Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler Bemanding Tilsyn og overvågningssystem Brandalarm...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler Bemanding Tilsyn og overvågningssystem Brandalarm Vejledning om alkoholafvænning Andre forhold Gennemgang af døgnrapporter

2 Opfølgning Underretning...16

3 3 Den 18. august 1999 foretog jeg og en af embedets øvrige medarbejdere inspektion af arrest/- detentionslokalerne i Qaqortoq. Jeg havde en indledende samtale med stationsleder Bent Ole Kleist, og foretog herefter en besigtigelse af arrest/detentionslokalerne. Under inspektionen bad jeg om udskrifter af døgnrapporten vedrørende de seneste 10 anbringelser i arresten/detentionslokalerne med tilhørende tilsynsnotater, jf. nedenfor under pkt. 7. Den 27. august 1999 udarbejdede jeg henholdsvis et referat af den indledende samtale og et notat om besigtigelsen. Referatet og notatet har været sendt til stationslederen, der ikke har fremsat bemærkninger hertil. Jeg havde endvidere under et efterfølgende ophold i Nuuk en samtale med Politimesteren i Grønland, hvorunder jeg tilkendegav et foreløbigt indtryk af inspektionen. I brev af 21. oktober 1999 fremsendte politimesteren oplysninger, der er indarbejdet i de enkelte punkter nedenfor. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Politimesteren i Grønland, stationslederen for detentionslokalerne i Qaqortoq og Justitsministeriet med henblik på at disse myndigheder kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til. Politimesteren har i skrivelse af 24. januar 2000 oplyst at den foreløbige rapport ikke giver anledning til bemærkninger vedrørende de faktiske forhold.

4 4 1. Arrest/detentionslokaler Stationslederen udleverede materiale til brug for statistik for Det fremgår heraf, at arrest- og detentionslokalerne i 1998 blev anvendt i 84 tilfælde ved indsættelse på grund af beruselse og løsladelse uden optagelse af rapport. I 50 tilfælde blev lokalerne anvendt til indsættelse af personer, der var anholdt som led i strafferetsplejen, i syv tilfælde til indsættelse af personer, der var tilbageholdt som led i strafferetsplejen og i fire tilfælde, hvor lokalerne blev anvendt til andre formål. Stationslederen udleverede også opgørelser over lokalernes anvendelse i de første syv måneder af Det fremgår heraf, at lokalerne var blevet anvendt i 51 tilfælde ved indsættelse af berusede personer, i 43 tilfælde ved indsættelse af anholdte, i otte tilfælde ved indsættelse af tilbageholdte, i 10 tilfælde ved indsættelse af afsonere og i tre tilfælde til andre formål. Arrest/detentionslokalerne er beliggende i tilslutning til en polititjenestebolig for arrestforvareren. Der er gennem et forlokale adgang til arrest/detentionslokalerne, der består af et fællesrum, tre celler, toilet og baderum. Forlokalet anvendes til visitation. Stationslederen oplyste, at de tre celler fordeler sig på to almindelige celler og et venterum. I praksis anvendes alle tre lokaler. I fællesrummet er der indrettet et lille køkken med komfur, vask, køleskab, overskab med lidt køkkenudstyr mv. Lokalet er møbleret med et spisebord og nogle spisebordsstole. Gulvet er belagt med linoleum. Det blev oplyst, at arrestforvareren foretager indkøb af madvarer og laver mad sammen med de indsatte. Rummet er forsynet med røgdetektor og tv-overvågningskamera. Der er indrettet separat toilet og baderum med bruser, vask, spejl, bænk og loftsbelysning. Væggene er beklædt med hvide fliser, og gulvet er belagt med røde klinker. De tre celler er på ca. seks m 2. Der er intet møblement i cellerne, men blot en vinylbetrukket madras. I hver celle er der et stort vindue med panserglas (inderruden). Vinduet er på den ydre side forsynet med trælameller. Cellerne er forsynet med kaldeanlæg med afskærmning, røgdetektor, tv-overvågnings-

5 5 kamera indfældet i loftet, og et indkigshul i døren. Midt på gulvet er der et afløb med en rist. Gulvet er belagt med linoleum. (Det blev oplyst, at fugningen ved gulvet kan gå løs). Der er etableret gulvvarme med en regulator, der er placeret uden for cellerne. Der er loftsbelysning. Væggene i cellerne er malet lysegule. På tidspunktet for inspektionen var den ene celle optaget af en varetægtsarrestant. Der var i den pågældendes celle et fjernsyn. Jeg går ud fra, at fjernsynet hører til arrestafdelingen. Cellerne og bade- og toiletforholdene gjorde et udmærket indtryk. Fællesrummet med tilhørende køkkenafsnit gjorde for så vidt også et godt indtryk. Henset til at disse lokaliteter er til brug for varetægtsarrestanter, ville det være ønskeligt, om lokaliteterne kunne indrettes med såvel spisesom opholds-arrangement. På grund af den sparsomme plads synes en sådan optimal indretning ikke realistisk. Herefter giver heller ikke fællesrummet med tilhørende køkkenafsnit mig anledning til bemærkninger. 2. Bemanding Stationslederen oplyste, at stationen er bemandet med ni mand og halvanden kontorfunktionær. 3. Tilsyn og overvågningssystem Stationslederen oplyste, at tilsyn indtil kl varetages af stationslederen og efter kl af arrestforvareren, der har en skærm tændt. I nattetimerne er denne skærm slukket, og en radio er tændt, hvorved der kan modtages opkald fra detentionslokalerne. Der bliver ikke foretaget prøveopkald om natten. I øvrigt foretages opkald efter behov.

6 6 Det blev endvidere oplyst, at tilsyn ved hjælp af tv-overvågning stort set altid (siden engang i 1993) har været forbundet med store problemer, idet forbindelsen fra detentionsbygningen, der er særskilt beliggende et stykke fra stationen, ikke fungerer. (Der er tale om overførsel af signal ved hjælp af telefonkabler). Det bevirker, at billedet på den skærm, der er opstillet på stationen, ruller. Teknikere fra Rigspolitichefen og andre kyndige havde været sat på opgaven. Det blev samtidig oplyst, at billedet på den skærm, der er opstillet i den tidligere stationslederbolig, fungerer. Efterfølgende konstaterede jeg, at monitoren i den tidligere stationslederbolig fungerede med tilfredsstillende resultat. Monitoren på politistationen viste et uskarpt rullende billede. Under den senere samtale med Politimesteren i Grønland påtalte jeg overvågningssystemets manglende funktionsdygtighed. Politimesteren i Grønland oplyste i brevet af 21. oktober 1999 følgende vedrørende dette spørgsmål: Umiddelbart efter Inspektionschefens orientering tog jeg Qaqortoqs detentioner ud af brug i dagtimerne, hvor overvågningen blandt andet foregår via politistationens monitor. Uden for almindelig daglig tjeneste foregår overvågningen fra detentionsboligen af den ansvarlige politibetjent. Det defekte billede på monitoren skyldes efter det oplyste, at Tele-Greenland har foretaget omlægning af linieføringen fra detentionen til politistationen. Tidspunktet herfor har ikke nærmere kunne bestemmes, men angives til at være 1997 eller Rigspolitiets radio/motorsektion har besøgt installationen i Qaqortoq den 17. oktober 1996, hvor udstyret blev justeret og videotransmissionens billedkvalitet var på dette tidspunkt optimalt. Radioværkstedets teknikere har igen været på servicebesøg i Grønland i september 1997 samt i maj På disse besøg forelå der ikke melding om fejl på videoudstyret i Qaqortoq. Jeg har den 1. oktober 1999 fra politiet i Qaqortoq fået oplyst, at linkforbindelsen er i orden og at billedkvaliteten på monitoren i politistationen herefter er optimal. Jeg har igen retableret en normal brug af detentionen til afsonere og andre detentionsanbragte. Endelig skal jeg meddele, at jeg på et stationsledermøde i oktober 1999, hvor samtlige stationsledere i Grønland var samlet, [har] indskærpet vigtigheden af, at de tekniske installationer overvågning, varmekontrol og brandalarmer altid er i orden inden detentionerne tages i brug.

7 7 Jeg forstår det sådan, at manglerne ved linkforbindelsen er blevet udbedret. Herefter tager jeg politimesterens oplysninger til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. 4. Brandalarm Stationslederen oplyste, at brandalarmen består i en klokke, der kan høres vidt omkring. Det blev endvidere oplyst, at alarmen, når den aktiveres, også lyder på politiets radio. Det blev anført, at alle omkringboende har modtaget et brev om, hvordan alarmen fungerer, og at brandvæsenet har modtaget en nøgle til arrest/detentionslokalerne. Stationslederen udleverede en oversigt, hvoraf det fremgår, at brandalarmen var blevet afprøvet en gang i februar, marts, maj og august Det er i oversigten anført, at det hver gang var blevet konstateret, at brandalarmen fungerede efter hensigten. Under den efterfølgende besigtigelse af lokalerne blev brandalarmen (en udendørsklokke og en lampe på taget af den tidligere stationslederbolig) afprøvet med tilfredsstillende resultat. Jeg har derfor ikke grundlag for at foretage mig noget vedrørende spørgsmålet. 5. Vejledning om alkoholafvænning Stationslederen oplyste, at der ikke er pjecer vedrørende spørgsmålet om alkoholafvænning til udlevering til de detentionsanbragte, når anbringelsen ophører.

8 8 Politimesteren i Grønlands dagsbefaling I nr. 45 som senest ændret den 1. september 1999 indeholder ingen bestemmelser om, at der skal ske vejledning vedrørende spørgsmålet om alkoholafvænning. Efter bestemmelsen i 19 i Rigspolitichefens kundgørelse II nr. 55 af 28. marts 1994 om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer (i Danmark) skal en person, der har været tilbageholdt på grund af spirituspåvirkethed, når den pågældende forlader politistationen, vejledes om mulighederne for alkoholafvænning og behandling. Jeg henstiller til Politimesteren i Grønland at overveje at indføre en tilsvarende vejledningsforpligtelse i dagsbefaling I nr. 45. Jeg udbeder mig underretning om resultatet af politimesterens overvejelser. 6. Andre forhold Stationslederen oplyste, at Politimesteren i Grønland foretager inspektion af lokaliteterne en gang om året. Stationslederen bemærkede, at også domfældte personer indsættes i detentions/arrestlokalerne. Under et sådant ophold har domfældte ingen udgang de første 30 dage. De domfældte har i øvrigt samme vilkår som domfældte, der er indsat i Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Lommepenge udbetales af stationspersonalet. 7. Gennemgang af døgnrapporter Som det fremgår af indledningen, bad jeg under inspektionen om udskrifter af døgnrapporten vedrørende de seneste 10 anbringelser med tilhørende tilsynsnotater. Jeg modtog i den anledning en

9 9 samlet udskrift af døgnrapporter for perioden fra den 2. juni til den 16. august Døgnrapportudskriften vedrører anbringelse af 26 personer i lokalerne. I en enkelt sag (anholdelse den 28. juli 1999) fremgår det, at den pågældende person blev anholdt og indbragt til detentionen. Efter kontakt til hjemmet den pågældende var under 18 år blev han kørt til bopælen og løsladt. Sagen indgår derfor ikke i min gennemgang af døgnrapporter. I den nævnte periode fandt Politimesteren i Grønlands dagsbefaling I nr. 45 af 1. februar 1994 om arrester og detentioner anvendelse Efter bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra a, må anbringelse af spirituspåvirkede personer i detentionen kun ske i tilfælde, hvor det skønnes strengt nødvendigt. I et tilfælde (anholdelse tirsdag den 8. juni 1999) fremgår det af udskriften, at politiet var blevet tilkaldt, da nogle unge mænd var kommet i håndgemæng. Det er anført, at der var tumult på stedet, hvor det viste sig, at der var efterfest i anledning af søndagens bryllup. Det er endvidere anført, at en person blev anholdt for at opretholde fred og ro på stedet. Den pågældende blev indbragt til detentionen. Det fremgår ikke direkte, at den pågældende person var spirituspåvirket. Jeg går imidlertid ud fra, at det var tilfældet, ligesom jeg går ud fra, at det blev skønnet strengt nødvendigt at anbringe den pågældende i detentionen. Jeg foretager mig ikke noget i anledning af den sag. I en anden sag fremgår det af udskriften, at to personer blev anholdt den 30. juli 1999 kl og indsat i detentionen. Anholdelsesgrundlaget er ikke anført. Umiddelbart efterfølgende er det om de samme personer oplyst, at de blev anholdt

10 10 den samme dag kl og indsat i detentionen. Det er i den forbindelse angivet, at begge var beruset i middelsvær grad. Der er ingen oplysninger om en mellemkommende løsladelse. Jeg går ud fra, at der er tale om en skrivefejl, når det i første omgang er anført, at de pågældende personer blev anholdt kl , og at der i stedet skulle have stået kl På baggrund af oplysningen om de pågældendes spirituspåvirkethed, har jeg ikke grundlag for at foretage mig mere vedrørende denne sag. I en tredje sag (anholdelse den 31. juli 1999) fremgår det, at politiet observerede en person i en jolle. Jeg forstår tilførslen til døgnrapporten sådan, at to andre personer holdt den førstnævnte person, da denne ville springe i vandet. Den beskrevne episode bærer i døgnrapporten overskriften SELVMORDSTANKER (Forsøg). Den førstnævnte person blev anholdt og anbragt i detentionen. Jeg beder stationslederen oplyse nærmere om grundlaget for at indsætte den pågældende person i detentionen. I en fjerde sag (anholdelse den 3. august 1999) fremgår det, at to af de tre anholdte var berusede i henholdsvis middel og svær grad. Alle tre blev anholdt for indbrud. I de øvrige sager bortset fra én - er der oplysninger, hvoraf det fremgår, at de anholdte personer var påvirket af spiritus. Jeg går ud fra, at det i alle disse sager var skønnet strengt nødvendigt, at de pågældende personer blev anbragt i detentionen. Jeg foretager mig ikke noget i relation til disse sager.

11 11 I den sidste sag (anholdelse den 7. august 1999) er det anført, at en person skabte sig uro hos sin familie. Jeg går ud fra, at den pågældende person blev anholdt for husspektakler Efter bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra c, stk. 1, skal den anholdte inden indsættelse i detentionen underkastes en visitation. Ved visitationen skal den anholdte fratages alle genstande, som kan benyttes til at volde skade på den pågældende selv, på andre personer eller på ting. Ved visitationen skal der foretages en fuldstændig undersøgelse af den anholdte. Samtlige lommer skal tømmes og bør krænges, hvis det er muligt. Det skal endvidere undersøges, om der i tøjet er ekstralommer (f.eks. billet- og pencillommer), eller om der i øvrigt i beklædningen er gemmesteder, der kan indeholde genstande, der skal fratages den pågældende. I en sag fremgår det, at den anholdte person ved visitation var fundet i besiddelse af nogle [stjålne] effekter. På den baggrund lægger jeg til grund, at der i den sag blev foretaget visitation i overensstemmelse med dagsbefalingens bestemmelse herom. I de øvrige sager er der ingen oplysninger om, hvorvidt der blev foretaget visitation. Jeg beder stationslederen om at oplyse, hvorvidt der i de øvrige sager er forholdt i overensstemmelse med bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra c, stk. 1. Hvis det er tilfældet, og oplysninger herom fremgår af andre dokumenter, beder jeg tillige stationslederen om at fremsende kopi af sådanne andre dokumenter til mig.

12 Efter dagsbefalingens pkt. 2, litra c, stk. 2, skal effekter, der fratages en anholdt, holdes adskilt fra effekter, der tilhører andre anholdte. Penge og værdigenstande skal noteres, f.eks. i anholdelsesprotokollen. Efter dagsbefalingens pkt. 2, litra d, skal penge og værdigenstande, der fratages de indsatte, straks registreres og anbringes i lukket kuvert med anholdtes navn. Indholdet anføres på kuverten af den visiterende polititjenestemand. I en enkelt sag er det angivet, at en sabel og en sømhammer blev medbragt ved indbringelsen med henblik på senere tilbagelevering. Af det modtagne materiale fremgår der ingen øvrige oplysninger om, hvorvidt de anholdte blev frataget penge og/eller værdigenstande. Jeg kan således ikke efterprøve, hvorvidt der er forholdt i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser i dagsbefalingen. Der må imidlertid alt andet lige være en formodning om, at nogle af de anholdte har haft penge og/eller værdigenstande på sig ved anholdelsen. I så fald skulle der have været foretaget notat herom. Jeg beder stationslederen om at oplyse, hvorvidt de anholdte blev frataget penge og/eller værdigenstande. Hvis oplysninger herom fremgår af andre dokumenter (eventuelle registreringer), beder jeg også stationslederen om at sende kopi af disse dokumenter til mig Efter dagsbefalingens pkt. 2, litra f, må ingen indsættes, hvis der er mistanke om, at den pågældende kan være syg eller er kommet til skade. I sådanne tilfælde skal den anholdte altid bringes til lægen eller stationssygeplejersken, og først efter lægens eventuelle godkendelse kan indsættelse ske.

13 13 I sagen, der er omtalt ovenfor, og som vedrører indsættelse i detentionen af en mand, der havde selvmordstanker og tilsyneladende havde forsøgt at begå selvmord, har jeg overvejet, hvorvidt der er forholdt i overensstemmelse med dagsbefalingens bestemmelse på dette punkt. Netop på dette punkt er dagsbefalingen imidlertid blevet ændret den 1. september Herefter skal en person, hvis der er mistanke om, at den pågældende kan være selvmordstruet, fremstilles for en læge til vurdering inden indsættelsen, jf. nugældende dagsbefaling pkt. 2, litra f, stk. 2. Herefter er det præciseret, at der i en situation som i den konkrete sag, skal ske fremstilling for en læge inden indsættelse i detentionen. Jeg foretager mig derfor ikke mere vedrørende den konkrete sag. I de øvrige sager er der ingen oplysninger, der giver mig grundlag for at antage, at der ikke er forholdt i overensstemmelse med dagsbefalingens pkt. 2, litra f Efter dagsbefalingens pkt. 2, litra j, stk. 1, har stationslederen og stationens vagthavende ansvaret for, at der føres et effektivt tilsyn med benyttede detentionsrum. Efter stk. 2 i den samme bestemmelse skal tilsyn med detentionsrum ske så hyppigt, som den indsattes tilstand gør det nødvendigt. I politidistrikter, hvor detention og politistation er beliggende i den samme by som tilfældet er i Qaqortoq - er det angivet, at tilsyn skal udføres på en sådan måde og med en sådan hyppighed, at den indsattes sikkerhed tilgodeses i videst muligt omfang.

14 14 Ved afgørelse af tilsynets hyppighed skal der ske en konkret vurdering af den indsattes tilstand, herunder om den indsatte er beruset eller eventuelt er selvmordstruet. I litra k er det fastsat, at overvågning af detentionsrum med tekniske hjælpemidler (som beskrevet i et bilag 1) kan anvendes som supplement til det nævnte tilsyn, men at et sådant tilsyn ikke kan træde i stedet herfor. I litra l er det angivet, at døgnrapporten skal tilføres bemærkning om udført tilsyn. Det modtagne materiale indeholder ingen oplysninger om udførte tilsyn. Jeg anmoder stationslederen om at oplyse, hvorvidt der i sagerne er foretaget tilsyn og i bekræftende fald på hvilken måde. Jeg anmoder også om oplysning om, hvorvidt der internt er fastsat retningslinier for udførelse af tilsyn. I bekræftende fald beder jeg om at få tilsendt kopi heraf. Under den indledende samtale oplyste stationslederen, at tilsyn ikke noteres. Det er meget beklageligt, at tilsyn ikke noteres. Der er således forholdt direkte i strid med bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra l. Politimesteren i Grønland har i brevet af 21. oktober 1999 oplyst, at han ved en cirkulæreskrivelse af 3. september 1999 til samtlige politidistrikter har indskærpet, at døgnrapporten altid skal tilføres bemærkning om udført tilsyn i detentionerne.

15 15 Jeg går herefter ud fra, at der fremover forholdes i overensstemmelse med dagsbefalingens pkt. 2, litra l. Til orientering kan jeg oplyse, at det i forbindelse med min inspektion af arrest/- detentionslokalerne i Aasiaat blev oplyst, at det ville være lettere at overholde denne noteringspligt, hvis tilsyn kunne noteres på en særskilt liste eller i en særskilt mappe. Jeg har i forbindelse med den inspektion anmodet Politimesteren i Grønland om at overveje ønsket om, at tilsyn noteres på en særskilt liste eller i en særskilt mappe og således ikke på døgnrapporten Efter bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 4 skal enhver, der er anholdt alene på grund af spirituspåvirkethed, udtages af detentionen, så snart begrundelsen for anholdelse ikke mere er tilstede. Tidspunktet for løsladelsen skal fremgå af anholdelsesprotokollen. Det modtagne materiale indeholder i to tilfælde oplysning om tidspunktet for løsladelsen (af i alt tre personer). Jeg har, som anført ovenfor, alene modtaget en samlet udskrift af døgnrapporten. Forinden jeg tager stilling til, hvorvidt der er forholdt i overensstemmelse med dagsbefalingens pkt. 4, beder jeg stationslederen om at oplyse, hvorvidt tidspunktet for løsladelsen i de øvrige tilfælde fremgår af anholdelsesprotokollen. I bekræftende fald beder jeg også om at få tilsendt kopi heraf.

16 16 8. Opfølgning Jeg beder om, at stationslederens udtalelser mv. tilbagesendes gennem Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet, som jeg samtidig hermed beder om en udtalelse. 9. Underretning Denne rapport sendes til stationslederen, Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet og til Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 6 4. Tv-overvågning mv... 8 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål mv.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 7 4. Tv-overvågning mv.... 10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere