Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder, der beskriver Den gode skole i Silkeborg. Skolens vurderinger er udmøntet i ti Dialogspind. Disse ses som figurer på side 2 og 3 i denne rapport, og detaljerede Dialogspind med kommentarer ses i bilaget Dialogspind. En opgørelse over skolens rammebetingelser ses i et fælleskommunalt bilag, som findes under Skole og uddannelse > Folkeskole på Kvalitetsrapporten er et væsentligt redskab for Silkeborg Byråd til at tage politisk ansvar for udvikling af kommunens folkeskoler. Rapporten giver byrådet mulighed for at føre tilsyn med, hvordan folkeskoleloven og de lokalpolitiske mål bliver opfyldt på den enkelte skole og i skolevæsenet som helhed. Dette kræver dialog med Børne- og Ungeudvalget, Skoleafdelingen og skolerne, hvilket bl.a. sker med udgangspunkt i kvalitetsrapportens Dialogspind. Kvalitetsrapportens udseende og indhold er resultatet af et kommunalt indsatsområde i Det har været et ønske for Silkeborg Byråd at udbygge kvaliteten af de oplysninger, der ligger til grund for vurdering af skolens virke, samt at udvikle en kvalitetsrapport, som klart og tydeligt præsenterer skolens kvalitet i forhold til skolepolitikkens fokusområder.

2 Samtlige oplysninger om skolen findes på hjemmesiden, D et er Jul det er cool 1. Væsentligt for udvikling i 2008/09 På Ans skole har vi i skoleåret især arbejdet med følgende to indsatsområder: 1) LP-modellen 2) Undervisningsmiljøet i udskolingsafdelingen. Skoleåret 2008/09 var det første af tre skoleår, der jf. LP-projektet er afsat til at implementere LP-modellens tankesæt i skolens dagligdag. Vi har alle gennemgået et e-learningsforløb om LP-modellen. Og vi er nu klar til for alvor, at bruge LP-modellen i vores dagligdag. Arbejdet med LP-modellens introduktion er på trods af visse organisatoriske vanskeligheder gået godt. Skoleåret 2008/09 var det andet år, hvor vi har arbejdet systematisk med at forbedre elevernes undervisningsmiljø i udskolingsafdelingen. Afsættet har været, at vi ønsker en udskolingsafdeling helt i top både hvad angår den faglige kvalitet og elevernes trivsel. Det er en glæde at konstatere, at vi er godt på vej til at nå dette ambitiøse mål. Vi har taget en række initiativer som eleverne giver udtryk for stor tilfredshed med. Det drejer sig om fælleskabsskabende aktiviteter (Gallaaften, ture, aktiviteter på tværs m.m.) Ligesom vi har afsat ekstra ressourcetimer til alle lærere i udskolingsafdelingen. Disse ressourcetimer bruges til at understøtte elevernes faglige udvikling. Helt konkret kan vi måle tilfredsheden på, at afvandringen af elever fra Ans skole til privat- og efterskoler op til dette skoleår på 7. og 8. klassetrin har været minimal. At vi samtidigt har udviklet vort elevdemokrati, ses som en del af indsatsen for at løfte vores undervisningsmiljø i udskolingsafdelingen.

3 2. Fremtidig udvikling I skoleåret 2009/10 vil vi på Ans skole arbejde med følgende indsatsområder: 1) LP-modellen år to 2) Læsning 3) Sundhed fra vision til praksis. I indeværende skoleår skal vi anvende LP-modellen i praksis med supervision fra PPR og eksterne kursusholdere. Vi skal bl.a. have et internt kursusforløb i klasserumsledelse. Vi er ligeledes i gang med at afvikle et internt kursus i læsestrategier og IT-støtte i læsningen. Dette kursus sigter mod at give alle dansk- og klasselærere et sikrere teoretisk ståsted hvad læsningen angår. Dette indsatsområde er foranlediget af vores evaluering via dialogspind for indsatsområdet læsning i den kommunale skolepolitik. Endelig arbejder vi på Ans skole bestyrelse, forældre, elever og ansatte med at 1) at få formuleret en vision for sundhed på Ans skole 2) at få denne vision omsat til konkrete sundhedsfremmende initiativer. 3. Samlet vurdering Evaluering af skolens pædagogiske kvalitet via dialogspindene har været en god proces for os. Personale, skolebestyrelse og ledelse har deltaget aktivt heri. Vi har valgt at evalueringen primært har taget afsæt i distriktsskolen. Skolens to specialklasseafdelinger har ikke kunnet se en evaluering af deres pædagogiske kvalitet via dialogspindene. Centerklasseafdelingen har videreudviklet de kommunale dialogspind. Men disse spind kommenteres ikke her. Selvom skoleåret har været atypisk lederen har været sygemeldt en stor del af skoleåret viser evalueringen bl.a. udtrykt via dialogspindene, at der er arbejdet godt på skolen også i relation til skolepolitikken. 4. Skolens værdigrundlag og pædagogiske grundlag Se vælg Folkeskoler, vælg Sammenlign Folkeskoler. Skriv skolens navn i feltet Andet, søg (der kan søges på adresse). Markér skolen og klik Vælg. Klik på Sammenlign. 5. Skolens rammebetingelser (fælleskommunalt bilag) Silkeborg Kommune har søgt dispensation (via udfordringsretten), så den enkelte skole ikke særskilt præsenterer rammebetingelser. Skolelederen kommenterer her rammebetingelserne, som er bilag til den kommunale kvalitetsrapport, se på under Skole og uddannelse > Folkeskole. Ans skoles undervisningsprocent er angivet til 34.5 %, dette tal er relativ lavt. Det hænger sammen med, at tallet også rummer undervisningsprocenten for skolens to specialafdelinger.

4 Fakta: Planlagte undervisningstimetal I 2003 blev det fastlagt, at timetallet fremover skulle opgøres på en ny måde, og der blev indført minimumstimetal for enkelte fag og fagblokke (humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag). Det blev her fastlagt at følge elevernes timetal over flere år og dermed beregne minimumstimetallene over en treårs periode. UNI C Statistik & Analyse har hvert år indsamlet planlagte timetal pr. 5. september. Se statistikken på 6. Skolens Dialogspind - pædagogiske processer (skolens bilag) Kort kommentar til de ti dialogspind i relation til Ans skole. Vedr. sammenhæng: Her skal vi, da klubben er ny i Ans området have etableret et formaliseret samarbejde omkring overlevering af elever fra SFO til klub. Vedr. Netværk : Vi skal have fokus på de muligheder etablering af netværk med andre skoler/klasser giver. Det gælder såvel nationalt som internationalt. Vedr. Rummelighed : Vi er på Ans skole gode til, at tilbyde rummelige undervisnigsmiljøer. Arbejdet med rummelighed bliver fortsat sat i fokus via vort arbejde med LP-modellen. Vedr. Læringsmiljøer : Udskolingsafdelingens fysiske rammer lader meget tilbage at ønske - med henblik på, at understøtte forskellige måder at lære på. I øvrigt er vi i gang med at implementere en samlet udbygning af vores IT-strategi. Alle klasselokaler vil bl.a. blive udstyret med smartboards. Vedr. Udvikling af faglighed, så indikerer evalueringen, at vi er en god faglig skole, men også at der er plads til forbedringer. Vi vil derfor understøtte skolens faglige og tværfaglige miljøer i det kommende skoleår. Vedr. Læsning vi har i indeværende skoleår sat fokus på læsestrategier. Vi har i den forbindelse tilbudt alle lærere i fase 2 og 3 kursus i læsestrategier. Vedr. Forpligtende fællesskaber : Evalueringen viser, at vi på Ans skole har godt fat om dette indsatsområde. Området vil ikke være genstand for en særlig indsats. Vedr. Skole/hjemsamarbejde : Også her viser evalueringen at vi på Ans skole har en passende kvalitet. Dog vil vi i det kommende skoleår sætte særlig fokus på forventnings- og rolleafklaring. Vedr. Organisation : I dette indsatsområde viser evalueringen at vi har en god kvalitet og at kvaliteten svarer til det niveau vil gerne vil være på. Vedr. Politisk indsatsområde : Her er det vores opfattelse, at vi skal arbejde videre med at sikre, at de opnåede resultater ved arbejdet med de forskellige indsatsområder bliver fuldt integreret i skolens hverdag. 7. Skolens resultater Skolens læseresultater fremgår af det fælleskommunale bilag Læseprøve OS64 ved afslutningen af 1. skoleår: 90,2 % af årgangen befinder sig i gruppe A1+B1 og C1. Heraf 83,7% i A1 + B1. Hvilket må betegnes som et godt standpunkt. De 4 elever, der er placeret i C3, er der taget særligt hånd om. Læseprøve 2. årgang: 90,7 % er placeret i A1 + B1 og C1. Hvilket også her må betegnes

5 som et godt resultat. Der arbejdes målrettet med de forskellige indlæringsproblemer den resterende gruppe har. Link til Undervisningsministeriets hjemmeside med overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne samt standpunkts- og prøvekarakterer (Fase 3-skoler). Søg på skolens navn. Bemærkninger til standpunktskarakterer og prøvekarakterer: Eleverne har i samarbejde med lærerne ydet en god indsats, der har givet den enkelte elev et fagligt tilfredsstillende resultat. 8. Skolebestyrelsens anbefalinger iht. årsberetning Følg dette link for at se skolebestyrelsens årsberetning for 2008 (Aktivt link til egen hjemmeside!) Skolebestyrelsen ved Ans skole anbefaler, at Byrådet: 1) afsætter et større beløb til Silkeborg kommunale skolevæsen, så de ambitiøse mål Byrådet har sat for skolerne via Den sammenhængende børne- ungepolitik og Skolepolitikken svarer til de muligheder skolerne har, for at leve op til målene. 2) At de økonomiske midler der afsættes til modernisering af kommunens folkeskoler øges, så skolerne kan tilbyde eleverne tidssvarende fysiske rammer. 9. Skolelederens anbefalinger Skolelederen anbefaler at Silkeborg kommunale skolevæsen de kommende år fokuserer meget på skolernes arbejde med Rummelighed. Stigningen i antallet af elever, der udskilles til et særligt specialpædagogisk undervisningstilbud skal bremses. Det vil kræve en bred og mangeartet indsats. Skoleafdelingens udviklingsressourcer kunne med fordel bringes i anvendelse her, ligesom de centrale og decentrale midler til videre- og efteruddannelse af personale skal bringes i spil. M orgensang

6 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 D er er altid plads til én til! M en vi ønsker os større lokaler til vores U dskolingsafdeling.

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering 1 Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Helhedsvurdering

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere