[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, dr.jur. Jens Fejø Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Folketingets Ombudsmand sendte den 28. november 2003 Energiklagenævnet en klage fra [...] over Energitilsynets brev af 10. november I brevet havde Energitilsynet afvist at tage stilling til en række spørgsmål om tarifindregning af udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme i perioden 1997 til Den påklagede afgørelse Energitilsynet skrev den 10. november 2003 således til klageren: I brev af 4. november 2003 har De anmodet Energitilsynet om at undersøge og tage stilling til en række spørgsmål om indregning af udgifter til repræsentation. Spørgsmålene drejer sig om perioden Efter bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20 kan kollektive varmeforsyningsanlæg mv. indregne de i bestemmelsen opregnede omkostninger. Det er ikke i den forbindelse Energitilsynets opgave at gå ind i en bilagsrevision og vurdere enkeltposter til fx repræsentation. Denne opgave hører under varmeforsyningsanlæggets revision og for private anlæg den demokratiske kontrol i forbindelse med forsyningens generalforsamling. Afsløres der efterfølgende ulovligheder, må spørgsmålet løses på generalforsamlingen. Hvis dette ikke er muligt ved anmeldelse til politimæssig behandling eller afgørelse for domstolene.

2 Energitilsynets afgørelser er principielt fremadrettede og har alene virkning for fremtiden. Et eventuelt tilbagebetalt beløb skal indgå, som modregning i de indregningsberettigede omkostninger i det år, det bliver indbetalt. Klagen fra [...] Af [...] brev af 25. november 2003, som Folketingets Ombudsmand den 28. november 2003 oversendte til Energiklagenævnet, fremgår bl.a.: Undertegnede har gennem de to sidste år prøvet at kortlægge bestyrelsen for I/S Middelfart fjernvarmes forbrug med hensyn til drikkevarer, mad, rejser samt andre repræsentative udgifter. Derudover har jeg interesseret mig for to restauranters aftaler omkring betaling af tilslutningsbidraget. I den forbindelse anmodede jeg Energitilsynet vurdere, om aftalerne vedrørende restauranternes betaling af tilslutningsbidraget og bestyrelsens forbrug på specifikke udgiftskonti kunne være i strid med varmeforsyningsloven. Tilsynet konkluderede, at såfremt der var indgået aftale om, at et tilslutningsbidrag helt eller delvis for en restaurant kunne erlægges i form af restaurationsbesøg var dette ikke foreneligt med varmeforsyningsloven. Yderligere kunne det ikke udelukkes, at en del af bl.a. repræsentationsudgifterne overstiger, hvad der med rimelighed kan anses for indregningsberettigede omkostninger. Side 2 af 12 Som følge af den turbulens sagen havde forårsaget besluttede fjernvarmebestyrelsen, at lade revisionsfirmaet Deloitte & Touche udarbejde en rapport med henblik på yderligere at få belyst de regnskabsmæssige forhold. Deloitte & Touche udtaler "... at der i den gennemgående periode har været afholdt betydelige omkostninger til restaurationsbesøg, vin, og spiritus etc. uden at baggrunden for afholdelsen er dokumenteret i bilagsmaterialet. Hvad angår det samlede bilagsmateriale fremgår det af rapporten, at materialet vedrørende disse omkostninger er mangelfuldt, idet bl.a. underbilag, der specifikt skulle angive, hvad omkostningerne reelt har omfattet, i flere tilfælde ikke eksisterer." Samlet set vurderer Deloitte & Touche: at der på de undersøgte konti er afholdt så betydelige udgifter til møder og repræsentative formål, at alene omfanget indikerer, at en direkte sammenhæng til værkets formål næppe kan begrundes. På den baggrund anmodede undertegnede Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer vurdere, om fjernvarmeværkets eksterne revisor havde handlet i strid med de almengældende regler for god revisionsskik. Disciplinærnævnet fandt det godtgjort, at revisoren havde tilsidesat sine pligter ved bl.a. at have handlet i strid med såvel bogføringsloven som skattekontrolloven, hvorfor han tildeles en advarsel jf. lov om statsautoriserede revisorer. Undertegnede fandt det herefter relevant, at indbringe sager for Energitilsynet for derigennem [at] få afklaret, hvilke udgifter der

3 efter tilsynets opfattelse ikke var indregningsberettigede [idet] tilsynet tidligere i samme sag havde tilkendegivet, at der kunne være udgifter som ikke var indregningsberettigede. Energitilsynet gør imidlertid gældende [ ] at det ikke er tilsynets opgave, at gå ind i en bilagsrevision og vurdere enkeltposter til fx repræsentation. Derudover er tilsynet af den opfattelse, at afsløres der ulovligheder må spørgsmålet løses på generalforsamlingen eller ved privat søgsmål. Endvidere oplyser tilsynet, at dets afgørelser principielt kun er fremadrettede og alene har virkning for fremtiden. Imidlertid fremgår det af Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver kapitel 2 6 at Energitilsynet kan indhente oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af dets opgaver herunder regnskaber, regnskabsmateriale. Et materiale som efter undertegnedes opfattelse må være bagudrettet. På baggrund af ovenstående skal undertegnede hermed anmode Folketingets Ombudsmand om at undersøge og vurdere følgende spørgsmål: Side 3 af 12 Er det i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven og/eller Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver, når Energitilsynet nægter at behandle min henvendelse af 3. nov med begrundelsen:... Dets afgørelser er principielt fremadrettede og alene har virkning for fremtiden? Er det i overensstemmelse med forvaltningsloven når Energitilsynet ikke vedlægger klagevejledning i forbindelse med afslaget? Energitilsynets bemærkninger til klagen Tilsynet fremkom den 16. december 2003 med følgende bemærkninger til klagen: Tilsynet finder [ ], at der ikke er tale om en afgørelse efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven og har derfor ikke givet klagevejledning, jf. lovens 26, stk. 1. Der er efter tilsynets opfattelse alene tale om en orientering om Energitilsynets kompetence i forhold til de spørgsmål om indregning af repræsentationsomkostninger mv., som klageren rejser. Efter bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20 kan kollektive varmeforsyningsanlæg mv. indregne de i bestemmelsen opregnede omkostninger. Kontrollen af prisberegningen baseres på forsyningsanlæggenes budgetter og reviderede regnskaber. Energitilsynet finder ikke at kunne gå ind en bilagsrevision og vurdere enkeltposter til fx repræsentation. Denne opgave hører under varmeforsyningsanlæggenes revision og for private anlæg den demokratiske kontrol i forbindelse med forsyningens generalforsamling. Energitilsynet har derfor henvist klageren til at søge de rejste problemer løst på generalforsamlingen, eller hvis dette ikke er muligt ved anmeldelse til politiet eller afgørelse ved domstolene.

4 Energitilsynet har desuden henvist til, at tilsynets afgørelser principielt er fremadrettede og alene har virkning for fremtiden. Til orientering vedlægges kopi af notat af 27. september 2002 fra Kammeradvokaten om Energitilsynets kompetence i relation til at udstede pålæg om tilbagebetaling. Med henvisning til principperne i Energiklagenævnets afgørelse af 3. oktober 2001, anmodede Energiklagenævnet derpå Energitilsynet om at uddybe spørgsmålet om, hvorvidt brevet af 10. november 2003 kunne anses for en afgørelse, samt om afgørelsen måtte opfattes som udtryk for en ændret praksis med hensyn til vurdering af enkeltposter eller med hensyn til, om tilsynets afgørelser principielt er fremadrettede. Tilsynet svarede herpå den 17. februar 2004: Efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1, kan de kollektive varmeforsyningsanlæg mv. indregne nødvendige udgifter til en række nærmere opregnede omkostningsarter. Side 4 af 12 I den sag, som Energiklagenævnet henviser til, om et forsyningsselskabs udgifter til en række heltidsulykkesforsikringer for ansatte og bestyrelsesmedlemmer vurderede Energitilsynet om disse udgifter var nødvendige efter lovens bestemmelser. Tilsynet fandt, at udgifterne til personalets forsikringer var et led i overenskomstaftaler med personalet. Dette førte til, at udgifterne blev anset for at være en del af administrations- og lønomkostningerne og dermed en nødvendig omkostning i lovens forstand. Tilsynet anså desuden en kollektiv forsikring til bestyrelses- og direktionsmedlemmer som en naturlig del af driften af det pågældende selskab og dermed også som en nødvendig omkostning i lovens forstand. Energitilsynet vurderede således spørgsmålet, om ulykkesforsikring som omkostningsart kunne anses for at være en nødvendig omkostning efter varmeforsyningsloven. Tilsynet vurderede ikke, om omkostningen kunne reduceres ved en mindre forsikringssum eller ved at tegne forsikringerne i et billigere forsikringsselskab eller lignende. Tilsynet foretager heller ikke for andre omkostningsarter en vurdering af den konkrete enkeltposts størrelse, fx om nødvendige udgifter til driftsbiler kan reduceres ved køb af et billigere bilmærke end det valgte eller af Energitilsynet mindre teknisk ekstraudstyr til bilen. Der foreligger ikke nogen praksis eller noget andet grundlag, som en sådan vurdering i tilsynet af enkeltposteringer ville kunne hvile på. Denne vurdering af størrelsen af enkeltposter må derfor foretages af varmeforsyningens revision og ved den politiske kontrol af de kommunale værker og for private værker af den demokratiske kontrol i forbindelse med varmeforsyningens generalforsamling.

5 Der er ikke tale om, at Energitilsynet har ændret praksis med hensyn til vurdering af enkeltposter. Energitilsynet har herudover henvist til, at tilsynets afgørelser principielt er fremadrettede og alene har virkning for fremtiden. [ ] Der er heller ikke her tale om nogen ændring af praksis. [ ] [...] anmoder bl.a. Energitilsynet om at vurdere køb af øl og spiritus, køb af varer i Kvickly og restaurationsbesøg i perioden Tilsynet finder, at udgifter til repræsentation må anses som en naturlig del af administrationsudgifterne ved drift af en varmeforsyningsvirksomhed og derfor nødvendige omkostninger i lovens forstand. Tilsynet har derimod intet grundlag for at vurdere, i hvilket omfang repræsentationen sker ved køb af spiritus, restaurationsbesøg eller lignende. I et privat varmeværk kan denne kontrol ske ved værkets revision eller ved generalforsamlingen, hvor det er muligt at fastlægge rammer for omfanget af repræsentationen. Side 5 af 12 Energitilsynets besvarelser har været i høring hos [...] og I/S Middelfart Fjernvarme. Energiklagenævnet har imidlertid ingen svar modtaget. Supplerende sagsfremstilling Af den afgørelse, som Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer traf den 29. august 2003 vedrørende revisor for I/S Middelfart Fjernvarme (disciplinærnævnets sag nr. S-29/2002), fremgår: Det påhviler ikke revisor at sikre, at bestyrelsen i et selskab løbende gøres bekendt med de udgifter, som selskabet afholder eller har afholdt, eller at påse budgetoverskridelser, således at han skriftligt skal gøre bestyrelsen opmærksom herpå. Det påhviler derimod revisor som led i god revisorskik at vurdere, om der er væsentlige svagheder og mangler i selskabets forretningsgange og interne kontroller. Revisors eventuelle bemærkninger hertil bør indføres i revisionsprotokollen. [Revisor] har på mødet for disciplinærnævnet bl.a. udtalt, at bilagsmaterialet i [selskabet] som skulle dokumentere de samlede omkostninger til repræsentation, møder og rejser, også for 2000 var mangelfuldt, idet bl.a. de underbilag, der specifikt skulle angive, hvad omkostningerne havde omfattet, i flere tilfælde manglede. Dette var i strid med såvel skattekontrolloven som bogføringsloven. En bemærkning derom burde derfor have været indført i revisionsprotokollen for det pågældende år. [Revisor] findes herefter for så vidt at have tilsidesat sine pligter som statsautoriseret revisor og tildeles derfor i medfør af 18 a, stk. 1, i lov om statsautoriserede revisorer en advarsel. I brev af 3. november 2003 til Energitilsynet havde klageren bl.a. anført: Det fremgår af tilsynets skrivelse 25. november 2002: "... såfremt den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesformand har indgået aftale om, at et tilslutningsbidrag for en restaurant

6 helt eller delvis kunne erlægges i form af betaling for restaurationsbesøg for bestyrelsen, er dette ikke forenelig med varmeforsyningslovens bestemmelser især reglerne i 20 og i 23b. [ ] Såfremt det ved en revision af Middelfarts Fjernvarmes regnskaber godtgøres, at to gange 35,000 kr for bespisning af bestyrelsen på de to restauranter (Fænøsund og Kobbergryden) er indregnet i varmeværkets priser kan det ikke udelukkes, at en del af dette beløb overstiger, hvad der med rimelighed kan anses for indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk.1." Det kan i den forbindelse oplyses, at varmeværkets forhenværende interne revisor nuværende formand [A] overfor undertegnede har bekræftet, at alle udgifter - såvel restaurations besøgene som købet af vin og spiritus etc. - på trods af det mangelfulde bilagsmateriale ultimativt er indregnet i fjernvarmeprisen. På bestyrelsens foranledning udarbejdede revisionsfirmaet Deloitte & Touche en rapport omkring regnskabsforholdene i I/S Middelfart Fjernvarme. Det konstateres i rapporten, at der i den gennemgåede periode har været afholdt betydeligere omkostninger til restaurationsbesøg, vin og spiritus etc. uden at baggrunden for afholdelsen er dokumenteret i bilagsmaterialet. Yderligere fremgår det, at bilagsmaterialet vedrørende disse omkostninger er mangelfuldt, idet bl.a. underbilag der specifikt skulle angive, hvad omkostningerne reelt har omfattet, i flere tilfælde ikke eksisterer. Side 6 af 12 Samlet set vurderer Deloitte & Touche: at der på de undersøgte konti er afholdt så betydeligere udgifter til møder og repræsentative formål, at alene omfanget indikerer, at en direkte sammenhæng til værkets formål samlet set næppe kan begrundes. På baggrund af rapporten fra Deloitte & Touche anmodede undertegnede Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer vurdere, om fjernvarmeselskabets eksterne revisor statsautoriseret revisor [B] opfyldte de almengældende regler for god revisionsskik. Den 12. august 2003 blev der afholdt møde i Disciplinærnævnet hvor både undertegnede og [B] samt dennes advokat var til stede. [B] oplyste på mødet bl.a., at kvaliteten af Middelfart Fjernvarmeselskabs bilag for udgifter til repræsentation, møder og rejser ikke var god. Der manglede bl.a. underbilag med angivelse af, hvad omkostningerne havde omfattet. Det var imidlertid ikke nyt for bestyrelsen og de interne revisorer. Det var derimod hans opfattelse, at både bestyrelsen samt de interne revisorer i årevis havde accepteret denne praksis. Disciplinærnævnet fandt det herefter godtgjort, at [B] havde tilsidesat sine pligter ved bl.a. at have handlet i strid med såvel bogføringsloven som skattekontrolloven, hvorfor han tildeles en advarsel jf. lov om statsautoriserede revisorer. På baggrund af ovenstående skal undertegnede hermed anmode tilsynet om at undersøge og tage stilling til følgende spørgsmål: Hvor stor en andel af udgifterne der vedrører køb af øl og spiritus [ ] køb af varer hos Kvickly og slagter Møller [ og] bestyrelsens

7 og direktørens restaurantbesøg i regnskabsårene anser tilsynet for ikke indregningsberettigede omkostninger jf. varmeforsyningsloven? Hvilke rejser anser tilsynet i regnskabsårene for ikke indregningsberettigede omkostninger jf. varmeforsyningsloven? Anser tilsynet bogførte udgifter hvortil der mangler dokumentation (bilag/underbilag) og derfor angiveligt i strid med såvel skattekontrolloven som bogføringsloven - som indregningsberettigede omkostninger jf. varmeforsyningsloven? I forbindelse med nævnets afgørelse vedr. betalingen af tilslutningsbidraget for restauranterne Fænøsund og Kobbergryden bedes det oplyst, hvilke foranstaltninger tilsynet i den anledning har foretaget sig overfor I/S Middelfart Fjernvarme. Det er oplyst, at Middelfart Fjernvarme I/S gennem ændring af selskabets vedtægter den 26. april 2004 blev omdannet til Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Kredsen af de omtrent 4000 forbrugere, der var interessenter i det tidligere selskab, er identisk med kredsen af andelshavere i det nuværende andelsselskab. Side 7 af 12 Middelfart Kommune er ikke selskabsdeltager, men har to repræsentanter i den 7 personer store bestyrelse for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Den tidligere direktør og tidligere bestyrelsesformand i Middelfart Fjernvarme I/S blev ved den dom, som Retten i Middelfart afsagde den 26. april 2004, straffet for mandatsvig ved, i forening og efter aftale, at have ladet private udgifter på i alt kr. vedrørende en rejse til et fjernvarmesymposium på Island i 2000 betale af selskabet, som derved led et tilsvarende formuetab. Af Rettens bemærkninger fremgår bl.a.: Det er påberåbt af de tiltalte, at der ikke er rejst indsigelse mod rejsen fra den statsautoriserede revisor, og de generalforsamlingsvalgte revisorers side, men dette efterfølgende forhold findes uden betydning, da den kriminelle handling var fuldbyrdet forinden. De tiltalte findes ved deres adfærd, dels for tiltalte [C s] vedkommende at have skjult for omverdenen, at de ikke deltog i symposiet, men i stedet holdt ferie med ægtefæller, og dels for tiltalte [D s] vedkommende at have fortiet det, at de har udnyttet deres dispositionsadgang til at skaffe sig uberettiget vinding [ ]. Under hensyn til [ ] at pengene er tilbagebetalt [ ] kan straffene gøres betingede [ ]. Det er oplyst, at Rettens dom blev anket, men at anke senere frafaldtes.

8 Praksis i det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg I 1996 tog Gas- og Varmeprisudvalget stilling til en klage over rejseaktivitet i forbindelse med opførelse af Silkeborg Kraftvarmeværk, hvis ejerandele dengang var ligeligt delt mellem Silkeborg Kommune og I/S Midtkraft. Det fremgår af Energiprisorientering afgørelser for 1996, at kraftvarmeværkets bestyrelse havde deltaget i rejser til Aalborg, Oslo og Gent, hvis samlede pris var kr , hvoraf bestyrelsens andel var kr Derudover havde 3 bestyrelsesmedlemmer deltaget i en 7-mandsrejse til USA, hvis samlede omkostninger androg kr kr. Af udvalgets afgørelse fremgår bl.a.: Med hensyn til spørgsmålet om udgifterne til rejserne kunne anses for en indregningsberettiget omkostning måtte det efter udvalgets opfattelse være afgørende, om der kunne anføres en elteknisk begrundelse for rejseaktiviteten. Side 8 af 12 [ ] Studieturen til USA måtte anses for at ligge indenfor, hvad der kunne forsvares med henblik på indhentning af oplysninger inden der blev truffet afgørelse om en ordre af denne størrelse. Det samme måtte gælde for turen til Gent, der havde til formål, at skaffe oplysninger om, hvorledes turbinerne fungerede i daglig drift. Med hensyn til turen i forbindelse med kontraktens underskrivelse måtte denne anses for at være et naturligt led i afslutningen af en ordre af denne størrelse. Udvalget lagde vægt på, at der efter det oplyste ikke havde deltaget personer i turene, der ikke kunne antages at have et fagligt udbytte heraf til gavn for selskabet. Deltagelsen af ansatte fra Silkeborg Kommune måtte anses for at være i naturlig sammenhæng med, at kommunen ejer halvdelen af kraftvarmeværket. På denne baggrund fandt udvalget, at Silkeborg Kraftvarmeværks udgifter til rejseaktiviteterne måtte anses for en indregningsberettiget omkostning i henhold til elforsyningslovens 9, stk. 1. Energiklagenævnets praksis I en afgørelse af 3. oktober 2001 (j.nr ) fandt nævnet i en sag om et energiselskabs tegning af forsikringer: Beslutningen om tegning af forsikringer for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er truffet af KOE's direktion, som efter selskabets forretningsorden drager omsorg for, at selskabet er forsvarligt forsikret. Bestyrelsen har 20. september 2000 taget direktionens oversigt og orientering herom til efterretning. Energiklagenævnet finder efter det foreliggende ikke grundlag for at tilsidesætte Energitilsynets afgørelse, hvorefter de omhandlede forsikringer anses for nødvendige udgifter/omkostninger, jf. varmeforsyningsloven 20, stk. 1 og elforsyningsloven 69, stk. 1.

9 I en afgørelse af 16. juni 2004 (j.nr ) bemærkede nævnet om afgørelsesbegrebet: Den påklagede afgørelse [ ] Energistyrelsen skal på denne baggrund meddele, at Energistyrelsen ikke har fundet, at Energistyrelsen har hjemmel til at behandle de af Dem stillede spørgsmål. Energistyrelsen skal derfor afvise at behandle Deres klage. [ ] Energiklagenævnets bemærkninger Indledende bemærkes, at Energistyrelsens afgørelse af 1. juli 2002 ikke kan betegnes som en afvisning i forvaltningsrettens forstand, idet Energistyrelsen traf realitetsafgørelse om sin egen kompetence. Energistyrelsen burde derfor ikke have meddelt [klageren], at henvendelsen fra ham blev afvist, men i stedet blot, at Energistyrelsen afslog at give ham medhold, eftersom styrelsen ikke fandt, at det havde hjemmel til gribe ind over for transformerforeningen. Side 9 af 12 Nævnet finder dog, at denne mangel ved afgørelsen ikke er tilstrækkelig væsentlig til at medføre hjemvisning til Energistyrelsen. [ ] Retsgrundlaget I varmeforsyningslovens 20, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 20. juli 2000 om varmeforsyning, bestemmes: Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 20 a, stk. 7, og 20 b. Fra aktieselskabsloven citeres 54, stk. 1 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2004 om aktieselskaber: 54. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. [ ] Stk. 2. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.

10 Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition. Stk. 3. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. Energiklagenævnets bemærkninger Indledende bemærkes, at det fremgår af Energitilsynets brev af 10. november 2003, at tilsynet under henvisning til, at vurdering af enkeltposter og bilag hører under varmeforsyningsanlæggets revision og for private anlægs vedkommende den demokratiske kontrol i forbindelse med forsyningens generalforsamling traf realitetsafgørelse om sin egen kompetence. Side 10 af 12 Brevet af 10. november 2003 må derfor anses som en afgørelse i forvaltningsrettens forstand. Eftersom afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, burde Energitilsynet have givet [...] klagevejledning. Angående sagens realitet bemærker Energiklagenævnet: I henhold til varmeforsyningsloven kan der indregnes en række nærmere bestemte omkostninger i de priser, som forbrugerne skal betale, mens omkostninger, der ikke kan indregnes efter varmeforsyningsloven, må afholdes af varmeforsyningsselskabets egenkapital. Der er derfor principielt set intet til hinder for, at et privat varmeforsyningsselskab afholder ikke indberegningsberettigede udgifter. Disse kan blot ikke indregnes i priserne. Efter varmeforsyningslovens 20 kan varmeforsyningsanlægget indregne nødvendige udgifter til bl.a. driftsomkostninger og administration. Efter Energitilsynets og Energiklagenævnets opfattelse kan driftsomkostninger indbefatte omkostninger ved repræsentation. Som det fremgår af den citerede praksis

11 er det afgørende, om der kan anføres en el- eller varmeteknisk (el- eller varmeforsyningsrelevant) begrundelse for repræsentationen. Nævnet er enig med Energitilsynet i, at i et privat varmeværk henhører denne kontrol i første række under varmeforsyningsanlæggets revision, og den demokratiske kontrol i forbindelse med selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen giver mulighed for dels at fastlægge rammerne for omfanget af repræsentationen, dels at træffe beslutning om regnskabets godkendelse, meddelelse af decharge eller om at gøre ansvar gældende mod ledelse og revisor. Nævnet tilslutter sig, at Energitilsynet hverken har pligt til efter krav fra en klager at gå ind i en bilagsrevision, eller at vurdere enkeltposter til eksempelvis repræsentation. Dette er normalt varmeværkets revisors opgave. Nævnet tilføjer dog, at tilsynet har kompetence til at forhindre, at helt eksorbitante poster som klart ligger uden for den skønsramme, der tilkommer selskabets organer indregnes som nødvendige omkostninger. Hjemmelsgrundlaget herfor er varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Side 11 af 12 I den foreliggende sag konstaterer nævnet, at sagens realitet er afgjort dels i Disciplinærnævnets kendelse af 29. august 2003 for så vidt angår revisor, dels i Middelfart Rets dom af 26. april 2004 for så vidt angår ledelsen. De forhold, som der er fastlagt, kan ikke rejses igen for Energitilsynet eller Energiklagenævnet. Hvad angår opfølgning af disse afgørelser, finder nævnet, at Energitilsynet med rette har afholdt sig fra at gå ind herpå. Denne opfølgning er både en ret og en pligt for den ny ledelse, den ny revision og generalforsamlingen i fjernvarmeværket, jf. den grundsætning som bl.a. er udtrykt i aktieselskabslovens 54, stk. 1 og 3. Klager har ikke gjort det sandsynligt, at selskabsorganerne ikke vil udføre denne opgave, eller at selskabsorganerne herved har truffet eller vil træffe beslutninger, der ligger uden for det skøn, der tilkommer dem efter selskabsretten og varmeforsyningsloven. Den omstændighed, at varmeværkets priser skal anmeldes efter varmeforsyningslovens 21, gør ingen ændring i resultatet.

12 Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 10. november 2003 stadfæstes. Afgørelsen er truffet efter 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 om varmeforsyning med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde. Afgørelsen er sendt til [...], Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Energitilsynet. Afgørelsen er endvidere sendt til Folketingets Ombudsmand til orientering. P. N. V. Side 12 af 12 Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Thomas Andersen Thrane Fuldmægtig

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning

Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning (Varmeforsyning) Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning af vaskehal Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse (Elforsyning) NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D.

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere