Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Kunder optaget før

2 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for den pædagogiske sektor pr kunder optaget før jf. lov om forsikringsaftaler. Kapitel 1. Optagelse i pensionsordningen 1. Tegning Forsikringen tegnes som led i en aftale om pension med en arbejdsgiver i medfør af overenskomster, aftaler eller lignende indgået af FOA - Fag og Arbejde, som foreskriver ret og pligt for den ansatte til som arbejdstager at være forsikret og ejer af forsikringen. Den forsikrede er kunden. Arbejdsgiver er forsikringstager. Ændrer kunden efter forsikringens tegning arbejdsforhold, kan forsikringen efter nærmere af selskabet fastsatte regler videreføres af den nye arbejdsgiver. Der henvises til aftale om pension mellem overenskomstparterne eller særlige pensionsbestemmelser. 2. Ikrafttræden For kunder, optaget før , træder forsikringen i kraft kl den dato, på hvilken kunden er tiltrådt den ansættelse, som medfører ret og pligt til tegning af forsikringen, dog tidligst fra den dato pligtmæssig præmiebetaling til forsikringen omfatter. Hvis arbejdsgiver har betalt for sent på grund af en tilfældig, enkeltstående fejl, og betaler arbejdsgiver såvel pensionsbidragene som renter heraf for hele perioden, kan pensionsordningen etableres for kunden med standardproduktsammensætning beregnet tilbage til det tidspunkt, hvor kunden fik ret til arbejdsgivers pensionsbetaling. Har standardproduktsammensætningen ændret sig i perioden, afgør selskabet, hvordan etableringen af kundens pensionsordning bedst muligt kan ske. Krav på udbetaling af ydelser kan dog højst omfatte 3 år tilbage i tid regnet fra modtagelsen af den for sene præmie. 3. Præmie Præmiens størrelse fastsættes i overensstemmelse med reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og ansættelsesvilkår. Præmien indbetales af arbejdsgiveren, så længe kunden er ansat i den pensionsgivende stilling. Præmien forfalder månedsvis på lønudbetalingstidspunktet. Indbetaling af præmie slutter ved lønophør. Forsikringstageren betaler udgifterne ved præmiens betaling. Ved for sen indbetaling af de enkelte præmier kan selskabet kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af selskabet.

3 3 Ved manglende indbetaling af første præmie fastsætter selskabet de nærmere vilkår for forsikringens ikrafttræden. Ved manglende indbetaling af senere præmier kan selskabets ansvar bortfalde, når der er forløbet mere end 6 måneder fra forfaldsdagen, og selskabet har afgivet skriftligt påkrav med oplysning herom og med 14 dages frist for indbetaling. Ophører forsikringsdækningen, og har forsikringen opnået en tilbagekøbsværdi, omskrives forsikringen til præmiefri forsikring efter reglerne i 28. Dette betyder, at der ikke længere indgår præmie til forsikringen. 4. Forsikringsaftalens grundlag Forsikringen er tegnet, sat i kraft eller ændret på grundlag af oplysninger, som afgives af forsikringstager, kunden eller andre berettigede. Afgiver nogen af disse urigtige oplysninger, eller forties oplysninger, finder reglerne i lov om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven) 4-10 tilsvarende anvendelse. 5. Oplysningspligt Kunden og øvrige, der er berettiget til ydelser fra selskabet, er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af selskabet skønnes at være af betydning. Kunden og andre berettigede kan af selskabet afkræves samtykkeerklæring til indhentelse, opbevaring, registrering og videregivelse af oplysninger, såfremt sådant samtykke er nødvendigt. Kunden er forpligtet til på opfordring at lade sig helbredsundersøge af en af selskabet valgt læge i det omfang, det af selskabet skønnes påkrævet. Disse helbredsundersøgelser og lægeattester betales af selskabet. 6. Helbredsforhold Forsikringen tegnes uden helbredsbedømmelse, men med vilkår om karenstid, jf Deponering af helbredsoplysninger til brug for eventuel senere tjenestemandsansættelse Ved forsikringens ikrafttræden og ved genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling efter mere end 12 måneders ophør af pligtmæssig præmiebetaling har kunden adgang til at deponere helbredsoplysninger svarende til dem, som i forbindelse med en tjenestemandsansættelse afkræves til brug for vurdering af pensionsrisikoen. 8. Forsikringens personlige karakter Rettigheder i henhold til forsikringen, herunder retten til udbetalinger fra selskabet, er for såvel kunden som øvrige berettigede strengt personlige. Over de rettigheder, som kunden eller øvrige berettigede måtte have i selskabet, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde.

4 4 Disse rettigheder kan heller ikke være genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorers side. 9. Beskatningsforhold Præmier m.v. og ydelser samt bonus til kunden og øvrige berettigede er omfattet af reglerne i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), lov om pensionsafkastbeskatning og lov om afgift af skadesforsikringer m.v. 10. (Ophævet) Kapitel 2. PenSam førtidspension samt ydelser ved alder og død 11. Præmiefritagelse under sygdom For kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, gælder reglerne i denne bestemmelse. Kunden kan få bevilget præmiefritagelse som følge af midlertidig erhvervsudygtighed. I præmiefritagelsesperioden opretholdes dækning, som om præmiebetalingen var fortsat. Præmiefritagelsen vil normalt være betinget af, at kunden ikke får løn i sygdomsperioden og kan tidligst bevilges fra ophør af pligtmæssig præmiebetaling. Præmiefritagelse bevilges, når erhvervsudygtigheden har varet uafbrudt i mindst 3 måneder, og erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, eller erhvervsevnen ikke er nedsat som ovenfor anført, men dog i en sådan grad, at pågældende ikke kan bestride sit hidtidige erhverv. Præmiefritagelsen inddrages, når det skønnes, at kunden ikke længere opfylder betingelserne herfor, er i stand til at genoptage sit hidtidige erhverv, påtage sig andet arbejde, eller når en igangsat revalidering eller omskoling opgives, eller når kunden fylder 65 år. I tilfælde af, at kunden efter præmiefritagelsens ophør ikke straks tiltræder en stilling, som medfører genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, forholdes i overensstemmelse med 21 a, 27, 28, 29 eller PenSam førtidspension Kunden har ret til PenSam førtidspension, hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller kunden som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom får forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den , eller senere.

5 5 Det er en forudsætning for udbetaling af PenSam førtidspension, at kunden har lønophør, og at kunden ikke er fyldt 65 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v. Retten til PenSam førtidspension fra pensionsordningen indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk.1 er opfyldt. Retten til PenSam førtidspension ophører, hvis kundens offentlige pension ophører eller gøres hvilende, eller hvis øvrige betingelser for offentlig førtidspension i stk.1 ikke er opfyldt. I tilfælde, hvor PenSam førtidspension inddrages, og kunden ikke straks tiltræder en stilling, som medfører indbetaling af pligtmæssig præmie, forholdes i overensstemmelse med 21 a, 27, 28, 29 eller 30. PenSam førtidspension er af samme størrelse som alderspensionen ved alder 65 år, beregnet i henhold til det beregningsgrundlag, der er gældende for PenSam førtidspensions iværksættelse, jf. 22. Der ydes præmiefritagelse, så længe kunden modtager PenSam førtidspension, dog længst til kunden fylder 65 år. Såfremt kunden på tidspunktet for tilkendelse af offentlig førtidspension m.v., jf. stk. 1, er i karenstid, forholdes i overensstemmelse med 23. Er kunden ikke berettiget til PenSam førtidspension på grund af karenstidsbestemmelsen i 23, udbetales de indbetalte beløb med en rente fastsat af selskabet til kunden eller i tilfælde af kundens død, inden udbetaling har fundet sted, til kundens bo. Modtager kunden PenSam førtidspension, indgår eventuelle nye præmieindbetalinger til PenSam til en alderspension uden ret til præmiefritagelse i Fleksion (3.5.). 13. Alderspension Retten til livsvarig alderspension indtræder ved det fyldte 60. år, medmindre kunden modtager Pen- Sam førtidspension, jf. 12, og under forudsætning af, at kunden er fratrådt den stilling, der medførte pligtmæssig præmiebetaling. Kunden kan vælge at udskyde udbetaling af pensionen. Alderspensionens størrelse afhænger af tidspunktet, fra hvilket den udbetales, og fastsættes på grundlag af forsikringens værdi og i overensstemmelse med det beregningsgrundlag, som er gældende på tidspunktet for alderspensionens iværksættelse, jf. dog 22. Har kunden valgt delpension, jf. 13 a, vil alderspensionen og eventuelle øvrige ydelser, jf. 12, 15 og 20 blive reduceret og genberegnet på grundlag af forsikringernes resterende værdi og i overensstemmelse med beregningsgrundlaget. 13 a. Delpension Retten til delpension (delvis udbetaling af kundens alderspension) indtræder ved det fyldte 60. år, medmindre kunden modtager PenSam førtidspension, jf. 12, og under forudsætning af, at kunden er overgået til deltidsansættelse i sin nuværende beskæftigelse. Udbetaling af delpension sker efter regler, som er fastsat af PenSam.

6 6 Kunden kan til enhver tid vælge, at udbetaling af delpension skal stoppe. Ønsker kunden senere at igangsætte udbetaling af delpension, udarbejder PenSam et nyt tilbud på udbetaling af delpension til kunden. Pensionen ophører, når kunden dør. De fremtidige bidrag anvendes efter de samme principper, som før overgang til delpension. 14. Aldersforsikring (Præmiefri forsikring) Fra kan der ikke indbetales til aldersforsikring. Aldersforsikringen er omskrevet pr til præmiefri forsikring, hvor ydelsen beregnes på grundlag af forsikringens værdi på baggrund af de indtil indbetalte præmier, jf. 28 og 35. Tilsvarende præmiebeløb, som herefter indbetales, anvendes til forbedring af løbende pensionsydelser. Retten til aldersforsikring indtræder ved det fyldte 60. år, og udbetaling skal senest ske 15 år efter, at kunden når pensionsudbetalingsalderen. Retten til aldersforsikring forudsætter, at kunden er i live på udbetalingstidspunktet. Aldersforsikring er konverteret fra en kapitalforsikring i pensionsøjemed (alderssum) til en aldersforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens 10 A. Udbetaling af aldersforsikringen er skatte- og afgiftsfri. 15. Ægtefælle-/samleverpension Når kunden omfattes af ret til ægtefælle-/samleverpension, opnår den efterladte ægtefælle ret til pension ved kundens død, når følgende betingelser er opfyldt a) ægteskabet må ikke være indgået i et tidsrum, hvori kunden er berettiget til pension fra selskabet, og b) ægteskabet skal have bestået i mindst 6 måneder, medmindre kundens død skyldes et ulykkestilfælde eller en lidelse, der er opstået efter ægteskabets indgåelse. Ægtefælle-/samleverpension kan efter samme regler udbetales til kundens samlever, hvis kunden ved skriftlig meddelelse til selskabet har indsat en navngiven person over 18 år, som kunden kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med, og som kunden har fælles bopæl med både ved indsættelsen og ved dødsfaldet. Kunden kan til enhver tid skriftligt meddele selskabet, at indsættelsen skal ændres eller helt bortfalde, hvis kunden ikke har gjort indsættelsen uigenkaldelig. Hvis kunden efterlader både berettiget samlever og ægtefælle, tilfalder pensionen ægtefællen. Ægtefælle-/samleverpensionens størrelse svarer til 60 % af den pension, kunden har ret til på tidspunktet for dødsfaldet, jf. 12, 13 og 22. Hvis kunden ikke modtager pension på tidspunktet for dødsfaldet, svarer ægtefælle-/samleverpensionens størrelse til 60 % af den pension, kunden ville have haft ret til at modtage som alderspension ved alder 65 år beregnet efter det beregningsgrundlag,

7 7 som er gældende på tidspunktet for dødsfaldet. Hvis den efterlevende er mere end 20 år yngre end ægtefællen eller samleveren, nedsættes ægtefælle-/samleverpensionen med 2 % for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år. Såfremt kunden på tidspunktet for dødsfaldet er i karenstid, forholdes i overensstemmelse med 23. Er ingen berettiget til ægtefælle-/samleverpension på grund af karenstidsbestemmelsen i 23, udbetales de indbetalte beløb med en rente fastsat af selskabet til ægtefællen eller samleveren, eller hvis en sådan ikke efterlades til kundens bo. I tilfælde af separation eller skilsmisse har kundernes efterladte ægtefælle ret til pension efter reglerne, som angivet i den til enhver tid gældende lovgivning om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation eller skilsmisse. En samlever opnår ikke ret til pension, hvis en frasepareret eller fraskilt ægtefælle har bevaret retten til pension. I disse tilfælde udbetales pensionen til fraseparerede eller fraskilte ægtefæller. 16. Ugiftesum (Præmiefri forsikring) Fra kan der ikke indbetales til ugiftesum. Ugiftesum blev omskrevet pr til præmiefri forsikring, hvor ydelsen beregnes på grundlag af forsikringens værdi på baggrund af de indtil indbetalte præmier, jf. 28 og 35. Tilsvarende præmiebeløb, som herefter indbetales, anvendes til forbedring af løbende pensionsydelser. Når kunden er omfattet af ret til ægtefælle-/samleverpensionen og dør inden begæring om udbetaling af aldersbetinget pension, dog senest inden det fyldte 65. år, udbetales en ugiftesum, dersom der på dødsfaldstidspunktet ikke findes en samlever eller ægtefælle, herunder frasepareret eller fraskilt ægtefælle, der er berettiget til ægtefælle-/samleverpensionen, jf. 15, og dersom karenstidsbestemmelsen i 15 ikke finder anvendelse. Ugiftesummen udbetales til kundens nærmeste pårørende, jf. lov om forsikringsaftaler, medmindre andet skriftligt er meddelt af kunden til selskabet. Kunden kan indsætte ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, en navngiven person, der har fælles bopæl med kunden ved indsættelsen, eller livsarvinger, stedbørn eller disses livsarvinger. Kunden kan endvidere meddele, at der ikke ønskes indsættelse af begunstigede, og i så fald udbetales ugiftesummen til kundens bo.

8 8 17. Fra- og tilvalg af ægtefælle-/samleverpension Kunden omfattes af ret til ægtefælle-/samleverpension ved optagelse i pensionsordningen. Kunder, der ved optagelsen ikke er fyldt 60 år, kan ved skriftlig begæring til selskabet fravælge ægtefælle-/samleverpension. Begæringen skal fremsættes senest 1 måned efter, at bekræftelse af optagelsen er afsendt fra selskabet, og har i så fald virkning fra optagelsen. Kunder, der ikke er fyldt 60 år og ikke er pensionerede, kan efterfølgende ved skriftlig begæring til selskabet til- eller fravælge ægtefælle-/samleverpension, senest 1 år efter en af følgende begivenheder er indtruffet indgåelse af ægteskab/samliv separation skilsmisse/6 måneder efter ophør af samliv kundens ægtefælles eller samlevers dødsfald. Valget har virkning fra førstkommende præmiebetaling, efter dokumentation for ret til valg er modtaget i selskabet. For kunder, der har en tidligere ægtefælle, som er berettiget til bevarelse af pensionsret ved separation eller skilsmisse, kan fravalg af ægtefælle-/samleverpension først få virkning fra førstkommende præmiebetaling, efter denne pensionsret er ophørt. Ved fravalg af ægtefælle-/samleverpension anvendes forsikringens eventuelle værdi af retten til ægtefælle-/samleverpension som indskud på de øvrige løbende ydelser i pensionsordningen. Ved fravalg af ægtefælle-/samleverpension anvendes tilsvarende præmiebeløb, som herefter indbetales, til forbedring af løbende pensionsydelser. 18. Dødsfaldssum (Præmiefri forsikring) Kunder, som før har fravalgt ægtefælle-/samleverpension i henhold til 17, omfattes i stedet af dødsfaldssum. Fra kan der ikke indbetales til dødsfaldssum. Dødsfaldssum blev omskrevet pr til præmiefri forsikring, hvor ydelsen beregnes på grundlag af forsikringens værdi på baggrund af de indtil indbetalte præmier, jf. 28 og 35. Tilsvarende præmiebeløb, som herefter indbetales, anvendes til forbedring af løbende pensionsydelser. Ved senere tilvalg af ægtefælle-/samleverpension ophører den præmiefri forsikringsdækning med dødsfaldssum, og den eventuelt opsparede værdi af retten til dødsfaldssum anvendes som indskud på øvrige præmiefri kapitalforsikringer i pensionsordningen.

9 9 Når kunden er omfattet af dødsfaldssum, sker udbetaling i tilfælde af, at kunden dør inden begæring om udbetaling af aldersbetinget pension, dog senest inden det fyldte 65. år. Dødsfaldssummen udbetales til kundens nærmeste pårørende, jf. lov om forsikringsaftaler, medmindre andet skriftligt er meddelt af kunden til selskabet. Kunden kan indsætte ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, en navngiven person, der har fælles bopæl med kunden ved indsættelsen, livsarvinger, stedbørn eller disses livsarvinger. Kunden kan endvidere meddele, at der ikke ønskes indsættelse af begunstigede, og i så fald udbetales dødsfaldssummen til kundens bo. Såfremt kunden på tidspunktet for dødsfaldet er i karenstid, forholdes i overensstemmelse med 23. Opnås der på grund af karenstidsbestemmelsen i 23 ikke ret til udbetaling af dødsfaldssum, og skal udbetaling ikke ske til børnene i henhold til 20, stk. 4, udbetales de indbetalte beløb med en rente fastsat af selskabet til kundens bo. 19. (Ophævet) 20. Børnepension Når kunden modtager pension eller afgår ved døden, har kundens børn ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Denne ret tilkommer også kundens ægtefælles børn, dersom disse stedbørn er optaget til forsørgelse i det fælles hjem. Bortadopterede børn har ikke ret til børnepension. Børnepensionens størrelse svarer for hvert barn til 25 % af den pension, kunden har ret til, jf. 12, 13 og 22. Hvis kunden ikke modtager pension, svarer børnepensionens størrelse for hvert barn til 25 % af den pension, kunden ville have haft ret til som alderspension ved alder 65 år beregnet efter det beregningsgrundlag, som er gældende på tidspunktet for dødsfaldet. I tilfælde af, at ingen personer har forsørgelsespligt over for børnene, udbetales dobbelt børnepension. Dobbelt børnepension udbetales tillige til børn over 18 år, såfremt ingen personer havde forsørgelsespligt over for disse ved det fyldte 18. år. Såfremt kunden på tidspunktet for dødsfaldet er i karenstid, forholdes i overensstemmelse med 23. Er børnene ikke berettiget til børnepension på grund af karenstidsbestemmelsen, og skal udbetaling ikke ske til ægtefællen i henhold til 15, stk. 6, udbetales de indbetalte beløb med en rente fastsat af selskabet til børnene eller i tilfælde af børns død, inden udbetaling har fundet sted, til kundens bo.

10 Præmiefri dækning For kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, gælder reglerne i denne bestemmelse. I de første 12 måneder efter ophør af enten pligtmæssig præmiebetaling, præmiefritagelse eller berettigelse til pension er kunden omfattet af præmiefri dækning, således at kunden bevarer sine hidtidige rettigheder. Til dækning af risiko, administration m.v. i perioden sker fradrag i forsikringens opsparede værdi. Den præmiefri dækning gælder dog længst til kunden fylder 65 år, eller til kunden har indsendt begæring om udbetaling af tilbagekøbsværdien og opfylder betingelserne for dette eller har begæret forsikringen overført. Efter ophør med betaling til fortsættelsesforsikring, jf. 30, kan kunden efter nærmere af selskabet fastsatte regler i en periode være omfattet af præmiefri dækning. Efter nærmere af selskabet fastsatte regler kan perioden med præmiefri dækning efter ansøgning forlænges eller afkortes. Efter udløbet af den præmiefri dækningsperiode forholdes i overensstemmelse med 27, 28, 29 eller a. Opretholdt dækning I de første 12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, eller kunden ikke længere er berettiget til PenSam førtidspension, bevarer kunden sine hidtidige rettigheder. Kunder, som bliver syge senest 12 måneder efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt, og som på grund af uafbrudt sygdom ikke kan være selvforsørgende i en stilling uden økonomisk kompensation eller løntilskud, opretholder dog ret til PenSam førtidspension i 5 år efter, at pligtmæssig præmiebetaling er ophørt. Den opretholdte dækning gælder dog længst, til kunden fylder 65 år, eller til kunden har indsendt begæring om udbetaling af tilbagekøbsværdien og opfylder betingelserne for dette eller har begæret forsikringen overført. Efter udløbet af perioden forholdes i overensstemmelse med 27, 28, 29 eller 30. Kunden er dog ikke omfattet af opretholdt dækning, såfremt kunden har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion). Kunden er heller ikke omfattet af opretholdt dækning efter ophør af indbetaling til fortsættelsesforsikring. Der forholdes i stedet i overensstemmelse med 28, hvorved forsikringen straks omskrives til præmiefri forsikring. 22. Delvis præmiefritagelse For kunder, som hverken betaler præmie den eller senere, gælder reglerne i denne bestemmelse.

11 11 Hvis kunden, i de sidste 5 år før retten til pension indtræder, er overgået til nedsat arbejdstid på grund af svigtende helbred, kan selskabet beslutte, at dette ikke skal have indflydelse på størrelsen af forsikringsydelserne. 23. Karenstid Forsikringen tegnes uden helbredsbedømmelse. Kunder, som ikke har været såvel raske som omfattet af pligtmæssig præmiebetaling i 2 år (karenstid) på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 12, eller ved død, opnår ikke ret til udbetaling af forsikringsydelser, hvis de forhold, der førte til afgørelse om ret til offentlig førtidspension m.v., jf. 12, eller død skyldes eller har klar årsagssammenhæng med en lidelse, som bestod ved forsikringens ikrafttræden eller ved seneste genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, og disse forhold kunne antages at ville medføre udbetaling af PenSam førtidspension efter 12 eller udbetaling ved død. Bevisbyrden for sådan årsag eller årsagssammenhæng påhviler selskabet, idet dog såvel forsikringstager som kunden og andre berettigede er forpligtet til at medvirke til fremskaffelse af oplysninger. Til den 2-årige periode medregnes kun de perioder, i hvilke der indgår pligtmæssig præmiebetaling, jf. 3. Er pligtmæssig præmiebetaling genoptaget, efter der er forløbet 3 år, hvor der ikke er indgået præmie, finder reglerne om karenstid anvendelse i en ny 2-årig periode fra genoptagelsen. Såfremt der som følge af karenstidsbestemmelsen ikke opnås ret til udbetaling af forsikringsydelser, udbetales i stedet de indbetalte beløb med en rente, der fastsættes af selskabet, hvorefter selskabet er frigjort. Hvis der allerede er sket omskrivning til præmiefri forsikring, berøres denne ikke heraf. 24. (Ophævet) 25. (Ophævet) 26. Overgang fra anden pensionsordning - mulighed for indskud - indbetaling af ekstraordinære præmier - overførselsaftaler Dersom kunden i sin tidligere ansættelse var omfattet af en anden pensionsordning eller pensionskasseordning, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling, anvendes helt eller delvis som indskud på hele eller dele af ordningen efter nærmere af selskabet fastsatte regler. Selskabet kan indgå aftale med andre pensionsinstitutter om overførsel af pensionsordninger fra disse. Selskabet fastsætter nærmere retningslinjer for overførsel af pensionsordninger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

12 12 Ved overgang fra tjenestemandsstilling i stat eller kommune til ansættelse, der medfører tegning af forsikring i selskabet, kan det beløb, der måtte komme til udbetaling fra staten eller kommunen, anvendes som indskud i henhold til de for tjenestemænd gældende regler. Overførsel kan kun finde sted med kundens godkendelse. Selskabet kan fastsætte regler, således at der kan ske overførsel mellem pensionsordningens enkelte dele i overensstemmelse med afsnit I i pensionsbeskatningsloven. Selskabet kan videre fastsætte regler om, at hvis kunden overfører en aldersforsikring fra en anden pensionsordning, overføres denne til en aldersforsikring, jf. 14, at hvis kunden overfører en kapitalforsikring fra en anden pensionsordning, kan PenSam konvertere den til en aldersforsikring, jf. 14. Indbetaling af engangsindskud i øvrigt kan ske efter regler fastsat af selskabet. Indbetaling af ekstraordinære præmier kan ske efter regler fastsat af selskabet. 27. Overførsel til andre ordninger Såfremt kunden overgår til ansættelse som tjenestemand, kan forsikringens overførselsværdi overføres til den tjenestemandsansættende myndighed til forhøjelse af pensionsancienniteten efter de for tjenestemænd gældende regler. Ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til pensionskassemedlemskab eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan forsikringens overførselsværdi overføres til denne. Selskabet kan indgå aftale med andre pensionsinstitutter om overførsel af pensionsordninger til disse. Selskabet fastsætter nærmere retningslinjer for overførsel af pensionsordninger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Overførsel kan kun finde sted med kundens godkendelse. Overførselsværdien beregnes efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Beregningen sker på grundlag af forsikringens værdi, jf. 35, stk. 5, og fratrækkes evt. omkostninger herunder gebyr eller kursværn. Kunden har ret til at forblive i ordningen med præmieindbetaling fra den nye ordning, dersom kunden ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til pensionsordning, efter helbredsbedømmelse i denne ordning tilbydes optagelse på ringere vilkår eller meddeles afslag på optagelse. Hvis selskabet har videreført en forsikringsmæssig pensionsordning, jf. 31, kan den tegnede forsikring overføres til den nye pensionsordning, hvortil kunden overgår, eller til kunden selv.

13 Præmiefri forsikring 12 måneder efter ophør af pligtmæssig præmiebetaling m.v. efter 21 eller 21 a, stk. 1, omskrives forsikringen til præmiefri forsikring efter regler fastsat af selskabet, medmindre kunden er berettiget til udbetaling af forsikringsydelser, eller forsikringen videreføres af ny arbejdsgiver eller fortsættes af kunden selv. Når kunden har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion) sker omskrivningen til præmiefri forsikring dog straks, jf. 21 a. Ved præmiefri forsikring forstås en forsikring, hvortil der efter forsikringsaftalen ikke længere indgår præmie. Forsikringsydelserne reduceres derfor ved omskrivningen. Genoptages pligtmæssig præmiebetaling, efter der er forløbet 3 år, hvor der ikke er indgået præmie, indgår de nye præmier på Fleksion. Forsikringen kan kun omskrives til præmiefri forsikring, hvis forsikringen har opnået en tilbagekøbsværdi svarende til en af selskabet fastsat mindsteværdi. I modsat fald kan selskabet frigøre sig ved at udbetale værdien. Har forsikringen ingen tilbagekøbsværdi, er selskabet frigjort. 29. Tilbagekøb Hvis kunden er fratrådt sin stilling uden at være berettiget til alderspension efter 13, kan kunden på begæring udtræde af forsikringsaftalen mod udbetaling af tilbagekøbsværdien. Følgende betingelser skal dog være opfyldt a) der må ikke være indledt sag for kunden om behandling efter reglerne i lovgivningen om offentlig førtidspension, og b) kunden må ikke have fået forlænget udbetaling af dagpenge på grund af livstruende, uhelbredelig sygdom, og c) kunden er emigreret (dog ikke til Færøerne og Grønland) eller, der er forløbet 12 måneder efter fratrædelse af en stilling, der medfører præmiebetaling efter 3, og pensionsordningens tilbagekøbsværdi er under kr. brutto (afgiftsfri reserver bruttoficeres). Tilbagekøbsværdien beregnes efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Beregningen sker på grundlag af forsikringens værdi, jf. 35, stk. 5, og fratrækkes eventuelle omkostninger, herunder gebyr eller kursværn. Hvis selskabet har videreført en forsikringsmæssig pensionsordning, jf. 31, udleveres den tegnede forsikring til kunden.

14 14 Kapitel 3. Øvrige bestemmelser 30. Fortsættelsesforsikring Kunder, som fratræder den stilling, som medførte pligtmæssig præmiebetaling, kan vælge at tegne fortsættelsesforsikring, dog ikke på aldersopsparing i PenSam Bank. Valget skal ske ved ophør af pligtmæssig præmiebetaling eller senere efter regler fastsat af selskabet. Præmiens størrelse skal ligge inden for nærmere af selskabet fastsatte grænser. Kunder, som ændrer arbejdstid i nedadgående retning, har i forbindelse med nedgangen ret til selv at indbetale forskellen, således at der ikke finder nogen nedsættelse af den samlede præmie sted. Præmiebetalingen ophører senest 15 år efter kunden opnår pensionsudbetalingsalderen, eller når kunden begærer alderspension forinden, eller kunden bliver berettiget til PenSam førtidspension, eller kunden ansættes i en stilling, der medfører pligtmæssig præmiebetaling til selskabet. I tilfælde, hvor kunden ophører med at betale til fortsættelsesforsikringen uden straks at tiltræde en stilling, som medfører genoptagelse af pligtmæssig præmiebetaling, forholdes i overensstemmelse med 27, 28 eller 29. Fortsættelsesforsikring kan ikke opretholdes ud over det tidspunkt, hvor pensionsaftalen, som nævnt i 1, er ophørt. 31. Videreførelse af forsikringsmæssig pensionsordning For kunder, der i tidligere ansættelse var omfattet af en forsikringsmæssig pensionsordning, kan den tegnede forsikring med selskabets accept overgå til og fortsættes af selskabet, såfremt overførsel efter 26 ikke finder sted. Den videreførte forsikring indgår som led i pensionsordningen på nærmere af selskabet fastsatte vilkår. Den fortsatte forsikring omskrives i overensstemmelse med disse forsikringsbetingelser, således at kundens rettigheder og pligter ifølge den fortsatte forsikring herefter henholdsvis tilkommer og påhviler selskabet, så længe kunden er omfattet af Anmeldelse Anmeldelse af forsikringsbegivenheden foretages skriftligt til selskabet uden unødigt ophold. 33. Udbetaling Ved begæring om udbetaling af forsikringsydelser indleveres til selskabet sådan dokumentation, som selskabet finder fornøden.

15 15 Udbetaling kan ikke finde sted, førend kravet er behørigt dokumenteret. PenSam udbetaler løbende pension til kunden forud til den 1. i hver måned - sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. PenSam udbetaler løbende ydelser til efterladte til den 1. i hver måned, første gang den 1. i måneden efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Udbetaling sker sidste gang for den måned, hvori retten til pension ophører. Hvis pensionen er meget lille, kan selskabet frigøre sig ved at udbetale værdien kontant. Det gælder dog ikke udbetaling af delpension, jf. 13 a. For at sikre de, der ikke selv har haft mulighed for at oparbejde en pension af en rimelig størrelse, kan selskabet udarbejde et mindstepensionsregulativ, som anmeldes til Finanstilsynet. 34. Forældelse Krav på udbetalinger fra PenSam Liv forsikringsaktieselskab forældes efter dansk rets regler om forældelse. 35. Beregning af ydelser og forsikringens værdi Forsikringsydelsernes størrelse fastsættes på grundlag af forsikringens værdi samt forudsætninger om bl.a. rente, risiko og omkostninger. Forudsætningerne fremgår af et beregningsgrundlag, som anmeldes til Finanstilsynet. Selskabet vurderer forudsætningerne mindst en gang om året med henblik på at opdatere dem, hvis de ændrer sig. Forsikringsydelserne, som ikke er garanterede, kan ændres såvel opadgående som nedadgående, når forudsætningerne eller forsikringens værdi ændrer sig. Det gælder både for forsikringsydelser, der er en følge af allerede betalte præmier, og forsikringsydelser, der følger af fremtidige præmiebetalinger. Selskabet fastsætter rammer for, hvornår ændringer i forudsætningerne eller forsikringens værdi medfører ændring af de beregnede ydelser. Rammerne kan fastsættes forskelligt for forskellige grupper af forsikringer, herunder for pensioner under udbetaling, og for pensioner, der ikke er under udbetaling. Forsikringens værdi beregnes på grundlag af indbetalte præmier med fradrag af udbetalte ydelser, betaling for omkostninger, regulering for risiko og forsikringens andel af det realiserede resultat, jf. 36, stk Fordeling af realiseret resultat overskud og underskud Selskabet fordeler årets realiserede resultat vedrørende investeringsafkast, risiko og omkostninger mellem selskabet og kunderne i overensstemmelse med lovens krav om rimelighed m.v. Forsikringernes del placeres i ufordelte fælles midler (kollektivt bonuspotentiale).

16 16 Et ekstraordinært, væsentligt negativt resultat opstået pludseligt og som følge af udefrakommende faktorer opgøres og fordeles straks. Fordelingen mellem grupper (kontributionsgrupper) sker derefter sådan, at gruppen tildeles en andel - positiv såvel som negativ - som er rimelig i forhold til, hvordan gruppen har bidraget til resultatet. Inden for gruppen fordeler selskabet kundens forsikrings andel af resultatet positiv såvel som negativ efter en rimelighedsvurdering af, hvordan forsikringen har bidraget til resultatet. Negative andele fratrækkes forsikringens værdi eller fremføres til modregning i kommende års eventuelle positive andele. Selskabet beslutter, hvordan positive andele, som ikke indgår i modregning, skal komme kunderne til gode. Selskabets beregning, fordeling og anvendelse af det realiserede resultat sker efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Selskabet kan ændre reglerne, og selskabet kan herunder fravige kontributionsbekendtgørelsen. PenSam opdeler kunderne i grupper (kontributionsgrupper) for henholdsvis risiko, omkostninger og rente. Inddelingen i grupper har betydning for beregningen af realiseret resultat til kunden. PenSam kan ændre principperne for kundernes opdeling i grupper, herunder flytte kunder til en anden gruppe. 36 a. Særlige bonushensættelser PenSam kan bruge forsikringernes ufordelte fælles midler til særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser indgår som en del af selskabets kapitalgrundlag og dækker tab på lige fod med egenkapitalen. Særlige bonushensættelser får samme forrentning som egenkapitalen. Hvis der er opbygget særlige bonushensættelser, og solvenskravet er opfyldt, tilbagebetaler selskabet den enkelte kunde en andel af disse midler i forbindelse med udbetaling af ydelse, eller senest når kunden udtræder af pensionsordningen. Selskabet kan fastsætte nærmere regler herom, herunder udbetalingsform og - tidspunkt, samt ændre disse. 37. Fareforøgelse Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder retten til PenSam førtidspension og udbetaling ved død efter nærmere af selskabet fastsatte regler. Uden for dansk område omfatter forsikringen ikke dækning ved død eller ret til PenSam førtidspension m.v., der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 38. Ændring af forsikringsbetingelserne Selskabet kan ændre forsikringsbetingelserne, herunder ydelsessammensætningen, inden for rammerne af aftalen om pension m.v. eller med overenskomstparternes godkendelse.

17 17 Forsikringsbetingelserne kan endvidere inden for rammerne af aftalen om pension m.v. ændres på baggrund af beslutning truffet af forbrugergruppen og godkendt af selskabet. Selskabet kan beslutte at fravige 12, stk.1 i en periode, således at selskabet fastsætter nærmere regler for tilkendelse af PenSam førtidspension, herunder gennemfører nødvendige ændringer i forsikringens beregningsgrundlag, hvis: a) reglerne om tilkendelse af offentlig førtidspension i lov om social pension ændres grundlæggende, eller b) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i det offentliges praksis for tilkendelse af offentlig førtidspension, eller c) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i forhold til det forudsatte i antallet af tilkendelser af førtidspension. Ændringer vil træde i kraft på det af selskabet fastsatte tidspunkt. Ændringer, som medfører øget risiko, kan gøres betinget af ny 2-årig karenstid for så vidt angår den ydelse, som medfører øget risiko. Reglerne i 23 finder i så fald tilsvarende anvendelse, men således at virkningen af, at karenstid bringes i anvendelse, vil være, at ændringen annulleres. Hvis en videreførelse af den i 17 nævnte valgfrihed må antages at være til væsentlig ugunst for de øvrige kunder, kan selskabet ophæve adgangen til at til- og fravælge ægtefælle-/samleverpension. Selskabet kan ændre forsikringsbetingelserne med virkning for allerede tegnede og fremtidige forsikringer. 39. Ophævelse af forsikringsaftalen Ved udbetaling af tilbagekøbsværdi, ved konvertering af løbende forsikringsydelser til engangsbeløb eller ved overførsel til andre ordninger ophæves forsikringen, og selskabet er herefter frigjort. Det samme gælder ved tilbagebetaling af indbetalte præmier, når en karenstidsbestemmelse gøres gældende, og der ikke er opnået ret til præmiefri forsikring. Det samme gælder endvidere, hvis forsikringsdækningen ophører på grund af manglende præmiebetalinger, når forsikringen ikke har opnået en tilbagekøbsværdi. 40. Tvister PenSam Liv er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager fra kunder og andre berettigede. Klageren skal forinden rette henvendelse til selskabet, og såvel klageren som selskabet kan herunder lade klagen forelægge for selskabets bestyrelse. En af bestyrelsen truffen afgørelse kan af klageren indbringes for en voldgiftsret inden 3 måneder efter, at meddelelse om afgørelsen er afsendt fra selskabet. For voldgiftsretten afgøres sagen endeligt og bindende for parterne efter dansk ret og i øvrigt efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet.

18 18 Sager, som ikke afgøres ved voldgift, kan indbringes for domstolene. 41. Forsikringsbetingelsernes ikrafttræden Disse forsikringsbetingelser, som erstatter de hidtil gældende betingelser, træder i kraft den Ændringerne har virkning for såvel fremtidige som allerede betalte præmier, dog således, at 21 a kun gælder for kunder, som betaler præmie den eller senere. Fra kan der ikke indbetales til aldersforsikring ( 14), ugiftesum ( 16) og dødsfaldssum ( 18). Aldersforsikring, ugiftesum og dødsfaldssum blev omskrevet pr til præmiefri forsikring, hvor ydelsen beregnes på grundlag af forsikringens værdi på baggrund af de indtil indbetalte præmier, jf. 28 og 35. Tilsvarende præmiebeløb, som herefter indbetales, anvendes til forbedring af løbende pensionsydelser. PenSam kan konvertere alderssum som ikke allerede er konverteret til aldersforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens 10 A. Ved konverteringen til aldersforsikring fradrager PenSam afgift til staten. 42. Overgangsbestemmelse Bestemmelsen i 25 ophæves ikke for kunder eller øvrige ydelsesberettigede, som før den har påbegyndt udbetaling af en løbende ydelse, og som i henhold til bestemmelsen har valgt at få ydelsen udbetalt med en højere rente (omregningsrenten) end opgørelsesrenten mod en mindre eller ingen tilskrivning af bonus i udbetalingsperioden. Bestemmelsen i 35, stk. 5, om, at forsikringsydelsen ikke ændres, så længe ydelsen er under udbetaling, ophæves ikke for kunder eller øvrige ydelsesberettigede, som før den har påbegyndt udbetaling af en løbende ydelse. For kunder, som før den har påbegyndt udbetaling af delpension, jf. 13 a, gælder 41, stk. 3. Kunder, der er optaget i pensionsordningen før den , gives et tilbud om at foretage et valg uden, at en af de 3 i 17 nævnte begivenheder er indtrådt, når kunden er omfattet af pligtmæssig præmiebetaling eller indbetaler fortsættelsesforsikring efter 30. Dersom kunden vil anvende valgmuligheden, skal skriftlig meddelelse herom være modtaget i selskabet indenfor den frist på mindst 4 uger, som fastsættes i det af selskabet udsendte materiale om valgmuligheden. I modsat fald er kunden omfattet af 15 og 16, medmindre kunden omfattes af stk. 5, 2. pkt. Ændringen har virkning fra førstkommende præmiebetaling efter, at valget kan foretages, dog tidligst

19 19 I perioden, indtil ændringen i henhold til stk. 4 har virkning, er kunden omfattet af ægtefællepension efter de hidtidige bestemmelser om ægtefællepension. Kunder, omfattet af stk. 3, som ikke foretager valg i henhold til stk. 4, omfattes ikke af 15, 16, 17 og 18 i denne forsikring. Kunder, som er optaget i pensionsordningen før den og har fravalgt ægtefælle-/samleverpension og er omfattet af pligtmæssig præmiebetaling eller indbetaler til fortsættelsesforsikring efter 30 og ikke er fyldt 60 år den får tilbud om at tilvælge ægtefælle-/samleverpension uden, at en af de 3 i 17 nævnte begivenheder er indtrådt. Dersom kunden vil anvende valgmuligheden, skal skriftlig meddelelse herom være modtaget i selskabet indenfor den frist på mindst 4 uger, som fastsættes i det af selskabet udsendte materiale om valgmuligheden. Ændringen har virkning fra førstkommende præmiebetaling efter, at valget er meddelt selskabet. Kunder, der er optaget i pensionsordningen før den , og som ikke har fravalgt ægtefælle- /samleverpension, får tilbud om skriftligt at indsætte en samlever efter 15. I perioden, indtil ændringen i henhold til stk. 6 har virkning, er kunden omfattet af ægtefælle/samleverpension efter de hidtidige bestemmelser. Kunder, omfattet af stk. 3, som ikke foretager valg i henhold til stk. 6, omfattes ikke af 15, 16, 17 og 18 i denne forsikring. Forsikringsbegivenheder vedrørende invalidepension, som er indtrådt før , er omfattet af reglerne om invalidepension fra før denne dato. Registreret partnerskab indgået inden sidestilles med ægteskab, medmindre gældende lovgivning er til hinder herfor. Den tidligere bestemmelse i 25: 25. Omregning Ved påbegyndelse af udbetaling af PenSam førtidspension, alders-, ægtefælle-/samleverpension og børnepension kan den berettigede - efter nærmere af selskabet fastsatte regler - vælge at få pensionen udbetalt med en højere rente (omregningsrente) end opgørelsesrenten i beregningsgrundlaget mod en mindre eller ingen tilskrivning af bonus i udbetalingsperioden. Den berettigede kan kun vælge omregning, hvis selskabet fastsætter en højere omregningsrente end opgørelsesrenten i året, hvor pensionen påbegyndes udbetalt. Er en pension valgt omregnet, kan dette valg ikke efterfølgende ændres. Fastsættes der senere en højere omregningsrente ved omregning af pensioner til berettigede i efterfølgende år, ændres allerede omregnede pensioner ikke som følge af denne højere rente. Allerede omregnede pensioner kan i stedet forhøjes som følge af eventuelle bonustilskrivninger.

20 20 Den omregnede pension er ugaranteret. Det betyder, at selskabet kan nedsætte den omregnede pension efter, at pensionen er påbegyndt udbetalt. Fastsættes der senere en lavere omregningsrente ved omregning af pensioner til berettigede i efterfølgende år, vil allerede omregnede pensioner dog ikke blive ændret alene som følge af lavere rente. En eventuel nedsættelse sker efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Den omregnede pension kan ikke nedsættes til under den pension, der var krav på i henhold til beregningsgrundlaget uden omregning ved påbegyndelsen af udbetalingerne. Omregningsrenten fastsættes af selskabet og skal anmeldes til Finanstilsynet. ophæves ikke for kunder eller øvrige ydelsesberettigede, som før den har påbegyndt udbetaling af en løbende ydelse, og som i henhold til bestemmelsen har valgt at få ydelsen udbetalt med en højere rente (omregningsrenten) end opgørelsesrenten mod en mindre eller ingen tilskrivning af bonus i udbetalingsperioden. Den tidligere bestemmelse i 35, stk. 5, om, at forsikringsydelsen ikke ændres, så længe ydelsen er under udbetaling, ophæves ikke for kunder eller øvrige ydelsesberettigede, som før den har påbegyndt udbetaling af en løbende ydelse. For kunder, som før den har påbegyndt udbetaling af delpension, jf. 13 a, gælder ovennævnte bestemmelse 41, stk PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser Pension 90

Forsikringsbetingelser Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2017 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013 2 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen omfatter kunder, som er optaget

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december 2005 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansielvirksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer:

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: Pensionskassen for Sundhedsfaglige Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte 2 1a. Øvrige

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere