Tidsstyring i byggerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsstyring i byggerier"

Transkript

1 TBB Entrepriseret Tidsstyring i byggerier Artiklen belyser den juridiske betydning af tidsplaner samt betydningen af begreberne»kritisk vej«og»slæk«i dansk entrepriseret. Det drøftes, om der ved en kommende revision af AB 92 bør tilstræbes en ændring af reglerne om tid. Af advokat Bo Schmidt Pedersen, videnskabelig assistent, Københavns Universitet, Juridisk Fakultet, Center for Virksomhedsansvar.(1) 1. Indledning»Tid er penge«- dette universelle udsagn gælder i udpræget grad inden for entrepriseretten. Tidsmæssige forhold påkalder sig derfor en stor interesse i såvel det praktiske som det teoretiske liv. Behovet for tidsstyring er til stede i alle byggerier - det gælder for fagentrepriser, storentrepriser, hovedentrepriser, totalentrepriser eller kombinationer af disse. Det kan være forskelligt, hvem af aktørerne(2) der har»behovet«herfor og forpligtelsen hertil, men byggerier skal tidsstyres. AB 92(3) indeholder i kapitel E bestemmelser om tidsfristforlængelse og forsinkelse, men også andre steder i AB 92 er der regler, der er relevante for løsning af tidsmæssige tvister.(4) AB 92 fastslår i 2, stk. 3, at udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Bygherren fastlægger dermed de tidsmæssige rammer for byggeriet, og koordineringspligten(5) under et byggeri påhviler som udgangspunkt bygherren.(6) Hvis bygherren indgår en»ren«hovedentrepriseaftale eller en totalentrepriseaftale, vil bygherren kunne overføre koordineringsforpligtelsen til hoved- eller totalentreprenøren.(7) Bygherren vil dog fortsat have koordineringsforpligtelsen i forhold til andre aktører end hoved- eller totalentreprenøren. Flere områder, der er relevante for tidsstyring af byggeriet, er imidlertid enten meget sporadisk behandlet eller slet ikke behandlet i AB 92. Det gælder eksempelvis den juridiske betydning af entreprenørens arbejdsplan, aftalte mellemterminer m.v. Som det fremgår af nærværende artikel, er der imidlertid tale om områder, som kan være afgørende for mulighederne for at tidsstyre et byggeri på en hensigtsmæssig måde. I artiklen analyseres betydningen af»kritisk vej«og»slæk«i tidsplaner i relation til det almindelige krav om, at der skal være kausalitet mellem en given hændelse og en forlængelse af udførelsesperioden, før der kan indrømmes tidsfristforlængelse eller ifaldes ansvar for overskridelse af en aftalt frist. Disse begreber synes stadig oftere anvendt i forbindelse med tidsstyring, men har hidtil været relativt upåagtede i dansk entrepriseret. Artiklens indhold er opdelt i følgende afsnit; i afsnit 2 omtales tidsplaner og den juridiske betydning af disse; i afsnit 3 behandles kausalitet og forsinkelse med vægt på begreberne kritisk vej og slæk; i afsnit 4 drøftes behovet for ændringer i bestemmelserne om tid i AB 92 ved en kommende revision, og endelig er der i afsnit 5 en sammenfatning. 2. Tidsplaner og sanktionering af frister heri Forsinkelse i AB 92 - og i entrepriseretten generelt - forstås som den faktiske overskridelse af tidsfrister, det vil sige udsat eller forsinket udførelse.(8) Sådanne tidsfrister vil oftest være fastsat i tidsplaner.(9) Traditionelt opereres der i bygge- og anlægsprojekter med tre forskellige tidsplaner: udbudstidsplan, kontrakttidsplan samt arbejdsplan.(10) Udbudstidsplanen vil ofte være af meget overordnet karakter og kan i visse tilfælde være begrænset til en oplysning om start og sluttidspunkt. I andre tilfælde kan udbudstidsplanen indeholde flere (mellem- )frister. Kontrakttidsplanen vil ofte være identisk med udbudstidsplanen, da udbudstidsplanen i mange tilfælde»konverteres«til kontrakttidsplan i forbindelse med kontraktens indgåelse.(11) Dermed bliver de i udbudstidsplanen - og senere kontrakttidsplanen - fastsatte frister til aftalte tidsfrister mellem parterne. Den juridiske betydning af udbudstidsplanen og kontrakttidsplanen er sædvanligvis ikke omtvistet. Fristerne i udbudstidsplanen og kontrakttidsplanen er bindende mellem parterne på tidspunktet for kontraktens indgåelse, medmindre der er konkrete forhold til stede, der medfører det modsatte resultat.(12) Arbejdsplanen er omtalt i AB 92 9.(13) Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan.(14) Det er mere uklart, hvilken juridisk betydning arbejdsplanen har mellem parterne, og hvordan den kan anvendes til at sanktionere byggeriets tidsstyring. Det relevante spørgsmål i den sammenhæng er naturligvis, om arbejdsplanens aktivitetsrækkefølge, -varighed samt fristerne for disse er juridisk bindende med den konsekvens, at entreprenørens overskridelse af arbejdsplanens frister m.v. kan sanktioneres. Eksempel: Mellem tre entreprenører og en bygherre udarbejdes en fælles, koordineret arbejdsplan på baggrund af de tre entreprenørers respektive arbejdsplaner. Råhusentreprenøren forsinkes på en aktivitet, der forudsættes at være færdig, før installationsentreprenøren skal udføre en aktivitet. Kan installationsentreprenøren få erstatning eller godtgørelse fra bygherren - og hvis ja, kan bygherren da kræve betaling fra råhusentreprenøren? Det forudsættes, at der ikke i kontrakttidsplanen er fastsat frister for de pågældende aktiviteter - fristerne fremgår altså alene af arbejdsplanen. I AB-betænkningen(15) er den juridiske betydning af arbejdsplanen ikke defineret. I Vejledningen til AB 92(16) er det indikeret, at arbejdsplanen kan have juridisk relevans. Det anføres, at:»det er ved fagentrepriser vigtigt, at arbejdsplanen er omhyggelig med hensyn til arbejdsprocessernes rækkefølge, bl.a. for at sikre, at bygværkets stabiliserende system er i orden, før arbejdet går videre. Ellers kan der opstå problemer med afgrænsningen mellem entreprenørens risiko for arbejdets udførelse og bygherrens risiko for udbudsmaterialet.«i teorien er det ikke afklaret, om arbejdsplanen er juridisk bindende parterne imellem. Hørlyck(17) anfører ad AB 92 9:»Arbejdsplanen er normalt ikke kontrakttidsplan, men derimod et styringsog planlægningsredskab. ( ) I det moderne byggeri, der planlægges langt mere præcist end tidligere, og hvor de økonomiske konsekvenser af forskydninger i de lagte planer ligeledes er langt større end tidligere, er det af afgørende betydning, at også arbejdsplanen og dennes mellemfrister overholdes. ( ) Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 Selv om mellemfristerne således er bindende, er der dog i praksis utilbøjelighed til at pålægge entreprenøren dagbøder for overskridelse af mellemfrister, såfremt en senere forcering af arbejdet medfører, at det bliver afleveret rettidigt ( ). Derimod kan der meget vel tænkes et erstatningsansvar (hvis der ikke er vedtaget dagbøder), såfremt en overskridelse af mellemfristerne medfører tab - f.eks. krav fra andre entreprenører - selvom arbejdet afsluttes til tiden.«andetsteds anfører Hørlyck:(18)»Den bindende tids- og arbejdsplan i forholdet mellem bygherren og hver enkelt fagentreprenør hænger normalt nøje sammen med tids- og arbejdsplanerne for de øvrig fagentrepriser ( ) ( ) Baggrunden for denne regel er, at tidsplanen ikke alene er bindende for entreprenøren, men også for bygherren.«vagner(19) anfører følgende om arbejdsplaner:»andre af bestemmelserne i AB 92 afsnit C vil slet ikke blive omtalt i denne fremstilling. De pågældende bestemmelser er fortrinsvis af praktisk art og frembyder ikke væsentlig interesse set fra en juridisk synsvinkel. Det drejer sig især om 9 (om arbejdsplan og afsætning), ( ).«Voldgiftspraksis antager, at arbejdsplaner kan have juridisk betydning. I T:BB VBA udtalte voldgiftsretten:»( ) under byggeriets gang reviderede HE flere gange [arbejds-]tidsplanerne, uden at det fra bygherrens side blev præciseret, at den oprindeligt vedtagne dato for aflevering af byggeriet fortsat var gældende. Da det derfor må have stået boligforeningen klart, at HE på grund af boligforeningens forhold ikke længere anså sig for bundet af den vedtagne tidsplan, er det ikke afgørende, HE først i november 2006 udtrykkeligt påberåbte sig ret til en tidsfristforlængelse på 4 måneder.«[min tilføjelse] I sagen lagde voldgiftsretten til grund, at entreprenøren havde ret til tidsfristforlængelse, uanset der ikke konkret eller specifikt var anmodet om tidsfristforlængelse, men»alene«fremsendt reviderede arbejdsplaner, hvor afleveringsfristen var rykket i forhold til den - ubestridt - vedtagne afleveringsfrist.(20) Arbejdsplanen fik dermed en retlig relevans for parterne.(21) I Norge bruges også forskellige tidsplaner. Her er udbuds- og kontrakttidsplanerne juridisk bindende, hvorimod arbejdsplanen (fremdriftplan) antages at være et styringsredskab. Dette begrundes med, at en bindende arbejdsplan ville indskrænke entreprenørens ret til at tilrettelægge arbejdets udførelse.(22) Retsstillingen skal naturligvis ses i sammenhæng med de øvrige bestemmelser i NS 8405, hvor man blandt andet har et reklamationssystem med præklusiv virkning.(23) FIDIC-kontrakten»Red Book«(24) indeholder bestemmelser om, at bygherren i udbudsmaterialet skal angive startdato (Commencement Date) og udførelsestiden (Time for Completion), men der er ikke krav om, at bygherren skal udarbejde en egentlig udbudstidsplan eller kontrakttidsplan. Derimod er der detaljerede bestemmelser om, at entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan(25) (Detailed time programme), der skal overholde Time for Completion. Også en række engelske standardkontrakter indeholder detaljerede bestemmelser om arbejdsplaner, omend standardkontrakterne ikke nødvendigvis forudsætter egentlige udbuds- eller kontrakttidsplaner.(26) En model til at tidsstyre et byggeri forudsætter, at der i udbudsmaterialet som minimum er fastsat et start- og et sluttidspunkt og også gerne nogle relevante mellemfrister, som bygherren ønsker, at byggeriet bliver styret efter.(27) I hvert fald senest ved indgåelse af kontrakten skal de relevante frister være aftalte. De arbejdsplaner, der udarbejdes under udførelsen, skal herefter overholde de kontraktuelle frister. Formålet med arbejdsplanen er dermed, at denne skal afspejle byggeriets faktiske udførelsesforløb, mere end at arbejdsplanerne formelt set skal overholde fristerne. Arbejdsplanen bør være uden betydning for vurderingen af de ansvarsmæssige forhold ved eventuelle tidsfristoverskridelser, idet det eneste afgørende i den sammenhæng er kontrakttidsplanen samt de eventuelle revisioner af kontrakttidsplanen, som parterne bliver enige om under udførelsen. En sådan model, der som nævnt anvendes i Norge, fungerer naturligvis kun, såfremt de fastsatte mellemfrister forudsætningsvis også respekteres af de parter, som er bundet af tidsplanen og af voldgiftsretten. Er der flere entreprenører, skal disse samarbejde på pladsen, jf. AB (28) Samvirkereglen må her medføre, at (fag-)entreprenørerne skal medvirke til at det samlede byggeri udføres så optimalt som muligt. Dette kan indebære, at (fag-)entreprenørerne må acceptere en planlægning, der isoleret set ikke er optimalt for egen udførelse, men derimod for projektets udførelse.(29) Hvis fristerne respekteres, vil det være uproblematisk at antage, at arbejdsplanens frister ikke er juridiske bindende. Imidlertid er retsstillingen i Danmark således, at det i praksis er stort set umuligt at gennemføre et krav om dagbod eller erstatning over for en entreprenør, der overskrider en mellemtermin. Dagbøder på mellemterminer er - uvist af hvilken årsag - et forhold, der gennem tiden har været vanskeligt at vinde gehør for hos de danske domstole og voldgiftsretter. I en afgørelse fra 1931(30) blev dagbod for overskridelse af en mellemtermin afvist. Retten lagde vægt på, at»bygherren ikke havde lidt noget særligt tab ved mellemfristernes overskridelse«, hvilket i sig selv er i modstrid med hele formålet med dagbod, der netop er tænkt at skulle være en»tabsuafhængig«sanktionering. I nyere tid har særligt»margarinedronning-kendelsen«(31) været afgørende for, at det i praksis er stort set umuligt at opretholde dagbod på mellemterminer, nærmest uanset hvor sagligt den pågældende termin end måtte være for bygherren og byggeriet.(32) Heller ikke en tanke om, at mellemterminer skal sanktioneres med erstatning efter dansk rets almindelige regler og en sluttermin med dagbod, er accepteret af voldgiftspraksis.(33) AB 92 opererer til en vis grad med samme system som i Norge. Dermed kunne det være nærliggende at antage, at arbejdsplanen i Danmark, som i Norge, alene er et styringsredskab, og at fristerne deri dermed ikke er bindende. Denne antagelse er imidlertid ikke åbenbar rigtig grundet den danske retsstilling omkring mellemterminer. Når det overhovedet bliver relevant at vurdere arbejdsplanens juridiske betydning i Danmark, er det primært en konsekvens af, at vi har en, set fra et styringssynspunkt, uhensigtsmæssig retstilstand omkring mellemterminer. Med denne retstilstand kan det - fra et praktisk synspunkt - være nærliggende at antage, at entreprenørens arbejdsplan bør være bindende for entreprenøren - med andre ord er entreprenøren forpligtet til at overholde fristerne i den arbejdsplan, som entreprenøren selv har været med til at udarbejde. Det må formodes, at entreprenøren heri har taget højde for de udførelsesmæssige forhold, der er relevante i projektet. En sådan retsstilling rejser imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsplanen også er bindende for bygherren. Hvis arbejdsplanen er bindende for entreprenøren, er det nærliggende, at den også er bindende for bygherren. Det er dog ikke en selvfølge. Hvis arbejdsplanen er gældende for bygherren, vil konsekvensen i eksemplet overfor være, at installationsentreprenøren kan gøre gældende over for bygherren, at det i arbejdsplanen fastsatte starttidspunkt er overskredet, hvorfor installationsentreprenøren skal have erstatning eller godtgørelse. Omvendt bør bygherren kunne rejse et krav over for råhusentreprenøren, da råhusentreprenøren har overskredet en fastsat frist i arbejdsplanen. Hvis bygherren ikke får medhold i regreskravet - uanset eventuel aftalt dagbod på slutterminen - vil en antagelse om, at arbejdsplanen også er bindende for bygherren, derfor medføre en uhensigtsmæssig retstilstand. Hvis retstilstanden omkring mellemterminer blev ændret, kunne modellen fra Norge anvendes, og dermed ville arbejdsplanen alene få en styringsmæssig betydning. Dette synes klart at være at foretrække. Uagtet at voldgiftsretten i to nyere afgørelser muligvis har blødt en Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 smule op for, hvornår dagbod på mellemterminer kan opretholdes,(34) er der næppe tale om en markant ændring af den holdning, som voldgiftsretterne har til mellemterminer. Dermed efterlades bygherren i en situation, hvor arbejdsplanens frister og de enkelte aktiviteters varighed kan være det eneste reelle styringsværktøj, som bygherren har, forudsat at fristerne antages at være bindende for entreprenøren. Det vil dog som nævnt ikke være en hensigtsmæssig retsstilling. 3. Forsinkelse og kausalitet 3.1 Emnet En hændelse giver kun ret til tidsfristforlængelse, hvis hændelsen rent faktisk forlænger eller forskyder udførelsen af arbejdet og medfører overskridelse af en relevant termin, eksempelvis slutterminen. Det forhold, at en hændelse kan henføres til en af - og opfylder kravene i - betingelserne i AB 92 24, stk. 1, er ikke i sig selv nok til, at der skal indrømmes entreprenøren tidsfristforlængelse.(35) I sager om forsinkelse er parternes uenighed ofte koncentreret om, hvorvidt en hændelse - eller hændelser - har medført en forlængelse af udførelsesperioden. Grundlæggende er dette et kausalitetsspørgsmål og tæt knyttet hertil et bevisspørgsmål. For det første opstår spørgsmålet om, hvorvidt hændelsen overhovedet medførte en overskridelse af en termin og dernæst melder der sig det - i praksis mindst lige så vigtige - spørgsmål, nemlig hvem af parterne der har bevisbyrden. I nærværende afsnit koncentreres fremstillingen om to forhold relateret til det første spørgsmål, nemlig kritisk vej og slæk i tidsplaner. Implicit heri ligger dog også en vis vurdering af bevisbyrdespørgsmålet. 3.2 Kritisk vej Den kritiske vej i et projekt er udtryk for en række aktiviteter, der er indbyrdes afhængige på en sådan måde, at én aktivitet ikke kan igangsættes, før den forudgående aktivitet er færdiggjort, eventuelt til et vist niveau. Som eksempler kan nævnes, at et fundament ikke kan støbes, før der er udgravet hertil, at tagbelægning ikke lægges, før undertag er lagt, og at undertag ikke lægges, før spær er monteret. Når det er relevant at belyse begrebet»kritisk vej«nærmere, skyldes det, at den kritiske vej i et projekt ofte bliver anvendt i argumentationen for, om en given hændelse begrunder en forlængelse af udførelsesperioden eller ej.(36) Hvis en given hændelse påvirker en aktivitet på kritisk vej, vil bygherren oftest være indstillet på at anerkende en tidsfristforlængelse til entreprenøren, og hvis hændelsen ikke påvirker en aktivitet på kritisk vej, vil bygherren oftest nægte at anerkende en tidsfristforlængelse. Der består imidlertid et behov for at afgrænse begrebet i forhold til det almindelige kausalitetskrav. Som begreb er»kritisk vej«kun i meget begrænset omfang behandlet i (dansk) teori.(37) Jette Grønkjær definerer kritisk vej:»( ) som den korteste vej fra start til slut«. Der henvises til»kritisk vej«i en række voldgiftskendelser,(38) hvilket afspejler, at begrebet anvendes i praksis. I Norge er kritisk vej (»kritisk linje«) mere uddybende behandlet i teorien. I kommentarudgaven af Marthinussen m.fl. til Norsk Standard 8405(39) defineres»kritisk linje«således:(40)»kritisk linje er et uttrykk som brukes for å karakterisere at en rekke av de arbeidsoperasjoner som entreprenøren skal utføre er innbyrdes avhengig av hverandre. Rekkefølgen av disse kan derfor ikke legges om uten at dette får betydning for fremdriften«. I engelsk ret er kritisk vej (»critical path«) meget udbredt. En entydig og generelt anerkendt definition af begrebet findes dog så vidt ses ikke. Keith Pickavance anfører:(41)»the»critical path«always relates to the completion of a sequence of work. Whilst in simple projects comprising few activities, engineering logic and hence a possible critical path may be inferred, resource logic can never be inferred reliably, simply because there are so many possibilities. In complex projects it is thus unlikely, that a critical path can be identified inductively, that is, by assertion; it can then only reliably be deduced from the mathematical sum of the durations of the contractor's programme to be completed in sequence before the completion date can be achieved. There have been many varied attempts to define the»critical path«. For example, the British Standards Institute describes it as»the sequence of activities through a project network from start to finish, the sum of whose durations determines the overall project duration«. Some prefer to think of the critical path as that with zero float; however, that will be true only if the network is unconstrained. It is perhaps better described as» the longest path from notice to proceed to project completion, or the path with the least amount of slack or float«.«(42) Hudson(43) anfører:»delay analysis is the forensic investigation into what has caused delay to completion of the work. Primarily the investigation is concerned with what has caused critical (as opposed to non-critical) delay. Critical delay is delay which delays the completion date. It is any delay to any activity which is on the critical path of the project, that is to say, the sequence of activities through a project network from start to finish, the sum of whose durations determines the overall project duration. Non-critical delay is any other delay which affects progress but does not delay overall completion. There may be any number of delays suffered on a project but many will not cause any critical delay, that is to say, delay which results in a delay to overall completion. Usually, it is only those events which cause critical delay to any activity on the critical path and hence cause critical delay to the project as a whole which are relevant to any assessment of the Contractor's entitlement to an extension of time«. I Delay and Disruption Protocol(44) defineres kritisk vej som:»the sequence of activities through a project network from start to finish, the sum of whose durations determines the overall project duration. There may be more than one critical path depending on workflow logic. A delay to progress of any activity on the critical path will, without acceleration or re-sequencing, cause the overall project duration to be extended, and is therefore referred to as a»critical delay«.«som det fremgår, findes der ikke en»universel«definition på kritisk vej. Mens Keith Pickavance eksempelvis betragter»critical path«som en abstraktion med et relativt vagt eller flertydigt indhold, synes Hudson at knytte det tættere til en traditionel kausalitets-analyse Kan der indrømmes tidsfristforlængelse hvis den kritiske vej ikke påvirkes? Der er i tidens løb afsagt ganske mange voldgiftskendelser, hvor der er taget stilling til, om en entreprenør havde ret til tidsfristforlængelser, og/eller om en bygherre havde ret til dagbøder. Det er kendetegnende, at der i rigtig mange kendelsers præmisser er anført begrundelser for resultatet, der er båret af skønsmæssige og/eller rimelighedsmæssige overvejelser frem for egentlige systematiske og velbegrundede analyser.(45) Dette vanskeliggør vurderingen af den kritiske vejs betydning for/relation til kausalitetsbedømmelsen. I KFE VBA var bygherre og entreprenør uenige om omfanget af og ansvaret for en forsinkelse af byggeriet. Der var blandt andet uenighed om, hvorfor en pæleramning var blevet forsinket ud over en indrømmet tidsfristforlængelse.(46) Entreprenøren gjorde i den forbindelse gældende, at:»( ) at pæleramningen var det første og nødvendige led i broens underbygning, og at enhver forsinkelse heraf derfor har medført tilsvarende forsinkelse af samtlige efterfølgende aktiviteter i byggearbejdet«. Implicit i entreprenørens anbringende ligger, at pæleramningen lå på den kritiske vej i udførelsen af arbejdet. At den kritiske vej er afgørende underbygges også af bygherrens anbringende(47), hvor det blev gjort gældende, at: Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 »( ) en af B [bygherren] forårsaget forsinkelse af en aktivitet kun har berettiget K [entreprenøren] til tidsfristforlængelse, hvis den har»ligget på arbejdets kritiske sti«således forstået, at den indtrådte forsinkelse har haft virkning på efterfølgende aktiviteter og dermed medført en forsinkelse af færdiggørelsesterminen for entreprisen«. Voldgiftsretten afviste entreprenørens krav om tidsfristforlængelse ud over den allerede af bygherren indrømmede fristforlængelse med følgende begrundelse:»efter det foreliggende finder voldgiftsretten det ikke af K godtgjort, at vanskelighederne ved pæleramningen reelt har forsinket entreprisens færdiggørelse mere end anerkendt af B, og der kan herefter på dette grundlag kun godkendes en tidsfristforlængelse på 31 ¾ dag«. Forudsætningsvis må voldgiftsretten have vurderet, at bygherren var ansvarlig for vanskelighederne, og herefter tillægger voldgiftsretten det afgørende vægt, at der ikke»reelt«skete en forsinkelse af entreprisens færdiggørelse som følge af vanskelighederne ved pæleramningen. Det er nærliggende at læse voldgiftsrettens præmisser således, at voldgiftsretten ikke fandt det godtgjort, at pæleramningen lå på den kritiske vej i projektet, og at entreprenøren allerede af den grund ikke havde ret til tidsfristforlængelse. I T:BB VBA (KFE ) er sagsfremstillingen meget summarisk og forklaringerne udeladt, hvorfor sagens faktum ikke kendes i detaljer. Voldgiftsretten fandt - uden nærmere begrundelse - at en række forskellige konkrete forhold gav entreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Andre forhold begrundede ifølge kendelsen ikke ret til tidsfristforlængelse, og herom anførtes:»e har yderligere rejst krav om kompensation for forøget tidsforbrug ( ). Voldgiftsretten finder imidlertid ikke grundlag for at give tidsmæssig kompensation i forbindelse med dette arbejde, der er betalt som ekstraarbejde, og som efter det oplyste ikke lå på den kritiske vej. E har endelig rejst krav om kompensation for forøget tidsforbrug i ( ). Heller ikke på dette punkt kan voldgiftsretten give E medhold. Det bemærkes herved, at det hverken er dokumenteret, at disse arbejder ligger på den kritiske vej, eller at E er påført et økonomisk tab«. [Min kursivering] Som det fremgår af det citerede, synes voldgiftsretten at forudsætte, at kun forhold, der påvirker den kritiske vej, kan begrunde tidsfristforlængelse til entreprenøren. I T:BB VBA var det forudsat i kontrakten, at hovedentreprenøren skulle udarbejde»hovedudførelsestidsplan«og»detailarbejdstidsplaner«, samt at der i disse skulle»oplyses kritiske veje«. Det kan ikke udledes af kendelsen, i hvilket omfang hovedentreprenøren, der blev taget under konkursbehandling under sagen, opfyldte dette krav, men i kendelsen anføres følgende:»det fremstår efter bevisførelsen som utvivlsomt for Voldgiftsretten, at HE i perioden fra 12. december 2003 og indtil afleveringen har haft betydelige organisatoriske, koordinerende og styringsmæssige problemer, der har vanskeliggjort færdiggørelsen af byggeriet. Voldgiftsretten må i den forbindelse give BH medhold i, at HE ikke i byggesagsforløbet har overholdt en række af de foran nævnte krav i Fællesbetingelser og Særlige Betingelser for at opnå tidsfristforlængelse erstatning eller godtgørelse. Der kan specielt være grund til at fremhæve, at HE kun i begrænset omfang under voldgiftssagen har kunnet fremlægge tidsplaner og arbejdsplaner, der har gjort det muligt at følge den enkelte aktivitet og afgøre om en eller flere afvigerapport(er) indebærer projektændringer på kritisk vej. Heroverfor står imidlertid, at der ( ) er udstedt et meget betydeligt antal afvigerapporter, hvoraf nogle har indeholdt flere projektændringer. For perioden fra ( ), har parterne optalt afvigerapporterne til henholdsvis og I et betydeligt antal af de positioner, som er forelagt Voldgiftsretten til stillingtagen, har Voldgiftsretten fundet, at der foreligger mangler ved projektet, som efter sin karakter var egnet til at medføre forsinkelse. ( ). Alene efter karakteren og omfanget af de projektmangler, der har nødvendiggjort afvigerapporterne, finder voldgiftsretten det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at aflevering ikke har kunnet ske på det kontraktuelle afleveringstidspunkt som følge af disse projektmangler. ( ) Efter en samlet vurdering af de nævnte forhold finder Voldgiftsretten, at HE har krav på tidsfristforlængelse for hele perioden mellem den 15. juni og den 11. oktober 2004, og at dagboden på derfor er opkrævet med urette. Voldgiftsretten bemærker i den forbindelse, at HE ikke har fortabt retten til tidsfristforlængelse, fordi man ikke strikt er gået frem efter reklamationsreglerne i AB 92 og i Fællesbetingelser. ( )«Voldgiftsretten lægger afgørende vægt på omfanget og arten af afvigerapporter under byggeriets udførelse og anser det herefter for»sandsynliggjort«, at aflevering ikke kunne finde sted på det kontraktuelle afleveringstidspunkt. Det var altså ikke nødvendigt for entreprenøren at dokumentere eller bevise, hvorledes de konkrete forhold indvirkede på den kritiske vej eller udførelsen i øvrigt. Det kom ikke entreprenøren til skade, at han ikke udarbejdede de krævede tidsplaner med angivelse af kritisk vej Har kritisk vej som begreb et juridisk indhold? Begrebet kritisk vej anvendes givetvis som redskab ved tidsplanlægning og styring af byggeprocesser.(48) I engelsk ret omtales ofte»critical path analysis«og»critical path method«.(49) Dette er forskellige - teoretiske - tilgange til at analysere tidsforløb med en mere eller mere matematisk tilgang. Der synes i engelsk ret at være en tilbøjelighed til at lægge stor vægt på teoretiske og analytiske gennemgange af et byggeris udførelsesforløb til brug for voldgiftsretternes vurdering af, om givne hændelser har været årsag til forsinkelsen - altså anvendes kritisk vej til at analysere årsag og virkning (cause and effect); eller med andre ord om forsinkelsen er en kausal konsekvens af en given hændelse. Dermed bliver kritisk vej et bevismiddel ved vurderingen af, om kausaliteten er til stede.(50) I Danmark findes næppe en tilsvarende teknisk-analytisk forståelse af begrebet kritisk vej. Uanset at begrebet er omtalt i en række kendelser og også optræder i visse kontrakter, synes den danske entrepriseret ikke at have»accepteret«kritisk vej som et egnet begreb til at vurdere og analysere forsinkelsessituationen. I den ovenfor citerede voldgiftspraksis anerkendes argumentationen om kritisk vej principielt. Imidlertid fremstår det ikke klart, at entreprenøren skal dokumentere, at en hændelse, som bygherren er ansvarlig for, entydig påvirkede kritisk vej med en forsinkelse til følge. Et godt eksempel herpå er T:BB VBA, hvor bygherrens tidsstyringsmodel i kontrakten ikke blev fulgt af entreprenøren, og hvor entreprenøren ikke entydigt kunne bevise, hvordan hændelserne påvirkede udførelsen. Voldgiftsretten lagde imidlertid vægt på omfanget af projektmanglerne og fandt ud fra en helhedsvurdering, at entreprenøren havde ret til tidsfristforlængelse. Kendelsen er formentlig udtryk for, at entreprenørens bevisbyrde for kausalitet mindskes under hensyntagen til projektmanglernes (store) omfang og dermed»grovheden«i bygherrens ansvarspådragende handling. I den modsatte ende findes eksempelvis KfE VBA og T:BB VBA, hvor der er tale om relativt enkle problemstillinger, og hvor»årsag og virkning«-analysen er mere enkel. Her lempes bevisbyrden ikke for entreprenøren. Hvis begrebet kritisk vej skal have et (selvstændigt) juridisk indhold, må det knyttes tæt til den traditionelle kausalitetsvurdering. En»dansk«definition af begrebet kritisk vej kunne i så fald lyde således: Den aktivitetsrækkefølge mellem opstart og aflevering af byggeriet, hvor en aktivitet stedse står i afhængighedsforhold til den forudgående og efterfølgende aktivitet, og hvor en forlængelse af varigheden af én aktivitet vil medføre forlængelse af den samlede udførelsesperiode. Som beskrevet slækkes kravene til beviset for kausalitet dog undertiden betydeligt i dansk entrepriseret, hvilket medfører øget usikkerhed Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

7 Semester speciale. Bygningskonstruktøruddannelsen. Byggeriets forsinkelse. Skrevet af Nicolai Skovdam Busk Andersen

7 Semester speciale. Bygningskonstruktøruddannelsen. Byggeriets forsinkelse. Skrevet af Nicolai Skovdam Busk Andersen 7 Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeriets forsinkelse Skrevet af Nicolai Skovdam Busk Andersen Vejleder: Anne Marie Herforth Via University College Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N Afleveret

Læs mere

Rådgiverens ansvar for kvaliteten af bygherrens udbudsmateriale

Rådgiverens ansvar for kvaliteten af bygherrens udbudsmateriale TBB2012.144 Aftaler 1.4 - Entrepriseret 22.3 og 22.9. Rådgiverens ansvar for kvaliteten af bygherrens udbudsmateriale Artiklen problematiserer det fald i kvaliteten af bygherrens udbudsmateriale, der er

Læs mere

Sektionsmöte Entreprenörens ersättningskrav och andra anspråk på grund av förhållanden på beställarens sida

Sektionsmöte Entreprenörens ersättningskrav och andra anspråk på grund av förhållanden på beställarens sida Sektionsmöte Entreprenörens ersättningskrav och andra anspråk på grund av förhållanden på beställarens sida Referent: Professor Halfdan Krag Jespersen, Danmark Korreferent: Professor Torgny Hastad, Sverige

Læs mere

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler TBB2013.667 Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler - reklamation og forældelse I artiklen undersøges muligheden for efter udløbet af den absolutte reklamationsfrist i AB 92 36, stk.

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

GENSIDIG VÆRDISKABELSE I ENTREPRISEKONTRAKTER

GENSIDIG VÆRDISKABELSE I ENTREPRISEKONTRAKTER GENSIDIG VÆRDISKABELSE I ENTREPRISEKONTRAKTER - Stratetisk Anvendelse af Proaktiv Jura og Værdiskabende Økonomisk Teori Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Mads Jønsson xxxxxx-xxxx Áki Danielsen xxxxxx-xxxx

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)« Betænkning fra Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«indeholdende AB 92 (revideret udgave af AB 72) Betænkning nr. 1246

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Ansvarsfraskrivelsesklausuler

Ansvarsfraskrivelsesklausuler Speciale Aarhus Universitet december 2011 Ansvarsfraskrivelsesklausuler Med særligt henblik på begrænsninger begrundet i tabets art og omfang Exclusion clauses With special reference to limitations regarding

Læs mere

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen STYRING ER PENGE En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører Kasper Hasle Laursen Speciale 7. semester, bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Undervisere: Landsdommer Ole Dybdahl og advokat(h) Torben Steffensen Mandag den 26. Juni 2014 Faldgruber

Læs mere

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Kim Klüver Christiansen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Læs mere

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Af Lars Juhl Vedel og Kresten Theill Devantier Jensen Institut for Mekanik og Produktion,

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 Sag 67/2008 (2. afdeling) Per Aarsleff A/S (advokat Christian Alsøe) mod Amager Strandpark I/S (advokat Peter Wengler-Jørgensen) I tidligere instans er

Læs mere

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen?

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen? Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen Vejleder Sune Troels Poulsen Kandidatafhandling Udbud, hvordan sikres konkurrencen? 2008 1. Indledning... 3 2. Problemformulering... 4 3. Teori/metode... 4 4 Afgrænsning...

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE

MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 1.1. Abstract... 3 1.2. Indledning og motivation... 4 1.3. Metode... 6 1.4. Problemformulering... 7 2. Kapitel 2... 9 2.1. Analyse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

It-kontrakter. 1. Indledning

It-kontrakter. 1. Indledning It-kontrakter 1. Indledning Det anslås, at der omsættes it-ydelser i Danmark for omkring 30 mia. kr. om året. Ydelserne kan f.eks. være udvikling og vedligeholdelse af store komplekse systemer, salg af

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Titelblad. Tema: Juridisk kandidatspeciale Retsområde: Socialret

Titelblad. Tema: Juridisk kandidatspeciale Retsområde: Socialret Titelblad Tema: Juridisk kandidatspeciale Retsområde: Socialret Projekttitel: Kommunens ansvar overfor udsatte børn og unge Muligheden for kompensation ved myndighedssvigt Title English: The responsibility

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere