Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK"

Transkript

1 Version maj PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens 17 forpligtiget til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed. Lægens ansvar ved ordination af lægemidler ændrer sig ikke ved brug af FMK. 2. Hvad skal registreres i FMK? Iflg. "Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel og vaccinationsoplysninger af 15. maj har lægen pligt til at indberette følgende, som led i aktuel behandling af en borger: 1) lægemiddelordinationer 2) recepter 3) udleverede lægemidler 4) givne vacciner (skal ligeledes registreres i DDV) 5) om borgeren er indlagt på sygehus, hvor relevant 6) rette egne fejlindberetninger, herunder efter anmodning fra Statens Serum Institut 3. Skal lægen ajourføre hver gang der ordineres og/eller ændres i FMK? Nej. Der eksisterer ikke i lovgivningen nogen pligt til at markere, at et medicinkort er ajourført. Pligt til ajourføring baseres på aftaler. Det er ofte hensigtsmæssigt at ajourføre efter ændringer i FMK. For praktiserende læger i Region Nordjylland, i Region Midtjylland og i Region Sjælland gælder følgende: Når et medicinkort er opryddet og ajourført på kommunens anmodning eller i forbindelse med ydelserne 0120/0121 eller lokalaftale vedrørende medicingennemgang, er de praktiserende læger, i henhold til de midlertidige oprydningsaftaler, forpligtet til ved egne efterfølgende medicinændringer at ajourføre medicinkortet. Forpligtelsen forudsætter dog, at andre lægers fremadrettede ordinationer foretages i FMK, og at FMK i øvrigt anvendes korrekt med ajourføring i forbindelse med medicinændringer. 1

2 Hvis egen læge i forbindelse med en medicinændring ikke kan ajourføre medicinkortet pga. manglende ajourføring eller fejl i kortet fra sygehuset, skal den praktiserende læge kontakte det relevante sygehus, med henblik på at de visiterer til ansvarlig læge for hurtig ekspedition. Praktiserende læger i Region Hovedstaden og i Syddanmark er i henhold til særlig implementeringsaftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats ift. implementering af FMK i kommunerne ikke forpligtet til ved alle egne efterfølgende medicinændringer at ajourføre medicinkortet. 4. Hvornår er lægen forpligtet til at ajourføre et medicinkort? De praktiserende læger er i henhold til aftale forpligtet til at ajourføre en patients medicinkort på FMK i forbindelse med ydelse 0120 (aftalt specifik forebyggelsesindsats), ydelse 0121 (opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre) og i forbindelse med visse lokale aftaler fx opfølgende hjemmebesøg - som indebærer en vurdering af en borgers medicinordinationer. 5. Kommunen er i tvivl om ajourførte ordinationer. Hvad er praktiserende læges forpligtelse? Praktiserende læge skal besvare kommunens spørgsmål i relation til konkret tvivl om ajourførte ordinationer, fx ved diskrepans mellem kommunens egen medicinliste og FMK. Praktiserende læge skal enten selv tage stilling til, om medicinkortet i FMK udviser patientens aktuelle medicinering, evt. tilrette medicinkortet og markere kortet ajourført, eller henvise til den læge der har ajourført. Hvis henvendelsen sker pr. , kan der afregnes med ydelse Hvis der er tale om en telefonisk kontakt, kan der afregnes for en telefonkonsultation Kommunen er i tvivl om ikke ajourførte ordinationer på et medicinkort. Hvad er praktiserende læges forpligtelser? Ved diskrepans i relation til andre lægers ikke ajourførte ordinationer skal den kommunale hjemmesygepleje rette henvendelse til den ordinerende læge, fx sygehuslæge eller praktiserende speciallæge, som besvarer forespørgslen, evt. tilretter FMK og ajourfører. 7. Skal praktiserende læge ændre i FMK, hvis apoteket ikke har medicinen i den anførte dosis? Nej. Det bør være muligt for plejepersonalet at dosere det ud fra den ordination, der ligger på FMK, herunder om dosis og generisk præparat er rigtigt. 8. Kommunen anmoder om en medicingennemgang med efterfølgende ajourføring af medicinkortet. Er lægen forpligtet til det? 2

3 De praktiserende læger er ikke forpligtet til på foranledning af kommunen at foretage en generel gennemgang af borgerens medicinkort (medicingennemgang) eller at foretage en ajourføring på baggrund af kommunens ønske om kvalitetssikring. Ajourføring foregår efter aftale ved årskontrol, ved opsøgende hjemmebesøg og i forbindelse med visse lokale aftaler fx opfølgende hjemmebesøg - som indebærer en vurdering af en borgers medicinordinationer. 9. Er det et krav, at lægen fører kosttilskud/naturprodukter som fx Silica, D-vitamin, multitabs, fiskeolie, mælkesyrebakterier m.m. ind i FMK? Nej. Det er kun håndskøbspræparater, med lægefaglig indikation som den praktiserende læge selv har ordineret, som lægen er pligtig til at indføre i FMK. 10. Skal lægen rette i FMK, når apoteket udleverer et andet synonymt præparat? Nej. Enhver sygeplejerske eller assistent skal kunne håndtere generisk ordination. 11. Hvis apoteket ringer med ukorrekte recepter Hvis en læge opretter en recept med fejl i, skal lægen annullere recepten og udstede en ny. Det er vigtigt at den fejlregistrerede recept annulleres. Lægen skal ligeledes tjekke at den lægemiddelordination som ligger til grund for recepten rettes, så den svarer til den korrekte dosering, styrke osv. 12. Indlagt/udskriv erstatter suspendering Suspenderingsbegrebet er udfaset centralt i FMK, men kan endnu ses i enkelte løsninger. Når medicineringen føres lokalt, dvs. under en indlæggelse, vil status på FMK være Indlagt. Når patienten udskrives, skal patientens aktuelle medicinering opdateres i FMK, og status Indlagt fjernes. Hvis sygehuslægen ikke har fået ajourført FMK, vil status for FMK være Udskrevet uden ajourføring eller FMK vil være markeret ikke ajourført. Den praktiserende læge kan i dette tilfælde ikke regne med, at oplysningerne på FMK er opdateret. 13. Hvad skal den praktiserende læge gøre, når FMK har status Indlagt, men patienten for længst er udskrevet/afsluttet? Kontakte sygehusafdelingen og bede dem rette fejlen dvs. fjerne indlæggelsesmarkeringen i FMK (Det kan ses i FMK, hvor patienten har været indlagt). Hvis man ikke kan få fat i afdelingen, kan egen læge logge på FMK-online og undtagelsesvis overtage indlæggelsen og efterfølgende udskrive borgeren. Herefter får FMK status udskrevet uden ajourføring eller FMK vil være markeret ikke ajourført. Dette kan fjernes 3

4 ved at egen læge signerer for, at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler borgerens aktuelle medicinering. Dette kan dog generelt ikke anbefales. Praktiserende læge kan evt. anmode kommunen om at aftale et opfølgende hjemmebesøg for at "rydde op" efter indlæggelse. 14. Hvad betyder udskrevet uden ajourføring? Hvis en patient bliver udskrevet fra et sygehus, uden at der er foretaget ajourføring, vil systemet automatisk angive dette på FMK. Det sker ved, at kortets status er udskrevet uden ajourføring. Hvis egen læge har overblik over patientens aktuelle medicinering, kan vedkommende ajourføre FMK, hvorefter udskrevet uden ajourføring vil blive fjernet og kortets status være aktivt. Dette kan dog generelt ikke anbefales. 15. En patient er udskrevet fra et hospital, der er rod i medicinlisten, og hjemmeplejen beder om hjælp. Hvad er praktiserende læges ansvar? Den praktiserende læge har her ikke et ansvar, medmindre han/hun vælger at overtage medicineringen. Hjemmeplejen skal henvende sig til udskrivende afdeling, der har ansvar for, at medicinlisten er retvisende ajourført på udskrivningstidspunktet. 16. Skal den praktiserende læge ændre i FMK, når patienten udskrives med ændret doseringstidspunkt? Nej. Det er udskrivende læges ansvar, at FMK er ajourført. 17. Er det praktiserende læges ansvar, at FMK er retvisende? Det er sædvanligvis den praktiserende læge, der koordinerer den samlede behandling, som en patient får fra speciallæger og efter sygehusindlæggelser. Epikriser fra indlæggelser og tilbagemeldinger fra speciallæger og vagtlæger indgår i den praktiserende læges journalmateriale. Den praktiserende læge skal herefter i den videre behandling tage højde for patientens samlede behandling Det er ikke generelt den praktiserende læges ansvar, at FMK er retvisende. I tilfælde, hvor andre læger har ordineret medicin, er det deres ansvar, at FMK er retvisende, når FMK ajourføres. Ved udskrivelse fra hospital skal sygehuslægen ajourføre FMK. 18. Kan patienten selv bede om dosisdispensering? Ja. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr om ordination og håndtering af lægemidler, afsnit , at patienten kan selv anmode lægen eller apoteket om dosisdispensering. 4

5 19. Kan hjemmeplejen forlange, at medicinen dosisdispenseres? Nej. Det er praktiserende læges individuelle vurdering om dosisdispensering er hensigtsmæssig. 20. Hvordan skal det håndteres i FMK, hvis lægen indtelefonerer en recept? Som led i en aktuel behandling af en patient har læger pligt til at indberette alle lægemiddelordinationer, herunder telefoniske ordinationer, ordinationer på papirrecepter, ved telefax samt eventuelle justeringer/ændringer i lægemiddelordinationer, fx seponering, pausering, op- eller nedjustering af dosis, til FMK. 21. Skal det noteres i FMK, når praktiserende læge udleverer medicin til patienten? Ja. Det gøres ved at skrive ordinationen i FMK samt en effektuering (i stedet for en receptudstedelse). Det er en ordination, uanset om det er første recept på en behandling, eller at der er tale om fornyelse af en recept på en allerede igangværende behandling. 22. Kan kommunen bruge FMK til at medicindosere efter? Nej. FMK er et ordinationsværktøj for læger, ikke et doseringsredskab for kommunerne. Kommunerne skal overholde journalføringspligten ved at anvende lokale EOJ løsninger, hvor al dokumentation foretages. I det lokale EOJ system dokumenteres de konkrete administrationstidspunkter (givningstidspunkter) og andre relevante oplysninger, som skal bruges i forhold til at varetage medicinadministrationen for borgeren. Når en medicinansvarlig administrerer medicin for en borger, skal indikationen for behandlingen eller ophør af behandlingen være kendt. (Det skal således være tydeligt og klart for den medicinansvarlige, hvorfor borgeren skal have den konkrete lægemiddelbehandling, og hvorfor en behandling skal ophøre.) Såfremt der er lægemiddelordinationer/ændringer på FMK for en borger, som den medicinansvarlige ikke kender baggrunden for, skal det afklares med den ordinerende læge og dokumenteres i det lokale journalsystem. Afklaring kan foregå via en korrespondancemeddelelse. 23. Kan kommunens personale afslå at påbegynde medicinering, fordi ordinationen ikke fremgår af FMK? Nej. Når en læge fx har været på sygebesøg og fx ordineret antibiotika må behandlingen iværksættes, hvis lægen har givet information til personalet. Lægen har en forpligtelse til at indberette ordinationer snarest muligt til FMK, men effektuering af en konkret aftale med en læge i den beskrevne situation skal ikke afvente 5

6 registrering i FMK. Det er således SST s opfattelse, at hjemmeplejen skal opstarte en ordineret behandling uanset registrering i FMK. Kommunen kontakter den ordinerende læge, såfremt ordinationen ikke efterfølgende er indberettet til FMK. 24. Skal en kortvarig behandling, fx antibiotikakur, på FMK? Ja. Al aktuel og lægeordineret medicin skal registreres på FMK. Det gælder både varig medicin og en midlertidig behandling som fx antibiotikakur, kur mod svamp osv. Ordinerende læge kontaktes med henblik på indberetning til FMK, hvis ikke det er sket. 25. Skal der oprettes to ordinationer med samme præparat og styrke for at vise p.n. og fast dosering? Lægen skal ikke oprette to ordinationer med hver sin dosering, medmindre han/hun mener, at det giver mening. Det kan således give mening at angive en fast ordination af et lægemiddel i en ordination og den ekstra/afvigende ordination i en anden, fx ved vekslende doser af lægemidler på lige/ulige datoer og p.n. ved ekstra doser efter behov. 26. Hvordan oprettes lægemiddelordination, som enten varig/ikke varig lægemiddelordination på FMK? Hvis der er tale om en varig behandling, hvor lægen ikke kender behandlingsslutdato, er det vigtigt ikke at sætte en slutdato i behandlingsslutdato. Hvis der er tale om en behandling med fx antibiotika i 10 dage, er det vigtigt, at lægen sætter slutdato på ordinationen. 27. Må en lægemiddelordination med samme ATC-kode oprettes to gange? Ja. Det er ikke "ulovligt" at oprette en lægemiddelordination med samme ATC-kode to gange, hvis det giver klinisk mening, eller at borger skal have samme præparat med 2 forskellige styrker. Alle lægesystemer giver lægen advarsel om, at nu oprettes en lægemiddelordination med samme ATC-kode. Netop for at undgå, at der oprettes dobbeltordinationer ved en fejl. 28. Tryghedskasse Oprettelse af ordination på Tryghedskasse på FMK og receptudstedelse volder problemer for både apoteket, lægen og kommunen. Recept oprettes med Tryghedskasse og i dosering skrives Symptomlindring efter ordinationsskema. Se mere om ordination af Tryghedskasse på Apoteket skal for at ekspedere en recept med ordineret Tryghedskasse, modtage den som en magistrel recept. Denne må iflg. receptbekendtgørelsen ikke sendes elektronisk. Derefter ringer/faxer lægen recepten ind til apoteket. 6

7 Praktiserende læge sender korrespondancemeddelelse om ordination for hvert enkelt præparat i tryghedskassen til hjemmeplejen. Alternativt kan Tryghedskassens præparater oprettes ordinært en-for-en i FMK. 29. Hvem skal forny recepter til borgere, der er tilknyttet et hospitalsambulatorium? Den praktiserende læge har ikke altid pligt til at forny recepter på en lægemiddelbehandling, som er iværksat af andre læger. Den praktiserende læge skal afstå fra at forny en recept, hvis lægen ikke har den fornødne faglige viden til at ordinere lægemidlet (eksempelvis hvis lægen mangler kendskab til lægemidlet, behandlingsplanen eller nødvendige parakliniske undersøgelser). Lægen skal også afstå fra at forny en recept, hvis den konkrete aftale, som er nødvendig, for at den praktiserende læge må ordinere lægemidlet, ikke er på plads - eksempelvis forud for ordination af centralstimulerende lægemidler til et barn. 30. Hvorfor kan Cave ikke registreres på FMK? Cave er ikke en integreret del i FMK endnu. Der arbejdes på oprettelse og integration af Cave og Beslutningsstøtte modul. 31. Kan der bestilles medicin på et medicinkort, som er suspenderet/udskrevet uden ajourføring? Ja. Der kan bestilles medicin, da medicinkortet ikke er låst. Status "udskrevet uden ajourføring" eller "suspenderet" indikerer kun, at medicinkortet ikke nødvendigvis er retvisende. Både det kommunale personale og den almen praktiserende læge kan arbejde på medicinkortet. Men man kan ikke gå ud fra, at FMK så er retvisende. 32. Hvorfor ligger der åbne recepter på en seponeret lægemiddelordination? Ved seponering af en lægemiddelordination skal lægen sikre, at en eventuel tilhørende recept bliver annulleret på FMK. Hvis ikke dette sker, vil borgeren stadig kunne få udleveret medicinen på apoteket. Med udgangen af 2016 er det et systemkrav, at alle systemer med integration til FMK kan vise ud løbede og seponerede lægemiddelordinationer. Dermed får lægen bedre mulighed for at se åbne recepter, som er tilknyttet en seponeret lægemiddelordination. 33. Hvad skal man gøre, hvis det ikke fremgår af henvendelsen fra hjemmeplejen hvor medicinen ønskes leveret? Er der tvivl om leveringsbetingelserne, lægges recepten på serveren, og så er det hjemmeplejens opgave at kontakte apoteket, såfremt man ønsker levering. 7

8 34. Hvorfor oprettes dobbeltordinationer? Ved fejl. Såvel hjemmepleje, ambulatorier og almen praksis konstaterer jævnligt, at der er oprettet dobbeltordinationer på et medicinkort. Er der tale om en åbenlys fejl, har den læge, som opdager fejlen, pligt til at reagere. 35. Hvorfor er der forskel mellem dosis på lægemiddelordination og recepten? Recept skal oprettes på baggrund af en lægemiddelordination, og lægen bør derfor som hovedregel ikke rette på receptteksten, men i stedet ændre i lægmiddelordinationen. Problemet er, at der i nogen situationer skal rettes på receptteksten, da doseringen er for lang til en doseringslabel (70 tegn) på apoteket. 36. Hvad gør du, når hjemmeplejen kontakter dig for at få dig til at: a) Rette givningstidspunkter på et præparat? Det er ikke egen læges ansvar, såfremt det er korrekt ordineret i FMK fx tre gange dagligt eller gange 1 ugentligt. Givningstidspunkt er kommunens sygeplejersker selv ansvarlige for. FMK er et ordinationsredskab for læger, ikke et doseringsværktøj for kommuner. b) Ajourføre FMK ved intern flytning i eget kommunalt system (fx aflastningsplads til hjem) Det er ikke egen læges ansvar, og du kan afvise sådan en anmodning. Egen læge kan evt. tilbyde et opsøgende hjemmebesøg (0121) og her foretage en medicingennemgang med efterfølgende ajourføring. c) Tilføje håndkøbsmedicin i FMK, da de ellers ikke vil dispensere det for borgeren Egen læge kan afvise sådan en anmodning. Patienter har ret til at indtage håndkøbsmedicin, som ikke er lægeordineret. Ved begrundet mistanke om, at håndkøbslægemidler eller kosttilskud m.v. kan medføre alvorlige interaktioner med de lægeordinerede lægemidler, skal medhjælperen efter inddragelse af patienten orientere lægen herom. Medhjælperen kan også opfordre patienten til at oplyse lægen om indtagelsen. Lægen kan besvare henvendelsen ved en korrespondancemeddelelse. Relevante links Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler: Spørgsmål og svar om ansvaret ved brug af FMK mht. ordination og håndtering af medicin: 8

9 MedCom februar Receptfornyelse og genbestilling i FMK: 9

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens 17 forpligtiget til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 031-14 (genfremsendes tidligere ved fejl udsendt som 033-14)

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark Onsdag den 27. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Kl. 10.10-10.30 Kl. 10.30-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-12.45 Kl.

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler BILAG 3 Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen beskriver

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 7 Inddragelse af praksispersonalet 9 Målsætning og evaluering

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

FMK Ven eller fjende? (Session 10)

FMK Ven eller fjende? (Session 10) FMK Ven eller fjende? (Session 10) Præsentation Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent i Region Syddanmark Palle Mark Christensen Speciallæge i alm medicin, klinisk farmakologi, ph.d. Lægerne Lærkevej,

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 9 Inddragelse af praksispersonalet 10 Målsætning og evaluering

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Netværksmøde Region Nordjylland FMK

Netværksmøde Region Nordjylland FMK Netværksmøde Region Nordjylland FMK Torsdag d. 23. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Dato 16. marts 2018 Sagsnr. 2018011476 MRU Kommenteret høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1. Hørte myndigheder og organisationer

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Generelt om UTH i speciallægepraksis

Generelt om UTH i speciallægepraksis Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Årsrapport 2016 Arbejdet med utilsigtede hændelser i speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FMK og andre tips WinPLC (A-Data)

FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Velkommen FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Fyraftensmøde 23.01.18 Præsentation Birthe Daugaard, Læge Ulla Frederiksen, A-Data Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Bo Christensen, Datakonsulent. Program

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-møde Onsdag den 15. marts 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom Agenda 1. Velkomst 2. Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? 3. Orientering fra de

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Referat fra FMK-datakonsulentmøde

Referat fra FMK-datakonsulentmøde Referat fra FMK-datakonsulentmøde Dato: 04.06.15 Vor ref.: IBS Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Deltagere: MedCom Henrik Nørregaard, Region Hovedstaden Per Veng Jensen, Region Hovedstaden Katrine Willumsen,

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark og indgår som en del af den

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere