Via University College. Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Via University College. Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN]"

Transkript

1 2014 Via University College Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN]

2 TITELBLAD: RAPPORT TITEL: for hovedentreprenøren VEJLEDER: Navn: Sigurður Ólafsson (SIOL) FORFATTER: Navn: Kasper Ask Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 1 stk. SIDETAL (à 2400 anslag): 31 sider 2

3 Abstract In connection to my education, I where assigned to write a report in my seventh semester, about something that had a connection to the building industry. I knew I wanted to write about law, and In my search for the problem statement I decided that it should be something, where I had a lack of understanding and knowledge. Therefore, I chose to write about the document called AB92 almindelige betingelser for arbejder og leverancer. This document is not a direct law but an agreed document that only takes on law like approach if both parties in a contract negotiation agrees that the document should apply. My interest in this document is whether or not it is a good idea for the contractor to use it, or if he is better off with the unwritten rules that apply to the construction area. Since there in Denmark is no laws that regulates the relation between a property owner and his contractor, besides these unwritten ones, I wanted to see how these matched against one another, and where a contractor should be extra careful. My problem statement is What are the advantages and disadvantages of the use of AB92 as a general contractor? Is this agreement sensible to use? What rules apply when AB92 is not adopted? Here illuminated through interviews with experienced attorneys in construction law. Because there is a limit in page amount, I decided only to use the first chapter in AB92 and then use the information I could get through interviews and by reading books to make a conclusion. It is clear to me, after making this report that this document stand as a clear advantage for the contractor in its pure form. However, it is also clear that trough the employer s right to change the rules and make derogations, it comes down to the single project to consider if AB92 is an advantage. With some employer s it could turn out not to be. 3

4 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 BILLEDLISTE: INDLEDNING MED PROBLEMFORMULERING BAGGRUNDSINFORMATION OG PRÆSENTATION AF EMNE BEGRUNDELSE FOR EMNEVALG OG FAGLIGT FORMÅL PROBLEMFORMULERINGSSPØRGSMÅL AFGRÆNSNING VALG AF TEORETISK GRUNDLAG OG KILDER VALG AF METODE OG EMPIRI RAPPORTENS STRUKTUR OG ARGUMENTATION Interviewmetode Transskriptionsmetode Analysemetode Afgrænsning i analysen Meningskondensering Kildehenvisninger HOVEDAFSNIT HVAD ER AB92? EN GENNEMGANG lov med indflydelse på entrepriseret Hvordan har AB92 udviklet sig igennem årene? HVORDAN ER MAN SOM HOVEDENTREPRENØR STILLET UDEN AB92? Opbygningen af AB Hvilke fordele og ulemper er der i forbindelse med afsnit A? stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk KONKLUSION KILDELISTE BILAG

5 Billedliste: Figur 1: Udvikling af Almindelige betingelser (Johansen 1999), med tilføjelser af Kasper Ask Nielsen 5

6 1. Indledning med problemformulering 1.1. Baggrundsinformation og præsentation af emne Denne rapport er udført som en del af pensum på 7. semester af bygningskonstruktøruddannelsen på Via University College i Århus. Rapportens overordnede emne er AB92, mens dybden i rapporten omhandler fordele og ulemper ved brugen af AB92 for en hovedentreprenør. Punktopstillingen i denne rapport er udført for at overskueliggøre hvilken paragraf der analyseres. Dvs. at når der ved 1 stk. 1 står anført så definere de to ettaller at det er paragraf et stykke et. Ved 2 stk. 2 ser den derfor således ud, I selve diskussionen kommer der så yderligere et tal på, i forhold til om det er teori, empiri eller en delkonklusion, heldholdsvis 1, 2 og Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Jeg vil undersøge og klarlægge hvilke fordele og ulemper der er ved brugen af AB92 for en hovedentreprenør. Det vil jeg fordi det kan give mig en forståelse for AB92, og en nødvendig viden, for at kunne arbejde med den. Målgruppen for min undersøgelse vil primært være studerende som jeg selv, der står overfor snart at skulle ud i praksis. Disse vil med fordel kunne drage nytte af en sådan rapport, for bedre at forstå hvad der sker, når man underskriver en kontrakt baseret på AB Problemformuleringsspørgsmål Hvilke fordele og ulemper er der ved brugen af AB92 som hovedentreprenør? Er denne aftale fornuftig at benytte? Hvilke regler gælder når AB92 ikke er vedtaget? Her belyst igennem interviews med erfarne advokater på det entrepriseretlige område. Lov med indflydelse på entrepriseret Hvordan har AB92 udviklet sig igennem årene? Hvordan er man som hovedentreprenør stillet uden AB92? o Hvordan er opbygningen af AB92? o Hvilke fordele og ulempe er der i forbindelse med Afsnit A? o Hvad gælder når AB92 ikke er vedtaget? 6

7 1.4. Afgrænsning Da opgavens tidsramme er begrænset til 6 uger, har jeg valgt at begrænse antallet af interviewes. Jeg vil finde en del teori og empiri, men samtidig vil jeg interviewe mindst 2 personer, der er erfarne brugere af AB92 og det entrepriseretslige område. Dette speciale vil ikke være en fuldstændig dækning af AB92 og dets muligheder, men derimod en overskuelig måde at gennemskue hovedtrækkene i dokumentet og de overordnede fordele og ulemper, brugen af det medfører. Da dette speciale yderligere kun må bestå af cirka tredive sider, er det begrænset til kun at omhandle et af AB92 s afsnit, afsnit A. Dette er gjort for at kunne beskrive punkterne dybere, ud fra min egen undersøgelse af teori i bøger og på internettet, samt empiri fra informanterne i mine interviews, holdninger og meninger. Nogle punkter (paragraffer) i aftalegrundlaget er så igen udeladt fra specialet, idet de kun meget ringe bidrager til den egentlige konklusion Valg af teoretisk grundlag og kilder Dette speciale omhandler emner inden for entrepriseret, og altså lovstof, hvorfor mine teoretiske kilder hovedsageligt vil være primære og direkte afskrivning af, hvad loven eller AB92 formulerer. Jeg vil også benytte mig af dokumenterede værker og bøger såsom Entrepriseret af Hans Henrik Vagner af 2005, samt AB-udvalgets betænkning nr og Mogens Hansen m.fl. i AB92 for praktikere. Der vil være en del teori der udspringer af min egen forhåndsviden, idet jeg igennem mit studie på nuværende tidspunkt allerede har opbygget en bred vifte af forståelse for emnet. Jeg vil, så vidt det er muligt, understøtte mine udsagn med henvisninger til brancherelevante udgivelser Valg af metode og empiri Jeg har valgt at skrive opgaven fra et hermeneutisk perspektiv, da min metode er et kvalitativ semi-struktureret interview og Hermeneutik er læren om fortolkning af tekster, (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 68). Og formålet med en hermeneutisk fortolkning er at opnå en gyldig og almen forståelse af en teksts mening. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 69) Jeg er samtidig interesseret i at underbygge mit teori afsnit, samt mine analyser, vedr. min problemformulering, ved at bruge voldgiftssager, som en del af mit empiriske udgangspunkt, hertil skal nævnes at alle KFE kendelser er fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds. 7

8 Ved ikke at have så mange informanter, håber jeg at kunne øge rapportens validitet, igennem referencer til afgjorte tvister. Ib Andersen skriver om interviews at I en sådan proces spiller sproget en central rolle, fordi dialogen er det centrale arbejdsinstrument, (Andersen, 2005, s. 198) Her ud fra forstår jeg, at informanten nødvendigvis ikke har samme forståelse af interviewspørgsmålet, som jeg har, og at jeg nødvendigvis ikke har samme forståelse af meningen af svaret, som informanten giver. Derudover har læseren af min rapport nødvendigvis ikke samme forståelse for indholdet som jeg har. Derfor bliver vores fortolkninger af tekster og samtaler ikke den samme, der bliver lagt vægt på fortolkerens forhåndsviden i forhold til det emne det bliver spurgt til, (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 69). Igennem denne rapport vil mine to interviews blive indført som størstedelen af min empiri. Derfor følger her en kort præsentation af mine to informanter. For hele deres introduktion omkring dem selv henvises til bilag 1 og 2. Min første informant er Advokat Søren Hammer Westmark, (i det følgende kaldet Søren) der har 10 års direkte erfaring med entrepriseret og som pt. arbejder ved et advokatfirma, der repræsentere bygherrer. Min anden informant er advokat Morten Færch, (i det følgende kaldet Morten) der har 8 års direkte erfaring med entrepriseret og som pt. arbejder ved en entreprenørvirksomhed, hvorfor han repræsenterer entreprenøren Rapportens struktur og argumentation Interviewmetode Metoden jeg har valgt i den her opgave er et kvalitativ semi-struktureret interview, (Andersen, 2005, s. 168), da jeg vil gå ud og forsøge at forstå brugen af AB92, og dets anvendelse, ud fra erfarne brugers holdninger og meninger. Kvale definerer det semistrukturerede interview som: Et semistruktureret livsverdensinterview forsøger at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver. Denne form for interview søger at indhente beskrivelser af interviewpersonernes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. 8

9 (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 45) I problemformuleringen, spørger jeg ind til fordele og ulemper, belyst igennem erfarne brugere, noget der, ud fra det svar jeg forventer og det jeg spørger om, bedst bliver besvaret i et semi-struktureret interview, - et interview med både åbne og lukkede spørgsmål, hvor informanten ud fra sine egne oplevelser og forforståelse kan forklare sig. Årsagen til at jeg har valgt interview fremfor spørgeskema er til dels, at jeg ikke er interesseret i årsagssammenhænge der kan gøres op i mængder og tal kvantitativ, og at jeg med mit videnskabsteoretiske standpunkt har valgt den hermeneutiske (kvalitative) model, der lægger op til interview og fortolkning af den, (Kvale & Brinkmann, 2009). Ud fra mit videnskabsteoretiske standpunkt må jeg erkende, at interviewet og de svar jeg får, er noget der sker mellem informanten og mig, og at informantens brug af sprog og opfattelse af det samme, ikke nødvendigvis er den samme som jeg har. Jeg må derfor konstant reflektere over det jeg spørger om og hvordan jeg tolker svaret, således at jeg ikke lader min egen forforståelse gribe ind. Forforståelse er noget vi alle sammen har, vi fortolker hele tiden på ting vi sanser, og de forståelser vi skaber bliver skabt på baggrund af fordomme og tidligere erfaringer. Det skaber en cirkelslutning, fordi det der fortolkes bliver forstået ud fra en tidligere forståelse, som igen får indflydelse på nye fortolkninger. Se den hermeneutiske cirkel, (Andersen, 2005, s. 198) Transskriptionsmetode Den metode jeg har valgt for at behandle de lange interviews, i snit 45 minutter, er en selektiv transskription, ud fra min problemformulering. Jeg vælger selv de kategorier der har relevans for min opgave og jeg vælger at undlade biord så som; øh, grin, pauser og gentagelser. Jeg vil kritisk vurdere mine transskriptioner, for på den måde at vurdere om min egen forforståelse har grebet ind, og ændret på informantens udsagn Analysemetode Meningskodning Ud fra (Kvale & Brinkmann, 2009) vil jeg starte med at kategorisere mine transskriptioner i de kategorier jeg finder vigtige i forhold til min problemformulering, det vil være kategorier som har forbindelse til de enkelte bestemmelser i aftalegrundlaget i AB92 9

10 1.7.4 Afgrænsning i analysen Meningskondensering Næste trin i min analyse er at give de meninger informanten har givet mig, en kortere mening. Eksempelvis, forkorte lange udsagn ned til kortere udsagn, dog uden at meningen af udsagnet går tabt. Jeg vil dog visse steder indsætte den direkte transskription da det kan give læseren en bedre forståelse for mit udsagn Kildehenvisninger På bygningskonstruktøruddannelsen har man valgt at placere kildehenvisningerne i parentes umiddelbart efter det pågældende tekststed. Dette følger konventionerne for Harvard Anglia referencesystemet. Og bruges derfor i dette speciale. 10

11 2. Hovedafsnit 2.1 Hvad er AB92? en gennemgang Jeg vurderer, at det bedste udgangspunkt for denne rapport, mulige læsere taget i betragtning, (se formål ovenfor), er en gennemgang af AB92. Jeg ønsker her at læseren bliver fortrolig med AB92 og dets historie, samt argumentationen vedr. behovet for aftalen, samt evt. love der sammen fletter med brugen af AB lov med indflydelse på entrepriseret Når man snakker om AB92, er der tale om et agreed document, det vil sige en fælles aftale imellem brancheorganisationens forskellige parter. (AB s. 2). Det er i den forbindelse vigtig at forstå, at der rent entrepriseretsligt ikke findes nogen lovmæssige forhold, der beskriver retningslinjerne imellem parterne i en entrepriseindgåelse. Her vil det i mangel af anden aftale være de almindelige formueretlige regler, der gør sig gældende. (Vagner, 2005) Hvordan har AB92 udviklet sig igennem årene? Som nævnt ovenfor, har byggeriets parter, i samarbejde, udarbejdet et sæt almindelige betingelser, som bygherre og dennes samarbejdsparter kan benytte i forbindelse med kontraktskrivning. Disse almindelige betingelser har deres oprindelse tilbage i slutningen af 1800-tallet, hvor man i bygge- og anlægsbranchen oplevede en stigende efterspørgsel. Derfor opstod der et behov for en række standardiserede regler, som kunne benyttes i de opgaver, hvor staten var bygherre. Dette resulterede i en række forskellige forslag til et sæt almindelige betingelser. Ud fra statens forslag til et sæt almindelige betingelser udarbejdede arkitekt Hoffmeyer fra Aalborg i 1890 Almindelige Betingelser for Overtagelse og Udførelse af husbygningsarbejder i samlet eller delt Entreprise ved offentlig eller bunden Licitation samt Regler for de Fordringer, der i Almindelighed i Teknisk Henseende kunne stilles ved Udførelsen af almindelige forekommende Husbygningsarbejder og dertil hørende Materialeleveringer, AB1890. Allerede dengang var man klar over problematikken ved et dokument, der kunne beskrive eller definere både arbejder og leverancer, og det var derfor kun selve arbejdet der var defineret af AB1890. Det havde den betydning, at en bygherres ret til at foretage ændringer kun gjaldt for selve arbejdet og altså ikke for materialeleverancer. I 1915 udsendte Ministeriet for offentlige arbejder et sæt almindelige betingelser, AB 15, som var sammenskrevet fra de tidligere forslag og en videreudvikling af Hoffmeyers AB AB 15 blev efterfølgende revideret flere gange og kendes i dag som Almindelige 11

12 betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder, AB 92 (Johansen 1999). Udviklingen af Almindelige betingelser fremgår af Figur 2: 2010 Figur 1 Udvikling af Almindelige betingelser (Johansen 1999), med tilføjelser af Kasper Ask Nielsen Da byggeriet i samme periode har udviklet sig, har behovet for andre aftaleforhold medført at vi i dag har følgende agreed documents : - AB 92, almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - ABT 93, almindelige betingelser for arbejder og leverancer ved totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed - ABR 89, almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand - AB forbruger, almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbruger AB 92 tager ikke højde for entrepriseforhold, hvor aftalen omfatter både udførelse og projektering (totalentreprise). Til denne entrepriseform er der således udarbejdet en særlig standardaftale, ABT 93. Opbygningen af ABT 93 tager afsæt i AB 92, men er tilpasset entrepriseformens særlige vilkår. Seneste skud på stammen er standardaftalen AB-forbruger, som trådte i kraft 1. januar AB-forbruger bruges når der indgås aftale mellem en forbruger og en entreprenør om et nybyggeri, renovering eller ombygning. Denne aftale er gældende for arbejder over kr. 12

13 2.2 Hvordan er man som hovedentreprenør stillet uden AB92? Opbygningen af AB92 Dette bliver ikke en dybdegående beskrivelse af hele indholdet i AB92. I forhold til problemformuleringen, vil nogle punkter blive gransket mere and andre, idet disse er relevante for mit undersøgelsesspørgsmål vedrørende fordele og ulemper. Visse punkter i AB92, kan ikke defineres som en fordel eller ulempe, da disse, er reguleret ens med lovgivning og kun er bestemt i AB92. Der vil i stedet blive fokuseret på de punkter, hvor AB92 definerer en bestemt problematik, eller punkter, der er kendt for at have været årsag til tvister, og som de almindelige formueretslige regler definerer. AB92 er opstillet sådan, at det følger et typisk byggeprojekts faser, fra tilbud til aflevering og mangelgennemgang. Faserne inden tilbud, er kontraheret ved andre dokumenter, jf. ovenstående. Helt grundlæggende består AB92 af følgende punkter: A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister (AB, 1992, s. 2) Hvilke fordele og ulemper er der i forbindelse med afsnit A? I dette, det første afsnit beskrives aftalegrundlaget. Her er beskrevet hvor AB92 finder sin anvendelse, og hvordan de forskellige parter skal agere, og hvilke forpligtelser de har over for aftalen og hinanden. Punkterne fra dette afsnit er fremhævet herunder, og er på baggrund af min teoriindsamling beskrevet lige under. Videre er min egen analyse, ud fra de empiriske data jeg har samlet igennem voldgiftsager, og interviews indskrevet i forlængelse af teorien. (Alle fremhævede paragraffer, og underpunkter i de følgende afsnit er fra AB92, medmindre andet er angivet). 13

14 stk. 1 Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. I forhold til undersøgelsens hovedspørgsmål, der kun kan besvares igennem en gennemgang af flere punkter, vil dette punkt blive gransket i forhold til leveranceområdet, og vurderet i forhold til om det er en fordel eller ulempe at bruge AB92 i den forbindelse Teori Hertil skal det noteres, at diverse forfattere, advokater og lign., beskriver hvordan dokumentet ikke egner sig som grundlag for leverancer, bl.a. (Vagner, 2005). Det er dog med denne paragraf muligt at bruge det. Som regel vil en leverance blive defineret af leverandørbranchens egne bestemmelser/betingelser, eller af købeloven, fordi evt. brug af AB92 vil betyde mange omskrivninger, og ændringer, jf. betænkning nr s. 14 fra AB-udvalget, her beskriver udvalget at hvis AB skal ændres/tilpasses til leverance området, vil det gå ud over reglernes entrepriseretlige brugbarhed. Det er dog ifølge AB-udvalgets vurdering, jf. ovenstående betænkning s. 14, sådan at man allerede benytter aftalen ved betonelementer, og bygherreleverancer. I forhold til det retslige ved et byggeprojekt er der generelt to muligheder, enten at lade de almindelige formueretlige regler ligge til grund for projektet, med de problematikker det kan medføre, eller at benytte dokumenter som AB92. Dette gør sig også gældende i forholdet mellem entreprenøren og hans underentreprenører. I forholdet entreprenør, leverandør vil det være købeloven eller branchensvilkår, der som sådan er dennes pendant til AB92. Det fremgår af købelovens 2, stk.1 at Bestilling af genstande, som først skal fremstilles, anses i denne lov for køb.. Yderligere er der angivet i 2, stk. 2 at Loven gælder ikke for opførelse af bygning eller andet anlæg på fast ejendom.. Herved illustreres problemstillingen, om hvorvidt AB92 skal bruges som aftalegrundlag for både arbejder og leverancer. Et stort problem for entreprenøren kan opstå hvis han i kontrakten med bygherren har skrevet under på AB92, men i aftalegrundlaget med leverandøren har benyttet dennes egne bestemmelser/betingelser eller købelovens vilkår. Her vil han komme i klemme i forhold til reglerne om mangelansvarets ophør jf. (Vagner, 2005) kap. 8 pkt

15 Købeloven giver entreprenøren 2 års reklamationsret over for leverandøren, dog højst 10 år, fra det tidspunkt hvor entrepriseaftalen blev indgået, jf. (Vagner, 2005) kap. 8 pkt , hvori beskrives, hvordan flere afgørelser definerer at: Det må antages, at fristen løber fra det tidspunkt hvor bygherren som led i den daglige brug af arbejdet burde have konstateret manglen. (Vagner, 2005) Det bliver således betragtet, at hvis en bygherre konstaterer mangler 6 år efter afleveringen af sit byggeri, kan entreprenøren stadig være bundet af forældelsesfristen idet den definere igennem ovenstående citat, at hvis fejlen ikke blev mulig at se før 6 år efter kan bygherren stadig gøre krav på entreprenørens mangelansvar, dog højst 10 år efter entrepriseaftalens indgåelse. AB92 stiller til gengæld entreprenøren med 5 års total mangelansvar. Der skelnes her mellem den professionelle bygherre og en forbruger, Jf. nedenstående teori til 5. Man kan altså ikke stille en forbruger dårligere ved aftale udfra AB92, men kun den professionelle bygherre. Ligeledes skal nævnes at det i forhold til mangelansvaret aldrig bliver entreprenøren der hæfter for fejl ved materialer, bestemt af bygherren selv. Som hovedentreprenør vil der, som regel, i projektet være defineret hvilke materialer der skal bruges, hvorfor fejl, i leveret materiale, grundet uegnethed, ikke kan være entreprenørens problem, jf. U , (Vagner, 2005) s Empiri Leverancer er som sådan et meget komplekst område, hvor man som entreprenør skal passe meget på. I mit interview med Morten beskrev han hvordan den største udfordring ved at benytte AB92 som aftalegrundlag ved leverancer er at ikke alle leverandører nødvendigvis er bekendte med AB92 og de konsekvenser det medfører. Morten: ja altså, mest synes jeg det fordi at det handler i min verden om risiko og hvor placerer man risikoen billigst. Hvis du har en leverandør som måske ikke har alt sin leverance til byggebranchen men måske også leverer en masse til private, så er det min erfaring at det kan også være en udenlandsk 15

16 leverandør, det er måske faktisk et bedre eksempel, at man så hvad skal man sige tvinger din leverandør til at have et andet aftalegrundlag end man normalt opererer efter så afstedkommer det efter min opfattelse den situation at alting bliver uforholdsmæssigt meget dyrere. Kasper: okay så lægger de en masse Morten: fordi så tænker de, hvad er det her for noget vi har med at gøre er vi her bedre eller dårligere beskyttet i forhold til vores normale byggelov Kasper: ja okay Morten: eller det kunne være noget internationalt køberet, hvad med reklamationsregler kan vi overskue det her, kender vi retspraksis, ved vi hvad der sker kender vi overhovedet AB92, har vi nogensinde set den før, kender vi konsekvensen af den. Og så er det min opfattelse så vil man begynde at blive en smule risiko forskrækket som leverandør, og derved bliver prisen uhensigtsmæssig. Kasper: Det kan der sandsynligvis være noget om Morten: det tror jeg kan være et vigtigt argument for at man vælger sine kampe som entreprenør i forhold til at pådutte at en leverandør skal bruge AB92, som aftalegrundlag i modsætning til hvad de er vant til. I dette tilfælde med risiko virker det klart mest fornuftigt at bruge leverandørens eget aftalegrundlag. Men hvis man er i en situation hvor man er underlagt AB92 overfor bygherren, bør man selvfølgelig sørge for at de bestemmelser, eksempelvis omkring mangelansvar, man har til bygherren bliver videreført i kontrakten til leverandøren. I den forbindelse snakkede Morten om at ikke at benytte AB92 i sin helhed men blot nogle paragrafer. Kasper: ja, jamen jeg synes også lidt jeg kan læse mig til at det passer ikke sammen de to ting der, leverancer og så AB92, der er som du siger nogle bestemmelser der i, men dem kan man jo altid vælge skal gælde i en anden form for kontrakt Morten: ja, lige præcis, eller lave en meget specifik henvisning til at AB92 ikke er gældende i sin helhed, men at man alene har påtaget sig reklamationsansvaret for eksempel, eller andre ting som måtte være relevante 16

17 Delkonklusion Det kan være svært at definere dette punkt som en fordel eller ulempe, idet punktet ikke bestemmer, at man skal bruge AB92, men blot henviser til at man kan. Det er selvfølgelig en fordel for entreprenøren at han har mulighed for at gøre AB92 gældende ved leveranceaftaler, og derved sikre sig, at betingelserne overfor bygherren, bliver videreført i forholdet til leverandøren. Ydermere, har entreprenøren mere reklamationsret gennem AB92 end gennem købeloven, da det umiddelbart må være svært at definere hvornår en mangel bør opdages, og derved fra hvilken dato 2 års reglen træder i kraft, igennem 10års reglen. Man er dog hele tiden nødt til at vide om det er en professionel bygherre eller en forbruger. Som entreprenør kan man nemlig ikke fjerne forbrugerens 10 års reklamationsret, igennem AB92. Som entreprenør er det derfor en fordel at benytte AB92 over for sine leverandører i forhold til mangelansvaret og reklamationsreglerne. I tilfælde hvor bygherren er en forbruger, og man opdager en fejl som ikke kunne være synliggjort, eller opdaget, før en given tid, måske 6 år efter aflevering, vil det være en ulempe med AB92, da entreprenøren så ikke kan gøre krav på erstatning over for sin leverandør. Så hvis bygherren er en forbruger, bør man ikke benytte AB92 over for sine leverandører, eller i så fald man gør, bør man afvige 32, ved at definere et mangelansvar på 10år. I denne situation vil nok AB-forbruger være aftalt som grundlag i stedet. I en situation med en professionel bygherre, bør man som Morten er inde på vælge leverandørens egne bestemmelser og vilkår, og så få reglerne omkring mangelansvaret strikket ind i disse. Eller evt. henvise til dele af AB92 som gældende stk. 2 Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren«forstås som hovedentreprenøren og»entreprenøren«som underentreprenøren. 17

18 Teori Punktet definerer parternes betydning i en byggesag indgået på AB92, og det er en fordel for både entreprenøren, bygherren og leverandøren at dette er defineret, da man ellers kunne forestille sig en del forvirring. Tilbage i AB72, var punktet defineret således: Stk. 2 ved leverancer er i de nedenstående bestemmelser bygherren at forstå som køberen og entreprenøren som sælgeren. (AB72 1 stk.2) AB-revisionsudvalget ønskede at styrke anvendelsen af AB92 i underentrepriseforhold, hvorfor de tilføjede det nuværende tekst til stk. 2 Ved underentrepriseforhold skal»bygherren«forstås som hovedentreprenøren og»entreprenøren«som underentreprenøren.. På den måde er brugen af AB92 blevet mere anvendelig ved underentrepriseaftaler, og der bør ikke opstå misforståelser Empiri Jeg har igennem min søgen i voldgiftsregistreret ikke kunnet finde tvister der udspringer af en misforståelse i forbindelse med underentrepriser. Og mine informanter har heller ikke nævnt problemstillingen Delkonklusion Dette punkt formodes skrevet for at flere skulle bruge AB92 i underentrepriseforhold. Hvilket der, specielt for hovedentreprenøren, er fornuftigt da han så sikre sig, at de krav bygherren har overfor ham, bliver videreført til hans underentreprenører. I forhold til om det er en fordel eller ulempe er dette nok et punkt som kun er relevant netop fordi man benytter et dokument som AB92, for hvis man ikke brugte et sådant ville man falde tilbage på de entrepriseretlige regler. I den forbindelse kunne man med stor sandsynlighed forestille sig at en dommer vil vurdere at aftalen man har, ligger så tæt op ad AB92, at den vil blive lagt til grund for kendelsen. Derfor kan dette punkt ses som en fordel, da det skaber overblik over hvem der referer til hvem, og giver hovedentreprenøren en bedre mulighed for at indgå leveranceaftaler, idet bygherren jo reelt giver entreprenøren ret til at agere som bygherre overfor sine underentreprenører. 18

19 stk. 3 Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske Teori Grundlaget for AB92 er en afbalancering imellem byggeriets parter, således at alle bliver nogenlunde lige stillet. (Dette er dog en af de ting som denne undersøgelse vil forsøge at afdække, om det er en fordel at bruge AB92). Selve dokumentet og dets punkter er udformet således at den risiko en part må bære er den ydelse han leverer. AB-revisionsudvalget beskriver det således I AB-sammenhænge må balancen ligge i at parterne bærer risikoen for det, de er nærmest til at kunne påvirke.. (AB-revisionsudvalget, 1993, s. 17) Det der forstås herved er, at dokumentet som udgangspunkt ikke bør blive ændret da det derved flytter balancepunktet Empiri I mit interview med Søren, fortalte han hvordan hans firma har udarbejdet deres egen AB92 med meget få ændringer og tilføjelser. Ligeledes var det hans vurdering at man ikke så tit så ændringer og tilføjelser til AB92. Søren: altså jeg synes ikke jeg har erfaring faktisk med det, det synes jeg ikke. Det er svært for mig at sige, jeg synes ikke det er så tit at man ser ændringer og tilføjelser. Jeg tror måske det var der jeg fortalte at vi har lavet nogle AB92 for en klient der bygger rigtig meget hvor vi har lavet nogle forskellige ændringer og tilføjelser til AB92, det var så ikke mig der lavede dem, så jeg kan ikke huske dem i detaljer men det er ikke ret lang tid siden at jeg skulle bruge dem i en sag, og der kan jeg da bare huske at jeg tænkte det ikke var nogle voldsomme ændringer der var lavet. I dette tilfælde er det spændende at mit interview med Morten, udmundede i en lidt anden retning. De er grundlæggende enige i, at der ikke længere fra rådgiveres side forsøges på at lave vidtgående fravigelser. Morten gav dog et eksempel omkring paragraf 2 stk. 2 hvor han havde oplevet nogle kreative fravigelser. Morten: og selvom man virkelig ser mange kreative forsøg på at bygherren fraskriver sig den forpligtigelse, og skriver, blandt andet ser man fravigelser som er entreprenøren er enig i at udbuddet er klart og entydigt, så, og nogle 19

20 gange bekræfter at der ikke er noget uforudset og man er i stand til at afgive tilbud som ikke må forventes at give anledning til justeringer på grund af udbudsmaterialets kvalitet, eller du ved ud af den dur. Kasper: ja Morten: men der er voldgiftsnævnet ret stringent i forhold til de ting, er det hvert fald min opfattelse at der glemmer man hvad parterne har aftalt og så kigger man på hvad der står i AB, at det simpelthen er et af de forhold man har sagt at det kan man ikke som bygherre, man kan ikke fraskrive sig den forpligtigelse til at udbuddet skal være klart og entydigt det er helt grundlæggende. Ligeledes omkring vedståelsesfristen i paragraf 3 stk. 5, hvortil Morten havde oplevet fravigelser på op mod et år. Morten: jeg ser ofte, at jeg synes vi tvinger vores underentreprenører til en meget længere vedståelsesfrist, end det der fremgår af AB92, men det er typisk fordi vi er pålagt fra bygherren, at de kan ikke nå at vurdere vores tilbud på de her relativt korte tilbuds vedståelsesfrister med AB92. Kasper: men det, nu har vi jo set nogle oppe på skolen der var udfyldte med fravigelser og sådan, hvor man siger, okay der står 20 dage her, og så skriver bygherren 60 dage. Morten: ja det ser man meget ofte, jeg har set helt op til et år. At man skal vedstå sit tilbud helt op til et år. Kasper: det var relativt lang tid. Morten: det er relativt lang tid, og specielt hvis man ikke får en indeksregulering. Men som beskrevet ovenover, så er begge informanter enige om, at man sjældent ser et hjemmestrikket dokument. Morten: neej, det synes jeg faktisk ikke så ofte at jeg se. Det kan også være fordi den type sager jeg beskæftiger mig med nu, er typisk sager der har en entreprisesum på langt eller hvert fald over 100 millioner, og der er det typisk altid de professionelle rådgivere, det vil jeg sige når vi arbejder i det segment med de aktører så er det meget sjældent at man ser sådan et hjemmestrikket et, jeg vil sige næsten aldrig man ser hjemmestrikket, det er meget stringent 20

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dansk Selskab for Byggeret torsdag den 24. april 2014 Ved partner, advokat Jens Hjortskov 1. Definition af mellemfrister AB 92/ABT 93 indeholder ingen

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen STYRING ER PENGE En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører Kasper Hasle Laursen Speciale 7. semester, bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Dækningsbidrag og kommunikation

Dækningsbidrag og kommunikation Dækningsbidrag og kommunikation 2 sider af samme sag 7.semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Dækningsbidrag og kommunikation 2 sider af samme sag Forfatter: Hallur Hansen Vejleder: Vibeke Kragh

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere