Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726"

Transkript

1 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks Aalborg CVR: (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 82, 9400 Nørresundby til salg. Salget vil ske ved offentligt budrunde med en mindstepris fastsat til kr Udbuddet sker på de vilkår, der fremgår af det følgende: Ejendommen Ejendomsnr Matr.nr. 39s Lindholm By, Lindholm, Beliggende Thistedvej 82, 9400 Nørresundby. Boligareal ifølge BBR-meddelsen er 130m2. Grundarealet udgør ifølge tingbogen 481m2, heraf udgør vejareal 0m2. Den offentlige ejendomsvurdering i 2014 er kr , heraf grundværdi Overtagelsesdag Overtagelsesdagen aftales mellem handlens parter, dog senest 4 uger efter kommunens accept af købstilbud. Ejendommens fysiske forhold Der henvises til BBR-meddelsen der er vedlagt som bilag 1. Sælger oplyser, - At der ikke Sælger bekendt fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, - At der Sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højest i kommunens ejertid, har været afhjulpet skader på grund af svampe- og/insektangreb, medmindre andet er oplyst i tilstandsrapporten. - At der Sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, - At al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Vedr. bygningens fysiske stand henvises i øvrigt til den udleverede tilstandsrapport (bilag 2) og til elinstallationsrapporten (bilag 3) 1

2 Forurening Områdeklassificering Grunden er beliggende i byzone og al jord indenfor byzone, betragtes som udgangspunkt som lettere forurenet efter jordforureningslovens 50a. Nærmere oplysninger om områdeklassificeringen for grunden og fremgangsmåden ved anmeldelse af jordflytning mv. kan indhentes hos Aalborg Kommunes Renovationsvæsen, se Øvrig forurening Sælger er i øvrigt ikke bekendt med grundens forureningstilstand. Sælger fralægger sig ethvert ansvar for, at der på grunden kan være lettere forurenet jord, jf. Jordforureningslovens 2, stk. 2 og bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Køber kan således ikke fremsætte krav i anledning af forekomster af lettere forurenet jord på grunden. Køber kan endvidere ikke fremsætte krav som følge af udgifter forbundet med anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytning fra grunden, jfr. bekendtgørelse nr af Vejadgang Ejendommen skal vejbetjenes fra Sydvestvej. Der udlægges privat fællesvej over grunden med en bredde på 4 meter som vist på kortet bilag 18. Vejudlægget skal tillige fungere som vejadgang for ejendommen matr.nr. 39r Lindholm By, Lindholm, beliggende Thistedvej 80, 9400 Nørresundby. Vejudlægget er endnu ikke udlagt i matriklen og en grusvej endnu ikke anlagt. Når dette er sket erstattes overkørslen/rampen til Thistedvej erstattes med kantsten. Køberen må ikke benytte overkørsel til Thistedvej med motorkøretøjer, når overkørslen/rampen til Thistedvej er erstattet med en kantsten. Sælger bekoster anlæggelsen af en grusvej indenfor vejudlægget. Tilbehør Ejendommen sælges som den er og forefindes med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg (fjernvarme/oliefyr), ledninger, installationer samt hegn og beplantning. Forbrugerbeskyttelse Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Fortrydelsesret Er ejendommen hovedsagelig bestemt til beboelse for køberen, gælder efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom en fortrydelsesret. Ifølge bekendtgørelse om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom m.v. skal oplysning om fortrydelsesret gives i et særskilt dokument med en bestemt tekst, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 1. Nævnte bilag 1 er vedlagt i kopi som bilag 9 til dette udbudsmateriale. 2

3 Køberen er oplyst om muligheden for at fortryde købet af ejendommen indenfor en frist af 6 hverdage fra aftalens indgåelse. Tilstands- og elinstallationsrapport samt ejerskifteforsikring Køber bekræfter ved afgivelse af tilbud (underskrivelse af tilbudsskema), at være gjort bekendt med, at handlen er omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., kapitel 1, Køber bekræfter ved afgivelse af tilbud (underskrivelse af tilbudsskema), at køber har modtaget kopi af: - Tilstandsrapport (H ) af 16. april Elinstallationsrapport (174900) af 5. maj Tilbud på ejerskifteforsikring af 8.maj 2015 fra Dansk Boligforsikring - Sælgers tilbud om betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikring Køber bekræfter ved afgivelse af tilbud (underskrivelse af tilbudsskema), - At være informeret om, at hvis køber inden afgivelse af købstilbud har modtaget forsikringstilbud på en ejerskifteforsikring, har køber mulighed for i forbindelse med handlen at tegne en ejerskifteforsikring. Denne forsikring kan efter købers frie valg enten tegnes i det forsikringsselskab, hvorfra det af kommunen fremlagte tilbud stammer eller i et andet forsikringsselskab. Uanset hvilket selskab køber vælger, skal forsikringen tegnes inden den frist, der fremgår af forsikringstilbuddet, og i alle tilfælde inden køber disponerer over ejendommen. Det er købers ansvar at påse, at der rettidigt er sket tegning af forsikringen, - At køber, hvis denne forud for afgivelse af købstilbud har modtaget forsikringstilbud på en ejerskifteforsikring, samtidigt har modtaget kommunens tilbud om at betale halvdelen af forsikringspræmien på den billigste forsikring ifølge forsikringstilbuddet i forsikringstilbuddet benævnt Basis Ejerskifteforsikring med en 5 års dækningsperiode. Køber bekræfter ved afgivelse af tilbud (underskrivelse af tilbudsskema), at være gjort bekendt med, - At køber ikke overfor kommunen vil kunne påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld, - At køber ikke overfor kommunen vil kunne påberåbe sig, at bygningens el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentlige forskrifter, - At køber ikke overfor kommunen kan påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapport, - At køber i øvrigt vil kunne rejse krav imod kommunen for de forhold som kommunen ikke frigøres for iht. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., kapitel 1, - At det ved kommunens accept af købstilbud er et vilkår i købsaftalen, at køber ikke kan påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelse eller fornyelse af henholdsvis tilstands- og elinstallationsrapport, - At køber i tilfælde af konstatering af fejl ved bygningerne, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten eller i elinstallationsrapporten, overfor den bygningssagkyndige eller autoriserede elinstallatørvirksomhed, som har udarbejdet elinstallationsrapporten kan fremsætte krav om skadeserstatning. Kravet skal være fremsat senest 5 år fra overtagelsesdagen, dog senest 6 år fra rapportens datering, Køber opfordres til at gøre sig yderligere bekendt med huseftersynsordningen via web-adressen: Energimærke Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Ejendommen er omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der henvises til ejendommens energimærke (Bilag 6) Energimærke nr

4 Overtagelse, aflevering og risikoovergang Kommunen afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kl på overtagelsesdagen, på hvilket tidspunkt forbrugsmålere aflæses. Kommunen afleverer samtidigt samtlige nøgler til ejendommen. Køber overtager risikoen for ejendommen på overtagelsesdagen. Hvis ejendommens bygninger er fuldog nyværdiforsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved accept af købstilbud. Evt. udgift til selvrisiko i forbindelse med udbetaling af erstatning i forbindelse med brandskade afholdes af Kommunen. Køber er da berettiget til erstatningen fra forsikringsselskabet efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Kommunen vedligeholder ejendommen forsvarligt indtil overtagelsesdagen. Sælger sender kopi af aflæsningsskema eller anden oplysning om aflæsning til den, der udarbejder refusionsopgørelse. Sælger meddeler ejerskifte og måleraflæsning til de respektive forsyningsselskaber. Køber indtræder fra overtagelsesdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Servitutter Ejendommen sælges med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Der henvises til den elektroniske tingbogsudskrift dateret 2. juni 2015 som vedlagt som bilag 11 samt til de tinglyste servitutter på ejendommen, der er vedlagt som bilag Servitut med 6. prioritet jf. tingbogen, som er tidligere lokalplan , vedlægges ikke, idet ejendommen i dag er omfattet af lokalplan , der ophæver tidligere lokalplan indenfor det område lokalplan regulerer. Mindstepris Mindsteprisen for ejendommen er fastsat til kr. Salg Således sælges ejendommen: Ejendommen sælges kontant til overtagelse efter nærmere aftale. Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Købere kan således ikke forvente at kunne afgive bud mere end én gang. Købstilbuddet skal afgives skriftligt på tilbudsskemaet, der vedlagt som bilag 17. Købstilbud skal angive et fast beløb. Der kan således ikke afgives bud med variable beløb som eksempelvis højeste bud + x kr.. Hvis to eller flere tilbudsgivere har afgivet lige høje bud på ejendommen, vil kommunen søge at indhente 4

5 overbud. Hvor et højeste bud ikke kan fremkaldes ved at indhente overbud, kan kommunen foretage lodtrækning mellem de bydende eller vælge frit mellem tilbuddene. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til: By- og landskabsforvaltningen Juridisk Afdeling Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Bankgaranti Køberen skal senest 10 dage efter, at købstilbuddet er accepteret stille en bankgaranti (anfordringsgaranti) på hele købesummen som sikkerhed for betalingen. Købesummens betaling Købesummen betales kontant ved endeligt skødes underskrift, dog senest pr. overtagelsesdagen. Købesummen forrentes fra forfaldstidspunktet og indtil betaling sker med sædvanlig morarentesats, for tiden 8,20 % p.a. Handelsomkostninger Afgift i forbindelse med skødets tinglysning deles mellem køberen og Sælger med halvdelen til hver part. Sælger udfærdiger skødet uden udgift for køberen. Køber afholder udgifter til egen advokat. Købstilbud Tilbudsskemaet skal sendes til: By- og Landskabsforvaltningen Juridisk Afdeling Stigsborg Brygge Nørresundby Tilbudsskemaet kan også sendes på mail til: Øvrige oplysninger Der tages forbehold for ændringer af de beskrevne forhold. Kloakering: Ejendommen er i dag fælleskloakeret, hvilket vil sige, at regnvand og spildevand bliver ført i samme kloakledning. 5

6 Det er i spildevandsplanen vedtaget, at det område, hvor ejendommen er beliggende skal seperatkloakeres inden d. 31. december Ved en seperatkloakering skal der etableres et tostrenget system, så regnvand og spildevand bliver ført i hver sin separate ledning. Ejeren af ejendommen skal bekoste, at en autoriseret kloakmester ændrer kloakker inden på grunden. Der henvises til vedlagt oplysningsbrochure Seperatkloakering på din vej 2013 (bilag 10) Bilag Bilag 1 BBR-meddelsen Bilag 2 Tilstandsrapport (H ) af 16. april Bilag 3 Elinstallationsrapport (174900) af 5. maj 2015 Bilag 4 Bilag 5 Ejendomsskattebillet Lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Bilag 6 Energimærke nr Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Tilbud på ejerskifteforsikring af 8.maj 2015 fra Dansk Boligforsikring Tilbud om betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikring Oplysning om fortrydelsesret Bilag 10 Oplysningsbrochure Separatkloakering på din vej 2013 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Tingbogsattest Servitut 1. prioritet jf. tingbogen, dokument om rette skel Servitut 2. prioritet jf. tingbogen, adgangsforhold, overkørsel Servitut 3. prioritet jf. tingbogen, deklaration om byggelinjer Servitut 4. prioritet jf. tingbogen, fjernvarme/anlæg mv. Servitut 5. prioritet jf. tingbogen, højdebegrænsning mv. Tilbudsskema Rids med angivelse af nyt vejudlæg Bilag 19 Mycometertest se tilstandsrapporten side 14 pkt

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere