Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator"

Transkript

1 Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal du læse denne manual og du bør opbevare denne til senere brug Der findes yderligere information om Invacares produkter, reservedele og serviceydelser på

2 ADVARSEL BENYT IKKE DETTE PRODUKT ELLER EKSTRAUDSTYR UDEN FØRST AT HAVE FULDSTÆNDIGT LÆST OG FORSTÅET DISSE INSTRUKTIONER SAMT ANDET MATERIALE SÅSOM BRUGERHÅNDBØGER, SERVICEHÅNDBØGER ELLER INSTRUKTIONSPAPIRER, DER ER LEVERET SAMMEN MED DETTE PRODUKT ELLER EKSTRAUDSTYR. HVIS DU IKKE KAN FORSTÅ ADVARSLERNE, FORSIGTIGHEDSREGLERNE ELLER INSTRUKTIONERNE, BEDES DU KONTAKTE EN PROFESSIONEL SUNDHEDSMEDARBEJDER, EN FORHANDLER ELLER EN TEKNIKER, INDEN DU FORSØGER AT BRUGE UDSTYRET. ELLERS KAN DER SKE PERSONSKADE ELLER ANDRE SKADER. ADVARSEL OM TILBEHØR INVACARE-PRODUKTER ER SPECIFIKT DESIGNEDE OG PRODUCEREDE TIL BRUG SAMMEN MED INVACARE-TILBEHØR. TILBEHØR, DER ER DESIGNET AF ANDRE PRODUCENTER, ER IKKE TESTET AF INVACARE, OG ANBEFALES IKKE TIL BRUG SAMMEN MED INVACARE-PRODUKTER. Invacare SOLO 2 2 Part No

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SPECIELLE BEMÆRKNINGER... 4 Bortskaffelse af udstyr og tilbehør... 6 SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE... 7 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER... 8 Driftsoplysninger... 9 Vedligeholdelse...11 Radiofrekvensinterferens...11 Instruktion vedr. den polariserede stikprop...11 SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT...12 Udpakning...12 Inspektion...12 Opbevaring...12 SEKTION 3 FUNKTIONER...13 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE...14 Lovmæssig registrering...17 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING...18 Placering...18 Anbefalinger for optimal ydeevne...18 Filtre...18 Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator...19 Installation af batteriboks...21 Opladning af batteriet...21 Styring af batteriets funktionstid...22 Kontrollerer batteriopladningsniveauet...22 Sådan forlænges batteriets levetid...22 Tilslutning/placering af næsekateter...23 Tilslutning af befugter...24 Frontpanel og LCD-display på den transportable iltkoncentrator...25 Brug af den transportable SOLO2 iltkoncentrator...32 SEKTION 6 RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE...33 Kabinet...33 Luftindsugningsfilter...33 Rengøring af kateter...34 Rengøring af befugteren...34 Oversigt over forebyggende vedligeholdelse af den transportable iltkoncentrator.35 SEKTION 7 FEJLFINDINGSVEJLEDNING...36 Fejlfinding...36 Advarsler og alarmer...39 SEKTION 8 EKSTRAUDSTYR...50 Part No Invacare SOLO 2

4 SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Der anvendes signalord i denne betjeningsvejledning for faremomenter og usikre forhold, der kan medføre skader på personer eller ejendom. Se nedenstående tabel, hvor signalordene er defineret. SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGTIG BETYDNING Fare indikerer en umiddelbart farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Advarsel indikerer en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre skader på ejendom eller mindre personskader, eller begge dele, såfremt den ikke undgås. BEMÆRK Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. FARE RYGNING ER FORBUDT samtidig med at enheden benyttes. Hold tændstikker, tændte cigaretter, lys og andre antændelseskilder ude af lokalet hvor produktet er placeret og væk fra områder, hvor der gives ilt. Der bør opsættes RYGNING FORBUDT-skilte på iøjnefaldende steder. Tekstiler og andre materialer, der normalt ikke ville antændes, vil nemt blive antændt og brænder med større intensitet i iltberiget luft. Mangel på overholdelse af denne advarsel kan medføre brand, beskadigelse på ejendom og fysiske skader eller dødsfald. Invacare SOLO 2 4 Part No

5 SPECIELLE BEMÆRKNINGER FORSIGTIG I USA: Advarsel: Lovgivningen foreskriver at salg eller udlejning af denne enhed kun må ske gennem eller efter ordinering af en læge eller anden praktiserende sundhedsperson, der er indehaver af en lovpligtig licens udstedt af det styrelsesorgan, under hvilket han/hun praktiserer, til at anvende eller foreskrive at anvende denne enhed. Brug af iltbehandling kan i visse tilfælde være farligt og det tilrådes, at man søger rådgivning hos en læge, før dette apparat anvendes. Invacare anbefaler en alternativ iltkilde som supplement i tilfælde af strømsvigt, alarmtilstande eller mekaniske fejl. Konsulter din læge eller udstyrsforhandler vedrørende hvilken type reserveudstyr, der er påkrævet. Dette udstyr skal anvendes som et iltsupplement, og det betragtes ikke som livsunderstøttende eller livsbevarende udstyr. Udenfor USA: Advarsel: Lovbestemmelser kan begrænse salg eller udlejning af denne enhed til at ske gennem eller efter ordinering af en læge eller andet udøvende sundhedspersonale, og anvendelse eller bestilling kan være underlagt lovgivningen fra det statslige organ, hvorunder vedkommende praktiserer. Invacare anbefaler en alternativ iltkilde som supplement i tilfælde af strømsvigt, alarmtilstande eller mekaniske fejl. Konsulter din læge eller udstyrsforhandler vedrørende hvilken type reservesystem, der er påkrævet. Dette udstyr skal anvendes som et iltsupplement, og det betragtes ikke som livsunderstøttende eller livsbevarende udstyr. Part No Invacare SOLO 2

6 SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bortskaffelse af udstyr og tilbehør Dette produkt er leveret af en miljøbevidst producent, som overholder anvisningerne i direktiv 2002/96/CE, Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt kan indeholde substanser, der kan være skadelige for miljøet, hvis de bortskaffes til steder (lossepladser), der ikke er egnede i henhold til lovgivningen. Følg lokale regler og genanvendelsesplaner i forbindelse med bortskaffelse af enheden eller komponenter, som normalt bruges til driften. Enheden genererer ikke affald under brug. Enheden og batteriet må IKKE bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Litiumbatteriet skal returneres til genbrug hos din forhandler/leverandør. Alt tilbehør, som ikke er en del af enheden skal håndteres i overensstemmelse med den enkelte produktmærkning for bortskaffelse. Genbrug Må IKKE kasseres sammen med husholdningsaffald Invacare SOLO 2 6 Part No

7 SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE Den transportable iltkoncentrator fra Invacare er beregnet til at blive brugt af patienter med luftvejslidelser, som har brug for supplerende ilt. Denne enhed er ikke beregnet til at opretholde eller understøtte liv. Iltkoncentrationsniveauet i den færdige blanding ligger imellem 87 % til 95,6 %. Ilten leveres til patienten igennem et næsekateter. Den transportable iltkoncentrator har to driftstilstande: pulserende og kontinuerligt flow. Ved pulsflow leveres ilten med pulsindstillinger mellem 1 og 5, når der registreres et behov for ilt. Ved konstant flow, flyder ilten konstant ved indstillinger fra 0,5 LPM til 3,0 LPM. Den transportable iltkoncentrator fra Invacare bruger en molekylær si og PSA-metoden (Pressure Swing Adsorption) til produktionen af ilt. Omgivelsesluften suges ind i enheden, filtreres og komprimeres derefter. Denne komprimerede luft sendes derefter til den ene af to nitrogen-adsorberende si-underlag. Koncentreret ilt suges ud af den modsatte ende af det aktive si-underlag og føres ind i en ilttank, hvor den leveres til patienten i specifikke mængder under indåndingsdelen af et detekteret åndedræt. Den transportable iltkoncentrator fra Invacare kan bruges af patienten i hjemmet, på institutioner eller i et køretøj eller andre former for mobile omgivelser. Standard strømforsyningsmuligheder for enheden omfatter strømforsyning fra en AC strømkontakt, der kan skifte fra AC til DC (120 VAC/ 60 Hertz eller 230VAC/50 Hertz nominel), en strømforsyning, der skifter fra DC til DC og som fås fra stik til biler (12 VDC nominel), samt et genopladeligt reservebatteri. Part No Invacare SOLO 2

8 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER For at sikre en sikker installation, montering og betjening af den transportable iltkoncentrator SKAL disse instruktioner følges. ADVARSEL Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikker betjening og anvendelse af dette produkt. FARE Risiko for elektrisk stød. Må IKKE adskilles. Eftersyn skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Der er ingen dele brugeren selv kan servicere. SÅDAN MINIMERES RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER PERSONSKADER Spontan og voldsom antændelse kan forekomme, hvis olie, fedt, smøremidler eller petroleumbaserede produkter kommer i kontakt med ilt under tryk. Disse substanser SKAL holdes væk fra den transportable iltkoncentrator, slanger og tilslutninger samt alt andet iltudstyr. ANVEND IKKE smøremidler, medmindre det anbefales af Invacare. Undgå anvendelse under badning. Hvis vedvarende anvendelse er påkrævet ifølge lægeordination, SKAL koncentratoren placeres i et andet lokale mindst 2,1 m fra badet. Personer må IKKE komme i kontakt med koncentratoren, mens de er våde. Produktet må IKKE placeres eller opbevares, hvor det kan falde i vand eller andre væsker. RÆK IKKE ud efter et produkt, der er faldet i vand. Tag stikket ud af stikkontakten ØJEBLIKKELIGT. Hold iltslanger, ledninger og enheden væk fra genstande som tæpper, sengeovertræk, stolepuder, beklædning og væk fra opvarmede eller varme overflader, herunder rumvarmeapparater, ovne og lignende elektrisk udstyr. Invacare SOLO 2 8 Part No

9 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER FARE Undgå, at der forekommer gnister nær medicinsk iltudstyr. Dette omfatter også gnister fra statisk elektricitet, der kan udløses ved enhver form for friktion. Flyt eller omplacer IKKE koncentratoren ved at hive i ledningen. Et produkt bør ALDRIG forlades uden opsyn, når det er tilsluttet. Sørg for, at den transportable iltkoncentrator er slået FRA, når den ikke er i brug. Brug ALTID batteristrøm ved udendørs brug af den transportable iltkoncentrator. Driftsoplysninger Den transportable iltkoncentrator kan kun bruges i forbindelse med PAP, Bi-Level eller apparater af samme slags i kontinuerligt flow-tilstanden. Kontakt leverandøren eller en kvalificeret tekniker med henblik på undersøgelse og reparation, hvis iltkoncentratoren ikke virker korrekt, har været tabt eller er blevet beskadiget eller har været tabt i vand. Kontakt STRAKS leverandøren af udstyret og/eller din læge hvis du føler dig dårlig eller utilpas; hvis enheden ikke viser en iltpuls; hvis du ikke kan høre og/eller føle iltpulsen; når enheden er i pulsstrøm-tilstand; eller hvis du ikke kan høre eller føle strømmen, når du er i kontinuerlig strøm-tilstand. Tab, stik eller hæld ALDRIG genstande eller væsker ind i åbninger. Anvend IKKE forlængerledninger sammen med de medfølgende AC strøm adaptere. For optimal ydeevne anbefaler Invacare, at hver koncentrator tændes og kører i mindst 5 minutter. Kortere driftsperioder kan mindske produktlevetiden. Den transportable iltkoncentrator er kun designet til brug med en luftfugter ved brug af kontinuerligt flow. Brugen af dette apparat med en luftfugter i pulsstrøm-tilstand kan forringe ydelsen og/eller skade udstyret. Part No Invacare SOLO 2

10 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER Kun uafbrudt tilstand - Forsyningstilbehøret (ilt-brille, forsyningsslange, fugter osv.), som anvendes til levering af ilt til patienten, skal omfatte en anordning, som reducerer spredningen af ild, af hensyn til patientens sikkerhed. Kun pulstilstand - Hvis iltkoncentratoren er i spare-, pulseller forsyningstilstanden, er brug af alle anordninger ellerenheder, som skal reducere spredningen af ild i forsyningstilbehøret, kontraindikeret og kan medføre ukorrekt iltterapi. Når dit køretøj er slukket, frakobles køretøjets strømforsyning (tilbehør), hvorefter den transportable iltkoncentrator fjernes fra køretøjet. Opbevar ALDRIG den transportable iltkoncentrator i en meget varm eller kold bil eller i omgivelser med en tilsvarende høj eller lav temperatur. Se Typiske produktparametre på side 14. Må IKKE anvendes i temperaturer under 5 C (41 F) eller over 40 C (104 F) i længere tid. Invacare anbefaler, at batterimodulet fjernes fra enheden, når denne ikke skal bruges i længere tid. TILSLUT IKKE koncentratoren parallelt eller i serie med andre iltkoncentratorer eller ilt-behandlingsenheder. Invacare anbefaler, at den transportable iltkoncentrator ikke bruges over længere tid i regn. Tæt supervision er nødvendig ved anvendelse af dette produkt i nærheden af børn eller fysisk handicappede personer. Yderligere opsyn eller opmærksomhed kan være påkrævet hos patienter, der benytter denne enhed, men som ikke er i stand til at høre eller se alarmer eller gøre opmærksom på ubehag. Vær opmærksom på, at elektriske ledninger og/eller slanger kan skabe risiko for at snuble. En ændring i højdeforhold kan påvirke den totale mængde ilt, der er tilgængelig for dig. Hold dig ved eller under m for at sikre tilstrækkelig iltforsyning. Invacare SOLO 2 10 Part No

11 Vedligeholdelse SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER Den transportable iltkoncentrator er designet specifikt til at mindske den rutinemæssige forebyggende vedligeholdelse. Kun professionelle sundhedsmedarbejdere, eller personer, der er fuldt fortrolige med denne proces, f.eks. fabriksunderviste medarbejdere, bør udføre forebyggende vedligeholdelse og justeringer af iltkoncentratoren. Radiofrekvensinterferens Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde EMC grænserne specificeret i direktiv IEC/EN Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod elektromagnetisk interferens i en typisk medicinsk installation. Andre enheder kan opleve forstyrrelser fra selv mindre niveauer af lave elektromagnetiske udstrålinger tilladt af ovenstående standarder. Sluk for den transportable iltkoncentrator for at vurdere, om emissioner fra den transportable iltkoncentrator er årsag til interferens. Hvis interferensen med andet udstyr ophører, er det den transportable iltkoncentrator, der er årsag til interferensen. I disse sjældne tilfælde kan forstyrrelsen mindskes eller fjernes ved et af følgende tiltag: Omplacering, flytning eller ved at øge afstanden imellem udstyret. Tilslut udstyret til et stik i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Instruktion vedr. den polariserede stikprop Som en sikkerhedsfunktion har dette udstyr muligvis en polariseret stikprop (det ene er bredere end det andet). Stikproppen passer kun i en polariseret stikkontakt på en måde. Hvis stikproppen ikke passer helt i kontakten, vendes proppen om. Hvis den stadig ikke passer, kontaktes en kvalificeret elektriker. Prøv IKKE på at omgå denne sikkerhedsfunktion. Part No Invacare SOLO 2

12 SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT Udpakning 1. Kontroller, om der er synlige skader på emballagen eller indholdet. Hvis der er tydelig beskadigelse, adviseres forsendelsesfirmaet eller din lokale forhandler. 2. Fjern al løs emballage fra pakken. 3. Udtag forsigtigt alle komponenter fra emballagen. Pakken med den transportable iltkoncentrator indeholder følgende dele (som vist nedenfor). Hvis der mangler nogle dele, bedes du kontakte leverandøren af udstyret. Transportabel iltkoncentrator Batterimodul (TPO100B) Brugervejledning AC-strøm-adapter DC strømkabel Monterbar vogn BEMÆRK: Gem alle beholdere og emballeringsmaterialer til opbevaring eller returforsendelse. Inspektion Inspicér/undersøg det ydre af iltkoncentratoren og dens tilbehør for beskadigelse. Undersøg alle komponenter. Opbevaring 1. Opbevar den genemballerede iltkoncentrator et tørt sted. 2. Genstande må IKKE anbringes oven på den emballerede koncentrator. Invacare SOLO 2 12 Part No

13 SEKTION 3 FUNKTIONER SEKTION 3 FUNKTIONER Gennemgå illustrationerne nedenfor for at sætte dig ind i, hvor på den transportable iltkoncentrator de forskellige funktioner og betjeningsknapper er placeret. Tænd/Sluk knap GRØN indikator GUL indikator RØD indikator Bærehåndtag LCD-display Forøgelsesknap Tilstand/ Retur/ Markeringsknap Ekstern stikforbindelse til strøm Reduceringsknap Luftindtag og (luft-)filter Udtag til ilt og HEPA-filter BEMÆRK: Batteripakken vises ikke. Dette element sidder bag på enheden. FIGUR 3.1 Funktioner Part No Invacare SOLO 2

14 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE Jævnstrøm Type BF-udstyr OBS: Se medfølgende dokumenter RYG IKKE Åbn ild er forbudt Klasse II, dobbeltisolering Tændt/Slukket Må IKKE kasseres sammen med husholdningsaffald Genbrug Brug IKKE olie eller fedt Opbevares tørt under transport og ved opbevaring IPX1 IPX2 Intet AP/APG Er beskyttet mod dryppende vand i oprejst position (AC- og DC-strømindgang) Er beskyttet mod dryppende vand i oprejst og liggende position (kun ved batteristrøm) Ikke egnet til brug i nærheden af brændbare anæstesiblandinger Dette produkt overholder EU-direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Lanceringsdatoen for dette produkt fremgår af EF-overensstemmelseserklæringen. Invacare SOLO 2 14 Part No

15 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE STRØMFORSYNING: EKSTERN STRØMFORSYNING: AC STRØMFORSYNING: DC STRØMFORSYNING: LYDNIVEAU: HØJDE: ILTKONCENTRATION:* *BASERET PÅ ET ATMOFÆRISK TRYK PÅ 14,7 PSI (101 KPA) VED 21 C (70 F) NOMINELT FØLSOMHED FOR VEDLIGEHOLDELSESUDLØSNING: FORUDINDSTILLET - INGEN JUSTERING TRYKAKTIVERET FORSINKET VEDLIGEHOLDELSESUDLØSNING: FORUDINDSTILLET - INGEN JUSTERING LEVERING AF VEDLIGEHOLDELSES BOLUS: FAST MINUTVOLUMEN 24 VDC ved 7,5 Amp eller VDC ved 10,0 Amp max (12,6 VDC Nom.) 120 VAC, 50/60 Hz ved 2,0 ampere 230 VAC, 50/60 Hz ved 0,9 ampere VDC, (12,6 VDC Nom. ved 10,0 Amp max) < 40 dba vægtet ved 2 LPM konstantog alle pulsindstillinger (1-5) Op til 3130 m ( fod) over havets overflade Titrering anbefales ved brug i højder over 3130 m ( fod) 87 % til 95,6 % efter indledende opvarmningsperiode (ca. 5 minutter) ved alle flowhastigheder Område: 0,170 til 0,250 cmh 2 O Alle indstillinger - ved anvendelse af et 2,1 m (7 fod) langt kateter 75 msek maks. Nominel værdi- ved brug af et 2,1 m (7 fod) langt kateter Indstilling 1: 400 cc Indstilling 2: 800 cc Indstilling 3: 1200 cc Indstilling 4: 1600 cc Indstilling 5: 2000 cc Total mængde cc ± 75 cc leveret per minut KAPACITET FOR VEDLIGEHOLDELSES- ÅNDEDRÆTSHASTIGHED: Op til og inklusive 35 BPM uden sænkning af bolus minutvolumen Part No Invacare SOLO 2

16 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE INDSTILLINGER FOR KONSTANT FLOW: MAKSIMALT ANBEFALET FLOWHASTIGHED MED MODTRYK PÅ 7KPA (1,01 PSI): AKTIVERING AF TRYKLINDRING: MAKS. UDLØBSTRYK VED 3,0 LPM KONSTANT: DIMENSIONER: (UDEN VOGN) VÆGT: (ENHED UDEN VOGN) BATTERIETS VARIGHED: (TIDSANGIVELSERNE ER TILNÆRMELSESVISE) TID FOR GENOPLADNING AF BATTERIET: FUGTIGHEDSOMRÅDE: DRIFTSFUGTIGHED: TRANSPORT OG OPBEVARING: STANDARD TEMPERATURROMRÅDE (ALLE STRØMKILDER) DRIFTSTEMPERATUR: TRANSPORT OG OPBEVARINGSTEMPERATUR: 0,5 til 3,0 LPM ved 0 psi Stigninger på 0,5 LPM Alle indstillinger er ± 0,2 LPM (2,0 LPM maks m/ekst. DC strømkabel) 3,0 LPM 20 psi ± 5 psi (137,8 kpa ± 34,5 kpa) 12,0 psig 41,9 cm høj x 27,9 cm bred x 20,3 cm dyb < 9,09 kg Pulstilstand Indstilling 1 = 4,5 timer Indstilling 2 = 3,5 timer Indstilling 3 = 3,0 timer Indstilling 4 = 2,5 timer Indstilling 5 = 2,5 timer Konstant tilstand Indstilling 0,5 LPM = 4,5 timer Indstilling 1 LPM = 3,5 timer Indstilling 2 LPM = 2,5 timer Indstilling 3 LPM = 2,5 timer 5 timer Genopladningstiden øges, hvis batteriet oplader, mens enheden kører. 15 % til 60 % ikke kondenserende Op til 95 % ikke kondenserende 5 C til 35 C (41 F til 95 F) -20 C til 60 C (-2 F til 140 F) Invacare SOLO 2 16 Part No

17 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE UDVIDET TEMPERATUROMRÅDE: (BRUG AF AC ELLER DC STRØM) DRIFTSTEMPERATUR: AC STRØMFORSYNING: DC STRØMFORSYNING: UDVIDET TEMPERATUROMRÅDE: (BRUG AF BATTERI) DRIFTSTEMPERATUR: 5 C til 40 C (95 F til 104 F) Ubegrænset brug, alle indstillinger, alle tilstande Ubegrænset brug, alle indstillinger med pulstilstand Begrænset til 2,0 LPM eller mindre i konstant tilstand 5 C til 40 C (95 F til 104 F) Pulstilstand Indstilling 1, 2 og 3 = ubegrænset brug Indstilling 4 = 45 minutter Indstilling 5 = 30 minutter Konstant tilstand 0,5 til 1,5 LPM = ubegrænset brug 2,0 til 2,5 LPM = 45 minutter 3,0 LPM = 30 minutter Lovmæssig registrering ETL certificeret i overensstemmelse med: EN 55011: 1998 CISPR 11: 2003 IEC : 2005 IEC : 2.1 udg. IEC : 2005 IEC : 2005 UL , 1. udg. CSA M90 ISO 8359 Part No Invacare SOLO 2

18 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Placering ADVARSEL BLOKER ALDRIG luftåbninger i produktet og placer det aldrig på en blød flade, som f.eks. en seng eller en sofa, hvor luftåbningerne kan blive blokeret. Hold åbningerne fri for støvansamlinger, hår og lignende. Hold apparatet mindst 7,6 cm væk fra vægge, forhæng, møbler og lignende. Placér den transportable iltkoncentrator på et sted med god udluftning, hvor luftindtag og -udtag ikke er blokerede. Anbefalinger for optimal ydeevne Driftstemperatur: 5 C - 35 C (41 F - 95 F) Relativ fugtighed: 15 % til 60 % Transport/Opbevaringstemperatur: -20 C - 60 C (-2 F F) Lad apparatet opvarme eller køle ned til driftstemperaturområdet før brug. Elektrisk: Ingen forlængerledninger. Højde: Op til 3046 m ( for) over havets overflade. Slanger og katetre: Brudsikker katete i op til 2,1 m (7 fod) (Klem IKKE). Miljø: Røg-, forurenings- og dampfrit. Ikke i lukkede rum (eksempel: Ikke i et skab). Driftstid: Op til 24 timer per dag ved tilslutning til AC- eller DC-strømadapter. Filtre Luften kommer ind i den transportable iltkoncentrator gennem et luftindtagsfilter placeret på venstre side af enheden. Dette filter forhindrer hår og andre store partikler i luften i at komme ind i apparatet. Inden du betjener den transportable iltkoncentrator, skal du sikre dig, at filtret er rent, tørt og korrekt placeret. Der henvises til Rengøring, pleje og vedligeholdelse på side 33 for at rengøre/skifte filtret. Invacare SOLO 2 18 Part No

19 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator ADVARSEL Brug ikke andre strømforsyninger end dem, der er angivet af Invacare. Brug af andre strømforsyninger, der ikke er godkendt, sammen med den transportable iltkoncentrator, kan medføre beskadigelse og/eller kvæstelse og gør, at garantien bortfalder. Ved brug af jævnstrømskablet til drift eller opladning af den transportable iltkoncentrator, skal motoren i bilen/båden/autocamperen være tændt. BEMÆRK: Batteriboksen skal oplades fuldt ud forud for første brugsgang. Se Opladning af batteriet på side 21. BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.1 på side Den transportable iltkoncentrator gør det muligt at vælge mellem følgende strømkilder: Den udskiftelige batteriboks. Den transportable iltkoncentrator leveres med et genopladeligt litiumbatterimodul, som brugeren ikke kan udføre service på. Når det er fuldt opladet, leverer det strøm i op til 4,5 timer afhængigt af indstillingen. En vekselstrømsadapter giver mulighed for at tilslutte den transportable iltkoncentrator til en volt 50/60 hertz-udgang (dvs. et vægudtag i dit hjem). Strømadapteren konverterer vekselstrøm til jævnstrøm, der kan bruges til at forsyne den transportable iltkoncentrator med strøm. Ved brug af vekselstrømsadapteren kan den transportable iltkoncentrator anvendes samtidig med, at batterimodulet oplades. Slut vekselstrømsadapteren til den transportable iltkoncentrator som vist i (DETALJE "C") for at bruge den. Tilslut den anden ende til AC-stikkontakten. Et jævnstrømskabel gør det muligt at slutte den transportable iltkoncentrator til 12-volt jævnstrømsudtaget i en bil (båd, autocamper osv.. ). Ved brug af jævnstrømskablet kan den transportable iltkoncentrator bruges samtidig med, at batterimodulet oplades (afhængigt af flow-indstillingen). Slut jævnstrømskablet til den transportable iltkoncentrator som vist i (DETALJE "C") for at bruge den. Tilslut den anden ende til DC-strømkilden. BEMÆRK: Konstant flow er begrænset til 2,0 LPM eller mindre med DC-strømkablet. Part No Invacare SOLO 2

20 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING 2. Følg nedenstående trin for betjening med ekstern strømkilde (AC eller DC): A. Sluk for den transportable iltkoncentrator B. Slut den eksterne strømforsyning (jævnstrømskabel eller vekselstrømsadapter) til den transportable iltkoncentrator. C. Udfør én af følgende to fremgangsmåder: Tilslut den anden ende af AC-strømadapteren til stikkontakten. BEMÆRK: Spidsen af jævnstrømskablets stik er fjederbelastet. Sørg for, at jævnstrømskablet er sat helt ind/sidder helt inde i jævnstrømskilden. Tilslut den anden ende af DC-strømkablet til det automatiske udstyrs stikkontakt og start motoren. D. Tænd for den transportable iltkoncentrator SNIT A - BATTERIBOKS Transportabel iltkoncentrator Batteriboks (fjernet) Batteritilslutninger Batteriboks (installeret) SNIT B - DC-STRØMKABEL SNIT C - AC-STRØMADAPTER Transportabel iltkoncentrator DC Tilslut strømkabel DC-strømkilde Transportabel iltkoncentrator AC-strøm-adapter Tilslut AC-strømkilde FIGUR 5.1 Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator Invacare SOLO 2 20 Part No

21 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Installation af batteriboks BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.1 på side Løft apparatets håndtag til lodret position. 2. Sænk langsomt batterimodulet lige ned i batteriåbningen på bagsiden af den transportable iltkoncentrator med batteripakkens label pegende i retning af den transportable iltkoncentrator. 3. Når modulet er omtrent halvvejs nede, skal du sikre dig, at sideribberne på batterimodulet er gået i indgreb med de tilhørende huller på bagsiden af den transportable iltkoncentrator. 4. Fortsæt med at sænke batterimodulet, indtil det er på plads, tryk godt på det for at sikre dig, at der er kontakt med batteriforbindelserne på den transportable iltkoncentrator. BEMÆRK: Sæt IKKE batteriboksen på plads med magt, da dette kan medføre skade på batteriforbindelserne. 5. Det sikres, at batterboksen er tilkoblet. Batterimåleren med procentangivelse vil ikke længere vise nul. Se Kontrollerer batteriopladningsniveauet på side 22. Opladning af batteriet BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR For at oplade batteriboksen sikres det, at denne er korrekt indsat i apparatet. 2. Udfør én af følgende to fremgangsmåder: Tilslut DC-strømkablet (DETAIL B ). BEMÆRK: Spidsen af jævnstrømskablets stik er fjederbelastet. Sørg for, at jævnstrømskablet er sat helt ind/sidder helt inde i jævnstrømskilden. Tilslut AC-strømadapteren (DETAIL C ). 3. Sluk apparatet for hurtigt mulig opladning. Opladningstiden bliver længere, hvis apparatet er i brug. BEMÆRK: DC-strømtilførslen er muligvis ikke tilstrækkelig til at oplade batteriet ved alle indstillingsmuligheder, hvis apparatet er i brug. BEMÆRK: Hvis batteriet er fuldstændig afladet, vil det blive fuldt opladet på cirka 4 til 5 timer. Under regelmæssig brug af den transportable iltkoncentrator anbefaler vi, at batteriet genoplades så hyppigt som muligt, også selvom det kun er delvist tømt. Part No Invacare SOLO 2

22 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Styring af batteriets funktionstid Tidsperioder af ophold uden for hjemmet har næsten ingen grænser, når brug af AC-strømforsyning, DC-strømkabel og batteribokse kombineres. For at sikre at batterierne opretholder deres optimale ladningsniveau, skal du bruge AC-strømforsyningen hver gang du har adgang til elektrisk strøm. Brug DC-strømforsyningen, hver gang du befinder dig i en bil. Kontrollerer batteriopladningsniveauet Opladningsniveauet på det installerede batteri kan kontrolleres som følger uden betjening af apparatet: Ved brug af batteri eller DC-strømkabel presses On/Off-knappen kortvarigt ned. Standby-skærmen vil vises i et kort øjeblik. Ved brug af AC-strømadapteren vises standby-skærmen. Når apparatet er i brug, vises standby-skærmen regelmæssigt. Sådan forlænges batteriets levetid Gør som følger Oplad batterimodulet helt over natten, når du modtager den transportable iltkoncentrator. Batteripakken kan oplades når som helst. Batteriet behøver ikke at være helt afladet, før du genoplader det. Forsøg at holde dine batteribokse fuldt ud opladte, når du bruger apparatet. Det skal sikres, at batteriboksen er genopladet umiddelbart efter, at det er fuldt afladet. Batteriet kan blive permanent forringet, hvis det efterlades fuldt afladet i en længere tidsperiode. Kontroller batteriboksens status én gang om måneden, hvis du ikke bruger dit apparat regelmæssigt. Batteriet bør undergå vedligeholdelse ved en opladning på cirka 50 %. Sørg for at lade rigeligt luft cirkulere rundt om den transportable iltkoncentrator, så batteriet holdes så køligt som muligt. Undgå UNDGÅ AT bruge eller efterlade batteriboksen, hvor der er meget varmt eller koldt. UNDGÅ AT opbevare eller efterlade batteriboksen i bagagerum eller lign. i længere tidsperioder. UNDGÅ AT opbevare eller efterlade batteriboksen fuldt opladet (4 enheder på apparatets batterimåler), hvis den skal opbevares i længere end to uger. Genoplad eller aflad batteriboksen til kun to enheder (50 % opladning). Opbevaring af et batteri med fuld opladning kan forringe levetiden for dets anvendelighed. Invacare SOLO 2 22 Part No

23 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Efterlad IKKE den transportable iltkoncentrator med batterimodulet tilsluttet, når den transportable iltkoncentrator ikke er i brug. Batteriet tømmes, når det er tilsluttet den transportable iltkoncentrator, også selvom enheden er slukket. Tilslutning/placering af næsekateter FORSIGTIG For at sikre korrekt registrering af åndedræt og iltlevering anbefaler Invacare, at der bruges et kateter på 2,1 m (7 fod). Slangelængde under 7,6 m (25 fod) kan bruges med konstant flow. BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.2. BEMÆRK: Slangen/iltbrillen skal sluttes til den transportable iltkoncentrators iltudtag som vist nedenfor. BEMÆRK: Udskift næsekatetret regelmæssigt. Spørg din udstyrsforhandler eller lægen om, hvor ofte katetret skal udskiftes. BEMÆRK: DEL IKKE katetre med andre patienter. 1. Slut iltbrillen med næsestykke til den transportable iltkoncentrators udtag (DETALJE "A"). 2. Anbring katetret over dine ører og sæt grenene i næseborene som anvist af lægen eller producenten af næsekatetret (DETAIL B ). SNIT A SNIT B Udtag til ilt og HEPA-filter Næsekateter FIGUR 5.2 Tilslutning/placering af næsekateter Part No Invacare SOLO 2

Invacare Solo 2 Transportabel iltkoncentrator

Invacare Solo 2 Transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare Solo 2 Transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Invacare XPO 2 Bærbar koncentrator

Invacare XPO 2 Bærbar koncentrator Brugerhåndbog Invacare XPO 2 Bærbar koncentrator Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal du læse denne manual og du bør opbevare denne

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere