tre celler fordeler sig på to almindelige celler og et venterum. I praksis anvendes alle tre lokaler. I fællesrummet er der indrettet et lille køkken med komfur, vask, køleskab, overskab med lidt køkkenudstyr mv. Lokalet er møbleret med et spisebord og nogle spisebordsstole. Gulvet er belagt med linoleum. Det blev oplyst, at arrestforvareren foretager indkøb af madvarer og laver mad sammen med de indsatte. Rummet er forsynet med røgdetektor og tv-overvågningskamera. Der er indrettet separat toilet og baderum med bruser, vask, spejl, bænk og loftsbelysning. Væggene er beklædt med hvide fliser, og gulvet er belagt med røde klinker. De tre celler er på ca. seks m 2. Der er intet møblement i cellerne, men blot en vinylbetrukket madras. I hver celle er der et stort vindue med panserglas (inderruden). Vinduet er på den ydre side forsynet med trælameller. Cellerne er forsynet med kaldeanlæg med afskærmning, røgdetektor, tv-overvågnings-

5 5 kamera indfældet i loftet, og et indkigshul i døren. Midt på gulvet er der et afløb med en rist. Gulvet er belagt med linoleum. (Det blev oplyst, at fugningen ved gulvet kan gå løs). Der er etableret gulvvarme med en regulator, der er placeret uden for cellerne. Der er loftsbelysning. Væggene i cellerne er malet lysegule. På tidspunktet for inspektionen var den ene celle optaget af en varetægtsarrestant. Der var i den pågældendes celle et fjernsyn. Jeg går ud fra, at fjernsynet hører til arrestafdelingen. Cellerne og bade- og toiletforholdene gjorde et udmærket indtryk. Fællesrummet med tilhørende køkkenafsnit gjorde for så vidt også et godt indtryk. Henset til at disse lokaliteter er til brug for varetægtsarrestanter, ville det være ønskeligt, om lokaliteterne kunne indrettes med såvel spisesom opholds-arrangement. På grund af den sparsomme plads synes en sådan optimal indretning ikke realistisk. Herefter giver heller ikke fællesrummet med tilhørende køkkenafsnit mig anledning til bemærkninger. 2. Bemanding Stationslederen oplyste, at stationen er bemandet med ni mand og halvanden kontorfunktionær. 3. Tilsyn og overvågningssystem Stationslederen oplyste, at tilsyn indtil kl varetages af stationslederen og efter kl af arrestforvareren, der har en skærm tændt. I nattetimerne er denne skærm slukket, og en radio er tændt, hvorved der kan modtages opkald fra detentionslokalerne. Der bliver ikke foretaget prøveopkald om natten. I øvrigt foretages opkald efter behov.

6 6 Det blev endvidere oplyst, at tilsyn ved hjælp af tv-overvågning stort set altid (siden engang i 1993) har været forbundet med store problemer, idet forbindelsen fra detentionsbygningen, der er særskilt beliggende et stykke fra stationen, ikke fungerer. (Der er tale om overførsel af signal ved hjælp af telefonkabler). Det bevirker, at billedet på den skærm, der er opstillet på stationen, ruller. Teknikere fra Rigspolitichefen og andre kyndige havde været sat på opgaven. Det blev samtidig oplyst, at billedet på den skærm, der er opstillet i den tidligere stationslederbolig, fungerer. Efterfølgende konstaterede jeg, at monitoren i den tidligere stationslederbolig fungerede med tilfredsstillende resultat. Monitoren på politistationen viste et uskarpt rullende billede. Under den senere samtale med Politimesteren i Grønland påtalte jeg overvågningssystemets manglende funktionsdygtighed. Politimesteren i Grønland oplyste i brevet af 21. oktober 1999 følgende vedrørende dette spørgsmål: Umiddelbart efter Inspektionschefens orientering tog jeg Qaqortoqs detentioner ud af brug i dagtimerne, hvor overvågningen blandt andet foregår via politistationens monitor. Uden for almindelig daglig tjeneste foregår overvågningen fra detentionsboligen af den ansvarlige politibetjent. Det defekte billede på monitoren skyldes efter det oplyste, at Tele-Greenland har foretaget omlægning af linieføringen fra detentionen til politistationen. Tidspunktet herfor har ikke nærmere kunne bestemmes, men angives til at være 1997 eller Rigspolitiets radio/motorsektion har besøgt installationen i Qaqortoq den 17. oktober 1996, hvor udstyret blev justeret og videotransmissionens billedkvalitet var på dette tidspunkt optimalt. Radioværkstedets teknikere har igen været på servicebesøg i Grønland i september 1997 samt i maj På disse besøg forelå der ikke melding om fejl på videoudstyret i Qaqortoq. Jeg har den 1. oktober 1999 fra politiet i Qaqortoq fået oplyst, at linkforbindelsen er i orden og at billedkvaliteten på monitoren i politistationen herefter er optimal. Jeg har igen retableret en normal brug af detentionen til afsonere og andre detentionsanbragte. Endelig skal jeg meddele, at jeg på et stationsledermøde i oktober 1999, hvor samtlige stationsledere i Grønland var samlet, [har] indskærpet vigtigheden af, at de tekniske installationer overvågning, varmekontrol og brandalarmer altid er i orden inden detentionerne tages i brug.

7 7 Jeg forstår det sådan, at manglerne ved linkforbindelsen er blevet udbedret. Herefter tager jeg politimesterens oplysninger til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. 4. Brandalarm Stationslederen oplyste, at brandalarmen består i en klokke, der kan høres vidt omkring. Det blev endvidere oplyst, at alarmen, når den aktiveres, også lyder på politiets radio. Det blev anført, at alle omkringboende har modtaget et brev om, hvordan alarmen fungerer, og at brandvæsenet har modtaget en nøgle til arrest/detentionslokalerne. Stationslederen udleverede en oversigt, hvoraf det fremgår, at brandalarmen var blevet afprøvet en gang i februar, marts, maj og august Det er i oversigten anført, at det hver gang var blevet konstateret, at brandalarmen fungerede efter hensigten. Under den efterfølgende besigtigelse af lokalerne blev brandalarmen (en udendørsklokke og en lampe på taget af den tidligere stationslederbolig) afprøvet med tilfredsstillende resultat. Jeg har derfor ikke grundlag for at foretage mig noget vedrørende spørgsmålet. 5. Vejledning om alkoholafvænning Stationslederen oplyste, at der ikke er pjecer vedrørende spørgsmålet om alkoholafvænning til udlevering til de detentionsanbragte, når anbringelsen ophører.

8 8 Politimesteren i Grønlands dagsbefaling I nr. 45 som senest ændret den 1. september 1999 indeholder ingen bestemmelser om, at der skal ske vejledning vedrørende spørgsmålet om alkoholafvænning. Efter bestemmelsen i 19 i Rigspolitichefens kundgørelse II nr. 55 af 28. marts 1994 om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer (i Danmark) skal en person, der har været tilbageholdt på grund af spirituspåvirkethed, når den pågældende forlader politistationen, vejledes om mulighederne for alkoholafvænning og behandling. Jeg henstiller til Politimesteren i Grønland at overveje at indføre en tilsvarende vejledningsforpligtelse i dagsbefaling I nr. 45. Jeg udbeder mig underretning om resultatet af politimesterens overvejelser. 6. Andre forhold Stationslederen oplyste, at Politimesteren i Grønland foretager inspektion af lokaliteterne en gang om året. Stationslederen bemærkede, at også domfældte personer indsættes i detentions/arrestlokalerne. Under et sådant ophold har domfældte ingen udgang de første 30 dage. De domfældte har i øvrigt samme vilkår som domfældte, der er indsat i Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Lommepenge udbetales af stationspersonalet. 7. Gennemgang af døgnrapporter Som det fremgår af indledningen, bad jeg under inspektionen om udskrifter af døgnrapporten vedrørende de seneste 10 anbringelser med tilhørende tilsynsnotater. Jeg modtog i den anledning en

9 9 samlet udskrift af døgnrapporter for perioden fra den 2. juni til den 16. august Døgnrapportudskriften vedrører anbringelse af 26 personer i lokalerne. I en enkelt sag (anholdelse den 28. juli 1999) fremgår det, at den pågældende person blev anholdt og indbragt til detentionen. Efter kontakt til hjemmet den pågældende var under 18 år blev han kørt til bopælen og løsladt. Sagen indgår derfor ikke i min gennemgang af døgnrapporter. I den nævnte periode fandt Politimesteren i Grønlands dagsbefaling I nr. 45 af 1. februar 1994 om arrester og detentioner anvendelse Efter bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra a, må anbringelse af spirituspåvirkede personer i detentionen kun ske i tilfælde, hvor det skønnes strengt nødvendigt. I et tilfælde (anholdelse tirsdag den 8. juni 1999) fremgår det af udskriften, at politiet var blevet tilkaldt, da nogle unge mænd var kommet i håndgemæng. Det er anført, at der var tumult på stedet, hvor det viste sig, at der var efterfest i anledning af søndagens bryllup. Det er endvidere anført, at en person blev anholdt for at opretholde fred og ro på stedet. Den pågældende blev indbragt til detentionen. Det fremgår ikke direkte, at den pågældende person var spirituspåvirket. Jeg går imidlertid ud fra, at det var tilfældet, ligesom jeg går ud fra, at det blev skønnet strengt nødvendigt at anbringe den pågældende i detentionen. Jeg foretager mig ikke noget i anledning af den sag. I en anden sag fremgår det af udskriften, at to personer blev anholdt den 30. juli 1999 kl og indsat i detentionen. Anholdelsesgrundlaget er ikke anført. Umiddelbart efterfølgende er det om de samme personer oplyst, at de blev anholdt

10 10 den samme dag kl og indsat i detentionen. Det er i den forbindelse angivet, at begge var beruset i middelsvær grad. Der er ingen oplysninger om en mellemkommende løsladelse. Jeg går ud fra, at der er tale om en skrivefejl, når det i første omgang er anført, at de pågældende personer blev anholdt kl , og at der i stedet skulle have stået kl På baggrund af oplysningen om de pågældendes spirituspåvirkethed, har jeg ikke grundlag for at foretage mig mere vedrørende denne sag. I en tredje sag (anholdelse den 31. juli 1999) fremgår det, at politiet observerede en person i en jolle. Jeg forstår tilførslen til døgnrapporten sådan, at to andre personer holdt den førstnævnte person, da denne ville springe i vandet. Den beskrevne episode bærer i døgnrapporten overskriften SELVMORDSTANKER (Forsøg). Den førstnævnte person blev anholdt og anbragt i detentionen. Jeg beder stationslederen oplyse nærmere om grundlaget for at indsætte den pågældende person i detentionen. I en fjerde sag (anholdelse den 3. august 1999) fremgår det, at to af de tre anholdte var berusede i henholdsvis middel og svær grad. Alle tre blev anholdt for indbrud. I de øvrige sager bortset fra én - er der oplysninger, hvoraf det fremgår, at de anholdte personer var påvirket af spiritus. Jeg går ud fra, at det i alle disse sager var skønnet strengt nødvendigt, at de pågældende personer blev anbragt i detentionen. Jeg foretager mig ikke noget i relation til disse sager.

11 11 I den sidste sag (anholdelse den 7. august 1999) er det anført, at en person skabte sig uro hos sin familie. Jeg går ud fra, at den pågældende person blev anholdt for husspektakler Efter bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra c, stk. 1, skal den anholdte inden indsættelse i detentionen underkastes en visitation. Ved visitationen skal den anholdte fratages alle genstande, som kan benyttes til at volde skade på den pågældende selv, på andre personer eller på ting. Ved visitationen skal der foretages en fuldstændig undersøgelse af den anholdte. Samtlige lommer skal tømmes og bør krænges, hvis det er muligt. Det skal endvidere undersøges, om der i tøjet er ekstralommer (f.eks. billet- og pencillommer), eller om der i øvrigt i beklædningen er gemmesteder, der kan indeholde genstande, der skal fratages den pågældende. I en sag fremgår det, at den anholdte person ved visitation var fundet i besiddelse af nogle [stjålne] effekter. På den baggrund lægger jeg til grund, at der i den sag blev foretaget visitation i overensstemmelse med dagsbefalingens bestemmelse herom. I de øvrige sager er der ingen oplysninger om, hvorvidt der blev foretaget visitation. Jeg beder stationslederen om at oplyse, hvorvidt der i de øvrige sager er forholdt i overensstemmelse med bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra c, stk. 1. Hvis det er tilfældet, og oplysninger herom fremgår af andre dokumenter, beder jeg tillige stationslederen om at fremsende kopi af sådanne andre dokumenter til mig.

12 Efter dagsbefalingens pkt. 2, litra c, stk. 2, skal effekter, der fratages en anholdt, holdes adskilt fra effekter, der tilhører andre anholdte. Penge og værdigenstande skal noteres, f.eks. i anholdelsesprotokollen. Efter dagsbefalingens pkt. 2, litra d, skal penge og værdigenstande, der fratages de indsatte, straks registreres og anbringes i lukket kuvert med anholdtes navn. Indholdet anføres på kuverten af den visiterende polititjenestemand. I en enkelt sag er det angivet, at en sabel og en sømhammer blev medbragt ved indbringelsen med henblik på senere tilbagelevering. Af det modtagne materiale fremgår der ingen øvrige oplysninger om, hvorvidt de anholdte blev frataget penge og/eller værdigenstande. Jeg kan således ikke efterprøve, hvorvidt der er forholdt i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser i dagsbefalingen. Der må imidlertid alt andet lige være en formodning om, at nogle af de anholdte har haft penge og/eller værdigenstande på sig ved anholdelsen. I så fald skulle der have været foretaget notat herom. Jeg beder stationslederen om at oplyse, hvorvidt de anholdte blev frataget penge og/eller værdigenstande. Hvis oplysninger herom fremgår af andre dokumenter (eventuelle registreringer), beder jeg også stationslederen om at sende kopi af disse dokumenter til mig Efter dagsbefalingens pkt. 2, litra f, må ingen indsættes, hvis der er mistanke om, at den pågældende kan være syg eller er kommet til skade. I sådanne tilfælde skal den anholdte altid bringes til lægen eller stationssygeplejersken, og først efter lægens eventuelle godkendelse kan indsættelse ske.

13 13 I sagen, der er omtalt ovenfor, og som vedrører indsættelse i detentionen af en mand, der havde selvmordstanker og tilsyneladende havde forsøgt at begå selvmord, har jeg overvejet, hvorvidt der er forholdt i overensstemmelse med dagsbefalingens bestemmelse på dette punkt. Netop på dette punkt er dagsbefalingen imidlertid blevet ændret den 1. september Herefter skal en person, hvis der er mistanke om, at den pågældende kan være selvmordstruet, fremstilles for en læge til vurdering inden indsættelsen, jf. nugældende dagsbefaling pkt. 2, litra f, stk. 2. Herefter er det præciseret, at der i en situation som i den konkrete sag, skal ske fremstilling for en læge inden indsættelse i detentionen. Jeg foretager mig derfor ikke mere vedrørende den konkrete sag. I de øvrige sager er der ingen oplysninger, der giver mig grundlag for at antage, at der ikke er forholdt i overensstemmelse med dagsbefalingens pkt. 2, litra f Efter dagsbefalingens pkt. 2, litra j, stk. 1, har stationslederen og stationens vagthavende ansvaret for, at der føres et effektivt tilsyn med benyttede detentionsrum. Efter stk. 2 i den samme bestemmelse skal tilsyn med detentionsrum ske så hyppigt, som den indsattes tilstand gør det nødvendigt. I politidistrikter, hvor detention og politistation er beliggende i den samme by som tilfældet er i Qaqortoq - er det angivet, at tilsyn skal udføres på en sådan måde og med en sådan hyppighed, at den indsattes sikkerhed tilgodeses i videst muligt omfang.

14 14 Ved afgørelse af tilsynets hyppighed skal der ske en konkret vurdering af den indsattes tilstand, herunder om den indsatte er beruset eller eventuelt er selvmordstruet. I litra k er det fastsat, at overvågning af detentionsrum med tekniske hjælpemidler (som beskrevet i et bilag 1) kan anvendes som supplement til det nævnte tilsyn, men at et sådant tilsyn ikke kan træde i stedet herfor. I litra l er det angivet, at døgnrapporten skal tilføres bemærkning om udført tilsyn. Det modtagne materiale indeholder ingen oplysninger om udførte tilsyn. Jeg anmoder stationslederen om at oplyse, hvorvidt der i sagerne er foretaget tilsyn og i bekræftende fald på hvilken måde. Jeg anmoder også om oplysning om, hvorvidt der internt er fastsat retningslinier for udførelse af tilsyn. I bekræftende fald beder jeg om at få tilsendt kopi heraf. Under den indledende samtale oplyste stationslederen, at tilsyn ikke noteres. Det er meget beklageligt, at tilsyn ikke noteres. Der er således forholdt direkte i strid med bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra l. Politimesteren i Grønland har i brevet af 21. oktober 1999 oplyst, at han ved en cirkulæreskrivelse af 3. september 1999 til samtlige politidistrikter har indskærpet, at døgnrapporten altid skal tilføres bemærkning om udført tilsyn i detentionerne.

15 15 Jeg går herefter ud fra, at der fremover forholdes i overensstemmelse med dagsbefalingens pkt. 2, litra l. Til orientering kan jeg oplyse, at det i forbindelse med min inspektion af arrest/- detentionslokalerne i Aasiaat blev oplyst, at det ville være lettere at overholde denne noteringspligt, hvis tilsyn kunne noteres på en særskilt liste eller i en særskilt mappe. Jeg har i forbindelse med den inspektion anmodet Politimesteren i Grønland om at overveje ønsket om, at tilsyn noteres på en særskilt liste eller i en særskilt mappe og således ikke på døgnrapporten Efter bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 4 skal enhver, der er anholdt alene på grund af spirituspåvirkethed, udtages af detentionen, så snart begrundelsen for anholdelse ikke mere er tilstede. Tidspunktet for løsladelsen skal fremgå af anholdelsesprotokollen. Det modtagne materiale indeholder i to tilfælde oplysning om tidspunktet for løsladelsen (af i alt tre personer). Jeg har, som anført ovenfor, alene modtaget en samlet udskrift af døgnrapporten. Forinden jeg tager stilling til, hvorvidt der er forholdt i overensstemmelse med dagsbefalingens pkt. 4, beder jeg stationslederen om at oplyse, hvorvidt tidspunktet for løsladelsen i de øvrige tilfælde fremgår af anholdelsesprotokollen. I bekræftende fald beder jeg også om at få tilsendt kopi heraf.

16 16 8. Opfølgning Jeg beder om, at stationslederens udtalelser mv. tilbagesendes gennem Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet, som jeg samtidig hermed beder om en udtalelse. 9. Underretning Denne rapport sendes til stationslederen, Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet og til Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Bygningsmæssige forhold... 5 2.1. Celler... 6 2.2. Bade- og toiletforhold... 7 2.3. Gangarealer... 8 2.4. Opholds- og fritidsrum... 9

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: 4386 1448 E-mail: kbhv@politi.dk Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13177 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 32 21 78 26 MB Classic/Slangerup Auto Import v/jesper Fyhr Jensen Raasigvangen 1 3550 Slangerup Klagen vedrører: Køb

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Generel beboerinformation E/F Solvej

Generel beboerinformation E/F Solvej 16. august 2013 Ejd. nr. 870 Vor ref.: JLK Generel beboerinformation E/F Solvej Vedr.: Fremsendt til: Udarbejdet af: Udskiftning af brugsvandsinstallationer Lejlighedsejere i E/F Solvej Projektleder Jonas

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-4 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Som led i ombudsmandens inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg og tre af embedets medarbejdere den

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 23.03.2011 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 23.03.2011 / 24.03.2011 Faktura fra EL-installatør

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Specifikation af løsøre side 6 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere