Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator"

Transkript

1 Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal du læse denne manual og du bør opbevare denne til senere brug Der findes yderligere information om Invacares produkter, reservedele og serviceydelser på

2 ADVARSEL BENYT IKKE DETTE PRODUKT ELLER EKSTRAUDSTYR UDEN FØRST AT HAVE FULDSTÆNDIGT LÆST OG FORSTÅET DISSE INSTRUKTIONER SAMT ANDET MATERIALE SÅSOM BRUGERHÅNDBØGER, SERVICEHÅNDBØGER ELLER INSTRUKTIONSPAPIRER, DER ER LEVERET SAMMEN MED DETTE PRODUKT ELLER EKSTRAUDSTYR. HVIS DU IKKE KAN FORSTÅ ADVARSLERNE, FORSIGTIGHEDSREGLERNE ELLER INSTRUKTIONERNE, BEDES DU KONTAKTE EN PROFESSIONEL SUNDHEDSMEDARBEJDER, EN FORHANDLER ELLER EN TEKNIKER, INDEN DU FORSØGER AT BRUGE UDSTYRET. ELLERS KAN DER SKE PERSONSKADE ELLER ANDRE SKADER. ADVARSEL OM TILBEHØR INVACARE-PRODUKTER ER SPECIFIKT DESIGNEDE OG PRODUCEREDE TIL BRUG SAMMEN MED INVACARE-TILBEHØR. TILBEHØR, DER ER DESIGNET AF ANDRE PRODUCENTER, ER IKKE TESTET AF INVACARE, OG ANBEFALES IKKE TIL BRUG SAMMEN MED INVACARE-PRODUKTER. Invacare SOLO 2 2 Part No

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SPECIELLE BEMÆRKNINGER... 4 Bortskaffelse af udstyr og tilbehør... 6 SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE... 7 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER... 8 Driftsoplysninger... 9 Vedligeholdelse...11 Radiofrekvensinterferens...11 Instruktion vedr. den polariserede stikprop...11 SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT...12 Udpakning...12 Inspektion...12 Opbevaring...12 SEKTION 3 FUNKTIONER...13 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE...14 Lovmæssig registrering...17 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING...18 Placering...18 Anbefalinger for optimal ydeevne...18 Filtre...18 Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator...19 Installation af batteriboks...21 Opladning af batteriet...21 Styring af batteriets funktionstid...22 Kontrollerer batteriopladningsniveauet...22 Sådan forlænges batteriets levetid...22 Tilslutning/placering af næsekateter...23 Tilslutning af befugter...24 Frontpanel og LCD-display på den transportable iltkoncentrator...25 Brug af den transportable SOLO2 iltkoncentrator...32 SEKTION 6 RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE...33 Kabinet...33 Luftindsugningsfilter...33 Rengøring af kateter...34 Rengøring af befugteren...34 Oversigt over forebyggende vedligeholdelse af den transportable iltkoncentrator.35 SEKTION 7 FEJLFINDINGSVEJLEDNING...36 Fejlfinding...36 Advarsler og alarmer...39 SEKTION 8 EKSTRAUDSTYR...50 Part No Invacare SOLO 2

4 SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Der anvendes signalord i denne betjeningsvejledning for faremomenter og usikre forhold, der kan medføre skader på personer eller ejendom. Se nedenstående tabel, hvor signalordene er defineret. SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGTIG BETYDNING Fare indikerer en umiddelbart farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Advarsel indikerer en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre skader på ejendom eller mindre personskader, eller begge dele, såfremt den ikke undgås. BEMÆRK Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. FARE RYGNING ER FORBUDT samtidig med at enheden benyttes. Hold tændstikker, tændte cigaretter, lys og andre antændelseskilder ude af lokalet hvor produktet er placeret og væk fra områder, hvor der gives ilt. Der bør opsættes RYGNING FORBUDT-skilte på iøjnefaldende steder. Tekstiler og andre materialer, der normalt ikke ville antændes, vil nemt blive antændt og brænder med større intensitet i iltberiget luft. Mangel på overholdelse af denne advarsel kan medføre brand, beskadigelse på ejendom og fysiske skader eller dødsfald. Invacare SOLO 2 4 Part No

5 SPECIELLE BEMÆRKNINGER FORSIGTIG I USA: Advarsel: Lovgivningen foreskriver at salg eller udlejning af denne enhed kun må ske gennem eller efter ordinering af en læge eller anden praktiserende sundhedsperson, der er indehaver af en lovpligtig licens udstedt af det styrelsesorgan, under hvilket han/hun praktiserer, til at anvende eller foreskrive at anvende denne enhed. Brug af iltbehandling kan i visse tilfælde være farligt og det tilrådes, at man søger rådgivning hos en læge, før dette apparat anvendes. Invacare anbefaler en alternativ iltkilde som supplement i tilfælde af strømsvigt, alarmtilstande eller mekaniske fejl. Konsulter din læge eller udstyrsforhandler vedrørende hvilken type reserveudstyr, der er påkrævet. Dette udstyr skal anvendes som et iltsupplement, og det betragtes ikke som livsunderstøttende eller livsbevarende udstyr. Udenfor USA: Advarsel: Lovbestemmelser kan begrænse salg eller udlejning af denne enhed til at ske gennem eller efter ordinering af en læge eller andet udøvende sundhedspersonale, og anvendelse eller bestilling kan være underlagt lovgivningen fra det statslige organ, hvorunder vedkommende praktiserer. Invacare anbefaler en alternativ iltkilde som supplement i tilfælde af strømsvigt, alarmtilstande eller mekaniske fejl. Konsulter din læge eller udstyrsforhandler vedrørende hvilken type reservesystem, der er påkrævet. Dette udstyr skal anvendes som et iltsupplement, og det betragtes ikke som livsunderstøttende eller livsbevarende udstyr. Part No Invacare SOLO 2

6 SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bortskaffelse af udstyr og tilbehør Dette produkt er leveret af en miljøbevidst producent, som overholder anvisningerne i direktiv 2002/96/CE, Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt kan indeholde substanser, der kan være skadelige for miljøet, hvis de bortskaffes til steder (lossepladser), der ikke er egnede i henhold til lovgivningen. Følg lokale regler og genanvendelsesplaner i forbindelse med bortskaffelse af enheden eller komponenter, som normalt bruges til driften. Enheden genererer ikke affald under brug. Enheden og batteriet må IKKE bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Litiumbatteriet skal returneres til genbrug hos din forhandler/leverandør. Alt tilbehør, som ikke er en del af enheden skal håndteres i overensstemmelse med den enkelte produktmærkning for bortskaffelse. Genbrug Må IKKE kasseres sammen med husholdningsaffald Invacare SOLO 2 6 Part No

7 SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE Den transportable iltkoncentrator fra Invacare er beregnet til at blive brugt af patienter med luftvejslidelser, som har brug for supplerende ilt. Denne enhed er ikke beregnet til at opretholde eller understøtte liv. Iltkoncentrationsniveauet i den færdige blanding ligger imellem 87 % til 95,6 %. Ilten leveres til patienten igennem et næsekateter. Den transportable iltkoncentrator har to driftstilstande: pulserende og kontinuerligt flow. Ved pulsflow leveres ilten med pulsindstillinger mellem 1 og 5, når der registreres et behov for ilt. Ved konstant flow, flyder ilten konstant ved indstillinger fra 0,5 LPM til 3,0 LPM. Den transportable iltkoncentrator fra Invacare bruger en molekylær si og PSA-metoden (Pressure Swing Adsorption) til produktionen af ilt. Omgivelsesluften suges ind i enheden, filtreres og komprimeres derefter. Denne komprimerede luft sendes derefter til den ene af to nitrogen-adsorberende si-underlag. Koncentreret ilt suges ud af den modsatte ende af det aktive si-underlag og føres ind i en ilttank, hvor den leveres til patienten i specifikke mængder under indåndingsdelen af et detekteret åndedræt. Den transportable iltkoncentrator fra Invacare kan bruges af patienten i hjemmet, på institutioner eller i et køretøj eller andre former for mobile omgivelser. Standard strømforsyningsmuligheder for enheden omfatter strømforsyning fra en AC strømkontakt, der kan skifte fra AC til DC (120 VAC/ 60 Hertz eller 230VAC/50 Hertz nominel), en strømforsyning, der skifter fra DC til DC og som fås fra stik til biler (12 VDC nominel), samt et genopladeligt reservebatteri. Part No Invacare SOLO 2

8 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER For at sikre en sikker installation, montering og betjening af den transportable iltkoncentrator SKAL disse instruktioner følges. ADVARSEL Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikker betjening og anvendelse af dette produkt. FARE Risiko for elektrisk stød. Må IKKE adskilles. Eftersyn skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Der er ingen dele brugeren selv kan servicere. SÅDAN MINIMERES RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER PERSONSKADER Spontan og voldsom antændelse kan forekomme, hvis olie, fedt, smøremidler eller petroleumbaserede produkter kommer i kontakt med ilt under tryk. Disse substanser SKAL holdes væk fra den transportable iltkoncentrator, slanger og tilslutninger samt alt andet iltudstyr. ANVEND IKKE smøremidler, medmindre det anbefales af Invacare. Undgå anvendelse under badning. Hvis vedvarende anvendelse er påkrævet ifølge lægeordination, SKAL koncentratoren placeres i et andet lokale mindst 2,1 m fra badet. Personer må IKKE komme i kontakt med koncentratoren, mens de er våde. Produktet må IKKE placeres eller opbevares, hvor det kan falde i vand eller andre væsker. RÆK IKKE ud efter et produkt, der er faldet i vand. Tag stikket ud af stikkontakten ØJEBLIKKELIGT. Hold iltslanger, ledninger og enheden væk fra genstande som tæpper, sengeovertræk, stolepuder, beklædning og væk fra opvarmede eller varme overflader, herunder rumvarmeapparater, ovne og lignende elektrisk udstyr. Invacare SOLO 2 8 Part No

9 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER FARE Undgå, at der forekommer gnister nær medicinsk iltudstyr. Dette omfatter også gnister fra statisk elektricitet, der kan udløses ved enhver form for friktion. Flyt eller omplacer IKKE koncentratoren ved at hive i ledningen. Et produkt bør ALDRIG forlades uden opsyn, når det er tilsluttet. Sørg for, at den transportable iltkoncentrator er slået FRA, når den ikke er i brug. Brug ALTID batteristrøm ved udendørs brug af den transportable iltkoncentrator. Driftsoplysninger Den transportable iltkoncentrator kan kun bruges i forbindelse med PAP, Bi-Level eller apparater af samme slags i kontinuerligt flow-tilstanden. Kontakt leverandøren eller en kvalificeret tekniker med henblik på undersøgelse og reparation, hvis iltkoncentratoren ikke virker korrekt, har været tabt eller er blevet beskadiget eller har været tabt i vand. Kontakt STRAKS leverandøren af udstyret og/eller din læge hvis du føler dig dårlig eller utilpas; hvis enheden ikke viser en iltpuls; hvis du ikke kan høre og/eller føle iltpulsen; når enheden er i pulsstrøm-tilstand; eller hvis du ikke kan høre eller føle strømmen, når du er i kontinuerlig strøm-tilstand. Tab, stik eller hæld ALDRIG genstande eller væsker ind i åbninger. Anvend IKKE forlængerledninger sammen med de medfølgende AC strøm adaptere. For optimal ydeevne anbefaler Invacare, at hver koncentrator tændes og kører i mindst 5 minutter. Kortere driftsperioder kan mindske produktlevetiden. Den transportable iltkoncentrator er kun designet til brug med en luftfugter ved brug af kontinuerligt flow. Brugen af dette apparat med en luftfugter i pulsstrøm-tilstand kan forringe ydelsen og/eller skade udstyret. Part No Invacare SOLO 2

10 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER Kun uafbrudt tilstand - Forsyningstilbehøret (ilt-brille, forsyningsslange, fugter osv.), som anvendes til levering af ilt til patienten, skal omfatte en anordning, som reducerer spredningen af ild, af hensyn til patientens sikkerhed. Kun pulstilstand - Hvis iltkoncentratoren er i spare-, pulseller forsyningstilstanden, er brug af alle anordninger ellerenheder, som skal reducere spredningen af ild i forsyningstilbehøret, kontraindikeret og kan medføre ukorrekt iltterapi. Når dit køretøj er slukket, frakobles køretøjets strømforsyning (tilbehør), hvorefter den transportable iltkoncentrator fjernes fra køretøjet. Opbevar ALDRIG den transportable iltkoncentrator i en meget varm eller kold bil eller i omgivelser med en tilsvarende høj eller lav temperatur. Se Typiske produktparametre på side 14. Må IKKE anvendes i temperaturer under 5 C (41 F) eller over 40 C (104 F) i længere tid. Invacare anbefaler, at batterimodulet fjernes fra enheden, når denne ikke skal bruges i længere tid. TILSLUT IKKE koncentratoren parallelt eller i serie med andre iltkoncentratorer eller ilt-behandlingsenheder. Invacare anbefaler, at den transportable iltkoncentrator ikke bruges over længere tid i regn. Tæt supervision er nødvendig ved anvendelse af dette produkt i nærheden af børn eller fysisk handicappede personer. Yderligere opsyn eller opmærksomhed kan være påkrævet hos patienter, der benytter denne enhed, men som ikke er i stand til at høre eller se alarmer eller gøre opmærksom på ubehag. Vær opmærksom på, at elektriske ledninger og/eller slanger kan skabe risiko for at snuble. En ændring i højdeforhold kan påvirke den totale mængde ilt, der er tilgængelig for dig. Hold dig ved eller under m for at sikre tilstrækkelig iltforsyning. Invacare SOLO 2 10 Part No

11 Vedligeholdelse SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER Den transportable iltkoncentrator er designet specifikt til at mindske den rutinemæssige forebyggende vedligeholdelse. Kun professionelle sundhedsmedarbejdere, eller personer, der er fuldt fortrolige med denne proces, f.eks. fabriksunderviste medarbejdere, bør udføre forebyggende vedligeholdelse og justeringer af iltkoncentratoren. Radiofrekvensinterferens Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde EMC grænserne specificeret i direktiv IEC/EN Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod elektromagnetisk interferens i en typisk medicinsk installation. Andre enheder kan opleve forstyrrelser fra selv mindre niveauer af lave elektromagnetiske udstrålinger tilladt af ovenstående standarder. Sluk for den transportable iltkoncentrator for at vurdere, om emissioner fra den transportable iltkoncentrator er årsag til interferens. Hvis interferensen med andet udstyr ophører, er det den transportable iltkoncentrator, der er årsag til interferensen. I disse sjældne tilfælde kan forstyrrelsen mindskes eller fjernes ved et af følgende tiltag: Omplacering, flytning eller ved at øge afstanden imellem udstyret. Tilslut udstyret til et stik i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Instruktion vedr. den polariserede stikprop Som en sikkerhedsfunktion har dette udstyr muligvis en polariseret stikprop (det ene er bredere end det andet). Stikproppen passer kun i en polariseret stikkontakt på en måde. Hvis stikproppen ikke passer helt i kontakten, vendes proppen om. Hvis den stadig ikke passer, kontaktes en kvalificeret elektriker. Prøv IKKE på at omgå denne sikkerhedsfunktion. Part No Invacare SOLO 2

12 SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT Udpakning 1. Kontroller, om der er synlige skader på emballagen eller indholdet. Hvis der er tydelig beskadigelse, adviseres forsendelsesfirmaet eller din lokale forhandler. 2. Fjern al løs emballage fra pakken. 3. Udtag forsigtigt alle komponenter fra emballagen. Pakken med den transportable iltkoncentrator indeholder følgende dele (som vist nedenfor). Hvis der mangler nogle dele, bedes du kontakte leverandøren af udstyret. Transportabel iltkoncentrator Batterimodul (TPO100B) Brugervejledning AC-strøm-adapter DC strømkabel Monterbar vogn BEMÆRK: Gem alle beholdere og emballeringsmaterialer til opbevaring eller returforsendelse. Inspektion Inspicér/undersøg det ydre af iltkoncentratoren og dens tilbehør for beskadigelse. Undersøg alle komponenter. Opbevaring 1. Opbevar den genemballerede iltkoncentrator et tørt sted. 2. Genstande må IKKE anbringes oven på den emballerede koncentrator. Invacare SOLO 2 12 Part No

13 SEKTION 3 FUNKTIONER SEKTION 3 FUNKTIONER Gennemgå illustrationerne nedenfor for at sætte dig ind i, hvor på den transportable iltkoncentrator de forskellige funktioner og betjeningsknapper er placeret. Tænd/Sluk knap GRØN indikator GUL indikator RØD indikator Bærehåndtag LCD-display Forøgelsesknap Tilstand/ Retur/ Markeringsknap Ekstern stikforbindelse til strøm Reduceringsknap Luftindtag og (luft-)filter Udtag til ilt og HEPA-filter BEMÆRK: Batteripakken vises ikke. Dette element sidder bag på enheden. FIGUR 3.1 Funktioner Part No Invacare SOLO 2

14 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE Jævnstrøm Type BF-udstyr OBS: Se medfølgende dokumenter RYG IKKE Åbn ild er forbudt Klasse II, dobbeltisolering Tændt/Slukket Må IKKE kasseres sammen med husholdningsaffald Genbrug Brug IKKE olie eller fedt Opbevares tørt under transport og ved opbevaring IPX1 IPX2 Intet AP/APG Er beskyttet mod dryppende vand i oprejst position (AC- og DC-strømindgang) Er beskyttet mod dryppende vand i oprejst og liggende position (kun ved batteristrøm) Ikke egnet til brug i nærheden af brændbare anæstesiblandinger Dette produkt overholder EU-direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Lanceringsdatoen for dette produkt fremgår af EF-overensstemmelseserklæringen. Invacare SOLO 2 14 Part No

15 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE STRØMFORSYNING: EKSTERN STRØMFORSYNING: AC STRØMFORSYNING: DC STRØMFORSYNING: LYDNIVEAU: HØJDE: ILTKONCENTRATION:* *BASERET PÅ ET ATMOFÆRISK TRYK PÅ 14,7 PSI (101 KPA) VED 21 C (70 F) NOMINELT FØLSOMHED FOR VEDLIGEHOLDELSESUDLØSNING: FORUDINDSTILLET - INGEN JUSTERING TRYKAKTIVERET FORSINKET VEDLIGEHOLDELSESUDLØSNING: FORUDINDSTILLET - INGEN JUSTERING LEVERING AF VEDLIGEHOLDELSES BOLUS: FAST MINUTVOLUMEN 24 VDC ved 7,5 Amp eller VDC ved 10,0 Amp max (12,6 VDC Nom.) 120 VAC, 50/60 Hz ved 2,0 ampere 230 VAC, 50/60 Hz ved 0,9 ampere VDC, (12,6 VDC Nom. ved 10,0 Amp max) < 40 dba vægtet ved 2 LPM konstantog alle pulsindstillinger (1-5) Op til 3130 m ( fod) over havets overflade Titrering anbefales ved brug i højder over 3130 m ( fod) 87 % til 95,6 % efter indledende opvarmningsperiode (ca. 5 minutter) ved alle flowhastigheder Område: 0,170 til 0,250 cmh 2 O Alle indstillinger - ved anvendelse af et 2,1 m (7 fod) langt kateter 75 msek maks. Nominel værdi- ved brug af et 2,1 m (7 fod) langt kateter Indstilling 1: 400 cc Indstilling 2: 800 cc Indstilling 3: 1200 cc Indstilling 4: 1600 cc Indstilling 5: 2000 cc Total mængde cc ± 75 cc leveret per minut KAPACITET FOR VEDLIGEHOLDELSES- ÅNDEDRÆTSHASTIGHED: Op til og inklusive 35 BPM uden sænkning af bolus minutvolumen Part No Invacare SOLO 2

16 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE INDSTILLINGER FOR KONSTANT FLOW: MAKSIMALT ANBEFALET FLOWHASTIGHED MED MODTRYK PÅ 7KPA (1,01 PSI): AKTIVERING AF TRYKLINDRING: MAKS. UDLØBSTRYK VED 3,0 LPM KONSTANT: DIMENSIONER: (UDEN VOGN) VÆGT: (ENHED UDEN VOGN) BATTERIETS VARIGHED: (TIDSANGIVELSERNE ER TILNÆRMELSESVISE) TID FOR GENOPLADNING AF BATTERIET: FUGTIGHEDSOMRÅDE: DRIFTSFUGTIGHED: TRANSPORT OG OPBEVARING: STANDARD TEMPERATURROMRÅDE (ALLE STRØMKILDER) DRIFTSTEMPERATUR: TRANSPORT OG OPBEVARINGSTEMPERATUR: 0,5 til 3,0 LPM ved 0 psi Stigninger på 0,5 LPM Alle indstillinger er ± 0,2 LPM (2,0 LPM maks m/ekst. DC strømkabel) 3,0 LPM 20 psi ± 5 psi (137,8 kpa ± 34,5 kpa) 12,0 psig 41,9 cm høj x 27,9 cm bred x 20,3 cm dyb < 9,09 kg Pulstilstand Indstilling 1 = 4,5 timer Indstilling 2 = 3,5 timer Indstilling 3 = 3,0 timer Indstilling 4 = 2,5 timer Indstilling 5 = 2,5 timer Konstant tilstand Indstilling 0,5 LPM = 4,5 timer Indstilling 1 LPM = 3,5 timer Indstilling 2 LPM = 2,5 timer Indstilling 3 LPM = 2,5 timer 5 timer Genopladningstiden øges, hvis batteriet oplader, mens enheden kører. 15 % til 60 % ikke kondenserende Op til 95 % ikke kondenserende 5 C til 35 C (41 F til 95 F) -20 C til 60 C (-2 F til 140 F) Invacare SOLO 2 16 Part No

17 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE UDVIDET TEMPERATUROMRÅDE: (BRUG AF AC ELLER DC STRØM) DRIFTSTEMPERATUR: AC STRØMFORSYNING: DC STRØMFORSYNING: UDVIDET TEMPERATUROMRÅDE: (BRUG AF BATTERI) DRIFTSTEMPERATUR: 5 C til 40 C (95 F til 104 F) Ubegrænset brug, alle indstillinger, alle tilstande Ubegrænset brug, alle indstillinger med pulstilstand Begrænset til 2,0 LPM eller mindre i konstant tilstand 5 C til 40 C (95 F til 104 F) Pulstilstand Indstilling 1, 2 og 3 = ubegrænset brug Indstilling 4 = 45 minutter Indstilling 5 = 30 minutter Konstant tilstand 0,5 til 1,5 LPM = ubegrænset brug 2,0 til 2,5 LPM = 45 minutter 3,0 LPM = 30 minutter Lovmæssig registrering ETL certificeret i overensstemmelse med: EN 55011: 1998 CISPR 11: 2003 IEC : 2005 IEC : 2.1 udg. IEC : 2005 IEC : 2005 UL , 1. udg. CSA M90 ISO 8359 Part No Invacare SOLO 2

18 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Placering ADVARSEL BLOKER ALDRIG luftåbninger i produktet og placer det aldrig på en blød flade, som f.eks. en seng eller en sofa, hvor luftåbningerne kan blive blokeret. Hold åbningerne fri for støvansamlinger, hår og lignende. Hold apparatet mindst 7,6 cm væk fra vægge, forhæng, møbler og lignende. Placér den transportable iltkoncentrator på et sted med god udluftning, hvor luftindtag og -udtag ikke er blokerede. Anbefalinger for optimal ydeevne Driftstemperatur: 5 C - 35 C (41 F - 95 F) Relativ fugtighed: 15 % til 60 % Transport/Opbevaringstemperatur: -20 C - 60 C (-2 F F) Lad apparatet opvarme eller køle ned til driftstemperaturområdet før brug. Elektrisk: Ingen forlængerledninger. Højde: Op til 3046 m ( for) over havets overflade. Slanger og katetre: Brudsikker katete i op til 2,1 m (7 fod) (Klem IKKE). Miljø: Røg-, forurenings- og dampfrit. Ikke i lukkede rum (eksempel: Ikke i et skab). Driftstid: Op til 24 timer per dag ved tilslutning til AC- eller DC-strømadapter. Filtre Luften kommer ind i den transportable iltkoncentrator gennem et luftindtagsfilter placeret på venstre side af enheden. Dette filter forhindrer hår og andre store partikler i luften i at komme ind i apparatet. Inden du betjener den transportable iltkoncentrator, skal du sikre dig, at filtret er rent, tørt og korrekt placeret. Der henvises til Rengøring, pleje og vedligeholdelse på side 33 for at rengøre/skifte filtret. Invacare SOLO 2 18 Part No

19 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator ADVARSEL Brug ikke andre strømforsyninger end dem, der er angivet af Invacare. Brug af andre strømforsyninger, der ikke er godkendt, sammen med den transportable iltkoncentrator, kan medføre beskadigelse og/eller kvæstelse og gør, at garantien bortfalder. Ved brug af jævnstrømskablet til drift eller opladning af den transportable iltkoncentrator, skal motoren i bilen/båden/autocamperen være tændt. BEMÆRK: Batteriboksen skal oplades fuldt ud forud for første brugsgang. Se Opladning af batteriet på side 21. BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.1 på side Den transportable iltkoncentrator gør det muligt at vælge mellem følgende strømkilder: Den udskiftelige batteriboks. Den transportable iltkoncentrator leveres med et genopladeligt litiumbatterimodul, som brugeren ikke kan udføre service på. Når det er fuldt opladet, leverer det strøm i op til 4,5 timer afhængigt af indstillingen. En vekselstrømsadapter giver mulighed for at tilslutte den transportable iltkoncentrator til en volt 50/60 hertz-udgang (dvs. et vægudtag i dit hjem). Strømadapteren konverterer vekselstrøm til jævnstrøm, der kan bruges til at forsyne den transportable iltkoncentrator med strøm. Ved brug af vekselstrømsadapteren kan den transportable iltkoncentrator anvendes samtidig med, at batterimodulet oplades. Slut vekselstrømsadapteren til den transportable iltkoncentrator som vist i (DETALJE "C") for at bruge den. Tilslut den anden ende til AC-stikkontakten. Et jævnstrømskabel gør det muligt at slutte den transportable iltkoncentrator til 12-volt jævnstrømsudtaget i en bil (båd, autocamper osv.. ). Ved brug af jævnstrømskablet kan den transportable iltkoncentrator bruges samtidig med, at batterimodulet oplades (afhængigt af flow-indstillingen). Slut jævnstrømskablet til den transportable iltkoncentrator som vist i (DETALJE "C") for at bruge den. Tilslut den anden ende til DC-strømkilden. BEMÆRK: Konstant flow er begrænset til 2,0 LPM eller mindre med DC-strømkablet. Part No Invacare SOLO 2

20 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING 2. Følg nedenstående trin for betjening med ekstern strømkilde (AC eller DC): A. Sluk for den transportable iltkoncentrator B. Slut den eksterne strømforsyning (jævnstrømskabel eller vekselstrømsadapter) til den transportable iltkoncentrator. C. Udfør én af følgende to fremgangsmåder: Tilslut den anden ende af AC-strømadapteren til stikkontakten. BEMÆRK: Spidsen af jævnstrømskablets stik er fjederbelastet. Sørg for, at jævnstrømskablet er sat helt ind/sidder helt inde i jævnstrømskilden. Tilslut den anden ende af DC-strømkablet til det automatiske udstyrs stikkontakt og start motoren. D. Tænd for den transportable iltkoncentrator SNIT A - BATTERIBOKS Transportabel iltkoncentrator Batteriboks (fjernet) Batteritilslutninger Batteriboks (installeret) SNIT B - DC-STRØMKABEL SNIT C - AC-STRØMADAPTER Transportabel iltkoncentrator DC Tilslut strømkabel DC-strømkilde Transportabel iltkoncentrator AC-strøm-adapter Tilslut AC-strømkilde FIGUR 5.1 Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator Invacare SOLO 2 20 Part No

21 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Installation af batteriboks BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.1 på side Løft apparatets håndtag til lodret position. 2. Sænk langsomt batterimodulet lige ned i batteriåbningen på bagsiden af den transportable iltkoncentrator med batteripakkens label pegende i retning af den transportable iltkoncentrator. 3. Når modulet er omtrent halvvejs nede, skal du sikre dig, at sideribberne på batterimodulet er gået i indgreb med de tilhørende huller på bagsiden af den transportable iltkoncentrator. 4. Fortsæt med at sænke batterimodulet, indtil det er på plads, tryk godt på det for at sikre dig, at der er kontakt med batteriforbindelserne på den transportable iltkoncentrator. BEMÆRK: Sæt IKKE batteriboksen på plads med magt, da dette kan medføre skade på batteriforbindelserne. 5. Det sikres, at batterboksen er tilkoblet. Batterimåleren med procentangivelse vil ikke længere vise nul. Se Kontrollerer batteriopladningsniveauet på side 22. Opladning af batteriet BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR For at oplade batteriboksen sikres det, at denne er korrekt indsat i apparatet. 2. Udfør én af følgende to fremgangsmåder: Tilslut DC-strømkablet (DETAIL B ). BEMÆRK: Spidsen af jævnstrømskablets stik er fjederbelastet. Sørg for, at jævnstrømskablet er sat helt ind/sidder helt inde i jævnstrømskilden. Tilslut AC-strømadapteren (DETAIL C ). 3. Sluk apparatet for hurtigt mulig opladning. Opladningstiden bliver længere, hvis apparatet er i brug. BEMÆRK: DC-strømtilførslen er muligvis ikke tilstrækkelig til at oplade batteriet ved alle indstillingsmuligheder, hvis apparatet er i brug. BEMÆRK: Hvis batteriet er fuldstændig afladet, vil det blive fuldt opladet på cirka 4 til 5 timer. Under regelmæssig brug af den transportable iltkoncentrator anbefaler vi, at batteriet genoplades så hyppigt som muligt, også selvom det kun er delvist tømt. Part No Invacare SOLO 2

22 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Styring af batteriets funktionstid Tidsperioder af ophold uden for hjemmet har næsten ingen grænser, når brug af AC-strømforsyning, DC-strømkabel og batteribokse kombineres. For at sikre at batterierne opretholder deres optimale ladningsniveau, skal du bruge AC-strømforsyningen hver gang du har adgang til elektrisk strøm. Brug DC-strømforsyningen, hver gang du befinder dig i en bil. Kontrollerer batteriopladningsniveauet Opladningsniveauet på det installerede batteri kan kontrolleres som følger uden betjening af apparatet: Ved brug af batteri eller DC-strømkabel presses On/Off-knappen kortvarigt ned. Standby-skærmen vil vises i et kort øjeblik. Ved brug af AC-strømadapteren vises standby-skærmen. Når apparatet er i brug, vises standby-skærmen regelmæssigt. Sådan forlænges batteriets levetid Gør som følger Oplad batterimodulet helt over natten, når du modtager den transportable iltkoncentrator. Batteripakken kan oplades når som helst. Batteriet behøver ikke at være helt afladet, før du genoplader det. Forsøg at holde dine batteribokse fuldt ud opladte, når du bruger apparatet. Det skal sikres, at batteriboksen er genopladet umiddelbart efter, at det er fuldt afladet. Batteriet kan blive permanent forringet, hvis det efterlades fuldt afladet i en længere tidsperiode. Kontroller batteriboksens status én gang om måneden, hvis du ikke bruger dit apparat regelmæssigt. Batteriet bør undergå vedligeholdelse ved en opladning på cirka 50 %. Sørg for at lade rigeligt luft cirkulere rundt om den transportable iltkoncentrator, så batteriet holdes så køligt som muligt. Undgå UNDGÅ AT bruge eller efterlade batteriboksen, hvor der er meget varmt eller koldt. UNDGÅ AT opbevare eller efterlade batteriboksen i bagagerum eller lign. i længere tidsperioder. UNDGÅ AT opbevare eller efterlade batteriboksen fuldt opladet (4 enheder på apparatets batterimåler), hvis den skal opbevares i længere end to uger. Genoplad eller aflad batteriboksen til kun to enheder (50 % opladning). Opbevaring af et batteri med fuld opladning kan forringe levetiden for dets anvendelighed. Invacare SOLO 2 22 Part No

23 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Efterlad IKKE den transportable iltkoncentrator med batterimodulet tilsluttet, når den transportable iltkoncentrator ikke er i brug. Batteriet tømmes, når det er tilsluttet den transportable iltkoncentrator, også selvom enheden er slukket. Tilslutning/placering af næsekateter FORSIGTIG For at sikre korrekt registrering af åndedræt og iltlevering anbefaler Invacare, at der bruges et kateter på 2,1 m (7 fod). Slangelængde under 7,6 m (25 fod) kan bruges med konstant flow. BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.2. BEMÆRK: Slangen/iltbrillen skal sluttes til den transportable iltkoncentrators iltudtag som vist nedenfor. BEMÆRK: Udskift næsekatetret regelmæssigt. Spørg din udstyrsforhandler eller lægen om, hvor ofte katetret skal udskiftes. BEMÆRK: DEL IKKE katetre med andre patienter. 1. Slut iltbrillen med næsestykke til den transportable iltkoncentrators udtag (DETALJE "A"). 2. Anbring katetret over dine ører og sæt grenene i næseborene som anvist af lægen eller producenten af næsekatetret (DETAIL B ). SNIT A SNIT B Udtag til ilt og HEPA-filter Næsekateter FIGUR 5.2 Tilslutning/placering af næsekateter Part No Invacare SOLO 2

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere