Informationskompetence i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationskompetence i folkeskolen"

Transkript

1 Informationskompetence i folkeskolen - historien om et undervisningsforløb i uundværlige informationsdiscipliner til projektarbejde for folkeskolens afgangsklasser Erhvervsrelateret Projekt af Pernille Makholm Vejleder: Casper Hvenegaard Rasmussen Danmarks Biblioteksskole januar 2008

2 Abstract Rapporten argumenterer, ved at koble informationskompetencebegrebet med faserne i en videnskabelig undersøgelsesproces, dels for, at undervisning i informationskompetence naturligt hører hjemme i en folkeskole, hvor afgangseleverne i deres projektopgaver i et vist omfang forventes at være videnproducerende, og dels for at informationsspecialister er selvskrevne til at varetage en del af denne undervisning. Projektets produkt er et undervisningsmateriale til folkeskolens afgangsklasser indeholdende et sæt praktiske øvelser fire lektioner med temaerne Informationskompetence og projektarbejde, Søgestrategi, Kilder og Internet en annoteret liste over Internetressourcer en lærerens værktøjskasse med informationsfaglig baggrundsviden. Materialet er dels et bud på, hvor i informationskompetenceundervisningen informationsspecialisten har sin oplagte force, dels et bud på, hvordan disse dele af informationskompetence kan formidles. Erhvervsrelateret Projekt af Pernille Makholm Vejleder: Casper Hvenegaard Rasmussen Danmarks Biblioteksskole januar 2008 Omfang: 7489 ord. Abstract

3 Forord Forfatteren ønsker at rette en stor og varmhjertet tak til alle projektets samarbejdspartnere. Uden hver af jer havde der ikke været noget projekt. Tak til forstander Uffe Østergaard fra Dhe Efterskolen i Skjern, som lod mig låne skolens lærere og elever som forsøgskaniner til min undervisning. Tak til de deltagende dansklærere Katrine Mikkelsen, Karen Ingerslev Studstrup, Linda Stampe Eskildsen, Christina Skaaning, Karna Søgaard og Majbritt Thorstensen og deres i alt 91 elever, som hjalp med at teste de fire lektioner. Ekstra tak til Karna og Majbritt, som desuden har virket som efterskolens kontaktpersoner på projektet. Også en stor tak til Sandra, Rasmus, Louise, Trine og Line - de flittige elever, som udover undervisningen brugte et par aftener på at teste nogle af værkstedsøvelserne. Tak til EDB-administrator Claus for teknisk assistance og for spændende faglige diskussioner og til resten af skolens lærere for jeres store interesse og for alle jeres nysgerrige spørgsmål, som gav mig lejlighed til at lufte mig faglighed rigtig meget. Tak til skolebibliotekar Helge Hansen og skolekonsulent Jesper Holtoug fra Skovvangskolen, som gav mig starthjælp til SkoDa og som tog sig tid til at fortælle mig om Junior PC-kørekortet, som med succes er implementeret for nu fem årgange af Skovvangskolens elever. Tak til lærerstuderende Brian Jensen, som utrætteligt har besvaret alle mine folkeskolespørgsmål og coachet på alle mulige fronter. Tak til skrivopgave.dk, som sponserede diverse merchandise til samtlige projektdeltagere og til Hillerød Bibliotek, som ligeledes velvilligt leverede bunker af informationsmateriale om diverse biblioteksservices til projektdeltagerne. Pernille Makholm Allerød, d. 21. december 2007 Forord 1

4 Indhold 1. Indledning Problemlegitimering Problemformulering Projektpræsentation Teori og metode Fokus og afgrænsninger Metodik Empiri og dataindsamling Teoretisk fundament Operationalisering Begrebsdefinition Rapportens struktur Analyse Teoretisk og samfundsmæssig kontekst for undervisningsforløbet Indkredsning af informationskompetencebegrebet Informationskompetence i projektarbejde en operationalisering Nødvendigheden af informationskompetence Delkonklusion...17 Indholdsfortegnelse 2

5 3.2. Forslag og inspiration til undervisningen Forundersøgelse (græsning) Interview med dansklærere Delkonklusion Didaktiske overvejelser vedrørende planlægning og evaluering af undervisningsforløbet Indhold Rammer Læringsforudsætninger Mål Læreprocessen Vurdering Afrunding Refleksion over det tværfaglige samarbejde Bilag 2 - Arbejdspapir: Faser i projektarbejde, faser i en videnskabelig undersøgelse...41 Bilag 3 Interview med dansklærere...43 Bilag 4 Arbejdspapir: Disposition for indhold i undervisning..45 Bilag 5 Arbejdspapir: Stikord til Den didaktiske relationsmodel...46 Bilag 6 Evaluering med kontaktpersoner...48 Bilag 7 Lektionsfordeling for undervisning på Dhe (skema)...50 Bilag 8 Projektplan (projektaftale, projektbeskrivelse og tidsplan)...51 Bilag 9 Produkt: Undervisningsforløb (lektionsplan med bilag, øvelser, værktøjskasse samt linkliste) Metodisk refleksion Konklusion Perspektivering Referencer Appendiks...35 Bilag 1 Arbejdspapir: Definition af informationskompetencebegrebet Indholdsfortegnelse 3

6 1. Indledning 1.1. Problemlegitimering Informationskompetence er blevet et hot begreb i uddannelsessystemet, hvor man på alle niveauer, fra folkeskolen til de højere uddannelser, for tiden diskuterer, hvordan man kvalificerer elever og studerende i at arbejde med information i forbindelse med studierne og i deres hverdag i det hele taget. Dette projekt udforsker, hvordan to faglige felter det pædagogiske og det informationsvidenskabelige kan samarbejde om at klæde folkeskolens afgangsklasser på til at lave projektarbejde og til at være borgere i vidensamfundet Problemformulering Hovedspørgsmål: Hvordan giver det bedst mening at arbejde med informationskompetence i afgangsklasserne i folkeskolen? Besvares ved hjælp af følgende underspørgsmål: Hvad er informationskompetence? Hvordan er der brug for informationskompetence i forbindelse med projektarbejde? Hvorfor skal eleverne være informationskompetente? Hvor kan jeg bedst bidrage med min faglighed i forhold til undervisning i informationskompetence? 1. Indledning 4

7 Hvordan kan jeg undervise i/formidle informationskompetence (didaktiske overvejelser)? 1.3. Projektpræsentation Dette projekt er udarbejdet som Erhvervsrelateret projekt på 7. semester på Danmarks Biblioteksskole, København og består af en praktisk del i form af et produkt samt en projektrapport, som rummer teoretiske og praktiske overvejelser omkring produktet. Projektets produkt er et undervisningsforløb tilrettelagt for folkeskolens 9. og 10. klasse. Forløbet fokuserer på at kvalificere eleverne i informationssøgning og kildekritik, som er vigtige værktøjer for eleverne bl.a. i forbindelse med projektopgaverne i afgangsklasserne 1. Det konkrete materiale består af en lektionsplan for fire lektioner med tilhørende øvelser, et sæt værkstedsøvelser samt en informationsfaglig værktøjskasse til læreren med tilhørende linkliste. Projektets mål er at producere et undervisningsmateriale/-forløb, som 1) giver elever og lærere mulighed for at arbejde med og blive klogere på, hvor og hvordan man bedst søger information til projektskrivning i folkeskolens afgangsklasser samt giver redskaber til at vurdere informationen i forhold til f.eks. brugbarhed og troværdighed, og som 2) er anderledes og inspirerende i sin formidlingsform. Endvidere har projektet skulle give lejlighed for undertegnede til at prøve kræfter med at formidle informationsfagligt stof, dvs. at kombinere min erhvervede faglige viden med min undervisningserfaring. 2 Forløbet har været testet på eleverne på Dhe Efterskolen i Skjern i uge 46 og 47, To af skolens dansklærere, Karna Søgaard og Majbritt Thorstensen, har virket som kontaktpersoner for projektet. De har været praktiske koordinatorer i forhold til skolens skema og lærere men har også sammen med de øvrige dansklærere bidraget med ønsker og forslag til projektet. Det er endvidere primært kontaktpersonerne, som har stået for evalueringen af forløbet fra skolens side. Produktet vedlægges denne rapport som bilag 9. For nærmere detaljer om projektets forløb, se tidsplan for projektet i bilag 8 - Projektplan. 1 For 10. klasse DOSO (Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave) og for 9. klasse Projektopgaven i 9. klasse hhv. Undervisningsministeriet (2000) og Undervisningsministeriet (2006). 2 Målbeskrivelser fra projektplanen, se bilag 8 - Projektplan. 1. Indledning 5

8 2. Teori og metode 2.1. Fokus og afgrænsninger Projektrapporten koncentrerer sig om at dokumentere den anden og tredje projektfase 3, hvori undervisningsforløbet udvikles, samt den femte fase, hvori produktet evalueres. Evalueringen fokuserer på, hvorvidt det faglige indhold i undervisningen er velvalgt, hvorvidt formidlingen har tjent eller modarbejdet stoffet, samt om de formulerede mål for projektet er opfyldt. Fokus i projektrapporten ligger på det informationsfaglige indhold i undervisningsforløbet og på formidlingen af dette. Når informationskompetencebegrebet behandles er det for at få overblik over, hvad begrebet indeholder, og hvordan det kan udmønte sig i praktisk undervisning, ikke for at diskutere begrebet som sådan. Projektrapporten går således ikke efter at være teoretiserende, men holder fokus på det erhvervsfaglige praktiske plan. Almen didaktikken inddrages ligeledes for at få et praktisk brugbart evalueringsværktøj, og rapporten beskæftiger sig derfor ikke med teoretiske diskussioner af didaktikbegrebet 4. Dette er ikke en opgave i pædagogik eller didaktik men i informationsfaglig formidling. 3 Se projektfaserne i projektpræsentationen, afsnit 1.3 samt i projektets tidsplan (skema) i bilag 8 - Projektplan. 4 Se følgende afsnit. 2. Teori og metode 6

9 Metodisk landkort arbejdsskitse over rapportens kilder og metoder samt resultater og deres anvendelse. 2. Teori og metode 7

10 2.2. Metodik I det følgende redegøres for, hvordan faglige metoder anvendes som undersøgelsesmetoder i forhold til at udvikle og evaluere projektets produkt undervisningsforløbet. Der reflekteres over de anvendte undersøgelsesmetoders anvendelighed i afsnit 4.2. Metodisk refleksion Empiri og dataindsamling Jeg indleder projektet med en forundersøgelse med det formål at indsamle inspiration til undervisningens indhold. Søgestrategien består i at græsse 5 i forskelligt eksisterende undervisningsmateriale i trykt eller elektronisk form. Det er vigtigt i en kreativ inspirationsproces, ikke at lade sig styre for meget. Da formålet netop er kreativ inspiration og ikke f.eks. en analyse af, hvordan informationskompetence generelt formidles, eller en afsøgning af markedet efter, hvilke undervisningsmaterialer, der findes, har jeg hverken forsøgt at være struktureret eller søge udtømmende efter undervisningsmaterialer. Jeg har snuset serendipitivt 6 rundt og ladet mig inspirere af det, jeg er faldet over. For yderligere at indsamle inspiration og forslag til undervisningen har jeg fået efterskolens dansklærere til at besvare et kort interview i form af fire spørgsmål fremsendt og returneret via 7. Kontaktpersonerne har endvidere haft mulighed for at uddybe deres svar via de telefonsamtaler, hvor vi har koordineret praktiske forhold omkring projektet Teoretisk fundament Da projektet drejer sig om at undervise i informationsdiscipliner, bliver informationskompetencebegrebet projektets naturlige teoretiske omdrejningspunkt. Begrebet er oppe i tiden på alle niveauer af uddannelsessystemet, fordi nye pædagogikker og arbejdsmetoder kræver, at elever og studerende kan arbejde selvstændigt med information på mange andre måder end blot ved 5 Selv om det lyder fjollet og useriøst, så er græsning en helt legal søgemetode, hvor man leder efter information uden at vide præcist hvilket dokument man søger efter, og uden at følge en på forhånd fastlagt søgeprocedure [ ] (Informationsordbogen, 2. udg., 1996). Man opfører sig med andre ord som en ko, der driver om på en mark og græsser og gumler lidt hist og pist deraf har den omtalte søgeadfærd sit navn. 6 Serendipitet: [ ] det at man, når man går årvågen gennem verden, får uventede informationer (Informationsordbogen, 2. udg., 1996) med andre ord, at man falder over brugbar information, når og hvor man ikke venter det. 7 Denne dataindsamlingsmetode ligger lidt i krydsfeltet mellem interview og survey. Når man, som her, indsamler data skriftligt, er der normalt tale om en slags spørgeskemaundersøgelse, f.eks. en survey, som dog almindeligvis anses for at være bedst til at indsamle kvantitative data, der f.eks. påtænkes anvendt til statistikker. Omvendt bruger man normalt interview (personligt eller i telefonen), når man, som her, ønsker at indsamle kvalitative data. Jeg vælger derfor her at bruge betegnelsen interview, selvom jeg både har indsamlet data mundtligt og skriftligt. Se i øvrigt nærmere detaljer om input fra dansklærerne i bilag 3 - Interview med dansklærere. 2. Teori og metode 8

11 at søge og finde. De bredeste definitioner af informationskompetence favner alle de færdigheder og kompetencer, som kræves i de forskellige faser af et projektarbejde 8 eller en undersøgelsesproces 9, og egner sig derfor bedst i denne situation, hvor projektet er meget praktisk orienteret og konkret drejer sig om at give værktøjer til projektarbejde. Dette valg tillader også, at mit undervisningsforløb kan ses i en større kontekst, selvom undervisningen ikke i sig selv dækker alle aspekter af informationskompetence. Den didaktiske relationsmodel didaktiske kategorier10 Empirien samt det teoretiske fundament og operationaliseringen heraf viser mig, hvad indholdet i undervisningen kan være. Men der er mange andre faktorer, som kan påvirke undervisningen, og som jeg har brug for at gennemtænke. Derfor inddrager jeg et didaktisk styringsredskab i form af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, som netop er et værktøj til at forstå alle aspekterne af undervisningssituationen på en systematisk måde 11. Den didaktiske relationsmodel er anvendelig som ét løbende evalueringsinstrument, hvilket jeg benytter mig af i dette projekt. Modellen bruges derfor dobbelt som analyseredskab både til at styre de didaktiske overvejelser omkring undervisningssituationen (planlægning) og til at analysere selve undervisningsforløbet og dets udførelse (evaluering). Didaktisk teori anvendes endvidere til at skitsere et portræt at udviklingstendenser i uddannelsessystemet og derigennem argumentere for nødvendigheden af at tilegne informationskompetence Operationalisering 8 Faserne i projektarbejde udtrækkes af forskellige guides til projektarbejde for folkeskolen (Nielsen (2006), EMU og skrivopgave.dk) se bilag 2 Faser i projektarbejde, faser i en videnskabelig undersøgelse. 9 Chris Atton s model af faserne i en undersøgelsesproces (Atton (1994), s. 311). 10 Efter Hiim og Hippe (2004), s. 73. Det teoretiske materiale (informationskompetencebegrebet, undersøgelsesprocessen samt faser i projektarbejdet) operationaliseres i form af en model, som synliggør koblingerne mellem teorierne. Ved at koble informationskompetence og projektarbejde kobler modellen samtidig de to fagligheder, som 11 Hiim og Hippe (2004), s Teori og metode 9

12 hhv. bibliotekaren og læreren står for. Modellen forklarer ikke kun, hvordan informationskompetence skal anvendes i en undersøgelsesproces/et projektarbejde, den giver også brugbar struktur i form af overskrifter til undervisningsforløbet. Modellen er altså på én gang strukturen i undervisningen og samtidig argument for undervisningens anvendelighed. For yderligere at validere undervisningsforløbets anvendelighed, inddrager jeg mine interviews med efterskolens dansklærere, som derved anvendes som indikator for det behov, eleverne og lærerne har, for at udvide deres informationskompetence Begrebsdefinition Denne rapport benytter den brede opfattelse af didaktik, Hiim og Hippes model 12 repræsenterer, hvor ikke kun undervisningens indhold er i fokus, men hvor alle forhold vedrørende undervisning og læring medtages, dvs. også arbejdsmetoder, undervisningsmidler, læreprocesser og forudsætninger (kulturelle og sociale), hvilket illustreres i Den didaktiske relationsmodel. Af hensyn til brugerne af projektets produkt anvendes enkelte begreber i en anden betydning, end den strengt informationsfaglige. Det gælder f.eks. søgestrategi, som har en noget bredere betydning i folkeskoleverdenen end i informationsfaglige kredse Rapportens struktur Problemformuleringens underspørgsmål besvares kronologisk gennem rapportens analyse. De didaktiske overvejelser vedrørende planlægning og evaluering er struktureret efter de didaktiske kategorier i relationsmodellen og behandles under ét. Rapportens afslutning rummer udover konklusion og perspektivering refleksioner over det tværfaglige samarbejde samt en metodisk refleksion. Informationskompetence defineres nærmere i analysedelens første afsnit. 12 Se i øvrigt bilag 5 - Stikord til den didaktiske relationsmodel for en uddybning af, hvad de enkelte elementer af modellen rummer. 2. Teori og metode 10

13 3. Analyse 3.1. Teoretisk og samfundsmæssig kontekst for undervisningsforløbet Jeg begynder mit projekt med at forsøge at tegne et billede af den kontekst min undervisning skal fungere i dels en teoretisk kontekst, som tager udgangspunkt i informationskompetencebegrebet, dels en samfundsmæssig kontekst, som handler om skolen og den virkelighed skolen eksisterer i Indkredsning af informationskompetencebegrebet Der findes rigtig mange måder at definere begrebet informationskompetence på, men B!NKO 13 giver en kort og klar opsummering: [ ] de fleste definitioner af begrebet har en fælles kerne, ifølge hvilken informationskompetence er evnen til at finde, vurdere og anvende information. En del definitioner går lidt videre, idet de også omfatter fx evnen til at erkende informationsbehov og/eller evnen til at videreformidle information B!NKO står for Basismodul i InformationsKompetence. Modulet, der fungerer som online e-learning, er udviklet ved Syddansk Universitet til brug for undervisere og studerende (Hansen, Bay & Ousager (2006)). 14 Hansen, Bay & Ousager (2006) - dyb lænke: 3. Analyse 11

14 Det giver fint mening at bruge den brede definition til mit projekt, fordi både formulering af behov og formidling af resultater hører med til projektarbejde, som min undervisning jo skal kvalificere eleverne til. Jeg vil gerne operationalisere begrebet informationskompetence, så det kan omsættes til konkret undervisning. Derfor ønsker jeg at sætte lidt flere ord på begrebet i forhold til, hvad det rent praktisk indeholder. Jeg kigger ved hjælp af to artikler 15 på i alt 7 forskellige bud på, hvad man skal kunne for at være informationskompetent. Jeg sammenskriver og grupperer 16 indholdet i disse bud og opsummerer så i følgende punkter og stikord: Forarbejde information kontrollere information (gemme/organisere med genfinding som formål), bearbejde info til ny viden (vha. analyse, kritisk tænkning og intuition) Anvende information som basis for at handle, beslutte eller løse problemer Formidle/kommunikere - dokumentere (citater, referencer), formidle sin nye viden Anerkende sociale aspekter af information - se information i kontekst (info produceres/opstår, vurderes i, anvendes i forsk. kontekster); se etiske, lovgivningsmæssige, økonomiske, sociale, kulturelle, historiske aspekter af info; anvende info og viden til gavn for andre/samfundet Informationskompetence handler om at: Genkende og udtrykke informationsbehov Kende til informationssystemer/værktøjers opbygning; anerkende deres kompleksitet; kunne vælge relevante Beherske teknologi Søge - lave søgestrategi, bruge søgeteknikker, vælge søgetermer Kilder kende/bruge mange kildetyper, vælge relevante kildetyper, vurdere kritisk (autoritet, lødighed, synspunkt, grundlæggende antagelse) 15 Bjerg (2003) samt Johnston & Webber (2003).. 16 Se bilag 1 Definition af informationskompetencebegrebet for en nærmere udredning af destillationsprocessen. Med disse punkter har jeg nu et praktisk bud på, hvad man skal kunne for at være informationskompetent, hvilket giver mig et fint konkret udgangspunkt for arbejdet med at omsætte informationskompetencebegrebet til konkret undervisning Informationskompetence i projektarbejde en operationalisering Inden jeg planlægger min undervisning har jeg brug for at knytte informationskompetence begrebet sammen med projektarbejde. Det vil gøre det tydeligere både for mig og for lærere og elever, 3. Analyse 12

15 hvordan informationskompetence konkret skal bruges i forbindelse med projektarbejde. Chris Atton 17 præsenterer en model, som i seks punkter forklarer, hvordan information indgår i en videnskabelig undersøgelsesproces. Modellen kan efter min overbevisning også dække projektarbejde, fordi projektarbejdets informationsprocesser ligner undersøgelsens 18 : Stadier i undersøgelsesprocessen: 1. Identificere problem 2. Planlægge lave strategi 3. Finde information 4. Anvende kilder kritisk 5. Registrere information 6. Kommunikere videreformidle information For at operationalisere de to teorier organiserer jeg nu min liste over indholdet i informationskompetencebegrebet i forhold til Atton s model. Jeg deler Attons første punkt i to, da jeg mener, det faktisk dækker over to ret forskellige processer, nemlig at anerkende informationsbehovet for dernæst at formulere det i et spørgsmål. Resten af Attons punkter giver fint mening som 17 Atton (1994). 18 Se bilag 2 - Faser i projektarbejde, faser i en videnskabelig undersøgelse for de nærmere mellemregninger som leder mig til denne slutning. overskrifter. De sociale og samfundsmæssige aspekter af information placeres på tværs af hele processen i modellen, da de snarere knytter sig til al arbejde med information end til én bestemt fase. For yderligere at operationalisere teorierne til en praktisk anvendelig model, deler jeg modellen i to kolonner og formulerer i anden kolonne informationskompetence som henholdsvis den viden, de færdigheder og de kompetencer, der er brug for i forhold til at arbejde med de forskellige informationsprocesser. Jeg laver denne skelnen af hensyn til de senere didaktiske overvejelser, idet jeg mener viden, færdigheder og kompetencer kalder på forskellige typer af formidling fra underviserens side. Lidt hårdt sat op, mener jeg man kan skelne således: Viden er ofte faktuel og kan læres ved envejskommunikation mundtligt (høre foredrag) eller skriftligt (læse tekst) Færdigheder handler om rent praktisk at kunne udføre opgaver og de indlæres ved træning dvs. prøve tingene og øve sig f.eks. ved at arbejde med opgaver og øvelser Kompetencer handler om at bruge færdigheder optimalt og de opnås ved at øve sig i at vælge færdigheder til en given opgave og reflektere over valgene og deres konsekvenser. Den færdige model ser således ud: 3. Analyse 13

16 3. Analyse 14

17 Modellen har flere fordele. Den viser mig tydeligt, hvordan informationskompetence praktisk skal sættes i spil i projektarbejde, og den fungerer dermed dels som praktisk planlægningsredskab, fordi den giver mig nogle oplagte overskrifter og dermed en struktur til mit undervisningsforløb. Men modellens kobling af informationskompetence og projektarbejde udgør samtidig en mental bro mellem lærerens og informationsspecialistens verden, og modellen kan derved fungere som fælles referenceramme i det tværfaglige samarbejde, min undervisning skal fungere i. Samfundet forandrer sig. Traditioner opløses og det religiøse, man i tidligere tider var fælles om, bliver i højere grad en personlig sag. Faktisk bliver næsten alt en personlig sag hvor man før i højere grad havde ét fælles samlingspunkt at være fælles om, sætter alle nu sig selv i centrum. Det betyder at verden ses ud fra hver enkelts synspunkt i stedet for fra ét fælles synspunkt 19. Denne individualisering gør, sammen med samfundets multikulturelle karakter, at de fælles referencerammer bliver mindre, og at mere er til debat 20. Jeg vurderer, at jeg med min faglighed har mest at byde på i forhold til det stof, der handler om informationssøgning og kildekritik, dvs. punkt 3-5 (markering). Min undervisning kommer derfor til hovedsageligt at koncentrere sig om disse punkter. Resten af stoffet er læreren med sin pædagogiske baggrund ligeså godt (eller bedre) i stand til at formidle Nødvendigheden af informationskompetence Jeg har nu overbevisende argumenter for, at informationskompetence er nødvendigt i forbindelse med projektarbejde, men jeg kunne godt tænke mig at brede perspektivet lidt ud hvad med resten af skoletiden? Og hvad med fritiden og hvad med arbejdslivet? Når der er mere, man skal tage stilling til, kræver det både analytiske og kommunikative evner, og de mange valgmuligheder kræver en veludviklet kritisk sans. De nye vilkår kalder på en ny form for dannelse for at være en god samfundsborger 21. Den nye dannelse består i højere grad af kompetencer end tidligere. Søren Langager beskriver det som udvidelse af færdighederne Læse, Skrive og Regne med kompetencerne Udveksle, Udtrykke og Udforske 22. Simon Løvind konkretiserer denne tendens, når han taler om, at tidligere tiders dannelse bestod i en slags pensum af viden, som gjorde én i stand til at føre en dannet samtale, mens det 19 Qvortrup (2003), s. 35ff. 20 Jensen (2004), s Udviklingen medfører i øvrigt et interessant paradoks for uddannelsessystemet: De mange valgmuligheder og manglen på faste holdepunkter øger usikkerheden og får os til at søge sikkerhed i ting, som kan måles og vejes, tælles og bevises og derfor ser vi en masse tests og resultatmålinger for f.eks. skolerne. Det paradoksale er bare, at de nye kompetencer samfundet kræver af os, netop ikke kan måles og vejes. 22 Langager (2004), s. 114 ff. 3. Analyse 15

18 Arbejdsskitse skematisk opstilling af udviklingstendenser i uddannelsessystemet. 3. Analyse 16

19 i nutiden er vigtigere at have kommunikative evner, f.eks. at kunne tale mange sprog (også i overført betydning) og det at kunne tilegne sig viden bliver vigtigere end viden selv 23. Et nyt dannelsesbegreb påvirker nødvendigvis uddannelsessystemet. Der forandres på både lærerens rolle og arbejdsmetoderne, fordi de skal være med til at understøtte den nye dannelse, som kalder på højere grad af selvstændighed og ansvar for egen læring 24. De nye dannelseskrav og arbejdsmetoder udfordrer også vores måder at arbejde med information på. Hvis det handler om at kunne tilegne sig viden, handler det naturligt også om at kunne opsøge information, som basis for at generere denne viden Forslag og inspiration til undervisningen Jeg har nu nogle gode overskrifter til undervisningen, men jeg kunne godt bruge noget input i forhold til, hvordan jeg kan formidle stoffet. Jeg laver en forundersøgelse af serendipitiv karakter, hvor jeg kigger på forskelligt undervisningsmateriale, som måske kan inspirere mig Forundersøgelse (græsning) Jeg når at kigge på en del undervisningsmateriale i forundersøgelsen, men ender med at bruge en ret lille del af det til noget konkret Delkonklusion Efter min teoretiske rejse, har jeg fået sat undervisningsforløbet ind i en informationsfaglig og en samfundsmæssig kontekst, og jeg synes nu, at jeg kan argumentere fuldt ud ikke kun for indholdet i men også nødvendigheden af min undervisning: Informationskompetence er nødvendigt for at lave projektarbejde men det er også en nødvendig handlekompetence for at klare sig i tilværelsen generelt, sådan som samfundet ser ud i dag. UB-testen 26 og SWIM 27 er lækre og kreative i formen og som sådan inspirerende, men jeg kan ikke bruge dem til noget konkret niveauet er for højt. Nettimen 28 er fin som træning og som en lille eksamen (quiz en Bibliotek Overalt) men der er for meget om værktøjer og for lidt om, hvordan man generelt arbejder med information. 23 Løvind (2002). 24 Bjerg (2003), s. 7f. 25 Bjerg (2003), s. 7f. 26 Moltke et.al. (u.å.). 27 Rosenstand et.al. (2006). 28 Larsen & Eriksen (2007). 3. Analyse 17

20 Målsætningerne for Bibteach 29 giver nogle fine vinkler på, hvordan informationskompetence kan omsættes til praksis, ligesom skrivopgave.dk 30 og EMUs projektguider 31 giver fif til, hvordan man arbejder med projekter de tipper mig om, hvad eleverne skal kunne, men jeg kan bedre bruge dem til min operationalisering end her. Snirklede veje fører mig til Skovvangskolens pixiudgave 32 af Junior PC-Kørekortet 33, som reelt set bygger på fællesmålene 34 og definerer, hvad eleverne skal kunne i forhold til informationskompetence. Det er dejligt klart og overskueligt materiale jeg kan bruge en smule af det, men en del af materialet er irrelevant, f.eks. kapitlerne om at betjene IT-udstyr og lave medieproduktioner. Jeg følger endnu en indskydelse og kigger på det undervisningsmateriale 35, jeg har liggende fra første semester af min uddannelse. Jeg skriver ret hurtigt en liste over emner - den kan bruges, hvis jeg ikke finder andet. Da jeg kigger på Søg og du skal finde 36, opsummerer den faktisk alle de gode forslag, jeg har fra alt det andet materiale. Den er lige, hvad jeg har brug for kort og dog fyldig, den indeholder en stor del af de ting, jeg havde overvejet at undervise i, og den er ydermere perfekt til målgruppen, jeg skal undervise, idet den er lavet til første år på ungdomsuddannelserne. Den overlapper også det meste af min emneliste. Jeg beslutter at bruge søgeguiden som elevmateriale i stedet for at lave noget nyt selv, som alligevel bare ville blive magen til 37. Lærermaterialet skal nok gå lidt ud over søgeguiden, men der kan jeg bruge min emneliste. Senere under mit ophold i Skjern støder jeg på B!NKO 38, som faktisk er et rigtig godt e-læringsmodul i informationskompetence. Desværre er min research for længst afsluttet på det tidspunkt. B!NKO får ingen indflydelse på min undervisning, men må nøjes med en varm anbefaling på linklisten 39, hvor også en del af de andre materialer ender. Min inspirationsrunde har bragt mig både ideer og et godt elevmateriale. Men derudover har jeg behov for at høre de 29 Schrøder Poulsen et.al. (2005b). 30 Høi Sørensen et.al. (2007). 31 Thostrup (2006a) og Thostrup (2006b). 32 Skovvangskolen (2006). 33 Uni-C (2007). 34 Undervisningsministeriet (2003). 35 Aurvig, Dorthe (2004/2005). 36 Fogh-Nielsen & Alsted Henrichsen (2006). 37 Biblioteksskolen er så søde at sponsorere søgeguiden i 170 eksemplarer, så alle elever og lærere på skolen kan få den. Der er dog et lille praktisk problem, idet søgeguiden senere er kommet i en lidt bedre udgave, som desværre ikke findes trykt (Alsted Henrichsen & Fogh-Nielsen (2007)). Jeg løser det ved at trykke de fire sider, som er kommet til, på et separat ark, og udlevere det sammen med søgeguiden. 38 Hansen, Bay & Ousager (2006). 39 Se bilag 9 - Produkt. 3. Analyse 18

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Et udviklingsprojekt om Overgangsproblemer i naturfagene mellem grundskolen og gymnasiet Haslev Seminarium Haslev Gymnasium & HF Erikstrupskolen Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Et casestudie under Region Nordjyllands projekter om mønsterbrydning Annette Rasmussen Forskningsrapport 24 2011 Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Forskerservice på KADKs bibliotek

Forskerservice på KADKs bibliotek Forskerservice på KADKs bibliotek -en brugerundersøgelse Maiken Bjerrum Louise Skovgaard Ryhl Det Erhvervsrelaterede Projekt Januar 2012 Vejleder: Camilla Moring Antal ord: 10.031 ABSTRACT Denne rapport

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere