[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, dr.jur. Jens Fejø Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Folketingets Ombudsmand sendte den 28. november 2003 Energiklagenævnet en klage fra [...] over Energitilsynets brev af 10. november I brevet havde Energitilsynet afvist at tage stilling til en række spørgsmål om tarifindregning af udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme i perioden 1997 til Den påklagede afgørelse Energitilsynet skrev den 10. november 2003 således til klageren: I brev af 4. november 2003 har De anmodet Energitilsynet om at undersøge og tage stilling til en række spørgsmål om indregning af udgifter til repræsentation. Spørgsmålene drejer sig om perioden Efter bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20 kan kollektive varmeforsyningsanlæg mv. indregne de i bestemmelsen opregnede omkostninger. Det er ikke i den forbindelse Energitilsynets opgave at gå ind i en bilagsrevision og vurdere enkeltposter til fx repræsentation. Denne opgave hører under varmeforsyningsanlæggets revision og for private anlæg den demokratiske kontrol i forbindelse med forsyningens generalforsamling. Afsløres der efterfølgende ulovligheder, må spørgsmålet løses på generalforsamlingen. Hvis dette ikke er muligt ved anmeldelse til politimæssig behandling eller afgørelse for domstolene.

2 Energitilsynets afgørelser er principielt fremadrettede og har alene virkning for fremtiden. Et eventuelt tilbagebetalt beløb skal indgå, som modregning i de indregningsberettigede omkostninger i det år, det bliver indbetalt. Klagen fra [...] Af [...] brev af 25. november 2003, som Folketingets Ombudsmand den 28. november 2003 oversendte til Energiklagenævnet, fremgår bl.a.: Undertegnede har gennem de to sidste år prøvet at kortlægge bestyrelsen for I/S Middelfart fjernvarmes forbrug med hensyn til drikkevarer, mad, rejser samt andre repræsentative udgifter. Derudover har jeg interesseret mig for to restauranters aftaler omkring betaling af tilslutningsbidraget. I den forbindelse anmodede jeg Energitilsynet vurdere, om aftalerne vedrørende restauranternes betaling af tilslutningsbidraget og bestyrelsens forbrug på specifikke udgiftskonti kunne være i strid med varmeforsyningsloven. Tilsynet konkluderede, at såfremt der var indgået aftale om, at et tilslutningsbidrag helt eller delvis for en restaurant kunne erlægges i form af restaurationsbesøg var dette ikke foreneligt med varmeforsyningsloven. Yderligere kunne det ikke udelukkes, at en del af bl.a. repræsentationsudgifterne overstiger, hvad der med rimelighed kan anses for indregningsberettigede omkostninger. Side 2 af 12 Som følge af den turbulens sagen havde forårsaget besluttede fjernvarmebestyrelsen, at lade revisionsfirmaet Deloitte & Touche udarbejde en rapport med henblik på yderligere at få belyst de regnskabsmæssige forhold. Deloitte & Touche udtaler "... at der i den gennemgående periode har været afholdt betydelige omkostninger til restaurationsbesøg, vin, og spiritus etc. uden at baggrunden for afholdelsen er dokumenteret i bilagsmaterialet. Hvad angår det samlede bilagsmateriale fremgår det af rapporten, at materialet vedrørende disse omkostninger er mangelfuldt, idet bl.a. underbilag, der specifikt skulle angive, hvad omkostningerne reelt har omfattet, i flere tilfælde ikke eksisterer." Samlet set vurderer Deloitte & Touche: at der på de undersøgte konti er afholdt så betydelige udgifter til møder og repræsentative formål, at alene omfanget indikerer, at en direkte sammenhæng til værkets formål næppe kan begrundes. På den baggrund anmodede undertegnede Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer vurdere, om fjernvarmeværkets eksterne revisor havde handlet i strid med de almengældende regler for god revisionsskik. Disciplinærnævnet fandt det godtgjort, at revisoren havde tilsidesat sine pligter ved bl.a. at have handlet i strid med såvel bogføringsloven som skattekontrolloven, hvorfor han tildeles en advarsel jf. lov om statsautoriserede revisorer. Undertegnede fandt det herefter relevant, at indbringe sager for Energitilsynet for derigennem [at] få afklaret, hvilke udgifter der

3 efter tilsynets opfattelse ikke var indregningsberettigede [idet] tilsynet tidligere i samme sag havde tilkendegivet, at der kunne være udgifter som ikke var indregningsberettigede. Energitilsynet gør imidlertid gældende [ ] at det ikke er tilsynets opgave, at gå ind i en bilagsrevision og vurdere enkeltposter til fx repræsentation. Derudover er tilsynet af den opfattelse, at afsløres der ulovligheder må spørgsmålet løses på generalforsamlingen eller ved privat søgsmål. Endvidere oplyser tilsynet, at dets afgørelser principielt kun er fremadrettede og alene har virkning for fremtiden. Imidlertid fremgår det af Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver kapitel 2 6 at Energitilsynet kan indhente oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af dets opgaver herunder regnskaber, regnskabsmateriale. Et materiale som efter undertegnedes opfattelse må være bagudrettet. På baggrund af ovenstående skal undertegnede hermed anmode Folketingets Ombudsmand om at undersøge og vurdere følgende spørgsmål: Side 3 af 12 Er det i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven og/eller Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver, når Energitilsynet nægter at behandle min henvendelse af 3. nov med begrundelsen:... Dets afgørelser er principielt fremadrettede og alene har virkning for fremtiden? Er det i overensstemmelse med forvaltningsloven når Energitilsynet ikke vedlægger klagevejledning i forbindelse med afslaget? Energitilsynets bemærkninger til klagen Tilsynet fremkom den 16. december 2003 med følgende bemærkninger til klagen: Tilsynet finder [ ], at der ikke er tale om en afgørelse efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven og har derfor ikke givet klagevejledning, jf. lovens 26, stk. 1. Der er efter tilsynets opfattelse alene tale om en orientering om Energitilsynets kompetence i forhold til de spørgsmål om indregning af repræsentationsomkostninger mv., som klageren rejser. Efter bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20 kan kollektive varmeforsyningsanlæg mv. indregne de i bestemmelsen opregnede omkostninger. Kontrollen af prisberegningen baseres på forsyningsanlæggenes budgetter og reviderede regnskaber. Energitilsynet finder ikke at kunne gå ind en bilagsrevision og vurdere enkeltposter til fx repræsentation. Denne opgave hører under varmeforsyningsanlæggenes revision og for private anlæg den demokratiske kontrol i forbindelse med forsyningens generalforsamling. Energitilsynet har derfor henvist klageren til at søge de rejste problemer løst på generalforsamlingen, eller hvis dette ikke er muligt ved anmeldelse til politiet eller afgørelse ved domstolene.

4 Energitilsynet har desuden henvist til, at tilsynets afgørelser principielt er fremadrettede og alene har virkning for fremtiden. Til orientering vedlægges kopi af notat af 27. september 2002 fra Kammeradvokaten om Energitilsynets kompetence i relation til at udstede pålæg om tilbagebetaling. Med henvisning til principperne i Energiklagenævnets afgørelse af 3. oktober 2001, anmodede Energiklagenævnet derpå Energitilsynet om at uddybe spørgsmålet om, hvorvidt brevet af 10. november 2003 kunne anses for en afgørelse, samt om afgørelsen måtte opfattes som udtryk for en ændret praksis med hensyn til vurdering af enkeltposter eller med hensyn til, om tilsynets afgørelser principielt er fremadrettede. Tilsynet svarede herpå den 17. februar 2004: Efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1, kan de kollektive varmeforsyningsanlæg mv. indregne nødvendige udgifter til en række nærmere opregnede omkostningsarter. Side 4 af 12 I den sag, som Energiklagenævnet henviser til, om et forsyningsselskabs udgifter til en række heltidsulykkesforsikringer for ansatte og bestyrelsesmedlemmer vurderede Energitilsynet om disse udgifter var nødvendige efter lovens bestemmelser. Tilsynet fandt, at udgifterne til personalets forsikringer var et led i overenskomstaftaler med personalet. Dette førte til, at udgifterne blev anset for at være en del af administrations- og lønomkostningerne og dermed en nødvendig omkostning i lovens forstand. Tilsynet anså desuden en kollektiv forsikring til bestyrelses- og direktionsmedlemmer som en naturlig del af driften af det pågældende selskab og dermed også som en nødvendig omkostning i lovens forstand. Energitilsynet vurderede således spørgsmålet, om ulykkesforsikring som omkostningsart kunne anses for at være en nødvendig omkostning efter varmeforsyningsloven. Tilsynet vurderede ikke, om omkostningen kunne reduceres ved en mindre forsikringssum eller ved at tegne forsikringerne i et billigere forsikringsselskab eller lignende. Tilsynet foretager heller ikke for andre omkostningsarter en vurdering af den konkrete enkeltposts størrelse, fx om nødvendige udgifter til driftsbiler kan reduceres ved køb af et billigere bilmærke end det valgte eller af Energitilsynet mindre teknisk ekstraudstyr til bilen. Der foreligger ikke nogen praksis eller noget andet grundlag, som en sådan vurdering i tilsynet af enkeltposteringer ville kunne hvile på. Denne vurdering af størrelsen af enkeltposter må derfor foretages af varmeforsyningens revision og ved den politiske kontrol af de kommunale værker og for private værker af den demokratiske kontrol i forbindelse med varmeforsyningens generalforsamling.

5 Der er ikke tale om, at Energitilsynet har ændret praksis med hensyn til vurdering af enkeltposter. Energitilsynet har herudover henvist til, at tilsynets afgørelser principielt er fremadrettede og alene har virkning for fremtiden. [ ] Der er heller ikke her tale om nogen ændring af praksis. [ ] [...] anmoder bl.a. Energitilsynet om at vurdere køb af øl og spiritus, køb af varer i Kvickly og restaurationsbesøg i perioden Tilsynet finder, at udgifter til repræsentation må anses som en naturlig del af administrationsudgifterne ved drift af en varmeforsyningsvirksomhed og derfor nødvendige omkostninger i lovens forstand. Tilsynet har derimod intet grundlag for at vurdere, i hvilket omfang repræsentationen sker ved køb af spiritus, restaurationsbesøg eller lignende. I et privat varmeværk kan denne kontrol ske ved værkets revision eller ved generalforsamlingen, hvor det er muligt at fastlægge rammer for omfanget af repræsentationen. Side 5 af 12 Energitilsynets besvarelser har været i høring hos [...] og I/S Middelfart Fjernvarme. Energiklagenævnet har imidlertid ingen svar modtaget. Supplerende sagsfremstilling Af den afgørelse, som Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer traf den 29. august 2003 vedrørende revisor for I/S Middelfart Fjernvarme (disciplinærnævnets sag nr. S-29/2002), fremgår: Det påhviler ikke revisor at sikre, at bestyrelsen i et selskab løbende gøres bekendt med de udgifter, som selskabet afholder eller har afholdt, eller at påse budgetoverskridelser, således at han skriftligt skal gøre bestyrelsen opmærksom herpå. Det påhviler derimod revisor som led i god revisorskik at vurdere, om der er væsentlige svagheder og mangler i selskabets forretningsgange og interne kontroller. Revisors eventuelle bemærkninger hertil bør indføres i revisionsprotokollen. [Revisor] har på mødet for disciplinærnævnet bl.a. udtalt, at bilagsmaterialet i [selskabet] som skulle dokumentere de samlede omkostninger til repræsentation, møder og rejser, også for 2000 var mangelfuldt, idet bl.a. de underbilag, der specifikt skulle angive, hvad omkostningerne havde omfattet, i flere tilfælde manglede. Dette var i strid med såvel skattekontrolloven som bogføringsloven. En bemærkning derom burde derfor have været indført i revisionsprotokollen for det pågældende år. [Revisor] findes herefter for så vidt at have tilsidesat sine pligter som statsautoriseret revisor og tildeles derfor i medfør af 18 a, stk. 1, i lov om statsautoriserede revisorer en advarsel. I brev af 3. november 2003 til Energitilsynet havde klageren bl.a. anført: Det fremgår af tilsynets skrivelse 25. november 2002: "... såfremt den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesformand har indgået aftale om, at et tilslutningsbidrag for en restaurant

6 helt eller delvis kunne erlægges i form af betaling for restaurationsbesøg for bestyrelsen, er dette ikke forenelig med varmeforsyningslovens bestemmelser især reglerne i 20 og i 23b. [ ] Såfremt det ved en revision af Middelfarts Fjernvarmes regnskaber godtgøres, at to gange 35,000 kr for bespisning af bestyrelsen på de to restauranter (Fænøsund og Kobbergryden) er indregnet i varmeværkets priser kan det ikke udelukkes, at en del af dette beløb overstiger, hvad der med rimelighed kan anses for indregningsberettigede omkostninger i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk.1." Det kan i den forbindelse oplyses, at varmeværkets forhenværende interne revisor nuværende formand [A] overfor undertegnede har bekræftet, at alle udgifter - såvel restaurations besøgene som købet af vin og spiritus etc. - på trods af det mangelfulde bilagsmateriale ultimativt er indregnet i fjernvarmeprisen. På bestyrelsens foranledning udarbejdede revisionsfirmaet Deloitte & Touche en rapport omkring regnskabsforholdene i I/S Middelfart Fjernvarme. Det konstateres i rapporten, at der i den gennemgåede periode har været afholdt betydeligere omkostninger til restaurationsbesøg, vin og spiritus etc. uden at baggrunden for afholdelsen er dokumenteret i bilagsmaterialet. Yderligere fremgår det, at bilagsmaterialet vedrørende disse omkostninger er mangelfuldt, idet bl.a. underbilag der specifikt skulle angive, hvad omkostningerne reelt har omfattet, i flere tilfælde ikke eksisterer. Side 6 af 12 Samlet set vurderer Deloitte & Touche: at der på de undersøgte konti er afholdt så betydeligere udgifter til møder og repræsentative formål, at alene omfanget indikerer, at en direkte sammenhæng til værkets formål samlet set næppe kan begrundes. På baggrund af rapporten fra Deloitte & Touche anmodede undertegnede Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer vurdere, om fjernvarmeselskabets eksterne revisor statsautoriseret revisor [B] opfyldte de almengældende regler for god revisionsskik. Den 12. august 2003 blev der afholdt møde i Disciplinærnævnet hvor både undertegnede og [B] samt dennes advokat var til stede. [B] oplyste på mødet bl.a., at kvaliteten af Middelfart Fjernvarmeselskabs bilag for udgifter til repræsentation, møder og rejser ikke var god. Der manglede bl.a. underbilag med angivelse af, hvad omkostningerne havde omfattet. Det var imidlertid ikke nyt for bestyrelsen og de interne revisorer. Det var derimod hans opfattelse, at både bestyrelsen samt de interne revisorer i årevis havde accepteret denne praksis. Disciplinærnævnet fandt det herefter godtgjort, at [B] havde tilsidesat sine pligter ved bl.a. at have handlet i strid med såvel bogføringsloven som skattekontrolloven, hvorfor han tildeles en advarsel jf. lov om statsautoriserede revisorer. På baggrund af ovenstående skal undertegnede hermed anmode tilsynet om at undersøge og tage stilling til følgende spørgsmål: Hvor stor en andel af udgifterne der vedrører køb af øl og spiritus [ ] køb af varer hos Kvickly og slagter Møller [ og] bestyrelsens

7 og direktørens restaurantbesøg i regnskabsårene anser tilsynet for ikke indregningsberettigede omkostninger jf. varmeforsyningsloven? Hvilke rejser anser tilsynet i regnskabsårene for ikke indregningsberettigede omkostninger jf. varmeforsyningsloven? Anser tilsynet bogførte udgifter hvortil der mangler dokumentation (bilag/underbilag) og derfor angiveligt i strid med såvel skattekontrolloven som bogføringsloven - som indregningsberettigede omkostninger jf. varmeforsyningsloven? I forbindelse med nævnets afgørelse vedr. betalingen af tilslutningsbidraget for restauranterne Fænøsund og Kobbergryden bedes det oplyst, hvilke foranstaltninger tilsynet i den anledning har foretaget sig overfor I/S Middelfart Fjernvarme. Det er oplyst, at Middelfart Fjernvarme I/S gennem ændring af selskabets vedtægter den 26. april 2004 blev omdannet til Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Kredsen af de omtrent 4000 forbrugere, der var interessenter i det tidligere selskab, er identisk med kredsen af andelshavere i det nuværende andelsselskab. Side 7 af 12 Middelfart Kommune er ikke selskabsdeltager, men har to repræsentanter i den 7 personer store bestyrelse for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Den tidligere direktør og tidligere bestyrelsesformand i Middelfart Fjernvarme I/S blev ved den dom, som Retten i Middelfart afsagde den 26. april 2004, straffet for mandatsvig ved, i forening og efter aftale, at have ladet private udgifter på i alt kr. vedrørende en rejse til et fjernvarmesymposium på Island i 2000 betale af selskabet, som derved led et tilsvarende formuetab. Af Rettens bemærkninger fremgår bl.a.: Det er påberåbt af de tiltalte, at der ikke er rejst indsigelse mod rejsen fra den statsautoriserede revisor, og de generalforsamlingsvalgte revisorers side, men dette efterfølgende forhold findes uden betydning, da den kriminelle handling var fuldbyrdet forinden. De tiltalte findes ved deres adfærd, dels for tiltalte [C s] vedkommende at have skjult for omverdenen, at de ikke deltog i symposiet, men i stedet holdt ferie med ægtefæller, og dels for tiltalte [D s] vedkommende at have fortiet det, at de har udnyttet deres dispositionsadgang til at skaffe sig uberettiget vinding [ ]. Under hensyn til [ ] at pengene er tilbagebetalt [ ] kan straffene gøres betingede [ ]. Det er oplyst, at Rettens dom blev anket, men at anke senere frafaldtes.

8 Praksis i det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg I 1996 tog Gas- og Varmeprisudvalget stilling til en klage over rejseaktivitet i forbindelse med opførelse af Silkeborg Kraftvarmeværk, hvis ejerandele dengang var ligeligt delt mellem Silkeborg Kommune og I/S Midtkraft. Det fremgår af Energiprisorientering afgørelser for 1996, at kraftvarmeværkets bestyrelse havde deltaget i rejser til Aalborg, Oslo og Gent, hvis samlede pris var kr , hvoraf bestyrelsens andel var kr Derudover havde 3 bestyrelsesmedlemmer deltaget i en 7-mandsrejse til USA, hvis samlede omkostninger androg kr kr. Af udvalgets afgørelse fremgår bl.a.: Med hensyn til spørgsmålet om udgifterne til rejserne kunne anses for en indregningsberettiget omkostning måtte det efter udvalgets opfattelse være afgørende, om der kunne anføres en elteknisk begrundelse for rejseaktiviteten. Side 8 af 12 [ ] Studieturen til USA måtte anses for at ligge indenfor, hvad der kunne forsvares med henblik på indhentning af oplysninger inden der blev truffet afgørelse om en ordre af denne størrelse. Det samme måtte gælde for turen til Gent, der havde til formål, at skaffe oplysninger om, hvorledes turbinerne fungerede i daglig drift. Med hensyn til turen i forbindelse med kontraktens underskrivelse måtte denne anses for at være et naturligt led i afslutningen af en ordre af denne størrelse. Udvalget lagde vægt på, at der efter det oplyste ikke havde deltaget personer i turene, der ikke kunne antages at have et fagligt udbytte heraf til gavn for selskabet. Deltagelsen af ansatte fra Silkeborg Kommune måtte anses for at være i naturlig sammenhæng med, at kommunen ejer halvdelen af kraftvarmeværket. På denne baggrund fandt udvalget, at Silkeborg Kraftvarmeværks udgifter til rejseaktiviteterne måtte anses for en indregningsberettiget omkostning i henhold til elforsyningslovens 9, stk. 1. Energiklagenævnets praksis I en afgørelse af 3. oktober 2001 (j.nr ) fandt nævnet i en sag om et energiselskabs tegning af forsikringer: Beslutningen om tegning af forsikringer for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er truffet af KOE's direktion, som efter selskabets forretningsorden drager omsorg for, at selskabet er forsvarligt forsikret. Bestyrelsen har 20. september 2000 taget direktionens oversigt og orientering herom til efterretning. Energiklagenævnet finder efter det foreliggende ikke grundlag for at tilsidesætte Energitilsynets afgørelse, hvorefter de omhandlede forsikringer anses for nødvendige udgifter/omkostninger, jf. varmeforsyningsloven 20, stk. 1 og elforsyningsloven 69, stk. 1.

9 I en afgørelse af 16. juni 2004 (j.nr ) bemærkede nævnet om afgørelsesbegrebet: Den påklagede afgørelse [ ] Energistyrelsen skal på denne baggrund meddele, at Energistyrelsen ikke har fundet, at Energistyrelsen har hjemmel til at behandle de af Dem stillede spørgsmål. Energistyrelsen skal derfor afvise at behandle Deres klage. [ ] Energiklagenævnets bemærkninger Indledende bemærkes, at Energistyrelsens afgørelse af 1. juli 2002 ikke kan betegnes som en afvisning i forvaltningsrettens forstand, idet Energistyrelsen traf realitetsafgørelse om sin egen kompetence. Energistyrelsen burde derfor ikke have meddelt [klageren], at henvendelsen fra ham blev afvist, men i stedet blot, at Energistyrelsen afslog at give ham medhold, eftersom styrelsen ikke fandt, at det havde hjemmel til gribe ind over for transformerforeningen. Side 9 af 12 Nævnet finder dog, at denne mangel ved afgørelsen ikke er tilstrækkelig væsentlig til at medføre hjemvisning til Energistyrelsen. [ ] Retsgrundlaget I varmeforsyningslovens 20, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 20. juli 2000 om varmeforsyning, bestemmes: Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 20 a, stk. 7, og 20 b. Fra aktieselskabsloven citeres 54, stk. 1 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2004 om aktieselskaber: 54. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. [ ] Stk. 2. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.

10 Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition. Stk. 3. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. Energiklagenævnets bemærkninger Indledende bemærkes, at det fremgår af Energitilsynets brev af 10. november 2003, at tilsynet under henvisning til, at vurdering af enkeltposter og bilag hører under varmeforsyningsanlæggets revision og for private anlægs vedkommende den demokratiske kontrol i forbindelse med forsyningens generalforsamling traf realitetsafgørelse om sin egen kompetence. Side 10 af 12 Brevet af 10. november 2003 må derfor anses som en afgørelse i forvaltningsrettens forstand. Eftersom afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, burde Energitilsynet have givet [...] klagevejledning. Angående sagens realitet bemærker Energiklagenævnet: I henhold til varmeforsyningsloven kan der indregnes en række nærmere bestemte omkostninger i de priser, som forbrugerne skal betale, mens omkostninger, der ikke kan indregnes efter varmeforsyningsloven, må afholdes af varmeforsyningsselskabets egenkapital. Der er derfor principielt set intet til hinder for, at et privat varmeforsyningsselskab afholder ikke indberegningsberettigede udgifter. Disse kan blot ikke indregnes i priserne. Efter varmeforsyningslovens 20 kan varmeforsyningsanlægget indregne nødvendige udgifter til bl.a. driftsomkostninger og administration. Efter Energitilsynets og Energiklagenævnets opfattelse kan driftsomkostninger indbefatte omkostninger ved repræsentation. Som det fremgår af den citerede praksis

11 er det afgørende, om der kan anføres en el- eller varmeteknisk (el- eller varmeforsyningsrelevant) begrundelse for repræsentationen. Nævnet er enig med Energitilsynet i, at i et privat varmeværk henhører denne kontrol i første række under varmeforsyningsanlæggets revision, og den demokratiske kontrol i forbindelse med selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen giver mulighed for dels at fastlægge rammerne for omfanget af repræsentationen, dels at træffe beslutning om regnskabets godkendelse, meddelelse af decharge eller om at gøre ansvar gældende mod ledelse og revisor. Nævnet tilslutter sig, at Energitilsynet hverken har pligt til efter krav fra en klager at gå ind i en bilagsrevision, eller at vurdere enkeltposter til eksempelvis repræsentation. Dette er normalt varmeværkets revisors opgave. Nævnet tilføjer dog, at tilsynet har kompetence til at forhindre, at helt eksorbitante poster som klart ligger uden for den skønsramme, der tilkommer selskabets organer indregnes som nødvendige omkostninger. Hjemmelsgrundlaget herfor er varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Side 11 af 12 I den foreliggende sag konstaterer nævnet, at sagens realitet er afgjort dels i Disciplinærnævnets kendelse af 29. august 2003 for så vidt angår revisor, dels i Middelfart Rets dom af 26. april 2004 for så vidt angår ledelsen. De forhold, som der er fastlagt, kan ikke rejses igen for Energitilsynet eller Energiklagenævnet. Hvad angår opfølgning af disse afgørelser, finder nævnet, at Energitilsynet med rette har afholdt sig fra at gå ind herpå. Denne opfølgning er både en ret og en pligt for den ny ledelse, den ny revision og generalforsamlingen i fjernvarmeværket, jf. den grundsætning som bl.a. er udtrykt i aktieselskabslovens 54, stk. 1 og 3. Klager har ikke gjort det sandsynligt, at selskabsorganerne ikke vil udføre denne opgave, eller at selskabsorganerne herved har truffet eller vil træffe beslutninger, der ligger uden for det skøn, der tilkommer dem efter selskabsretten og varmeforsyningsloven. Den omstændighed, at varmeværkets priser skal anmeldes efter varmeforsyningslovens 21, gør ingen ændring i resultatet.

12 Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 10. november 2003 stadfæstes. Afgørelsen er truffet efter 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 om varmeforsyning med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde. Afgørelsen er sendt til [...], Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Energitilsynet. Afgørelsen er endvidere sendt til Folketingets Ombudsmand til orientering. P. N. V. Side 12 af 12 Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Thomas Andersen Thrane Fuldmægtig

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd.,

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a.

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Folketingets Ombudsmand har ved brev af 28. september 2005 til Energiklagenævnet videresendt

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk [...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere